Duševní vlastnictví

Titíž intelektuálové, kteří většinou inklinují k tomu, aby zpochybňovali ony formy materiálního vlastnictví, jež jsou pro efektivní organizaci hmotných výrobních prostředků nepostradatelné, se stali nejzanícenějšími zastánci určitých práv pojících se k nehmotnému majetku, jež byla vynalezena teprve nedávno a týkají se na příklad literární tvorby a technických vynálezů (tj. autorská práva a patenty).

Rozdíl mezi těmito a ostatními vlastnickými právy je následující. Zatímco vlastnictví hmotného zboží usměrňuje využití vzácně se vyskytujících a omezených zdrojů k jejich nejdůležitějšímu uplatnění, v případě nemateriálního zboží, jako jsou literární tvorba a technické vynálezy, ač je schopnost je produkovat rovněž omezená, jakmile jednou vzniknou, lze je po libosti rozmnožovat. Aby se vytvořilo stimulující prostředí k produkci těchto idejí, je třeba, je učinit vzácnými, a to v tomto případě lze pouze zákonem.“

F. A. Hayek

Než se tedy dostanu k patentům a copyrightům, tak zopakuji, co je soukromé vlastnictví: „neomezené a výlučné právo k věci; právo disponovat věcí jakýmkoli právem dovoleným způsobem, totiž držet ji, užívat ji a vyloučit každého, kdo by v tom (oprávněného) rušil“ (Blackův právnický slovník). Termínem „věc“ se pochopitelně rozumí hmotné předměty: nemovité (půda, domy, stromy) a movité (auta, stoly, šperky).

Libertariáni ještě považují za důležité prohlásit, že existují vlastnická práva k vlastnímu tělu, která nazývají „sebevlastnictvím“. Následně vedou vášnivé debaty o tom, zda může být vlastnictví vlastního těla převoditelné stejným způsobem, jako jsou převoditelná práva u vnějších objektů. V každém případě je platný názor, že všechny hmotné vzácné zdroje (přivlastnitelné nebo vyrobené, movité nebo nemovité či přímo naše těla) jsou vlastnickým právem konkrétního jedince a tvoří základ společenské struktury společnosti.

Ekonomové ještě rádi přidávají příklad života na pustém ostrově, aby zdůraznili důvody vzniku vlastnictví. Robinson, který je na pustém ostrově sám, určitě nepovažuje koncept vlastnictví za smysluplný, neboť nevyvstává nutnost rozhodování o užití vzácného zdroje.

Taková situace nastane až s příchodem druhé osoby – legendárního Pátka, který si přeje konzumovat zvíře, na které si brousil zuby Robinson. Takto vzniká konflikt a někdo musí o dané věci rozhodnout. Někdo musí být jejím vlastníkem. Vlastnictví je tedy produktem lidské interakce ve světě vzácnosti.

Kdo nakonec spolyká zvíře závisí na způsobu vyřešení sporu. Pátek s Robinsonem mohou každý spor o vlastnictví (výlučnou kontrolu nad vzácnou věcí) řešit násilím a vést nepřetržité krvavé boje. Násilí však neodstraní problém vzácnosti, a proto bude trvat jen do okamžiku zániku důvodu vlastnictví – lidské interakce. Jeden zabije druhého, zůstane na ostrově sám.

Pokud přistoupí na mírumilovnou cestu, tak jsme opět v úvodu – neomezeném a výlučném právu k věci.

Tím si oba aktéři otevřou cestu k rozvoji dělby práce (v ekonomické hantýrce), což je vlastně jen výměna vlastnických titulů (v právnické hantýrce) a nezbytný předpoklad rozvoje lidské osobnosti, individuálních dovedností a rozkvětu civilizace. Vlastnictví tedy nevzniká aktem státu, ale jde o společenskou instituci, která nahrazuje násilné řešení sporů o výlučném rozhodování, jak naložit s vzácnými statky. Někdy se taková situace nazývá pokrok nebo civilizace.

Hřiště je vykolíkováno a mohu tedy postoupit o krok dále k „duševnímu vlastnictví“. Bezelstně se úvodem přiznávám, že jsem nikdy nepřišel na důvod, proč by mělo mít nějaký zvláštní status, když (na rozdíl od hmotného vlastnictví) „duši přece nelze zcizit“. Myšlenku mám v hlavě a odtud ji nikdo nevezme a pokud cokoli z hlavy dostanu do hmotné podoby, tak je z toho hmotné vlastnictví a hotovo dvacet.

Jenže pokrok nezastavíš a tak máme duševní vlastnictví (nejvíce hájené tvory, kteří obvykle obhajují porušování hmotného vlastnictví), které zahrnuje především copyrighty (zákon 121/2000 Sb.) a patenty (zákon 527/1990 Sb.). Tyto dávají autorovi nebo objeviteli na určitou dobu výhradní kontrolu nad využíváním své „myšlenky“, které je obhajováno pronikavou ideou, že by jinak nikdo nevynalézal.

Když si znovu představíme ekonomy oblíbený ostrov s Robinsonem a Pátkem, kde první jmenovaný vymyslel hrábě (v ekonomické hantýrce: kapitálový statek) za účelem snadnější úpravy vlastní zahrady (v ekonomické hantýrce: zvýšení produktivity práce). Představa, že by Robinson vyhrožoval Pátkovi potrestáním, který si vyrobil z vlastního dřeva podobný předmět k úpravě vlastní zahrádky, je skutečně bizarní. Stejně bizarní je představa Pátka, který bude vyhrožovat násilím Robinsonovi, když jej slyší zpívat Pátkovu divošskou píseň o výhodách autarkie: „Sám si vařím, sám si peru“.

Důvodem obludnosti je, že nevznikl nebo nevzniká žádný spor o vzácný zdroj. Robinson má stále vlastní hrábě (Pátek má vlastní hrábě) a Pátkovi nikdo nebrání pět oblíbený šlágr do omrzení (Robinson také pěje). Takže, kde se bere tenhle legrační konstrukt?

Etymologie nám prozrazuje, že slovo „patent“ je odvozeno z latinského „patere“, což znamená „povolit“. Někdy také „být otevřený“, s odkazem na dopis udělení vládního privilegia provozovat nějakou činnost. Na oba pády bychom mohli na tomto místě skončit, protože věta „protože vláda“ je vědecky hodnotná stejně jako „protože bagr“ a milovníky brilantních konstruktů (nejhezčí je příběh o vynálezech léků) zcela odzbrojí.

Případně se pokusí odvést pozornost na historii patentů, protože tyto už existovaly v 15. století v Benátkách a jejich vrchol byl dosažen v Anglii za vlády Alžběty a Jakuba I. přijetím Statute of Monopolies z roku 1623. Když přece něco trvá dlouho, tak to musí být v pořádku. Počátkem ochrany duševního vlastnictví jsou (nepřekvapivě) privilegia, která fungovala ještě ve Francii (1791) a překvapivě v Spojených státech (1793). Samozřejmě, že je zcela lhostejné, jestli věc funguje dlouho nebo krátce, pointa je jinde (což je státním plánovačům stejně jedno).

Jen pro zajímavost ještě uvedu, že s rozšířením argumentů ve prospěch svobodného obchodu a po zkušenostech s fungováním patentových zákonů, pokračovala v 19. století demontáž zbytků merkantilistického systému (privilegia jsou ochranářství). V Anglii byl v roce 1874 Sněmovnou lordů schválen návrh zákona, na jehož základě byla patentová ochrana zkrácena na 7 let, v Německu existoval jednohlasný souhlas všech ekonomů a obchodních komor se zrušením patentových privilegií, vláda Pruska se postavila proti přijetí patentového zákona Severoněmeckou federací a v prosinci 1868 se proti principu patentové ochrany postavil kancléř Bismarck. V Holandsku se zastáncům svobodného obchodu a zrušení patentových privilegií podařilo prosadit zrušení zákona o patentech v červenci 1869, ve Švýcarsku se podařilo zamítnout řadu pokusů o legislativní úpravu patentů a zákon o patentech se vůbec nepodařilo přijmout.

Milovníci privilegií se pochopitelně nevzdali a zahájili protiofenzívu (dnes bychom řekli mediální masáž), které pomohla krize roku 1873. A tak mohl v zahajovací řeči otevírající rozpravu německého Reichstagu o patentovém zákonu 2. března 1877 poslanec Ackermann prohlásil: „díky této hluboké krizi se veřejné mínění odvrátilo od zhoubné teorie, která hlásá „principy svobodné konkurence a svobodného obchodu“.

Potom šlo vše jako po másle a poslední baštou zůstalo Holandsko, kde po dobu 42 let po roce 1869 nebyl udělen ani jeden patent. Až v roce 1910 byl přijat nový zákon, které vešel v platnost v roce 1912.

Copyright navzdory snaze řady novodobých teoretiků nemá původ v ušlechtilé snaze podpořit kreativní činnost umělců, ale stejně jako v případě patentů jde o privilegium. Navíc kombinované snahou provádět cenzuru a potlačit „buřičská a kacířská díla“. Sahá až do roku 1557, kdy anglická královna Marie udělila monopol na tisk a registraci titulů Company of Stationers a opravdu první zákon o copyrightu byl Statute of Anne z roku 1710, jehož součástí byla povinná registrace titulů u Stationers’ Company.

Všechny anglické tiskárny a vydavatelé se museli připojit k asociaci, která byla vytvořena za účelem potlačení protestantské literatury. Jako kompenzaci za královský dohled, censuru a licencování tištěných knih obdrželo zhruba 100 členů této Společnosti monopol na veškerý tisk v Anglii. Jedním z úspěšných triků k prosazení zákona bylo zajistit „zasloužený příjem pro autory knih“. Ostatní země následovaly nastoupenou cestu.

Nejrozšířenějším současným argumentem obhajující duševní vlastnictví je, že patenty a copyrighty podporují rozvoj objevitelské a umělecké činnosti, pomáhají rychlejšímu rozvoji ekonomiky, protože překonávají problém tržního selhání, veřejných statků, síťových externalit atd. Následují „sofistikované modely“, které ukazují optimální délku trvání intelektuálního vlastnictví a doporučením pro oblast výzkumu, že „patentový systém by se měl soustředit na ochranu pouze těch vynálezů, které by bez patentové ochrany nevznikly, protože by nebyla zaručena návratnost investice“. Odzbrojující!

Svérázný pokus, jak hájit patenty a copyrighty přišel překvapivě od (ceteris paribus) hard core zastánkyně kapitalismu Ayn Randové: „Dva vynálezci mohou po léta nezávisle pracovat na stejném vynálezu, ale jeden bude v patentovém úřadě o hodinu dříve než druhý a získá výlučný monopol, zatímco práce druhého přijde zcela vniveč. Jelikož se jedná o komerční práva, ten, kdo v takovém případě prohrál, se musí smířit se skutečností, že při snaze o obchodování s ostatními musí čelit možnosti, že jeho konkurent v závodě zvítězí, což platí při všech druzích závodů“.

Použití státního mocenského aparátu proti druhému v „závodě“ (sic!), který se provinil proti „právu“ tím, že přišel pozdě nebo vůbec neusiloval o potvrzení svého vynálezu státními úředníky, by měl každý člověk označit za hnusný akt agrese. Lysander Spooner už na konci 19. století shrnul situaci nerozporně: „Jestliže dva lidé stvoří stejný vynález, každý má na něj stejné právo, protože každý má stejné právo na plody své práce. Žádný z nich nemůže popřít právo druhého, aniž by tím popřel právo své“.

Poslední pokus hájit duševní vlastnictví pochází od autorů Ekonomie blahobytu. Ti tvrdí, že vlastnická práva nevznikají rozpoznáním základních principů mírového soužití, ale kvůli maximalizaci společenského užitku. Přestože chovám některé z autorů (V. Pareto, A. C. Pigou nebo J. Hicks) v úctě, tak se nemohu zbavit základní potíže jejich přístupu. Užitek je ryze subjektivní veličina, mezi osobní srovnání užitku je v ekonomii smrtelný hřích a společenský užitek je nevyhnutelně nekvantifikovatelná veličina a abstraktní označení neměřitelných individuálních užitků jednotlivců.

O zvýšení společenského užitku můžeme s jistotou hovořit pouze tehdy, když lidé přistoupí ke směně (v ekonomické hantýrce transakci), kterou demonstrují vlastní preference. Takto poskytují konečný důkaz, že se přesouvají z méně uspokojivé situace do situace více uspokojivé. Jestli se jejich ex ante užitek (očekávaný) rovná ex post užitku (dosaženému), tak se užitek účastníků opravdu zvýšil.

I kdybych přistoupil na existenci veličiny společenského blahobytu a nutnost její maximalizace, tak by nutnost existence patentů a copyrightů prokázal pouze univerzální důkaz, že každý patent a copyright vedl k růstu společenského blahobytu. Vždy, pokaždé a bez výjimky. Ekonomické a ekonometrické studie však v žádném případě nepřinášejí jednoznačné výsledky. V některých odvětvích ochrana intelektuálního vlastnictví vývoj poněkud urychlila, v jiných naopak.

Ekonomickou terminologií bychom řekli, že obyvatelstvo platí daně (vznikají mu náklady), ze kterých bude mít výnosy pouze držitel patentu a copyrightu a stát. Takže A a B mají výnosy a C jen náklady.

Právnicky jejich existenci také nelze ospravedlnit, jak dokazuje S. Kinsella: „Lze například argumentovat tak, že čistý užitek je maximalizován prostřednictvím přerozdělení poloviny bohatství od procenta nejbohatších lidí ve společnosti k deseti procentům nejchudších. Přestože ukradení nějakého majetku člověka A a jeho předání člověku B zvyšuje blahobyt B „více“ než snižuje blahobyt A (kdyby takové srovnání bylo nějak možné učinit), nevyplývá z toho, že krádež majetku člověka A lze takto ospravedlnit. Maximalizace bohatství není cílem práva. Jeho cílem je spravedlnost, tzn., dát každému, co jeho jest. I kdyby došlo v důsledku zákonů o intelektuálním vlastnictví k nárůstu celkového bohatství, neplyne z toho, že tento údajně žádoucí výsledek ospravedlňuje neetické porušení práva některých lidí užívat jejich vlastní majetek tak, jak si sami zvolí“.

