Co přijde po multikulturalismu?

Zpátečník

 

Pohleďme z dáli: Dva bratři, na jejichž výchově se v míře, kterou odsud těžko posoudit, podílel jednak islám, jednak dětský domov, dost možná zřízený anebo řízený francouzským státem, se dostavili na redakční poradu pařížského týdeníku, načež celkem poklidným tempem, jaké je ve Francii a vzdor zdání i v Paříži obvyklé, aniž by u toho byli tamní policií přespříliš rušeni, vyvraždili podstatnou část redakce. Pohnutkou jim zajisté mohl být dosavadní obsah časopisu, který mohli považovat za soustavně vysoce urážlivý vůči svému náboženství, potažmo vůči sobě osobně; zda jej však takovým vskutku shledávali, či zda je tam prostě někdo poslal, se jich však již nikdo nezeptá, neboť poté byli hledáni, pronásledováni, obklíčeni, a v dobrém souladu s tím, čeho se dopustili, zastřeleni.

 

Toto tedy byla odpověď policie a bezpečnostních složek; sice možná drobet opožděná, přesto však přinejmenším v hrubých rysech standardní a jistě správná. Jak ale odpověděl mainstream? S čím přichází nyní, kdy jest patrno, že zavraždění žurnalisté de facto doplatili na to, že svoboda slova dosud nebyla účinně transformována v právo předepisovat ostatním, jak tomu slovu rozumět? V neděli jsme zdálky mohli pozorovat toliko velkolepé pokrytectví, manifestované v imposantních, zřídka vídaných rozměrech. Grandiosní marš za svobodu slova přirozeně nemůže skončit jinak než dalšími pokusy ji ještě více omezit; samozřejmost této stránky věci je zjevná natolik, že postrádá veškerou praktickou hodnotu a nestojí tedy ani za diskusi. Hlavní a také téměř jediný závěr, který si umím z reakce mainstreamu odvodit, proto je, že odpověděl preemptivně. Pokusil se, jako již nesčetněkrát předtím, zareagovat dříve, než se v mysli daňových poplatníků zřetelněji vynoří znepokojivé otázky.

 

Takovouto otázkou ovšem dnes už těžko může být, zda snad multikulturalismus nakonec není minimálně v jistých ohledech přece jen trošičku nesprávný. Mimochodem, multikulturalismus, jak je to slovo nyní užíváno, prosím vůbec není to, co jsme zde mohli vídat až do 30. let 20. století, kdy jednotlivec leckdy nevěděl, zda je – bráno národnostně, kulturně či politicky – Rakušan, Němec, Žid nebo Čech (a čím vzdělanější, tím si byl svou identitou méně jist); kdepak. V newspeaku multikulturalismus znamená soužití nekompatibilních kultur na jednom území, zpravidla postupně vnucené původní většině jejími politiky aplikací tolik osvědčené salámové taktiky v efektivní kombinaci s fait accompli. Ne, chybnost multikulturalismu veřejně přiznali už před několika lety nejčelnější pohlaváři Západní Evropy; ostatně jejich voliči si tuto otázku již během předcházejících desetiletí zodpověděli v přísném soukromí, tiše a individuálně, kdykoliv jejich zdravý rozum alespoň na krátký okamžik procitl z obluzení politickou korektností. Snad tedy, nezačnou se poplatníci ptát, zda by se dnes, kdy už je dávno pozdě, neměly z očividné nesprávnosti multikulturalismu vyvodit nějaké důsledky? Jenomže dnes, kdy už dávno je beznadějně pozdě, se důsledky dají fakticky vyvozovat leda vůči jeho proponentům, propagátorům a realizátorům. A tohle pochopitelně je to poslední, co by si politická třída – politici, vysocí úředníci, media – přála.

 

* * *

 

Mám nicméně za to, že v pohledu na své politické elity se běžný volič často zásadně mýlí: Ve světle jejich výsledků, které by sotva šlo označit jinak než jako souvislou sérii spektakulárních státnických selhání, bez výjimky prohlubující, ne-li rovnou působící neřešitelné problémy ve všem, nač sáhnou, mívá tendenci je všechny zleva doprava, jednoho pěkně vedle druhého, pokládat za pitomce, buď bezmocně vláčené událostmi, anebo je se vzácnou pošetilostí sami nemístně a zbytečně iniciující. (K tomuto dojmu voliči klamně napomáhá i pohled zblízka na jejich lokální pomahače a poskoky; ti ovšem jsou pouhé figurky, u nichž by intelekt byl spíše přítěží.) Takovéto mínění, jakkoliv obecně rozšířené, bych si však dovolil pokládati za omyl, naprostý, flagrantní, zavádějící a krajně nebezpečný. Již pouhá obezřetnost mne nutí předpokládat, že se mezi politiky, a tím spíše kdesi v pozadí za nimi, vyskytují přinejmenším jedinci vyzbrojení vrcholnou inteligencí, rozhodností i citem pro perfektní načasování. A tento předpoklad lze průkazně doložit.

 

Přejete si důkaz? Jeden pádný je v článku http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/358588-evropa-resi-emise-rtuti-vznikajici-pri-kremacich-aktiviste-navrhuji-trhani-zubu.html , který se na chvíli objevil a pochopitelně vyvolal odpovídající odezvu, předvídatelnou a nepochybně též předvídanou. Připouštím, že jsem se nepokoušel původ článku vysledovat zpět; beztak bych dříve či později skončil v tísnivých temnotách bruselských kuloárů, neproniknutelnějších než Kafkův Zámek. Původ však stejně není ničím zajímavý, zajímavé je načasování. To, že myšlenka, plně srovnatelná s těmi nejméně otřelými nápady nacistů, kupříkladu s jejich originální ideou vyrábět mýdlo z lidského tuku, jednoduše a dvěma slovy nechutná nehoráznost, k nám skrze media přichází právě teď, necelý týden po vraždách, stěží může být pouhá náhoda. Naopak je to – s pravděpodobností blížící se jistotě, trváte-li stále na tom ponechávat si nějakou výhradu – dokladem bezprecedentních kvalit euroideologů a europropagandistů, ze střetu s nimiž by Goebbels prchal s dětským brekem. V kritickém okamžiku zkrátka stojíme před hrozivým zjištěním, že to ani v nejmenším nejsou žádný mejdla.

 

Čím jiným by mohli lépe zastínit pro ně velice málo žádoucí veřejnou debatu o sebevražedných zhůvěřilostech a zrůdnostech, jimiž implementování myšlenek multikulturalismu bezpochyby bylo, než zrůdností ještě obludnější? Potud je reakce eurobafuňářů zcela přímočará a logická. Nepřehlížejme zde ovšem ráznost, s níž do svých rezerv idejí sáhli: je nezaměnitelným znakem vůdčího ducha. Skvělost jejich celkových schopností nám však nejlépe ukazuje studium rysů jejich návrhu skrývajících se na úrovni druhého plánu, opírající se o dosavadní zkušenosti s eurounijní praxí. Omezíme se tu na několik nejvýraznějších.

 

V první řadě je to dokonalá škálovatelnost – od pokusného balonku až po komisionální otvírání rakví na katafalku – a odtud plynoucí elasticita. Tak například, k realizaci netřeba přistoupit ihned, nýbrž jako obvykle až po přechodném období; jeho délka je jedním z libovolně nastavitelných parametrů, o němž možno vést plodnou demokratickou diskusi. Samozřejmě poběží vysvětlující kampaň; náklady na ni jsou dalším takovým parametrem. Vedle toho nám povinná pieta k zesnulým brání připustit, aby jim amalgamové plomby z oněmělých úst rval kdejakej funebrák. Nic takového! Bude to vždy jedině specializovaný dentista řádně proškolený neziskovou organizací, financovanou přímo z rozpočtu EU. Povolíme přítomnost pozůstalých u výkonu? Eventuálně ji budeme vyžadovat? Toť další silné téma. A v každém případě, tam, kde by se ukázalo, že pokroková myšlenka prozatím naráží na předsudky a zastaralé stereotypy, bude možno negociovat dočasné výjimky. Představitelé místní vlády odletí do Bruselu, a po perném celonočním jednání prosadí (za mírné ústupky v jiných, nedůležitých oblastech) dvě amalgamové plomby na českého nebožtíka bez extrakce po dobu nejméně příštích pěti let. Unaveni, leč úspěchem hřáti pak v rozjásaném ranním vysílání bezelstně prozradí, že o čtyřech plombách po sedm let, s nimiž tam, jak všude rozhlašovali, původně jeli, stejně předem věděli, že neprojdou.

 

Za další, návrh s velkou pravděpodobností vždy zůstane plně pod kontrolou eurobafuňářů. Ti jej tak budou moci znovu vytahovat na světlo kdykoliv dle své potřeby, a zase jej v klidnějších dobách ukládat k ledu. Taktéž prakticky neriskují, že by iniciativu neplánovaně převzala nějaká na nich nezávislá tlupa aktivistů; musela by jej totiž obohatit něčím ještě hnusnějším, což, jak každý vidí, je v tomto specifickém případě proveditelné jen obtížně.

 

Last but not least tu ovšem též je nezakrývaná kontroversnost, pokradmu a neúnavně pracující ve prospěch skutečného účelu návrhu: Na jedné straně všechny ty zpozdilé a nicotné, avšak početné, ba konce neberoucí výhrady reakcionářů, tmářů a všech nepřátel pokroku, na druhé nezpochybnitelné blaho Evropanů a celého lidstva! Čemu dát přednost?

 

* * *

 

Uvažujeme-li tudíž, s čím elity EU přijdou po multikulturalismu, jakmile se toto téma pro ně stane riskantním příliš, sotva by šlo odpovědně pominout možnost, že to budou projekty právě tohoto druhu, s potenciálem hladce odvrátit debatu od otázek, které by jim mohly být nepříjemné vposledku snad i tělesně. A lze důvodně předpokládat, že nápadů kalibru po všech stránkách srovnatelného s trháním plombovaných zubů zemřelým tají útroby Evropské unie ještě dlouhou řadu, disciplinovaně zde číhajících v záloze na rozhodný okamžik.

 

Tenhle však, vedle již zmíněných, obsahuje ještě určitou významnou kvalitu navíc. Jen si ten obraz prosím vykreslete svým vnitřním zrakem: Smrtelné lože, na němž v posledním tažení chroptím možná já, možná vy, možná celá jedna civilizace, zatímco vedle něj už s kleštěmi v ruce nedočkavě postává Evropskou unií certifikovaný dentista… Kdo si dokáže představit působivější metaforu situace, do níž jsme se nechali zavést?

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 070 komentářů u “Co přijde po multikulturalismu?

 1. Jsem toho plný. S lidmi co tam kousek bydleli jsem mluvil ještě převčírem a s lidmi co se pochodu účastnili osobně různých orientací i předpředevčíre. Včera jsem měl ještě štěstí, protože jsem letěl ráno a tedy jsem nebyl blokován v Zaventem nebo Vilvorde před letištěm anebo u té vesnice mezi Aachen a Maastricht jako ti, co se vraceli autem.
  Vrátím se k tomu.
  Dnes jsem ale perplex a pro pořádek upozorňuji, že je potřeba obcovat i s místními svatými. U pana Palacha je několik použitelných datumů. Upálení, smrt, pohřeb a narození.

 2. Zpátečníkovy texty jsou vždycky zajímavé. Jsou takovými proto, že jsou vícevrstevnaté a dostatečně obsažné ve všech svých vrstvách, že se jimi umím prohrabávat tam i zpět a nahoru i dolu a sbírat i nečekané reflexe… To třeba já nedokážu. Dnes jsem si ke kvantifikaci pořídil pomůcku. Mám dostatečně velký display a dobré oči abych ten text dokázal zobrazit na dvakrát. Vzal jsem papír A4 a si to odměřil. Necelá A4 první část. Druhá necelá A4 druhá část – rtuť a zuby
  Zbytek pod trojhvězdičkou. Zuby a rtuť.
  Toť asi k vyváženosti článku.
  Zpátečníku – skepse je positivní, ale marně ve Vašem článku hledám i tu skepsi v pravém slova smyslu. Jinak dávám samozřejmě pět hvězdiček z pěti. Vaše texty rád čtu, kdykoliv mám čas abych je četl.

 3. 2 Dušane
  hezké fotky a určitě autentický prožitek. Jak je k tomu upoután David Černý, který se narodil rok poté? Nebo je to jiný David Černý?

 4. Postupně Zpátečníku
  odstavec první, v rámci možností excellentní. Trochu hypotezujete ale to necháváte v zásadě plavat. Jsem tu celkem s vámi. Proč ne.

 5. Pokračuji, Zpátečníku
  váš odstavec druhý nemá z mého pohledu žádnou vštší cenu. Pohleděl jste na marš a na mainstream, který podle vás odpověděl preemptivne.
  Musel by set z toho zkusit něco vykřesat ale nebude to jednoduché. Musel byste si pohrát s tou pre-emptivní odpovědí. Já jí nevidím,

 6. A dále, Zpátečníku se ve svém odstavci třetím, nejdelším, obracíte k otázce, jestli multikulturalismus nemůže být nesprávným.
  Dáváte pár příkladů a postulujete že chybnost multikulturalismu veřejně přiznali už před několika lety nejčelnější pohlaváři Západní Evropy;
  Nerozplářu se

 7. Zátečníku . odstavec 4 pokládám z mého hlediska za zcela nepoužitelný
  Vysvětlení – nevím.
  Připomíná mi to jedoho francouze. Otec Goriot? Čím lepší rady mu komtesa dávala, tím méně věděl jak s nii naložit.

 8. Odstavec 5, Zpátečníku
  Nezlobte se – hloupé

 9. 11 Odstvec 7 Zpátečníku
  Ta škálovatelnost je klíčová, kdybyste se rozhodl pominout zbytek, ale to je zase pro vás neopominelný základ

 10. Odtavec Zpátečníku je něco jako že si uvšdomím, že musím umýt koberce, mísy, sprchu, vanu s a bidet

 11. Ostavec 8 a 9 Zpátečníku – no ale s tíM můžeme přece docela dobře žít NEBO NE?

 12. Ostavec 10
  To za číná být zajímavé:
  Uvažujeme-li tudíž, s čím elity EU přijdou po multikulturalismu, jakmile se toto téma pro ně stane riskantním příliš, sotva by šlo odpovědně pominout možnost, že to budou projekty právě tohoto druhu, s potenciálem hladce odvrátit debatu od otázek, které by jim mohly být nepříjemné vposledku snad i tělesně. A lze důvodně předpokládat, že nápadů kalibru po všech stránkách srovnatelného s trháním plombovaných zubů zemřelým tají útroby Evropské unie ještě dlouhou řadu, disciplinovaně zde číhajících v záloze na rozhodný okamžik.

  Předpokládáte Zpátečníku invenci která se oběví deux ex mchina .ona se prostě neoběví

 13. a je tu odstavec poslední, jedenáctý, Zpátečníku
  Tenhle však, vedle již zmíněných, obsahuje ještě určitou významnou kvalitu navíc. Jen si ten obraz prosím vykreslete svým vnitřním zrakem: Smrtelné lože, na němž v posledním tažení chroptím možná já, možná vy, možná celá jedna civilizace, zatímco vedle něj už s kleštěmi v ruce nedočkavě postává Evropskou unií certifikovaný dentista… Kdo si dokáže představit působivější metaforu situace, do níž jsme se nechali zavést?

  Co s tím . prostě to odmítnu a budu Vás pozorovatye zdravé části vašich úvah.
  STÁLE VĚŘÍM
  ŽE VŠECHNY TYTO UVAHYMAJI SMYSL.

 14. Skimici, děkuji za detailní, hodnotný rozbor. Během (snad) soboty k němu zkusím pár drobných poznámek připsat.

 15. Zpátečníku
  DOCELA SE VYZNÁM V TECH SEREPETICKACH. POKUD BYSTE SE ROZHODL ME ODHLAVIT PRI USVITU MEČ BYCH S I PROSIL SPÍŠE NAHŘÁTÝ A HLANĚ SPOSTU LATKY KOLEM

 16. K doplnění Zpátečníkova článku z minulé hospody o zpoplatnění Wi-Fi internetu v ČR mám doplňující a rozšiřující článek jednoho z autorů původního článku.

  Co je za zpoplatněním WiFi frekvencí v Česku“ viz http://jdem.cz/brgv92

  Co je za zpoplatněním nelicencovaných pásem, co se do novin nevešlo a co jsou jen moje osobní dojmy, které už nemusí nikoho zajímat?„. Článek stojí za přečtení.

 17. skimici – je to jiný David Černý, můj bývalý spolupracovník ze Z1.

 18. Dobré ránko!
  Dušane, díky za ty fotky, na jedné jsem se tam našla. Uuuuuž ji mám schovanou! 🙂

 19. Multikulturalismus

  K těm multi-kulti ideím nabízí jaksi sama sebou jistá historická paralela, v Čechách velmi oblíbená – doba Rudolfa II.
  V podstatě to bylo vyvrcholení doby maximální tolerance, kdy v Čechách žily celkem v klidu vedle sebe katolíci i nekatolíci, kteří se dokonce i vdávali a ženili mezi sebou, aniž jim to činilo problémy.

  Tenkrát však nebyl Brusel nýbrž Madrid a španělští Habsburgové byli nejmocnějším katolickým rodem v Evropě. A tak se Maxmilianovi II., celkem vlažnému ve víře katolické dostala za manželku přísná katolička Marie Španělská. A narodili se jim, vedle dalších i Rudolf a Matyáš, kteří vychováni v katolickém duchu na španělském dvoře.

  A pak se Rudolf stal českým králem a římským císařem a jako sídelní město si vyvolil Prahu. A přivedl sem von Aachena, Adriena de Vries, J. Kepplera a Tychona de Brahe a přišel také Jesenius a rabi Loev. A mnoho dalších, méně snad známých, ale také také významných, kteří Prahu a české království nadmíru obohatili.
  V podhradí už byl ten multi-kulti kvas poněkud méně příjemný.
  http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/356-schuzka-turisticky-pruvodce-prahou-rudolfinskou–227291

  Vazby na katolický Madrid se množili, objevily se španělské manželky a katolické rodiny získávaly čím dál větší vliv. Pernštejnové, Lobkovicové, Vilém z Rožmberka, Trčkové z Lípy… A záhy se objevili také jezuité a s nimi jejich vzdělanost a zajisté, že i intriky.

  A Matyáš velmi toužil po trůnu svého bratra, který už nebyl schopen tomu čelit.
  A jak to dopadlo víme všichni. Císařem se stal Matyáš, který svůj dvůr přenesl opět do Vídně, z Prahy se stalo provinční město, následovala Bílá hora a nakonec třicetiletá válka, která už zasahovala valnou část Evropy.

  A v Čechách se stala příležitostí k zbohatnutí a získání obrovských majetků, čehož někteří dokázali velmi obratně využít.
  Jak říkám – ta paralela se sama nabízí!

 20. 2 Zpátečník ad úvodník – Ty jsi se snad učil u Husáka… Ten taky dokázal jednu myšlenku rozkecat do hodinového projevu…

 21. K tomu Větvičkovi – při bedlivém pohledu na fotografie před a po retuši zjistíte, že vymazali i Tuska. Záměr nebo nedopatření? 😀

 22. PeSi 23 – to je zásadní omyl, těch myšlenek je tam asi 80!
  To je tak na výpravnou bichli, kde každé myšlence bude věnována samostatná kapitola.
  Takhle, zcuknuto do úvodníku, je to , pravda, poněkud méně přehledné! 🙂

 23. NoName 26 – jen jestli se ten homo-sex srovná s právy batolátek chodit na jedno napěněný do hospody?!
  Aby jim batole třeba nešláplo na vypadlé ňádro, až poleze po stole! 🙂

 24. Jestliže Twins v New Yorku zbourala americká vláda aby to svedla na teroristy aby si tak vytvořila záminku pro válku v Iráku a jinde, odvedla pozornost od závažných vnitřních problémů a zvýšila zisky zbrojnímu průmyslu, proč by redakci Charlie Hebdo nenechal vyvraždit majitel aby zvedl odbyt? Nebyl by to úžasný námět na thiller? Škoda, že nejsem Tom Clancy. Miluji konsporační teorie.

  A co nového přijde po multikulturalismu? Nic. Jen intelektuálové to nějak jinak pojmenují aby se měli o čem hádat.

 25. 21 zajisté Rputi. Ale měla by ses nad sebou hluboce zamyslet, protože to je pohled z pozice historickémo materialismu. A ten, jako totalitární metoda, jak je Ti zajisté známo, je v zásadním protikladu se svobodou, demokracií, lidskými právy a je zastávána starými strukturami, temnými silami a přáteli starých pořádků.

 26. 17 skimici, můžeš mít. To je nadstandard za příplatek. Fakturováno se splatností předem.

 27. 8 skimici no to mi povídej. Zatoužil jsem koupit nový foťák. Ostatně jako už poněkolikáté. Velmi vše nastudoval, provedl detailní průzkum trhu, porovnal všechny parametry podle mnoha testů provedených různými testovateli, vynesl graf poměru výkonu a ceny, navštívil nějaké prodejny, vybrané zboží náležitě ohmatal a prokonzultoval s prodavači abych nakonec zjistil, že je mi to k hovnu, protože se nemůžu rozhodnout stejně tak jako na počátku, akorát jsem o mnoho informovanější. Kromě toho mám pocit, že již samotným procesem výběru ona potřeba koupit si nový foťák není tak intenzívní jako na počátku. Kromě toho mám pocit, že jsem velmi vydělal, protože jsem si uvědomiĺ, že bych mohl dopadnout jako ten, který šel do obchodu koupit malnželce menstruační vložky a dopadlo to tak, že koupil i kompletní rybářskou a kempingovou výbavu, automobil, přívěs a loď.

 28. OT – poslední astropoznámka ke kometě Lovejoy (C2014 Q2).
  http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
  Snímek je právě z úterý 13.2. V levém horním rohu je pro srovnání
  jak velký je Měsíc. Je to samozřejmě foto s dlouhou expozicí,
  žádné takové barvy v triedru neuvidíte. Nicméně náznak ohonu jsem viděl.
  PeSi – musel jste ji pozorovat z místa s velkým světelným znečištěním,
  vidět byla krásně. V úterý byly podmínky skvělé, já naměřil doma na terase SQM 20,2.
  SQM= míra absence světelnéhom znečištění – logaritmická stupnice, Václavák bude nějakých 13, Atacama, Chile 5000 m.n.m. bude horní mez 23. Předměstí Prahy bude nějakých 18,5, (SQM je obyčejný expozimetr pro nízké intenzity světla)i tam se dá optickým strojem leccos pozorovat. V textu odkazu jsou vysvětleny příčiny modré a zelené barvy komety. Doufám, že jste neopomněl zamířit triedr i do Orionova meče (M42 a Trapezium) – ten pohled mě vždy naprosto ohromí – a v tomto období je Orion pěkně na jihu večer, stejně jako teď Jupiter na východě.

 29. Zpátečníku, je tu možnost. Tak jako žába odpověděla krokodýlovi: „Trhni si.“

  „Sankce? Kvůli takovým pitomostem? To si dobře rozmyslete. Když na to přijde, nemusíme být v NATO ani v EU. A můžeme vypovědět veškeré smlouvy a požádat o přijetí do BRICS. Jistě nám rádi vyhovějí. Ostatně, jaké sankce a jak je chcete vynutit? Pošlete policajty zatknout naši vládu a parlament? Vyhlásíte nám válku? Vždyť jste jako papírový slon. Zkuste přitlačit na pilu a vezmeme s sebou celou EU.“

  Ovšem skutečnost je taková, že toto nenastane, protože většina ovčanů se svojí pozicí vařené žáby spokojena. Jsou rádi, že jsou rádi, třebaže tu a tam brblají, pokud se to či ono někoho z nich neblaze dotýká. Třebaže vlci tu a tam nějakou ovci uchvátí, stádo jako celek rychle zapomene a dál netečně žvýká trávu. Protože tak je to v přírodě zařízeno.

 30. Dobré ráno,

  dvd, odkud je ta fotka? Škoda baráku, musel být krásnej, dokud držel pohromadě.

  Martine, nebyla by fotka těch vsetínských truhlíků? Myslím, že by to bylo zajímavé srovnání.

 31. >> maYda
  Netuším, Spiegel tam detailnější popisku nemá – je to v rubrice, kde si dělají ze všech možných věcí ouchcapky.

 32. K těm zubům bych měla dotaz – zlaté zuby se před pohřbením snad neodstraňují? Já měla za to, že ano.

 33. Achtak, dvd. Fíky.

  chtěla jsem se podávat na ty truhlíky pomocí googglu a nějak nemůžu najít ve Vsetíně náměstí 🙂
  A stejně není na streetwiev.

 34. 38 — Proč by se v takovém případě spoluobčané prokopávali do hrobek v Sudetech (a leckde jinde)?

 35. Zákon 256/2001 Sb o pohřebnictví v paragrafu 4, odstavec 1d zakazuje odstraňovat z lidských pozůstatků nesnímatelné náhrady.

 36. maYdo, ve Vsetíně je na náměstí volný plac, protože se dvakrát předělávalo. Ale o Vsetíně jsem nemluvil.

  U nás v Kloboukách máme truhlíky, ale nejezdí kolem nich auta Google, jsou kolem náměstí. Až půjdu kolem, tak je vyfotím, ale teď v zimě jsou v nich jen stálezelené keříky.

 37. Tak tyhle „truhlíčky“ na náměstí velikostně nesnesou se smíchovskými maxitruhlíky srovnání!

  ttp://www.mapy.cz/zakladni?x=18.0078266&y=49.1412071&z=16&l=2&pano=1&pid=9076906&source=firm&id=355635&q=Vala%C5%A1sk%C3%A9%20Klobuky

 38. TAk promiň, Martine, měla jsem za to, že je řeč o Vsetíně.

 39. Myšlenka úvodníku, že veřejnost je šálena provokativními nápady, aby byla všeobecná pozornost odpoutána od darebáctví daleko horších, je mi blízká.
  Zvolený příklad by ale podle mého názoru dnes už ani nefungoval jako téma k protestům nebo pobouření.“Lidí je na světě jako sraček“, takže odstraňování jejich pozůstatků je vlastně otravná a namáhavá záležitost. Už nectíme předky, necháváme je zpopelňovat bez obřadu, potom rozptýlit na trávníku. Přestárlé příbuzné odkládáme do LDNek,smrt vytěsňujeme. Koho zajímají nějací arabáši nebo černoši, zdechlí kdesi v Africe nebo na Blízkém východě, kdo se zajímá o Rusy, rozmašírované Grady.Zrůdnost přestala vadit, naopak je přitažlivá a zábavná.
  Hanobení ostatků vytrháváním jejich zamalgamovaných zubů je ve světě zahlceném všudypřítomným násilím vlastně nicotná záležitost. Dovedu si představit velice ochotné jedince, kteří by se tím zabývali. Kupříkladu pozice zřízence na patologii (ten obléká zemřelé do rakve) je velice atraktivní, dostanete se na ni dokonce jen za úplatek.
  Takové opatření by ani nemuselo být nějak salámově prosazováno,prostě by se zavedlo bez diskuse, možná by vyšly dva tři protestní články, ale veřejnost by se tím přestala zabývat už po týdnu. Jednoduše jen zase nějaká další blbost z Bruselu a co já s tím.

 40. Quivisi, díky.

  Já mám dojem, že pro srovnání to stačí. 🙂 A pro pochopení rozdílu mezi kvalitním a špatným záměrem taky.

  ještě bych k tomu mohla dodat další komentáře na téma vnímání prostoru, přechod od toho, co je „moje“ k tomu, co je „obecné“ či veřejné vztah k tomu, o vztahu k prostoru od toho privítního až po ten veřejný, ale to zas někdy jindy.

  Pokud jde o Prahu, má svoje specifikum v tom, že počtem obyvatel odpovídá zhruba celému východočekému kraji. Zatím co východočeši žijí v krajském městě, okresních městeh, menších městech na vsích nebo i samotách, v Praze žijí všichni v jednom velkém městě. Mnohem víc spolu souvisí všechno se vším, Chybí jasná hierarchie moje sídlo- větší sídlo-kraj-hlavní město. Tyhle púrovně nejsou jasně definované. Pražáci to mají na jedné hromadě. Správně ne, ale z hlediska urbaniostické struktury ano. A urbanistickou strukturu ptostředí, v kterém se pohybujeme, vnímám , aniž si to uvědomujeme a ovliv%nuje nás, a’t chceme nebo ne.
  O tom to je a ne o tom, jetsli jsou Pražani líní zalejvat truhlíky a že k něčemu nemají vztah

 41. 41 Zpátečníku – přidám se k Vaší otázce 🙂 Otevřel jste toho tolik, že i po druhém přečtení (těsně před vynikajícím a prostm risotto alla carota, které vzápětí na kousku jemné šalotky a směsi másla a olivového oleje upravím) nevím, kudy to uchopit.

 42. Co přijde po multikulturalismu?

  nějakej jinej – ismus. Oni nám to už intelektuálové nalajnujou. A kdo ho nebude chtít sdílet, bude prohlašován za nemorálního a bezectného, v lepším případě, v horším pak zavírán nebo naopak vyháněn, v nejhorším likvidován.

  všechny -ismy bez rozdílu to tak dělají.

 43. při kopírování odkazu mi tam na začátku uteklo http, ale vidím, že Mayda si s tím poradila 😉

 44. Utekla taky devítka na konci, ale s tím jsem si taky poradila. 🙂

 45. 32 – Nojo, Schumachere, to mi připomnělo, jak jsem kdysi, když marže obchodníků prodávajících počítače smontované dosud bývaly v mnoha desítkách procent, tyto víceméně ze sportu nakupoval po dílech. Dotyčného kolegy jsem se nejprve vždy zeptal, „kolik za to chceš / potřebuješ utratit?“, a pak se v rámci limitu snažil vyspecifikovat rozumně vyváženou sestavu. U fotoaparátů bych ovšem viděl takovéto parametry dva, cenu a váhu. (Jenomže jelikož se mi dosud nechce tahat se se stativem, oproti požadavkům svých známých osobně dávám přednost váze co největší, ovšem ne zas takové, aby mi začaly telegrafovat ruce.) Myslím, že bych si celkem snadno uměl vybrat, včetně objektivů, foťák za 20 tisíc stejně jako za 200 tisíc. Ve skutečnosti totiž na trhu není ten výběr zas takovej, a v praxi je daleko jednodušší, než si stanovit výši příslušné částky.

 46. 3 až 15 – Ach jo, skimici, jakpak jen bych Vám to co nejlépe přiblížil? Těžká práce… Nebudu přece vysvětlovat svůj vlastní článek.

  V dlani máte kulatou krabičku povědomé váhy a rozměrů, a zkoumáte ji s výchozím předpokladem, že je to (klasický natahovací) budík. Jenže ona je to paštika. Nemohlo nedorozumění vzniknout už tím, že se na úvodník díváte jako na úvahu? Ale proč by měl nějakou obsahovat?

  Zkuste se na prosím podívat z tohoto úhlu: Poté, co dámy právě odpluly v člunech, jste vystoupal na horní palubu a z kapsy vytahujete pouzdro s doutníky. Než si ve svěžím vzduchu, vanoucím z ledovce opodál, sám jeden zapálíte, nabídnete všem gentlemanům v kroužku kolem Vás. Vést při takovéhoto příležitosti jakékoliv úvahy by bylo hrubým prohřeškem, svědčícím jedině o krajní nevychovanosti. Avšak poznámky volně asociované se situací jsou nejen tolerovány, nýbrž plně na místě; pouze mlčet by v ní totiž též bylo nespolečenské.

  V tomto světle možno tedy přistoupit k Vašim komentářům konkrétněji, nakolik to jistá jejich formulační rozkolísanost dovolí:

  9 – Nejprve je třeba si uvědomit, že hloupost je to celé, shora dolů, úhlopříčně, jakkoliv. Očekávat v dnešní situaci cokoliv moudrého – a navíc ještě ode mne! – by byla učiněná bláhovost.

  6 – Jenže někudy je k té preemptivnosti potřeba dospět. O pár odstavců níže ji budu potřebovat, dobře vyfutrovanou. –– Mimoto, abych Vám poskytl alespoň jakési vodítko, ze zákulisí informuji, že v té vedlejší větě, kde stojí slovo „právo“, jsem měl „právo“ i ve výchozí verzi, v další přepsal na „lidské právo“, a v konečné to adjektivum opět vyškrtl; vždyť ostatně jaká dnes máme jiná práva než lidská?

  7 – No nevím, řekl bych, že (ne)správností multikulturalismu se tam ani jinde nezabývám vůbec. Otázka je pro mne dokonale odbytá již od toho dávného odpoledne, kdy mne napadlo si prohlédnout katedrálu v Saint Denis, za tím účelem na Châtelet nastoupil do vagonu, a zjistil, že v něm jsem jediný bílý. V dotyčném odstavci píšu o čemsi jiném.

  12 – On ten odstavec, který komentujete, vlastně říká toto: Rozumný nápad se může vymknout z rukou kdykoliv, šílený nikdy. Ovšem takhle přímo jsem to psát nechtěl, ještě by někdo namítal, že to vždycky neplatí.

  14, 15 – Nemohu se ubránit dojmu, skimici, že pořád očekáváte nějaké úvahy, myšlenky, analýzy a východiska; nakonec to (dokonce versálkami) píšete výslovně. K ničemu takovému jsem nesměřoval; cílem bylo napsat úvodník. Proto jsem vše, co mě napadlo hned při čtení titulku mnou citovaného článku, trošku rozepsal, ve snaze vytvořit co možná souvislý proud jízlivostí; žádná myšlenka navíc oproti těm, co se mi vynořily během prvotních dvou vteřin, tam není a byla by pošetilost ji tam hledat.

  Trváte-li i přesto na analýze, musíte se proto smířit s tím, že ji sotva můžete obdržet odsud, kde všichni jsme pohrouženi v marastu až po oči; nejprve je nutno zjednat si náležitý, dostatečně velký odstup a nadhled:

  V posledním období se (možná symptomaticky) dostává do módy kontrafaktuální historie, pseudoobor dříve neznámý. Ujměme se tedy tohoto trendu a předpokládejme, že se v Číně dodnes udržela dynastie Čching. Vrchní palácový eunuch právě přináší císaři obvyklý komentovaný týdenní přehled událostí ze světa (častěji nemá smysl jej s nimi obtěžovat). Se vznešeným odstupem civilizace staré pět tisíc let a vzdálenosti pět tisíc mil jej pro Syna Nebes jako obvykle sepsal význačný mandarin, vynikající to kaligraf a učenec. Sloupeček překrásných znaků věnovaný nejzápadnějšímu okraji vlastního kontinentu tentokrát je nejkratší ze všech: „V muslimské zemi Fà (法) atentát. Po něm Unie navrhla vytrhat zuby umrlcům. Komentáře ni bližšího rozboru netřeba.

 47. Ahoj!
  Probíhám okolo…
  Co přijde po multikulturalismu?
  Zatím se nabízí odpověď že monokulturalismus islámu… 🙁

 48. “ Poté, co dámy právě odpluly v člunech, jste vystoupal na horní palubu a z kapsy vytahujete pouzdro s doutníky. Než si ve svěžím vzduchu, vanoucím z ledovce opodál, sám jeden zapálíte, nabídnete všem gentlemanům v kroužku kolem Vás. Vést při takovéhoto příležitosti jakékoliv úvahy by bylo hrubým prohřeškem, svědčícím jedině o krajní nevychovanosti. Avšak poznámky volně asociované se situací jsou nejen tolerovány, nýbrž plně na místě; pouze mlčet by v ní totiž též bylo nespolečenské.“

  No, kdybyste , zpátečníku, v takovej situaci místo pokuřování doutníku, přemejšlel, jak zbudovat imrovizované plavidlo, na kterém byste měl věší šanci na přežití, tak byste se třeba neutopil.
  Takhle se utopíte zcela po zásluze.

  A kdyby se při stavbě lodi myslelo vác na bezpečnostní vybavení než na luxus pro gentlemany, pokuřující doutníky, tak jsme mohl odplout na záchranném člunu hned za dámami.

  Navíc ty doutníky byly určitě mokrý a sirky taky, takže by stejně nechytly. 😀

 49. 54 Zpatecniku
  Diky. Mate pravdu. Sam nevim proc jsem citil potrebu Vam skocit do rozvite reci. Patrne jsem si chtel nektere veci sobecky odskubnour, protoze mi pripadaly samy osobe zajimave a jevily se mi jako dobry zaklad jinych rozvitych – may it be – reci. Proto me ad hoc neucesane reakce – rychle steky.

 50. A než se odeberu na kafe s bývalou kolegyní, spolužačkou, spolubydlící, tak si ještě dovolím připomenout, že na takovým Titaniku se určitě víc těch gentlemanů posralo strachy a o místa ve člunu se rvali hlava nehlava. 😀

 51. Zpátečníku ještě ad „Nebudu přece vysvětlovat svůj vlastní článek.“
  Tato figura mi přijde bez legrace geniální. Musím si jí osvojit 🙂

 52. 56 – Ale maYdo, on se tam vlastně neutopil nikdo, v podstatě všichni zemřeli podchlazením. (Podobně i egyptolog Bárta, který se poslední dobou do medií dostává spíše tématem zániku civilizací, vysvětluje svoji teorii, že tento nemívá podobu apokalyptického krveprolití kontinentálních rozměrů, nýbrž zásadní redukce složitosti.) Jak byste chtěla z materiálu dostupného na palubě zkonstruovat plavidlo, způsobilé udržet nejen sebe na hladině, ale Vás nad ní?

  Titanic se, úměrně své tonáži, potápěl pomalu, plynule a majestátně, jak se voda postupně přelévala přes horní okraje jeho dokonalých bezpečnostních přepážek, krok za krokem, přes jednu za druhou. V zájmu positivistické kritičnosti je proto třeba nejprve vyřešit předběžnou otázku: Kdybyste byla zámožným a vlivným gentlemanem s klasickým vzděláním, je jisté, že byste, vystavena tomuto imposantnímu pohledu, opravdu usilovala o to se zachránit?

  Ostatně pokud známo, nejlépe dopadli ti (nepočetní), kdo – nejspíš neúmyslně – chladu vody čelili (v hojnosti a bezprostředně předem požitým) vnitřním vytápěním.

 53. Zpátečníku, to je zásadní omyl!
  „Hojnost vnitřního vytápění“ vám jen zaručí rychlejší podchlazení. Rozšiřují se totiž nejen cévy, ale také tělní póry, kterými odchází to teplo velice rychle.
  Normální reakce organismu na chlad je naopak uzavření pórů a zježení srsti, aby vznikla další izolační vrstva. Což u člověka, vzhledem k absenci řádného ochlupení, odpadá.
  Hojnost vnitřního vytápění vám jen ulehčí situaci v tom směru, že si to nebudete tak uvědomovat. 😀

 54. Kde já jsem jenom podobnou příhodu slyšel…
  Chtěli po nás podepsat asociační dohodu s EU, což bylo proti našim zájmům, neboť by to naši zemi proměnilo jen v otevřený trh pro jejich zboží, zatímco našemu zboží na svých trzích vyhradili jen velmi malý prostor. Odmítli jsme to, protože je to proti zájmům syrského lidu.
  http://literarky.cz/politika/rozhovory/19074-baar-aasad-eska-republika-ma-dvee-otevene
  No to Bašár Asad pos.al. Teď to chápu.
  Ještě aby mu tam tak spadlo nějaké letadlo…

 55. 62 — No, Rputi, řekl bych, že přestup tepla skrz pokožku asi bude dost jiný vůči vzduchu než vůči vodě. Samozřejmě o tom nic nevím, poslední význačnější fysiolog v mém okolí zemřel již 1926. Vycházím jenom z toho, co jsem četl: Kupříkladu jeden Ir, dost možná dlouhodobě trénovaný… Poté, co se seznámil s podstatou situace, bez dalších zbytečných úvah uchopil lahev whisky a vypil téměř na ex. Byl prý namol, ještě když jej příštího dopoledne vytáhli. Autor to naopak vysvětloval příznivými účinky onoho rozšíření cév, ale nejsem schopen posoudit, zda věděl, o čem mluví.

  Což mne však nijak neznepokojuje, neboť já (v podtextu, jako vždycky) mluvil o čemsi jiném. O tom, že nakonec se může stát cosi sice rovněž krajně nepříznivého, ale zásadně odlišného od toho, čeho se obáváme…

 56. … to vypadá docela nadějně. Dobroserové a ostatní socialisti se sice tiše vzteky zalknou ale nic si netroufnou. A když jedni tak proč ne i ostatní?

 57. V antisemirské Evropě? Pane, tys požil! Vždyť sis mohl přečíst, jak Andělína prohlásila, že antisemitismus je morální povinností každého Němce. Teď ještě zbývá svatořečit Hitlera a Banderu a bude to dokonalé…

 58. Andělína chtěla být další železnou lady a projevuje se jako mírně zmatená venkovská tetka, která se dostala do velkoměsta.

 59. Však je v Německu ona dáma nazývána Zonen Angie.

 60. 47 – Omlouvám se, Baubo, že jsem nereagoval dříve. Komentovat Vaši hlavní námitku (lidé si zvyknou) však vyžaduje trochu širší argumentaci. Máte jistě pravdu, že pokud by vše zůstalo v rozměrech naznačených v onom novinovém článku, lidé se vposledku snadno smíří s představou funebráků kdesi za oponou páčících čelisti a rvoucích chrup jejich blízkých, zrovna tak, jako si dávno říkají, že ti už teď s nimi podle všeho páchají příšerné věci. (Lépe nevědět!) Pokud si ale připustíme, že pravým účelem návrhu [pozn. 1] je hodit lidem písek do očí, aby se nestačili zajímat [pozn. 2] o podstatnější věci, je logické zajít ještě o krok dál a uvědomit si, že oni – a to právě u takovéhoto specificky monstrosního nápadu – na té dosud obvyklé úrovni zůstávat vůbec nemusejí, budou-li snad jejich cíle vyžadovat, aby přitvrdili. A jsem přesvědčen, že zde žádná představitelná mez neexistuje.

  Abych to nějak ilustroval, dovolil bych si ještě se zde znovu zastavit u škálovatelnosti zmíněné v úvodníku. Tou se tam sice rozumí spíše pružná redukovatelnost při náznacích odporu a se škálováním směrem nahoru se příliš nepočítá. Předložený návrh se však rovněž vyznačuje ve všech směrech vynikající interoperabilitou, která vyjde najevo, jakmile bude uveden v život. Nicméně již teď se na ní určitě pracuje: „Tyhlety kříže na náhrobcích – evidentně historicky překonaná zbytečnost, a navíc je někteří noví spoluobčané vnímají nepříznivě… Nedalo by se to nějak propojit s tou naší novou rtuťovou direktivou, jen co se její implementace trochu rozběhne? Přes kříže bychom mohli třeba natmelit takovou typizovanou jakoby plaketku s dvanácti ekologicky pozlacenejma pěticípejma hvězdama… Jenže, nevypadalo by to divně? – Á, už to nejspíš mám: Doprostřed kruhu hvězd vždycky přijde na keramice vyhotovený barevný fotoportrét zesnulého! Ten bude, jakožto poslední, čímž i definitivní a nezvratný důkaz svého uvědomělého evropanství, v radostném šklebu ukazovat díry po čerstvě vyrvaných závadových zubech. … No, možná to bude ještě chtít trošku dopracovat… Proberu to dneska u oběda s kolegou Jaksejmenuje od nás z podvýboru. Už zas jsem zapomněl, odkud se sem přistěhoval… Ale je to taková malá zemička někde uvnitř Německa, co nám vždycky všecko bez nejmenší námitky odkývala, a taky mi tuhle říkal, že tam mají nejvyšší procento kremací na světě. Snad bychom si pro začátek u nich mohli vystřihnout takovej menší pilotní projekt a potom uvidíme, jak dál. Jaksejmenuje furt všude tvrdí, že je tam spousta mladejch nadšenejch Evropanů, a jestli tomu uděláme správnej píár, ti jistě svým rodičům s potěšením prokážou krásnou poslední službu.“

  – – – – – – –

  Pozn. 1: Tady to však vyžaduje odbočku. Co je to pravý účel? Ten může být, a jistě též bude, jiný pro stratégy Velké Evropské Myšlenky, jiný pro lobby dentistů, a ještě jiný pro ekoblouznivce.