V úvodu jsem ukázal, že vlastnictví je podmíněno existencí vzácnosti a interakce a vlastnictví svého těla. Každý člověk má právo jakkoli naložit s každou vlastní myšlenkou a počítat s důsledky svého rozhodnutí. Může si myšlenku ponechat pro sebe, využívat ji jen k svému prospěchu a nedělit se o ni s ostatními (obchodní tajemství je příkladem přísně střeženého originálního receptu Coca Coly a důkazem, že není potřeba cokoli nad institut obchodního tajemství). Jestliže chce někdo sdílet myšlenku s více lidmi, má možnost využít smluvní svobody (včetně sankcí) přijatelné pro všechny smluvní strany.

Nelze se však nikdy uchýlit k násilí, což je případ současného omezování nakládání s majetkem v důsledku existence patentů a copyrightů. Nehledě na ztrátu efektivnosti, protože spotřeba vzácných zdrojů na splnění byrokratických postupů namísto uspokojování potřeb zákazníků, je nesporně plýtváním.

Centrální plánovači obvykle obhajují svůj model nedokonalostí trhu. Vztaženo na patenty a copyrighty to znamená, že trh je nedokonalý, tudíž by některé výrobky nebo služby nebyly vynalezeny nebo poskytnuty, protože by se do jejich vynálezů nikdo nepustil (neměl by garantovánu návratnost).

Taková obhajoba fakticky říká: žijeme v nedokonalém světě, který je charakterizován uplatněním principu neagrese v podmínkách vzácnosti. Proto některé zboží a služby, které by mohly být produkovány pouze tehdy, kdyby bylo násilí povoleno, nebudou vyrobeny.

To je naprostá pravda, kterou nikdy a nikdo z obhájců trhu nepopíral. Nota bene je taková tržní nedokonalost ekonomicky obhajitelná (jak jsem výše ukázal), stejně jako je morálně obhajitelná (jak jsem výše ukázal). Zatímco státní plánovači nemohou (jak jsem výše ukázal) podepřít svá tvrzení ničím – pokud nebudeme považovat za vědecký manévr, že „už to tak funguje dlouho a mají to všechny civilizované země“.

Zkrátka a dobře: Člověk si nemůže činit nárok na věci, které si není schopen zajistit smluvně (svobodným projevem vůle stran). Je nesporné, že nebude-li stát omezovat nakládání s hmotným majetkem (nic jiného „ochrana duševního vlastnictví není) nebude poskytnuta nebo vyrobena řada produktů. Budou vyrobeny a poskytnuty jiné. Takové, které jsou zosobněny „neviditelnou rukou trhu“ namísto arbitrárního rozhodnutí byrokrata. To je základ společnosti založené na smluvních vztazích, tzn. respektu k vlastnictví, které je východiskem pro směnu, která je jediným zdrojem blahobytu. Žel, dynamika doby není na mojí straně.

Modrý pták

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 113 komentářů u “Duševní vlastnictví

 1. Mno, já si jen tak představuji někoho jako prof. Holého, který dává altruisticky léky proti rakovině volně na pospas každýmu (kdo jde kolem). Ten vývoj a výzkum něco stál a nějakou dobu trval… Takže – pokud nechcete platit za patent, najděte si jinýho profesora a zajistěte si vlastní vývoj a výzkum. Vždyť je to prosté… A kde je nabídka, poptávka se vždy vytvoří… A obráceně… No a když ne, tak holt na tu rakovinu chcípnete… Lidí je stejně jak sraček… A když budu potřebovat šikovnýho profesora, tak si ho koupím…
  Tak co, ještě na nějakou mantru jsem zapomněl?

 2. PeSi, tvůj příklad je mimo. Prof. Holý, pokud vím, své recepty prodal firmě, která podle nich následně vyráběla/vyrábí léky. K čemu je tady potřeba stát?
  Je to stejné, jako Coca-Cola. Buď svůj recept využívám ve vlastní výrobě, nebo jej prodám někomu, kdo výrobu zajistí.
  Ale furt tady nevidím prostor pro úředníka.

 3. No a abych trochu vysvětlil svůj předchozí komentář…
  Kolega z VŠCHT se na mě obrátil s prosbou, že má doktoranda, šikovnýho, a jestli bych mu nebyl ochoten dělat školitele specialistu. No, proč ne… Tento doktorand dělal (a to tak, že vlastníma rukama) magnetické nanočástice – a já ho k tomu učil ten magnetismus. Byl pilnej, snaživej, naučil se dost a výsledkem byly 3 publikace, za který se rozhodně nemusím stydět. No a obhájil… Jen jsem nezmínil, že to byl cizinec – Ind. A po obhajobě se vrátil domů do Indie a sháněl další působiště… No a protože je opravdu šikovnej, působiště našel – dost daleko od kotlinky. Kupodivu – na mě nezapomněl a ozval se, že připravil jakousi sadu částic a potřeboval by je změřit a vyhodnotit – inu, proč ne…
  Ihned, jak jsem ty výsledky uviděl, bylo mi jasný, že jde o poměrně významný pokrok v nanotechnologii. Ty částice jsou ideální nosiče léků a zanesou je tam, kam potřeba – a pak, jako příslovečný mouřenín, splnily úkol a můžou jít. V tomto případě do ledvin a vychcat ven…
  Proč? – protože fázová transformace.
  No a probíhají klinické testy, než to půjde do publikace – a já spokojeně čekám. A samozřejmě, jsem vázán mlčenlivostí a i tady jsem prozradil jen to, aby nikdo nedopátral, o co vlastně jde.
  Dotyčnej hošík ty částice připravoval víc jak rok. U mě to měření bylo hotovo cca během 3 měsíců, základní vyhodnocení cca měsíc – a mezitím probíhají klinické testy. Opravdu bych rád viděl takovýho vola, kterej by si to nenechal chránit a nezištně poskytnul výsledky trpícímu lidstvu. Trpící lidstvo by se na něj vysralo a on by dostal čestný diplom, se kterým by se mohl jít barevně vyfotit.
  No a to je důvod, proč tak klidně a spokojeně čekám – pokud z toho bude mezinárodní patent, jako že se zdá, že jo, no tak – jak už věděl starej Vespasianus – Pecunia non olet. A já bych snad konečně mohl dostat za svou práci něco víc, než trapnou almužnu.

 4. PeSi, ale přece je to možno prodat farmaceutické firmě. Libovolné. Furt nechápu, k čemu je ještě třeba patent.

 5. 2 Foundry – ne tak docela. Tam to bylo trochu jinak, prof. Holý byl přímo dotován firmou a smlouva zněla, že firma je majitelem výsledků. Leč byla to osvícená firma a podle toho vypadala ta podpora – jako u Bati. Když chtěl výkon a výsledky, musel zajistit podmínky. Leč – ty výsledky byly okamžitě patentovány (tou firmou). A ta patentová ochrana – je poněkud rozsáhlejší…
  Víš, že dělám technologii – tak o tom ledacos vím… A můžu si hrát s čím chci – ale běda, kdybych měco chtěl vyrábět – pak musím mít přesné informace, co je chráněno a jak…
  Ergo – moje předchozí… Hráli jsem si. On něco vyrobil a já zjistil, že to má unikátní vlastnosti. Jeho zaměstnavatel není blbec a vidí to taky. A vidí i ten tržní potenciál. A proto neposkytnu ani to nejmenší vodítko…

 6. Foundry,
  ten stát potřebuješ jako garanta těch zákonů!
  Jinak by se ti na to ta firma mohla v klidu co ….. slíbit, neplatit, aniž by jí cokoli hrozilo!

  A konkrétně u těch léků to také není tak jednoduché.
  Vymysleli kdysi dávno lék. Vynikající, účinky na bolesti hlavy a nervozitu jedinečné! Naštěstí v USA měli jednu státní úřednici (vystudovaná medicina), strašně paličatou babu. A ta baba si všimla, že se narodily čtyři postižené děti – pouze 4 – ale ta paní si to dala do souvislosti a trvala na tom, že užívání léků nepovolí, dokud se řádně neozkouší. Tlačili na ni hrozně, slibovali modré z nebe, ale baba trvala na svém.
  V Evropě taková baba nebyla, lék se volně užíval …. a stálo to spoustu dětí doživotní zmrzačení a některé i život. Ten lék se jmenoval Talidomid!

  Takže státy v Evropě při tom dohledu jednoznačně selhaly ve své úloze!

 7. Robinson si nemohl dělat žádné patentové práva na hrábě, protože protože je vymyslel někdo pár tisíc let před ním:-)

  V Německu v 60 letech se teprve Němci snažili o to stát se průmyslovou velmocí.
  Kdyby uznávali britské patenty, museli by za ně platit, což se jim nechtělo , nehledě k tomu, že ledacos by jim třeba Britové odmítli prodat.Jistě,mohli by čekat na uplynutí patentů, ale to by je zpomalovalo.

  Samozřejmě,když se trochu zmohli, a i oni měli co prodat, změnili názor.
  Takže dělali do té doby asi to, co číňané dělají dodnes,i když dnes možná v menší míře.
  Rusové by ohledně Číňanů mohli vyprávět,jak od nich Čína koupila 1 kus letadla na vyzkoušení, a v poměrně krátké době začala chrlit kopie…
  Starší generace si možná vzpomene na prodejny Sovětské literatury, ve kterých si zájemce o ruskou či soveětskou literaturu mohl koupit v originále, ale v tamních policích se daly najít i ruské překlady anglojazyčné, německé i jiné technické a jiné odborné literatury.
  Samozřejmě za to původním autorům nedali ani korunu, pardon rublík.

  O lécích už to popsal dostatečně PeS, Vývoj lélů stojí obrovské peníze, a pokud by nebyla záruka, že po určitou dobu bude mít majitel patentu monopol, a výdaje na vývoj se vrátí,nikdo trochu rozumný by do toho peníze nedal.

  Mozart své partitury prodával jednorázově nakladateli za smluvní cenu. Co se s nimi dělo dál , netuším. Pravděpodobně už mu do toho, kolik toho nakladatel vytiskl a prodal nic nebylo, a bůhvíjak movitej nezemřel.

 8. To já všechno chápu, ale furt tam nevidím prostor pro patentového úředníka. Co brání firmě tajit recepturu a paralelně podporovat další výzkum, aby byla furt krok napřed?

 9. 2 Foundry – dělali Ti někdy analýzu moči? Tam se toho dozvědí najednou hafo. A prodáš firmě… Jiná firma si zakoupí ten lék – a udělá prostou analýzu. Samozřejmě, nezjistí esenciální detaily – ale na trhu se objeví „nový lék“, srovnatelný s XY, leč mnohem levnější a současně na hovno.
  Proto se v patentové ochraně setkáš s pojmy – sloučeniny na bázi aaabbb apod. A běda, jestli použiješ bez poplatku sloučeninu na bázi aaabbb, což zručný laborant má zjištěno za něco málo minut…

 10. (4) Patent je třeba na zpomalení někoho, kdo by postup okopíroval nebo znovu vymyslel, ovšem jednodušeji, se známostí toho, že výsledek existuje a funguje. Zda je to tak správně nebo špatně se neodvažuji soudit, nalézám dobré důvody pro i dobré důvody proti.
  (5) S Holým to bylo trochu složitější, ale na detaily se nezeptám, táta už nežije. Tam na to někdo skutečně vsadil první poslední, po paměti i existenci firmy. Problém není vynalezení, problém jsou neskutečné náklady na uvedení na trh.

 11. 8 Foundry,
  co brání firmě tajit?“

  Že to někdo promptně za úplateček vykecá. Je-li patent, může kecat, jak chce…

 12. No, nevim Vam, pratele. Delam IT – coz je branze, kde je copyrightovan i drat ci fakt, ze tlacitko ma dve mysi (a duvbod, proc mely mysi dlouho tri tlacitko je v tom, ze dvoutlacitkove mysi mel copyrightovan Commodore).

  Mohu rici, ze za tech 22 let mi nejen ze autorsky zakon a copyright k nicemu nebyl, ale nekolik nasich unikatnich myslenek bylo ukradeno a vyuzitou. Jedna dokonce i Microsoftem, ktery je TAK dusledny v ochrane autorskych del…

  Sorry, za IT nevidim duvod k existenci autorskych prav.

 13. Jinak jsem si všiml neočekávanou blízkost názoru Modrého ptáka s komouši – cenu májen něco hmatatelného, co vyrobí (vykořisťovanej)dělník. Nebo co se dá ohmatat, i když to třeba třeba nevzniklo rukou člověka – např. půda.

  No , i ti sovětští komouši se toho později tak úplně nedrželi – skvělé vynálezce a podobné duševně pracující odměňovali – jak finančně, tak tituly.
  A nejen jednorázově.

 14. Mimochodem, tato diskuse je skutecne hodne stara. Zkuste si najit aktualizovany predslov tri muzu ve clunu, kdy si JKJ stezuje na to, ze jeho dilo bylo masivne vydavano v USA a nedostal ani dolar…

 15. mys ma dve tlacitka… ale moji prazane mi rozumi 🙂

 16. Kazdopadne, dnes mi EET dalo zabrat. I proto pisu jak tatar… ale jsem rad, ze se mi, mili danovi poplatnici, diky Babisovi na nuznou mzdu poskladate… 😀

 17. No a ještě ad 8 – třeba já… Nejsem firma a nechci bejt. Jsem – oficiálně – vědecko-pedagogický pracovník. A tato role mi vyhovuje. A protože funguju v oblasti základního výzkumu, mám volné pole působnosti říci – jo, tohle vypadá zajímavě, do toho s váma jdu, nebo – popř. vy mně taky šťastnej a veselej.
  No a jako takový, jsem zvyklý své výsledky publikovat – a za ty publikace jsem ostatně placen (mimo jiné). Takže, když svolím, že výsledky svého výzkumu bez vědomí a svolení třetí strany publikovat nebudu, očekávám za to nějakou kompenzaci – třeba v budoucnu. Můžu mít smůlu, ale to je riziko hry.
  No a tady mám navíc pojistku. Oni vědí, že já vím, a navíc že jsem změřil toho víc najednou a že i ta interpretace je pro člověka z oboru vcelku prostá… A mají zájem o další spolupráci. Takže, když to vyjde, fakulta dostane podíl na patentu – byly to fakultní mašiny a já to vyhodnocoval v pracovní době – a já možná nějakou tu symbolickou odměnu…

 18. Priznacne je, ze hnuti abandonware – snaha o snizeni patentove ochrany software z absurdnich 50 let – ma velkou cast podporovatelu prave z IT branze.
  Kdo bude hledat vyklad abandonware na wiki, prosim pouzijte anglickou verzi – cesky vyklad psal nejaky totalni idiot.

 19. 2 AeroKarel ad 10 – jo, to jsem nezmínil… Máš naprostou pravdu.

 20. „ale na trhu se objeví “nový lék”, srovnatelný s XY, leč mnohem levnější a současně na hovno.“- no a tady vidím ten základní problém. Pokud je na hovno, pak v prostředí skutečně svobodného trhu nemá šanci.

 21. 13 – halle, dneska nemas svuj den 🙂 Pro jistotu jsem si precetl MPtaka jeste jednou a ne a ne najit misto, kde pise, ze cenu ma jen neco hmatatelneho. Dokonce vidim par mist, kde pise vicemene opak 🙂

 22. 2 Foundry ad 20 – a zjistí to kdo? Co takhle placebo efekt? Viz homeopatickej lék na chřipku, na kterej přísahaj i felčaři a přitom je to podvod od začátku do konce. Nejdražší kachní játra na světě… (teď mi bohužel vypadlo, jak se ta sračka jmenuje).
  Stejně, jako globální oteplování…
  Jak pravil Renčín v jednom svém vtipu – Většina národa jsou blbci! Demokracie je vláda většiny! Děsím se názorů, ke kterým dospívám…
  BTW, až se zas někdy sejdem, nech si vyprávět, jak vzniknul nejsilnější magnet na světě – neodym-železo-bór, kterej je nedílnou součástí startérů japonskejch aut a jak rozsáhlá je jeho patentová ochrana. A jedná se o relativně levné prvky, které si můžeš patlat v kuchyni dohromady a vypejkat v troubě – beze srandy – ale zkus z toho něco vyrábět…

 23. Petře, nezdá se mi

  soukromé vlastnictví: „neomezené a výlučné právo k věci; právo disponovat věcí jakýmkoli právem dovoleným způsobem, totiž držet ji, užívat ji a vyloučit každého, kdo by v tom (oprávněného) rušil“ (Blackův právnický slovník).

  Termínem „věc“ se pochopitelně rozumí hmotné předměty: nemovité (půda, domy, stromy) a movité (auta, stoly, šperky).

  Fakticky se říká, že cokoli nehmotné nemůže být předmětem soukromého vlastnictvi.

 24. (19) Já už si to pamatuji dost mlhavě, táta mi to kdysi vykládal. Pár lidí se IMHO štajflo firmě a vsadili na věc poslední kalhoty. Samozřejmě si nedovolím hádat, jak by to vypadalo, kdyby patentová ochrana nebyla, jestli by se našel někdo jiný. Jde to fakt dost mimo mne, argumentaci MP rozumím, ovšem argumentaci zastánců patentů také. Až už chybí jen ten rabi: Máš pravdu. I ty máš pravdu. Jak mohou mít oba pravdu? I ty máš pravdu … 😛
  (20) Foundry, zrovna v oboru léků a zázračných léků jich je na hovno, ale dobře prodávaných jak nasráno. To prostě nikdo nezjistí, že je něco na hovno, pokud zjistí, těžko to dokáže (není-li to vyložený podvod).
  Uzavřel bych to asi tak, že patentová ochrana je věc dvousečná, využitelná (jako prakticky vše) k dobrému i ke zlému.

 25. (23) Takže když právník napíše „odvolání ve věci ….“, tak má na mysli židli? 😛

 26. „Termínem „věc“ se pochopitelně rozumí hmotné předměty“

  ale kdeže, obrat „obracím se na vás ve věci ….“ používám v pracovní korespondenci poměrně běžně. Význam to má jako „záležitost“, a určitě nejde o hmotný předmět.

 27. Z toho ale neplyne, ze to nema cenu, ze ano? Ja clanek ctu, ze je OK myslenku prodat, kdyz je zajem kupce – takze samozrejme musi mit cenu.

  Ale co bychom se hadali, nejlepsi bude, kdyz to rozsekne Honza, ne?

 28. Já taky nemám jednoznačný názor, snažím se spíš přemýšlet o tom, jestli by vznikla nějaká zásadní újma, kdyby patenty neexistovaly. A spíš se kloním k myšlence, že asi ne.
  Je to jako s nekrytými penězi. Nikdo si nedovede představit existenci bez nich. Svého času mě Revenda přesvědčoval, že bez nekrytých peněz by se hospodářství okamžitě zhroutilo. Jsem přesvědčen, že ne. Nakonec, peníze byly cca 5000 let tvořeny cennými kovy, fiat money jsou záležitostí posledních cca 100 let. Stejně jako patentová ochrana.
  Naskýtá se úvaha, jestli nejsou patenty stejným projevem kolektivistických tendencí, jako nekryté peníze.
  Obojí se v dějinách objevuje v momentě, kdy nabývají vrchu socialistické ideje.

 29. Ta věc , kterou se zabývají advokáti asi taky není hmotná 🙂
  I když jistě je možno se soudit o židli 🙂
  Proč se slovo causa přeložilo do českého (a možná i jiných )právnického jazyka jako věc by mohlo být zajímavé

  Holt v tom mají pravníci bordel – počínaje zmiňovaným poanem Blackem a konče našimi právníky 😀

 30. To nepoužívají jen právníci. Například v Jihu proti Severu tvrdí Jižani, že „bojují za naší svatou věc“.

  A Tys nikdy neřekl, že „ta věc je už vyřízená“?

 31. (28) Může být, Foundry, ovšem zrovna stejně to může být i tím, že svět i věci (hmotné i nehmotné 😛 ) jsou stále komplikovanější a tedy i jejich řešení. A stejná je i pravděpodobnost, že ty věci někdo úmyslně zesložiťuje.
  Každopádně, tohle už je zavedeno a víceméně všichni s tím počítají (což je to Honzovo „už to tak funguje dlouho a mají to všechny civilizované země“.. Jak by se postupy vyvinuly při jiném přístupu nevím, asi by po nějaké době byly zavedeny postupy jiné. Je otázka, zda lepší, problém, jak zaplatit drahý vývoj a uvedení do praxe, by pochopitelně nezmizel.
  (29) No, nevím, zda právníci. Vy zaručeně.

 32. Petře,
  jestliže něco není možné soukromě vlastnit, nedá se to prodat ani koupit. 🙂
  Myšlenku či vynález samozřejmě koupit lze,pokud uznáváš, že je v něčím vlastnictví.
  Pokud tvrdíš, že něco nikomu nepatří, nemáš důvod to kupovat, protože zaplatíš z něco co nebude ani tvým vlastnictvím.

  Samozřejmě je možné taky tvrdit, že nehmotné věci nelze vlastnit, prodávat a kupovat, Ale nakonec to koupíš. 🙂
  Co ti zbude, když potřebuješ na komp nějakej systém, a Linix je pro tebe nepraktickej.

 33. 30

  máš pravdu.
  Ovšem furt tu máš pana blacka, co tvrdí , že věc musí být hmotná. 🙂
  Na kterého se odvolává MP:
  Já s nehmotnou variantou „věci“ problém nemám.

 34. Aero,

  jelikož myslím,že věc může být hmotná i nehmotná v ničem bordel nemám.

 35. Dobrý večer. Děkuji MP za článek i PeSovi za příklad z praxe.
  Patentová ochrana v některých oblastech slouží k vyšachování malých hráčů z trhu. Já mám patenty – ty máš patenty, vzájemně si je licencujeme, ale třetímu – malému je budeme prodávat za těžký prachy. Někdy je to tak, že vynálezce má „pár drobných“, instituce pro kterou pracuje, případně právní kancelář z toho má „těžký love“.
  Vhodnost patentové ochrany lze zkoumat na srovnatelných zemích ve stejném časovém úseku s různou právní ochranou patentů. Německo vs. Británie?
  Patentová ochrana mj. slouží ke sdílení informací – každý může mít informaci o patentu, na jeho základě vytvářet odvozená díla, resp. vynálezy a přesto vynálezce nepřijde o svoji odměnu.

 36. Halladine, ale mně je jedno, co tvrdí pan Black. Já polemizuju s tím, cos napsal Ty, tedy že slovo „věc“ vždycky označuje něco hmotného a pouze říkám, že slovo „věc“ lze použít i když nejde něco hmotného. Že to slovo občas používám.

  Co tvrdí pan Black nebo na co se odvolává Modrý pták, Ti vyvracet nebudu, nejsem zodpovědná za to, co někdo jiný tvrdí nebo na co se odvolává.

 37. Mezi nehmotný majetek patří též obchodní značka, logo, grafické návrhy.
  Jak by to vypadalo, kdyby si každý mohl otevřít MacDonald?

 38. Zajímavé téma, a pěkný článek, takříkajíc inspirativní… Už jsem si jej přečetl na NP a něco mne k tomu napadlo, ale místo toho, abych do toho začal šťourat, jsem raději editoval fotky v Lightroomu. No, a teď jsem si aspoň našel, co k tomu mám rozepsaného v počítači, nadatlovav si to zde před pár týdny s úmyslem vložit pod http://sumavak.blokuje.cz/je-ekonomicky-program-prezidenta-trumpa-protekcionisticky ; zatím to ale není nic, co by mohlo stát za přečtení.

  Místo toho se prozatím zastavím raději u (12): Sorry, za IT nevidim duvod k existenci autorskych prav. Nojo, PK, jenže on je software a software. Jedna věc je třeba SW pro řízení železáren, napsaný těmto na míru. Ten kdyby nebyl nijak chráněn (tím spíše, mluvíme-li jen o jeho kompilované podobě), tvůrce to nemusí nijak poškodit, zejména nejsou-li ve zdrojových textech užity žádné originální a veřejně neznámé principy. SW prostě vznikl na základě nějaké dohody mezi (konkrétním, předem známým) zadavatelem a zhotovitelem; i kdybychom (teoreticky) předpokládali, že SW nevyžaduje žádnou údržbu, nemusel by být nutně zaplacen jednorázově, zhotovitel by mohl také dostávat nějakou (další) odměnu např. za každý rok, po který s ním železárna poběží, a vzdor tomu by se toto vše stále dalo ošetřit na bázi běžného smluvního práva, ani kdyby žádný copyright neexistoval.

  Ale druhá věc je (zjednodušeně řečeno) krabicový SW, tj. software určený pro volný trh, nejen pro předem definovanou (malou) množinu uživatelů; kupříkladu zrovna ten Lightroom. Ten nyní je chráněný jak technicky, tak i právně, totiž tím copyrightem. Pokud by byly technické ochrany prolomeny a copyright neexistoval, docela by mne zajímal Váš názor: Jaký obchodní model myslíte, že by měl Adobe (tj. původce LR) užít, aby byl schopen financovat vývoj Lightroomu?

  (Také byste mohl odpovědět, že Adobe by to bez copyrightu prostě nedělal, nucen vzdát se takovéto příležitosti tahat lidem z kapes peníze; ti však nebudou nijak poškozeni, neb mohou místo něj sáhnout po open source, např. RawTherapee nebo Gimpu. Nad tím bych ovšem mohl pouze soucitně pokývat hlavou… Tedy, je sice možné, že nebýt copyrightovaného SW, open source by byl kvalitnější než dnes, neb by oň byl větší zájem, jenže stejně má dnes k použitelnosti tak daleko, že nedokážu věřit, že by tohle jeho zlepšení stačilo.)

 39. 32 – jenye vynalez koupit lze – a delo se tak – i bez patentove ochrany. Takze QED

 40. Zpatecniku, ja zacal s IT hodne davno. Neveril byste, jak kvalitni a pestry vznikal shareware pro nejruznejsi naprosto specificke ucely… Ano, nebyl treba tak uzivatelsky pohodlny…

  Pamatujete jeste specializovane shareware FTP servery typu AmiNet?

  Ne, ja bych se o IT bez patentu skutecne nebal… spise naopak.

 41. A mohu rici, ze dodnes, kdyz potrebuji specializovany software typu tvorba carovych kodu, saham primarne po shareware.

  A to nemluve o tom, ze existence copyrightoveho modelu nam zastinuje dalsi mozne modely, ktere by mohly vzniknout, ac dnes nejsou validni. Typicky treba PTRS – to je freeware software pro rizeni heldesku, ticketovani a dalsich ITIL souvisejicich veci.

  Zakladni software lze koupit a provozovat zdarma, ale jestli chcete skutecne vyuzit nejsilnejsi featury, bez specializovanych sluzeb od autoru nemate moc sanci…

 42. Samozrejme je otazka kvality software ci uzivatelskeho komfortu… Jenze… Kdyby vlada rozhodla, ze chleb mohou peci jen licencovane pekarny a musi stat minimalne stovku, je prakticky jiste, ze by nekvalitni chleb z trhu zmizel…

  A dovedu si predstavit, ze by obyvatele teto hypoteticke zeme spekulovaly, zda by vubec nekdo byl ochoten peci chleb a jak by vypadal, nebyt vladni ochrany a licencovani… A jakyze by byl obchodni model…

 43. Ještě než se pustím do případné debaty, možná bych se opovážlivě pokusil celý chvályhodně dlouhý článek Modrého ptáka shrnout do jediné věty:

  Cožpak lze urychlit (technický či kulturní) rozvoj tím, že v něm budeme někoho brzdit?