  Pozn. 2: A hned je nutné v další odbočce doplnit: Anebo je co nejvíce a co nejhlouběji zdeptat, aby navíc neměli ani zájem a sílu se zajímat; z podobných důvodů např. v 80. letech StB aktivně šířila fámu, že jako úřední jazyk bude zavedena ruština, a z podobných důvodů též současný režim fakticky podporuje drobnou kriminalitu, např. krádeže kovů mj. právě na hřbitovech.

 61. Zpátečníku, vy to vidíte zbytečně složitě a ono je to nejspíš stejné jako se žárovkama. Amalgámové plomby se jednoduše zakážou a budou se používat jen nové, krásné, lepší …. které po tom zákazu 10x zdraží. A bude! 😀

 62. Koukám, že je ten „kopulační humor nějakej nakažlivej!
  Buď se soudruhem karikaturistou míjím, nebo jsem momentálně zavostalá, ale já se nějak ne a ne zasmát!

  …Na svých stránkách máte moc hezkou galerii Svět kreslí Havla. Můžete vyjádřit slovy, jak byste nakreslil celou suitu českých prezidentů, tedy trojici Havel, Klaus, Zeman?

  Tady bych si dovolil „vykrást“ Charlie Hebdo. Nakreslil bych je jako kopulující svatou trojici za církevního dozoru Tomáše Halíka….
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sef-unie-karikaturistu-o-smisenych-pocitech-z-vrazdeni-v-Charlie-Hebdo-a-srande-pro-blbecky-354389

 63. No, rputi, ale musím říct, že by to byla docela výstižná karikatura 😀

 64. Zpátečníku, ono je to poměrně jedno, jetsli se utopili nebo zmrzli.

  Kdybych byla takovám gentlemanem…pokuřovat v takové situaci doutník a trousit moudra jeví se mi krajně nevhodné. RAdši bych se patrně snažila prostě něco dělat a doufat ve štěstí.
  Impozantnost onoho pohledu bych asi neocenila. Je to poněkud morbidní zábava. Tím spíš, že v podpalubí se tou dobou topila spousta lidí, kteří by byli na řadě s místy ve člunech až nejen po dámách, ale i po gentlemanech a ven se nedostali. Těm asi to zaplavování podpalubí, z kterého uniknout měli mnohem menší čanci než ti gentlemani a dámy, to potápění moc majestátně nejevilo.

  A s tím alkoholem má rpuť pravdu, je to blbost. Ono se sice věřilo na to, že alkohol zahřívá, ale problém je v tom, že sice máte pocit tepla, ale ve skutečnosti prochládá tělo rychleji.

  Katastrofa Titaniku nebylo nic impozantního a vznešeného. Vedly k tomu lidské chyby, nabubřelost, šlendrián a k tomu trochu smůly.

 65. Ahoj!
  Amalgám v krematoriu je EU mlha, naše vlastní je licentování a zpoplatnění Wi-Fi.
  Tomu také spousta lidí rozumí a krásně to smázne z titulních stran třeba syrské uprchlíky či kontroly na vnitřních hranicích Schengenu ( když v DE seberou teroristům pasy i osobní průkazy, aby nemohli opustit Německo / nebylo by lepší je čipovat?/ )

  Jinak jsem dnes zaslechl krásné vyjádření Chovance:
  „Je vidět, že nasazení armády ve Vrběticích bylo správné, protože od té doby co tam je, nedošlo ani k jednomu výbuchu…“
  Z kterého je ústavu?
  A nemohla by ta armáda obklíčit také Synthezii v Pardubicích či na zahraniční misi Chemičku v Linci?

 66. Šumaváku, ač-li ovšem pan ministr neprokec informaci, že „bylo boucháno“! To by poněkud měnilo situaci! 🙂

 67. MaYdo, ale o ten Titanik ani o ten alkohol vůbec nejde!

  Jde o to, že i když máme dojem, že ti politici jsou nemyslící blbci, tak vlastně podléháme prvoplánové manipulaci, která má zakrýt něco mnohem závažnějšího.
  A považovat soupeře za blba, dává protivníkovi nemalou výhodu!
  Proto sa (i případně inteligentní )politik robí sprostým!

  Já mám tento pocit u Zemana.
  On se k něčemu vyjádří, novináři to trochu překroutí a předkládají lidu, jak je blbej.
  A on se zatím směje pod fousy, jak se mu krásně podařilo rozpumpovat debatu o pomocných školách, které nám EU nařizuje zrušit, s čímž on nesouhlasí a ještě pěkně podrejpne multikulti aktivisty.

  Fakt mám intenzivní pocit, že to dělá naprosto promyšleně a takové výsledky předpokládá.
  Kdo je pak předmětem manipulace radši ani nebudu domýšlet… 😉 😀 😀 😀

  Samozřejmě – také to může být naprosto spontánní a neúmyslné protože mu zakázali pít a s těmi abstinujícími alkoholiky není život lehký… 😉 😀 😀

 68. A abyste se zbytečně nedohadovali jak je to s tím chladem a alkoholem, tak předložím teorii třetí:
  Udržování tělesné teploty je automatický proces, vůlí neovladatený, který (pokud zrovna nejste v prostředí o teplotě 36,7°C potřebuje přísun energie.
  Když je zle a zima, tak si tělo vyrábí teplo třesem svalstva.
  K tomu využívá cukry, uložené ve svalech, když je spálí, tak tukové kapénky v krvi a když je hodně zle tak dojde i na tukové tkáně (Při dlouhodobé, aerobní zátěži)
  Alkahól je ovšem pohotový, lehce rozložitelný zdroj energie, takže se spaluje i před těmi cukry, o tuku ani nemluvě.Úvahu, že navíc napomáhá rozpouštět ty tuky ani nerozvíjím… 😉
  Navíc, když je někdo totálně na mol, nevydává energii na zbytečné plácání se ve vodě a volání o pomoc…. 😉

 69. Rputi – a to mě nenapadlo a mohlo by to být!

 70. no jo, Šumaváku, třeba Táni Fischeroví jako „slavné maminky postiženého dítěte“ se otázal Blesk, co ona na to a ona pronesla dojemný proslov, jak společnost nesmí vyřazovat ze života postižené děti.

  Pokud vím, tak její vlastní postižený syn žije v ústavu.

  teda, ne že bych ji odsuzovala za tohle, ono to je každého věc a někdy rodině i postiženému ke prospěchu, ale proč, teda, probůh, tak blbě žvaní něco, co je s tím, jak žije, v totálním rozporu?

  navíc v takovejch debilních frázích, ona ta hérečka asi neumí říct už nic normálně a jen recituje naučenou roli.

 71. Byly spekulace, že některé exploze byly „zařízené“

 72. Šumaváku, neustále vycházejí články, kde doktoři varují, aby se lidi nesnažili zahřát pitím alkoholu. Tak snad vědí, proč to píšou!
  Zajisté, dát si grog, aby se urychlilo, když už člověk přijde do tepla, to ano. Ale pít někde venku na mrazu, celou ztrátu tepla jen urychlí!

 73. maYdo, rozhodně se nechci Fišerové zastávat. Její syn má, pokud vím, downův syndrom. Dokud byl menší tak to šlo jistě zvládat, u těch větších je to, při vážnějším stupni, už značný problém.

 74. Halle, spekulace byly, ale poměrně rychle vypuklo ticho po pěšině…

 75. Rputi,

  je spousta věcí, kdy je někdo přesvědčen , že se něco stalo, ale chybí důkazy.

 76. Rputi, doktoří píšou věcí…
  …a myslíš, že mohou napsat, že když už na zahřátí, tak je třeba pít dostatečně a stále?

 77. Rputi, právě proto by měla vědět, že někdy ta integrace prostě nejde a ne tak blbě kecat.

 78. Syn Fišerové, mladý Skoumal, nemá Downův sy. POdle toho jak vypadá, bych spíš soudila na perinatální postižení vyústivší v dětskou mozkovou obrnu. Že je v ústavu ,jí nezazlívám, je nejen mentálně, ale i pohybově těžce handicapován.
  Když vezmu v úvahu, že syn byl patrně zplozen v době, kdy Táňa slavila úspěchy s písní “ S úsměvem idiota“, pak nepochybně si s ní osud zahrál krutou frašku. Budiž jí odpuštěno vše, co dělá, nese těžký kříž a je v podstatě neškodná.

 79. V době, kdy bylo synovi Táni Fišerové tak kolem sedmi let, byl s Fišerovou v TV rozhovor. Mluvila velice pěkně a docela rozumně o tom, jak se žije s postiženým dítětem a jak i takové dítě dokáže projevit lásku a z čeho ona čerpá sílu a tak. Ovšem zaperlila na závěr, protože prohlásila „Jsem šťastná, že se mi narodilo postižené dítě“,

 80. BAubo, já ji taky nezazlívám, že má syna v ústavu. Jen pak zní divně, když pak vede řeči o integraci do škol a odsuzuje zemana. člověk by prostě očekával, že s takovou zkušeností bude vědět, že ta integrace vždycky nejde a že nebude tak plácat.

  )Já bych na jejím místě celej Blesk poslala do prdele 😀

 81. MaYdo, ale ona se do PS integrovala docela dobře, ne? 😉 😀 😀

 82. Jo. A v době, kdy je v PS příliš těsný poměr vláda/opozice bych měl trochu pochynosti o oné „neškodnosti“, vzpomenu-li si na jí hlásané fantasmagorie.

 83. Mne polévá horko, když si vzpomenu na její kandidaturu na prezidenta.

 84. 2 Rpuť ad 83 – no, ony také vycházejí lékařské články tvrdící, že onanií dochází k vysychání páteře… Doktoři se tak maximálně naučej pojmenovávat naše nemoce. Víc od nich nemůžeme chtít…

 85. Dobré ránko!

  Hmmm!
  Dušane, jsi-li – co ty na to?
  Jestli jsou ta čísla v článku pravdivá, tak by to mnohé vysvětlovalo.

  … Jde o největší zradu prezidenta Baracka Obamy. Vše ostatní, co napáchal, bledne ve srovnání s tím, jak vykuchal americkou armádu a umožnil Rusku znovu vybudovat velmi vážnou hrozbu ve srovnání se stupněm americké pohotovosti k jaderné obraně…
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-obamova-nejvetsi-zrada-d10-/p_zahranici.aspx?c=A150108_222858_p_zahranici_wag

 86. 97

  Ježišmarjá, to je nesmysl !
  USA vydávají skoro polovinu světových výdajů na zbrojení (40%). I Číňané vydávají na zbrojení víc, než Rusové.

  Jo Rusové zbrojej – ale musí. 12 let za Jelcina a začátku Putinovy vlády žila ruská armáda z podstaty. Kanibalizovalo se, protože nebylo ani na náhradní díly. Vojáci nedostávali žold i půl roku.Provozuschopné bylo tak 30 % techniky. Až za Putina se to zlepšilo, ale to mnohaleté podfinancování se nedá nahradit tak lehce.
  Američané snížili výdaje – ale hlavně na vojenské operace v zahraničí, v souvislosti s koncem angažmá v Afganistanu a jinde.
  http://zpravy.idnes.cz/svetove-vydaje-na-zbrojeni-ddm-/zahranicni.aspx?c=A130430_133452_zahranicni_jw

  Americkej problém je v tom , že ty peníze neutrácejí nejlíp.. F 22 a F35 jsou drahé, a mají problémy …….

 87. PeSi, vycházely – tak v 19 století 🙂

 88. 98
  Komentoval jsem tu citaci. Ta je tak blbá, že ten článek ani nejdu číst.

 89. Halle 98 – mně to bylo podezřelé. A když si to dám dohromady s tím, co, evidentně na objednávku, píše Fištejn, tak je celkem zřejmé, odkud větérek fouká. 🙂

 90. 2 Rpuť – „Autor je novozélandský historik a publicista, zabývající se mezinárodním komunismem. V současnosti působí v USA, kde na základě svých výzkumů předpokládá rozhodující střet s nadále aktivními strukturami tohoto hnutí. Pořádá intenzívní přednášková turné a upozorňuje na aktuální nebezpečí ve svých webových stránkách.“ – Autor je vůl jak anděl, ale primitivní ovčan vidící Rusáky už doma pod postelí a ve špajzu tomu bude věřit. A to je cílem…
  Ostatně, z celého NP se dnes dá číst snad jedině Vlk a Matějka. Jinak je to sračkomet, kterému hned tak není rovno.

 91. Jinak – http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=477308 – no jo, 19. století! (vloženo 26.09.2010)
  Nebo taky:
  „DOTAZ:

  Dobrý den… Dočítám se tady, že masturbace je životu nebezpečná… Čím to? Vždyť ji provádí každý… A příroda sama masturbaci vymyslela, i zvářata masturbují… A proč ženy mají poštěváček? Ten neslouží k ničemu jinému než k potěšení… Při orgasmu se z těla vyplaví endorfiny, které pozitivně ovlivňují psychickou i fyzickou stránku člověka… Proto se ptám, čím je masturbace nebezpečná? Podle mě nepřináší nic jiného než potěšení… Píšete tu, že masturbace způsobuje vysichání páteře… To je prosím myšleno jak? Jak orgasmus může způsobit vyschnutí páteře?

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, velice se mýlíte když říkáte, že masturbuje každý. U mužů ano, ale u žen je to velice mizivé procento. Ženy vědí, že tato činnost škodí zdraví a jsou daleko rozvážnější, stejně jako při jízdě autem. K vysychání páteře dochází pouze u mužů, toto je způsobeno ejakulací. Ejakulát je mok nashromážděný v páteři a promazává obratle. Masturbací dochází k podtlaku, který tento mok vysává údem ven. Časem dojde k zaseknutí obratlů a možnosti zlomení páteře prakticky kdekoliv na ulici.

  Julie.“
  ——————–
  „Zdravím pani Júliu.
  Listujem si v otázkach a Vašich odpovediach na ne a narazil som na jednu ozaj zaujímavosť (ono ich tu je viac). A síce, že sperma sa vytvára v oblasti krížov (páteří po vašom) a to konkrétne z miešneho moku. Zaujíma ma, na čo podľa Vás slúžia semeníky? Na udržanie rovnováhy? Na kontrolu mužov, pretože veľký tlak na ne príšerne bolí?
  Teším sa na odpoveď.
  S pozdravom
  ilmater

  ODPOVĚĎ:

  Dobrý den, slovem semeník zřejmě myslíte prostor, kde se vytváří maz pro páteř. Myslím, že dalšího komentáře není potřeba. Dříve než se rozhodnete přispět dotazem do poradny, tak si prosím projděte anatomii lidského těla. Máte hrubé nedostatky.

  Julie“
  —————–

  I tohle má volební právo!

 92. PeSi 🙂
  Stačí kouknout na wiki, ani nemusíš speciální lékařské stránky

  Většina mužů i žen (80-90 %) bez ohledu na stáří, rasu, náboženství atd. praktikuje nebo praktikovala autoerotismus neboli automasturbaci, která už dávno není považována za zdraví škodlivou

  Někteří sexuologové v současnosti zastávají názor, že masturbace je zdraví prospěšná.[8][9][10] Na veřejnosti může být projevem exhibicionismu.

  A perlička 😀

  Soutěže v maratonské masturbaci mužů jsou relativně mladým odvětvím, kde mladíci veřejně poměřují své síly. Držitelem českého rekordu v masturbaci je František Klimeš s časem 8 hodin a 5 minut, se kterým vybojoval druhé místo na světovém masturbačním maratónu v Kodani.[12]

  Současný světový rekord v maratonské masturbaci je 9 hodin 33 minut

 93. 105

  I tady někteří z nás udržují těsný kontakt se světem 😀

 94. Muhehehehehe!
  Tak takhle se falšují statistiky a dělá propaganda!

  …Náboženská motivace byla u terorismu v rámci EU v posledním zpracovaném období velice vzácná. Ve statistikách Europolu pro léta 2009-2013 je připisována pouze dvanácti útokům z celkových 1095. Zcela dominantní byl po celou dobu terorismus separatistických skupin…
  http://denikreferendum.cz/clanek/19565-islamsti-teroriste-stali-za-mene-nez-dvema-procenty-utoku-v-evrope-poslednich-let

 95. 103 PeS
  Positivni je, ze tato stvoreni zrejme nesoulozi a by jim udem nevyhrezl mozkomisni mok a pater si udrzeli dobre promazanu. Nemohou toto postizeni nastesti prenaset dal. Ackoliv, mozna to maj jako katolici. 5-10 x za zivot to oslabeni promazovani patere risknou aby pokracovali v zalidnovani. Meli by ale navstivit lekare. Ejakuluji li neco pripominajici mozkomisni mok, stalo by to za konzultaci. Otazku jak prisli do styku s mozkomisnim mokem radeji nepolozim.

 96. pro nedělní ráno je důležitá pohoda. Například dobrá snídaně, dobrý sex, dobrá muzika. O to poslední se rád podělím s vámi. Krásná muzikální 60-70 léta.
  http://sz.com.sapo.pt/Anos_Dourados.html
  Někdo tu kdysi dával link na stránky, kde lze zjistit název písničky přehráním několika taktů. Mohl by být od té dobroty a zopakovat ten odkaz? díky.

 97. Dobré ráno,

  měla bych dotaz na paní Jůlii – kde, prosím, mají maz pro páteř ženské? Nebo nepotřebujou mít promazanou páteř? 😀

  Mimochodem, já bych řekla, že paní Jůlie si dělá z publika prdel a dobře se u toho baví 😀

  Rputi, ona ta paní není tak úplně mimo, když popisuje některé rysy chování a způsoby zacházení. Ale má to hodně zjednodušené, asi jako když někdo shlédne Rainmana a myslí si, že všichni autisti jsou přesně takové.

  TA spirituální omáčka okolo je samozřehjmě bábol nad bláboly.

  Ale někteří rodiče asi potřebují slyšet, že jejich dítě není „postižené“ ale něco vyjimečného s posláním, potřebují si to nějak odůvodnit, že to je vlastně lepší, než mít obyčejné dítě. Něco jako ta Táňa Fischerová, co je prý šťastná, že má postižené dítě.

  Což o to, budiž přáno těm, kdo tenhle přístup potřebují, aby se se situací nějak srovnali. Těm ta paní jako terapeutka může docela vyhovovat.

  Jinak si myslím, že se takové děti rodily i dřív, ale protože společnost byla mnohem více rozkastovaná a platila přísnější pravidla a pevný řád pro jednotlivé skupiny, byla pro ně orientace ve vztazích a reakcích okolí přehlednější. Krom toho se žilo v semknutějších skupinách a životní cesty byly předurčenější, každý měl jasno, pokud jde o postavení, už od kolíbky. Do kluka nějak natloukli, jak se vládne nebo jak se šijou boty, když tak mu vybrali vhodnou patrtnerku, aby na něj dohlídla, holku vhodně vdali a bylo. V nejhorším je dali do kláštera.

 98. MaYdo, „podívíni“ jsou na světě odjakživa.

 99. Zpátečníku, nemůžu se zbavit dojmu, že ať ty stránky vede kdokoliv, tak si dělá srandu…. 🙂

  Ono je spousta věcí „odjakživa“. V poslední době přibývá poruch učení, protože dřív se řeklo, že je dítě prostě blbý. Přibývá úmrtí určité choroby, protože umíme léčit jiné choroby, dříve fatální.
  Cynicky řečeno, ženská, která umřela při porodu, nedostala šanci umřít na rakovinu prsu.

  A někdo z toho udělá problém a bije na poplach, že přibývají autisti, poruchy učení a úmrtí na rakovinu.

 100. Zpátečníku, tohle /112/ mi nedělej. Já teď musím něco dodělat a místo toho kroutím hlavou nad tím, jak se může debilita koncentrovat na jedno místo internetu. Jen tak mne napadá, nakolik je ten titul JUDr pravý. Kdyby snad RSDr…

 101. Rputi, v podstatě je to pravda, i když poněkud jinak. Rozpočet USA na obranu je skutčně vyšší než rozpočti asi deseti dalších států dohromady. Ale stačí se jen podívat na čísla. Ruský rozpočet pro 2015 je přiznaných (věřit Rusům můžeš jen na vlastní riziko) 81 mld dollarů, americký je řádově 10x vyšší. Jenže z amerického obranného rozpočtu jde na penze a péči o veterány 150mld dollarů. Např na nukleární obranu jde 20mld. Zdá se dost, dokud se nepodíváš hlouběji – na zbraňové systémy (v podstatě jejich údržbu, nové se nedělají) je vyčleněno 9mld, zatímco na jejich ekologickou likvidaci jde 5.8 mld. 36mld z rozpočtu obrany jde na zahraniční ekonomickou pomoc – v podstatě na náhradní součástky a údržbu a výcvik pro americké zbraně dodané do zahraničí… jen zdravotní výdaje pro aktivní vojenské složky jsou 31 mld…zbytek jde na operační a údržbové výdaje – námořnictvo 40 mld, armáda 48 mld a letectvo 39 mld. Takže na vývoj a nákup nových zbraní z toho obrovského rozpočtu zbývá pravděpodobně méně než v Rusku – jen na stavbu a přestavbu námořních lodí je to asi 10mld, na letectvo a armádu je to méně. Třeba jen na problémy s drogami je vyčleněna 1 mld.. Takže zatímco ruský veterán z Afghanisrtanu si vyřeže dřevěnou nohu z břízy, zbývá na investice do zbranových systému procentuálně daleko více než v USA (americké zbraně, jak podotkl i Halladin, jsou ve srovnání s ruskými daleko dražší, protože americký dělník, který je šroubuje dohromady vydělá za týden víc než ruský za rok.
  Autor má pravdu v tom, že se vojenská síla USA pod Obamou zcvrkla. Např. Navy z 300 lodí na konci Reaganovy vlády má aktivních 120 – přesné číslo neznám. Zbytek je zakonzervovaný a stojí peníze za údržbu. Z armády byly deaktivovány podpůrné letouny A-10, přestože vojáci silně řvali. Jedním z prvních kroků nového Kongresu je jejich reaktivace. Skutečností zůstává, že síla US military forces je dnes asi o 30% nižší než před nástupem Obamy do funkce. Venkoncem je to irelevantní neboť je celkem fuk jestli Rusové mohou zničit zeměkouli 8x a Američané jen 6x nebo naopak.

 102. 114 — Což o to, maYdo, ten/ta, co http://www.feministky.com/ vede, zcela nepochybně. Ovšem, a v tom právě spočíval jejich hlavní (no, vlastně jediný) půvab, když se pak člověk podíval do diskuse na jednotlivé příspěvky, tam už to případ od případu vždy tak jasné ani zdaleka nebylo. Naopak se tam vyskytovaly (a možná dosud vyskytují, nedíval jsem se) celé desítky procent příspěvků, které pro čtenáře představovaly učiněnou intelektuální výzvu: Myslí to vážně a jen je lehce handicapovaný/á, nebo to jen hraje? Zhusta bylo obtížné až nemožné to rozpoznat.

  Podobně na ihned.cz psával nick Josef Cholévka tak úžasně eurouvědoměle, že se mu dařilo se perfektně strefit do mezery mezi dvěma světy: Na jedné straně se vždy dočkal upřímného aplausu euroservilů a eurofilů, na druhé skeptici vždy jednoznačně poznali legraci a dle možností se ji tam pokoušeli ještě trochu rozvíjet dále.

 103. Zpátečníku,
  já nejsem tak na 100% přesvědčený, že když něco vypadá jako cvoklost, tak to musí být něčí sranda. Mockrát jsem se už setkal s cvoklostí hlásanou cvoky. Někteří se dostali i do politiky.

 104. 118 — Inu, dvd, tím v zásadě rozšiřuješ, co říkám o příspěvcích, i na stránky samotné. Ano, to právě tam je krásné, že nikdy nedosáhneš celých 100%…

  Máš-li kdy (já teď čtu nějakou diplomku), uctivě doporučuji search https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=%22Josef+Chol%C3%A9vka%22+ihned Malá ukázka (ale našly by se i daleko lepší, mít na to čas):

  Úplný odpis dluhů je jen jedním ze závazných bodů programu příští vládnoucí koalice v Řecku. Proto je debata nad mírou odpuštění pouze akademická a mimo realitu.

 105. Na co, rputi? Nechat, ať se zadusí vlastním sádlem. Sociální systém to bude stát míň, než kdyby se snažili je vychovat, zhubnout a udržet déle při životě.

 106. (98) Proč by museli? Ohrožení jsou maximálně vnitřně a jejich četníkování vně mají všichni až po krk. Musí jenom, pokud chtějí znovu expandovat.
  (107)Záleží na tom, zda někdo považuje třeba irské teroristy za náboženské nebo čistě zájmové.

 107. Tak mi vrtá hlavou taková nekorektní myšlenka 😉
  Jestli to heslo “ Je suis Charlie“ nemá špatně udělané mezery…

  Kdyby bylo „Jesu is Charlie“ přišlo by mi to výstižnější.
  Ježíš byl také zavražděn a tři dni po smrti vstal z mrtvých.

 108. 124

  musej, pokud nechtěj armádu zrušit. Všechno má svou dobu životnosti, anebo zastarává.
  A mluvit o četníkování v souvislosti s Ruskem je směšné ., Četníkuje někdo úplně jinej.

 109. OT:
  A něco málo k odpoutání švýcarského franku od eura…
  Gesamtes Kapital weg

  Wenige Tage nach der für viele Investoren und Kreditnehmer schockierenden Kehrtwende der Schweizerischen Nationalbank (SNB), werden immer mehr prominente Opfer des nun nicht mehr an den Euro gebundenen Franken bekannt. So muss ein US-Hedgefonds ganz dichtmachen, da er zu sehr auf einen fallenden Franken gewettet und das gesamte Kapital verloren hat. Ende 2014 hatte der Fonds mehr als 800 Mio. Dollar Kapital. Auch die Deutsche Bank verliert laut „Wall Street Journal“ einen dreistelligen Millionenbetrag.

  Podrobnosti, jak to dopadlo třeba na německé banky a jak Deutsche Bank ztratila v okamžiku 150 milionů dolarů zde: http://orf.at/stories/2261677/2261678/

 110. To by v čele průvodu museli nést ceduli: „Ježíš to vidí!“.
  A to nenesli.
  Oni spíše hlásali: „Nastavíme i druhou tvář“…

 111. Koukàm, že Porošenko dobyl zpět letiště, o kterém až do rána tvrdil, že ho neztratil.
  Chápu, že propaganda musí být, ale aspoň trochu konsistentní. Když už je ten Evropan…

 112. Dobrý večer,

  OT – vyrábím přiznání k dani z nemovitosti – loňský převod bytu z družstevního do osobního vlastnictví. Z pozemku, na kterém stojí stavba a zahrady vedle, na které máme taky podíl, se daň platí, platilo družstvo a převzalo to společentví vlastníků.

  Daň ze stavby platilo do teď družstvo, teď má platit každý za svůj byt. Takže list o dani s pozemky nechat prázdný a přiznat jen to, co není přihlášeno, t.j. vlastnickou jednotku?

  A je to OK, když mi vyšla daň za byt 0?

 113. To samozřejmě není. Nejsou tam nějaké přehlédnuté vratky?

 114. A není to jenom tisková chyba? Nemělo být pomluvit namísto promluvit?

 115. maYdo, pokud existuje úřední problém, řeším zásadně s úředníkem, kterému to mám odevzdat. Specifické požadavky bývají obvyklé a on ví nejlíp, co chce! 🙂

 116. Mne spíše zaráží, že nepoužili nejsilnější zbraň-hromadné modlitby.
  Doporučují všem a sami nevyužijí.

 117. NoName, a což teprve taková „střelná modlitbička“. Ta má učinky srovnatelné se ZHN… 😉

 118. Jinak mne dnes zaujalo, že Nizozemsko volá po bojkotu Indonésie, protože tam popravili dva Nizozemce za pašování drog. Prítom podle zpráv šlo řádově o kilogramy a rozhodně to nepašovali nevědomky. Platí „respektuj místní pravidla a zákony“ i pro Nizozemce v Indonésii nebo jenom pro muslimy ve Francii ?

 119. Jo, už jsem našla, kde je chybka. Přehlídla jsem kolonku na sazbu daně.
  U daně z příjmu, když je mizernej rok ( a letos byl mizernej rok), mi někdy ta nula vyjde, protože daň vyjde nižší, než než odpočet na poplatníka.

  Ale u bytu mi to bylo divný.

 120. Ano, u bytu FÚ mizerný výdělek vůbec nezajímá 😉

 121. Tak já zas nevím, jestlli tam třeba není nějaký limit, že až od určité plochy 🙂

  Ale to bych čekala spíš u sociálního bytu a tam není poplatníkem obyvatel.

 122. Zjevně si koledují o to, že je Putin vyžene z lesa (…tiště) oba. 😉

 123. dokonce idnes teď večer píše, že Porošenko kontroluje „převážnou část letiště“. Ještě odpoledne kontroloval „celé“

 124. Všimli jste si, že Izrael nepořádá mírové pochody ani nemaluje debilní obrázky, ale rovnou střílí?
  Libanonské radikální hnutí Hizballáh oznámilo smrt šesti svých bojovníků při útoku izraelského vojenského vrtulníku na Golanských výšinách. Podle agentury Reuters je mezi mrtvými Džihád Mughníja, syn dnes již mrtvého vojenského velitele Hizballáhu Imáda Mughníji.
  Dobrá práce!

 125. Šumaváku, Putin dokonce Porošenkovi psal, dokonce snad nějaké návrhy jak to ukončit, i nabídku s plynem prý připojil …
  Řekla bych, že buď je Porošenko v situaci, že nic ukončit nemůže, neb by přišel o krk, nebo mu to Andělína zakázala.

 126. Miroslav L. Karas rika, ze letiste kontroluji Ukrajinske jednotky! Je to zkuseny, vetry oslehany novinar.

 127. Moc pěkné !
  Francouzští Židé prý budou muset platit za pohřby obětí atentátu

  vydáno:
  14.01.2015, 09:52

  aktualizace:
  14.01.2015 10:02

  Jeruzalém – Pohřbení čtyř židovských obětí pařížského atentátu v Izraeli nebude zdarma, Izraelci žádají desítky tisíc šekelů, informoval dnes deník Haarec. Za rodiny zřejmě zaplatí francouzská židovská obec, a to navzdory tomu, že vláda pohřby označila za státní. Izrael měl navíc velký zájem přijmout těla všech čtyř obětí a jednu rodinu, která chtěla pohřbít příbuzného ve Francii, k pohřbení v Izraeli přemluvil. Mrtví nebyli občany Izraele, takže se na financování obřadů nemůže podílet místní pojišťovna.

  http://www.ceskenoviny.cz/svet/blizky_vychod/zpravy/francouzsti-zide-pry-budou-muset-platit-za-pohrby-obeti-atentatu/1168655

 128. Applebaum naopak nevi co se muze behem dvou let stat. Applebaum nevi. Malem jsem spadl uzasem ze zidle.

 129. 127 šumaváku jestli to není podobná situace jako v první ropné krizi. Švýcaři přišli na to, že si za to co z rotaček dostávají za frank, mohou koupit méně a méně.

 130. 150

  Pokud tam nebyl osobně , může říkat , co chce.

 131. Říkal to z Moskvy! Vzhledem k rusko-ukrajinské povaze konfliktu to tedy má z první ruky.

 132. nj, Karas říká pravdu….ale podává ji způsobem, který by mu záviděl i samotný Goebbels 🙂

 133. Skimici,

  nechceš raději vstoupit do ho… ? 😉

 134. Dobré ránko!

  Tak v Německu prý se objevili hlasy navrhující zavést paralelní právo šaría pro občany muslimského vyznání. (Před pár lety byly takové nápady i v Anglii, ale co vím, naštěstí to padlo.) Ovšem ty dva systémy se musí nutně prolínat, stejně, jako se prolínají multi-kulti životy.

  Jen by mě zajímalo, když se bude rozvádět Němec třeba s Jemenkou, budou se rozvádět podle šaríe nebo podle německého práva?
  A to ani nemluvím o drsnějších praktikách, kdyby třeba německý zloděj okradl Turka či Araba. Useknou mu ruku nebo půjde sedět?
  http://olgapavlikova.blog.idnes.cz/c/444013/Dvoji-soudnictvi-v-Nemecku.html#t2

  >>DVD – jste-li tu, můžete k tomu dodat nějakou tu informaci?

 135. B.Kuras: “ „Jak dlouho si myslíte, že budete ještě smět ty svoje lži šířit?“ Tak se mě zeptal arabista Jan Čuřík…
  Obviňování z nacismu a rasismu je poslední zbraň demagogů postrádajících fakta k argumentaci. Jenže to může být zbraň smrtelná. Jí se totiž ona na začátku citovaná otázka stává výhrůžkou. už čeští arabisté zákaz fakt, jež oni prohlásí za lži? A pod jakým trestem?“
  http://www.reflex.cz/clanek/komentare/59591/benjamin-kuras-moje-lzi-o-islamu-a-proc-mi-vyhrozuji.html

 136. Já bych řekl, že rozvod podle šarie by byl lepší. Stačí říct mangelce : Zapuzuji Tě, Zapuzuji Tě,Zapuzuji Tě 😀

 137. 161-je zajímavé, že když zamává státní vlajkou Čech, Slovák nebo nedejbože Maďar, je to minimálně lehce nacionalistické a patří to do 19. století. Ale když Ukrajinec …
  To samé, když se Putin projede tankem nebo střílí medvěda, je to Asiat a mužik. Když to samé dělá Porošenko, je to obránce vlasti. A Evropan samozřejmě.

 138. 166-Babiš už podporuje svůj business zcela otevřeně (viz Lesy ČR).
  Ale lidé, lidé mu věří…

 139. NoName, začínám mít pocit, že se tu hromadně hulí, zejména pak mezi politilogy, analytiky a komentátory.
  Koukala jsem jak zjara, když jsem se u Doležala dočetla, že: „U nás teď zavládlo davové nadšení z všeobjímající jednoty, která se vytvořila v odporu k atentátům v Paříži…“
  Možná mi něco uniklo, ale, kde kruci to davové nadšení je?
  Že z toho Doležal hbitě vyvozuje, že to má zastřít naše „putinovcké choutky“ se už rozumí tak nějak samo sebou! 😀
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/udalosti-nas-problem-nejsou-islamsti-teroriste-ftr-/p_politika.aspx?c=A150117_104259_p_politika_wag

 140. No jo, Rputi
  sedíte doma, tak ty davy nevidíte 😉

 141. Jj, Halle to bude tím! Ale okno mívám otevřené a všude ticho po pěšině. Nikdo nejáše!
  Jestli to nebude tím, že jásaj jinde 😀

 142. zdravím !
  (160) Máte jako vždycky pravdu, Karle Karloviči…… jako Porošenko 🙂

 143. (165) To bude okolnostmi ….. jako třeba, zda je dotyčná vlast ve větším, menším nebo žádném ohrožení. Nebo dokonce ohrožuje.

 144. Dobré dopoledne,

  Halladine, já v jednej kavárně byla v sobotu a žádné davové nadšení se tam nekonalo.

  Popravdě, on by se tam si žádnej velkej day nevešel. TAk dvacet lidí. Možná padesát, kdyby se našlapali jak sardinky do plechovky.
  🙂

 145. Stran [162]
  Tak hlasy se objevují pořád. Od zaťatých náboženských postav, ale i od některých multi-kulti vypatlanců. Ty jest hledat spíše u zelenáčů nebo u nejnovější levice. (Nová levice – tedy Die Linke si nejspíš uvědomuje, že to jejich potenciální voliče nijak nebude přitahovat.) Podkladem pro to je, že německý Základní zákon umožňuje uznaným náboženstvím interní regulaci své činnosti. Nicméně Německo – ač to z Bavorska tak zrovna nevypadá – má striktní oddělení církve a státu. Tak například sice není (už asi 5 let) problém mít pouze církevní svatbu (dříve musela být nejprve svatba civilní), nicméně jde pouze o vnitrocírkevní akt. A tak to platí o všem ostatním. Tedy vedle církevní svatby existuje i církevní rozvod, který ale nemá vliv na stav vzniklý sňatkem civilním. Oni hlasatelé jsou ale mnohem dále: jde jim o to, aby se na členy jejich komunity nevztahovalo žádné jiné právo než je šaria. Nějak je mi tu nejasné, nakolik by tak zanikla práva, vyplývající z německých zákonů. (Že by tak zanikly povinnosti, o tom nepochybuji.)

 146. To bude okolnostmi ….. jako třeba, zda je dotyčná vlast ve větším, menším nebo žádném ohrožení. Nebo dokonce ohrožuje.

  Přesně.
  Okolnosti taky určují, zda jde o sprostou agresi nebo humanitární bombardování.
  Okolnosti taky určují, zda k akci je nebo není nutný souhlas mezinárodního společenství.
  Okolnosti určují, zda o odtržení v referendu hlasuje celý původní státní útvar nebo jenom odcházející část nebo taky vůbec.

  Teď už jenom, kdo vyhodnotí okolnosti. NATO ? EU ? USA ? AeroKarel ?

 147. >> NoName [165]
  Soudím, že budete věkem to, čemu se na vojně říkávalo „mladej zobák“. My, co jsme prožili značnou část života v reálném socialismu víme, že když dva dělají (resp. říkají) totéž není to totéž. A aby se prostý lid nespletl, zavedla si i dvojí terminologie. Takže všichni věděli, že „socialistické vlastenectví“ je pozitivní pojem, oproti tomu „buržoazní nacionalismus“ je fuj. A takhle je možno proti sobě postavit „internacionalismus“ a „kosmopolitismus“, stejně jako „vlastenecké důstojníky“ proti „vojenské juntě“.
  A jeden z nejrozkošnější jazykových vynálezů 70. let je pak slovo „reagence“. Ne, s chemií to nemá nic společného. To se nějak znelíbilo slovo „reakce“ – to je přece „reakční“ slovo jak všichni víme („zrádná reakce“ atp.). Takže do zprávy ČTK není možno uvést „Reakce vlády ČSSR na pomlouvačnou kampaň…“ neb vláda ČSSR nemá s reakcí nic společného a tak se zavedla formulace typu „Reagence vlády ČSSR…“ – vláda přece reagovala a proto reagence. Poněkud mi to připomíná ony slabomyslné výplody oné jihočeské vědkyně, co ke slovu „host“ zavádí ženský tvar „hostka“ atp. Musím ale uznat, že ta „reagence“ se během pár let vytratila.

 148. maYdo,
  asi jsi nebyla v té správné kafírně ! 😀

 149. 179-jo, to bude tím.
  Proto se teď může Obama jednoduše rozhodnout, že pošle 400 vojáků, aby cvičili syrskou opozici. To je v podstatě v pořádku. I když je to na druhé straně zeměkoule, jde zřejmě o legitimní americký zájem.
  Opolčenci cvičení v Rusku v pořádku nejsou. I když válka běží na ruských hranicích.
  Jsem teď zaslechl, že Nikaragua chce, aby nový průplav vojensky chránilo Rusko.
  Předpokládám, že svobodná volba svých partnerů a spojenců bude u Nikaragui plně respektována. Spojenými státy i AeroKarlem.

 150. Svobodná volba partnerů a spojenců je OK, pokud si vyberete ty správný.

  Pokud si vyberete ty nesprávný, tak je to výsledek manipulace a propagandy a žádná svobodná volba.

 151. 182-chcete tím naznačit, že by v takovém případě v Nikaragui nespokojení občané vyšli do ulic a svrhli vládu ?
  Já jsi to také myslím.

 152. Velmi pravděpodobně. Svrhávání vlád a různé puče patří neodmyslitelně k tamnímu koloritu.
  Možná by měly být jako unikátní folklorní prvek zařazeny do světového kulturního dědictví pod ochranou UNESCO.

 153. Červená/rudá revoluce ale být nemůže, výklad by byl nejednoznačný 😉

 154. proto si zvolili za národní barvy bílou a modrou – to se dá vykládat různě, stejně jako státy, které ji mají taky a u každého to symbolizuje něco jiného.

  Výklad je vždycky jednoznačný, nejednoznačná mohou být výchozí fakta. Ten, kdo vykládá, má jasno – viz 1. Brandtova věta.

  Polemizoval bych s dvd, i když si ho vážím. „Mladý zobák“ se projevuje jinak a NoName vyrostl věkem i zkušenostmi. Ze své profesní zkušenosti bych ho přiřadil do kategorie „odporných rýpalů“. Od „blbých rýpalů“ se odlišuje tím, že není blbý, ale stále rýpe. Není líný upozornit na rozpor v argumentaci. Velice nepříjemný hmyz.

 155. No vidíte, nepsal jsem, že amalgamovými plombami to neskončí?

  http://zpravy.idnes.cz/lide-ceska-vztahovy-manazer-showpark-lukas-sedlacek-f9j-/domaci.aspx?c=A141205_112315_domaci_zt#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

  Na Masarykově univerzitě vystudoval psychologii a žurnalistiku. Pracoval v neziskové organizaci Nesehnutí, poté jako psycholog na Vyšší policejní škole v Brně. Působil i jako doktorand na fakultě FSV MU.

 156. Co znamená ta žlutá tečka nebo kolečko na konci některých příspěvků? Občas tam můj stařecký zrak rozezná i nějaké tečky nebo čárky a obloučky – šifra?

  Chtěl bych se vzdělat, dnešní Neviditelný Pes přinesl příspěvek, kde jsou pomlouvány učitelky. Prý neumí z nových technologií nic jiného než přečíst E-mail. Snad jsem neustrnul – 🙂

 157. Zpátečníku, lze lépe popsat úpadek vzdělání a zájmů? Moje pamět mi neslouží, popisoval to nějaký klasik, ale když majitel nevěstince přijímal novou adeptku, tak jí docela obyčejně nařídil, aby se o něj postarala tak, jak se bude starat o hosta. Dneska je na to nedostudovaný doktorand.

  BTW – můžu napsat, že jsem nedostudovaný doktorand psychologie? Nikdy jsem o to ani nezavadil, na školu jsem se nehlásil, ale co kdyby….?

 158. Ještě poznámku, dočetl jsem celou zprávu, i rámečky na kraji. Hlavní hrdina říká:

  Za tu dobu se kolem mě vytvořil tým vztahových manažerů, kteří s holkami pracují intenzivněji, protože jeden člověk by to nezvládal. Je nás sedm, tři muži a čtyři ženy.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lide-ceska-vztahovy-manazer-showpark-lukas-sedlacek-f9j-/domaci.aspx?c=A141205_112315_domaci_zt#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

  Naše sousedka, ročník 1924, vždycky, když slyšela nějakou takovou kravinu, tak jen řekla: „Kdo tohleto platí?“ V nevěstinci bych věděl, ale v tom bordelu okolo mi pořád vycházím já!

 159. Nojo, Martine, nechci do toho přespříliš zabředávat (stejně jsem sem odkaz dával jen ze zoufalství, neb mi kus softwaru nechodí, jak má, a chtěl jsem si tak od něj zjednat trošku odstup). Klasická situace, kde aplikovat axiom zkurvenosti. Připustíme-li tuto (a v nevěstinci se zdá býti přítomna celkem plausibilně), automaticky z něj vyplývá, že to bude zkurvené celé. A jestli je nebo není, to ať po přečtení citovaného rozhovoru laskavě posoudí každý čtenář sám.

  Já se tímto pro dnešek vracím k softwaru. Na něj ostatně lze ten axiom aplikovat taky.