  A jestli můžeme – jakože si myslím, že ano, ač samozřejmě zdaleka ne každé omezení jej urychluje –, pak bychom si měli být vědomi toho, že ovšem jde o paradox.

 44. 40 – To je nedorozumění, PK. Shareware je stále copyrightovaný software (jen pochopitelně nemívá ty technické zábrany kopírování).

  Jinak tedy s sharewarem shodou okolností určitou zkušenost mám, dnes myslím zhruba 20 let starou. Vedle demonstračních disket se svým SW jsme jej tehdy začali nabízet i jako shareware; kdosi nám to myslím navrhl a ty diskety pak šířil. Občas se nějaký uživatel i zaregistroval; pak za námi dokonce byl redaktor z Computerworldu (existuje ještě?), že to prý je nejprodávanější (či nejregistrovanější? – už nevím) český shareware. Dohromady mi přinesl několik promile mých celkových příjmů.

  Je pravda, že se Lightroom prodával (před přechodem na model předplatného) za částku, která řádově odpovídá horní mezi obvyklých registračních poplatků sharewaru. Já bych si jej klidně zaregistroval, neb těch pár tisíc nehraje žádnou roli ve srovnání s hodnotou času, který jsem u něj proseděl. Jenže jednak mi to jako životaschopný obchodní model celkově nepřipadá, za druhé, jak říkám, shareware je copyrightovaný, takže to neodpovídá na moji otázku v 38.

 45. 44 – A jestli můžeme → A jestli lze… Omlouvám se; to je tím, že edituju a spím u toho. Přeji dobrou noc.

 46. 44 Zpátečníku,
  brzda je legitimní požadavek jako každý jiný!

 47. Dobré ráno,

  v devadesátých letech se otázkou duševního vlastnictví zabývala i komora architektů a pokoušela se je vtělit do svých řádů. Vznikaly tak až pitoreskní pravidla, kdy například jste se mohli dopustit prohřešku proti etickému řádu, pokud jste vzali zakázku bez toho, abyste si ověřili, že klient nemá vůči nějakému jinému architektovi dluhy.
  V oblasti duševního vlastnictví se pravidla leckdy dostávala do přímého rozporu s právy vlastníka nemovitosti, protzože byla snaha prosadit, aby autor projektu měl ke stavbě autorská práva a mohl rozhodovat o tom, jak s ní nakládat po celou dobu její existence. Například veškeré změny stavby jste mohli provést jen se souhlasem jejího autora, pokud byl naživu. Takže de facto o tom, jak budete se stavbou nakládat, by byly vaše potřeby a uvážení závislé na svolení autora projektu.

  Naštěstí se to vbrzku ukázalo jako naprosto neživotaschopné a nevymahatelné. Takže to snad i škrtli nebo aspoň plnění nevymáhají.

  ale kolegyně kvůli téhle problematické ochraně duševního vlastnictví opravdu byla kdysi popotahována před stavovským soudem komory. Paradoxem bylo, že nešlo o autora celé stavby, ale jakýchsi interierů prostor, které byly poplatné době a ztratily dávno funkčnost. Objemově šlo o velmi malý podíl z rozsáhlé stavby. Autorem byl nějaký kovaný expert, který by tu práci za boševika nedostal, kdyby kovanej nebyl a nebyl ani členem komory. Kolegyni tenkrát hrozila kvůli jednomu ješitnýmu dědkovi ztráta licence.

 48. Dobré zas ráno… 2 Zpátečník ad 44 – Cožpak lze urychlit plynulost přepravy, když některá auta budou brzdit? IMHO, existence brzdy v autě je velmi užitečná… Ať už je provoz sebeplynulejší…
  Leč je mi jasné, že do hladce plynoucího písku vnáším nějaké to nepatřičné soukolí…

 49. (49) Tam bych viděl problém v nařízení pro všechny, když je to přitom snadno ošetřitelné konkrétní smlouvou mezi architektem a zákazníkem, je-li konkrétní zájem.

 50. EET
  Kolik se toho asi tak dá na Cimburku „zpronevěřit“? 😀

  …Ještě větší problémy budou mít na zřícenině hradu Cimburk, kde řeší hlavně věci praktického rázu. „Nemáme tu ani elektřinu. Kvůli pokladně jsme museli pořídit elektrocentrálu, takže sem teď budeme muset tahat kanystry s palivem,“ popsal kastelán Pavel Kudlička.
  Internet tady budou řešit mobilním připojením, jen provoz pokladny je však přijde na víc než deset tisíc korun ročně. „Bohužel z toho vyplývá i zvýšení vstupného. Dospělí zaplatí 50 korun, děti 30,“ upřesnil Kudlička….
  Zdroj: http://zlin.idnes.cz/zriceniny-hrady-eet-pamatky-uctenky-d7x-/zlin-zpravy.aspx?c=A170301_2309230_zlin-zpravy_ppr

 51. A preference ANO stoupají. Zdá se, že většina národa toho všivýho eestébáka miluje. Na stará kolena mi konečně došlo, že v únoru 1948 to nebyl žádný puč, ale že si ten socialismus, v němž bude stát , byť bídně a mizerně, starat o každého kdo nebude vyčnívat, většina národa přála.Je mi jen líto těch, komu se z tohoto ráje podprůměru nepodařilo včas zdrhnout.

 52. 52-je neuvěřitelné, kolik je v diskusi Halladinů. Kteří nechápou, že je jenom na rozhodnutí byrokrata, zda vám uvěří, že půl dnes vskutku nejela data v mobilní síti a proto jste účtenky odeslali až večer. A že proklamované řešení za „pár tisíc“, které má něco vydržet a být spolehlivé prostě neexistuje.
  To, že vydání účtenky z malého terminálu kdesi na pláži nerovná se online EET ani nekomentuju.

 53. 13 halladine, všiml jsem si, že příčina obého spočívá v oprašování klasiků mechanického parního devatenáctého století, a případně jejich opisovačů. Jenže technologie od té doby úžasně pokročila, především informační. Technologický svět je složitější, obsahuje více duševní práce. Naproti tomu postupně odpadly přirozené ochranné překážky. Například vzdálenost, která pro informace již nepředstavuje překážku, ale ani pro lidi a zboží. Není problém okopírovat a v krátké době zaplavit světový trh. O tom by bylo možno napsat mnoho a uvést příklady.

  Pro mě jako v ostatním není otázka ano či ne, ale otázka míry.

  Co se týče tématu, nejen v tomhle libertariáni spolu s marxisty sedí v jedné hospodě, která na štítu má napsáno Devatenácté století.

 54. 53-ano, taky začínám mít ten pocit. I když je to teď (zatím) soft verze. Ta nenávist ke „zlodějům a podvodníkům“, kteří si za nepřiznané daně kupují auta a dovolené. To volání po „spravedlnosti“ a „stejných podmínkách pro všechny“. A po potrestání. Apely na „slušné lidi“, kteří „nahlásí podvodné jednání“.

 55. Dobré dopolední vespolek,

  nikdy jsem nic nepatentovala, takže o tom nic nevím, ale můžu dodat jednu perličku z mého oboru Přijde mi absurdní, že se dalo patentovat něco, co máme všichni ve svých buňkách…):
  Genový patent jsou exkluzivní práva na specifickou sekvenci DNA (gen) udělena vládou jedinci, organizaci nebo korporaci, která deklaruje prvenství v identifikaci daného genu. Držitel patentu pak diktuje jak může být gen použit jak ve sféře komerční (klinické genetické testy) tak nekomerční (včetně výzkumu) po 20 let od vydání patentu.
  V r. 2013 (!) Nejvyšší soud USA rozhodnul, že lidské geny nemohou být v USA patentovány, neboť DNA je “produktem přírody”, a že tudíž při popisu genu není nic vytvořeno, není zde žádné intelektuální vlastnictví potřebující ochranu. Do tohoto rozhodnutí bylo patentováno 4300 genů; rozhodnutím soudu se tak staly všeobecně přístupné jak komerci, tak dalšímu výzkumu.
  Patentovat však lze DNA, se kterou bylo v laboratoři manipulováno, takže nemůže být v přírodě nalezena.

  Jeden by skoro řekl, že by každý z nás měl platit popisovateli genů za to, že nám fungují 😀

 56. Fujtajbl poránu,
  na Podblanicku zataženo, občas poprchává, fouká mírný vítr severáček. Je sice osm Celaskonů nad nulou, ale ten vítr je studenej a hnusnej.
  Dnes ráno jsem navštívil Hallovu kolegyni, zatímco Hall je už emeritní, paní kolegyně je zubodravec v nejlepších letech. Asi to ledascos vysvětluje, protože ona negooglí, nýbrž má takříkajíc prst na tepu doby a babišovy vynálezy má denně na stole. Nikterak Hallův názor nesdílí, ba dokonce bych řekl, že má zcela antagonistický pohled na ekonomický svět. Mimo jiné říkala, že před spadnutím do další vlny EET, změní status podnikání z fyzické osoby na spol. s r.o., protože v téhle branži to už jako fyzická osoba nepůjde. Naneštěstí jsem jsem nevnímal její důvody, protože se mi zrovna hrabala sbíječkou v chlebárně. Což je škoda, docela by mě důvod zajímal. Ale ta (bohužoužel asi marná) touha, aby v příštích volbách vyhrál někdo, kdo EET obratem ruky zruší, ta z ní přímo tryskala.

 57. Matzurko,
  na tom nevidím nic divného. Takhle nějak fungují autorská práva v multimediální oblasti. Platíš autorský poplatek za prázdné CD, za prázdnou flešku, za tiskárnu která nic nevytiskla, za vypnuté rádio, za televizi… Nevím jestli to tu někdo zmiňoval, ale pokusy o patentování používání operandů a matematických operací tu byly. Když si představím, že bych platil licenční poplatky za použití sčítacího algoritmu, nebo za boolovskou operaci…

 58. Dušane,
  tady na Podblanicku je asi taky nějaké reziduum ve vodě, nebo něco sypou do knedlíků, protože tu volně bez dozoru s občanským průkazem pobíhají lidé, kteří zcela vážně tvrdí, že Babiš je dobrý ministr financí, protože je tak bohatej, že nekrade a nemusí hrabat peníze a tudíž může veškerou svou energii vložit do toho, aby republika vzkvétala a lidi se měli dobře. A jedním dechem probírají, který soukromník zavřel, co začíná být nedostatkové zboží, že ty kurvy zdražujou. A nostalgicky vzpomínají na devadesátá, co se tehdá všechno mohlo…

 59. Ptakopysku,

  změna formy podnikání na sro má spoustu výhod.
  1, Pokud jsi fyzické osoby , hůř se předává ordinace. Další fyzická osoba musí o všechny smlouvy s pojiˇšťovnami i některé další administrativní úkony požádat znovu.
  Pokud má tyto smlouvy vyřízené sro – stačí prodat sro, a je vymalováno. Všechno zůstává v platnosti.
  Další možnost je ekonomická úspora na daních a pojistném .
  Majitel si platí plat jako zaměstnanci, a má možnost to nasadit níž, zbytek jako příjem z kapitálového majetku,už bez pojistného.
  Kdysi jsem v nějaké daňové příručce četl, že od určité výše zisku se to vyplatí, ale propočítáno to nemám.
  Taky jsemo tom uvažoval.

 60. Majitel si platí plat jako zaměstnanci, a má možnost to nasadit níž, zbytek jako příjem z kapitálového majetku,už bez pojistného.

  To je odporné. Nasazovat něco níž a platit nižší pojistné. Nedělají to náhodou také ti kritizovaní živnostníci ? Když někdo vydělává, měl by prostě zaplatit daně jak kráva a pojistné jak kráva, ne ? I tak mu zůstane dost.

 61. Halle,
  to skoro vypadá, jako bys naznačoval, že paní zubařka kradně? Že jako fyzická osoba si přikrádá a až na ní dopadne ruka zákona a spravedlnosti v podobě EET náhle se ukáže, že její příjem je daleko vyšší, než deklaruje ve svém daňovém přiznání a tudíž bude muset najít novou obezličku v podobě s.r.o., jak ojebávat stát na daních 😀
  Mmch. docela by mě zaujímalo ako kradne, protože na úplně každou věc, včetně pitomostí za pár korun, mi vypisuje paragon.

 62. 66-zubaři můžou, tam jde o „ekonomickou úsporu na daních a pojistném“. Problém je v krádežích kadeřnic a provozovatelů večerek… Tam utíkají obrovské peníze. Které pak chybí na školy a nemocnice a tak.

 63. NoName,
  Halladin hledí na svět prismatem svého jáství, jak by řekl Sigmund Freud.
  Tudíž mu nemůžete úplně všechno věřit.

 64. „Tam bych viděl problém v nařízení pro všechny, když je to přitom snadno ošetřitelné konkrétní smlouvou mezi architektem a zákazníkem, je-li konkrétní zájem.“

  Karle, základní problém je, že stavbu architekt navrhuje pro zákazníka a ne pro sebe a to nějak kolegové nechtějí chápat.

  Výsledkem tohohle způsobu uvažování je architekt Milunič, který chce tantiémy z pohlednic , na kterých je tančící dům a brečí, že Praha by mu měla přispívat na atelier, protože tůristi ten barák jezdí očumovat a Praha mu proto něco dluží.

 65. Hall je pouhý břídil, nějakej Adámek na FB je mnohem lepší! 😀

  „a koneckonců i kdo slyšel Babiše v UK, tak to mohl pochopit. prostě se vybere od lidí či subjektů , kteři předtím daně moc neplatili a ostatním se mohou z příjmu snížit! mluvil o všech pod 117 000 hrubého, to je naprosto logické! 🙂 a tím se dostane ekonomiky i víc peněz, lidi mohou více utrácet a vybere se víc na DPH, daně z příjmu půjdou dolů!“

 66. Ptakopysku
  tak tohle jsem vůbec nenaznačoval.
  Jen to, že v případě například odchodu do penze se sro předává líp, a od určité výše příjmů ( přiznaných , nezatloukaných ) se to ekonomicky vyplácí.

  A je to naprosto legální.