 160. Tak už to vláda schválila. Větší peníze, větší pravomoci BIS. Bude to boj proti vnějšímu nebo vnitřnímu nepříteli? Prolomení bankovních tajemství, daňových tajemství, přístup k datům bank, finančních úřadů, operátorů… Je na co se těšit. Bude líp. Prostě to (se) zařídíme.

 161. >> martin TT
  Asi Ti unikla formulace „… věkem to, čemu se na vojně říkávalo…“. Jinak jsem čekal, že se ozveš na tu „reagenci“. Pamatuji, jak tenkrát jistý fyzikální chemik mlátil do novin a vykřikoval něco o debilech což pak doplnil něčím, na co se vztahoval paragraf o urážce rasy, národa nebo přsvědčení.

  K tomu krycímu označení pro onoho pasáka v bordelu snad jen to, že to přece musí zvyšovat režii. Stejně jako se zvyšuje režie onoho všeobecného bordelu nás obklopujícího.

 162. (178) No, kdo? Podle okolností ….. 😛 (jinak vítám, že začínáte chápat mezinárodně politické a vojenské dění). A pokud byste chtěl nějaký příkládek, tak pouze okolnosti odlišují špatnou touhu Sudeťáků o separaci a připojení k Říši od dobré touhy Krymu a východu Ukrajiny o separaci a připojení k Rusku. Nebo ne?
  (179) Tu „reagenci“ nepamatuji, ale fakt je, že tehdy jsem oficiálním vyjádřením nevěnoval příliš pozornost.
  (181) Kdybyste se nesoustředil na mne, ale na dění, tak nemusíte čekat, co Nikaragua (tamní junty jsou docela vyhlášené a tradiční 😛 ), stčí kouknou do Venezuely, s kým vším se kamarádí a nic se jí neděje, ani ze strany USA, ani ze strany silnější a důležitější, tedy mé. 😛
  (190) Náhražka „PI“.

 163. Ó, dnes už dvě pochvaly …
  Co já si jenom počnu ?
  Jinak Sudety nebyli nikdy součástí německé říše, Krym naopak součástí Ruska byl a byl administrativně darován Ukrajině režimem, kterého rozhodnutí jinak považujeme za nazákonná.
  V době rozpadu Ruska byl dokonce autonomní republikou, představitelé které se snažili o referendum o připojení k Rusku, které Ukrajina zatrhla.
  Tudíž, jak to říct … nejde o analogii ?

 164. dvd, donutil jsi mě podívat se na 179. Nechci rozebírat slovo „věkem“, asi jsem ho přehlédl, ale pokud znamená, že NoName je proti nám dvěma, „starým kozákům“, mladší, tak to neberu v úvahu, protože ten mladý zobák dospěl. Co je dostačující časový interval, aby dodal punc „mazáka“? On je mladší, ale my jsme u zkameněliny dávnověku. Napadlo tě někdy, že rok 1989 se odehrál před 26 lety? Já to dělám denně, když se setkávám s lidmi, kteří v době mého světonázorového zrání, tahali kačera.

  Toto téma je vysloveně hospodské, rád ho pordebatuji mimo tyto stránky.

 165. 197 NoName,
  1. Jak to bylo před tím, na základě čeho se Krym stal součástí Ruska. Jak ho Rusko získalo?
  2. Co je to Německá říše, Sudety, Rusko, Ukrajina, Krym….Obrázek na mapě, kus Země? Kterak obrázek může patřit obrázku, krajina krajině…?
  3. Co znamená „patřit“?
  4. Jak vzniká a čím je podmíněno?
  5. Jak území může být republikou? Je to vlastnost území?

  Chápu potřebnost zkratek a substitucí. Jenže když jsou odděleny od toho co vyjadřují a jsou považovány za svébytnou entitu a tak je s nimi zacházeno, připadá mi to zajímavé.

 166. 200-no to se vznášel Duch nad vodami …

  Jinak se u Palacha demonstrovalo … hádejte … proti Zemanovi !
  Palach by to tak určitě chtěl, říkali to aktivisté.

 167. Vztahový manažer – není to to, čemu se dříve říkalo pasák?

  S tím, kdo to platí, bych si hlavu nelámala…. Dotace na to asi neberou a když si klienti jsou ochotni tolik zaoplatit, že zbyde i na psychologickou podporu, budiž přáno klierntům i holkjám.

  že ale ten chlap umí hezky vokecat a načančat fakt, že je vlastně bordelmamá? 😀

 168. Muhehehe!
  Jaksi to svědčí o tom, že Ukrajinu vedou lidé nemající jakékoli povědomí o čemkoli…

  …Přijetí tohoto zákona vytvoří svéráznou právní kolizi, kterou nelze samozřejmě brát vážně. Jde spíše o symboly. A ty neprospějí nadměrně aktivní kyjevské moci. Vždyť denonsace smlouvy o vytvoření SNS formálně vrátí Ukrajinu nejen do složení Sovětského svazu, ale dokonce do složení Ruska jako právního nástupce bývalého sovětského státu…
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/ukrajina-back-in-the-ussr/

 169. PAlach byl myšlením reformní komunista, takže se nedá vyloučit, že by dnes byl v řadách KSČM.

 170. Dobré popolední,
  koukám, NoName, vy rád hrachem o zeď 🙂 ?

  Martine TT,
  no, že učitelky nezvládají Excell je sice možné, na druhou stranu při výuce hudební výchovy bych raději, aby zvládaly hru na aspoň jeden hudební nástroj. A hlavně aby učitelé uměli naučit svůj předmět; v mnohých oborech na to stačívala tabule a křída…

 171. Náhodou, Rputi, přece jen něco dovedou. Mám před sebou konfety z Porošenkovy firmy Rošen. Bonbony jsou ručně balené, jako bývaly za mého mlada Hašlerky a mají žertovné přitažlivé názvy. Romaška, Červonyj mak, Koko čoko, Kara-kum, Djušes, Želeška se jmenují pamlsky, kterými zásobuje své věrné poddané Porošenko. Přivezla mně je pomocnice Lena, která si užila vánoční a novoroční dovolenou v městečku Buštyno, Zakarpatská Ukrajina. Stejně je to divné, v zemi zuří válka, ale je daleko, až k rumunským hranicím nedosáhla, zeť se úplatky vykoupil z mobilizace a tak si mohli užít svátků, jako by se nic nedělo. Jen ten dolar podražil, a to je špatně, protože je to jediná měna, za kterou můžou na UA něco pořídit.

 172. Dnešek prý má být nejdepresivnějším dnem roku 2015. No když tak čtu o školství a školách u nás, docela té charakteristice dnešního dne věřím. A ke všemu dnes dvě z mých vnoučat konaly přijímací řízení do první třídy základní školy. Obě prý úspěšně a rodičům bylo sděleno, že ani nemusí čekat na zveřejnění výsledků. Jen u jednoho bude ještě druhé kolo v půlce dubna, kdy, pokud se rodiče rozhodnou, bude další řízení ohledně zařazení do třídy nadaných žáků. Ve škole toho druhého takovou třídu nemají. A pro Martina: 🙂

 173. >dvd,
  no to je ten článek, na který odkazoval Martin, ne ? IMHO tam autor učitelky moc nepomlouvá; při popisu některých situací se spíš divím, že je ještě vůbec někdo ochoten učit.
  Pobavil mne kdosi v diskuzi, propagující pedagogiku dle dua Komenský-Frištenský 🙂

 174. Třída s nadanými žáky je segregace. Jak se nadaní žáci doví, že spolužák může mít Downův syndrom nebo může být cikán ?
  Jak to, že existují třídy s nadanými žáky bez Cikánů ?

 175. (197) No vida, že se v pojmu „okolnosti“ nakonec zorientujete.
  (204) No, tehdy a v jeho letech, byl by div, kdyby byl něco jiného. Dneska bych ho viděl tak u P&L, pokud by neskončil jako Kryl, ale to je všechno strašně zdálky. Ono se to tehdy tak ostře nesortovalo. Mne tehdy, v mých tehdejších letech, taky nenapadlo, že nejlépe úplně bez komunistů.

 176. V.Klaus ml.: „Sečteno a podtrženo, existují (bohužel) děti, které potřebují velmi odlišný způsob výuky a celé pedagogické péče. Stejně jako je úplně jiná dovednost – učit prvňáky než učit ve „třeťáku“ goniometrické funkce – tak je úplně jiná dovednost dobře učit děti s handicapy. Také se na to studuje jiný obor „Speciální pedagogika“ a existují Speciální (dříve „Zvláštní“) školy. Řada z jejich zaměstnanců (pár jich osobně znám) – přijde rovnou do nebe. Dělají nesmírně těžkou a vyčerpávající práci. Za pár korun.“
  http://m.novinky.cz/articleDetails?aId=359121&sId&mId

 177. Rputi,
  s V. Klausem ml. souhlasím, včetně toho „přijdou rovnou do nebe“ 🙂

 178. [209] Ta pedagogická metodika se jmenuje KOMAFRI, tedy Komenský – Makarenko – Frištenský. Jak by to mělo probíhat si asi každý dovede představit sám.
  Seznámil jsem se s ní v dobách gymnasiálních studií, občas jsem ji používal jako trenér. Jenže dneska už nemůže děti mlátit. Rodičům se nelíbí, když děti chodí z tréninku šermu s modřinami 🙁

 179. 205
  Kdysi, ještě za ženata , jsem se o něčem nemohl dohodnout s bejvalkou, tak jsem si sedl v předsíni na zem, s pytlíkem hrachu v ruce, a házel a házel 😀
  No, pak jsem to musel zamést 🙂

 180. 216 – zamést? Já bych nechala klečet. 🙂 Jak sis ustlal, tak si klekni. 🙂

 181. Dano 🙂

  docela věřím 😀
  Taky rozvedená, že ? 😉

 182. Dano, to asi záleží na tom, jetstli jediný výstup z bytu je jen přes tu předsíň, hrachem vystlanou nebo i jinudy.
  Aby se pak naposled nesmál klečící trestanec, až na tom hrachu uklouznu.

 183. A jejej,
  ukrajinci dostali další nářez. Najednou chtějí jednat, a přitom včera nebo předvčerem odmítli Putinův dopis.

 184. Nejdepúresivnější den v roce? Tak to abych koupila cestou z práce nějakou hodně dobrou čokoládu….. 🙂

 185. Jestli je to okolo těch truhlíků tak se možná ještě napřed premedikovat nějakým řízným truňkem!

 186. 223 Eva Kopacz pohrozila že přijede osobně. To Porošenka muselo znejistit.

 187. …Velice tvrdý postoj zaujímá nyní vůči Rusku německá kancléřka Angela Merkelová. „Proměnu jejího postoje – a jistě to není její osobní rozhodnutí – lze pozorovat od okamžiku, kdy velmi rozhodně vykázala rezidenta CIA z Berlína. Vzápětí na to zřejmě byl vyvinut nějaký tlak na její funkci a ona potom obrátila o sto osmdesát stupňů své aktivity na Ukrajině a zejména tu argumentaci, kterými je zdůvodnila. Ta její argumentace se setkala s tvrdou kritikou v Německu nejenom ze strany podnikatelů, ale i v Bundestagu, kde ji ostře interpelovala Sahra Wagenknechtová. Bylo to tak ohromující prohlášení, až se mi zdálo, že v tom okamžiku byla Angela Merkelová psychicky úplně na dně,“ říká Zdeněk Zbořil.

  Nepochybuje o tom, že kancléřka je pod tlakem formálních i neformálních skupin těch, kteří válku chtějí, nebo nechtějí. „Její odmítnutí reagovat na Lavrovovu výzvu, aby zhodnotila slova pana Jaceňuka o invazi Rudé armády na Ukrajinu a později do Berlína, může být dokonce vykládáno jako zásadní obrat Spolkové republiky Německo nebo alespoň její kancléřky k výsledkům druhé světové války. Je pod tlakem, který nedokážeme vysledovat, odkud přichází, ale nedivil bych se, kdyby v ne příliš dlouhé době buďto zase své stanovisko zásadně změnila, nebo se vzdala dalšího působení v politice. Je pod tak velkou kritikou z různých stran, že bych se nedivil, kdyby to neunesla psychicky ani fyzicky,“ poznamenává politolog.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Zdenek-Zboril-o-Merkelove-psychicky-na-dne-nejvetsim-problemu-Zemana-a-k-protiislamske-akci-kde-pry-ozilo-heslo-Cechy-Cechum-354803

 188. (227) Chuděra malá. To musí být hrozné, ty formální i neformální nátlakové skupiny, s tím se určitě dříve nikdy nesetkala. Nedivil bych se, kdyby se celkem nic nového nestalo. 😛

 189. 227 i pan Zbořil si asi dal něco říznějšího proti depresi. Merkelová určitě po ničem jiném netouží jako komentovat plky ministra zahraničí Lavrova o plkách Jaceňuka.

 190. Skimici,

  ony byly pověsti o tom, že Merkelová odejde v Německu už dřív.

 191. skimici, já Andělínu viděla při tom projevu Sahry Wagenknecht – Andělína jen mrkala – té bylo zatra do breku!
  A když jí Lavrov požádá aby okomentovala tvrzení, že SSSR napadl Ukrajinu a Německo, tak to nejsou plky, podle mne!

 192. Skimici, už je tma. Truhlíky nebudou z tramvaje vidět. 🙂

 193. Mám dotaz:
  Byl jsem teď mimo a nyní čtu na různých webech, že se bojuje o doněcké letiště – to ale přece včera Porošenkovy trupy osvobodily ne ? – to tam mají nějaké druhé letiště ??

 194. Dnes o problémech Merkel v této oblasti píše i Focus.
  Nemá to sice váhu názoru nejsečtělejšího logika diskuse, ale přece jenom…

 195. 234-v Doněcku se bojuje i o pražské letiště !

 196. A byla tady kritika, že se málo komentuje domácí scéna – tak tady je jeden titulek z iDěsu, který mě velmi potěšil:

  Václav Moravec má nový diskuzní pořad, první díl bude vysílat z Bohnic
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/moravec-diskuze-bohnice-fokus-ceska-televize-fns-/domaci.aspx?c=A150119_154442_domaci_hv#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

  než jsem bohužel zjistil, že Vemeno to netočí v prostorách bez vnitřních klik…..
  A ke fší hrůze, je to další pořad NAVÍC k jeho nedělním 60 Minutes of Hate…..

 197. 201 NoName, pozorujeme vzácný politický jev. Vznik svatého v přímém přenosu.

 198. Schumi, já to říkám pořád – zemskej pumlíč se zaplet do nějaké červí díry či čo a časovou smyčkou jsme se ocitli na úsvitu středověku.
  Na Ukrajině máme vznik feudálních panství v přímém přenosu, sv. Vencu už máme – zázraky humanitárního bombardování činil již za života a další, tentokrát posmrtný zázrak je, že to letiště ještě není zavřený! Proto se po něm jmenuje.
  Ale jeden svatej je málo! Lid si žádá lid bude mít!
  Otroci se, pokud mě paměť neklame, prodávali na Poříčí. Tam bývala kupecká osada.

 199. prý nebýt otrokářství, tak český stát neexistuje 🙂

 200. 237 – Honzo: nikdy jsem se na to nedíval (snad před pár lety asi dvakrát), od té doby vždycky jen omylem (nejsem SM založen), takže nevím nic o stopáži…..měl jsem zato, že po Vemenu býval od jedné hodiny Receptář…..
  To fakt je ten pořad takhle dlouhej ??
  No…tak bude ještě delší….:-((( (pro info – to jsou zednářský malůvky)

 201. Opět OT: Nemám tu sice pořádné připojení, zato ale mohu chvilku číst noviny. Pěkné články v Orientaci posledních Lidovek: Zdeněk Müller a zejména Tereza Matějčková, oba o Huellebecqovi; také by se s nimi dalo pěkně polemisovat.

  Uvidím, najdu-li tam i další.

 202. Evropská unie přišla s geniálním konceptem-do boje proti islámskěho terorismu více zapojit islàmské země !
  Že to bude až taková prdel …

 203. Quivisi, asi tam neměli vztahového managera. Nebo jich tam naopak měli moc…

 204. Halle 243 – jj. Podstatná část státních příjmů sv. Václava pramenila z obchodu z otroky. Ale nebyl v tom sám!
  Jen si myslím, že bychom nemuseli tak do mrtě opisovat!

 205. quivisi – cosi shnilého není ve Valašském království – všechno funguje normálně. Ovšem po mém dotazu na Prahu 5 chápu, že je nutné vystřelit.

  Ten bordel je tam 25 let, chodí tam kdekdo (já se dosud nepřipojil). Takže asi konkurence zaplatila pomahače a ti si tam donesli pervitin, aby měli záminku. Zítra se zeptám pana domácího, co za tím je.

 206. z jiného soudku : doporučuji výstavu Im Monets Licht ve vídeňském Unteres Belvedere. Srovnání Moneta s rakouskými impresionisty podtrhuje jeho výjimečnost. Na výstavě je možné vidět – snad jednou za život – 4 variace na Waterloo Bridge. vřele doporučuji. Technická poznámka – garáže na Museum Platz podražili – za 6 hodin 21 e. Pokud pojedete autem zkuste objet Karls Platz – tam je garáž z 7 e za 10 hodin.

 207. Taxem si porovnal články o hambincích v Praze a ve Vsetíně a nějak mi není jasný rozdíl mezi činností pražského „vztahového managera“ a zlotřilého vsetínského kuplíře. Že by taky záleželo na okolostojíčnostech?

 208. Foundry, tomu se říká kumulace funkcí.
  Když jde o kšeft, tak je kuplíř a když se děvky štěkaj, tak to zmlátí na jednu hromadu a je vztahový managor! 😀

 209. Foundry, jak jsem už napsal – zeptám se a uvidím. Podle mého prvního odhadu je to konkurenční souboj. My do toho bordelu posílali zahraniční zákazníky, to je zavedený podnik.

 210. No, ale hlavně jí poskytneš dostatek materiálu pro diplomovou práci! V té kvalitě diplomek ta FSV UK za FSS MU ještě značně zaostává!

 211. to říká ten pravej. VŽDY’t ten Dlouhý zkurvil na co šáhnul.

 212. Ahoj!
  Foundry ad 255 – to je věčný souboj Východu a západu. Na západě je všechno lepší! 😉 😀 😀

 213. 261 — Však tam, pane Neumanne, také říká, že nedosáhl(i). Osobně si myslím, že oni tehdy využívali lecjaké příležitosti to (tj. tehdy zejména ekonomiku) trošku zregulovat a řídit, kdekoliv to šlo, jenže ačkoliv Dlouhý odcházel z politiky už v době, kdy trend utahování šroubů byl nejen zahájen, ale (přinejmenším zpětně) zjevný, je to už dost dlouhá doba, a dnes tudíž jaksi není divu, že se diví, kam až se mezitím ty šrouby dotáhly.

  Ono ale i Klaus byl jako president podstatně principiálnější než předtím v exekutivě…

 214. 246 Zpatecniku – dobry vecer
  Zaujalo me slovo. Polemizovat. Neni implicitne ofensivni?

 215. Dano, používá se metylalkohol, jsou to Zlíňáci, takže je to jasné. Půjde si sednout k Březinovi.

 216. 266 — Obecně vzato, bez kontextu nelze posoudit. (Podobně, jako kdybyste se ptal, je-li dejme tomu déšť pokrokový.) Naopak s patřičným kontextem je to vždy dáno naprosto jednoznačně. Ovšem zda ano či ne nebudete posuzovat ani Vy, ani já, nýbrž řádně pověřený ideolog; v případech, které by se Vám mohly zdáti sporné a kde byste proto mohl tápat, Vám bude verdikt oznámen v mainstreamových mediích. Systém je zcela stejný jako v letech normalizace, pouze na první pohled zvenčí o něco méně přehledný.

  Tím bychom se však dostávali ještě krok dále, totiž od čtení recenzí na knihu, kterou jsem nečetl, přes debatu o recenzích (a úvahách), které jste možná nečetl zase Vy, až k otázce o [ofensivní] povaze takovéto debaty, kterou nejspíše z technických důvodů vésti nebudeme (býval bych sem z těch recenzí možná něco opsal, jenže bodů, které by za to byly stály, bylo příliš mnoho). Zvažte prosím sám, přejete-li si vskutku zajít takhle daleko.

 217. aha Zpatecniku
  Jsem se vyjadril nejasne. V zadnem pripade to nemelo znit ofensivne. Jde mi zcela obecne o nasledujici kontrapunkt:

  …také by se s nimi dalo pěkně polemisovat.

  Uvidím, najdu-li tam i další.

  Tedy – aktivne vyhledavat neco s cimz budu polemisovat. to je imho ofensivni.

 218. … ale opravdu jsem to nemyslel nikterak zle. Predstavte si, ze jsem dostal pred hodinkou perfektni Sabayone v banalnich Karlovych Varech. Penivy a navrchu tak akorat telota. Brckem uplne dole chladive sampanske. To jednoho k diskusi podniti 🙂

 219. Říkal jsem si, jestli ta Matějčková snad náhodou není dcera profesora Matějčka, velmi chytrého a velmi laskavého pána… Jak už automaticky všechno píšu co možná víceznačně, to „pěkně polemisovat“ znamenalo nejen možnosti do toho všelijak destruktivně vrtat, ale také víceméně souhlasit, jen to trošku rozvinout. Já jsem ale neříkal „aktivně vyhledávat“. Samozřejmě když člověk čte, vždy (totiž, jak kdo) automaticky přemýšlí, nakolik souhlasí. Nemusí ale vždy hned přemýšlet, nakolik nesouhlasí.

  Jestli trváte na tom obstarat někde nějaký kontrapunkt, mně se to mimochodem povedlo o okno vedle, kde jsem si znovu otevřel diskusi na DFensovi, jako vždy charakteristickou. V místě stejně vzdáleném od začátku jako prve tedy už bylo cosi jiného, a právě to mě zaujalo; je pozoruhodné, jak se na 12. úrovni vnoření stačilo téma rozvinout. Cituji úryvek:

  Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to vlastizrada?
  Ja nevim 🙁 My vyfasovali 2 zásobníky po 30 a uz to v tom bylo napaskovany, ja to tam necpal.

 220. Samozrejme Zpatecniku,
  To jakym zpusobem veci cteme a vnimame nepreskocime anzto se ze sebe nijak nedostaneme 🙂
  Byla to jenom uvaha. Slovo polemisovat nebo polemika neco znamena. Je samozrejme silove povahy.
  Upoutalo me to slovo v kontextu Vaseho prispevku. Skutecne to byla jen pratelska a zvedava otazka linguisticka 🙂

 221. Zpátečníku, jetsti máte na mysli dětského psychologa Zdeňka Matějčka, tak pokud se pamatuju, neměl dceru Terezu.
  Na jeho rodinné poměry u nás doma přišla občas řeč, protože moje babička a jeho matka byly spolužačky z gymnazia a celý život byly v kontaktu. Na sklonku, kdy už jim zdraví nedovolilo se scházet, si aspoň psaly a babička vždycky povykládala, když dostala dopis, co je nového.

 222. Ano, maYdo, tohohle Matějčka jsem myslel. (U některých bodů, co ta Matějčková psala, se mi totiž zdálo, že by se na to byl mohl dívat podobně.) Děkuji a přeji dobrou noc.

 223. Dobrý večer. Pro ty, kteří se zajímají o osud českých dětí, unesených norským Barnevernem, jsou zde dva články.

  Informace k současné situaci od právníka Pavla Hasenkopfa“ viz http://jdem.cz/brhd37

  Potvrzuji, že ve dnech 19. a 20. 1. budu společně s poslankyní Chalánkovou, se kterou spolupracuji na kauze paní Michalákové už více než rok, v Norsku.

  Předpokládám, že přímo na místě se sejdu i s dalšími politiky, kteří se rozhodli ve věci nějak angažovat a vážit proto cestu až do Norska, to jest s Tomášem Zdechovským a Petrem Machem.

  Petr Mach letí do Norska podpořit matku zadržovaných českých dětí“ viz http://jdem.cz/brhd47

 224. Dano, takových vjedců už tu bylo. A nic. Možná, že něco skutečně vymysleli, ale že by to v česku rozjeli? Haha. Kde by vzali lůj, když nejsou krávy. Kde by vzali koželužné odpady, když už tu je koželužen jako šafránu, pokud náhodou nějaké zbyly? Přepálený olej? Na ten se dá jezdit bez úprav. Jen je potřeba ho dobře přefiltrovat. Navíc je ho jako šafránu, nikoliv stovky tun denně. Mimochodem tento vynález jsem zachytil v mých food magazínech před osmi lety. Nějak se neuchytil ani v tej usa. To už byla lepší kontinuální výroba butanolu z kukuřice. Bohužel jsem se nikdy toužebného odpadního produktu, tedy kukuřičného proteinového izolátu nedočkal přes hory korespondence. Doporučuji zdrženlivost.

 225. Dobré ránko!
  Hlásím,že kocour Evelín se smeknul,upad na klábosnici a „vyrazil“ z ní tlačítko na tečku,Zatím jsem ho nenašla, Pokud ho najdu,poznáte to podle toho, že začnu psát tečky!

  Když komunál, tak komunál!
  Iděs spáchala test vlašských salátů – že tam je 24 E-ček bych v deseti dekách přežila, ovšem že je tam výrobní salám ze separátu a soji, nevařená mrkev a místo okurky cuketa už je horší – prostě to není k žrádlu!
  http://ekonomika.idnes.cz/test-mf-dnes-vlasskych-salatu-jsou-plne-chemie-a-z-nejlevnejsich-surovin-14t-/test.aspx?c=A150119_150910_test_nio#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

  Tak kdyby někdo chtěl ten původní recept na ten salát, co jsme si ho kupovávali k dvěma rohlíkům, tak ať řekne! Eště ho mám schovanej!

 226. A ropa je už za 46 a výhledově má být za půl roku na 39,,,,,

  „Ministr energetiky Spojených arabských emirátů (SAE) Suhajl al-Mazrúví upozornil: „Strategie se nezmění. Říkáme trhu i ostatním producentům, že musí být racionální. Každý musí přijmout opatření, ale pokud jde o ty, kdo produkují ropu nejdráže, logika i tržní pravidla říkají, že oni by měli být první, kdo utáhnou kohoutek, či sníží těžbu.“
  http://www.novinky.cz/ekonomika/359220-cenami-ropy-dusi-opec-americany.html

 227. Však cuketa je jenom velká okurka, defacto … 😉

 228. JJ, NoName – a výrobní salám je defacto taky salám, že ano – (chechtavej smajlík)

 229. Ošizený salám je jedna věc, cuketa ale není ošizena, je jenom jiná 😉

 230. NoName – ad „Je fajn, že jsou cikáni schopni snést aspoň společný sociální systém“

  BINGO – píšu vám 1*!

 231. NoName,

  jste hnusnej xenofob, víte to ? 😀 😉

 232. Dobré pozdější zas ráno… Z dnešního Macka: „Titulek TN.CZ:
  V roce 2050 už lidé, kterým je méně jak 80 let, nebudou umírat na rakovinu! S tímto tvrzením přišli vědci z University College Londýn. Bude to díky malým dávkám aspirinu.
  Pokračování textu:
  Při výzkumu tým podával deset let pacientům ve věku 50 až 65 let 75 miligramů aspirinu. Aspirin podle profesora Jacka Cuzicka prokazatelně snížil hrozbu rakoviny, infarktu i mozkové příhody o 7 až 9 procent a snížil úmrtnost o čtyři procenta v průběhu dvaceti let.
  Dodávám: Tak blbí snad nemohou být ani novináři! “

  A já dodávám – ale mohou, quod errat demonstrandum!

 233. Dobré ráno,

  Zpátečníku, tak profesor Matějček měl hodně žáků a následovníků, kteří se na některé věci pochopitelně dívají podobně jako on.

  Ale mohla by to být vnučka, to jo…..

 234. Tak barák byste chtěli zpátky holoubkové? Tůůůdle!

  …Na začátek uveďme doslovnou citaci z rozsudku: ,,Soud vzal na zřetel skutečnost, že právní předchůdci žalobců opustili nemovitost v roce 1968, aniž by k tomu byli státem nuceni, tudíž stát nemovitosti zabavil, přičemž si museli být vědomi skutečnosti, že již po roce 1948 docházelo k zabavení majetku osob, které opustily ČR, tj. odcházeli v roce 1968 do zahraničí s vědomím, že k veškerému majetku, který zanechají v ČR, pozbudou vlastnické právo.“…
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Utekli-jste-v-roce-1968-Tak-jste-museli-cekat-ze-vam-stat-zabavi-dum-sdelil-soud-sokovanym-resituentum-Mluvi-se-o-urazkach-a-vyhruzkach-354989

 235. Rputi,
  tak to teda zírám… ještě jim soudkyně mohla napařit nějaký paragraf za trestný čin opuštění republiky, nebo jak se tomu říkalo…. A to prej dostudovala porevolučně, monstrum jedno. (smajlíka s nevěřícně vyvalenýma očima a spadlou bradou neumím)
  Ještě by mne zajímalo, kdopak ten domeček vlastní dneska.

 236. PeSi,
  jestli má rakovina, infarkt, či pepka po sedmi procentech z celkového počtu důvodu úmrtí důchodců, pak je logické, že snížení možnosti onemocnění těmito chorobami požíráním aspirínu o sedm procent nastaví možnost onemocnění na nulu. 😀 😀 😀

 237. No jo, co má soudkyně dělat, když hned v roce 1990 se rozhodlo, že je kontinuita právního řádu.
  A že zákony z předrevoluční doby platí…
  Ani rehabilitace se nedala udělat na tyhle činy, pokud vím.
  Takže soudkyně nemá jinou možnost, než rozhodnout, jak rozhodla.

 238. Halle,
  třeba ten kvartýr patří některému slavnému zpěvákovi, či jinému umělci. Ti dostávali byty po emigrantech. Po revoluci docházelo k nechutným tahanicím, když pěvec, či pěvkyně, kteří celý život svými slavičími hrdélky oblažovali celičký národ a opuštěný majetek desítky let zvelebovali, byli perzekvováni jakýmisi nervově labilními sociopaty z malicherných důvodů dobrovolně opustivšími rodnou hroudu.

 239. Ptakopysku,

  ono je to fuk. Každopádně by se asi jednalo jen o finanční náhradu.

 240. 290 – nic o tom nevím, ale i ten novinový článek je podivný. Sama advokátka připustila, že věc je komplikovaná, nejednoznačná a vyžaduje soudcovskou úvahu. Sepsané je to jako placená inzerce s brnkáním na city, což paní kolegyně Samková umí a jak vidím, zdařilo se jí to i teď.

  Není vám divné, že se to táhne od roku 1994, že klienty jsou potomci potomků původních vlastníků, že to několikrát prošlo víceinstančním postupem nahoru a dolů a že poslední vrácení obsahovalo, jak píše autorka, i přesné pokyny prvoinstančnímu soudu, jak má postupovat a rozhodnout? Není, takže soudkyně je odsouzeníhodná a měla by být vyhozena.

 241. Tak je to jinak, než jsem psal. Ten trestný čin byl po Sametu zrušen.
  Ale je to hodně složité.

 242. Martine,
  v úvodu je citováno z rozsudku „Soud vzal na zřetel skutečnost, že právní předchůdci žalobců opustili nemovitost v roce 1968, aniž by k tomu byli státem nuceni, tudíž stát nemovitost zabavil, přičemž si museli být vědomi skutečnosti, že již po roce 1948 docházelo k zabavení majetku osob, které opustily ČR, tj. odcházeli v roce 1968 do zahraničí s vědomím, že k veškerému majetku, který zanechají v ČR, pozbudou vlastnické právo.“
  Mně to jako zdůvodnění, proč potomkům původních majitelů emigrovaných v 68 nevrátit nemovitost, nesedí. Ale jsem jen laik.

 243. Koukl jsem na jeden rozsudek ústavního soudu, a vypadá to, že vrácení majetku připadá v úvahu jen pokud nemovitost stále vlastní ten, který ji získal od státu. Vrácení nepřipadá v úvahu, pokud nemovitost mezitím změnila majitele, a to jak prodejem, tak děděním.
  V tomto případě, nebyli žadatelé o restituci zamítnuti úplně , jakási finanční náhrada byla stanovena.
  Žadatelé s ní ovšem nejsou spokojeni.

 244. Pokud v té citaci soudního rozhodnutí něco podstatného nechybí, tak je to takové předrevoluční…

 245. Matzurko, nejde o laictví. Rozsudek v komplikované věci po několika odvoláních má mnoho stran. To platí obecně, v tomto případě nic nevím. Ale součástí rozsudku je jeho odůvodnění, kde se musí, mimo jiné, popsat, co bylo řečeno nebo napsáno a bez toho, aby měl kdokoliv před sebou kompletní text, není zřejmé, napřů který soud to vzal na zřetel. Třeba to byl některý z jiných soudů celé věci a třeba to bylo zdůvodnění jiného rozhodnutí – např. o tom, proč nebyl nemovitý majetek vydán a byla uznána jen peněžitá náhrada. Ale to je pořád jenom hádání bez znalosti textu.

  Představ si, že napíšeš do publikace, že zásadně nesouhlasíš z tvrzením kolegy Bachajamy, že….. a kolega Bachajama napíše do své publikace, že i kolegyně Matzurka ve své práci uvádí, že….

 246. Rputi,
  samorřejmě, že chybí. Dr. Samková je advokátka restituentů, a jako taková samozřejmě uvádí jen okolnosti příznivé pro klienty, a o faktech a okolnostech působících proti nim mlčí. Tak to mají advokáti v popisu práce.

 247. Zdá se, že doněcké letiště, které nikdy neztratila znovu dobyla ukrajinská armáda. Ostatně jako každý den za poslední týden.
  A to i přesto, že z Ruska přijelo několik desítek tanků. Ostatně jako každý den.
  NA Ukrajině musí být při tomto tempu už tisíce ruských tanků. Kam to ti povstalci dávají …

 248. NoName,

  tanky jsou spotřební materiál. Jako hajzlpapír 😉

 249. Martine,
  tak s tím kolegou Bachajamou je to celkem běžné – on si tím nažene citovanost, byť je negativní (nesouhlasím s jeho závěry). Jsou i profíci, co si na tom staví živnost….

  A jo, další dvě stovky nebo i více stran textu rozsudku snadno citovat nejde. Nicméně citovaná formulace je skutečně z mého pohledu nehorázná, i bez té omáčky v článku následující. Očekávala bych stanovisko osočené soudkyně s poukazem na to, co tedy bylo rozhodujícím faktorem.

 250. 293 — To zní skoro tak, jako kdyby to nepsal Halladin, nýbrž Josef Cholévka.

  290, 300 — Nejlepší jsem se tam prosím dočetl na konci: (…) nevidí důvod pro podání návrhu na kárné řízení (…) „Jde o soudkyni, která si nesmlouvavým způsobem hlídá nezávislost a svobodu jak osobního života, tak soudního rozhodování, a jak ji znám, jen projednání Vaší stížnosti by brala z Vaší strany za hrubou urážku na své cti a nadále by i vůči Vám vystupovala kontroverzním a netolerantním způsobem.

  298, 303 — Martin má samozřejmě pravdu, že spis nikdo z místních přispěvatelů neviděl. Ovšem článek je plně konsistentní s názorem, jaký jsem si na zdejší justici během let postupně utvořil. Upřímně rád bych viděl články — a tím spíše rozsudky! –, které s ním konsistentní nejsou.

 251. No, tak víme o tom prd, ale můžeme aspoń fabulovat. 🙂

  Dalo by se diskutovat, zda jde o „dobrovolné opuštění republiky“ v srpnu v šedesátém osmém, zejména, když měli neblahé zkušenosti z předchozí okupace.
  Rovněž by se dalo diskutovat, zda mohli v tu chvíli vědět, že bude zabavován majetek emigrantů. Ono to asi dost záleželo i na vývoji politické situace ještě po okupaci.

  Na druhou stranu je pravda, že nejde o přímé potomky. Jde o vdovu po adoptovaném synovi a jejich děti, kteří opravdu mnemají k nemovitosti žádný vztah. Samková samozřejmě hraje na city, to jí je vlastní a proto servíruje především strastiplné osudy těch, kdo vlastně už účastníky sporu nejsou, protože zemřeli.

  Vila asi čtyřicet let prázdná nebude, nejspíš tam někdo bydlí. Otázkou je, v jakém je stavu, kolik se do ní investovalo, kolikrát měnila za tu dobu majitele a u koho skončila.

 252. Zpátečníku, Vy ale víte jen to, co že tvrdí Samková, že ji bylo řečeno.

  Otázka je, zda předsedkyně soudu řekla skutečně tohle nebo je to interpretace Samkové nebo jestli před tím Samková neřekla něco co by k domněnce, že chystá ne stížnost, ale urážku na cti, vést mohlo.

  Ona je Samková taky umí být dost zabejčená dáma a všechny její výroky nutno brát s rezervou. Což je zase konzistnentní s tím, jak se mně jeví po celá ta léta Samková.

 253. Ahoj!
  Bohouši, jestli vzpomemeš, pohledej ten návrh té mojí grafiky… prosím.

 254. 310 – MaYdo to je citace písemné odpovědi předsedkyně soudu. To si snad ani Samková netroufla upravovat.

 255. Mám podezření, že paní dr. Samková píše takové to výlevy pro vlastní reklamu . Za kterou nemusí nikomu platit 😀

 256. „…. a jak ji znám, jen projednání Vaší stížnosti by brala z Vaší strany za hrubou urážku na své cti a nadále by i vůči Vám vystupovala kontroverzním a netolerantním způsobem“

  Dano, je to divný.
  Samková chtěla podat stížnost.

  Buď ji podala – ale pak musela být stížnost vyřízena řádným postupem a pokud byla zamítnuta, těžko se to dá zdůvodnit nějakými domněnkami předsedkyně, jak zná dotyčnou a co by asi udělala. …. a tak dále.

  Nebo Samková o možnosti podat stížnost uvažovala a dopisovala si o tom se soudkyní a dostalo se jí odpovědi, aby to nedělala, protože tahle soudkyně má svou palici.

  Jinak si umím přestavit, že Samková má soudce obecně ráda jako osinu v pozadí a umím si představit , že soudci mají obdobný vztah k ním.

  Takže to klidně může být něco mezi nimi děvčaty a restituční spor se hodí jako záminka k medializaci.

 257. Chci říct, že ona „písemná odpověď předsedkyně soudu“ nejeví se mi být oficielním dokumentem se všemi právními náležitostmi.

 258. 242 Ano, Rputi, tak dávno. A z USA nás budou buzerovat o lidských právech, když oni sami tam byli ještě nedávno.

 259. maydo,
  Taky se mi zdá. Skoro to vypadá, žeSamková poslala soukromej dopis Předsedkyni soudu, a paní předsedkyně rovněž neoficiálně odpověděla,načež samková tu neoficiální odpověď , kterou paní předsdkyně asi neměla napsat, zveřejnila.
  Řekl bych , že předsedkyně soudu je v průseru nikoliv malém.

 260. Než se ale hlouběji nořit do nepříliš podložených podružností, dovolím si sem dát (trošku ve vzájemném protikladu, či spíše hned v několika) odkazy na dva blogy:

  Jednak jako obvykle Stanislav Komárek: http://blog.aktualne.cz/blogy/stanislav-komarek.php?itemid=24541 Jak jsem blog četl, chtěl jsem sem pár pasáží nakopírovat, ale pak zjistil, že by to musela být prakticky celá druhá polovina textu.

  A za druhé Zdeněk Müller (ten samý, o němž jsem se zmínil včera, ohledně jeho článku v Orientaci LN): http://blog.aktualne.cz/blogy/zdenek-muller.php?itemid=24539 Zajímavě problém propojuje s úpadkem školství.

  Ovšem může to být též jen předstupeň konečného stadia, kdy si všichni uvědomíme, (1) že ve skutečnosti jde o všeobecný úpadek veškerých oborů, jichž se kdy ruka pseudoliberalismu dotkla, přičemž však (2) pseudoliberálové nejsou prapříčinou, nýbrž také následkem.

 261. Že by nakonec v Anglii dali Zemanovi za pravdu?
  Viz aktualne.cz:
  „Ve Velké Británii probíhá diskuze nad zřízením školy určené primárně pro homosexuální mládež, vzdělávací ústav pomůže žákům mimo jiné zvýšit sebevědomí.“

 262. Ovšem vzhledem k tomu, ž na aktualne.cz používají v jiném článku o vesmíru pojem „světelné kilometry“, tak jsem nucen konstatovat, že Zeman má zřejmě pravdu i ve své tezi o úrovni našich novinářů.

 263. To už fakt vypadá jako šprajc a zlá vůle. Dvakrát do roka na 15 minut vidět děti.

  Ono ani ty dvě hodiny dvakrát ročně nejsou nic moc. U tak malých dětí není divu, že se jim máma odcizí a schůzky s ní jim už pak nic moc nepřináší. Zejména, když se snimi nesmí pomazlit, nesmí jim říct, že je má ráda nebo že se jim po ní stýská, Na takovej schůzce matka logicky působí na děti odtažitě a může v nich vyvolat i dojem, že o ně vlastně nestojí.

  Tak teď je to na 15 minut, dvakrát do roka, příště řeknou, že děti schůzky rozrušují a že to nemá smysl, aby se s nimi matla scházela. A budou mít pravdu, protože když děti vidí mámu dvakrát do roka na 15 minut, tak to fakt pro ně nemá smysl.

  Hezká aplikace salámový metody v praxi. Dobře to vymysleli, norský genossen….

 264. 321 – jestlipak mají děvčata a chlapci oddělené třídy? vidím to přímo v barvách

 265. To Valašské království je každý den v novinách (asi je to dost divočina – 16 hodin nikdo neprojede po silnici):
  „Na odlehlém místě a bez signálu mobilního telefonu čekal téměř 16 hodin na záchranu 63letý muž u obce Hovězí na Vsetínsku. Po havárii svého vozu byl totiž zaklíněný a sám se z auta nedokázal dostat. Po mnoha hodinách mu pomohl až kolemjedoucí řidič.“

 266. Je zajimavé, že bílí, křesťané, heterosexuálové, muži atd. se nesmí separovat.
  Naopak všechny „menšiny“ smí, dokonce je to úplně přirozené. Proto smíte vypsat stipendium pro cikány, vědeckou soutěž pro ženy nebo zaloźit školu pro homosexuály.
  Všichni chtějí být rovni, neodlišovat se, přesto všichni vyžadují speciální zacházení.

 267. quivisi, byla to lesní cesta, v horách a v neděli odpoledne. Návštěvníkům se nedoporučuje chodit samotným, bez výbavy a proviantu. V okolí se potulují medvědi.

 268. Hlavně výhody, dávky, dotace. Se speciálním zacházením typu dlouhej bič-malej dvorek by asi spokojenost nebyla.
  I když ona není ani s těma výhodanma dotacema a dávkama. Furt málo, furt málo, mělo by být více.

 269. “ V okolí se potulují medvědi“

  Proto ten proviant? 🙂

 270. Jo, maYdo. Oni ti medvědí jsou chránění, a nesmí se jíst. Takže všechno sebou.

 271. No tady by bylo na místě zjistit, jestli ty naše bezpečnostní složky jsou k něčemu, a poslat do Norska komando.
  A přerušení diplomatických styků by taky nebylo od věci.

 272. Možná by nebylo od věci, kdyby Mach využil europrdlamentu a zaangažoval třeba nějakého Němce, se kterým chodí na pivo. Obávám se, že na nás Norové koukají jako na lepší Křováky, ale pokud by se zajímal někdo z Říše, mohlo by to pomoct.

 273. Foundry, Barnevernet je stát ve státě a nejen já mám pocit, že je to obrovskej kšeft. Takže jde taky o to, co všechno by se mohlo provalit. Udělaj nemožný, aby tomu zabránili!