  Do souvislosti s EET jsem tyto argumenty nedával.
  Ale jistě, podvádí se ve všech oborech. čímž ovšem neříkám , že podváděj všichni.
  Ovšem takovej paragon se dá vydat pacientovi, a jinej , s jinou sumou zařadit do účetnictví.
  Někdo má na to nervy , já ne. Ale někteří to asi dělají. Zvlášť když inkasují za něco, za co by inkasovat neměli. Například za protetiku, která je podle smlouvy a ceníku VZP placena plně, a přirážet by se neměla ani koruna.
  Vickrát jsem se s tím setkal, když mi nový pacient řekl, kolik zaplatil za korunku,za kterou podle smlouvy s pojišťovnami neměl platit nic.

  Pokud někdo dělá takovéto machinace, s EET bude mít problém.

 67. Ptakopysku,

  i ta kadeřnice ze sebe může udělat sro. Otázka je, zdali má příjmy,při kterých se to vyplatí.

 68. Legální je, co dělám já. Nelegální a nemorální, když to dělají ostatní.

  Protože chybí ty daně, které neodvedla kadeřnice. Ne ty, které „zoptimalizoval“ dentista.

 69. NoName 🙂

  já to nedělal.
  A neměl by to dělat nikdo, a je úplně fuk, jestli je zubař nebo kadeřnice.
  Co se týká výběru formy podnikání, každej si může vybrat,co mu vyhovuje. Každá forma podnikání – OSVČ,sro, akciovka má své výhody a nevýhody.

 70. Pár poznámek k tématům.

  Napřed jedno, kterému nerozumím. Farmacie, léky a chemie.
  Je moc hezké, od něčeho vědět složení. Druhá věc je, jak se k dané sloučenině dostat. Ono to může být závislé na hodně podezřelých vlivech, maně mne napadají katalyzátory, o těch jsme se snad i učili.
  Takže jsem to jenom slyšel, ale v leckteré laboratoři prý mají flašku jakéhosi čehosi, co když se použije z jiné flašky, tak vyleze jiný blebtan.¨
  Ale to jsou pouze věci z doslechu.

  Pokud jde o software, každý software je copyrightovaný a na každý software existuje licence. Byť by to byl copyleft.
  A schválně se položte na otázku, kolik programů používáte, pod jakou licencí a kolik těch licencí jste před odsouhlasením četli (a pochopili).

 71. NoName,
  nenechte cloumat se svým majestátem. Myšlenka, že Babiš (potažmo jeho volič) legálně optimalizuje svoje daně, což je v pořádku a chvályhodné, zatímco živnostník sprostě krade, je úhelným kamenem myšlení Babišových voličů. S tím nic nenaděláte. To je axiom.

 72. 78-docela se bavím.
  BTW, pamatujete si z vojny, jak člověk, který Vám nejvíce spílal za buzeraci, když jste byl dozorčí roty byl sám gigantickým buzerujícím, když byl dozorčí on ?
  Je to stejný princip.

 73. Ptakopysku 🙂
  teď sis dal vlastní gól. Babiš asi nezatloukal svoje příjmy,což je trestné.
  Alespoň jsem nezahlédl ani náznak toho , že by ho někdo z toho obviňoval. A je obviňován z toho , že je zloděj, ač jen využil možnosti zákonů.
  Naopak, ti živnostníci ,kteří zatloukají příjmy,což je zřetelně proti zákonu jsou zde některými považováni za hrdiny.
  Poněkud schizoidní…..
  Kurva,proč mám takovou blbou náturu, co mě nutí zastávat se někoho ,kdo je obviňován nesprvedlivě, i když ho vůbec nemám rád ?
  Vždyť přece zaujmout k někomu a prori nepřátelskej postoj a házet mu na hlavu věci reálné i nesmysly je tak snadné….

 74. 77 Honzo,
  chemie se strašně špatně krade.

  Kdysi jednu výrobu glazur přesunuli, v rámci EU, z Holandska do Španělska. Že suroviny hned u fabriky, nic se nemusí vozit a vůbec se ušetří.
  Převezli vybavení, převezli receptury ….. a začali používat ty místní suroviny. A okamžitě začli taky šílet, neb jim ty glazury vůbec nevycházely…. Motaly se jim do toho jakési všivé molekuly ve stopovém množství a byli komplet v háji…

 75. Pořád jsem nepochopil, proč na stavbě nemocnice chybí právě daně od kadeřnice Máni a ne ty zoptimalizované od Babiše nebo eseroidního dentisty.
  Rozdíl je jenom v tom, že Máňa nemá na právníka, daňového poradce ani není ministrem financí, a tak pro daňovou optimalizaci prostě použila metody, na které má.

 76. Jen na okraj k daním: v Německu je pro daňové přiznání k dispozici elektronické podání, které se jmenuje ELSTER (= ELektronische STeuerERklärung). To jméno je poněkdu pikantní: Elster je také pták, který se česky zove STRAKA.

 77. Kor když se to dá dohromady s ideou, že „bohatší by měli platit více“.
  Je Babiš nebo dentista bohatý ? Je kadeřnice chudá ?

 78. No Name,

  Každý má právo dělat to ,co mu zákon dovoluje,anebo alespoň nezakazuje.
  To ,co mu zákon přímo zakazuje , právo dělat nemá.

 79. Když se diskutovalo, zda Babišova opatření přinesou těch 18 miliard navíc, vyjádřil jsem domněnku, že bude úspěch, podaří-li se tím vykompenzovat těch cca 6,5 miliardy co Babišovo MinFin odpustilo na daních či přinejhorším oněch 1,5 miliardy, co Babišovo MinFin odpustilo Babišovým firmám.

 80. halladine,
  [80] 😀 já NoNamovi vysvětluju, jak uvažuje Babišův volič. Děkuji za potvrzení.

 81. 44 Zpátečníku, ne tak urychlit, jako změnit. Svět bez ochrany „duševního vlastnictví“ by vypadal jinak. Neříkám tím, že všeobecně hůř nebo lépe. Nynější stav je důsledkem spontánního řádu, vyvážený na nějaké úrovni. Dochází-li ke změnám, jsou důsledkem reakce na něco. Vždy dochází k vyvážení na nějaké úrovni. Ochrana duševního vlastnictví má nějaké důsledky. Ty jsou příčinou nějaké reakce, která má nějaké důsledky.
  Posun tím či oním směrem je vyvoláván praktickými potřebami a poměry sil. A protože politika je koncentrovaná ekonomika, je odrazem zájmů „nejkapitalističtějších“ pilířů „kapitalismu“, „nejtržnějších“ pilířů „trhu“ v pravidlech, která určují velcí hráči. Je humorné pozorovat jak klopýtají na překážkové dráze, kterou si sami stavějí.
  Tak i klání ideologů podporujících tu či onu stranu, a ovšem jí podporovaných, podle toho jak komu se co hodí. Ovšem někteří tak činí čistě ze svého přesvědčení o správnosti své víry.

  Z mého pohledu, zrušení ochrany duševního vlastnictví je utopie. Jsou silné zájmy, které ji drží. Na druhou stranu jsou silné zájmy na její oslabení. Je i snaha obsahující kalkulaci transakčních nákladů ji ignorovat. Na druhé straně snaha zvýšit transakční náklady takové ignorance. Například násilím vykonaného státní mocí (za tím účelem vydržované a ovládané) v podobě vězení.

  K „vlastnickému právu člověka na sebe samého“ : Aneb lidská svoboda v merkantilistickém buržoazně protestantském pojetí. Obchodnické myšlení redukující vše na zboží a vlastnictví. Člověk jako zboží vlastnící samo sebe. Pozoruhodné tak jako jiné redukující pohledy na svět, podle různých oblastí, oborů a specializací.

  Když se obchodníci spojí s právníky, nemůže to dopadnout jinak.
  Proto i ta úžasná ochrana duševního vlastnictví. Jenže proč ne, když přichází klient a přináší peníze, co bychom pro něj neudělali, že.

  Můj názor na ochranu duševního vlastnictví : Všeho moc škodí.

 82. Rputi,
  v podstatě nějak podobně to bylo s damascénskou ocelí. Ruda je těžila na jednom konkrétním místě, tavila se dřevěným uhlím ze stromů z konkrétního místa, obé obsahovalo stopově atomy prvků vlastní těmto místům a pak měla ocel popisované vlastnosti. Ložisko je v současnosti vytěžené, stromy pokácené a spálené. Ani pomocí analytických metod nelze přesně namíchat směs, aby krystalizovala s „chybami“ v mřížce jako měla ona dávná damascénská ocel. Vlastnostem dávné oceli se dokážeme přiblížit, v některých parametrech ji dokážeme překonat, ale stejnou prostě neuděláme. A ještě jedna věc – protože žijeme v entropickém vesmíru, lidi, co měli a mají něco společného s tavením, krystalizací a podobnými špumprnáklemi jsou tak trochu docela dost čarodějové. PeSa samozřejmě nevyjímaje. 😀 😀 😀

 83. Halle,

  „Poněkud schizoidní…..
  Kurva,proč mám takovou blbou náturu, co mě nutí zastávat se někoho ,kdo je obviňován nesprvedlivě, i když ho vůbec nemám rád ?“

  To se zeptej rodičů nebo Pánaboha. Nikdo tě to nenutí – a už vůbec ne na tomto fóru – dělat. Ovšem už tu byla snaha ti vysvětlit, že kromě práva a zákonů psaných existují i jisté nepsané, definované jako „to se nedělá“. To jsi taky nepochopil. Neobhajuji Máňu-přikrádačku (kterou stát zjevně nebyl schopen odhalit a postihnout), ale Máňu-poctivku, co má výdělek docela malý, ale přesto si na to musí zakoupit šmírovací pokladnu (a jelikož pak bude v mínusu, raději půjde na pracák), aby si Babiš mohl odpustit daně. Místo aby dohlídnul na nepoctivé, zlikviduje poctivce. Huráááá !

 84. Mno, k tomu duševnímu vlastnictví – několikrát se tady probíral vtip o bouchnutí kladivem a že dotyčný věděl kam – tak to je krásný příklad duševního vlastnictví, které si dotyčný mechanik samozřejmě nechal zaplatit. A zákazník buďto zaplatí, nebo do toho svýho křápu může sám kladivem mydlit jak hluchej do vrat a bude mu to hovno platný.

 85. Dobrý den,

  obvyklý obchodní postup (milovníci cizích termínů by řekli „strategický“) v příčetných obchodních společnostech je, že spočítají náklady, které budou muset vydat na nějakou akci (záměrně volím obecný termín). Následně ho ještě násobí „bulharskou konstantou“ 1,3 a vyšší. V této fázi zhyne asi 95 % nápadů. Žijeme ve světě vzácnosti a koupěschopná poptávka (jsme pořád ve světě obchodních společností) obvykle „kreativce“ vrátí na zem. Pokud je číslo „snesitelné“ k aktuální výkonnosti společnosti, tak nápad postoupí do dalšího kola a zahájí se další akce. Jestli je trh konkurenční, včetně nových příchozích, jaká je síla dodavatelů a odběratelů, množství náhrad a tak dále. Potom ještě banální záležitost-přesvědčit investory a jde se na věc. Potom se výrobek uvede na trh a všichni čekají, jestli si zákazníci „zázrak“ koupí nebo nekoupí (proto „koupěschopná poptávka“. Podle mých zkušeností a znalostí, připadá na každého šampióna, tak stovka „lůzrů“. Jistoty jsou pouze 3.
  Psát tohle všechno, mně přišlo banální, protože začátek je vždy ve světě obchodních společností stejný. Tzn.: prodáme v průběhu 5 let za určitou cenu, určité množství, které vyrovná diskontované náklady (fixní a jednotkové) na množství produkce za stejné období? Byl jsem přesvědčen, že jsem tohle vypointoval hned na úvod – světem vzácnosti. Bariér je mnoho „an sich“ nebo chcete-li brzd. Patenty a copyrighty jsou další překážkou, po mém soudu naprosto zbytečnou, což jsem také vypointoval. Ale opakováním se dosáhne rutiny, která šetří čas na složitější záležitosti.

  Petře – stran nehmotných a hmotných věci (zanedbám účetní kategorie). V hlavě mně zní hudba jako Mozartovi. Následně ji musím zapsat v hudebních symbolech na papír nebo přehrát na hudebním nástroji. V případě práce je to jasné – nedělitelnost (hlava bez rukou a naopak). U notového zápisu je jasné, že ano. U přehrávky? 🙂

 86. 86 halladine, no a? Každou chvíli je to něco jiného. Předhozením krokodýlům za neuctívání Ámóna či Átóna, podle toho čí kněží vládli.
  Zákon je jako bílá čáře na silnici. Slováci mají přísloví, že „Biela čiara nieje můr.“
  Je jedno, jestli zákon vydá faraon, středověký vládce, papež, novověký diktátor, či parlament. Kázání o principech (podle aktuální potřeby) je součástí příslušné distribuce ideologie pro prosťáčky.
  Zákon je porušen vždy, když transakční náklady spojené s jeho porušením se jeví jako nižší než zisk.

 87. zákon přece nezakazuje darovat část svého majetku – nějaké společnost – svým dětem. Zákon nezakazuje těmto dětem požádat o dotaci na výstavbu Čapího hnízda“! Zákon nezakazuje tuto dotaci přijmout a zákon nezakazuje, poté, co byla dotace odčerpána, převést zase majetek na tatínka. Zákon zakazuje žádat o dotace, určené malým a středním firmám, nějaké velké firmě s miliardovým jměním a obratem.

  Až Babiš skončí, tak se určitě objeví spousta chytrolínů, kteří se budou divit, proč se nepátralo po zdroji a původu jeho majetku.

  Možná by nebylo od věci se podívat do roku 1993, kdy byla založena pražská kancelář Petrimexu ve formě stotisícového eseročka s názvem Agrofert, spol. s r.o.. 100% vlastník Petrimex. Po roce bylo navýšeno základní jmění na jeden milion a společnost transformovala do akciovky Agrofert, a.s., čímž byla zneviditelněna vlastnická struktura a mohlo se začít. Do firmy se zakoupila Ost Finanz und Investition se sídlem v Baar (CH).

 88. Zpatecniku, dnes mam prace jak blazen, tak jen strucne:

  – shareware mate de iure pravdu, ale de facto… Kolik znate sporu treba autora WinRAR, ze se jeho software pouziva bez registrace? 🙂 Shareware jen velmi malo funguje na principu patentove ochrany, klicovou slozkou je dobrovolnost.
  – OTRS je open source, a plni Vase podminky velmi dobre – specializovany, do znacne miry krabicovy system pro relativne malou skupinu uzivatelu….

 89. 96 – a také se v praxi začalo uplatňovat tzv. nepřátelské převzetí. Jo, tehdejší majitelé firem, které se ocitly v hledáčku, by mohli vyprávět….

 90. (70) Ale jistě, ale mělo by být věcí smlouvy mezi architektem a zákazníkem, zda nějaká další práva budou nebo ne.

 91. Ptakopysče, gratuluji. Konečně někdo, kdo si neplete damaškovou ocel s damascénskou. I název ocel je jaksi mimo, protože je to směs kujného železa s ocelí. Stejné je to i s japonským mečem katanou, který je podle specifikace, dané tuším už od 13. stol., vlastně šavle. A ten kratší doslova nůž.

  Duševní vlastnictví, ehm. Já musel kdysi na svůj přípravek udělat tzv. normu. Mimochodem, ještě je k dohledání. Výsledek se dostavil. Do dvou měsíců ho měli, někteří dokonce jen pod jiným názvem, u nás všichni. A do půl roku na můj systém najela celá Evropa. Jsem to ale dobrotivec… Pokus o ochranu žalostně selhal. Přípravek mne nicméně ještě deset let obstojně živil.

 92. 94 Modrej, ano. Dovedu představit. Bylo by s tím počítáno, svět by byl jiný. Třeba by ubylo profesionálních spisovatelů a jejich převážně zábavných knih, filmařů a jejich převážně zábavných filmů, protože s informační globalizací a technickými možnostmi s minimálními náklady pořizovat libovolný počet kopií v nesnížené kvalitě, odpadly přirozené technologické překážky. Naopak v některých technologických větvích a oborech takové překážky přibývají. To co v devatenáctém století zvládl každý talentovaný nijak zvlášť nákladně a složitě vybavené dílně či laboratoři, nyní nelze. Na druhou stranu, v některých oborech jsou ke koupi výrobní nástroje a technologie. Různě dostupné za různou cenu. Naproti tomu přirozenou ochranou je inovační cyklus. Příkladmo ve výrobě procesorů. Ve spojení s technologickou náročností výroby je přirozenou ochranou proti kopírování. Ne, že by to v principu nešlo, ale překážkou jsou transakční náklady. Dání na trh by se nevyplatilo, protože originál by byl na trhu už v pokročilejší generaci.
  Čili přirozené překážky nepůsobí všeobecně rovnoměrně. Ochrana duševního vlastnictví je umělým prvkem způsobujícím, že svět je jiný, než jaký by byl jen v důsledku působení přirozených překážek. Podle toho jak se projevují v různých odvětvích a oborech.
  Ve své zvědavosti bych rád věděl, v čem a jak moc by byl jiný.

  Z reálného pohledu, filipiky proti ochraně duševního vlastnictví jsou příjemnou intelektuální rozcvičkou.

  Ovšem, čeho je moc, toho je příliš. Patentování obecností, blokační patenty – prakticky patentové výpalné, ochranné autorské svazy, autorské výpalné, blokační ochrana opuštěných technologií…

  Patentový byznys. Jestliže „něco nejde“ na prvním místě při hledání co za tím je, je třeba hledat právníky, kteří jsou existenčně závislí na takovém umělém zesložiťování světa.

 93. Františku,
  první japonské meče byly vlastně licenční čínské oboustranně broušené. Takže to byl doopravdy dvouruční meč dle české terminologie. S potřebou používat meč při boji na koni jednak zmizelo jedno ostří a druhak došlo k zakřivení, aby se mohlo snadněji tasit. Takže vznikla obouručná šavle. Ale zvykově a historicky se tomu říká meč. Menší zbraň je wakizaši. Původně wakizaši sloužila k upižlání hlavy nepříteli poté, co byl deaktivován katanou, nebo jiným příhodným způsobem. Vývojem se stala hlavní zbraní při provedení harakiri, kdy si harakirista vrazil wakizaši do břicha na levé straně, trhl doprava a tak si otevřel břišní dutinu. V tomto okamžiku mu jeho sekundant (zpravidla nejlepší přítel, nebo někdo, koho si harakirista vážil) setnul hlavu katanou. Dalším zajímavým japonským nářadím je dýka tantó. Tu při sebevraždách používaly japonské ženy. Prořízly si dýkou tantó krční tepnu.

  Jen tak pro zajímavost přihodím popis vývoje mečířské dílny odborníkem na japonské meče. Dost hlína pro laika:
  Šodai (první generace) Jošimiči vytyčil styl školy Mišina, spočívajícího v široké čepeli evokující meče z období Nanbokučó (1333 – 1393), hamonu s dlouhým a rovným jakidaši a množstvím hataraki – dži nie, sunagaši etc. Hamon byl ve stylu gunome, notare-midare, o-midare , později objevil i hamon sudareba, nejcharakterističtější znak školy. Hada je itame až koitame madžiri masame, na šinogi dži masame, s dži nie. Jeho syn, mistr 2. generace, působící mezi lety 1641 – 1655, pak doplnil repertoár školy o další charakteristický hamon, který objevil – kikusuiba (chryzantémy na vodní hladině).

  Od dob mistra 2. generace současně působila kromě Kjótské i Ósacké větve školy, která ovšem ve svých pracích vykazovala jisté odlišnosti, například kratší jakidaši.

  Meče zhotovené mistry první a druhá generace jsou hodnoceny pro schopnost sekat stupněm rjó wazamono 良業物, práce jiných generací včetně tvůrce tohoto meče wazamono 業物. Hodnocení vytvořil svou statí Kaihó Kenšaku 懐宝剣尺(Příruční manuál drahocenných mečů) opublikovanou 1797 Jamada Asaemon 山田浅右衛門, oficiální šógunátní úředník pro testování mečů o tamešigiri jaku.
  Vycucnuto odsud: http://www.busido.cz/odborne-clanky/katana-tanba-no-kami-yoshimichi

 94. 90 – Což o to, Schumachere, v té tučně sázené větě v (44) jsem se toliko snažil úvodní článek jaksi převyprávět, ne s ním vyjádřit souhlas. Naopak ale souhlasím s tím, že článek si správně (byť implicitně) všímá paradoxu, který jsem tam uvedl.

  Celá otázka copyrightu a patentových práv samozřejmě má spoustu rovin; než budu donucen se vzchopit a začít dělat cosi užitečnějšího, stihnu zmínit možná dvě:

  1) Kdybych se pustil do kritiky článku Modrého ptáka, vycházel bych asi hlavně z toho, kde nacházím jeho základní schema: Na jedné straně je zde vlastnictví řekněme obecné; to pojímá jako zcela přirozený koncept, lidstvu téměř apriorně daný, anebo automaticky a jediným možným způsobem odvoditelný již ze samotné existence lidské společnosti. Koncept pokládá za natolik robustní, že bez úhony snese i tak extensivní užití, jako je „vlastnictví vlastního těla“. (Ačkoliv připouštím, že jistě lze uvažovat i v takovýchto pojmech, beru to spíše jako doklad toho, jak se koncept vlastnictví může stát zavádějícím. To už by se mi relevantnější zdálo místo toho říci, že moje tělo vlastní mě…) Na druhé straně článek ukazuje, že koncept duševního vlastnictví není určitým speciálním případem vlastnictví obecného, nýbrž je s tímto konceptem v rozporu svými podstatnými atributy; právě proto je duševní vlastnictví pochybné již od samého základu. Takovéto schema se ovšem může dobře vyjímat v nějaké teorii či ideologii, ale v reálném světě vidím jeho přínos spíše malý a praktickou aplikovatelnost víceméně zanedbatelnou. Z toho důvodu také o článku mluvím jako o inspirativním: Nabízí vyhraněný úhel pohledu, který v kombinaci s ostatními může někdy třeba být užitečný, nebo alespoň zajímavý.

  2) Zcela jiná rovina je ta praktická, kde navíc mohou z hlediska duševního vlastnictví existovat značně odlišné situace a poměry již v závislosti na odvětví: architektura, biochemie, poesie, software… Ježto teď bohužel nemám kdy se v tom matlat, odkážu prozatím jen na http://sumavak.blokuje.cz/je-ekonomicky-program-prezidenta-trumpa-protekcionisticky#comment-213838 , případně hned na http://sumavak.blokuje.cz/je-ekonomicky-program-prezidenta-trumpa-protekcionisticky#comment-213454 . A z praktického hlediska bych se tím raději zabýval na konkrétních příkladech, jako je ten s Lightroomem (38).

  – – Omlouvám se, vyrušil mne telefonát, vlákno si musím dočíst až večer.

 95. Ještě dodatek
  současníka by mohlo napadnout, že jednostranné broušení japonských mečů do žiletkového ostří se objevilo po sérii politováníhodných autodestrukčních incidentů, např. při pokusu zachytit na obrazech Ukiyo-e dívku v této pozici: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/dd/d5/19/ddd519176f4ab548d8cfcd96e2279d32.jpg aniž by došlo upadnutí pravé ruky modelky. Nebo poté, co měl mistr kovající katany na polici tana mezi bonsajemi v lahvi od okurek sbírku palců neopatrných samurajů. Neboť toto: http://1.bp.blogspot.com/-XOgBubRHqbY/ToZvLVcjpyI/AAAAAAAAGys/VRn32tFoOCo/s1600/woman+with+sword+cosplay.jpg si žádný majitel oboustranně broušené katany nemůže dovolit, aniž by o palec nepřišel.
  Oboustranně broušené katany samozřejmě stále existují, ale je jich velice málo.

 96. „Kurva,proč mám takovou blbou náturu, co mě nutí zastávat se někoho ,kdo je obviňován nesprvedlivě, i když ho vůbec nemám rád ?”

  JAk jako nespravedlivě? Babiš řekl, že „všetkí kradnú“ Když všetkí, tak i on. Sám se k tomu, že krade, přiznal. 😀

 97. „(70) Ale jistě, ale mělo by být věcí smlouvy mezi architektem a zákazníkem, zda nějaká další práva budou nebo ne.“

  Mohlo by být, pokud by na to obě strany přistoupily. Ale jinak je to především věc mezi klientem a architektem a žádné třetí straně by do toho nemělo nic být, natož aby určovala, jak má ta dohoda vypadat, navíc i pod hrozbou ztráty licence.

 98. „To už by se mi relevantnější zdálo místo toho říci, že moje tělo vlastní mě…) “

  vcvopak otázka, jetsli valstní tělo člověka nebo člověk tělo…

  Pamatujete na spor o katedrálu a jak někdo tvrdil, že patří sama sobě?

 99. Já bych jen chtěla vidět klienta, který by přistoupil na to, že mu do toho, co má dělat s barákem, bude kecat architekt po celou dobu, co budeš barák stát.:-D
  Zkrachuje Ti v přízemí hospoda, budeš mít zájemce, který si tam bude chtít otevřít obchod a musel by ses zeptat architekta, jetsli dovolí provést nezbytné úpravy.

 100. 103 Zpátečníku, nahlížím na to přinejmenším podobně.
  Znepokojuje mě snaha oduševňovat věci. V tom smyslu, že s jejich koupením není spojeno právo (svoboda) je neomezeně užívat a neomezeně s nimi nakládat, až do té míry, že koupě se podobá pronájmu. Používání koupené věci podmíněné zvlášť placenou licencí.
  Například pro funkčnost souboru součástek zvaného chladnička, platit licenci funkce „chladnička“. To zatím není, ale očekávám, že bude.

  „Vaše licence chladnička vyprší za deset dní. Pro obnovení licence na další rok….“…

  „V souladu s platnou ekologickou legislativou, aplikace chladnička v tomto zařízení již nebude podporována.“ Pro obnovení funkce chladnička doporučujeme výběr z našich produktů chladnička.“

  Upozornění : Aplikace chladnička není podporovaná Vaším domovním systémem. Obraťte se na dodavatele Vašeho domovního systému…

  Ve Vaší chladničce se nachází nelicencovaný produkt. Odstraňte ho prosím, nebo funkce chladnička bude ukončena.

  Vaše licence chladnička přechází z roční na měsíční. Pro obnovení licence postupujte…

  Bezpečnostní aplikace chladnička zjistila produkty s prošlou životností. Toto je bezplatná zkušební verze. Pro zpřístupnění a odstranění produktů s prošlou životností je nutná placená verze.

  Upozornění : Bylo zaznamenáno užití neoprávněnou osobou. Vaše aplikace chladnička je jednouživatelská. Pro multilicenci se obraťte na náš tým podpory. Případně využijte naší měsíční bonusovou akci Family plus tchyně zdarma. Nezapomeňte registrovat genetický otisk nového uživatele do tří dnů od aktivace. Děkujeme, že používáte náš produkt.

  Přejete si aktivovat dětský zámek? Upozorňujeme, že toto je povinnost v souladu s platnou Evropskou legislativou.

  Bezpečnostní aplikace ohlásila, že v dětské sekci jsou neschválené produkty. Odstraňte je, prosím. Informace byla odeslána do centra ochrany dětí a rodinné péče.

  Sekce alkohol byla zablokována. Váš týdenní limit byl vyčerpán. Informace byla odeslána do centra sociální ochrany a Vaší pojišťovně. Děkujeme, že používáte náš produkt.

 101. 111 maYdo, proč ne? Když to stanoví demokraticky zvolený parlament…
  Co si vycinkali, to maj.

 102. Ptakopsku 🙂

  nejsem a nebudu Babišův volič. Ani socany. Jednomu nechci hlas přidat,druhému chci hlas ubrat.