 274. Quivisi – 16 hodin je máček…Tady jsou cesty, kde když se teď vysekáte, tak Vás najdou až na jaře. Signál žádný a místní tam z dobrých důvodů nejezdí…

 275. A přerušení diplomatických styků by taky nebylo od věci.
  Halle, ty naivo!
  říká ti něco pojem „Norské fondy“????? 😀

 276. Ty zprávy z Norska
  mi nezní moc pozitivně – pokud je starší chlapec už dostatečně „norizován“, že setkání s vlastní matkou chce omezit, je už to na pováženou. Taky se poprvé objevilo matčino přiznání k výchovnému plácnutí, což je v Norsku už drahnou dobu zakázáno…
  No, budu i nadále doufat a přát vše nejlepší.

 277. ptakopysku,
  ale jistě, tos měl vidět ten šum svistu s grantovými projekty 🙂
  A zrovna včera (?) se mihla zprávička o objevení rotundy sv. Václava v budově Matfyzu, kde archeologické práce nebo co to je byly umožněny díky norským fondům. To vlastence potěší 🙁

 278. No jo. ten hloupý Zerman byl pro separaci, což, jak se poctiví občané (a medi) správně
  ozvali, se nemá a Norové přece nedovolili separaci dvou českých dětí. Pekně do multihoufu, žádná separace. ;.)

 279. Tak v Jemenu už to taky vře!

  …Šíitští povstalci se v úterý zmocnili paláce jemenského prezidenta v metropoli Saná. Uvedla to televize Al-Arabíja s odvoláním na svědky. Informaci později potvrdil velitel jednotek, které chrání jemenského prezidenta, a obsazení sídla hlavy státu označil za převrat. V úterý se na žádost Velké Británie sejde kvůli Jemenu Rada bezpečnosti OSN…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/359317-palac-jemenskeho-prezidenta-padl-do-rukou-povstalcu.html

 280. NoName,
  davy čistotných nesmrdících…
  Sem si na něco vzpomněl. Třeba je autorka zrovínka tou dámou z následující příhody.
  Přijde paní k lékaři a povídá: „Pane doktore, představte si, já pořád prdím a přitom to není slyšet, ani cítit. Nemohl byste mi něco předepsat, přece jenom mi to prdění vadí.“
  Doktor se zadumá, předepíše prášky a pozve paní za týden na kontrolu. Paní přijde a hned ve dveřích se do lékaře pustí: „Co jste mi to předepsal za prášky? Prdím pořád a strašně přitom smrdím!“
  A pan doktor radostně odvětí: „Výborně, tak čich bychom měli už v pořádku, teď se pustíme do toho sluchu.“

 281. 348-jsem měl spolužačku ze severního Jemenu. Ta tehdy z toho sjednocení radost neměla, překvapivě kvůli …islámu. Ten na severu nemuseli.

 282. Sedim v Mnichove v Hofbrauhaus, dopijim litrovy Hofbrau abych se vcitil do rozpolozeni pana s knirkem. Zatim jasne dominuje akorat pocit plneho mocovebo mechyre 🙂

 283. Břeťo, ad tvá [311]. Prohledáno, a před chvilkou i nalezeno!!!
  Ozvu se ti během krátké doby na Skype a pošlu ti i mail.

 284. 350-nebyl pan s knírkem abstinent ? To by rozdílnost pocitů vysvětlovalo 😉

 285. NoName 349 – tak to byla sunitka, na severu jsou šíiti.
  Kdyby to skončilo jen rozdělením, to by byla bašta! Se bojím, že neskončí…

 286. 353-severní Jemen byl komunistický, chodila v mini a halence … A po roce na elektrotechnice zdrhla na medicínu. Asi islám nepraktikovala.

 287. 352 to je fakt. Vypit ale litr limonady nebo mlika by me jistojiste zabilo 🙂

 288. Ukradeno (d-fens):
  Je to trochu z kategorie JPP, ale koluje u nás historka o tom, že jednomu týmu došly barevné cartridge v tiskárně, tak podal žádost na formuláři, který vytiskl černobíle. Žádost byla zamítnuta z důvodu, že vlajka EU v logolinku nemá správný barevný odstín.

 289. 357-a ty souhlasné komentáře čtenářů … To bude určitě hacknuté, Evropané takoví nejsou !

  Jedině že by závěry Klause nebyly správné, jak říká místní klasik…

 290. OT – Dramatické události v B.

  Paní Kalousková jela v neděli večer domů z restaurace a couvala. Odneslo to 5! aut, z toho jedno zrušila definitivně. Naštěstí v něm nikdo neseděl. Ona sama prý vyvázla také bez zranění.

 291. (354) Ovšem ten Jižní Jemen byl taktéž komunistický s pokusy o sekulárnost. Po paměti bych dokonce tvrdil, že více než ten Severní, ale podle wiki je to tak nastejno.
  (359) To má vcelku pravdu, otázka jen zní, kdo je ochoten k jednání a kompromyším. Zatím se zdá, že všechny zúčastněné strany asi tak, co lační k sraní.
  Ale vcelku příjemně mne překvapil.

 292. ČSSR kamarádila s Jižním Jemenem, severní byl reakcionářský.

 293. No tehdy jme míru reakcionářství u spolužaček moc nezkoumali … 😉 Možná kubánští kolegové, ti to brali vážně.

 294. NoName, to já jsem zkoumal – čím intenzivněji reagovala, tím líp 🙂

 295. ptakopysku 362 – zítra jdu k holiči, tak doufám, že budou čerstvé drby. První zprávy jsem zachytila včera v domácích potřebách, líčily, jak je kamarád smutnej, neb mu zrovna v servisu řekli, že TOHLE se už opravit nedá. Muselo to být drsné!

 296. 365 Foundry
  fakt intenzivne reagovaly? Mozna ze se jenom klepaly zimou, a to pod trickem byla jen velka husi kuze, pokud jsi tedy zkusenosti nesbiral v tom Jemenu 😮
  Jak se to vlastne rika spravne? Jemenky?

 297. Skimici, vzhledem k tomu, že jsem výzkum prováděl na 60° s.š., je i tento výklad možný. O to raději se ovšem zahřívaly.

 298. Koukam ted na tagesthemen WDR. Wladislaw Lissitsa, reditel vyroby tanku slibuje, ze jich vyrobi nad plan. No to je ale podnikava liska.
  WDR k tomu dodava, ze Ukrajinci ted nepotrebuji nejake reci ale silneho partnera.

 299. A Wladislawa Lissitsu nemuzu na tom blbym ipadu najit. Alexe Lissitsu ano, ale ten zase dela v Hannoveru zastupce pres ukrajinsky kombajny ci co….

 300. hehe – teď jsem se začetl do příspěvků jakési Andrei Kostlánové na íáHeute (kostlanova.blog.iDNES.cz).
  Doporučuji k nahlédnutí – trochu to rozjasňuje pochmurnou náladu danou stávajícím počasím.
  Prý je to doktorka mezinárodního práva a to mezinárodno je její váchní…
  …sem netušil, co se dá na dnešních VUMLech študovat a kdo všechno na ta studia dostává vycházky….
  Ale současně jsme pochopil, odkud čerpají někteří diskutéři inspiraci….

  Asi bych si jí rád poslechl osobně u nějakého oběda – nechal se jí rozveselit….

 301. Kdyby jen to, maYdo… Teď se tu probírám nabídkou jednoho antikvariátu. Takovejch krásnejch knížek, kdysi marně sháněných, dnes za cenu kelímku jogurtu, nebo přinejhorším skleničky jogurtu…

 302. Šimone, zdravím. Babu znám, nezklamala. Chyběly mi u ní jenom ty čísla v závorkách, jinak by byla dokonalá… 😉

 303. Almanach Světové literatury, stejná cena. I kdyby jen kvůli skvělé povídce Kašel od Waltera Vogta…

 304. TAk to je dobrý, ne? Můžete lacino nakoupit, co jste kdysi marně sháněl. MYslím knížky, ne baby. Taková baba z antikvariátu, co ta mlada nebyla k sehnání a te%d je za kelímek jogrtu, nic moc. Ale knížky – na rozdíl od bab – nestárnou.

 305. Nakoupit můžu, což o to. Ale přečíst už ne. Jednak tehdy jsem na to měl celej život, jednak je už mám dávno přečtěné.

  Komedianti (Greene) a Nejsmutnější příběh (Ford)…

  Obě velmi dobré. Totiž, já sem vždy nakouknu, než se mi tam otevře další stránka, což jim vždycky hrozně trvá…

 306. Smyčcový kvartet cis moll, František Pícha vlastním nákladem…

  Topičovy Bílé knihy… Ještě pamatuji starého pána, co mu tam jakožto nakladatelskému redaktorovi zřejmě kdysi procházely rukama… Přes 40 let po smrti.

  Waughův Sestup a pád, vázanej v plátně…

  Ach jo.

 307. State of the Union

  President Bush začal vždy přesně v 9 hodin, Obama se zpozdil o 7 minut. Tento detail dostatečně charakterizuje rozdílný přístup těchto dvou presidentů. Obama několikrát prohlásil, že za jeho vlády se rozejela ekonomika, přibylo 11 milionů pracovních míst, snížil se deficit o třetinu (kde k tomu přišel když národní dluh vrostla za jeho vlády o 7.6 billionu dolarů). Zcela ironický byl jeho důtraz na americkou energetickou soběstačnost a zároveňˇprohlášení, že nergitická politika nezáleží na jednom ropovodu. Podle něj je Amerika na špici světové energetické revoluce instalací více větrníků a fotovoltaických panelů než kterákoliv země. Tvrzení doplni klimatickým běsněním (nastávající sucha, stoupající oceány, horka atd.) o nutnosti zachránit jedinou planetu, kterou mám k životu.
  Zcela mimo mísu bylo tvrzení o úspěšnosti výcviku afghánských a iráckých sil, takže bylo možné zrdeukovat počet amerických vojáků v těchto zemích na 15000. Nějak zapomněl zmínit Jemen, který ještě před 6 měsíci prezetoval jako úspěch jeho zahraniční politiky. Dále prohlásil, že bude vetovat jakoukoliv snahu o sankce vůči Iránu, a stejným dechem sdělil, že ankce proti Rusku fungují Mnohokrá zdůraznil, že víc lidí má dnes zdravotní pojištění než v minulosti, ale zapomněl podotknout, že jen necelá třetina přihlášených za ně zaplatila. V jedné větě pak sfouknul stejný plat ženám jako můžům, antisemitismus, netoleranci k homosexuálům, mírumilovnost Muslimů… zkrátka přes hodinu prázdných slov.

 308. Dobré ránko!

  No co co co?
  Když může být dalajláma budhistický marxista, proč by nemohl Obama nemohl být marxista muslimácký? Ty kecy by tomu odpovídaly!
  Krom toho v Koránu se praví, že nepříteli se může lhát – tož tak činí!

  Šimone, jj KOstlánová, tu už sleduju delší dobu a podezírám ji, že má doma oltář na kterém provozuje kamenování Satana, eh, Putina a jiné zvrhlé sexuální praktiky )))

 309. Tak do Davosu míří Porošenko … Jenom nevím, zda jako miliardář nebo prezident ekonomicky úspěšné země …

 310. http://ekonomika.idnes.cz/csa-snizuje-mzdy-podle-odboru-klesnou-letuskam-az-o-40-procent-pu0-/eko-doprava.aspx?c=A150120_181428_eko-doprava_ozr
  Docela bych souhlasil s tím, že pokud firma nemá peníze, nemůže vyplácet vysoké mzdy. Ale proč to neplatí pro jiné státní zaměstnance ? Tam naopak poslouchám, že potřebujeme ty nejlepší a experty, kteří jinak utíkají … Samozřejmě, neplatí pro učitele a zdravotní sestry, ti by měli dělat za 12500 hrubého. Nemůžou přece mít plat jako průměrný referent nebo ministerský úředník …

 311. ČSA není státní úřad,ale soukromá firma, část jejich akcií vlastní náhodou stát.

 312. Globální oteplení je ještě daleko hroznější než bylo, minulý i tenot týden vědci vydali další a další varování a svět nic…
  Je dobře, že se tomu Porošenko věnuje. Třeba bude úspěšnější v boji proti oteplování než proti povstalcům.
  Jo, a ukrajinská armáda je připravena bránit Evropu !

 313. Dobré zas ráno… 2 Dušan – to víš, když se vopice sama nepochválí, nikdo jinej to za ni neudělá…
  Ta zahraniční politika je opravdu úchvatná… Jen nějak spoustě lidem nedochází, že je to militantní kozomrd a chová se podle toho. A ty výsledky taky podle toho vypadají… Jsem zvědav, zda a kdy se z toho ty „obdařené“ země a státy vzpamatují.

  Tak si tak vybavuju volební plakáty 70. let s nápisy „Maminko, tatínku, volte naši šťastnou budoucnost!“ na což se odpovídalo „Však si taky parchanti nic jinýho nezasloužíte!“

 314. 2 Šimon klein – ad 373 – Jak se tak dívám na ty iniciály a jak jsem si tak namátkou trochu početl, říkám si, zda se nejedná o další internetovou inkarnaci vševědoucího… Ten potenciál to má! A Máhávišnu se přece může svobodně rozhodnout, v jaké podobě a kde se chce inkarnovat…

 315. Dobré ráno,

  slyšela sjewm po ránu v radiu, že Obama řekl, že USA jsou z krize venku mám pocit, že jsem to slyšela už několikrát….

  Je to pravdoláskař jak vyšitej – aspoň podle obsahu projevu. 🙂

  Mimochodem, k jakému náboženství se Obama oficielně hlásí?
  Dost pochybuju, že by po 11. září měl jako muslim šance na zvolení.

 316. teda rputi, Vy ale máte perverzní hobby. 😀

  nějaká Kostlanová se mnou studovala.
  jenže za a není andrea, za b už nějakejch pětatřicet let není Kostlanová a za c je normální.

 317. 384 Rputi, když jsem se dověděl o bleskovém prodeji mnohamilionového nákladu, napadlo mě, že stačí nechat vystřílet část redakce a tržby se zvednou. Úžasná reklama. Protože jak praví můj oblíbený padouch „Každá zpráva je dobrá když je špatná.“
  Byl by to námět na thriller. Škoda, že nejdem třeba Tom Clancy.

 318. 382 Dušane, kromě toho, a to platí všeobecně, je naprosto zásadní rozdíl, který uniká podstatné čási adresátů takových projevů. Za vlády/v důsledku vlády. Všude na světě.

 319. Zajímavé je, že ten krachující! časopis koupili zrovna měsíc před tím?
  A ještě bych měla otázku, proč, když patří Rotschildům, potřebuje ten časopis milion euro státní dotace?

 320. 321 quivisi, to by nebylo nejhorší. Horší by bylo zřízení školy pro primárně heterosexuální mládež aby takový vzdělávací ústav pomohl žákům snížit sebevědomí.
  Ale možná se dočkáme….

 321. 2 dvd ad 356 – to vůbec není JPP… Existuje závazná směrnice, jaký vzor mariánské vlajky se může používat na barevné a jaký na černobílé tiskárně.
  http://www.cmzrb.cz/uploads/soubory/podpora_podnikani/Manual_pro_tisk_vlajky_EU.pdf
  Takže věřím, že žádost byla zamítnuta přesně z tohoto důvodu. EU dobře ví, co činí a vyžaduje! Viz ŠVejk:
  „Nešetři mne,“ vybízel toho pochopa, který mu dával klystýr, „pamatuj na svou přísahu. I kdyby zde ležel tvůj otec nebo vlastní bratr, dej jim klystýr, aniž bys mrkl okem. Mysli si, že na takových klystýrech stojí Rakousko, a vítězství je naše:“

 322. Dělostřeba pokračuje.
  http://ona.idnes.cz/inkluzivni-vzdelavani-jak-to-vlastne-funguje-v-praxi-pde-/deti.aspx?c=A150119_144142_deti_haa#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

  Autorka:Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. Přispívala na server iHNed.cz a pracovala pro Českou televizi, od roku 2007 spolupracuje se serverem OnaDnes.cz.
  Překlad: nikdy jsem to v praxi nezažila, ale jsem expert.

  Zajímavé je, že pedagogové píšou obvykle jinak, ale maximálně tak do blogu. Na titulku se nedostanou …

 323. (375) Výsledek návštěv antikvariátu: Musím přidělat či přikoupit knihovnu.
  (382) Lhaní o snížení deficitu je oblíbené i zde, Dluhoslav i Bureš ….. a jak tak koukám, od EU už se ten váš ušoun neliší.

 324. 401 Karle, to jsem také řešil. Koupí větší paměťové karty.

 325. >> AeroKarel
  Plně chápu. Navíc se nejlepší ze všech manželek nepovedlo mě přesvědčit na uctívání Saint Kindle, takže…

 326. NoName, tak zajisté je NĚKDY inkluze dobrá věc. A někdy ovšem ne.

  Kluk chodil na školu, kde v tom byli docela dobří, ale taky tam neměli každýho. Tu školu zrušili a zdůvodňovali to tím, že je to neekonomické. Přesně kvůli tomu, že ta škola nabízela to, čím se teď zašťitují obhájci inkluze – malý počet dětí ve třídě a individuální přístup – ji zrušili.
  TAkže co to je za přístup, když na jednu stranu chtějí inkluzi úplně pro všechny a na druhou stranu se ruší školy, kde tu inkluzi dělají dobře, s tím, že se to nevyplatí?

  Nutno dodat,že individální přístup neznamená dvojí přípravu pro učitele, t.j. pro dětgi se specifickými potřebami a proty bez specifických potřeb, ale pro každý dítě zvlášť, protože autista s nepoškozeným intelektem potřebuje úplně jiný přístup, než mentálně retardované dítě nebo dítě s nějakou poruchou učení.

  Že dyslektik má úplně jiné specifické potřeby než dyskalkulik, snad není třeba zdejšímu publiku vysvětlovat, té boží duši, co prý je expert, by to ale někdo asi ozřejmit měl.

  Kromě toho, málo platný, ale inkluze dítětě, které je jaksi na hranici a sotva drží krok, klade nároky i na rodiče. Dítě to může zvládnout jen za jejich pomoci a podpory. I to by se mělo brát v úvahu, když by se rozhodovalo mezi inkluzí a speciální školou.

 327. Kdyby někoho zajímal antropomorfismus – základ to waldorfské školy ))))

  „“Poznatky“ Steiner získával pomocí hlubokého soustředění a meditace. Popisoval tři stupně poznávání: imaginativní, inspirativní a intuitivní. Tímto způsobem, soustavnou meditací, lze podle Steinera dospět k jasnovidectví a získat tak přístup ke kosmické paměti. Zanořen hluboko do této paměti potom Steiner přímo četl ve “virtuální knize poznání”, kterou nazval kronikou Ákáša. Toto slovo pochází z arabštiny a znamená astrální světlo.

  Aby člověk dospěl k takovému poznání, musí se zbavit kritických postojů, musí tlumit sklony k analýze a hledání kauzality. „…jakákoli kritika, jakékoli projevené nepříznivé mínění rozptylují síly duše pro dosažení vyššího poznání, stejně jako naopak pokorné uctívání tyto síly posiluje“ (cit. Hansson). Steiner proto radil svým žákům, že se musí odevzdat svému učiteli, uznávat jeho autoritu. Poznatky se musí žákům předávat postupně, plnou pravdu by adept neunesl. Steinerovi žáci měli postupně dospět k „iniciaci“, „zasvěcení“, kdy budou schopni jasnovidectví. Bohužel, nikomu ze Steinerových žáků a následovníků se to nezdařilo, nikdo neuměl v kronice Ákáša číst a nemohl Steinerovy objevy potvrdit. Veškeré antroposofické učení až do dnešních časů proto spočívá v reprodukci Steinerových myšlenek a citací z jeho díla.“
  http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1165077007

 328. No jo, waldorfská…tam se oháněli tím, jak zvládají děti s různými problémy, respektují jejich individualitu a využijí jeho potenciál.

  Jenže výuka byla postavená na kolektivní týmové práci a na tom, že si děti samy psaly a malovaly sešity místo učebnic. Pro autistu s těžkou dysgrafií prostě hrůza.

  Pokud jde o „sociální vyčlenění“, dítě, který je „tak nějak divný“ – a to násš vchlapeček byl – obvykle nezapadne nikam. Ale na běžné základce to aspoň neznamenalo vyloučení z výuky. Kluk si mohl dělat svoje svým tempem a nikdo mu nedával sežrat, že kazí práci celé skupiny.
  Kluk nezapadl nikde nijak moc. Ale na té waldorfské škole to bylo nejhorší.

  Čert je vem i s tím jejich Steinerem…….

 329. maYdo, mně se hlavně líbilo tohle – „musí se zbavit kritických postojů, musí tlumit sklony k analýze a hledání kauzality. “…jakákoli kritika, jakékoli projevené nepříznivé mínění rozptylují síly duše pro dosažení vyššího poznání, stejně jako naopak pokorné uctívání tyto síly posiluje”

  Přímo sen každého autokrate! Jj, to by byl lid!

 330. „Steiner proto radil svým žákům, že se musí odevzdat svému učiteli, uznávat jeho autoritu. Poznatky se musí žákům předávat postupně, plnou pravdu by adept neunesl.“

  TYpické myšlení sekty.

 331. (402) Jak Ti funguje v antikvariátu? Pro mne osobně ten pocit mezi tištěnými knihami nelze elektronicky nahradit.

 332. Běžná ukrajinská ofenziva. Halasný nástup za velké mediální podpory, miliony mrtvých teroristů a tisíce zničených tanků, a za dva dny ústup, protože Rusko poslalo další miliony vojáků.
  No, ale jsou to naši přátelé. A ty chápeme, i když jsou trochu divní, ne ?

 333. Dvojice Tymčuk/Lysenko bude mít jedno vlastní zábavní pořad, tomu věřte …

 334. 401 — To mi povídej, AeroKarle… S důsledky jsem se doposud nevyrovnal. Naopak, totálně zarovnán už i sochařský portrét pratety. Jak to vyřeším, nemám zdání.

 335. A než zase půjdu něco dělat…:

  Myslím, že budeme muset jít k soudu, abychom se domohli odstranění těchto slov,“ řekla Hidalgová v rozhovoru pro stanici CNN. (…) „Pro upřesnění: v ani jedné z těchto zemí neexistuje formální určení těchto zón a žádná spolehlivá informace nepodporuje tvrzení, že se v těchto zemích nacházejí specifické oblasti, které dovnitř nepouštějí jedince pouze na základě jejich náboženství.“ (zvýrazněno mnou)

  http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/fox-news-oznacila-pariz-za-mesto-muslimu-hrozi-ji-zaloba/r~958ddd6aa15311e4a7d8002590604f2e/

  Jinak tu mapku, byla-li míněna jako no-go areas, pokládám za pitomost. Ovšem i uvnitř BP jsou oblasti, kde bloumající turista po chvilce pochopí, že neradno pouštěti se hlouběji.

 336. zdravím !
  Hmm, jsem žádostiva, jak se s tím Obama vypořádá , když ve stejný den, kdy prohlásil, že „bude vetovat jakoukoliv snahu o sankce proti Iránu“ , podepsali v Teheráně ministři obrany RF a Iránu Sergej Šojgu a Hossein Dehghan rámcovou dohodu o vojenské spolupráci, která má – řečeno decentním diplomatickým slovníkem – zabránit vměšování cizích síl do záležitostí regiónu.
  A v dohledné době má navštívit Teherán prezident Ruska Putin( a rámcová dohoda získá veľmi konkrétní obsah, který zajisté Obamu potěší). 🙂 Lze předpokládat, že následně bude Irán ( budoucí člen Šanghajské organizáce pro spolupráci), oficiálně chráněný ruským jaderným arzenálem.:-)
  http://itar-tass.com/armiya-i-opk/1707987

 337. westíku,
  víte že mě to ani nepřekvapuje? V regionu si vyzkoušeli, co znamená ruská přítomnost, co znamená euroatlantická přítomnost a usoudili, že ta ruská je přece jenom snesitelnější. Evidentně v iránské mocenské skupině není žádný ajjatolláh Aerokarlí, který by jim vysvětlil, že euroatlantická přítomnost byla blahodárná, že si to domácí v Iráku, či Sýrii rozesrali domácí sami od sebe.

 338. Teda, zkusil jsem své příjmení, a 66 … 😉

 339. 2 westík ad 421 – a nakouknul jsem do diskuse a už tam někdo klade nepatřičné otázky typu kdo to vlastně střílel v té redakci?
  Ono je to stejně sranda – maskovaní atentátníci zanechají v autě občanské průkazy tak, aby je hned někdo našel, vyšetřující komisař operativně spáchá sebevraždu, atd., atp.
  Samozřejmě, každý, jakmile vleze do auta, okamžitě vyndá osobní doklady a položí je tak, aby je hned kdokoli našel… Taky to tak všichni děláte, že?
  Takže se honem rychle sehraje pimprlové divadélko pro děti, vybraní papalášové si udělají zdravotní procházku a zamávají neexistujícím davům a jede se dále močálem černým podél bílých skal… A žabičky si libujou, že je voda pěkně teplá…

 340. 423 — A zároveň asi víte, kolik příbuzných dejme tomu do 3. či 4. kolene mezi nimi je. Kolik? Odtud lze volně usuzovat na pravděpodobnost příbuzenství v případě shody jmen.

 341. 426 — Jinak, PeSi, co jsem sám viděl, existují Francouzi dokonale schopní svou carte d’identité naopak nechávat v autě ležet trvale, pokud tedy nějakou vůbec mají…

 342. 425-my jsme tady 1. generace. Nevím, jak je to u jiných nositelů tohoto jména, ale my jsme jenom 4. Žádní předchůdci. Žádní příbuzní. Tedy se stejným jménem.

 343. 422 – Zpátečníku, já myslela, že se ptáte na tu Kostlánovou, co se mnou studovala. Tak tam teda žádný názorový příbuzenství s tou bláznivou antipuťkou nebylo. Hysterie, zejména kvůli politice, jí byla vždycky bytostně cizí.
  Vždyť jsem psala, že je normální. 🙂

 344. 428 — Ne, maYdo, omlouvám se za matoucí zkrácení v 422. Myslel jsem ty dva veřejně činné, nikoliv Vaši spolužačku.

 345. TAk nositelů mého příjmení je v Praze sedm obojího pohlaví.

  Čtyři jsme já, moje děti a muž, pátej je švagr. Ale netuším nic o těch dalších dvou.

 346. 431 — Samozřejmě čím nižší počet, tím vyšší pravděpodobnost příbuzenství (nejdále ve stupni výše zmíněném). U mě je to jen něco přes promile.

 347. 427

  Takže možná i nějaká muslimská krev ? Jižním Slovenskem a Maďarskem táhli Turci. a ti vedeli znásilňovať ! 😉

 348. To se dozvídáme věci z historie…

  Šéf polské diplomacie Schetyna dnes prohlásil, že koncentrační tábor v Osvětimi osvobodili Ukrajinci.

  Nebylo by snad lepší říct, že to byl 1. Ukrajinský front a osvobozovali Ukrajinci? Protože to byli právě Ukrajinci, kteří v těch lednových dnech otevírali bránu a osvobozovali tábor„, prohlásil šéf polské diplomacie…

 349. Bohouši,
  polský ministr zahraničí je buďto trouba, který se domnívá, že označení frontu vyplývalo z národnosti vojska*) nebo není trouba, poněvadž ví jak to bylo, ale plácá tyhle blbosti, anžto se to hodí. To ho ale staví do horšího světla než kdyby byl jenom trouba.

  *) napadá mě, že asi žádní Rusové za II. světové války nebojovali, neboť žádný „Ruský front“ nebyl. Snad jen ti z Moskvy (Moskevský front) nebo z Kursku (Kurský front) a pod. U Kalininského frontu jsem si nebyl jistý, zda v něm nebojoval solo Kalinin, ale bylo to prý jinak.

 350. Fronty byly pojmenovávány podle dislokace, dokonce se přejmnovávaly, slučovaly… S národnostní skladbou to nemělo co dělat. Kdo by pak bojoval na Jižním frontu ? Jižané ?
  V každém případě by člověk řekl, že takhle primitivní snad propaganda být nemůže.
  Jedině žeby bylo cílem provokovat Rusko.

 351. Měla jsem za to, že 1. ukrajinský front byl ukrajinský proto, že byl na Ukrajině.
  A že ukrajinci nejspíš bojovali každý dle svého přesvědčení jak v Rudé armádě tak ve Wermachtu….

  Ale možná se výklad dějin od tej doby změnil…..

 352. DVD, zdravím. Mě prosím není třeba vysvětlovat, že Sovětské fronty nebyly organizovány podle národnosti, nýbrž podle své dislokace! Proto jsem to sem také dával…

  Případným zájemcům mohu nabídnout seznam všech frontů, které Sověti měli.

  Z mé [434] je myslím jasně vidět, že Eurohujeři ve svém PŠM nasazují stále šílenější kalibr. Dle mého soudu polský ministr věcí zahraničních Schetyna má v sobě značný kus Kretina… 😉

  Již zbývá jen v současné EU kanonizovat jistého Adolfa Schickelgrubera. Za jeho boj. Hnus velebnosti… 🙁

 353. Možná bychom se už ale oficiálně jako stát v rámci zachování zvyšků vlastní důstojnosti v tomhle období bezbřehého lezení do prdelí našich spojenců? ozvat mohli …

 354. (438)mno, a Východní front byl Sauron a Východňáři-národy z Východu (a zajisté do toho frontu patřili i skřeti) …. jj,z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo viz praotec Čech a jeho spolek 🙂

 355. NoName, zdravím. Nespěchejte tolik. Ještě k tomu nezaznělo rozhodující stanovisko děda vševěda…

 356. 200 tanků dnes přijelo z Ruska na Ukrajinu, ale jsou neviditelné. To jsou technologie.
  Ještě před 15 lety bylo vidět každý malý irácký náklaďák se sarinem a ještě nedávno viagra v kapsách libyjských vojáků.
  A dnes není možné potvrdit 200 tanků na území, které hlídají satelity všech přímo i nepřímo zůčastněných.

 357. Asi budu místo hodnocení “ blbej jako tágo“ používat frázi “ blbej jako polskej ministr zahraniči.
  Dost pochybuju , že by byla naděje,že to někdy bude lepší.

 358. Předpokládám, že do zítřka ukrajinská armáda zničí 195 tanků a zabije 1950 ruských vojáků a hned je i pohřbí. Zbytek s hanbou uteče zpět do Ruska.
  Ztráty Ukrajinců: 2 vojáci.
  A všechna média to budou dokolečka opakovat …

 359. os penis byl v doktorských anekdotách uváděna jako legrace a neznalost mediček. Dnešní novináři to myslí vážně:

  Autoři studie otištěné v magazínu Advances in Urology sledovali od roku 2010 do roku 2013 všechny pacienty, kteří se dostavili do tří nemocnic v oblasti Campinas na jihovýchodě země, která čítá tři miliony lidí, s podezřením na frakturu penisu. Případů bylo celkem čtyřiačtyřicet, 95, 4 procenta z nich se potvrdily.
  Zdroj: http://xman.idnes.cz/nejnebezpecnejsi-sexualni-pozice-je-na-konicka-tvrdi-vedci-poe-/xman-sex.aspx?c=A150118_073922_xman-sex_fro

  Aby dokázali, že jsou vzdělaní a rozumějí latinským výrazům, použili o dva odstavce dále i český překlad:

  Autoři studie navíc poznamenávají, že zatímco v západních společnostech je hlavním zdrojem zlomenin penisu sexuální styk, na Středním východě, zejména v Iránu, může za polovinu z nich manipulace s penisem, jeho ohýbání za účelem odeznění erekce.
  Zdroj: http://xman.idnes.cz/nejnebezpecnejsi-sexualni-pozice-je-na-konicka-tvrdi-vedci-poe-/xman-sex.aspx?c=A150118_073922_xman-sex_fro

 360. (444) NoName, jak mně napovídá syn, proč by Rusové nemohli mít tanky Steel? Když Američané i Rusové mají „neviditelná“ letadla, proč by nemohli mít „neviditelné“ tanky … -)

 361. NoName, vy jste nikdy neslyšel o Stealth technologii? Jsou maskovaný, v tom to celý je… 😉

  Tady čtěte a divte se:
  Polská armáda vyvíjí neviditelný tank“ viz http://jdem.cz/bqw7h6
  Polský stealth tank je cool jako peklo“ viz http://jdem.cz/brhrm5

 362. 449-Upozornil, že momentálně se využívá jen pasivní kamufláž, kdy se tank natře barvami nejpodobnějšími okolí.

  Polish stealth ;)))))

 363. Vážení diskutující, teď už můžete klidně spát 😕 Porošenko: ukrajinská armáda je připravena bránit Evropu !!!!
  Podle jeho slov vytvořila Ukrajina v době od srpna až do ledna mohutnou armádu čítající přes jeden tisíc jednotek obrněné techniky a tanků. Porošenko se zmínil rovněž o „efektivním programu technické spolupráce armády skoro s celým světem“.

  „Jsme připraveni bránit nejen naši zemi, ale také Evropu“, prohlásil ukrajinský prezident.

  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5404-porosenko-ukrajinska-armada-je-pripravena-branit-evropu

 364. 452-a do dvou let přistane Ukrajina na Měsíci.

 365. tEď jen aby po vzoru svých předchůdců neustoupili do „předem připravených pozic“ na Slovensku a v Česku!

 366. Noname, každý začátky jsou vobtížný. Nesmějte se jim, jo!? Z něčeho se začít muselo, to dá rozum, ne? Vyčkejte jeden rok a budete se divit, kam to Polska dotáhne. Dyť na to tam maj profesora, co tomu šéfuje…

  Dyť vyvíjejí i neviditelný uniformy (zatím želbohu jen v infra oblasti). Ale všechno se poddá. A pak se bude perfidní Putin a ta jeho galerka divit…

  Mezitím ti zlotřilí Rusáci holt ten úžasný polský vynález neviditelného tanku ukradli a tím teď bijou hrdinný ukrajinský wehrmacht pod Donbasem…

 367. Koukám, že v Lipsku se sešlo docela dost lidí. Že by odboráři organizovali vlaky?

 368. 461-no v pořádku to určitě není, zítra se dovíme, jak to přesně, ale úplně přesně bylo. Že v tom má prsty FSB víme už teď.

 369. Není už toho nějak moc?

  „Lotyšsko zahájilo své předsednictví EU zákazem výstavy, která měla v sídle UNESCO v Paříži nabídnout pohled na holocaust očima dětských vězňů lotyšského koncentračního tábora Salaspils.

  Na přípravě expozice, která měla být zahájena 26. ledna a vycházela z archivních materiálů i vzpomínek přeživších, se kromě lotyšských historiků podíleli rovněž experti z Ruska a Běloruska, a to pod záštitou UNESCO. Salaspils leží asi 18 kilometrů od Rigy a tamním koncentračním táborem, který byl zřízen v roce 1941, prošlo na 120 tisíc lidí. Připomínka jejich tragického osudu, holocaustu i nacistického vraždění nyní ale podle lotyšské vlády může „poškodit image země“ v době jejího unijního předsednictví. „Ukazuje se tak, že stát, který předsedá Evropské unii, považuje nacistické zločiny za své,“ komentoval lotyšské veto šéf ruské Nadace historické paměti Alexandr Ďjukov.“
  http://www.literarky.cz/politika/svet/19121-osvtim-osvobodili-ukrajinci-a-dali-novinky-z-2-svtove-valky

 370. Ještě před osovobozením koncentračních táborů na Východě (Treblinka I a II, Sobibor, atd.) ti skvělí Ukrajinci tvořili skvělé dozorce v oněch táborech. Spolu s SS. Talenti všeho druhu…

 371. 449 – Ahoj Bohouši,

  zde je velmi optimistická citace z jednoho z těch dvou článků:

  „Pochopitelně jde v případě této neviditelné technologie zatím jen o koncept, který je založen na technologiích, které zatím buď úplně neexistují, anebo ještě nejsou vycizelované. I koncept je však minimálně úctyhodný…“

  Taková úctyhodnost je přímo ďábelská……

  Taky bych chtěl bejt úcty hodný, ale dyž mě žádná podobná renaultovina zrovna nenapadá…

 372. Takový Demjanjuk (Іван Миколайович Дем’янюк) byl rodák z městečka Kozjatyna ve Vinnycké oblasti (jihozápadně od Kyjeva). Ukrajinec jako poleno.

 373. 466
  To by bylo skoro 20 procent tanků, které má ruská armáda …..

 374. 468-měl jsem spolužáka, který se rozhodl komprimovat 4 bity do jednoho. Komprimátor měl hotový za den, ale ne dekomprimaci pracuje dodnes.
  Holt skvělý koncept, ale nedotažený 😉

 375. Docela dlouho jsem bydlel asi 100 m od kasáren tankového pluku. Tankovou kolonu je slyšet na kilometry daleko, to jde zvukově zdokumentovat i z pozic ukrajinské armády.

 376. 471 – to ste mi teda zkazil večer, Noname….
  Já právě ten kompromitátor dodělávám a von mi ho nějakej mladej zobák už vyfouk…..

 377. 473-nebo mají gumové pásy … Když jde o zbraň, Rus je velmi vynalézavý.

 378. 476
  Houby, NoName !
  Mají namontován lapač hluku s 97% účinností !

 379. Bohouši, Norsko je na čelném místě mého blacklistu, i když mě tam lákali na ryby. V pořadí žádoucích destinací se pohybuje někde mezi Irákem a Afghánistánem, asi tak na úrovni Somálska.

 380. Fraktura penisu je skutečná diagnoza, nijak nesouvisející s kostí.

 381. Foundry, zdravím. Stran blacklistu se shodujeme. Já tam mám ještě přiřazenu na jednom z prvních míst Rzeczpospolita Polska.

 382. 477 — Circa o deset let dříve, ptakopysku, a ten buldozér byl elektrickej! Snad ještě počátkem 90. let jsem (byť nesmírně zřídka) chodíval kolem stažené a rezavé rolety krámku, v němž mi byl zakoupen.

 383. dvd – vida, já si zlomeninu spojoval vždycky jen s kostí. Ale teď mi sepnulo, že se tady už něco o téhle ruptuře v minulosti objevilo. – Už stárnu.

 384. Bohouši, Polsko je v pohodě, s Poláky celkem dost komunikuju a oni svou vládu milují asi tak, jako my tu naši. Tipoval bych, že na svého MZ mají stejný názor, jako třeba ty.
  U Norska je to něco jiného – země, kde se navzájem udávají sousedé, země bigotních puritánů a tajných alkoholiků mě neláká ani v nejmenším.

 385. Foundry, stran Polska zůstane mé srdce boužel zatvrzeno. Mě se nezamlouvá jejich výklad moderní historie. Stran Norska se shodneme. Tam již opravdu převzala naplno řízení státu panská rasa…

 386. …jsem se byl cestou kouknout na Walhallu kousek od Regensburgu v Donaustauf. Busty. Samý busty. Skoro nikdo v tomto období. Nádherný pohled odshora na Dunaj. Ale stejně … Jediné, co jsem si byl schopen vybavit ale bylo:
  Lubošku, vidíš tu bystu?
  🙂

 387. skimici
  a tys byl ten Lubošek, nebo ta bysta?

 388. Foundry,
  a poláky to celkem jde, ale pokud jde o katolictví nebo historii, jsou švihnutí skoro všichni.

 389. 427 NoName
  To mě vždycky zajímalo. Taky bych chtěl vytvořit první generaci. Jak to funguje? Dítě dostává jméno po otci, matce nebo po obou. První generace je, že se samo o své vůl přejmenuje?

 390. (455) Zde spíše svatého Chcholouška. 😛
  (484) Já si jím (žárovkou v motoru) svítil pod dekou, když jsem byl zahnán do postele dříve, než se mi chtělo spát.

 391. 440 BohousB
  Sovetske fronty byly především organizovány přísliby možného zjevení zboží v prodejně. Tak se vyskytly fotky fronty v řeznictví s prázdnými regály a háky. Věřící však dokázali vytvořit i fronty bez příslibů, jen na základě historických informací o výskytu masa v dané prodejně.

 392. Už ani nevím, odkud pochází výklad, jak bude v sovětstánu za komunismu: „V komunismu, když se doslechnu, že v Oděse mají galoše, sednu na letadlo a zaletím tam pro ně!“ 😛

 393. 448 westík
  ad
  proč by Rusové nemohli mít tanky Steel?

  Oni je doteďka měli karbonový nebo hliníkový?

 394. A ještě, ad maso, to nebylo o sovětystánu, ale o ČSSR: Za první republiky bylo na krámě napsáno Řezník a uvnitř bylo maso. Za ČSSR je na krámě napsáno Maso, ale uvnitř je řezník.
  V Polsku pak jsem za komunistů viděl řeznictví jako šatnu po konzertu, jen ty háky ….. Ne jedno, všechna.

 395. (496) To mne taky napadlo, ale určitě to bylo na nějakém .ru.
  S těmi přepisy mají azbuci trochu problémy.

 396. ptakopysku, gumové „pads“ v pásech je amrický vynález. měly ho už tanky Stewart v roce 1938, Američané nějak předpokládali větší přesuny po silnici než Evropané.

 397. 490 Ptakopysku – já tam byl poprvé, ačkoliv je to fakt kousek. Z Regensburgu, kde jsem každou chvíli (staré město u katedrály) na druhý straně řeky jedeš necelých deset kiláků a vyjedeš buďto na parkoviště nahoru anebo zůstaneš dole u řeky a jdeš to nahoru a pak ty všechny schody. Něčím mi to připomínalo Visegrád. Vesnička dole a seshora pohled na Dunaj. V Regensburgu je to samozřejmě vypjatě kašírované.

 398. 498 AeroKarle
  Ne. Oni stealth „cтелс“ vyslovují důsledně podle jejich názoru foneticky. Zní to v české transkripci stěls.
  Vím to spolehlivě. Zná to každý malý rusák z počítačových stříleček.

 399. Dušane,
  aha. Když Němci brali v pětačtyřicátým kramle, tak už je měli taky. Nandavací a sundavací. Táta jich pár v květnu posbíral u státovky a když jsem byl malej, ještě jsem si s nima doma hrál.

 400. mmch ad EUR
  … jsem poslední dny furt v luftu a nestíhám zdroje událostí. Nicméně s krátkým zpožděním cítím dopady.
  Nic necítím 🙂 Draghi se kvantitativně neuvolnil nebo se to jen stydí říci?

 401. Vypadá to, že se Rusové naštvali..
  Irán asi dostane S 300. na Kubu dojela ruská špionážní loď.
  |A perlička – Kalašnikovy, jejichž dovoz do USA byl zakázán, se budou vyrábět v USA…

 402. 505 Zpátečníku
  … uvidíme. Ten Green něco říkal, že je to blbost, Bernanke na to nedal dopustit, Amerika to přežila a jestliže EU dohání a předhání Ameriku do roku 2020, nastává Draghiho chvíle.
  Kdo vlastně bere ještě peníze vážně? Jak dědečkové vysvětlují vnukům, že by si měli spořit aspoň pár centů. Zakládají vlastně vnoučeti účet s nějakým tím symbolickým dolarem?
  Peří a asfalt! To jediné funguje.

 403. 507 — Příliš explicitní vyjádření. Ne-li přímo ofensivní. Osobně tarring & feathering zpravidla zahrnuji pod poměrně neurčitý — přesto však trošičku konkrétnější — pojem tělesná odpovědnost.