  Pokud by šel Sobotka od válu ještě před volbama, zvážil bych to.

  Stejně jako bych nkdy nevolil Špidlu osobně,ale když se tady z něj dělal komouš,museljsemse ho zastat. Někteří mu tady říkali Vladimír iljič.
  Dyť ten chlap byl tak neschopnej,že na diktátora neměl žádnou kvalifikaci.

  Ten chlap není ani pořádnej socan,natož komunista.
  Neschopnej pravdoláskař jako vyšitej. 🙂

 103. (111) Taky by mne to udivilo. Ovšem, pokud by se dohodli a obě strany věděly proč a za co, tak proč ne.
  (112) Sakra,Ty jsi věštec! 🙁

 104. (114) Neschopnej pravdoláskař, socan jak z praku.

 105. 115 Upozornění. Aplikace Ežúr (Elektronické sledování životní úrovně) implementovaná ve Vašem WC zjistila spotřebu produktů převyšující Vaší sociální kategorii. Kontrolní hlášení bylo odesláno Vašemu Finančnímu úřadu. Děkujeme, že používáte naší aplikaci.

 106. Aaaach – skoro jako na bloguje 🙂 To je tak hezký…. Většinou k věci – hurá.
  Jinak Schumachere nekažte mi to – ta 112 nebyla hezká, byť pravdivá ;°)

 107. 116 Kdepak. Jen pomýlený autista. V Bruseli sedí jak zadel na hrnci. Svoji někdejší lokální představu, že když v sudu ubývá víno, cokoli dolité se změní na víno, nyní aplikuje v celoevropském měřítku. Jestli se EU nerozpadne, jednou bude zařazen mezi proroky (To v islámu je něco jako svatořečení).

 108. Schumi nech toho, nebo se nějakej blbec inspiruje.

  při představě, že mám v hajzlíku zabudováno zařízení, které sleduje ukazatele, jetsli si nedopřávám vepřo zelo častěji, než dovoluje můj daněný příjem, se mi jeví velice lákavou kariera bezdomovce.

 109. Schumi, mně jde jen o to, že:
  A) zmíněné obecně bariéry fungují, tak proč je komplikovat jednotlivostmi, když ex ante víme, že věc komplikují (a považuji za samozřejmé, že jednotlivosti jsou zajímavé pro stanovení konkrétního postupu a tady se musejí stratégové vyřádit).
  B) legrační věc, která je v Hayekově citátu.

 110. Petře Kunetko,
  děsivé na tom je, že zveřejní snímků ukazujícím pravdu francouzský soud říká „šíření teroristické propagandy“. Tohleto posunování významů slov je příznačné pro současnou fázi destrukce společnosti. Docela by mě zajímalo, jestli k podobnému jevu docházelo při soumraku říše římské.

 111. 120 maYdo, kéž by. Jinak revoluční situace nenastane. Četl jsem dílo velkého VILa.
  Teprve pak se zvedne hněv sertariátu a spláchne své utiskovatele.

 112. Schumi,
  četl jsem hněv sekretariátu… úplně plasticky jsem viděl, jak sekretářky začaly plivat šéfům do kafe.

 113. Koukám, že v tej vyspělej Evropě vadí, že někdo upozorní na to, že IS řeže hlavy víc, než to řezání hlav samo.
  No jo, ono by se to těch řezačů hlav mohlo dotknout a mohli by být tím zkráceni na svých právech….

 114. Fantasticky clanek…… Jeste bych k nemu doplnil, jednu jedinou vec…… Kazdy firma, clovek, se musi rozvijet a kdyz je napred, je mu uplne jedno, ze se jeho starsi veci kopiruji, protoze se to proste neda ubranit. Kdyby stat nesebral 80 korun z kazde stovky, firmy, jednotlivci by se predbihali v tom, aby vedci, umelci, divadla, …… Meli namsvou cinnost penize, protoze je lidskou prirozenosti se rozdelit, dobrovolne, s nekym, kdo mu udela radost. Nekdy je to darovany obraz v galerii, nekdy jmeno sponsora v programu v opere, ci treba vykopana kostra pojmenovana po nem, nebo dokonce zirafa co se jmenuje po donatorovi….. Fungovovalo to vzdy a kdyz klekne socialismus, bude i nadale. Jen komunisti vedi, co si lide preji…..
  Jen takova pripominka k zubarce co se meni na zubarske sro….. To nejpodstatnejsi nezaznelo….. Jako FO totiz ruci za prsvih vsim co ma, jako eserocko, jen do vyse majetku spolecnosti, ci vkladu…… Vzhledem k likvidacnim pokutam, neni co resit.
  Debata o DPH byla zcela ukazkova.
  Noname, vzdycky mne stvali invazivni druhy. Vzdycky mne otravovalo porad ustupovat…… A hlavne nejsem politicky korektni, vitejte do klubu….

 115. 122 Modrej, kdybych musel rozhodnout a volit cestu menšího zla, hlasoval bych pro zrušení. Chápu úmysl poskytnout dočasnou ochranu nějaké vymyšlenosti, ale co se z ní stalo, je zvrhlost. A proto, když toho neumějí užívat v mírné míře jako koření, odebral bych to zcela. Aby se nehádali, jak moc pro koho je to spravedlivé.

  Přišli bychom o řadu budoucích „hodnotných děl“. Třeba by se jejich tvůrci věnovali něčemu užitečnějšímu. O něco bychom byli chudší, to by nám nevadilo, protože bychom nevěděli o co jsme přišli, o něco bychom byli bohatší, to by nás nepřekvapilo, protože bychom to považovali za normální.
  Jenže jsem zvědavý tak mě zajímá jak by vypadal nynější svět nebýt ochrany duševního vlastnictví. Co by jak bylo.

  Ovšem něco za něco. Přišel bys o „ten úžasný pocit“, protože časomíru, kterou máš na ruce, by měl každý. Či téměř každý. Originál. Made in China. 😀

 116. 126 maYdo, jako by zveřejněné fotky z Auschwitz byly propagací nacismu.

 117. Myslím si, že si LePen nemohla přát lepší předvolební reklamu.

 118. 127 Jirko ppa… ono je to složitější. Já dokonce ty socialisty chápu.
  Vyšší míra kooperace a solidarity ve společenství zvyšuje jeho zdatnost a tím konkurenceschopnost.

  Jenže dlouhodobě snižuje zdatnost jednotlivců a tím zdatnost a konkurenceschopnost celého společenství. Proto je „vědecká“ snaha nastavit všechny parametry tak, aby bylo zachováno obojí. Což z důvodu omezenosti lidského poznání ale i všeobecných schopností je nemožné a navíc i přirozeně vyloučené. Tak jako krávu nelze sníst a současně dojit.
  Umělým zásahem sice lze krátkodobě lokálně změnit poměry tak, že jsou většinově vnímány jako příznivější, jenže při nepostižení celé komplexity spontánního řádu, se v budoucnu projeví negativa. Což vede k další regulaci, protože jsou vnímána ne jako přirozený důsledek umělého zásahu, ale jako důsledek nedostatečné regulace. A tak dál. Některá negativa mohou nastat(a také nastávají) a mohou mít důsledky ve vzdálenější budoucnosti.
  Tak to co se krátkodobě, z časového hlediska volebního období, lidského života, lokality, jeví jako prospěšné, za delší čas se může projevit jako škodlivé. Z různých příčin není ve schopnosti ale ani ve vůli člověka tohle poznat a uřídit. Tohle platí nejen o „socialistech“.

 119. Schumachere, priroda preci nejde ridit….. Proto si vzdy najde cestu. Ja chapu, ze cilem vsech socanu je mit moc nad lidma a jejich zivotama, ale co si budeme povidat. Dokud nedojdou penize, tak jim to prochazi Ani na pikosekundu nepomyslim na to, ze by snad meli na zreteli neco jineho, nez teror

 120. 130 Dušane, oni v tom mají praxi. Kdysi ve Spolkovém Německu byli postihováni levičáci protestující proti Straussovi za nápisy „Stopt Strauss“. Eses v runové podobě.
  Kvůli (údajnému, ale to není podstatné, stejně jako, že to byli levičáci) spojení Strauuse s nacisty. Postihováni byli za užití zakázaného symbolu SS. Že ho užili pro jiný účel než jaký byl důvodem zákazu, bylo nepodstatné. Užili zakázaný smymbol. A basta.

 121. 132 Jirko ppa… krátkodobě ano, dlouhodobě ne.
  Teror, no co jiného jim zbývá, když se o své blaho nechceš dobrovolně dělit v jimi požadované míře a naopak odmítáš blaho jimi přidělované. Tak jako rodiče vědí lépe než dítě, co je pro ně dobré, tak socialisté vědí lépe než Ty co je pro Tebe dobré. A pro všechny. A samozřejmě, že pro ně. Protože je pohodlnější být přerozdělovatelem statků než jejich tvůrcem.

 122. Jirko ppa,
  Shlédl jsem tebou anoncovaný akčňák. Naprostá fantazie, nirvána a sedmý kruh pekla v jednom! Peter Jackson by z toho udělal osmihodinovou trilogii. Ovšem tohle je akčňák zcela oproštěný od balastních pindů.

 123. V krámě jsem teď hovořil s další nadšenou příznivkyní Velkého Voždě, takto novou účastnicí EET. Já ji znám jako poměrně slušnou paní a tak mě docela překvapila návrhem přivázat tenkým provázkem Velkého Voždě za moudí k registrační pokladně.

 124. Ptakopysku…. Ja jsem treba vubec nikde nevidel to postrileni policajtu skrz telefon…… Neuveritelne napady na tak kratkou stopaz 😀

 125. Ptakopysku…. To „prozreni“ je kouzelne….. Dnes opet kontrola od spravcu spotrebnich dani a sup, …….. Ten Bures je uplnej kreten, vzdyt tam kam jsem chodil, uz to obe , kvuli EET, vecerky zavreli, je to debil…….. A to jeste pred mesicem byl nedostizny, co dal do poradku penize a ma ohledy na lidi. Myslim, ze kdyz to rekne celnik, je to uz co rict…..

 126. Jo, to bylo hodně drsný! A pojetí starogermanské mytologie bylo vyloženě brutální!

 127. No, strelil si do nohy, ale pored verim, ze zavist zvitezi.

 128. Ptakopysku, jako pojmout starogermanskou mytologii drsne? Ta mytologie je teda dost ostra sama o sobe…

 129. Otázkou je, zda-li si Babiš skutečně přeje být zvolen?
  Dělá to na mne dojem, že došek názoru, že lépe bude si hlídat firmy a stranu nechat na „věrných“. Ale i když zvolen nebude, většinu těch krámků už to nevzkřísí!

  …Jenomže zavedení EET způsobilo některým obyvatelům nečekané problémy. Prvního prosince zavřela hospoda u nádraží. Nevyplatilo se jim zavedení EET. Hospoda žila především z letních cyklistů. Přes zimu nebyla moc navštěvovaná, i když se snažila a jednou za čtrnáct dní pořádala trampské večery. Ale konkurence zbývajících dvou hospod byla přece jenom silná. Bohužel, až mi zase někdy ujede vlak, nedám si už pivo, než mně přijede další. Ale i to se dá přežít. Horší je, že včera skončila u nádraží iediná trafika. Stála na rohu na pozemku zahrady a otvírala každý den včetně soboty a neděle už v půl šesté; aby si každý mohl do vlaku koupit noviny, časopis či sušenku. Nebyla tam zavedená elektřina. V zimě hřála obsluhu propan butanová kamínka a obsluhovala vás usměvavá dáma blížící se důchodovému věku. Ač nerada zavřela. Technika byla na ní až moc složitá a zavedení elektriky do svého krámku, který stál na její zahradě, by bylo drahé. Takže si místní nebudou moci koupit svůj denní tisk, který jim zpříjemňoval cestu valkem. A já, ani svůj oblíbený časopis…
  Zdroj: http://vladislavsvoboda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=590102

 130. Petře K.
  Obětuj půl hodiny svého života shlédni Kung Fury a pochopíš 🙂

 131. Koukám, že to v Bruseli mají „dobře“ spočítané!
  Volby jsou počátkem října a když začne Brusel v září blbnout, bude už na volby nasířenej kde kdo!

  „Pokud členské státy Evropské unie do září nedostojí svým závazkům a nezačnou přijímat migranty podle stanovených kvót, uplatní Brusel svou pravomoc a začne je trestat. Mimo jiné tučnými pokutami. Podle deníku The Guardian ve čtvrtek na tiskové konferenci řekl eurokomisař pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris Avramopulos. Výhrůžka je mířena i na Česko…
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/430970-evropske-komisi-dosla-trpelivost-prijimejte-uprchliky-nebo-draze-zaplatite-hrozi.html

 132. Tak takhle vypadají trhy, když na ně trhne EET!

  FB: Budějcké trhy na Piaristickém náměstí bývaly fajn a plné. Minulý čas je použit správně, protože dneska ráno tam stál jeden, jestli měl kasičku pro Babiše u sebe netuším, možná to bude mlátit pro Janečka na berňák zpětně po večerech, aby se nenudil. Bez jeho daní by totiž stál lehnul.
  https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17098709_150736468777510_6935589964760123475_n.jpg?oh=09928d6d10d3e3d562876d457ad1aa39&oe=596EFF7F

 133. 144 A když Česko tu pokutu nezaplatí, TAK CO?

  „Sebereme vám dotace!“

  „Přestaneme platit do rozpočtu EU.“

  „Ale to nemůžete!“

  „Ale můžeme.“

  „Když přestanete platit tak…“

  „Tak co?“

  „Nóó´…mohli bychom vás vyloučit.“

  „Vážně? pro jste to neřekli hned? Můžeme zahájit jednání o vystoupení.“

  „Nóó…vy ty uprchlíky vážně nechcete?

  …..