 404. … oni vlastne penize coby prostredek smeny nenici. Jen do toho pridavaji fade out. Nejaky exponencielne se chovajici prostredek, kterym si vladnuti usnadnuji. Internetova doba. Ziju ted. Ted se state starej. Volit budu uz zitra.
  Jo jo, rozumim. Uz na tom delam. Co bys chtel jeste? Volit budes? To je prima. A co tvuj syn, druzka, manzel, manzelka ( muzes mit co chces) – koho oni budou volit? Ze jmu neni 18? Podelane konvence. S tim neco udelame. Jakyho mas nejmladsiho? Aha. Nemluvi. Umi udelat tri krizky? Taky ne? Prosim? Nerozumim? Ze umi udelat i tri ho. Inka? No to je skvele! To je dobry zaklad.
  Hele, ride on, baby. S tim neco udelame 🙂

 405. 509 — No, legendární dvojtečka, než odtud byl pro nezpůsobné chování vykázán, tvrdil (tehdy možná celkem správně), že peníze dnes (= tehdy) nejsou než regulátor spotřeby. Pak přišlo QE, a ukázalo se, že nefungují už ani jako ten.

  Jenže co s tím? Tolik peněz, abych si zadal stavbu novodobé Noemovy archy, v níž bych pak odfrčel k nejbližší kolonisovatelné planetě, zas našetřeno taky nemám…

 406. Skimici, první generace v ČR. Na Slovensku je nàs hodně a v Maďarslu hodně na druhou.

 407. 510 – dvojtecku silne postradam
  Ten uzel energie ktery mel cas a tim i prachy aby devastoval Bretovy nervy virtualnimi adresami.
  Te energije je vzdycky skoda. Snehovou kouli je nesmyslne stavet nebo ji kopat jamu. Je daleko efektivnejsi ji postrkovat ze stran.

 408. S Charlie Hebdomadaire a s tou hloupou pomluvou o Rotschildech se to doufam uz dneska vyjasnilo.

 409. 511 NoName – ja tomu s prominutim nerozumim. Ta prvni generace: proste zajdete na matriku a reknete, zde vkladam poplatek a namisto prijmeni Smetana mi zapiste NoName. Tady jsou ojra, jo a pani z duse nesnasi prechylovani, tak ji nechte taky NoName. Jo, a dejte nam nejaky bridge, to kvuli nejakymu dedictvi kdyby se treba otelilo.
  Rikam to dobre?

 410. NoName
  Ted uz vim. Vy to berete z hlediska penetracni uspesnoosti sjakou dokazete vase prijmeni zahnizdit v missijnich oblastech. Zde, ve vyspe jste prvni misionari.

 411. 515 Zpatecniku
  Dekuji. Hodne dobre, pritom banalne skoro venkovske. Kdo je to? Neznam.

 412. Jak to, kdo? Přece Rameau. Člověk tam co chvíli slyší jeho typické obraty.

  Krucipísek, ještě jsem toho nenechal… Jenže při kontrole dnešního výsledku (jednociferný počet fotek, snad ani nebudu psát kolik) jsem zjistil, že jedna je blbě oříznutá, a když už jsem se k ní musel vracet, snad bylo na místě ještě trochu více prosvítit stíny a taky si drobet poštelovat jeden gradientní filtr…

 413. Jak to, kdo? Přece Rameau. Člověk tam co chvíli slyší jeho typické obraty.

  Krucipísek, ještě jsem toho nenechal… Jenže při kontrole dnešního výsledku (jednociferný počet fotek, snad ani nebudu psát kolik) jsem zjistil, že jedna je blbě oříznutá, a když už jsem se k ní musel vracet, snad bylo na místě ještě trochu více prosvítit stíny a taky si drobet poštelovat jeden gradientní filtr…

 414. Jsou tam i nejake zenske, mladi cchlapci, temer ekumenicka jasavost… Tak tomu svemu puvodnimu hodnoceni projistotu nasazuji usanku a cekam na vystoupeni medveda….

 415. Zpatecniku
  Rameau. Ja to fakt nepoznal. Mate u me zeton, tam nekde u posledniho soudu. Tam se na neco podobneho budou ptat. Ja s Vami ten zeton vymenim za rozpoznani neceho zavrzenihodneho 🙂 vy mne pomuzete s Rameau. Deal?

 416. Čas možná měl, ale ty peníze, co do toho trolení investoval, ty byly University v Leedsu.

 417. 522 Šumaváku
  tak to je spíše poklona ošlehanému koňaři, nebo ne?
  Už tu není. Nějak jsi to dokázal ačkoliv nevím jak. Technicky to nejde, byl by tu furt.
  Nebudu to z Tebe tahat. Máš z toho jistě dobrý pocit. Je pryř, technicky to nešlo, je to moula, dříve se unavil.
  Mi tu stejně schází. Byl zarytý. Představoval jeden vyhraněný směr. už tu není.

 418. Šumaváku, když se tu tak vyskytuješ. Kontrolní votázka. Byl ti ten můj včerejší mail s přílohou k něčemu dobrej?

 419. Dnes večer na webu „vlkovobloguje.wordpress.com“ vyšel docela zajímavý článek o problémech v Záporožské jaderné elektrárně. Článek je i ozdrojovaný a za přečtení rozhodně stojí…

  Zajímavé na něm mj. je to, že dává do souvislosti s dvěma nedávnými haváriemi na ukrajinské Záporožské elektrárně nejen známou firmu Westinghouse, pověstnou již z Temelína „kvalitou“ svých palivových článků, ale i českou firmu Škoda JS (Škoda Jaderné Strojírenství) Bolevec, a to včetně nedávného zásahu české policie právě ve firmě Škoda JS v plzeňském Bolevci.

  Škoda JS nedávno podepsala (23. října 2014) s ukrajinskou společností Energoatom, provozující Záporožskou jadernou elektrárnu, memorandum o spolupráci a dohodu o utajení.

  Článek má poměrně drsný název:
  Nukleární trable na Ukrajině aneb spějeme k dalším Černobylům?“ viz http://jdem.cz/brhvm8
  ale posuďte sami, zda titulek je či není daleko od pravdy…

 420. Dobré ránko!

  Zoufalství bílého muže –
  Extremista, rasista, xenofob, islamofob, nácek, radikální pravičák, homofob… to všechno jsou novinářská synonyma pro bílého heterosexuála pracujícího mimo státní sektor a mimo „neziskové“ organizace.
  (Macek)

 421. 525-ruská propaganda. Na Ukrajině bordel není, to ví každý, kdo tam byl.
  A kdyby náhodou byl, můžou za to Rusáci, kteří bordel schválně podporovali.
  Evropská Ukajina by jinak byla už výkladní skříní Evropy.

  BTW, neví někdo, kam se dostala ukrajinská vojska v tažení ve WW2 dnes ? Aby u Berlína nenarazila …

 422. Bohouši, článek je zajisté zajímavý.
  Člověka jen napadá, kam ještě všude dodává ta firma své komponenty a , kdo je dodává americkým elektrárnám?

 423. Že by? Moc tomu nevěřím!

  „Při jednání ministrů zahraničí Ruska, Ukrajiny, Francie a Německa bylo dosaženo diplomatického pokroku. Dospělo se například k dohodě ohledně vytvoření bezpečnostních zón mezi proruskými povstalci a ukrajinskou armádou a ohledně stažení těžkých zbraní. Po skončení schůzky v Berlíně to ve středu pozdě v noci uvedl německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier.“
  http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/prulom-ve-valce-o-ukrajinu-demarkacni-cara-tanky-pryc_330919.html#.VMCot9KG-NA

 424. (446) skimic : no jo no, chybička se vloudí 🙁 Co byste po mně chtěl po 4 dcl moravského ? 😕

 425. Řekl bych, že chování pobaltských zemí v kauze ruské menšiny bylo od začátku chybné.
  Ano, ti lidé se tam nějak dostali (i když ne všude, někde byli Rusové daleko dříve než vzniklo SSSR), ale teď už jde o další generace, které s tím nemají nic společného.
  Co přesně pobaltské země čekali, že se stane ? Že je lidé bez občanství, možnosti pracovat ve státní správě atd. začnou milovat ?
  Mimochodem, požadavek na znalost státního jazyka je absolutně nepřípustná pro Maďary v Srbsku na Slovensku, ale přípustná pro Rusa v Litvě. To se dá logicky zdůvodnit jedině v EU.
  A k tomu všemu, kdo má nohy a sílu z Pobaltí zdrhá … Kdoví proč… Zřejmě kvůli Rusům.

 426. Povinnost něco se naučit je nesmyslná. Myslím všeobecně, pro ucházení se o nějaký post je to samozřejmě jinak.
  Ale znalost jazyka nelze nadekretovat, stejně jako nejde nařídit povinné složení skoušek na řidičské oprávnění, nebo povinnost absolvovat vysokou školu.
  Pokud nějaký Madar kydá hnůj v čistě maďarské vesnici, nač ho nutit do slovenštiny ?
  No a pokud chce vytáhnout paty z rodné vískky , naučí se cizí řeč i bez zákona. Pokud je toho schopný.
  No a pokud ne, zůstane u toho kydání hnoje. Jeho věc, jeho problém.

 427. 530-a zrovna teď, když tam mají Rusové 500 tanků ! Včera přijeli, a dnes už se musí stáhnout !
  Eurodiplomacie ve spojení s Kyjevem je mimořádně, ale mimořádně fikaná. Nutí ruské tanky pořád jezdit sem a tam a tak zvyšuje ruské náklady na válku !

 428. NoName, ničím jiným než válkou Porošenko s Jaceňukem a dalšími svou neschopnost vést stát nezakryjí!
  Tudíž předpokkládám, že Porošenko dokončí mobilizaci a ohlásí světu, že přijelo dalších 1000 ruských tanků… da capo al fine…

 429. Tolik tanků už přijet nemůže, vzhledem k tomu, kolik ich už přijelo, by mělo Rusko už nějakých -500 tanků…
  I když, ruský záporný tank, to by mohla být hrozná zbraň !

 430. NoName,
  ještě mě tak napadlo, že když 500 moderních ruských tanků projede stepí, jestli za sebou zanechají nějaké stopy. Jestli ne, tak určitě za nimi poklusem běží tak padesát – sto ruských Komančů – сталкерob s metličkama a senem v baťohu a zametají stopy. Na silnicích by za nimi musela jet MOЦEЛГА (Mоторизованная Целевая Группа Асфальтepob). Ale to by nešlo, protože by kouř z asfaltérských kotlů a machorkových cigaret asfasltérů okamžitě odhalily bdělé a bezchybě fungující špionážní satelity NATO.

 431. Jako vždy, úřední jazyk má dvě (nejméně) stránky. Nebudu-li znát úřední jazyk, nenajdu si ani autobusové spojení v jízdním řádu.

 432. Nedodával ty ruské neviditelné a neslyšitelné tanky Milo Minderbender? Nebo případně Мило Менегибков? To by vyšlo podstatně levněji na Komančové, Apačové nebo Čukčové.

 433. Že to nikoho nenapadlo!
  Milo MinderBENDER a BENDEROVCI ! 😉

 434. 525- Tak jsem docetl jen k tem zpravam o zvysene radiaci. Proc je tam je kolikrat byla vyssi a ne kolik mSv/h nemreili? Proc kdyz ji zaznamenaly dosimetricke citace na Krymu, tak nikdo nevzal gama spektrometr a nezmeril kolik je ve vzduchu I-131, Cs-137 atd. Kdyz jsem byl jako student na exkurzi v centru vnejsi dosimetrie JEDU, tak to bylo zrovna par tydnu pote, co ve Spanelsku nejaci chytrolini odvezli do srotu tresor s cesiovym zaricem. Na spektru bylo jasne videt, kdy dorazilo k nam.

  539- Jizdni nerad neni zrovna nejlepsi pripad. Ten se da slusne zvladnout i bez znalosti jazyka. Je sice riziko, ze poznamku „jede pouze prvni stredu po uplnku“ se Vam nepodari rozlustit, ale v 99% staci umet cislovky a byt schopen porovnat retezec pismen nazvu zastavky.

 435. Tak po úspěšné ofensivě Kyjev přišel o donecké letiště (to bylo ukrajinskými silami „opuštěno“) a 500 km2 území.
  Takže příměří do další ofensivy ?

 436. ptakopysku, asi jsme fakt hodně zlobili, jestli si tohle zasloužíme …

 437. Dobré ráno,

  Ptakopysku, já teda fakt nevím, cos od tejhle soudružky ministryně čekal jinýho….

  Tak si říkám, ještě že jsou ty moje děti dospělý…

 438. 548-zajímavé je, že evropská ekonomika byla podobně „rozpohybována“ už několikrát, a furt se nehýbe.
  Předpokládám, že uvažovat o tom, že je špatná zvolená metoda je scestné, možná i neevropské….

 439. Honzo, otázka je, jetsli by měl ty výhody i dospělý potomek, uvyklý, že rodiče naň nesmí zvýšit hlas, případně mu lípnout jednu výchovnou na prdel.

  Dcera to dnes komentovala, že plnoletost obnáší hlavně to, že jednomu začnou chodit dopisy, kterým vůbec nerozumí.

 440. Jo, k teh včerejší demond)straci Pegidy – ráno říkali na ČRo 2, že účastníků bylo cca 15000, ale že organizátoři čekali 4x více.

 441. maYdo 🙂

  Ať dcera tu plnoletost s díky vrátí 🙂 !

 442. 550 — Těžko mohu posoudit, NoName… Podle mého názoru to nejsou žádní hlupáci, a s velkou pravděpodobností jim tudíž je zcela jasné, že vše, co dělají, a vše, co říkají, je špatně.

  Také za tím však může býti skryt vyšší plán. Třeba si tím jen připravují půdu, aby jednoho krásného dne řekli: „Tady to vidíte. I přes veškeré naše heroické úsilí konečně rozpoutat spásnou inflaci jsme dosud nedosáhli rozhodujícího průlomu. Přistupujeme proto — a jsme přesvědčeni, že každý uvědomělý Evropan to vysoce oceňuje — k měnové reformě.“ Anebo k něčemu s ní srovnatelnému.

  Kdyby si totiž mysleli, že problém opravdu je v nízké (cenové) inflaci, potažmo v malém inflačním očekávání, úplně by stačilo přestat o ní falšovat data a sestavit realistický cenový koš.

 443. vytrezviteli, já použil jízdní řád úmyslně, i když uznávám námitku. Ovšem porovnání značek už vyžaduje určitou schopnost a nejsem si jist, jestli měl Halladin na mysli takto vyspělého kydače hnoje ve své 534. Navíc, zcela souhlasím s 533 NoName a 534 je jen plácnutí do louže, které vypadá jako polemika, ale ve skutečnosti je okecávaným souhlasem.

  Jako právník bych měl nejspíš začít u sloganu, že neznalost zákona neomlouvá. Bez existence úředního jazyka bych se dostal do zkoumání, zda je zákon vynutitelný, jestliže občan neumí jeho oficiální zveřejnění přečíst a pochopit.

 444. MaYdo, včera říkali, že jich bylo 1500 – nějak jim ty nuly falírujou!

  Obhájsem paní Michalákové je kocour, kterému se věřit dá! Takže v tomto případě je nejlepší věřit tomu, co říká on a na nějakou Marxovou se vykašlat!

 445. Tedy ta Marksová-Engelsová je tedy síla. Řekl bych, že ona a Šabatová jsou jsou výkladní skříní socialistického feminismu.

  Stran té vazby nadporučíka M.M. na benderovce upozorňuji, že by mohl mít vazbu akorát na binderovce. Příjmení má Minderbinder.

  >> vytrezvitel [542]
  Také bych si přál nějakou techničtější zprávu – ale nějaký radioaktivní únik by mě tedy nepřekvapoval.

 446. Ve vesnicích s menšinami nad určité procento se dá používat ve styku s místními úřady menšinového jazyka , a nápisy bývají dvojjazyčné.

  A onen maďarský kydač hnoje na tom není hůř, než český turista na Islandu.
  Taky nic nerozumí a přitom je povinen dodržovat zákony.
  Většinou naprosto stačí chovat se slušně a nekonfrontačně.
  A vždy se najde nějaký známý,který úřední jazyk ovládá

 447. Halladine, pokud sis nevšiml, tak původně jsme se bavili o tom, že zakazování menšinového jazyka je někde správné a někde ne.

  Proto musím potvrdit, že tvoje 561, která se původního tématu netýká, je přijatelná a nic proti ní nenamítám.

 448. Rputi, 558 – nedávno tady proběhlo, že obhájcům se nedá věřit, protože mluví vždy ve prospěch svého klienta. Proč je kocour vyjímkou?

 449. >> martin TT [562]
  Protože převážil pojem „kocour“ nad pojmem „obhájce“.

 450. 557 – martine s 533 souhlasim. I s nutnosti existence uredniho jazyka. Ale asi bych to doplnil o to, ze pokud nekam pribudu vlastnim pohybem, tak bych se mel uredni jazyk noveho domova doucit. Pokud se
  rano probudim v jine zemi, s jinym hlavnim mestem a jinym urednim jazykem, tak pokud ze mne nova vlada bez nauceni se noveho jazyka udela obcana druhe kategorie, tak je to spatne.

  560 – bordel nevylucuju, ale spis v rozmeru, ze nekdo vysypal kontaminovane materialy, kam nemel a pak tam nedko jiny zmeril aktivitu. Kdyby doslo k uniku z primarniho okruhu, tak to se IMHO neda ututlat a uz by „suro“ okolnich zemi halsily detekci izotopu, ktere mohou pochazet pouze z nejeka havarie nejake JE.

 451. Já bych řekla, že každá strana sporu neříká vše. Je to normální, logické a dá se to očekávat. Přebrat si to pak musí každý po svém.

  Paní Michaláková mluví ve svůj prospěch, kocour mluví ve prospěch své klientky, velvyslankyně mluví ve prospěch své země, to všechno je OK.

  Co není OK – že ministryně mluví proti zájmům občanky této republiky a přiklání se na tu stranu, s kterou souzní ideologicky a ne na tu, kterou by měla z titulu své funkce hájit.

 452. Proboha, stačí si ten článek 530 přečíst. Tam není uveden jediný podložený fakt. A v konci jsou obvinění američtí globalisté chtějící národním obrozenectvím pobaltských republik vytlačit ruštinu ze světového jeviště.
  …k situaci v Doněcku – pokud sledujete Rossija Vjesti, DANDoněck, Obozritěla a několik dalších internetových stránek jako Youtube a Livejournal, musí být každému jasné, že opolčenci nejsou jen domácí partyzánskou reakcí, ale že jsou mezi nimi integrované skupiny, nevím jak velké, ruské armády. Velmi skrytě a dobře organizovaně. Že na obou stranách bojují vedle profesionálů zločinci, fanatici a fašisté různých nacionálních barev je evidentní. Ukrajinský cíl je mi jasný. Ruský, přesněji moskevský, mi však stále uniká, protože ani jedno východisko vojensky dosažené není pro Rusko výhodné. A Rusko se o ukončení konfliktu evidentně příliš nesnaží. Mohlo by opolčence odzbrojit během několika dnů a s Ukrajinou dohodnou nějakou formu dozorovaného příměří a politického kompromisu.

 453. Já si chvílema myslel, že třeba chtějí za pomoci ukrajinských warlordů vybojovat pozemní cestu ke Krymu, ale teď mi to tak úplně nepřipadá.

 454. Sorry [565]
  Jakže se to říká v Německu: „Die letzte Rose ist die Sklerose.“

 455. Ta Dučanova úvaha ovšem předpokládá vstřícnost k tomuto řešení ze strany Kyjeva. Z dosavadníích kyjevských výroků mám pocit, že vstřícnost není na pořadu dne.

 456. Rusové chtějí jenom jedno – Ukrajinu mimo Nato, a záruky toho, že to tak zůstane.

 457. No pokud jsou informace o tom, že DNR vlastní Achmetov, a že jeho defacto soukromá armáda je momentálně větší a lepśí než ukrajinská pravdivé, pak je ruskou motivaci tento stav udržet, případně rozvinout. Ať už pak bude Achmetovova lidová republika nezávislá nebo formálně součástí Ukrajiny, bude pořád potenciálním destabilizačním faktorem, který zabrání vstupu Ukrajiny do EU a NATO.

 458. Ahoj!
  Bohouši, ještě jsem to nerozbalil.
  Vy už jste mi tu jednou radili nějaké programy mimo WinZip, který si vzpoměl že si musím koupit novou verzi a že bez placení dělat nebude!

  Vzpomenete si prosím? Abych to nemusel rozkládat přes NC. Ne že by to nešlo, ale zdržuje to.

 459. 538 Ptakopysku – сталкеров
  to poslední b máš blbě 🙂

 460. skimici,
  já vím. Zaregistroval jsem chybu, až když jsem odbouchl Enter. Doufal jsem, že si toho nikdo nevšimne. Hnidopichu! 😀 😀 😀

 461. Asi by mě na Kriegsakademie nevzali:
  Já jsem myslel, že to letiště měli v moci povstalcové a ukrajinská armáda je postupně dobývala až dobyla – a pak zase ztratila. Ale tady to vypadá jinak, neb vládní síly (prý) držely letiště od jara a teď ustoupily, neb to dobývání letiště prováděli opolčenci, tedy probíhalo to v obráceném gardu. Možná, že jsem to celé nepochopil, nějak teď nestačím
  všechno průnežně sledovat.
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/359494-ztratili-jsme-donecke-letiste-priznala-ukrajinska-armada.html

 462. 578-Podle poradce ukrajinského prezidenta Jurije Birjukova dopomohla rebelům k úspěchu hustá mlha okolo letiště.

  Takže Rusové už využívají v boji nejenom zimu a bláto, ale i mlhu ! 😉

 463. dvd,
  podle názoru idnes ovšem ukrajinská armáda neustupuje, ale couvá.
  Myslím, že Goebels na onom světě někde v koutku pláče nad svou mizivou fantazií.

 464. S kocourem je to jednoduché – angažuje se v tom už dlouhou dobu (dávno před mediální prezentací), uvádí fakta, dokladuje, neokecává, nehraje na city…

 465. Ještě k těm Norům….

  Jak při takovém dohledu státu nad dětmi mohla několik měsíců fungovat Škrlová jako třináctiletej kluk? Vždyť museli přinejmenším vidět, že je nějaká divná. A jestli žila u pěstounů, tak jak to, že si nevšimli, že je to dospělá ženská a ne kluk těsně před pubertou?

  Kdyby nic, tak myslím že už jen to, že se dal celý systém takhle snadno napálit, ukazuje, že tam něco nefunguje, jak by mělo.

  Možná to je důvod, proč dělá Šabatice mrtvýho brouka. Někdo by si mohl vzpomenout, že do příapdu Škrlové bylo namočený Nosrsko a to dosti podivným způsobem

  Ještě by svatý šabatici někdo mohl připomenout, že ještě podivnějším způsobem než Norové v tej kauze postupovala ona, když beze všeho, bez ověření přiklepla nějakýho nalezence Mauerovým do opatrování a ani ji nenechala prohlídnout doktorem a posoudit její zdravotní stav.

 466. 580-a i média informují podobně … Letiště je podle všeho dobyté od pondělka, nicméně v našich médiích ho mezitím Ukrajinci ještě 3 x osvobodili, a to bez toho, aby ho ztratili.
  No a na Ukrajině už se našel generál, který za to může. Jinak je národ téměř 100% jednotný a stojí za Porošenkem. Říkal Porošenko.

 467. maYdo, ombudsman se nesmí plést do trestních kauz! A tohle je na základě rozhodnutí soudu, i když policie udání vyšetřila a odložila s odůvodněním, že se žádný trestný čin nestal.

 468. ptakopysku,
  ovšen sdělení jak branná moc plánovitě zarovnala všechny vlomy není také špatné, ne? Mimochodem, krásně tuhle frázi použil Škvorecký (Lvíče).

 469. Halle, ad 561 – máš pravdu!
  I my tu máme Vietnamskou menšinu a nápisy jsou dvojjazyčné. Česky a německy. 😉

 470. No, já nevím, rputi, jestli je to trestní kauza. Soud byl uzavřen a matka nebyla odsouzena.

  Ale i kdyby byla, tak postupy jak Norska tak Šabatové jsou v případu Škrlové velmi diskutabilní. Kdyby tenkrát nechala tu káču apsoń prohlédnout pořádně doktorem, muselo být jasný, že to není třináctieltý dítě, Mauerovy by ji do péče nedostaly a žádná kauza Kuřim by nevznikla.
  TY Mauerovy sice byly šáhlý tak jako tak, ale kluci by byli patrně lecčeho ušetřeni…..

  A to, že Norové si nevšimli, že kluk je ve skutečnosti ženská, když jinak mají voči na šťopkách, jetsli jste se na dítě křivě nekoukla, je taky hóóódně divný a dost to vypovídá o věhohodnoti tej jejich „péče“.

 471. 586 NoName
  „The shadow of crisis has passed, and the state of the union is strong,“ the president says.

 472. Rozhodnutí soudu ještě nemusí být trestní kauza. Rozhodnutí soudu je i vypořádání majetku nebo rozdělení péče o děti po rozvodu.

  Soud, který měl rozhodnout, jetsli se rodiče něčeho trestného dopustili, nikoho neodsoudil.

  A jetsli tam hrál roli nějakej lepák na zadek, tak to u nás není tresné, takže bych váhala, jetsli nesmí zasáhnout ombudsman, když z hlediska našeho práva se paní ničeho nedopustila a je občankou české republiky.

  Ale řekla bych, že milostivá zastává názor, že děti jsou majetkem státu a jinak se radši stará o hidžáby.

 473. Rputi, ona to není trestní causa, ale civilní.
  No a u Marxové se přece není čemu divit
  a) – ministr ministra( pokud není opoziční partaje) přece nepodrazí a úřad má vždy pravdu
  b) – než se stala ministryní byla přece velmi aktivní genderovou aktivistkou a už při návrhu, že by mohla být ministryní jsme obraceli oči v sloup.

  Jinak si myslím, že své informace čerpá přesně ze stejných materiálů jako mám k dispozici i já.
  Já ovšem nečerpám norské fondy, takže si mohu (zatím) vymýšlet co chci…

 474. Tak to samozřejmě těm dětem nemůže pomoci, když pěstounem je nějaký šéf norské kriminálky, tedy orgán…

 475. V diskusi k ukrajinským událostem někdo napsal, že za použití bojové mlhy by Západ měl přitvrdit sankce proti Rusku…
  A je to tak !

 476. Americké železnice také postavili čínští kuliové. tehdy ovšem za americké peníze. A všichni, co nepomřeli, zústali v Americe, vytvořili čínské čtvrti a postupně asimilovali. V Chinatownech si podrželi jistou komunitní autonomii. Tentokrát budou stavět za vlastní a potáhnou železnici Sibiří. odhaduji, že desetitisíce jich tam zůstanou: Rusů je v těch končinách málo, bude to zajímavé kolonisování Sibiře Číňany…

 477. 592 — No o tom přece nemůže být sebemenších pochyb, maYdo, že děti jsou majetkem státu. Současný spor je ovšem unikátní tím, že vyvstala otázka kterého.

 478. No Name, to je jen nějaká propaganda!
  Já včera někde, nevím kde, zahlédl komentář zkušeného komentátora o tom, jak jde ruská ekonomika do hajzlu i bez sankcí, protože ani neumí postavvit silnici, protože na cestě z Moskvy do Vladivostoku je kus hlinité cesty, O dálnicích ani nemluvě (komentáře o D3 do Budějc vynech) a hlavně, že ani s těma vysokorychlostníma železnicema to není až tak.6e sice vlaky jezdí až 250 km/h, ale v některých stanicích mohou jet jen 100km/h !!!!

  Až teprve tam mě to zaujalo, protože třeba k nám jsou na železnici úseky, kde vlak může jen jen 25 km/h a v případě, že má za sebou lokomotiva jeden „předválečný“ krátký, dvoupatrový modrý vagon z NDR s výklopným podvozkem, může se rozdovádět až asi na 40 km
  /h !!!

  Takže ono to s tou moderní železnicí do Číny také nebude až tak.

  Kromě toho je prý cesta vlakem z Moskvy do Vladivostoku velmi silným cestovatelským zážitkem. 😉 😀 😀

 479. Vzhledem k tomu, že trať povede přes Kazachstán jí extra velký kus asi na Sibiři nebude … A tak třeba Číňané zůstanou v Kazachstánu a kolonisují ho ?

 480. (566) Ono je to ještě komplikovanější, než dvě naznačené možnosti: Pokud se rano probudim v jine zemi, s jinym hlavnim mestem a jinym urednim jazykem, když jsem usínal v zemi, do níž jsem přišel jako okupant a vládce …… tak je to pro obě strany méně přijatelné. Pro obě.
  (568) Ruský cíl je celkem zřetelný. Lepší Ukrajina v bordelu, než Ukrajina u nepřítele (tedy toho, koho Rusové tak nějak tradičně vidí jako nepřítele).
  (572) Přičemž se chovají tak, aby se Ukrajinci domnívali, že NATO je jediná možná opora. To jsou paradoxy …

 481. Šumaváku, nedá mi nevzpomenout! Izmenjajem paravoz! )))

 482. “Nemůžete se na nás obrátit ve věcech, kde rozhodují soudy nebo orgány činné v trestním řízení. To je zcela vyloučeno,“

  tak se tak nějak tážu, na co teda ten ombudsman je…..

  teda, ne žeby to byla nějaká škoda, lépe, když Šabatová nekoná, než když koná.

  Mimochodem, jak teda mohla jako zástupkyně ombudsmana zasahovat v případě, kdy soud svěřil Mauerovým do péče Škrlovou?

 483. Ano, je to nesmírně, nesmírně komplikované. Hlavně tedy u Rusů.
  Protože většina dnes žijících Rusů se v Pobaltí narodila, je to tím příchodem jako okupantů a vládců takové … slabé ?
  A když teda to občanství nedostali, mají dělat přesně co ? Milovat svoji rodnou zemi bez občanství ? Čekat, doufat ? Odejít ?

 484. Halle,
  třeba tam v těch zemljankách mají nad cimrama rovnou střechy a tudíž žádnou půdu nemají, takže to bude celkem jedno, jestli to opolčenci dobudou, nebo ne?
  Otázka je, jak Porošenko nahlíží na půdní vestavby…

 485. Pane Neumanne,
  Rusové nemají v úmyslu okupovat Ukrajinu.
  Rusům ůplně stačí počkat, než Ukrajincům dojde( i když mají mimořádně dlouhé vedení) , že vojensky nemohou zvítězit.
  A mezitím pravděpodobně zkrachujou.
  Ledaže by měl západ neodolatelné nutkání nacpat do nich pěkných pár desítek miliard dolarů či Euro, s vědomím, že ty prachy už nikdy neuvidí.

 486. (606) Jo, narodila. Ovšem, jako členové privilegované kasty.
  Za stanovených podmínek občanství dostanou. Jinak ovšem mohou i milovat bez něj, i čekat a doufat (v co, v novou okupaci?) i odejít.

 487. NoName,
  v Pobaltí by nejraděj, kdyby odešli.

 488. Zdravím. Jo, s to kolonizací Sibiře Číňany, to je těžký. Když pokrokový Západ se rozhodl, že Rusové jsou nepřátelé lidstva, na rozdíl třeba od Saudů a umírněných syrských povstalců, že…

 489. Šumaváku, ad tvá [574]. J8 si to neuvědomil s tím zipem a tak ti to během chvilky pošlu rozbalené. Jinak NoName v [574] má pravdu, stačí „7-zip“. Je zadarmo a funguje OK…

 490. A, nàrodnost, resp. etnická příslušnost je příznakem příslušnosti ke kastě.
  Ani se nedivím, že tak rozumíte Porošenkovi s Jaceňukem.
  Neobčané v Pobaltí jsou důkazem, jak “ platí “ stejná práva v EU pro všechny. Jo kdyby to byli cikáni nebo černoši. Ale tohle jsou jenom Rusové.

 491. A doteď jsem si myslel, že vina není dědičná. A ona u Rusů je.
  To jsou věci…

 492. 2 Šumavák – on ten winzip sice remcá, ale pracuje… Jen mu musíš ťuknout na tlačítko, že s ním souhlasíš… Tedy: I agree
  Jako kdybys nevěděl, že s některými problémovými entitami je záhodno souhlasit a priori a myslet si své…

 493. 619-v předchozích verzích to šlo … To jsou ty upgrady… 😉
  7-zip to řeší.

 494. 357, 359 — Až teď jsem se dostal k tomu si to přečíst tady: http://www.klaus.cz/clanky/3692 , kamž mě nasměroval povyk pravdaláskařů, tentokrát dokonce snad (jakkoliv se to může zdáti nemožné) ještě méně věcný než obvykle.

  Připadá mi to velmi dobře vyvážené, nejspíš více, než cokoliv jiného, co jsem dosud o ukrajinské krizi četl. Druhá věc je, že Klaus nikde nezmiňuje dvě otázky, na něž tam sice asi nebyl prostor, ale to ještě není důvod je všude opomíjet zcela:

  1) Je v českém zájmu, aby Ukrajinu ovládlo Rusko?
  2) Je v českém zájmu, aby Ukrajinu ovládla EU?

  Moji odpověď pravděpodobně není nijak těžké si představit, ale psát ji sem raději nebudu, v souvislosti s mou snahou nepouštět se do diskuse podstatných témat, o nichž vím příliš málo.

  Mimoto dnes stejně opět mám horší připojení.

 495. Doplňující otázka:?
  Bude se přihlížet k českému zájmu?

 496. „Přestože aliance nepotvrdila Kyjevem uváděné počty ruských vojáků, podle Breedlova zaznamenala, že Ruskem podporované síly získaly v posledních dnech nové schopnosti a možnosti a „linii kontaktu“ s ukrajinskou armádou na několika místech posunuly západním směrem.“
  Já se tedy v mapách moc nevyznám, ale „posun západním směrem“ – to nevypadá nato, že ukrové postupují, což ? To už se ústup nazývá posunem ?
  Takže wehrmacht se od Stalingradu furt jenom posouval…a západním směrem…..aha.

 497. A euro prý nám klesá… po tomvyhlášení Ecb

 498. Tak to by mě zajímalo co to obnáší to „vyvlastňování bohatství Ukrajiny“?

  Z projevu poslankyně Evropského parlamentu Inés Christiny Zuber – “ Před několika dny oznámil Juncker mimořádnou „pomoc“ pro Kyjev v hodnotě 1,8 milionů Euro výměnou za vyvlastnění bohatství Ukrajiny.“
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ines-c-zuber-kyjevsky-majdan-to-je-zacatek-fasizace-ukrajiny/

  Nutno konstatovat, že ta dáma si vskutku nebrala servítky!

 499. Nevíte prosím někdo, co je s mým oblíbeným ukrajinským vojenským analytikem Dmytro Tymčukem? Již delší dobu jsem nečetl jeho brilantní zasvěcené analýzy a prognózy. Copak se s ním stalo?…

  ČT, MF a LN, Miroslav Karas a vševědovy komentáře mi zdaleka nestačí k pochopení složité situace hrdinné Ukrajiny bojující daleko na Východě za naši Novou Evropu…

  Stále nevím, co si mám o novém strategickém postupu ukrajinského wehrmachtu směrem na západ myslet…

  Nebyl by prosím někde nějaký odkaz na Tymčukovo vysvětlení nynější situace? Moc by mi to pomohlo v orientaci. Děkuji předem…

 500. Mě by spíš zajímalo, co si myslí obyčejní ukrajinci o tom posledním vývoji, po svalnatých řečech Porošenka…….

 501. 628 ahoj Bohouši !
  Není nic jednoduššího!
  Российско-террористические войска продолжают наращивать группировку в своем базовом районе в полосе Старобешево – Комсомольское.
  Jestli na to máž čas a náladu … https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk

 502. (628) BohoušiB , zdravím! Nemám siced ponětí proč se Tymčuk odmlčel,ale myslím si, že vím, PROČ ukrajinská armáda zvolila strategický postup na ZÁPAD- přece aby bojovala a chránila Evropu , jak to včera v Davosu Porošenko slíbil 😕

 503. westíku, to je jasné!
  1. Ukrajinský front dojde až do Berlína (již podruhé) a bude chránit Evropu před Pegidou, Martinem Konvičkou a jinými agresory! )))

 504. Skimici, díky za odkaz. Já ale nejsem na Ksichtoknize účastnej. Takže budu muset pátrat, jestli nemá Dmytro nějakej normální blog.

  Hlavně že žije. Já se vo něj bál, že padnul hrdinnou smrtí na doněckém letišti. A von čerchmant, žije. To mi odlehlo…

  Skimici, ty jako mnohem lepší ruštinář, „ukrajinář“, tak mi jistě přeložíš jedno vošemetný slovo z Dmytrovy Ksichtoknihy. Von tam má nahoře toto motto, které nejde okopírovat (je součástí obrázku). Tak ti ho napíšu latinkou a poprosím o překlad:

  Pravda naležiť viľnym

  Mě to poslední slovo mate – zní mi poněkud 4procentně. Ty to jistě uvedeš na pravou míru, že jo? Má to dole pod tím štítem. Navíc díky tomu, že je oblečen do jakési polní africké uniformy v pozuadí s palmami (zřejmě nový model Afrika Korps – DAK), dedukuji, že má rád všechno teplé…

  Díky za překlad… 😉

 505. Kruciš, ty překlepy. Samozřejmě mělo být „v pozadí s palmami“.

 506. Noooo, já tedy chápu, že paní velvyslankyně nemůže za to, jak vypadá, ale že bych stála o to, aby mne adoptovala, to snad ani ne …

 507. Bohouši, to je ukrajinsky. Vilný není to co si myslíš 🙂 Spíš volný, free.
  правда належить вільним
  Řekl bych, že to nejspíš znamená:
  Pravda patří svobodným.
  Je to samozřejmě volovina, protoře každý ví, že
  правда належить сильним.

 508. вільни je svobodný
  volně se řekne безкоштовно )))

 509. Rputi, ad „Euthanasie“ a „Rassenhygiene“ – stačí si vzpomenout na pověstnou akci „T4„, realizovanou v Třetí Říši a zemích jí podléhajících. Odhaduje se, že měla na svědomí 275.000 lidí (minimálně). Tam začalo první zabíjení pomocí plynu. Plynem, vyráběným mj. i u nás v Kolíně (jak už jsem tu kdysi psal)…

  Když „T4“ v r. 1941 Hitler na čas zakázal (na oko), tak „odborníci“ na zabíjení duševně či jinak handicapovaných lidí byli přesunutí do oblastí východního Polska do Treblinky, Belzece, Sobiboru apod., kde bylo využito jejich „zkušeností“. To byla pověstná „Akce Reinhard“ – vyhlazení židovského obyvatelstva Evropy.

  Ale historie Euthanasie je mnohem starší nežli byla 2. sv. válka i nástup nacistů k moci. Norsko, ale i ostatní severské země, mají být na co hrdy…

 510. 640 proto jsem napsal volný a vedle toho hned free. Jsme volní. Jsme svobodní. Freedom. Svoboda řeknou taky svoboda. Він є вільним může být třeba i He is free 🙂

 511. (614) Ano, národnost v tomhle případě byla příslušnost ke kastě. Národnost ruských okupantů. Nebo mi snad vysvětlíte, že Sovětský svaz vyvážel do Pobaltí politické vězně? Ještě tak Balty na Sibiř, to ano.
  Nějaký vzoreček mého „rozumění“ s Porošenkem a Jaceňukem by asi nebyl, že?
  (615) O vině píšete vy. Já o tom, že Baltové mají pro zákony o občanství nějaké ty důvody. A Rusové mají možnost občanství získat, pokud chtějí.
  (619) Tuhle verzi neznám, já vždy odklepl že jsem si vědom, že bych si měl koupit, nekoupil a zatím mi to stále funguje.
  (622) Nějak mi připadá, že jediný zájem, který nikoho nezajímá, je zájem ukrajinský. Stále co by si přálo Rusko, Ty nebo Klaus i zájem český, já pořád vidím jako primární onen ukrajinský. Nebo jsou kolonie?

  Dnešní Hydepark s Kapitánem a poslankyní-toho Kapitána bych nechtěl jako zastánce. Toho snad platí ten Barnevernet.
  O tomhle se taky moc nemluví:http://www.severskelisty.cz/kaleido/kale0200.php

 512. Григорій майже з презирством дивиться на кожну дівчину. Він уважає себе вільним козаком.
  Grigorij se na každou dívku dívá skoro s opovržením. Pokládá se za vilného Kozáka.

 513. Skimici a Rputi. Díky za vysvětlení onoho slova „вільни“. Já si říkal, že to bude něco se svobodou, zmátl mě zřejmě ten kukuč, tupě na mne zírající na té Ksichtoknize…

  V ukrajinštině jsem kdysi dávno přečetl tři tlusté knihy někdy v roce 1977-78 jako pilný návštěvník tehdejší Slovanské knihovny. Mnogo let tomu nazad. Vše zapomenuto. Půjčené knihy mi zabavila na vojně VKR a major z VKR pak neomylně stanovil diagnózu, z autora udělal bělogvardějce a měl jsem tak na vojně po ptákách…

  Skimici, tvá maxima o Pravdě mne zaujala… 😉

 514. Ježíši – za volného (nikomu nepodléhajícímu), svobodného

 515. No, rputi, velvyslankyně sice nemůže za to, jak vypadá, ale může za to, co kecá.

  a teď bych teda očekávala, že soudružka marxová yvsvětlí, jaké že to exkluzivní informace od tej velvyslankyně měla,. když velvyslankyně ví o případu prd.

 516. ještě mi napadá, že Vilnjus je vlastně Vilno 🙂

 517. Karle, a Ty jseš snad Ukrajinec, že je pro Tebe primární zájem ukrajinský?

 518. >> skimic
  A co Vilja Dézi? (Viz Tajemství hradu v Karpatech – režie Oldřich Lipský)

 519. DVD, zdravím. Soudím, že Vilja Dézi by odpovídal více mé primitivistické verzi, nežli verzi Skimicově či Rputině… 🙂

 520. Rputi – 627 – No, když uvážím, že ta blbka je, cituji:

  Inês Cristina Zuber je místopředsedkyní Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a členkou Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. V evropském parlamentu je členkou frakce GUE (Evropská sjednocená levice – Severská zelená levice – pozn. redakce).

  tak opravdu netuším, proč by její slabomyslné expektorace týkající se Ukrajiny a Ruska měl brát někdo vážně.

  Když to řeknu hodně nezaujatě, tak její názor na tuto problematiku bude stát zhruba na stejně fundovaných základech jako její názor na globální oteplování, obnovitelné zdroje energie, soukromé vlastnictví kapitálu či tradiční úlohu úplné rodiny 🙂

  Když to řeknu poněkud zaujatě, tak je to úplně stejná kravka jako ty, které skákaly na špek Sovětům v 80. letech a demonstrovaly před základnou Greenham Common (nebo jak se ta letecká základna jmenovala). Za jejím postojem bych hledal v první řadě ruské peníze a ve druhé řadě naivitu. Je to podobné, jako u té Marxové-Engelsové-Tominové a jejím přístupu k dětem uneseným v Norsku. V první řadě jde o prachy z norských fondů a ve druhé řadě o mimořádnou stupiditu, která se snoubí s blbostí.

 521. Tak jsem si dodatečně onu europoslankyni přečetl, a řekl bych, že říká pravdu.
  Majdan vedli fašisté.

 522. MaYdo ad 637 -já už to tu včera psal, že čerpá ze stejných materiálů jako mám k dispozici i já! 😉

 523. Už to tu dnes padlo. Zásadní otázky:
  1. Je v našem (občanů ČR) zájmu, aby Ukrajinu ovládlo Rusko?
  2. Je v našem (občanů ČR) zájmu, aby Ukrajinu ovládla EU?
  Jiné řešení není. A je třeba se rozhodnout teď. Bez ohledu kdo si začal a jak to provedl. Je to jako když hoří střecha domu – teď se musí hasit. Ptát se, kdo to zapálil, není čas. Ten bude až po uhašení požáru. Jinak hrozí, že sice budeme znát odpověď na to, kdo to zavinil, ale už nebude žádný dům.
  Tak jaká je odpověď?

 524. Ať hasí, kdo zapálil. Česko to nebylo.
  Náš dům to není.

 525. 659 – to si v dávných dobách říkala spousta lidí. A následkem byla města, která lehla popelem. Sice je předci znovu vystavěli – i když ne vždy – ale já už na Fénixův vzlet nějak nemám sil. Ale když většina chce…

 526. Dano, samozřejmě Rusko!
  EU to, ani kdyby nás sedřela z kůže, ekonomicky neutahne, a Rusko to konečně položí i bez západních sankcí. A o to jde, ne?

  Obě uvažovaná ložiska plynu na východní Ukrajině jsou pro EU ztracena, uhlí je v EU neperspektivní a Ukrajina nebyla asociována do EU proto, aby sem dovážela potraviny, ale naopak, aby je měla EU kam vyvážet.

  A z geopolitického hlediska zůstane UA jako nárazníková zona a Rusko se nebude stále přibližovat k hranicím NATO. Což ho uklidní a bude se zase zaměstnávat samo sebou a spoluprací v rámci BRISC. No a my budeme moci v klidu realizovat TTIP dohodu a transatlantickou zonu volného obchodu tak, že USA k nám bude dovážet zboží a my do USA budeme vyvážet odboráře, lidská práva, nařízení a směrnice, v krajním případě i ekonomické plánovače k budování pětiletek.
  Prostě EU socialismus.
  Následkem toho pak hospodářsky kleknou i USA a EU se konečně stane nejsilnějším státem v Evropě.

 527. Jasněže EU. Kdo jiný by zvládl financovat ukrajinské oligarchy?!

 528. Ještě mnohem zásadnější otázky!!!
  (pokračování)

  3. Je v našem (občanů ČR) zájmu, aby Venuši ovládlo Rusko?
  4. Je v našem (občanů ČR) zájmu, aby Venuši ovládla EU?

  Nevíte někdo, kde je proboha ukryt ten mikrofilm s plány na vojenské využité Venuše?

  Má hodnotu milardy … … … (korun)!!!

  Rychle! Kdo ho máte (je schovaný v jedné slánce), tak se okamžitě přihlaste v Bruseli na lampárně!!!
  Zachraňme Venuši před Putinem!!!
  Samopal, tank a skafandr s sebou!!!
  Dadaistický Agent W4C, vlastní rukou

 529. Zasejc překlep. Správně je samozřejmě „vojenské využití Venuše?“

 530. Tak „vojenské využité Venuše“ také nemusí být nejhorší. Úplně vidím jak se pod Větřním v maskáčích vynořují z pěny stříbropěnné Vltavy…
  A pokud umí střílet a vařit… 😉 😀 😀

 531. Šumaváku, prosím. Nedělej si z toho srandu jo? Já to myslel smrtelně vážně 😛

  A ten překlep jsem vzápětí vopravil… 🙂

  Ohne Sranda. To je na hovno, takováhle práce. S tímhle národem se nedá dělat zodpovědná evropská politika…

 532. No vida…

  Zemřel saúdský král Abdalláh, monarchii povede jeho bratr Salmán“ viz http://jdem.cz/brh249

  V 90 letech zemřel v noci ze čtvrtka na pátek saúdský král Abdalláh. Starý monarcha byl již delší dobu hopitalizován se zápalem plic. Vedení země po něm převzal devětasedmdesátiletý bratr Salmán.

 533. 658, 660 – Nojo, Dano, nemá žádný smysl, abych psal svoji odpověď, beztak je jasná. Zastavím se spíše u jiné věci, totiž proč si lidé v souvislosti s Ukrajinou nějaké otázky vůbec kladou. Vliv mediální propagandy je zřejmý, navíc je natolik dryáčnická, že má obě znaménka; ale ten bych teď na chvilku kompletně odečetl. Jak už jsem tu psal, mám pocit, že asi nebudu úplně sám, koho – leckdy snad nepřiznaně či podvědomě – znepokojuje myšlenka, že česká vláda, zejména od puče 2013 dokonale neschopná identifikovat či snad dokonce hájit český zájem, přesto dosáhne výsledku zcela jedinečného, totiž přivést nás do područí EU i Ruska zároveň. Už jen ty krajně podivné věci, které se zde před pár lety děly v souvislosti s radarem, se zdají naznačovat, že jakkoliv absurdně to vypadá, kupodivu to není vyloučené; natožpak s těmito břídily.

  643 – Obávám se, AeroKarle, že toto pro mne jsou příliš těžké otázky. Ukrajinský zájem dnes, to mi trochu připadá jako československý zájem v roce 1992; existovalo tehdy (v tom podstatném ohledu) něco takového? Nejprve musím znovu zopakovat, že o Ukrajině nic nevím; zdálky bych pouze hádal, že všeobecným (avšak jistě ne jediným) ukrajinským zájmem je, aby jim do jejich sporů nezasahoval nikdo zvenčí. Ale myslí si to oni? A kdyby to tak opravdu bylo, kdo je ochoten a schopen je v tomto podpořit? A může je podpořit, aniž by jim do toho zasahoval?

  A nakonec opět připomenu, že tomu vůbec nerozumím. Ani to nesleduji, jelikož věrohodnost, relevance a vypovídací hodnota informací z medií včetně internetu je prakticky nulová a jiné zdroje nemám. Jako občanská válka vedená s plnou vervou mi to nepřipadá. (Již před časem jsem zde psal o konfliktech, které tam byly skoro před 100 lety, do nichž se obyvatelstvo příliš nepletlo, ovšemže z dobrých důvodů, většinou s žádnou jejich stranou nesympatizovalo a tím méně se s ní identifikovalo.) Jako klasická guerillová válka mi to také nepřipadá. Ukrajinská vláda (přes svoji nemožnou rétoriku) na mě nedělá dojem, že by se snažila konflikt eskalovat a separatisty tak potlačit; možná též u vědomí, že stejně nikdy nebude schopna neprodyšně uzavřít východní hranici. O zasahování Ruska nepochybuji, ale jaké jsou jeho cíle, nemám zdání. Vyvolat takový dlouhodobý chaos, až přiměje Západ, aby Rusku dobrovolně dal na Ukrajině volnou ruku? Vyvolat chaos a v něm inkasovat něco jiného, třeba v Pobaltí? Utáhnout šrouby vnitropoliticky? Opravdu nevím; upřímně přiznávám, že píšu jen to, co mne právě napadá.

  Ale nedělám si iluse, že by na našich názorech komukoliv záleželo a že by na vývoji konfliktu mohly cokoliv změnit; tím spíše ne k lepšímu.

 534. Z Palby…
  A do války se nechce….

  Около 75% тех, кто попадает под мобилизацию, выехали за пределы Закарпатья
  Okolo 75% tých, kto spadá pod mobilizáciu, vycestovali za hranice Zakarpatia

  Также в военкомате подтверждают, что большое количество закарпатцев внезапно выехала на заработки – в Чехию (Прагу), Словакию (Братиславу).

  Tiež z vojenskej správy potvrdzujú, že veľké množstvo zakarpatcov nečakane vycestovalo za prácou – do Čiech (Praha) a na Slovensko (Bratislava).
  http://ua-reporter.com/novosti/163140

 535. Taky z palby
  Motorolov oddiel našiel u 16 ukrajinských vojakov (boli zavalení pod sutinami na Doneckom letisku) us. diktafóny napájané na solárnu energiu – a v nich nahraná v angličtine a ruštine (ukrajinská verzia brain-wash hypnózy chýba) kázeň najskôr baptistického kňaza – „umrieť nie je strašné, keď sa odovzdáš do rúk Ježiša Krista“:

  https://www.youtube.com/watch?v=bg24tYE_BJM&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534&feature=player_embedded

 536. Dobré ráno vespolek,

  Dano,hlavně bych hořící dům nenechala hasit pyromanem, který ho podpálil.

 537. Dobré ránko!

  To je mi darda po ránu! Co je to za otázky?
  Ukrajinu přece nikdo nechce! Ani Porošenko s Jaceňukem a kdyby věděli kudy a kam zdrhnout, tak to udělají! Nemají nejmenší chuť houpat se na nejbližším stromě!

  Prachy došly!

  Jediný,kdo má prachy, jsou oligarchové!
  Takže na Ukrajině s největší pravděpodobností vznikne pár nezávislých knížectví (nebo jak se to bude jmenovat), která budou čile obchodovat s EU, Ruskem a když to půjde, tak i s Čínou. A při té příležitosti si něco urve Polsko, Maďarsko a možná i Rumunsko. A o ten zbytek, co jim Jaceňuk prodal, se postará EU.
  Ale ještě to bude stát hodně krve…

 538. 674-a hned v SA vypsali volby.
  Ne jako v Sýrii, kde Asad funkci zdědil.
  Není divu, že SA je spojenec, kdežto Sýrie protivník.

 539. Mimochodem, proč EU neřeší své dva občany zadržované proti vůli rodičů v Norsku ?
  Když jde o odsouzeného drogového dealera v Thajsku, EU diplomacie kmitá.

 540. Tak vida – vojenská delegace USA a NATO letí do Kyjeva a tady ani ťuk!))

  „O tom, zda se něco změní, nejspíš rozhodne vysoká vojenská delegace ozbrojených sil USA a NATO, která tento týden přiletěla do Kyjeva, aby posoudila perspektivy války na východě. Pokud jde o dodržování Minských dohod, porušovaly je všechny strany, ale nejvíce Ukrajina.

  Velvyslankyně USA při OSN Samantha Powerová označila poslední Putinův mírový plán k řešení krize na Ukrajině jako okupační plán, sloužící k udržení území pod kontrolou separatistů. Jak to vnímáte? A co říci k časté argumentaci západních politiků, že by s Ruskem jednali, ale ono nemá zájem a proto musí sankce trvat?

  Vyvozuji z toho, jaké bude doporučení oné vysoké vojenské delegace USA a NATO v Kyjevě – pokračovat ve válce, dokud se nedosáhne kýženého cíle, čímž je přímé zatažení Ruska a internacionalizace konfliktu. Máme se na co těšit. Pokud jde o druhou část otázky – předpokladem pro jednání je vrácení Krymu Ukrajině, což Rusko neudělá.“
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Snaha-o-prime-zatazeni-Ruska-do-valky-a-multipolarni-svet-ve-stylu-vsichni-proti-USA-a-EU-Exministr-Basta-nejen-k-Ukrajine-355487

 541. (653)„tak opravdu netuším, proč by její slabomyslné expektorace týkající se Ukrajiny a Ruska měl brát někdo vážně“ – já tuším, je to sice zelenorudá kravka, ale říká to, co chtějí někteří slyšet. 😛
  (658) To je těžká odpověď, záleží v jakém zájmu. Geopolitický by mluvil pro EU (při zkušenostech s Ruskem, i u vědomí neduhů EU). Finanční by mluvil pro Rusko (bude to drahé a když se tam Rusové cpou, ať si to zaplatí raději oni, než my).
  Proto to nechávám na Ukrajincích.
  (668) Já tu otázku kladl pouze pro zdůraznění, že není jen zájem EU (USA) a Ruska. Na ty Ukrajince hodně lidí zapomíná, hlavně v úvahách, nakolik jsou oprávněné ruské fobie ze Západu obecně a NATO hlavně. Což ovšem není Tvůj případ.
  U toho Ruska všichni tak nějak předpokládají dokonalý plán. IMHO je možná i verze „zkusíme, kam až to půjde“ a když to nepůjde, alespoň nepřítele oslabíme.
  (672) Ty máš něco proti humanitárním konvojům? 😛

  Jinak, Macek občas vyhmátne zajímavost: Pokuty za domácí zabíjačky s hosty (debilita EU) výhradně na udání místních (hajzlovina místních).

 542. 676 NoName, je to především záležitost České republiky. Jednání už probíhá. Dokážu si představit různá řešení, ale nemám úplné informace abych měl silný názor. Musel bych být úplně obeznámen s případem, se všemi skutečnostmi, bez selektivního výběru.

  682 Karle, co je to zájem EU, USA, Ruska? Kdo je EU, USA, Rusko? Kro je oním suverénem, entitou, způsobilým mít zájem ve smyslu humanaction? Jakou entitu, jaké její zájmy tyto státy reprezentují a prosazují?

 543. Bohouši ad 667- no to je omlazení vedení, skoro větší, než u nás na Nejvyšším soudu. Brožová (63) odstoupila pro stáří a nahradil ji mladý, svěží, Šámal(61).Ale ten tam vydrží do 90!!

 544. Dobré ráno,

  ti němci se vyblbnou….

  TAk ho měla žalovat za to, že je čuně, čůrá na podlahu a po sobě neuklízí a ne za to, že koná potřebu vstoje. 😀

 545. 622 Zpátečníku, to samé, jako v případě 682, co je to „Český zájem“?

 546. (683) Chápu kam míříš, můj zájem není totožný třeba se zájmem páně Mynářovým, ale pro tyhle účely „velké“ politiky mám na mysli zájmy, které definuje (nebo taky nedefinuje) politická reprezentace.

 547. Noname ad 676 – a nepřišlo by Ti to blbé, když neřeší obsazení půlky svého Kypru Turky ???
  Tam je i více lidí…

 548. 683-odebrání dítěte rodičům je extrém, který by měl nastoupit ve výjimečném případě.
  Skutečně výjimečném.

 549. Stejně je to zvláštní, jak v tom Německu, zemi kulturní, vyspělé, genderově i jinak úzkostlivě korektní a rovnými příležitostmi oplývající, mají ženský problém naučit chlapy, když už počůrají podlahu, to po sobě utřít.

  A to čůrání vsedě řeší už dvacet let, už když jsem kluka učila, že na to je nočníček a ne plínky, tak mi dělala sousedky ségra osvětovou přednášku o tom, že v Německu je trend ….a psychologové řeší….. a tak dál, bla bla bla…..

  MYslíte, že má nárok přežít civilizace, která z přežranosti řeší takový pitomosti?

 550. 691
  používám skoro denně.ebooky stahuju zazipované.
  Taky doporučuju

 551. Schumi ad 683 – Ty jsi neslyšel včera pana Kapitána, jak opakovaně prohlašoval že rodina bydlí v Norsku, případ se odehrává v Norsku, spadá do norské juridikce, že „není kouře bez ohýnku“ a když úřad činí jistě dobře činí a Česká republika, natož český úřad pro mezinárodní ochranu dětí do toho nemá co zasahovat???

  To jsi teda něco prošvihl. Takového naprosto vzorového byrokrata jen tak nevidět.

 552. Šumaváku,
  toho byrokrata z kůže ? Esli to není nepovolená zabíjačka… 😉

 553. Co se týče experimentů ve vzdělávání, tak waldorfská škola mne skutečně neoslovila, demokratická škola celkem ano (filmové pojato https://www.youtube.com/watch?v=vBjQAeJIa30 )

  Co se týče Ukrajiny, nic, co by stálo za řeč. Nějak jsme (Západ) nějak to Rusko nporazili, že? Pouštét se o konfliktů, ve kterým nemáme vůli k víézství, je poněkud pitomost… Vyšší level – vyhlásit sankce na Čínu kvůli Tibetu? 🙂

 554. Petře ad 696 – Proč na Čínu?Proč kvůli Tibetu ??
  Teď je čas vyhlásit sankce na Turecko kvůli Kypru a prohlásit, že stejně žádné plynovody do Turecka EU nepotřebuje a ať se Turecko tím ruským plynem třeba zadusí!
  Když ho nebude mít kam prodávat, ještě rádo přileze ke křížku a bude o vstup do EU prosit !!

  S Ruskem ty sankce fungovaly super, proč by nezabraly na Turky?

 555. Sumavaku, to je taky pravda, ale dostat sankcemi na kolena Cinu je ta prava vyzva schopnostem EU bojovat za lidska prava! 😀

 556. To víš Petře, když padne mha a vona stojí po kolena ve vodě – nebo Porošenko v ho..ch 😀

 557. 693 Šumaváku, včera jsem slyšel lecos, úžasné vyprávění o Avia B534, Mustangu P51, Corsairu, Bearcatu, Hellcatu, P47, verzích, motorech řadových a hvězdicových, o historii všeobecně, politologii, muzice, z tématu do tématu, porovnali verze Shermana a T34, o tom zda zkusit hrát na housle nebo jestli má smysl týrat struny kytary, kterou jsem obdržel kdysi v dětství a ve snaze elementárně pochopit její taje, neumětelsky zkoušet vybrnkávat nějakou melodii s vědomím že Jimi Hendrix či PeS ze mě nebude. Vše prokládáno Weiss Pils a Dunkelbrau splachujícími pikantní bavorskou klobásu. Leč nevzpomínám si, že bych zaslechl nějakého Kapitána, třebaže ze zdejších příspěvků chápu, že v souvislosti s tou Kocourovou norskou kauzou stran které jsem stáhnul knot, protože v té věci nejsem a nebudu arbitrem a ostatně proč řešit špatný den nějaké ženské, která si nedovedla život zařídit líp, s někým jiným, případně jinde než v Norsku, když věděla do čeho jde a kde se nachází. Jsem plný jiných dojmů a jediné co mě aktuálně trápí tvořící se mozůlky od strun na prstíčkách levé ruky a dilema jaký foťák koupit a jestli vůbec koupit a krom pracovních povinností co budu klohnit o víkendu. Třebaže asi něco lehčího abych vykompenzoval předešlé náročné dva žravé dny, necítím potřebu olizovat předhozené ohryzané a nevábně zapáchající kosti.

 558. 686 – O tom jsem prosím během let párkrát již psal, Schumachere; čtenář puntičkářštější a trpělivější než já si to jistě najde. Psával jsem zhruba to, že při naivitě a primitivnosti svého uvažování celkem nevidím český [národní] zájem nijak složitě, a naopak podobně jako u jiných národů: Svoboda a (též z ní vyplývající) prosperita; za tím účelem zajištěná bezpečnost, volnost jednání a identita. Zkrátka takové běžné, nijak komplikované věci, žádná záhada, po níž by nám bylo teprve pátrati. (A jistě nemusím nikomu vysvětlovat, že tou prosperitou zde rozumím vedle robustní a výkonné ekonomiky daleko spíše vzdělání, kulturu a vědu, než zahraniční dovolenou a nový mobil pro každého nejmíň jednou ročně.)

  No a jakmile jednou víme, co je český zájem, můžeme pokročit o úroveň výše a zajímat se, co je v českém zájmu. (Následující sice dnes je již víceméně passé, ale psal jsem tu, že v českém zájmu – tím méně pak českým zájmem – kupříkladu nejsou lidská práva v Tibetu a na Kubě, ač by z českého hlediska jistě bylo správné a hezké, aby s Kubánci a Tibeťany bylo pěkně zacházeno. V českém zájmu by to snad mohlo být, kdyby v tomto směru existovala nějaká reciprocita, ale po té samozřejmě není ani stopy, vzdor veškerým ilusím pravdoláskařů.) Speciálně pak lze studovat, co je v českém zájmu ve vztahu k Německu, USA, EU, Rusku, Ukrajině, atakdále… Toto naopak už triviální není, jakkoliv zde k prvotní orientaci může posloužit jako vodítko, že správný bývá přibližně opak toho, co činí vláda.

  Vše výše uvedené ovšem jsou jen banality, mnohokrát omílané a (i mnou) omleté. Obávám se však, že k nim nic zásadního doplnit neumím.

 559. (707) Zpátečníku ,sdílím s Vámi ty „mnohokrát omílané a …omleté banality“ !

 560. No, uniformy jsou buď Ruské nebo ukrajinské. Ty opolčenci znají. Pokud ne,asi to budou některého ze států NATO. I od nás tam nějaké šly.
  Chtít od opolčenců, aby rozeznali, jestli je německá, britská či česká by asi bylo moc.

 561. Třeba už došlo na to, co jsem předpovídal, když tam Zaorálek posílal v rámci humanitární pomoci ty uniformy.
  Že se kyjevští, každý v jiné uniformě, budou střílet mezi sebou.

  Ale řešení může být mnohem jednodušší… padlo pár kontraktorů ve vyřazených amerických (německých,britských, atd…) uniformách. Ještě že neměli modré přílby, to by byl malér… 😉

 562. Nonae, já ano. Bezvadný tmavší oblek, ladící kravaa… Co pamatuji, vždy, když mluvil někdo za NATO, byl tak oblečen 🙂

 563. 707 Zpátečníku, Ty ses toho národa ptal, nebo je to Tvoje představa? Ostatně, co je to ten „český“ národ?

 564. Podstatné je, že Jaceňuk chystá mobilizaci a Porošenko protiútok.
  Za pár dní povstalci končí …

 565. Opolčenci se naštvali, a prý už žádné příměří nebude.

 566. (709) NoName, myslím, že jde o “ tvůrčí překlad“ našich novinářů: podle vesti.ru opolčenci po dobytí doněckéhno letiště mluvili o nalezení amerických zbraní …o uniformách NATO nepadlo ani slovo 😕

 567. Westíku,
  píše to i hlas Ruska

  V Doněcké lidové republice prohlásili, že mezi troskami na doněckém letišti byla objevena těla zahraničních žoldáků.

  Informoval o tom zástupce velitele štábu DLR Eduard Basurin.

  Podle předběžných údajů mají na sobě mrtví uniformy NATO a osobní věci rovněž vypovídají o jejich občanství. Cizinci působili jako ukrajinské záškodnické skupiny, upřesnili ve vedení domobrany. Dříve bylo oznámeno, že doněcké letiště je celé pod kontrolou DLR.
  Číst všechno: http://czech.ruvr.ru/news/2015_01_23/DLR-Na-doneckem-letisti-byla-objevena-tela-zahranicnich-zoldaku-4089/

 568. 714 — Jistěže ne, Schumachere; však taky píšu „(ne)vidím“ atd., čili vysvětluji svůj osobní pohled. Národa jsem se neptal; pokud existuje v podobě entity způsobilé k tomu, aby jí byly kladeny otázky, já k tomu nemám nižádný aparát, neb toho se zmocnili jiní. Místo toho vycházím z článků a knih, které byly napsány ve šťastnějších dobách, kdy otázka české identity — kdysi obskurní a nezajímavá, trochu později nejasná — byla naopak (přinejmenším implicitně) pokládána za víceméně zodpovězenou. Ostatně sám ani nemám na mysli žádné konkrétní (možná Peroutkovy, bylo-li by třeba někoho jmenovat; zde mimochodem je symptomatické, že byl po matce Němec, stejně jako třeba Masaryk), spíše jsem se vždy pohyboval v prostředí, do něhož byla odpověď již zabudována, podobně jako si mé současné prostředí nijak neklade otázky, co je to kupříkladu bit nebo elektrický proud, ač by v nich šlo dle libosti vrtat donekonečna.

  Za český národ v rámci svého uvažování prostě pokládám souhrn všech lidí, kteří se za jeho příslušníky sami považují, ať už etnicky, právně, politicky, jazykově, kulturně, ekonomicky či jinak. Pokud se za Čecha považuje někdo, kdo je např. etnicky Vietnamec, nevidím v tom problém. Pochopitelně z toho ihned také automaticky vyplývá, že ne všichni jsou příslušníky českého národa stejnou měrou; podobně jako se mi být Laponci jen velice málo zdáli ti, kdo při sčítání lidu uvedli laponskou národnost, ač třeba hranice Československa v životě nepřekročili a jinak než česky hovořiti nedovedou.

 569. (719) nj, Halle, „novináři“ všech zemí … 🙂 Asi chtěli sdělit, že tam opolčenci našli těla „kontraktorů“ -např. polských …(o těch Polácích jsem zahlédla zmínku..)

 570. 720 Zpátečníku to znamená předpokládaný nevyslovený názor předpokládané entity vycházející z projevů její existence v minulosti.
  Někdo jednou napíše studii o zaniklé kultuře lidu nákupních center.

 571. 722 — To ale je myslím zcela samozřejmé, Schumachere, že se vždycky cosi předpokládá. Jde jedině o to, zda a nakolik jsou takovéto předpoklady opodstatněné a jak daleko s nimi lze dojít. (Na rozdíl od opodstatněnosti by se správnost zhusta těžko zkoumala; proto může být lépe se od ní držet trošičku dál, jakkoliv by pro nás byla žádoucí.) Dokonce by se možná dalo říci, že opodstatněnost předpokladů je určena právě jen tím, jak daleko se s nimi dojde; to ale (předem) nevíme, a proto je obecně pokládáno za rozumné ji ověřovat a zkoumat i jinými metodami, včetně porovnávání s historií. Podobně se též pokládá za rozumné analyzovat a verifikovat a vrtat a šťourat různou měrou, závisející právě na rozumnosti či naopak netriviálnosti těch předpokladů, pochopitelně v další závislosti na tom, co se pokládajícím(u) za rozumné jeví. (Toto inherentně obsahuje též určité kladné zpětné vazby, jimiž vzápětí přirozeně a zákonitě vede i k dalším fenoménům, od jakési autofokusace až po group thinking.)

  Zkrátka předpokládám, co jsem napsal. Místo toho bych mohl třeba předpokládat, že lidé v okruhu dejme tomu pěti set kilometrů jsou indiferentní masa, která dnes žádný názor nemá, projevy tím spíše ne, a zajímá se jedině o to, kdy už jim erár na ty nákupní vozíky konečně namontuje bantamové pneumatiky; mám ale takový vágní pocit, že s tímhle předpokladem bych se příliš daleko nedostal, pročež se jím nezabývám.

 572. Když máte čas a mlíko, Zpátečníku…..

  Nějak jsem se ztratila v tom, o čem je to vlastně řeč….

  No nic, jdu se chopit metru a papíru s tabulkama a vzhůru do práce… Pátek podvečer je ideální doba na to, vyrazit na prohlídku bytů.

 573. Zajímavé…… Že by se Rusko chystalo uznat Doněckou a Luganskou republiku ?
  Tohle pronesl Putin na zasedání Bezpečnostní rady

  В.ПУТИН: Уважаемые коллеги!

  Мы с вами являемся свидетелями резкого обострения ситуации на юго-востоке Украины, в Донецкой народной республике и в Луганской народной республике. В этой связи хотел бы ещё раз вас проинформировать о том, что ровно неделю назад, с четверга на пятницу на прошлой неделе, мной было направлено письмо Президенту Украины – письменное предложение отвести тяжёлое вооружение – артиллерию и системы залпового огня – на такое расстояние, с которого невозможно было бы наносить поражение населённым пунктам.

  http://www.kremlin.ru/news/47505

 574. Halle, přelouskala jsem to celé, myslím, že Putin se velmi dožral, že hovory opět krachly a domnívám se, že ten „zdravý rozum“ o kterém hovoří, bude mít velkou ráži!
  “ Надеюсь, что здравый смысл в конце концов восторжествует.“

 575. Šef donbasu řekl, že po vyhlášení ukrajinské mobilizace není nač čekat. Za pár měsíců by se opakoval loňský srpen.

 576. (726) nj, Rputi, Rusko sei jinak připravuje na další kolo „studené války“

  Státní duma přijala v úterý 20. 1. 2015 v prvním čtení návrh zákona, podle kterého bude v Rusku prohlášena za nežádoucí činnost zahraničních a mezinárodních organizací, které představují hrozbu pro ústavní zřízení, obranyschopnost a bezpečnost RF.
  Aktiva podobných organizací budou zmrazena, činnost jejich ruských poboček a šíření informačních materiálů zakázáno a členství v takové společnosti bude mít za následek správní nebo trestní odpovědnost a zákaz vstupu na ruské území

  http://russian.rt.com/article/69908

 577. westíku, mají recht!
  Soudruzi z NATO Porošenkovi „poradili“, ten vyhlásil, že Ukrajina jedině celá a ukrajinsky mluvící, takže věc je celkem jasná…

 578. Po předvčerejším prasečím vyjádření polského ministra zahraničních věcí Grzegorze Schetyny, ohledně osvobození koncentračního tábora v Osvětimi, je tu další expert na osvobození Osvětimi. Tentokrát je to zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Valeryj Čalyj.

  „-Ukrajinci sehráli významnou úlohu v osvobození Osvětimi od fašistů-, prohlásil Čalyj a zdůraznil přitom, že bránu koncentračního tábora otevřel právě Ukrajinský front.“

  „-Nejvíc Ukrajinců osvobozovalo nejen tenhle koncentrační tábor, ale i další, a vůbec celou Evropu-, dodal Čalyj.“

  To je panečku historik…

  Jestlipak si to chudinka Čalyj poněkud nepopletl s „první divizi Ukrajinské lidové armády“, původně „14. granátnickou divizí SS (1. ukrajinskou)“ – „14. Waffen Grenadier Division der SS (galizische Nr. 1)“…

 579. Bohouši klid, zažila jsem Bulhary, co tvrdili, že Alexander Makedonský byl Bulhar (protože žádná Makedonie a Makedonci neexistují, to ví každej!) 😀

 580. Rputi,
  pro pravověrného Bulhara žádná Makedonie nemůže existovat: to je přece Vradarské údolí.

 581. nesmělej dotaz – není náhodou bulharština a Makedonština skoro to samý ?
  Kdesi jsem četl, že Tito spekuloval, jak připojit Bulharsko k Jugoslávii.

 582. 2 Schumi ad 714 – No hlavně by se neměl chodit ptát do Chánova a podobných lokalit…

 583. Baubo, srdečně zdravím. Vy asi máte na mysli Dmytro Jaroše. To je taky pěkný zmetek (pardon Evropan). Vůdce Pravého sektoru.

  Nicméně můj favorit Dmytro Tymčuk je pověstný kyjevský analytik. Sedí a bude stále sedět v Kyjevě. Odtud sleduje ostřížím zrakem přesuny ruských vojsk a teroristů na Ukrajinu. Vše analyzuje a dochází ke strašlivým závěrům. Proto ho tolik obdivuji. Samozřejmě nejen já. Obdivuje ho i Miroslav Karas, redaktoři ČT a všichni Burešovi novináři (povinně) a spolu s nimi i jejich hloubaví Burešovi čtenáři (najmě Burešovi předplatitelé)…

  Dmytro Tymčuk má velmi pronikavý zrak a ještě lepší úsudek a dohlédne tak jako Bystrozraký pohodlně z Kyjeva až do Doněcku i dál až za ruské hranice, takže mu nic neujde. Zatím doposud viděl všechny ruské kolony, přesunující se z Ruska na Donbas i s přesným počtem ruských vojáků včetně jejich vybavení. Počítám, že za dobu ATO již nahlásil několik desítek tisíc tanků a cca 250.000 ruských vojáků v čele s tím arcilotrem Putinem, kteří postupně překročili hranice Ukrajiny. Svým vnitřním třetím okem dohlédne i do Kremlu i za jeho zdi a dopředu tak ví, co strašného ten zmetek Putin chystá.

  Věřte mi, toho se vyplatí sledovat… 😉

 584. Baubo – ad Vaše 732 s odkazem na Zaostálka:

  Já jsem si vždycky myslel, že teroristé se školej mimo dohled ostatních lidí, např. v hlubokých emerických lesích, jak jsem to viděl v mnoha emerických filmech…a ne v Opletalce.

  Ale třeba to bude jenom informační kancelář, něco jako má prasátko posselt na Kleine Seite pro své wehrwolfy.

  A s ohledem nato, že si to bude kofinancovat i protektorátní vláda, nemohu nevzpomenout na jistý citát jiného teroristy (dodaného Němci do Ruska v pro jistotu zapečetěném vagonu) o tom, kterak si ze svého zaplatit vlastní oprátku……

 585. Hele – ta funkce ministranta jinostranových děl je nějank moc náročná – příslušní jedinci totálně blbnou: současný, minulý, polský, emerický and his boys and girls, služebnípivo, gruzínský, další skončil v Norimberku, památný Chňoupek …a to jsem určitě na pár zapomněl.
  Dejte si na tyhle funkce na Úřadě práce pozor……

 586. Baubo, díky za ten odkaz v [732]. Ta škola mladých Janičářů, to je tedy síla. Předpokládám, že mezi „sponzory“ bude i ten pán s tím sprostým jménem „Sereš“…

 587. Hale 734 – asi jako čeština a slovenština.

  Např.:
  Děkuji
  Bul -Благодаря
  Mak -Благодарам

  Nashledanou
  Bul – Довиждане
  Mak – Довидување!

 588. Poněkud OT
  Po večerech se dívám na staré díly seriálu Der Alte (část šla i na nějaké české TV). Je to takové sentimentální pokoukání jak vypadal Mnichov před 20-30 lety, kdy telefonní budky byly žluté a platilo se v DM a – hlavně – byli jsme mladší. A dnes jsem se díval na jedno pokračování
  https://www.youtube.com/watch?v=GTK-QAWELek&list=PLNzCiSVP4JlFt8ESJYmFRMuO_OVSio2Qe&index=25
  a hle: v roztomilé roličce tam vystupuje Pavel Landovský.

 589. 739
  Ku..a, tak na tohle daně neplatím !
  No , tak to už mě Zaorálek nasral podruhé ! A tohle dojednává s tou krávou Nulandovou !

 590. Jo, a ČT 1 právě skončil první díl nějakého „koňského“ seriálu

  Jestlipak se pán domácí koukal 🙂
  Neviděl jsem, zahlédl až titulky

 591. Mám dojem, že nějakej „koňskej“ seriál domácímu pánovi zakázal kardiolog 😀

 592. 746 nechceš být hub?
  The Centre is going to serve as a hub of civil society activists from all over Eastern Europe and Central Asia,

 593. Skimici,

  leda tak dát někomu tam po hubě 🙂

 594. 748 no tak ne. Já si jen všimnul, že to nechceš platit z daní a takhle bys z toho určitě vyžil. Tak koho teda? Škoda, že Krnda už flek má.

 595. Skimici,
  tak to radši se skřípáním zubů zaplatím ty daně

 596. S tou Krndou to není blbý nápad. Třeba by se dala přesvědčit, že tam méně hrozí Ištvan. Je jen otázka, kdo by ji nahradil, to nevidím růžově.

 597. Šílená Johana už je v operačním nasazení, na nulandovský VUML potřebují dalšího od Sereše.

 598. Ahoj!
  To je místo pro Jakuba Jandu z jímky s Evropskými hodnotami.

 599. Omlouvám se, jsem už třetí den hlídací babička nemocných vnoučat a tak nemám čas číst vše – ale při letmém nakouknutí si připadám, jako bychom už byli součástí východního bloku. Teda pod přímým vlivem Ruska. Asi to dělá ta azbuka, co se tu poslední dobou tak často vyskytuje. Přiznávám, na stará reumatická kolena nehodlám obnovovat znalosti a tím pádem se nedočtu. Ale možná je to jinak, možná je to tady jen ftipné glosování nebo reakce na PR tzv. západní propagandy. Tu východní tak nějak přehlížíme. No, asi se dočkám několika pošťouchnutí. Never mind…

 600. Sociolog Petr Hampl. Jako vždy, stojí za přečtení.
  Doplňuje se to dobře s tou školou „demokratických aktivistů“ Viktorie Fuck Nulandové…

  Předali jste Česko cizincům a ještě jste jim za to zaplatili…“ viz http://jdem.cz/brh8x2

 601. Zpátečníku, zdravím. Nebyl by prosím odkaz na p. Robejška v textové podobě? Já se přiznám, že mám s videem jistý problém.

  Natolik bytostně nesnáším redaktory ČT, ať již ty nynější, tak i ty všechny bývalé do jednoho, že pohled na ně mi působí nevýslovné utrpení. Mezi nimi má své čestné místo i zkřivený rypák Daniely Drtinové a ježatá tlama Martina Veselovského. Podobně jako krysí ksicht mladého Železného, snaživé svazačky Marcely Augustové či pověstné egomaniakální zrůdy Václava Moravce. Nejnověji i rachitickou Danielu Písařovicovou s jejími gestapáckým zjevem, která se snad vyučila svému nečestnému řemeslu u Liny Heydrichové. A k tomu ještě asi jeden milion dalších provařených ksichtů z TV či redakcí různých časopisů prošlých Respektem či Reflexem, stbáckými janusovskými LN a MF či Rudým Právem apod. Nepovažuji je ostatně ani za lidské bytosti. Jsou to do jednoho zvláštní bytosti a navíc i loajální zaměstnanci Ministerstva Pravdy přesně dle Jiřího Orwella. Proto se těmto život znepříjemňujícím a obtěžujícím mediálním mrdkám seč mohu vyhýbám, podobně jako štěnicím a jinému nepříjemnému hmyzu a pokud to jen lze, dávám přednost výstupům textovým…

  Takže ti slibuji, že pokud se mi během zítřka, až vstanu, nepodaří najít ono interview Drtinové s p. Robejškem někde na webu jako text, tak se na to tebou již zde několikrát zmiňované interview podívám. Snad to mé 24″ EIZO vydrží…

  Jinak vůči p. Robejškovi nemám žádných velkých či zásadních námitek, je to jeden z mála lidí, jež používá mozek a nad jehož názory se vyplatí přemýšlet…

 602. Což o to Bohouši, o Drtinové jsem cosi málo napsal tuším v 669… S potěšením Ti mohu sdělit, že některá z jmen, jež zmiňuješ, mi neříkají vůbec nic. Proslulého Václava Emanuela Moravce jsem viděl (ovšem až jaksi sterilizovaně, s odstupem a po částech, někde ve webovém archivu) naposled snad u příležitosti presidentské volby. Již jsem na těchto stránkách myslím kdysi uvedl, že svůj televisor jsem daroval bezdomovci, hned jak jsem na obrazovce spatřil dramaticky zachmuřenou physiognomii Jiřího Rumla, stojícího v zástupu za televizním hlasatelem skoro jak letenská fronta na maso za vožděm. Čtrnácte tomu již let!

  Tudíž pro Tvou averzi mám plné pochopení, ale o přepisu rozhovoru bohužel nevím. Sám jsem uvažoval o tom z něj sem vypsat pár Robejškových thesí, avšak zatím nic… Též proto, že na první i druhý poslech se mi jich tam zdálo být docela dost, vždy jen tak lehce pohozených. Jinak on tedy, vedle toho, co píšeš, myslím má především schopnost (vyvolanou pobytem v německém prostředí?) své názory takříkajíc zkomunikovat, vyjádřit je jazykem, jemuž by mejnstrým těžko oponoval (pročež ho raději zcela ignoruje). –– Třeba by ses ale dokázal překonat? Mysli prosím na soudní patology, mysli na detektivy vyšetřující vrahy malých děvčátek!

 603. No dobře, tak alespoň jednu: On tam (krátce) říká, že dnešní systém Západu je perverzní, přičemž jakožto definiční znak perverznosti vymezuje, že takovýto systém odměňuje to chování, které v důsledcích fakticky směřuje proti němu. (Cosi podobného jsem si kdysi říkával o reálném socialismu.) Přeji dobrou noc, třeba ještě něco dospím…

 604. Zpátečníče, ahoj. Ty mi chlape konkuruješ v nespavosti. Já si půjdu za chvilku lehnout.

  Určitě, pokud to nenajdu na webu, si ten rozhovor shlédnu. To slibuju…

  Já si tu v poklidu zatím pátral ve svých jámách pamětnicích, kde mám drobnou knihu z r. 61 „Chtěli nás vyhubit“, zatím jsem jí celou nenašel (měl jsem ji tuším po kouskách). Ona je dnes tak hektická doba, že z dnešních eurohujerů nám co nevidět vyrostou noví euronáckové. Mají již dobře našlápnuto a paměť mají dostatečně krátkou. Tak by bylo škoda nějaké věci vytěsnit ze své paměti a PC…

  Díky za tvou [760]. Mimo Rumla, též si ho pamatuji, mi v paměti tenkrát z TV čumilů utkvěl ještě ksicht Květy Fialové (Tornádo Lou). Od té doby jsou pro mne všichni pouhými ubohými komedianty…

  Když jsi tak neotřele připomněl Dürrenmattův Slib, tak ani já se z něj nevyvážu… 😉

  Dobrou…

 605. Hm, tak podle Dany, ti kteří ovládají azbuku, jsou pod ruským vlivem.
  Z této logiky pak jasně vyplývá, že Šumavák je pod německým vlivem, skimic, co tu trousí co chvíli nějakou tu fráninu pod vlivem francouzským, PeS sem, padouch jeden, občas pastne nějakou tu anglinu… 😀 😀
  Jenom nevím, když sem někdo napíše nějaké to staré moudro latinsky, jestli je pod vlivem starého Říma či čeho?

 606. Rputi 🙂

  Máte to špatně . Rozumět englicky,francouzsky , německy je podle Dany v pořádku.
  Jen ti, co nedokázali zapomenout azbuku, ač ji možná 30-40 let nepoužili, jsou podezřelí. Asi by měli být registrování, a být pod policejním dozorem. 😀
  No , máte smůlu. Asi budete na seznamu úplně nahoře 😉

 607. Halle, uznávám, je to hrůza, když ještě ke všemu umím cyrilici. Měla bych se nad sebou zamyslet, jestli náhodou nejsem srbský separatista! 😀 😀

 608. No, Rputi,

  tak to máte blbý. Asi už pro Vás mají celu v Haagu 🙂

 609. Dobré ráno vespolek,

  BohoušiB, pokud najdeš Robejška textového, prosím, prosím, vysdílej. Já měla za to, že mám na českou TV jen občejnou alergii, ale tys mé příznaky vysvětlil dokonale 🙂
  Snáším leda Prima Zoom, když vysílají dokumenty zahraniční provenience….

  Rputi,
  ten článek se mi nepozdává – proč ten detektiv pózuje jak s prominutím blbec s nějakými zakuklenci ? A sám ukáže nejen obličej, ale dokonce podrobně popíše akci ? To už další děti nezachrání, pokud tedy i tohle není jen zpravodajství pro Blesk.

 610. Matzurko, co vím, tak ono ho stejně zná celé Polsko. On není ani tak dedektýv, jako „profesionální superman“. Prostě kohoutek na plotě – si musí zakokrhat, kdyby na sůl nebylo.
  Ale v tomhle případě posloužil dokonale!

  Já už o tom vím z dřívějška, na You Tube jsou i nějaká ruská videa – a je to síla.
  Např. nějakým Rusům sebrali 12-letou holčičku, ale té se podařilo utéct. Tak v Norsku všechno nechali, skočili do auta a zastavili se až na území Ruska.
  Jsou tam velice smutné příběhy….

 611. Matzurko,

  utajování by bylo zbytečné. Tohle všechno asi padlo před polským soudem, případně si to norská policie zjistila při vyšetřování.
  No a ten polský detektiv si trochu reklamy zaslouží 🙂
  kdyby ho chytili, dlouho by z norské basy nevyšel.

 612. Nejhorší na těchto případech se mi zdá to fanatické přesvědčení norských úřadů, že jen jejich model je správný a možný….
  A ignoruzjí to, že existují i jiné modely , a fungují.
  Pomyšlení , že plácnout dítě rukou na zadek je zločin…..

  Naprosto šílené….

 613. Halladine, já mám z toho líčení těch konverzací dojem, že už mají jen za ty léta vypracované postupy a když si zamanou, tak cokoli je špatně. Hádáš se s maželkou – špatně, nehádáš se – tak to je určitě patologické… atd…

 614. A to ještě kdyby Norové viděli naši služební pohotovostní vařečku, to by bylo na doživotí.

 615. Skoro bych řekl, že ti zaměstnanci toho úřadu pracujou v úkolu….

 616. Já se tedy taky přiznám-čtu věci v azbuce několikràt týdně-spravuji firemní reporty v ruštině…

 617. To jsou podobné šílenosti jako odsuzovat Velikonoční pomlázku. Samozřejmě, bez extrémů typu hození do vody, polévání kýblem a tak podobně.
  Ale dost dobře nechápu, jak může být škodlivé symbolické švihnutí něčím po pozadí ( Tak aby to nebolelo) a pokropení voňavkou.
  Leda by se bralo za obrovskou újmu to, že dotyčná „oběť “ následně zavání… 🙂

 618. Halle, kdybys použil „Moskovskyje duchy“ tak je to přímo pokus o vraždu! 😀

 619. Halladine, pracují. Na hodinkářském fóru se o tom rozepsal český geolog, který v Norsku žije a pracuje pro naftaře. Barnevern je soukromá organizace, která kasíruje podíl z každého vyplaceného příspěvku na pěstounskou péči.
  Kdekoli jinde v Evropě by něco takového bylo nemyslitelné – aby o odebrání dětí rozhodovala firma, která je na tom finančně zainteresovaná.
  Ten geolog se zmínil, že zatím děti nemá, ale až to bude aktuální, vykašle se na norské peníze a vzhledem ke katastrofální úrovni norského školství a vzhledem k Barnevernu se z Norska odstěhuje. Tam se dokonce lidi udávají navzájem. A každý, kdo má děti, se o Barnevernu bojí mluvit. Nakonec, to samé píše i Ruščák.

 620. Halladine, on je to hlavně obrovskej kšeft. Ten pěstoun dostane měsíčně 16000 norských korun, tak není líný upustit všimné, aby nějaké dítě do péče dostal! Takže ti „socprdové“ jsou asi značně finančně zainteresováni… 🙁

 621. Dám sem citaci, snad se na mě ten kolega nebude zlobit:
  „Taky nesmíš doma před děckem chodit ve slipech, dívat se výhradně na nenorskou televizi, dat mu před školkou pusu a tak dál a tak podobně. Navíc musíš být připraven na to, že tě kterýkoliv soused, kolemjdoucí, nebo klidně kolega z práce nabonzuje. To se stalo známému, Čechovi, minulý týden. Jejich syn, třetí třída, měl u nich doma kámoše že tridy. Toho si večer přišel vyzvednout jeho otec, nor, vesničan, místní, známý. Normálně seděl s českou matkou toho českého kluka v kuchyni a čekali, až děcka přijdou z venku. Děcka přišla z venku, vybehaná a vymrzlá a syn těch mých známých vešel do obýváku v botách. Jeho máti ho okřikla. A poslal ho se vyzout. To vše mimo zrak návštěvy. Syn přišel pak do kuchyně. Návštěva slyšela tedy okriknuti v češtině, čemuž chlápek nerozuměl a pak vešlo děcko do kuchyně naštvané, protože bylo pokárané a s červenýma licama, protože přišli po třech hodinách z venku. Chlápek odešel, nelenil a doma napsal dopis na barnevernet, že byl svědkem toho, jak děcko bylo zfackované. To samozřejmě nebyla pravda a byl to jen výplod chorého, norského mozku. Ale stačilo to. Za dva dny telefonát že školy, tam dvě baby, z barnevernet, advokát, na telefonu překladatel a už to jelo. Děcko už bez vědomí rodičů vyslechnuté. Barnevernet vyhrožuje neustálým sledováním rodiny a tak. Ani na nás pochybností, že by to udání třeba mohlo být nepravdivé, nebo vymyšlené. Absolutní presumpce viny a je na rodičích dokázat nevinu. Jenže jak dokázat, že se něco, jako facka, nestalo? Takže tolik k tomu, že na obvinění té Michalákové „přece něco musí být, vždyť je to přece Norsko“ . Paradoxní je to, že vše se stalo právě proto, že oni to děcko vychovávají právě tím jejich norským způsobem, tedy že na něj nikdy ani nesáhnou, všechno mu tolerují, děcko je tedy rozmazlené, nemá mantinely a tedy vběhne v botách do obýváku. Prostě státní moc zcela mimo soudní kontrolu, která vytváří tragické absurdity všude, kam vstoupí. „

 622. Dobré ráno,

  Dano ode mně se teda poš’touchnutí opravdu dočkáš.

  Prosím Tě, co blbneš? Nevím, proč by se sem nemohl dát citát z ruských novin, je to jen informace a není nutno s ním souhlasit. Ruzumnej člověk, když se se tím chce zabývat více než nad úroveň hospodských tlachů si přece může a měl by ověřit i zdroje z druhé strany a ne jen to, co je přecezeno přes naše media.
  A na azbuku je funguje překladač, pokud jsi ji už zapomněla.

  JInak někteří si tyhle věci pamatujeme léoe, někteří hůře. Já jsem taky azbuku zapomněla, můj muž si ji pamatuje dodnes – asi
  hlavně díky svému zájmu o staroslověnsštinu, takže má praxi s cyrilicí nebo má prostě lepší paměť, co já vím….
  Ostatně kdo se zabývá slovanskými jazyky a vlastně i dějinami, tak se bez znalosti azbuky neobejde. Novinář nebo překladatel taky ne.

  Nicméně i já, jazykový idiot, jsem dodnes se s rusy domluvit například kudy mají jít. 😀

  To bereš jako za politický postoj a ne za směšnou trapnost, když se někdo holedbá, že neumí rusky ani kváknout, ačkoliv je jasný, že z tej ruštiny musel asi odmaturovat? Vždyt je to směšný a trapný.

 623. Foundry,
  hmm, tak udávání pro odebrání dětí. Tak ve srovnání s tímto se české udávání kvůli zabíjačce jeví poněkud méně odpudivé.

  Stran jazyků – o PEGIDě tu dvd odkazoval na zdroje německé, Je sui Charlie je francouzsky… Dano, proč ti zavání propagandou, když se o ukrajinském konfliktu referuje i rusky ? Ne jenom že Rusko je v tom namočené, ale i podstatná část Ukrajinců považuje ruštinu za svou rodnou řeč (zákaz ten jazyk používat byl jednou z příčin konfliktu). Já německy umím akorát pár nadávek, francouzsky leda podzravit. Takže případné odkazy nečtu, ale že bych to považovala za propagandu… mno, každý to holt máme nastaveno jinak. Já považuji znalost jiného jazyka za výhodu – člověk může daleko lépe pochopit, o co tomu druhému jde. Těm, co zvládají jazků více než já, tiše závidím – nejsou odkázání na překroucené překlady. Ono to ani není o tom v jakém jazyce kdo píše, ale co je podstatou toho sdělení.
  C´est la vie, aneb „taková je žízeň“ 🙂

 624. DANO (právě jsi mi vyhubovala, že o tobě píšu ve třetí osobě), takže ještě jednou v osobě první!

  Své 756 jsi nepovažovala za nutné adresovat komukoli, pouze jsi své nařčení „vypustila do prostoru.“!
  Jestli neumíš azbuku, je to čistě tvůj problém!
  Odvozovat ze znalosti azbuky naši závislost na Rusku je naprostá pitomost!

  A maYda má pravdu: „To bereš jako za politický postoj a ne za směšnou trapnost, když se někdo holedbá, že neumí rusky ani kváknout, ačkoliv je jasný, že z tej ruštiny musel asi odmaturovat? Vždyt je to směšný a trapný.“

 625. Ahoj!
  Mám malou poznámečku:
  Norský způsob výchovy dětí, zvl. pod dohledem Barnevernu je samozřejmě ten nejlepší.Např. Breivik byl v péči této „sociální péče“od 4 let…

 626. MaYdo, ad 783 – dokázat se s Rusy rusky domluvit KAM mají jít, je v pořádku… 😀 😀 😀 😀

 627. 787. sumavaku,
  Kdyz nasadis spravny vyraz a promluvis pomalu, zretelne a dostatecne nahlas, tak i Cinan pochopi z toho ceskeho er KAM se ma neprodlene odebrat 🙂

 628. zdravím !
  Tak k té znalosti ruštiny: povinně jsem se učila ruštině 11 let-z toho 3 roky mne „trápila“ dokonce „rodilá mluvčí“; a nejenže mám maturitu z ruštiny, dokonce jsem byla „odzkoušena“ i na VŠ ….ufff, asi budu první na seznamu podezřelých 🙁

 629. S Čínany se nejlépe a zcela plynule dorozumívá v Masných krámech již po pěti (Číňan) až deseti Budwarech.
  Mnohokrát ověřeno praxí. 😉 😀

  PS.
  Po dvanácti s kýmkoliv.

 630. Týýý jo, to je něco, to Norsko….

  My bychom byli přímo vzoroví rodiče pro Barnevern. 😀

  Ve věku dvou a čtyř let byla dítka svědkem toho, že tatínek hodil prudící maminku do Orlické přehrady. Oblečenou. Prostě jsem nebyla v nejlepším rozpoložení, no….
  Následkem koupele jsem tehdy naznala, že dobře mi tak a dodnes se tomu smějeme. Děcka tu příhodu vypustila z hlavy.

  Pohotovostní vařečku jsme měli dokonce s namalovaným výhružným ksichtem.

  Hlas jsem zvyšovala často, zejména v situacích, kdy aby mně dítka vůbec slyšela, bylo nutno je přeřvat.

  Děti v sobotu a vneděli ráno lezly k nám do postele, mazlily se, dstávaly pusu na cestu, ať šly kamkoliv. Dcera se dodnes přitulí, když se díváme na televizi. Ale to teď už je OK, neb je dle zákona dospělá 😀

  Dítka dávno nebyla zletilá, když jsem byla přes noc z domu a vysvětlila jím, jak se mají postarat o večeři a snídani a že mají odejít do školy včas

  Plácnutí přes zadek bylo mnoho, ale utkvěla mi situace, kdy jsem oblíkala asi tak rol a půl starou dceru, abychom došly do školky pro bráchu, spěchala jsem, protože už nebylo moc času a ona se rozhodla, že nebude spolupracovat. Když jsem už bylůa zplavenáí jak kůň a pbě uši zalehlž, zvedla jsem ji za jednu ruku do vzduchu, vyšila přes plínky jednu takovou, že mně ruka brněla a posadila toho rvoucího prevíta na zem. Lapla po dechu, asi půl minuty jen zírala – pak se usmála od ucha k uchu a byla to ta nejmilejší holčička.

  Samozřejmě jsme se s mužem hádali a řešili rodinné záležitosti i v doslechu dětí – ono to v 1+1 jinak ani nejde. Když umřel dědeček, byly děti malé, ale babičku obrečely a třiadevadesátiletou sousedku taky. Nemluvě o tom, že v životě dětském jsou i jiné příležitosti ke smutku a pláči – odstěhování kamaráda, úhyn domácího mazlíčka…. Co když se dvanáctiletý nebo třinástletý holce líbí nějakej kluk a obrečí, že ho viděla, an se dvoří jiné?

  No a v 1+1 moje děti vyrostly i bez vlastního pokoje.

  No a nevím, co by s Barnevernem uděly hysterické výstupy mého syna na základní škole. My to řešili s učitelkou tak, že měl dovoleno používat mobil a vždycky mi zavolal a ječel, že nenávidí školu a svět a všechny. Nechaly jsme tomu volný průběh a cca o půl roce ty telefonáty přestaly. Učitelka nebyla správně uvědomělá, neb nnic nehlásila na žádnou sociálku, řešila to s námi a terapeutem.

  Vůbec bych chtěla vědět, jak by si celej ten jejich pošahanej systém poradil s takovými dětmi , jako je můj syn…. Co by si s ním počali pěstouni? Vrátili by ho? Mlátili by ho? Nebo by ho nechali být, protože bavernet by měl ze školy hlášku, že to je porucha a dítě potřebuje zvláštní péči a tak by ho nikdo do pěstounský péče nechtěl?

  Jám mám dojem, že to už není nai na doživotí, to už je na popravu s mučením. 😀

  Ale docela se těším, až ty pěstounský děcka vyrostou a začnou to těm pěstounům vracet. A doufám, že nějaký z těch dětí ty svoje pěstouny podřeže 😀

  Mimochodem, pěstouni taky nesmí dát děcku pusu? To musí být děsná země. To vypadá jak když tam žijí rossummovi univerzální roboti.
  Mimochodem, tughle dávali R.U.R v radiu a z toho, jak je to aktuální, přímo mrazilo.

 631. Ale jo, Rputi, já tě chápu.
  Westíku – co máte s těmi seznamy? Že by ve stylu: Podle sebe soudím sebe? O seznamech tu píšete vy a pár dalších. Stačí se začíst výše.
  MaYdo – Matzurko – omlouvám se, ale při letmém nočním nakouknutí to tady opravdu vypadalo jako v ruskojazyčném foru. A přiznávám, pod tíhou obvinění, že rusky umím nejen mluvit, ale i číst a také i trochu psát. Akorát mě to na českém fóru moc nebaví.
  A jdu pečovat o nemocná vnoučata, vařit oběd a vůbec normálně babičkovat.

 632. 723 Zpátečníku, jestli tomu dobře rozumím tak to není nepodobné predikci cen akcií podle dosavadníhu průběhu. Přesvědčil jsem se, že někteří to kritizující mají prvadu a že spoléhat na to je dost drahá zkušenost, a že jsem měl zůstat při osvědčené fundamentální analýze. Takových ztrát je například politolog ušetřen. Když aplikuji fundamentální analýzu na záležitost národní, zdržím se dalšího, abych nebyl sprostý.

 633. westíku, já mám taky VŠ zkoušku z ruštiny. Tu má každej, kdo v našem věku studoval VŠ. ale já mám polehřující okolnost, byla to jen technika a maturitní znalosti jsme si rozčířili jen o termíny ze stavebníctví. Což by se vlastně dnes mohlo hodit, protože ručtina je podobnější ukrajinštině než čeština.

  Dano, a to má být omluva nebo další sprduňk?
  Píšeš sem přece léta a lidi tady znáš bez ohledu na to, jestli sem pastují azbuku nebo třeba čínský znaky. A „ruskojazyčný“znamená něco jiného než “ pod ruským vlivem“.

  Rusky mluvil a psal třeba i Solženicyn a mluví a píše tak i Putinova opozice.

 634. Dano,
  vnoučatům přeji brzké uzdravení a doufám, že se ti děti za tu péči budou královsky revanšovat – ty jsi babička přímo ukázková 🙂 !!!

 635. 6Tak to tedy koukám jako z jara, na to , co sem Foundry pastnul.
  A neodpustím si levičácké rýpnutí – tak to dopadne, když se zprivatizuje, co zprivatizované být nemá !
  Úředník s pevným platem by takhle neblbnul – pokud by o nebyl hyperaktivní blb.

 636. Já maturitu z ruštiny neměl, tehdy ještě nebyla povinná. Maturoval jsem z angliny.
  A když naše ruštinářka zjišťovala, kdo chce z ruštiny maturovat, a zjistila, že já ne, oddechla si, a slíbila mi bonboniéru.
  Nedala mi ji, mrcha jedna 🙂

 637. Halle,
  vidíš, časy se mění. Já už maturovala z ruštiny povinně, a za volbu pátého přemětu – angličtiny – jsem byla na „koberečku“ u ředitele, že si mám prej raději vybrat ZVOP.

 638. Dano, ahoj před obědem – u nás začíná poletovat, ale nadílku čekáme až v noci.

  Na rozdíl od většiny jsem pochopil, že tvoje zmínka o azbuce měla na mysli něco jiného, než vykladači vykládali.

  Vytratila se mi radost z čtení.

 639. Matzurko,

  ty jsi proti mě „ucho“ 😉
  já maturoval v 69, a povinnou ruštinu zavedli až rok nebo dva po mé matuře.
  maturoval jsem z češtiny, dějepisu angliny a chemie.
  Z té chemie jsem v půlce druháku málem rupnul, tak jsem usoudil , že se ji asi budu muset naučit, a když už jsem se ji naučil 🙂
  Vůbec moje vysvědčení z gymplu jsou pro mě neustálým zdrojem veselí. 😀

 640. Šimone
  gympl v Ostravě -Vítkovicích. Na elitní ostravskej gympl – Matiční mě nevzali.

 641. sskimici,
  Základy Výroby a Odborné Přípravy.
  Dva roky jsem měla předměty „Algoritmy a programování“ a „Počítače“. V prvním jsme se učili malovat vývojové diagramy a programovat v jazyce Fortran, ve druhém něco málo Booleovské algebry ale hlavně typy tehdejších tiskáren a dalšího hardware, ovšem jen co katalog, nikoliv principy fungování.
  Maturitou z tohoto bych měla středoškolské odborné vzdělání a nikoliv všeobecné – takže bych absolvovala gymnázium ale s dekretem jako z průmyslovky nebo co.

  Martine,
  pokud jen jeden z deseti pochopí, co měl pisatel na mysli, tak to asi nebude chyba jen těch devíti tápajících…

 642. 807 Matzurko
  nebyl důvod mě oslovit tak ssyčivě 🙂 fakt jsem to nevěděl:

 643. Já teda maturoval taky v 69, ale tu ruštinu jsme nějak měli povinnou…ono se také nic jiného na naší průmyslovce neučilo, tak možná proto (na anglinu jsem chodil soukromě).

  Dodneška si pamatuji, že v písemce z RJ jsem psal o filmu Spalovač mrtvol (zžigatěl trupov)a svém nezájmu chodit na nově natočené propagandistické filmy ….

  Maturita sama z ruštiny byla parodie, naše ruštinářka měla jiné starosti – manžel byl od 68 na roční stáži kdesi v UK, ale hlavně na jakémsi institutu pro studium politických systémů a ona řešila otázky kdyže jí vylejou ze školy a zda má ještě možnost za ním s dětma odejet….

 644. Třeba víc, jenom necítili potřebu reagovat.
  S pětkou vzpomenu na pět pannen, které vyčistily lampy své. Bylo jich vlastně deset, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny.

 645. 807 poslední věta

  a když někdo napíše „Přiznávám, na stará reumatická kolena nehodlám obnovovat znalosti a tím pádem se nedočtu.“

  A trochu později napíše „A přiznávám, pod tíhou obvinění, že rusky umím nejen mluvit, ale i číst a také i trochu psát“

  tak je to poněkud podivné….

  PS. Toho „někdo“ nebudu výslovně jmenovat , protože je to Dana 😀

 646. (794)
  „Westíku – co máte s těmi seznamy? Že by ve stylu: Podle sebe soudím sebe? O seznamech tu píšete vy a pár dalších. Stačí se začíst výše.“
  No, Dano, osvěžte mou paměť: kde a kdy jsem psala o nějakých seznamech ? 😕

 647. šimone,

  když nic jiného neučili..
  Jeden jazyk byl povinnej. Já chodil na humanitní větev, na kterou jsem se dostal nedopatřením, hlásil jsem se na přírodovědnou,
  Polovina třídy chodila na němčinu, druhá na angličtinu. Prostě nás na jazykovou hodinu rozdělili na půlky.

 648. Ach jo, já patřil s druhým jazykem taky do té druhé poloviny. Tuším že to rozdělili systémem každý druhý udělá krok vřed nebo tak nějak demokraticky.
  Zatímco polovina se učila písničky mírového hnutí (i tu blbou Baez bych rád poslouchal) my rozebírali ve frojdšaftu články o Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Ta němčina má ale i výhody. Naučíte li se název předmětu, slovo, obvykle je vám zhruba zřejmý i technologický postup jeho výroby 🙂

 649. A Saudská arábie prý zvýší těžbu ropy.

 650. Freude, Freude,
  na tebe dojde. Ona ta dederonie měla cosi do sebe. Na naší alma mater studovalo několik dederonek, a naše kolegyně byly fascinované tím, jak se , celkom holaté umývaly u umyvadel. Místo toho, že by cudně zalezly pod sprchu. 😀

 651. Slovenštinu nikdy nepřestanu obdivovat. Který jiný jazyk má „holé baby“ ?

 652. skimici,
  to byl překleo 😀
  Rozhodně nic osobního a jedovatého už vůbec (s trochou jedu vzpomínám leda na toho ředitele).

 653. A koukám, že překlep nikoliv osamocený,
  to asi cukr ještě nedorazil k mozku.

  Slovenština má nádherných výrazů nepřeberné množství; spolupracuji teď s kolegy z UPJŠ a číst jejich e-maily je mi vždy potěšením 🙂

 654. Matzurko! ad číst jejich e-maily je mi vždy potěšením
  To se přece nedělá 🙂

 655. Skimici, v češtině to asi bývalo taky. Zůstalo nám „holátko“ Neopeřené ptáče..

 656. 822 Halle – vím. Obvykle sestry dají jednorázový holící strojek.

 657. Ruštinu jsem (samozřejmě opět povinně) měl následně na elektrofakultě.
  Písemka byla možná v předtermínu v květnu, tak jsem to zkusil: tápal, pomohl si tahákem, byl odhalen a vyhozen.
  Ústní pokračovalo v září. Znalosti opět na vyhazov, ale ruštinářka (patrně už měla dost podobných votroubků) prohlásila, že si vzpomíná na moji písemku (to mi zatrnulo) a tudíž jenom díky této „práci“ mohu děkovat, že jsem zkouškou prolezl.
  Nerozporoval jsem to.
  Ruštinu jsem si následně v posledních ročnících FELu doučil soukromě a rád a nebyl jsem jediný:
  Dost jsem tu fakultu žral (chodil i na nepovinné předměty) a tudíž si sháněl učební texty i mimo povinných skript. Možnosti byly v zásadě tři:
  Nákup zdejších překladů zahraničních publikací – zařazením do socplánovací vydavatelské mašinerie došlo k vydání v aktuálním termínu 5 – 7 let a tudíž to bylo už jen o historických tematech.
  Nákup originálních publikací – možno bylo ihned, ale za cenu mého půlročního kapesného (devizy holt sou drahý). I tak jsme si leccos pořídil (např. luxusně drahého Webstera Dict.).
  No a nebo nákupem překladů do ruštiny: vzhledem k neúctě sovětů ke copyrightu byla ruská mutace do roka od prvního vydání v AJ k dispozici: na balícím papíře, se smrdutou klihovou vazbou (právo vstupu do kolektivu jen ze závětrné strany a nemožnost čítat na sluníčku) a v ceně buřtů s pivem (tedy skoro zadarmiko).
  I na těch nepovinných předmětech jsme pracovali s ruskými překlady učebnic z Caltechu, MITu a tak.
  Dodneška mám řadu knih v ruštině od renomovaných autorů schovaných: od P.Diraca, Feynmana, různé kursy MITu apod.
  Pravda – dneska už jsou v jedné méně využívané knihovně :-). Občas si v nich prohlížím obrázky…….

 658. Jo šimone,

  V Ostravě byla prodejna Ruská kniha, a bylo fascinující, co tam bylo přeložených odborných knih.

 659. Šimone, to bylo ve všech oborech.
  Občas se dal nějaký slovník sehnat v Paláci Dunaj v Kulturním středisku NDR, ale jinak všechno přes Rusy – i značně obskurní jazyky.

 660. No tak já se přiznám, že jsem ruštinu odjakživa nesnášel, školu prolezl, nic se nenaučil … až pak naučil život. Obdobně to mám s fráninou 🙂 Němčinu pochopitelně nesnáším už od útlého věku.
  Od Dany to ale bylo IMHO o něčem jiném.
  Mmch Francouzsky je IMHO ÀMHA. À mon humble avis. Humble je ostatně z frániny přes sloveso humilier z lat humilio.

 661. Tím neříkám, že k těm jazykům mám negativní vztah. Tool. Do auta taky umím jen nalít palivo a vodu na ostřikovače. Tool.

 662. Velocipéd je ale samozřejmě něco jiného. To je můj sweetheart 🙂 Ma biche 🙂

 663. skimici,
  hamba, jak vás mohlo napadnout, že čtu jiné e-maily než určené mé maličkosti 🙂 ?!

  S ruskými překlady odborné literatury potvrzuji, manžel to měl s biologií dtto. A s nákupama v Ruské knize taky; ovšem daly se tam sehnat i knihy německé a anglické, tedy beletrie, ovšem spíš taková klasická, nic žhavě současného.

  Život mne bohužel více jazykům nenaučil – tak mám naplánováno na důchod. Anebo uvidím, jak si postupně co bude ukládat dcera – od příštího roku to možná bude španělština. Bála jsem se, že má na němčinu averzi jako já, ale spíš to vypadá, že v její partě vrstevníků se fandí Realu Madrid, takže dítka chtějí umět španělsky a nárokují výlet do Madridu na nějaký zápas. A španělštinář, rodilý mluvčí Javier Jesus, je asi víc atraktivní než plejáda němčinářek 🙂

 664. OT: no, abych trochu odlehčila propírané téma (ale odkaz raději v angličtině,abych nebyla zase „na tapetě“) 🙂

  Irán od tohoto momentu zastavuje obchodování se zahraničím v USDolarech. Pro obchodování budou přijímané tyto měny:ruský rubl, korejský Won, juan, euro a turecká lira.
  Oznámil to zástupce Centrální banky Gholam Ali Kamyab. Nové pravidlo platí ihned.

  http://itar-tass.com/en/world/773146

 665. 816 Halladine a co je zajímavé, od politiků v médiích velmi ubylo škodolibých poznámek na adresu Ruska, kterak kvůli cenám ropy padá na hubu a jak je to dobře.

  Šimone, ono přírodovědné vzdělání včetně znalostí oněch knih Ti ukrutně závidím. Úžasné. Stačím taktak na to abych chápal vědecký pop vydávaný pro nás nevzdělance. Tak bych to nedotáhnul ani na uklízečku v CERNU.

 666. 832 ano a třebaže tomu politruky bude přisuzována ideologie, je za tím nějaký velmi pragmatický důvod. Zajímavé bude pozorovat důsledky.

 667. Jo, Schumi,
  jsem zvědavej, jak dlouho bude trvat, než se ukáže vztyčenej emerickej ukazováček Ty ty ty naSaudy.
  Možná se dokonce objeví výzvy na dodržování lidských práv u Saudů.
  Břidlice v Emerice padaj na pérdel,ba možná i kousek vedle 😀

 668. 832 westík
  Toma jsou otřesný džusy. Hawk je jestřáb. Íránci asi nevědí, že jestřábi nenosí jen odporný džusy od Pepsico …

 669. skimici, můj sweetheart je voda. I petit chat. Bicykl je tool, adidasky jsou tool.

 670. … a nedělej že nevíš jak hopelessly a helplessly prožíváš když ho něco píchne nebo když ho bolí řetěz a Ty víš, že jste na to jen vy dva. . Na těch posledních dvacet kiláků lesem. Vzniká silné man-machine pouto. Obyčejný tůl bych samozřejmě spokojeně odložil do nejbližšího roští 🙂

 671. Pánové, koukám, že jste taky pod vlivem 🙂

  Radši se nebudu ptát, jakým.

 672. „A neodpustím si levičácké rýpnutí – tak to dopadne, když se zprivatizuje, co zprivatizované být nemá !
  Úředník s pevným platem by takhle neblbnul “

  Halladine, tak to především dopadne, když se stát montuje i do toho, kam nemá co strkat pracky.
  Kdyby nechali lidi, ať děti vychovávají, jak uznají za vhodné, tak by nebylo potřeba úředníka.

  Mně by ale zajímalo, jak to funguje ekonomicky. Je vcelku zřejmé, že norský stát stojí jedno dítě v pěstounské péči podstatně víc , než dítě v péči rodičů. Peníze, nalévané státem do tohoto systému musí být dost citelnou položkou v rozpočtu. Z čeho je ten stát bere?

  A napadla mně hříšná myšlenka, že by se tímhle způsobem mohla řešit integrace romů do společnosti. Tam jich žije deset na jedný hromadě, do školy nechodí, krást je nutí, tak šup od rodičů někam, kde budou mít vlastní pokoj a budou chodit do školy. Třeba ke Kocábům. 😀

 673. Úředník s pevným platem by takhle neblbnul
  Proč by neblbnul?
  Já nějak nevidím, že by pevný plat úředníka nějak bránil jeho idiotským počinům. (Není náhodou ombudsman/ka také úředník s pevným platem?)

 674. Jejda, Brožová to má za sebou.
  Smrt, málo platné, je nejlepší kádrovák.

 675. DVD,

  Představte si, že by byla ombudsmanka placená “ od kusu“ Jak by asi zvýšila produktivitu práve ! 😀

 676. Tak mně napadlo se podívat, co to je ten Barnevernet zač.

  Jetsli to je teda soukromý nebo státní, kdo je zřizovatelem, kdo to založil, kdo to financuje. Jestli to je teda ouřad nebo firma nebo nadace. JAko to má strukturu, kdo tomu šéfuje, kdo je za činnost toho outvaru, ať už je to cokoliv, zodpovědný.

  A – nevím. V odkazech se psalo jen že to je “ norská sociálka“

  nebo že „Barnevernet (v překladu „ochrana dětí“) je instituce v Norsku, která zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí a mládeže. “ nebo „Barnevernet (dále BV) je organizace, která je komunálně řízená a která je jen velmi málo centralizovaná. Jejím úkolem je dohlížet na to, aby děti vyrůstaly v bezpečné domácnosti a aby měly dostatek prostoru pro osobní rozvoj.“

  jste z toho chytřejší? Já tedy ne.

  Takže by mně fakt zajímaly odpovědi na následující otázky :

  Kdo je zřizovatelem BV?

  Kdo ho financuje?

  Kdo je odpovědný za její činnost?

  Jakou má strukturu a komu jsou odpovědní jednotliví pracovníci?

  O jaký typ instituce se jedná – jde o úřad, nadaci nebo o co?

  Ad Brožová – v jejím případě si dal teda kádrovák na čas… Tej as země lehká nebude, ale oni jí to tam nahoře jistě spočtou….

 677. TAk zrovna Šabatová si fakt v tom ouřadě dělá do chce a je posedlá spasitelským komplexem. Není to žádnej úředník, je to aktivistka, která dostala určitou moc.

  Podle jejího myšlení to funguje tak, že kdo se na ni obrátí, je automaticky v právu a na koho si stěžuje, na toho je třeba došlápnout, bez ohledu nas to, jaká je skutečnost. Muž ji jednou nebo dvakrát zažil „v akci“, když přijela hájit zájmy nějakýho notorickáho stěžovatele. Především se chovala velmi arogantně ke všem zaměstnancům včetně poslední písařky, jak k nějakýmu lidskýmu odpadu. FAkt hnusná baba.

  Já myslím, že s tím Barnevernetem má ledacos společnýho. A doufám, že aspoň ji ti kluci z Kuřimi budopu strašit ve spaní. Z tohohle případu nezaslouženě vyklouzla.

 678. No zase, ale to, že se ta 33letá „Anička“ z kuřimské kauzy dokázala skoro rok vydávat v Norsku za 13letého kluka, dokazuje, že norští pěstouni děti opravdu pohlavně nezneužívají ani nebijí (na holou)… 😉 😀 😀 😀

 679. maYdo, Barnevernet zřídil původně stát, ale dnes je to soukromá společnost, která není odpovědná nikomu a i soudní či policejní rozhodnutí může brát jako doporučení, na které se nemusí ohlížet. Je to prostě stát ve státě, kterému z toho ale od státu velmi vydatně kape. A, nejen dle mého mínění, je tam korupce a soukromé kšefty jako prase.
  Pokud chcete více, podívejte se na idnesu na blogy A.Ruščák.

 680. A jeden perfektní Robejšek, kde možno, podepsat slovo od slova.
  Dano čti denně povinně před spaním nebo 10x opiš, třeba ti docvakne!

  … Na co si vlastně máme zvykat?

  To je moc dobrá otázka. Musíme si zvyknout na to, že se v několika směrech zároveň změnila celková světová konstelace. Podle mě je hlavní to, že ekonomický růst nemá jako model společenského vývoje budoucnost.

  Narazil na svou mez?
  Ano. Rezervy růstu, které jsme doposud měli, se vyčerpaly a teď se musíme učit, jak alespoň udržet současnou úroveň vývoje a jak zacházet s ideálem konzumní společnosti, která ztrácí svou podstatu, základní hnací motor. Přichází tím zároveň o podmínku své stability a klidu. Když lidem vezmete jejich materiální statky a představu o jejich rozmnožování, musíte jim místo toho něco nabídnout…
  http://www.denik.cz/z_domova/politolog-petr-robejsek-stavet-si-proti-sobe-rusko-je-naprosto-absurdni-20150124.html

 681. 852 Rputi
  ad Když lidem vezmete jejich materiální statky a představu o jejich rozmnožování, musíte jim místo toho něco nabídnout…
  Představu o rozmnožování lidem nevezmou viz Sexmise 🙂

 682. … jinak k vlastnímu rozhovoru – zdá se mi jiný, než od vždy chladně logického Robejška čtu. Je to podle mého názoru tím, jak sugestivně jsou kladeny otázky. Připadá mi to jak Drtinová v obráceném gardu. Kdo se ptal jsem nenašel.

 683. Rputi, ale tohle není odpověď na moje otázky…

  je-li to v soukromých rukou, tak čí ty ruce jsou?
  Jak došlo k tomu, že státní organizace byla převedena do soukromých rukou?
  Jak to, že intituce není kontrolovatelná?
  To do ní stát leje prachy a nezajímá se, jak s nimi nakládá?
  Nebo má jiné zdroje příjmu?
  A pokud ano, sponzoři se netážou, co za jejich peníze dělá?
  Jak je zajištěno, že s dětmi není v rukou pěstounů zacházeno hůř než v původní rodině?
  komu se zodpovídají pěstouni za to, jak s dětmi nakládají?

  Mám ještě pokračovat? Mám ještě mnoho dalších otázek na tohle téma. 🙂

  Ale teď mám otázku na jiné téma. Nemáte doporučení na nějaký dobrý inteligentní horor? Takový, který stojí spíš na atmosféře, tajemství a napětí, než na loužích krvě a obludách v různých stupních rozkladu. Dcera, která o horory nestojí, odjela, tak si říkám, že bychom si mohli na sobotní večer jeden dopřát.

  Ale nějak nemůžu na nic narazit, a když už jo, pořád nevím, jetsli to je ono….

 684. Halle 853 – T.Fischerová si u mně výjimečně šplhla, i když je to asi dané tím, že ona je holt na ty „city“. Ale tentokrát tam bez diskuse patří.

  Skimici pod tím rámečkem je podepsaná Kateřina Perknerová. (Není totožná z bývalou redaktorkou RP. Možná dcera)

  maYdo, tak to nemůžu sloužit.

 685. Maydo, tady ti asi nikdo neodpoví. Ale zkus vznést mailem dotaz na norskou ambasádu.

 686. Foundry, myslíš, že tam by mi doporučili nějakej dobrej horor? 😀

  A jinak – to není nikomu divný, že se o tej organizaci vlastně nic neví? Jen dohady a všechno je tajný?

 687. maYdo, trochu jsem googloval a došel jsem k závěru.( bez záruky)
  1, stát vytvořil systém, stanovil zákony a metodiky, ale nekontroluje a nezasahuje.

  2, Péče o děti je činností komunálu obecního – terénní péče,
  3 . a krajského odebírání a dávání dětí do péče mimo rodinu.
  Ale je to složité a nepřehledné
  http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=no&u=http://no.wikipedia.org/wiki/Barnevern_i_Norge&prev=search

  Na ministerstvu sociálních věcí existuje Bufetat http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=no&u=http://www.bufetat.no/&usg=ALkJrhi8c8BkokzYiZ8Fy3fB2mfBQNj_kg

  Zdá se mi , že existují i privátní dětské domovy, či něco podobného, a dovedu si představit, že jim úředníci hrajou na ruku.

  Mimochodem, na ksichtoknize u Kocoura jsem narazil na zvrzení , že ktomu řízení si |Barnevernet vyžádal vyjádření psychologa, a soud vajádření jiného psychologa. Ale ti dva psychologové ( pohlaví jsem nezachytil) žijí ve společné domácnosti.

 688. Halle – ad 853 – jo, to už jsem zachytil a vzal na vědomí. A musím říci, že jakkoliv o ní mám mínění vyhraněné, tak mě mile překvapila.
  Skoro mám pocit, že se nakrkla a udělal něco sama, bez mediálních a volebních poradců. 😉

 689. Jak jsem se dočetl, je Baernevernet jakousi obdobou našich exekutorů – soukromá firma s pověřením státu.

 690. Skimici – “ Když lidem vezmete jejich materiální statky a představu o jejich rozmnožování, musíte jim místo toho něco nabídnout…“ nikdo nevezme.
  Nevezme, ale jednou sám přijdeš na klasický poznatek, že ženská je jenom ženská, ale takový doutník – to je pokouřeníčko!!
  😀 😀 😀 😀

  PS
  I Obama má jistě zásadní důvody, proč změnil svůj postoj ke Kubě a povolil dovoz kubánských doutníků do USA…

 691. maYdo – nedávno jsem viděl Gone Girl. V zásadě trochu horror a trochu předmanželská poradna :-§

 692. Mno, Norsko, Norsko, furt jen Norsko… Uvědomujete si, že se tu bavíte o tom nejlepším státu na světě, jehož parlamentní komise uděluje Nobelovu cenu míru? Zcela demokraticky a zaslouženě, ovšem! Země, která dala světu Quislinga… Tam nemůže být nic špatného…

 693. 853 Halle – už i Fischerová ???
  Butterfly effect.
  … myslím, že kdyby Norové bývali tušili jaké budou collateral damages tak by měl Mynář chvilku bouli a Zemana by nějak ukecali. Kocour se mohl mohl spokojeně rýpat v jemném předivu mezinárodního práva a nemusel jsem se bát otevřít ledničku aby na mě nevykoukla causa Michaláková a Barne … ani to neumím napsat.

 694. 833 – Schumi !…….nedávno jsme měli ročníkové setkání na fakultě po 40 letech.
  Po jakémsi povídání o výhledech fakulty (kde se poštěkal bývalý rektor ČVUT a současný děkan FELu o věci s námi předkremačními účastníky nesouvisející), jsme se odebrali (cca 30 lidí) nikoliv do knihovny, ale do hospody.
  Bylo obecně konstatováno, že jak mnou uváděné typy knížek, tak i ale další literatura (skripta, sborníky apod.) máme doma už jen na listování si obrázkama a jediné, co se nám u nich vybavuje, jsou historky spojené s jejich získáním (toho Diraca jsem tenkrát zapíjel s Davidem v Bránickém sklípku, ožrali jsme se jak carský oficíři a nakonec na nás zavolali esenbáky, páč David se rozhodl personálu doslova natlouct do hlavy integrální počet tlustou bichlí s názvem Tablycy intěgrálov…..s Feynmanem jsem se snažil balit kolegyni – i také na technice byly – ale pak jsme potkali jednoho blbce asáka, kterému jsme se rozhodl to říct zočivoči, což ji krávu rozčílilo tak, že mi dala košem…..knížku o bionice si nás koupilo pět a následně nás při vzájemně se překřikujícím předčítání v hospodě chtěli štamgasti inzultovat jakožto „zasrané bolševiky“ – vyžehlit to stálo možná půlku jater….atd.)
  A shodli jsme se, že už nemáme ani na ty články ve VTM….a ty z nás, co zůstali na fakultě učit (dnes už přescenti a docentky) jsme donutili přiznat nám že skripta opisujou z firemních wajtpejprů a tutorijálů, ale že to na ně študákům neřeknem, páč si to ta holota nezaslouží.

 695. Halle, o jednom takovém privátním zařízení psal nedávno Reflex. Člověk, který o tom psal, tam nějakou dobu pracoval.

  Zařízení vedl bývalá středoškolský profesor a jeho manželka. Manželka byla o třicet let mladší a vzal si ji, když ji, jako svou žačku, dostal do požehnaného stavu. Musel odejít ze školy, tak si založil dětský domov.

  Děti se bavily třeba tak, že si polévaly ruku ředidlem a zapalovaly, což jedné dívence vyneslo popálený obličej. ale žádnej barnevernet nijak nezasahoval. Personál se jinak dětem nijak moc nevěnoval, většinu volného času trávily u televize. Kdyby se tak zacházelo s dětmi v rodině, tak už jde rodičům Barnevernet po krku.

  Bohužel je to asi v Reflexu v placené zóně , kam nemám přístup.

 696. 847 – Maydo – ad Brožová – nikdo jí to „nahoře“ nespočte – ta přijde rovnou do pekla a tam budou mít víkendový přesčas……

 697. to víš, skimici, já sice mám už děťátka čerstvě dospělá, ale doufám taky v nějaké ty vnuky. A opravdu strašně nerada bych o jakékoliv setkání s nimi jednou poníženě škemrala u nějaké zdejší obdoby barnevernetu a nechala si předepisovat, že se s nimi nesmím pomazlit a o čem s nimi smím mluvit.

  já mám dojem, že něco takovýho by se soudružkám markstominovým a šabatovým docela líbilo. A vidím to jako reálnější hrozbu, než kdyby se Putinovi zachtělo obnovit sovětský Svaz. Je to nenápadné, plíživé a mnohem horší.

 698. Jo a představ si, že třeba moje kolegyně, jinak velice inteligentní mladé dámy, považujou za správné, když ředitel školy se ve školním rozhlase vyjadřuje k dění v politice.

 699. Halle,
  ad 866 – už se to tu myslím mihlo. Xi-Xau měl v tom filmu dvě malé děti, chlapečka a holčičku… hloubavý člověk by se zeptal, kde je ta holčička.

 700. 873 maYdo
  … to souhlas. Já jenom žasnu nad tím efektem motýlích křídel. Kdyby nepřišel Zeman a kocour nemusel pryč tak by býval neměl čas atd atd …

 701. ptakopysku – ale voni se fakt po flašce vína přiznali… 🙂
  Ale my jim to po další flašce odpustili…..a navíc učej na technice, tam se to tak nepočítá….

 702. Matzurko, já to četla už dřív…

  No, autor, je, jak jsem pochopila, politolog. Co dělá českej politolog v NOrsku dost dobře nechápu, ale myslím, že jeho úhel pohledu je tím poznamenán.

  Norsko je OK, jen je třeba pochopit jisté zvláštnosti a respektovat pravidla.

  co mně zaujalo :
  “ Shrňme to: fyzické tresty, táta s dědou (byť křesťani) si večer po práci dávali v mé přitomnosti pivo a od 16 jsem si s nimi mohl připít vínem na Silvestra, dvakrát jsme celá rodina před mými 18ými narozeninami navštívili hospodu a dali si tam oběd. Taky jsem se od rodičů dověděl, že babička umírá na rakovinu, a pak dlouho brečel, protože mi nedovolili jít se s ní před smrtí rozloučit (to že mne k ní nevzali je jedna z mála věcí, co rodičům dodnes vyčítám – předpokládám ale, že norská sociálka by je za to pochválila). A občas se rodiče pohádali (byť většinou relativně krátce a kultivovaně) i přede mnou…

  Zdá se tedy, že ač pocházím z funkční a šťastné rodiny, byl bych v Norsku příčinou metrákové laviny znepokojení a nejspíš bych i byl nakonec norskou sociálkou odebrán. Hrozný a zvrhlý systém, i kdyby nebyl náchylný ke zneužití!

  +19/0
  A76n36d82r20e87j 17R34u70š41č49á64k 6577977654254
  Asi byste nebyl odebrán, ale opletačky by vaši asi měli, to je pravda. “

  to je normální mít z něčeho takového oplítačky v zemi, která je , jak autor tvrdí, svobodomyslná a stojí za to v nií žít? Asi mám jiný představy o tom, co je svobodomyslnost. Pro mně je to, nakolik můžu sama podle své vůle a bez dozoru úřadů vychovávat svoje děti, tou největší prioritou, sebevětší komfiort v tej zemi mi tohle nenahradí.

 703. maYdo,
  ale on ten Ruščák klidně komentuje dál – že jemu samotnému to vyhovuje a ano, cítí se tam velice svobodně a příjemně. A že jsou tam lidé odkázáni více jeden na druhého, takže poctivější atd. Jiný kraj, jiný mrav.
  Já nevím, mně by se tam na delší dobu asi taky nelíbilo. ne že bych měla potřebu dítě řezat jak koňa, alle ty jejich jiné „mravy“ mi prostě nevyhovují. Asi je to kulturními rozdílem…
  Ovšem početla jsem si i díl o slavení vánoc, což bylo velmi poučné, i další drobky; celkem zajímvé vysvětlení, proč v Norsku na dlouhou dobu zvítězila levice (perlička – smířila po válce národ s kolaboranty !!!!); a v diskuzích nějak vyplynulo, že se tam přeahují o vliv jednak ultrakřesťani a ultralevičíci…. a prej ve srovnání se Švýcarskem je to tam skvělé.

  Co konkrétně tam pisatel dělá je jeho věc – zřejmě se tam i oženil a má rodinu, budiž jim přáno (napravo píše, že pracuje v soukromé firmě a píše jen své postřehy, nikým nedotován).
  Každopádně stojí za přečtení, neb opravdu poskytuje, možná i nevědomky, spoustu zajímavých informací. Celkem s ním ale souhlasím v tom, že každému vyhovuje jiný soubor „mravů“ a proto pokud se v Norsku líbí jemu, neznamená to povinnost téhož pro všechny.

 704. maYdo 880 – detaily neznám, ale vím, že tatínek Andyho byl dosti vysoce postaveným ouřadou či managorem a v rámci toho dost dlouho pobývali v různých zemích v Evropě. Z toho asi 5 let byli v Norsku. Myslím, že tam mladej Andy chytil doooobře placený flek.
  Jinak mi ten hoch kráčí notně na nervy neb je nadšeným eurohujerem a věrným následovníkem pana Doležala a svého času velmi hlásal, jak jsme těm Sudeťákům ublížili a vůbec krafal hrozný blbostě, takže jsem ho nemohla číst, neb jsem z něj dostávala kopřivku.
  Ale ty články o Barnevernetu jsou psané se znalostí věci.

 705. maYdo,

  asi jim to vyhovuje. Ony ty luteránské národy byly pastory drženy dost zkrátka, a zřejmě to bylo třeba. Každej si všímal každého, a hlásili cokoli pastorovi. A ten dotyčné zepsul.
  Všiml jsem si poznámky, že bez zásahu církve by se jinak norové uchlastali k smrti..
  No a z církve to držení zkrátka přešlo pomalu a postupně na stát, takže si to Norové ani nevšimli 🙂

 706. Rputi, 🙂

  je velmi zajímavé , být na jedné straně nadšeným Eurohujerem, a na druhé straně si spokojeně žít v zemi, která do EU nehodlá vstoupit ani náhodou 🙂

 707. Matzurko, Andyho žena je Polka, pokud vím (on v Polsku studoval).

  Halle, já bych řekla, že v tom bude ten moooc dobrej flek.

 708. Matzurko, mně na tom odpuzují právě ty řečičky o tom, jak je to země pro poctivé a slušné lidi.
  To se dalo říct i o Hitlerovskíém Nemecku nebo stalinské diktatuře, že se tam vcelku dá žít, ale musíš respektovat jejich pravidla.

  Jinak když mu to vyhovuje, budiž mu přáno, ale ty poměry jsou totalitní. I když je to zajisté velmi kultivovaná totalita. Ale jestli ty články o Barnevertu píše se znalostí věci, tak zajisté bude vědět i kdo je vlastníkem té bohulibé instituce a tudíž odpovědný za její chod. Musí přece mát vlastníka, když je v soukromých rukou, ne?

 709. TAk on jetsli tam má mooooc dobrej flek, tak asi je mimo zájem Barnevertu. Ten se asi nezajímá o lidi na lepších místěch, protože tam by mohl narazit.

 710. Ftípky, ftípky…..
  Paní Porošenková budí v noci svého muže: „Péťo, vstávej, Zacharčenko chce s tebou mluvit o Minských dohodách.“

  Porošenko se vyhrabe z pelechu a sáhne po telefonu a rozespale zahuhlá: „Haló!“

  Paní Porošenková mu vytrhne telefon z ruky a říká: „Tohle nech ležet – čeká na tebe u dveří.“

 711. Zpátečníku, ad tvůj poslední odkaz na rozhovor p. Robejška v DVtv [758].
  Matzurko, ad tvá [768] k témuž.

  Z onoho rozhovoru jsem našel zatím tyto dva odkazy:
  http://jdem.cz/brjda7Analytik Robejšek popsal pozadí vzniku antiislámského hnutí PEGIDA
  http://jdem.cz/brjdb6Analytik Robejšek o vyhlídkách západní civilizace. Na hospodářský růst bychom prý měli zapomenout

  Jedná se ovšem o pouhé 2 části z mnohem obsáhlejšího rozhovoru, takže nakonec jsem si onen rozhovor poslechl na tebou doporučeném videu, jehož zkrácenou adresu na DVtv zde uvádím (snad to přes Šumavákovo omezení 3 odkazy a dost projde):
  http://jdem.cz/brjdc9Naše elity nechrání západní hodnoty, varuje politolog

  Rozhovor nebyl vůbec špatný, řekl bych dokonce že byl dobrý a zajímavý. Robejškův výkon bych ohodnotil asi tak na 80 %. Ne se vším tam řečeném jsem souhlasil (kupř. s kontrolou internetu absolutně nesouhlasím, Robejškova apriori negativní kritika strany UKIP Nigela Faragea a strany FN Marie Le Pen se mi rovněž pranic nelíbí), nicméně za shlédnutí a přemýšlení o vyřčeném to rozhodně stojí.

  Takže Zpátečníku, díky za odkaz.

 712. údajně 2,listopadu 2014vyšel v norském deníku Aftenposten článek Miliardy za děti, kritizující tuto organizaci a tvrdící, že…. 2. listopadu 2014 opublikovaly centrální norské noviny „Aftenposten“ článek „Miliardy na dětech“. Tento článek vysvětluje, že celý obchod s dětmi v Norsku je soukromý. Hlavními „aktéry“ tohoto byznysu jsou vlastníci soukromých neziskových institucí (vězení, náhradních rodin, všech druhů institucí pro odebrané děti, včetně soukromých psychiatrických klinik). Je to 7 největších soukromých vlastníků v systému Barnevarnu.
  Nejprve „Barnevarn“ vlastnila švédská společnost Frösunda group, jejímž vlastníkem byla velká britská investiční společnost. V září 2014 „Barnevarn“ změnil majitele. Nyní je prakticky celý systém obchodování s dětmi v Norsku pod kontrolou britského fondu Argan Capital. Takže ti, kteří těží z byznysu s dětmi v Norsku, jsou nejen Norové, ale i Švédové a Britové. Všichni mají miliardové zisky, které jim zabezpečuje pohyb 52 000 nevinných dětí vytržených ze svých rodin na norském trhu.

 713. a z čeho, Halladine, mají ten zisk?

  v marxismu nás učili, že vošklivej kapitalista má zisk z toho, že dělník vyrobí něco za levno a vošklivej kapitalista to za draho prodá.
  Ale barnevent nic nevyrábí, službu neposkytuje, žádná nová hodnota nevzniká. Odkud jsou peníze, z kterých má ten zisk?

 714. 852 – Díky za odkaz, Rputi. Myslím, že co v rozhovoru Robejšek říká, se značně překrývá s tím, na nějž jsem sem dával odkaz, zejména odečteme-li manipulativní otázky Drtinové o znepokojení muslimů a neonacistech. Pár poznámek:

  1) Vedle té polarity tří velkých (USA, Rusko, EU), o níž mluví, vidím i polaritu malí vs. velcí; ta zde bývala vždy, speciálně za časů železné opony, ale i před nimi a ovšem také dnes. A odsud se může jevit daleko reálněji než z Německa.

  2) V jejím světle je třeba vidět i (dlouze se vlekoucí a poměrně bouřlivou) zdejší diskusi o ukrajinském konfliktu. Jak jsem si z ní tak ňák odnesl, jedni (včetně Robejška) se obávají, že tento může být záminkou k dalšímu utahování eurošroubů, druzí, že vliv Ruska se neomezí jen na Ukrajinu, ale může posléze převládnout i zde. Osobně právě v oné polaritě velcí – malí vidím další důvod pro svoji obavu, že tu je nenulové riziko, o němž jsem již psal kdesi výše, tedy že upadneme v (utužené) područí EU i Ruska zároveň.

  3) Regulace finančních trhů (o níž opakovaně mluví zase Robejšek). No, je možné, že s následujícím ti skutečně skalní zastánci trhu nebudou souhlasit, ale uctivě se domnívám, že (reálnou) ekonomiku vždy musí něco regulovat, jinak nastávají efekty typu hrnečku vař či absurdní nedostatek čehosi snadno vyrobitelného, třeba gumiček do stěračů. V silně zidealizovaných podmínkách konce 19. století by ekonomiku reguloval volný trh, ve skutečnosti tehdy ovšem zpravidla jen vnitřní trh, s ohledem na systémy ochranných cel. Jenže aby volný trh mohl ve funkci regulátoru reálné ekonomiky působit i dnes, byly by peníze musely zůstat tím, čím bývaly. S virtuálními penězi ekonomiku úspěšně regulovat nelze, ať už se o to snaží socialistické plánovací komise, vlády, anebo (nadnárodní) finanční skupiny. A samozřejmě čím jsou ty peníze virtuálnější, tím mohou k regulaci posloužit hůře, ať již máme na mysli autoregulaci či projev vůle nějakého subjektu.

  4) Robejšek, rozumím-li mu správně, vidí potřebu regulace tak, že by vlády měly zregulovat finanční skupiny (to je předmět, ne podmět, aby nevzniklo lehce se nabízející nedorozumění). Sám bych problém viděl jinde: A sice v tom, že za posledních sto let si vlády pomáhaly tiskem nekrytých peněz v tak úžasném (a z velké části dosud neviditelném) rozsahu, že vznikl obří, úžasný nepoměr mezi nimi a objemem reálných aktiv (oceněných současnými cenami v těch virtuálních penězích). Přitom tento tisk peněz můžeme chápat i jako snahu vlád cosi regulovat; právě vlády jsou hlavním a snad i jediným viníkem dnešní situace. Proto bych byl dost opatrný s tím, svěřovat jim teď regulaci čehokoliv dalšího. (Přestože má Robejšek jistě pravdu v tom, že současná situace je dlouhodoběji neudržitelná a hrozí kolapsem nevídaných rozměrů.) Jak tohle dopadne, nemám tušení.

  5) Víceméně jen teoreticky poznamenám, že pokud bychom přijali Robejškovu tezi, že ekonomický růst už jednou pro vždy skončil, byla by to nová příležitost pro měnový systém s fixním objemem oběživa (o němž jsem zde před časem dovozoval, že v podmínkách podstatněji rostoucí ekonomiky nemůže fungovat).

 715. 795 – No nevím, Schumachere, jestli příklad s akciemi není poněkud mimoběžný. Když se ho pokusím převést do mnou užitého kontextu, jde u nich o to, že kursy zjistíš lehce a spolehlivě, lhostejno zda současné či historické, zatímco fundamentální hodnotu (a jistě Tě zajímá především ta aktuální, o což máš situaci jednodušší) pouze obtížně a nepřesně, a to přímo z podstaty věci. (Kdyby tomu totiž tak nebylo, kursy by v čase nekolísaly zdaleka tolik.)

  Souvislost či podobnost s tím, co v 723 píšu (a to pouze příkladmo) o historii, spatřuji proto pouze v tom, že v žádném z obou kontextů nejsem schopen relevantně zjistit fundamentální hodnotu. Samozřejmě v případě národa souhlasím, že po desetiletích soustavné a všeobecné devastace nebude valná.

 716. Halladine, díky za váš odkaz [893] na juvenilní justici. Ukládám si ho.

  Stále upozorňuji na odkaz na stránky „Kde je moje dítě?„, http://www.kdejemojedite.cz/ na nichž se denně objevují novinky z tohoto případu. Za dnešek to bylo 5 nových článků.

  Dovolil bych si upozornit na dnešní článek Pavla Hasenkopfa:
  Pavel Hasenkopf upřesňuje“ viz http://www.kdejemojedite.cz/?p=409
  kde právník paní Michalákové vysvětluje, jak je to s občanstvím unesených dětí. Jednoznačně mají pouze české občanství a žádné jiné.

  Zajímavá je i tato informace:
  Právník matky Pavel Hasenkopf nyní upozornil, že dokumenty, které byly stěžejní pro rozhodnutí soudu, napsali znalci, kteří žijí v partnerském vztahu.

  Pokud to tu již zaznělo, tak se omlouvám za plevelení…

 717. 892 – Samozřejmě jsem s Tebou zcela zajedno, Bohouši, že kontrola internetu není dobrý nápad. Jakožto metoda boje proti (muslimskému) extremismu by nutně vyžadovala zavedení plošné censury; jak by mohla zabránit komunikaci konkrétních teroristických skupin, si neumím představit technicky. Navíc ovšem platí princip, že co může být zneužito, zneužito bude (zde vládami, jakož i mnohde jinde). Jediným výsledkem by tedy bylo vyřazení posledního existujícího kanálu zpětné vazby, a tudíž neodvratná cesta ke katastrofě.

  UKIP mi v případě úspěchu žádné starosti nedělá. Sice mám dojem, že zatím žádný extra reálný program nemá, ale předpokládal bych, že kdyby zvítězila, přejdou k ní další skuteční konzervativci a skuteční liberálové; pár jich tam možná dosud existuje i v těch mainstreamových stranách, a mají politické zkušenosti. U Le Penové mám problém, že následkem své jazykové nevzdělanosti jsem se dosud nikde nedočetl, co přesně chce, jaké má cíle a jakou k nim navrhuje cestu; takže tam nemohu posoudit.

 718. (896) Stran regulace se dostáváme k otázce, zda jsou současné problémy a) výsledkem nedostatku regulace
  b) výsledkem přebytku regulace
  c) bez vztahu k regulaci.
  Osobně více důvěřuji působení neosobních tržních mechanismů než jakémukoliv regulátorovi, ale hledej dnes ty tržní mechanismy. 😛
  Každopádně to není důvod k zavádění více regulací.
  Mimo to, ona Robejškova myšlenka o konci růstu, přeložena do češtiny. znamená, že zítra se budeme mít stejně či hůře než dnes. Možná to tak je (bude), ale jako politický program to asi nebude úspěšné. Přes různé turbulence, máme se v delším kontextu stále lépe a lépe.

 719. Maydo,
  Barnevet jako takový je velmi decentralizované zařízení . Vlastně je v každém kraji samostatný.
  Asi nemá vlastní zařízení, ale využívá soukrpmých zařízení. Rozdíl mezi náklady a tím, co platí stát tvoří zisk.
  Z jiného soudku – co byl vlastně mendělejev , chemik nebo fyzik ?
  na vodce Ruskij Standart bylo uvedeno, že recept vodku definoval Rus Mendělejev. TEN Mendělejev!? Zaujako mě to, zapátral jsem – a opravdu: tvůrce slavné periodické tabulky vytvořil i ideální vodku – resp. je považován za tvůrce této metly Ruska! O vodce napsal a obhájil disertační práci, ve které vysvětlil, že nejlépe zahřeje 40 procentní roztok a definoval způsob jak tohoto poměru vody a lihu nejlépe dosáhnout. Například zjistil, že jeden litr dokonalé 40 procentní vodky musí vážit 953 gramů. To muselo být pokusů.

 720. Maydo, vždyť to tady už bylo napsáno x-krát, v uváděných odkazech je to taky – Barnevernet je placen norským státem.

 721. Kruciš, ta Halladinova informace o vodce a Dmitriji Mendělejovovi mne dostala. Opravdu jsem to nevěděl. A na webu to opravdu píšou. Žasnu, co se zde člověk nedozví… 😉

  Měl bych dotaz. Co na to Poláci – respektive znalec ministr věcí zahraničních Schetyna? Nemá věrohodné důkazy o tom, že ideální vodka je pouze ta polská a tu vymyslela Maria Curie-Skłodowska?

 722. No, Bohouši, šel na to vjedecky. A ono to mělo i praktickej význam . Co si tak vzpomínám z četby jedné ruské knihy o obléhání Port Arturu, tak ruští vojáci fasovali vodku tu , ta byla nakupována ve formě špiritusu, a ten se ředil až u jednotky. Asi podle receptu pana Menděleva. 😀

 723. Díky, tuhle informaci již ze své makovice opravdu nedostanu. Vědecká metoda je holt vědecká metoda. Jsem duševně obohacen… 🙂

 724. No, já to uvedl jako perličku, ne jako informaci významnou :-), k pobavení, ne k pamatování. 🙂

 725. Blbosti se pamatují nejsnadněji. Důležité a zásadní věci mnohem, mnohem hůře… 😉

  Dobrou…

 726. V souvislosti s českými dětmi unesenými totalitním orwellovským Norským královstvím (Kongeriket Norge) jsem našel zajímavé sociologické stránky.

  Dítě na okraji společnosti“ viz http://sociologie.netstranky.cz/

  Zajímavé jsou zejména tyto dvě stránky:

  – „12. část Ministryně a dítě“ viz http://jdem.cz/brjec4 věnované rozboru feminismu a jeho negativnímu vztahu k dětem včetně zmínky o pí Michaele Marksové.

  – „21. část Dítě a Barnevernet“ viz http://jdem.cz/brjee6 věnované rozboru norské praxe pirátského únosu dětí.

  Polský dokument –Hon na děti– uvádí, že v Norsku žije v pěstounských rodinách na padesát tisíc dětí (to je u národa čítajícího 5 milionů 110 tisíc obyvatel neobvykle vysoký počet).“

  Norská profesorka Marianne Haslev Skaanlandová upozornila, že celý systém je příkladem sociálního inženýrství, kdy děti v podstatě patří státu, jenž financuje práci pro desítky tisíc –Dětských expertů-. Napsala, že biologické pouto je v Norsku bráno jako bezcenné a rodiče jsou vlastně chápáni jako potenciální přirození nepřátelé (!) dětí.

  Do značné míry to doplňuje blog paní Hamplové „Norsko a nechvalná historie rasové hygieny„, který sem dala Rpuť v [636]. Připomíná i nechvalně známý projekt němce Heinricha Himmlera „Projekt Lebensborn“ vzniklého r. 1935 a jeho přímého pokračovatele, dnešní Barnevernet. Odkaz na to sem dal AeroKarel v [643], ale nikde, až na nezřetelný obrázek, tam není napsáno, o co tenkrát ve skutečnosti šlo – o „Projekt Lebensborn“. „Projekt Lebensborn“ je dle mého soudu tím hlavním, co Barnevernet spojuje s nacistickou minulostí nejen Německa, ale i Norska samotného.

  Musím s odporem, protože na základě odporných faktů konstatovat, že akutní nedostatek dětí v populaci tzv. vyspělých sociálních států vyvolává ze strany některých z těchto států reakce srovnatelné jen s Projektem Lebensborn – germanizace dětí. Germanizace dětí započala po roce 1939, když Německo okupovalo dobytá východní území. Němci na těchto územích násilně odváděli děti, které byly rasově vyhovující, na převýchovu. Někdy šlo o sirotky, ale podle několika dokumentů byla spousta dětí i násilně odebrána rodičům.

  Lapidárně to shrnul do jedné věty Heinrich Himmler, velitel SS„:

  Co je v těchto národech dobré krve našeho rodu, to získáme pro sebe, a bude-li to nutné, tak i tím způsobem, že děti ukradneme a převychováme si je u nás.

  Norsko bylo také za II. světové války Hitlerem okupovanou zemí. Snad tato paralela ozřejmí Norům hloubku morální propasti, do které vstoupili vytvořením a podporou zrůdného sociálního systému zvaného Barnevernet.

  Tyto články mají ještě pokračování, ale to bych již překročil počet možných odkazů. Jejich autorovi, sociologu Ivo Pattovi, za ně patří poděkování. Přečtěte si je.

  Organizace Barnevernet se každoročně zajímá o cca 25.000 dětí z celkového počtu 60.000 dětí narozených v Norsku. To je cca 42 %. Strašlivé číslo. Znamená to, že z 10 rodin s dětmi jsou každoročně 4 fízlovány novodobými samozvanými sociálními úřednicemi či úředníky. Znamená to rovněž pravděpodobně i podobný počet udavačů.

  Na popisování Himmlerova „Projektu Lebensborn“ a výsadním postavení Norska v něm v rámci celé okupované Evropy, už není místo, resp. měl jsem to napsáno, ale bylo to příliš dlouhé, tak jsem to raději odložil. Ale současné Norské království a jeho antihumánní himmlerovská multikulti organizace Barnevernet, specializovaná na únosy dětí, má na co navazovat…

 727. Dobré zas ráno… 2 BohousB – Já jen doufám, že objekty této převýchovy to společnosti náležitě vrátí. Norsko zcela zřejmě potřebuje více Breiviků!

 728. Dobré ránko!

  Tak, kdybyste bádali, odkud ten … Schetyna vzal ten argument o Ukrajinském frontu, tak zde měl inspiraci:

  “ Zopakoval tak tezi amerického velvyslance v Srbsku Michaela Kirbyho, vzděláním také historika, že netřeba zvát Putina na výročí osvobození, když přece Bělehrad osvobodil Ukrajinský front.“
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/prof-krejci-recko-snizuje-prestiz-a-moc-kanclerky-merkelove/

  Pan Schetyna je prostě učenlivý žáček.

  A připomínám, že dnes se v Řecku odehrají volby. Pro mEunii a A.Markel mají zásadní význam!

 729. PeSi, zdar. Já už jdu na kutě. Myslím, že máš naprostou pravdu…

  Ten můj článek byl původně 2 x delší, a tak jsem uříznul toho Himmlera a ten jeho nápad z r. 1935. Původně tím prý myslel kvalitní péči o německé matky, aby mělo Německo nemělo tolik potratů a mělo naopak co nejvíce obyvatel, bylo tím pádem bohatší a v neposledku mělo i více vojáků…

  Spousta lidí i zde to nerada slyší, když pořád sýčkuju o postupném návratu nacismu do Evropy, kdežto oni chtějí být tím vyspělým Západem, kde dá to rozum, vždy byl a bude navždy hotový ráj na zemi a panuje tam demokracie ta jediná možná, a tak se rádi opájejí strachem z mužiků z ruské stepi, ale že nám tu v Evropě nedaleko našich hranic již vzniknul vzorový nacistický stát, to vidět nechtějí. Jako ty žáby v hrnci. Eurohujeři…

  Zahořkle odcházím spát…

 730. Zajímavé je, že Bohouš, až evidentně nečetl T. Haase, vychází ze stejného:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Na-Ukrajine-pry-nastal-bod-obratu-Separatiste-postupuji-Kyjev-by-se-mel-zacit-bat-Geopoliticky-expert-nam-vysvetlil-proc-355710
  Snad to Bohouš myslel na to Norsko…

  Ale objevil jsem blog – bohužel jsem odkaz neuložil – na MfD, kde se píše o obdobném případu slovenských dětí – a hádejte kde: no ano, ve Velké Británii. Bylo to sice za pomoci slovenské vlády vyřešeno, nicméně pozdě, neboť se mezitím manželství rozpadlo…
  Takže nejen Norové!

 731. Co mi to jenom připomíná…???

  …Odpor proti Pegidě přitom nepramení pouze z extrémně levicových kruhů. Jedna mladá žena při poslední demonstraci například prozradila, že pracuje na drážďanském magistrátu a že tam všichni našli na svém stole lístek se zprávou, že se nesmějí pondělní demonstrace zúčastnit. Univerzita v Lipsku rozesílala e-maily s výzvou, aby se studenti povinně zúčastnili protidemonstrace, a starosta města Grimmy zase na protidemonstrace zorganizoval dva autobusy, ovšem za peníze města.
  Správní soud přitom rozhodl, že starosta Düsseldorfu Thomas Geisel nesmí vyzývat k protidemonstraci, protože je to neslučitelné s neutralitou jeho úřadu. Podle zatím oficiálně nepotvrzené zprávy saská zemská vláda podporuje protidemonstranty tím, že jim vyplácí deset eur na hodinu za rozdělování balonků, a poslanci strany Alternativa pro Německo (AfD) se už nechali slyšet, že na vládu vznesou v saském zemském parlamentu dotaz, zda jsou protidemonstrace podporovány z peněz daňových poplatníků.
  Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/pegida-nedemonstruje-pouze-proti-islamizaci-zapadu-fyn-/tema.aspx?c=A150120_132503_pozice-tema_lube

 732. Dobré ráno,

  foundry, já se ptala proto, že je tu řeč, že to vlastně není státní. Že to je soukromá korporace. Ale pokud něco financuje stát, tak to považuju za státní. A zastupuje stát. Ten Ruščak psal, že se Barnevernet těší důvěře u Norů, protože věří na to, že co stát činí, dobře činí.
  Takže ty informace jsou volaké zmatené. je to soukromá korporace, platí to ale stát a zároveň se to chová jako státní úřad. Kočkopes.

  No, obávám se, že Babišovi by se něco takovýho líbilo…..

 733. No jo, tak to už tady bylo, povinné demonstrace a manifestace.

  Pamatujete, jak se muselo povinně demonstrovat proti americkým raketám v NSR?

  Mimochodem, může mi někdo vzdělanější ozřejmit rozdíl mezi demonstrací a manifestací?

 734. maYdo,
  jsi lenivá googlovat 😉
  ale v jádře bych řekl, že hranice mezi oběma není úplně zřejmá. Možná by se dalo říct , že manifestace není proti něčemu anebo za něco konkrétnímu, První máje byly manifestace .
  Demonstrace už bývá konkrétněji proti něčemu či za něco.

 735. Jsem lenivá , Halladine. Míásto googglování se flákám u úklidu a přípravě oběda.

  TAky proč bych googlovala, když Ty to uděláš rád a najdeš tam všechno 😉

 736. MaYdo, Pečerskij přece nebyl rusák, narodil se na Ukrajině v Kremenčuku. Stejně tak velitel tanku, který prolomil brány Osvětimi, byl ukrajinský rodák. Sice se pak stal úspěšným sovětským prokurátorem, ale marná sláva, Ukrajinci spasili svět.

 737. 923
  Baubo, to je otázka. Kremenčuk je na levobřežní Ukrajině, součástí bývalého Novoruska.
  Dnětropetrovská oblast. Klidně mohl být Rus.
  Ale u Žida není to fuk ?

 738. Separatiste hlasi krome ruznych potupu take uzavreni kotle u Debalceva. Jestli se to potvrdi, a separatiste dosahnou jeste par takovych uspechu, tak linie obrany, kterou UA buduje na administrativnich hranicich Luganske a Donecke oblasti, muze byt velmi aktualni.

 739. Dnětropetrovsk byl založen jako Jekatěrinoslav Pak se na nějakou dobu přejmenoval na Novorossijsk, a byl správním sídlem Novoruska. Později byla správa Novoruska přesunuta do Oděsy. A Vrátilo se původní jméno Jekatěrinoslav
  Obě města založila Kateřina Veliká, resp. kníže Potěmkin.
  Současný název Dněpropetrovsk pak získalo r. 1926 podle významného bolševického revolucionáře Grigorije Petrovského.

 740. 926

  Pokud dostanou Ukrajinci další nářez, bude velkej problém. Zásoby těžké techniky jsou skoro vyčerpané, mnohdy se už teď dodávaly na frontu tanky v mizerném technickém stavu a na palbě bylo registrováno, že je velitelé odmítali přebírat.
  Co to udělá s náladou ukrajinského obyvatelstva, do kterého hučel Porošenko , že nevydají ani metr ukrajinské půdy je otázka.

  Ty kotlíky jsou aktuální celkem tři.

 741. Mám v tom zmatek. Byl Gogol správný Ukrajinec nebo Rus? Psal rusky o Ukrajině (Večery na Dikance). Nebo byl přijatelný jenom Ševčenko? Dochází k velkému zmatení pojmů a proto jdu číst s úlevou knihu Radkina Honzáka Všichni žijeme v blázinci.

 742. Opět se potvrdil můj odhad z loňského srpna. Rusko v žádném případě nenechá opolčence padnout.
  Poskytne jim takovou podporu, aby vydrželi, a čeká na ekonomické a vojenské zhroucení Ukrajiny.

 743. http://usti.idnes.cz/hora-svate-kateriny-zvazuje-pripojeni-k-nemecku-fuo-/usti-zpravy.aspx?c=A150124_2133736_domaci_cen
  „Je to jedinečná volovina,“ okomentoval to bývalý ministr zahraničí a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg. V Evropě podle něj neexistuje žádný legální legislativní aparát či mechanismus, jak se připojit k jinému státu. „Když nemůže odejít od Ukrajiny Doněck a Luhansk, nemůže ani Hora Svaté Kateřiny z Česka do Německa. Navíc takové nápady považuju za nebezpečné,“ uvedl Schwarzenberg.

  To je logické, ne ?
  Pořád mi ale není jasné, jak tedy odešla ta Priština.

 744. Jo Baubo, je to blázinec 😀
  Koukni na národnostní složení města Oděsy :

  Podle sčítání lidu z roku 2001 žilo ve městě 1 029 049 obyvatel. Je zde zastoupeno několik desítek národností, z nichž nejvíce obyvatel se označilo jako Ukrajinci (61,6 %). Dále bylo napočteno 29 % Rusů, 1,3 % Bulharů a 1,2 % Židů.

  Je pozoruhodné, že na otázku ohledně rodného jazyka udalo při stejném sčítání lidu v roce 2001 65 % obyvatel ruštinu jako svůj mateřský jazyk.[1] Nezávislé studie přitom ukázaly, že ruštinu jako svůj dorozumívací jazyk uvádí ještě větší procento lidí. Podle údajů kyjevského institutu Analitik z roku 2005 pro celou Oděskou oblast používá 85 % obyvatel této oblasti v denním životě převážně ruštinu.[2]

 745. Jo NoName ,
  žádnej systém, jak se odtrhnout od britské říše nebyl ani v době vzniku USA.
  Takže vlastně USA neexistujou 🙂

 746. Hm, prekvapilo mn, v jak mizernm stavu je UA armada a stat jako takovy.

 747. Taky pěkný….
  Sergej Markov, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina.
  „Po osvobození Mariupolu armádou Novoruska bude následovat nové kolo útoku na Rusko a nové sankce. Po osvobození Slavjansku to bude ještě horší. Po osvobození Záporoží a vytvořeni pozemní cesty na Krym budou Rusku hrozit válkou. Po osvobození Charkova a Oděsy začnou jednat zcela jinak, budou chtít rozhovory a dohodu. Všechny sankce EU budou postupně zrušeny (Spojené státy si budou chtít zachovat tvář), Junta bude odstavena od moci, Ukrajina se stane demokratickou a federální. To vše je opakování dobytí Kyjeva (pozn. r.1169). Protože západ se obává, že jeho politika povede k spojení velké části Ukrajiny s Ruskem.“

 748. Petře 934 – oni prý toho hodně prodali někam do Afriky a samozřejmě i na Blízký východ, podařilo se zastavit až tu poslední loď. Takže doma jim už zbyl prakticky jen šrot.

 749. „Je to jedinečná volovina“

  vy lžete, NoName. Kníže má přece tydlencty .. to…způsoby a kinderštůbe. není možná, že by šlechtic vypustil takovou větu z jeho Jasných úst. 😀

  Jinak Jeho Jasnosti docvaklo, že zeman nemyslel vozíčkáře a otočil to tak, že prý chce separovat romy.
  Inu asi se neujala fáma, že myslel vozíčkáře, tak to zkouší jinak.
  V diskusi se objevil jeden velice zajímavý názor, že bez ohledu na to, co si zeman o tématu myslel a jak to myslel, se o tom aspoň začalo diskutovat.

 750. Halladine, s Markovem tak zcela nesouhlasím.
  Vznikne tam nějaká federace a bude se to jmenovat nějak jako Federace ukrajinských knížectví a v čele nebude žádná demokratická vláda, ale „rada starších“, tedy těch oligarchů, kterým jednotlivá území budou patřit.
  Pokud si někdo myslí, že o tenhle pytel blech by Rusko stálo, je padlej na hlavu!
  Jo a ještě mezi tím musí někdo pokrotit pravý sektor – jinak tam klid nebude!

 751. 934-problém IMHO není v UA armádě (vybavení), ale v neochotě vojáků a důstojníků ukrajinské armády bojovat proti Rusům. Někdo to sice interpretuje jako prolezost ruskými špiony, ale vypadá to, že podstatná část armády jsou asi ruští špioni.
  Hlavní tíhu bojů nesou gardy, které jsou sice správně ideově orientované, ale regulérní armádu nahradit nemůžou.
  Západ to prostě zkusil a nevyšlo to dle předpokladů (ostatně jako v poslední době už prakticky každá zahraniční vojenská akce Západu). Nepřítel je zase lépe připraven, než se čekalo a je připraven umírat…
  A tak se Západ zase točí v kruhu a Merkel každý týden pošle do Ruska stejný vzkaz. Jedině že by chtěla Putina unavit…

 752. NoName ad 931 – Karlík ještě nepostřehl existenci přeshraničních euroregionů s vedením za českými hranicemi???
  Dokonce v místech, kde ani „Sudety“ nebyly?
  S „tradičním“ označením nejjižnější části Čech „Silva nordica“ ( severní les) ??
  viz : http://www.silvanortica.com/old/

  Se ho tak někdo bude ptát, co lze a co nelze připojit k jádru říše…

 753. No Name, Putin je aktivní sportovec, toho baba neutahá… 😀 😀 😀 😀

 754. V podstatě existují dvě možnosti-buď se do Ruska naplno pustit nebo se s ním domluvit.
  Samo se zjevně nevzdá.

 755. zdravím !
  Jak koukám, tak ta Ukrajina nás bude trápit ještě dlouho,ať to dopadne jak to dopadne 🙁
  Někdy v loňském roce jsme se tady bavili o ukrajinské firmě Burisma Holdings,jejích plánech na břidlicový plyn,o jejích vztazích s americkým viceprezidendem Bidenem ….tady je pokračování, z něhož je patrno, z jakých „nezávislých“ zdrojů čerpají česká masmédia zprávy o Rusku a Ukrajině (viz Anne Applebaum) 😕
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2014/05/21/jak-to-vlastne-je-s-tou-burismou/
  http://www.fronda.pl/forum/dlaczego-sikorski-prze-do-wojny-z-rosja,57057.html
  A pohlédněte na mapu Ukrajiny,z níž je patrno, kde zmíněná firma má těžební práva !
  Takže za velkými a vznešenými slovy se skrývají hamižné a nízké cíle ;inu, peníze jsou vždy až na prvním místě (jak VLK následovně popisuje finanční situaci Ukrajiny:
  „Jednání s misí MMF v Kyjevě jsou v plném proudu a Kyjev pomalu přiznává barvu, jak na tom vlastně je. Tedy tak, jak si spočítal každý soudný člověk, pokud se někdy alespon 5 minut zabýval daty z Ukrajiny. Kyjev je bankrot. A aby ho nemusel vyhlásit, potřebuje nové, velké a a hodně dlouhé půjčky. V kyjevské pokladně je totiž nekrytá sekyra ve výši 15 miliard dolarů. A je nutno ji nějak rychle zalepit. A k tomu má sloužit právě nová úvěrová linka od MMF. Kterou Lagardeová slíbila podporovat. ze jen opakuji známé informace? Inu přidám jednu zásadní novou – paní Jaresko má v plánu nyní oslovit SOUKROME držitele ukrajinských dluhopisů s cílem aby, řečeno jejími slovy.. konzultovat situaci a dosáhnout tzv. reprofilace dluhopisů.
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/22/kiew-ersucht-iwf-um-hilfe-ukraine-kann-schulden-nicht-bedienen/

  Začínám docházet k názoru,že ty“západní hodnoty“jsou poněkud nákladná záležitost 🙁

 756. No, naši zbrojaři maj ve skladech tanků dost, prý více než naše armáda. Ale zadatmo je asi nedají.

 757. Westíku, klid! Bankrot nebude.
  Ukrajina vydá na získání likvidity dluhopisy.
  Aby je mohlo Německo koupit a pomoci Ukrajině, vydá své dluhopisy.
  No a ty, aby se v DE rozběhla potřebná inflace, vykoupí za plnou hodnotu (nově natištěných EUR) evropská centrální banka.
  Měsíčně za 60 mld. Takže nějakých ukrajinských 15 mld je v tom opravdu máček.
  Sice to bude trvat o pár dní déle, než kdyby je tam ECB posílala rovnou z tiskárny, ale zase to bude lépe vypadat…

  EU si rozvracet nedáme!

 758. Šumaváku, ona se ta EU rozvrátí msama – a rychleji, než čeká!

  …Pokud nedojde k nějakému zázraku, jsme svědky nástupu korporátní fašistické finanční diktatury v Evropě a končí jedna historická etapa. Demokracie bude „vypnuta“ stejně, jako se „vypínají“ bez zatčení a soudu tzv. podezřelí z terorismu. Elity se sjednotily a začaly realizovat „revoluci shora“…
  http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/evropu-nebylo-treba-dobyt-valkou/

 759. Petře,
  před deseti -dvanácti léty na tom byli rusové podobně.
  Pamatuju si, jak v době Kosova chtěli rusové poslat pár lodí na Jadran. nesehnali palivo…….

 760. westíku 943 – to jsem tu psala už na jaře, že původní plán byl „vyčistit“ to kolem Doněcka, aby se dalo volně těžit. Tenkrát ještě hlásali, že místním zaplatí za domky – ovšem cenu, kterou určí Burisma…

 761. 943 Westíku zajisté. Na rozdíl od nadšených hlasatelů všeliddských dober, když někdo projevuje péč, zajímám se především co zajímavého se tam těží či mohlo těžit, či co obchodně nebo stratechicky zajímavého ono území skýtá. Vždy jde o území, lidé ho obývající jsou jen záminkou a případně nevítanou komplikací.
  Pozoruji jak opadá nadšení z padlé ceny ropy, kterak že to srazí Rusko na kolena, odstraní Putina a vytvoří příležitost pro demokracii, svobodu, lidská práva. Což v překladu znamená přístup k tamním přírodním zdrojům. Kterých pro Rusy je škoda, jak pravila jedna pipka z okolí Bílého domu, jméno jsem zapomněl, potěšil by mě odkaz.

  Co se týče případu Michálková, Barnevenu, abyh měl kategorický názor, musel bych prostudovat komnpletní dokumentaci k případu. Jen mám pocit, že kdyby šlo černoušky rasově nevhodné k ponorštění, bylo by jinak. Vybavil se mi příběh „Říkali mi Leni“ a příběh oběti tamní nenávisti a pokrytectví, Annifrid Lyngstadt (ABBA).

 762. 949 Schumi
  ad “ … přístup k tamním přírodním zdrojům. Kterých pro Rusy je škoda, jak pravila jedna pipka z okolí Bílého domu, jméno jsem zapomněl, potěšil by mě odkaz. “
  Není, protože nepravila.

 763. … pokud tedy myslíš výrok připisovaný M. Albright … „Albright had said Siberia held too many resources for Russia alone“
  Tehdy mě to docela zajímalo, prošťoural jsem web kde jsem uměl a nenašel nic. Požádal jsem ještě ruského kolegu aby mi prošťoural místí yandex a ruské blogy v ruštině. Nic. Prvně se ten fake objevil jakémsi ruském blogu vedeném ze zahraničí a ty stránky pak zmizely.

 764. Nechci se vnucovat, ale ten výrok co nebyl, byl o tom že území Ruska je pro Rusko samotné zbytečně veliké…
  To je nepatrně něco jiného než přístup ke zdrojům.

  No a teď teprve, pojali-li opolčenci úmysl osvobodit od „kyjevských“ celá administrativní území doněcké a luhanské oblasti, půjde doopravdy do tuhého!

  – Jednak má v Mariupolu Porošenko továrnu na cukrovinky a tedy se bude všemi silami opolčencům snažit osladit život
  – druhak je Mariupol jediný ukrajinský přístav na sypké hmoty – tedy nejen na uhlí z JAR či Austrálie, ale kdyby se vzchopili, tak i třeba na vývoz obilí. A slyšel jsem něco o jeho vývozu do Číny…

  Takže tam ještě poteče spousta krve… 🙁 🙁 🙁

 765. Téma Madlenka + zbytečně velké ruské území, se pokud vím, dostalo do médií tak, že dotaz vznesl na besedě s Putinem jakýsi student a Putin odpověděl, že „o tom slyšel, ale….“

  Mě to připadá stejné, jako když J.Hašek za první republiky psal: „Není pravdou, co se povídá, že vrchní pokladník XY ukradl sirotčí kasu…“

  Bych tipovala, že Madlenka (nebo Nulandová, ale je to jedno) něco takového neveřejně pronesla a Putin to potřeboval zveřejnit.

 766. 952 Šumaváku
  nerozumím. Znáš tedy nějaký podobný výroz od někoho z administrativy? Dáš?

 767. 954 Rputi

  Alexander Sibert, 70tiletý mechanik z Novosibirka …
  http://www.themoscowtimes.com/news/article/putting-words-in-albrights-mouth/193094.html

  When Alexander Sibert told President Vladimir Putin that former U.S. Secretary of State Madeleine Albright had said Siberia held too many resources for Russia alone, Putin dismissed the statement as „political erotica.“ Albright might have found „political fantasy“ more appropriate.

  Putin said he was not aware of the comment, Albright denies ever making it, and no one else seems able to provide any evidence that she did.

 768. … vědět že je na drátě westík ani bych to nehledal 🙂

 769. … z druhé strany, kdybych to nehledal, nedozvěděl bych se, že existuje tzv. vaginální mapování a že se tím dá živit.

 770. westíku,skimici, a jaké měl číslo bot tam není? 😀 😀

  Vždyť je to úplně jedno, kdo se ptal – šlo o to, aby se „to dostalo ven“. Účel byl splněn!
  Jaký důvod za tím přesně byl, lze jen spekulovat.

 771. (961) no vidíte, skimici, máte další živnost 🙂

 772. 964 westik
  … Snazim se spise v oborech kde je nadeje ziskat sirsi rozhled 🙂

 773. (965) to Vám chválím,skimici ! Zcela jistě to budete potřebovat, až dosáhnete Trotteljahr ; pak lze poskytovat médiím geopolitické analýzy,což je dnes „in“ 🙂

 774. 967 Šumaváku
  .. to neznamená že to neřekli nebo že se v tomto smyslu nevyjádřili. Nejde o tom ale najít žádný veřejný potvrzující zdroj.

 775. Já si při tom citátu vzpomínám na Š+G

  Starší paní mě začala bít deštníkem a křičela : “ Hulváti , starého člověka nepustí sednout!
  Upozornil jsem paní, že nesedím ale stojím, na jedné noze, a ještě ne svý :
  To paní nezarazilo , Křičela “ Stojí, ale kdyby seděl, stejně nepustí !

  Tak nějak to vidím i s tou Sibiří.. Možná, že to nikdo nahlas neřekl, ale myslím si, že si to kdekdo myslí.
  P.S ta citace je zpaměti, určitě není přesná.

 776. 969 Halle
  … doba pádí mílovými kroky. Na Sibiř se obvykle posílalo za trest 🙂

 777. Skimici,

  nemyslím, že ti, co by tam něco chtěli ,tam museli nezbytně bydlet nebo žít.
  Za Sojuzu se tam jezdilo pracovat kvůli významným příplatkům ke mzdě.

 778. Připomínka pro Bohouše !!!!!

  Ve středu od 17,00 pokračuje Šakalův cyklus povídání o pražských čtvrtích v Městské knihovně na Mariánském náměstí primátora Vacka…..

  Určitě máš doma upoutávku k laskavému vyvěšení zde na webu…..

  Konec hlásání
  ——————

 779. Celkem věřím, že to vyjádření o Sibiři ve stylu geopolitického mudrování tetky odvedle by Madle odpovídalo. Sama jsem ji slyšela na vlastní uši se v TV vyjádřit na téma Klaus a GW: „Všichni na to věěřej, jenom von ne!“. A taky to na webu nenajdu.

 780. (973) Niko, když už tady drbeme Albrightovou, tak mne docela zaujal jeden její (prověřený) bonmot:“Účelem zahraniční politiky je přesvědčit druhé, aby dělali, co chceme, nebo ještě lépe, aby chtěli, co chceme my “ 😕 To stručně IMHO vyjadřuje celou zahraniční politiku USA -ať to stojí co to stojí 😕