 134. OT asi nejspíš pro zpátečníka . mělo naše kvarteto koncert. Hrál se Schubertův Pstruh, dále pak málo známý Rossinihi kousek pro cello a basu, a nakonec Simon Maurer, housle a Xu-Pen piano zahráli ve strhujícím tempu první větu Kreutzerovy sonáty : Natočil jsem a tady to je : https://youtu.be/6rtVKCgdGjI

 135. Mimochodem, kdyby tomu chtel nekdo verit, tak pozor – v zakone nic takoveho neni, bohapuste placa. Primo naopak, vyklad MinFin je v teto veci jasny.

 136. Zdravím. Mně se eet začíná líbit. Sice jsem včera byla naštvaná, když mi to v obchodě nebralo kartu, ale dnes mě baví číst diskuze pod články o zmatených Burešovo návrzích na vylepšení celé taškařice. Koblihový lid zjišťuje, kdože tu celou srandu bude platit…

 137. JJ, Rputi, dnes na novinkach je atmosfera diskuse Buresovi nepratelska. Jeste vcera byla prizniva…

  inu, kdyz to volici chteli, budiy jim prano… 🙂

 138. 2 Modrý pták ad 94 – prosil bych znovu a česky!

 139. 2 František I. ad 100 – nerad Ti šlapu v bábovičkách, ale katana opravdu není šavle. Šavle možná byla inspirována katanou (ale spíše šlo o nezávislý vývoj zbraní), leč katana oprávněně drží titul nejlepší chladné zbraně dosavadní historie. Určená zejména pro pěší souboj, nemá konkutrenci. No a wašikadze bych nožem asi nenazval… Něco mezi dýkou, mačetou a tesákem… V Japonsku je tradičně řazen mezi meče – jako krátký meč, zatímco katana je dlouhý meč… Také označení samurajů znělo fakticky „dva meče“.

 140. No a koukám, že ptakopysk ve 102 byl ještě přesnější…

 141. 152 Petře,
  nj – nekoupěj ani pívo, ani cígo za rohem, kde byli zvyklí a ještě to mají platit? To nasejří! 🙂

 142. 155 – Dobrý pokus, až na ten „aktuální dušičkový sortiment“… 😉

 143. Kouknul na Kung Fury. Ne, že bych se z toho počůral, ale dá se. Pár obstojných vtípků.

 144. Dobrý večer, anžto mi bylo na celý půlden dopřáno se odpoutati od internetu, mohu sem díky tomu teď alespoň dát jeden knižní(!) citát:

  Nerozumět světu jenom proto, že je nesrozumitelný, je čiré diletantství. Světu nerozumíme proto, že to není náš úkol na téhle planetě.

 145. 97 – Děkuji za odpověď, PK, ale bohužel si stále nerozumíme. Předmětem debaty je (teoretická) situace, kdy by neexistovala ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, ani nic podobného. Jedna z věcí, které úvodní článek Modrého ptáka zcela pomíjí, je i §12 Autorského zákona, zejména odstavce 2, 3 a 4. (Mimochodem, ty myslím nemají žádnou obdobu, snad ani nepřímou, v případě toho „obecného“ vlastnictví věcí movitých a nemovitých.)

  Kdyby nebyl WinRAR copyrightovaný, pak první člověk, který získal jeho kopii, v ní může klidně nahradit jméno i adresu autora vlastními, šířit dál, a to i za úplatu, jako své dílo (byť právně nijak nechráněné), nebo se popřípadě domáhat drobných, čistě dobrovolných plateb. Věci přesně tohoto typu se zde děly koncem 80. let (dokonce zcela legálně, pokud bychom tehdejší autorské právo interpretovali tak, že na SW se nevztahovalo); flagrantním příkladem je legendární JZD Slušovice se svými operačními systémy, překladači, databázemi a tabulkovými kalkulátory, ale totéž tehdy dělali i různí jiní.

  Za další, což ovšem je otázka hypotetická ještě více, pochybuji, zda by ve světě, v němž copyright neexistuje (takže je autorství nutně vnímáno jinak než dnes), byli lidé ochotni za WinRAR dobrovolně platit alespoň tolik, kolik platili dosud.

  Tím ovšem nechci naprosto nijak zpochybňovat koncept shareware an sich. Naopak, pro mnohé aplikace může být vhodný, a zrovna Vámi zvolený WinRAR jistě je velmi šťastný příklad: Na jednu stranu již z podstaty úlohy sice chytré, ale poměrně jednoduché algoritmy, kompaktní program a uživatelské rozhraní, na druhé aplikace, která se může hodit téměř každému. Nevím, kolik mají instalací, ale snadno by to mohly být stovky milionů; i kdyby se zaregistrovalo promile uživatelů, její vývoj to bohatě zaplatí. Shareware pro ni tudíž je tuze plausibilní obchodní model.

  To však nic nemění na mém názoru, že pro vývoj spousty SW, typicky toho krabicového (a příkladmo toho Lightroomu nebo srovnatelných fotoeditorů), je existence copyrightu zásadní. Nakonec bych totiž měl asi poznamenat ještě tohle: S počítači si hraji někdy od začátku roku 1979. Tehdy se celosvětově o copyrightu na SW tolik nemluvilo (spíše popřípadě býval, např. v USA, chráněn patentově), což myslím podstatně přispívalo i k úmyslné snaze výrobců o nekompatibilitu počítačů, která obratem zas všechno výrazně prodražovala ještě více. Když jsem se (koncem léta 1986) dostal k IBM-PC-kompatibilním počítačům, na Západě copyright u SW běžně uznávali (a zhusta porušovali), zatímco zde se dělo to, co popisuji výše. Dnes myslím je copyright na SW vymahatelný poměrně efektivně, samozřejmě s mnohými (zatím naštěstí spíše marginálními) excesy směrem k neopodstatněné a přehnané ochraně. Dlouhodobě tedy mám k disposici určité srovnání takřka na vlastní kůži. Samozřejmě by se mi velice líbilo (jak už jsem zde možná kdysi zmínil), kdybych mohl psát stejný software, měl stejné uživatele nebo i nějaké navíc, nemusel se s nimi dohadovat o ceně či autorských právech, a na účet by mi vzdor tomu (neznámo odkud) plynuly částky každoročně stejné nebo vyšší, než se skutečně dělo. Jenže v reálném světě to bohužel je pustá utopie.

 146. 112 – Jojo, Schumachere, také pozoruji snahu (zatím sice v počátcích, leč se zářnými perspektivami, viz např. „internet věcí“) nabízet místo výrobků služby (a místo licence softwaru jeho pronájem), a krajně se mi to nelíbí.

  Jsou-li však alternativou toho výrobky opatřené sofistikovaným kurvítkem, je možná na zvážení, co je horší…

 147. 147 – Děkuji, pane Neumanne, během datlování jsem si zároveň rád poslechl. Jelikož jsem, jak už jsem tu psal, hudební analfabet, toho Rossiniho jsem samozřejmě neznal; pro primitiva jako já navíc je přílišná moderna. Pěkné poslední dvě věty, ta střední hezky melodicky zahraná…

 148. Muzika – dobré připomenutí. Z kutilského koutku hlásím úspěch.
  Ponožky (punčochy) na sluchátkách Koss PortaPro jako náhrada molitanů. Snížení akustického odporu na výstupu a přiblížení membrány boltci se projevilo transparentnějším a bezprostřednějším zvukem.

 149. 87 Inteligentní sympaťáci na první pohled. Zvlášť za volantem ten zjev typu „Obžalovaný vstaňte.“

 150. Halle, ad 155 – trhy… Víš to by jednou také jeden takový redaktor, co psal o vynikajících výkonech herců, o skvělé hře, o tom jak se mu to líbilo…
  … z domova a netušil že to ND večer shořelo…:-D

 151. 167 — A to ještě tam v tom článku není vypodobněn Pavel Novotný…

  Přitom právě kvůli němu jsem si dovolil ten odkaz vložit. Bohužel jakýkoliv takovýto kontext ve mně (nelogicky, avšak okamžitě) vyvolává vzpomínky na schválení Lisabonské smlouvy. Obávám se, že vzdor celkem sympatickým snahám mladého Klause pro mne ODS zůstane ještě nějaký ten rok nevolitelná.

  No nic, přeji dobrou noc.

 152. Šumaváku. já si ten článek přeččetl, a kouknul obrázky,. To tržiště je pro zemědělcea zahradkáře,co prodávaj svoje výpěstky. Zřejmě po nich ani nechtějí nájem—
  Tuhle sortu prodejců čeká EET až za rok.

  Řekl bych, že to tržiště je prázdné nejspíš pro to, že koncem zimy už moc co není prodávat.

  Já vím,šlapu do báboviček.

  No,ale ty obrázky jsou z roku 2013 a dnes je to už třeba jinak,

  Není to v Matzurčině rajónu ?

 153. AKarle, damaškovou ocel tvořily dohromady skované pásky oceli a svářkového železa, nejdříve překládané, jak to o mnoho století později obnovili džapíci, později pletené. Kamarád mi kdysi ukazoval starý poničený jantagan. Svářkové železo zrezivělo a odpadlo. Zůstaly jen odolné pásky oceli. Vypadalo to jako skelná tkanina na laminátování. Podle teorie jednoho musejníka z Brna je překládání a svařování skováváním známá od počátků výroby železa.

  Damascénská ocel se podle některých teorií vyráběla tak, že se tekuté popř. těstovité svářkové železo lilo na kousky oceli a následně skovávalo a překládalo. Technologie se ztratila po vpádu Mongolů do Indie a Persie. Údajně měla zajímavé vlastnosti a tvarovou paměť. Meče se například prodávaly stočené do prstýnků.

  Pesi, je sice zajímavé, co si o svých tzv. mečích myslí Džaponci, ale opakuji, od zhruba 13. stol. evropská odborná veřejnost rozděluje dlouhé chladné zbraně na oboustranně broušené, tedy meče a jednostranně broušené, čili šavle (dříve tesáky). Totéž se týká krátkých chladných zbraní. Oboustranně broušená chladná krátká zbraň je dýka, jednostranně broušený je nůž. Přes to vlak nejede.

  Debata o tom, co je lepší, zda Evropa či Nippon, je mimo hru. V době, kdy šikmoočky transformovali čínský jezdecký meč na japonskou šavli pro pěší (v Evropě donedávna byla šavle především chladnou zbraní pro jízdu), ve Španělsku, Itálii a Francii vyvinuli bojový rapír, údajně nejvražednější dlouhou chladnou zbraň. Od tehdejších špičkových mistrů mečířů je prý materiál minimálně stejně kvalitní, jako japonský překládaný. Také se s ním bojovalo jinak. Například byl mnohem pružnější, a proto méně tvrdý. Srovnávat především bodnou či bodnosečnou zbraň s vyloženě sečnou a ještě mimo dobu vzniku je trochu mimo.

 154. Tak tohle je ovšem bordel! 😀

  „Díra v EET! Jsem Slovák, registrační pokladnu mít nemusím! Ministerstvo: Nevíme, jak to je!

  …Sama finanční správa si není jistá v otázkách podnikání cizinců, konkrétně stánkového prodeje provozovaného cizincem na území ČR! „Situace není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Nedá se jasně říci, zda obchodník podléhá evidenci tržeb, nebo ne. Je tam víc faktorů a nejde jednoznačně určit, jestli porušuje zákon,“ uvedla mluvčí odboru finanční správy, Petra Petlachová…“
  http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/453638/dira-v-eet-jsem-slovak-registracni-pokladnu-mit-nemusim-ministerstvo-nevime-jak-to-je.html

 155. Njn,

  pokud daní na Slovensku,není důvod , aby něco hlásil Babišovi.
  S tím volným obchodem v rámci EU je to složité, takových to případů asi není zas tak moc, a bude třeba,aby to zhodnotil někdo s větší hlavou :-)než běžnej daňař, znající jen vnitrostátní předpisy.
  Ovšem , pokud daní na Slovensku,měl by provozovat slovenské EET. 🙂

 156. Dobré ráno vespolek,

  Halle,
  ad 170, není. Na tom tržišti jsem byla za dobu svého bydlení v ČB a okolí cca pětkrát, takže časosběrné informace nemám. Můžu se leda zeptat kolegyň, které tam občas zajdou pro sazeničky (kupují je případně i pro mne; nemusím tudíž zajíždět mimo své obvyklé trasy), jestli pozorují nějaké zásadní změny, ale to je asi tak vše.

 157. Dobré zas ráno… Kamarád je parazitolog, tak jsem zvědav, jak ocení, že mu připrdlíci přinášejí studijní materiál takříkajíc až pod nos…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Toto-tema-se-v-souvislosti-s-imigranty-zatim-radeji-neprobiralo-Parazitolog-promlouva-o-infekcich-a-nakazach-477902
  No a že se neprobíralo? neprobíralo v oficiálním tisku. Ale každej normální felčar, ranhojič a jasnovidec má jasno, co je to za průser a jak velký. No a to se před pár lety vážně uvažovalo, že v Evropě je očkování proti některým nemocem zbytečné, protože se ty nemoce podařilo fakticky vymýtit a přenašeči tu nejsou… No vida – a přenašeči už tu jsou zas a nemoce taky…

 158. 178-v každém případě, je to dokonalý kocourkov. Nejdříve prodejce zlikvidujeme, abychom pak mohli jiné prodejce dotovat.
  Teda, ono je to záměr, to jenom nám hloupým připadá jako kocourkov…

 159. Tak ještě zákaz spolkových klubů a srocování obyvatel vůbec!
  Ještě by tam lidi mohli nadávat na vládu a to se nebude trpět! A kouřit! A chlastat! Kdepak !!!

 160. Ekopisoáry!
  To by se dalo navrhnout Krndě na magisrátu, když pořád chtějí vylepšovat Prahu. Instalovat je do chlastacích zón turistických hospod by možná stálo za úvahu!

  …Na pařížském Lyonském nádraží začaly francouzské státní dráhy hned po Novém roce testovat první dva ekologické pisoáry, které mají podobu velkých, designově čistých květináčů. Prostředí nádraží nijak nehyzdí, ve své spodní části přitom mají zásobník se slámou či pilinami, do kterých se moč vsakuje.
  Fotogalerie
  Dovedete si takovéto pisoáry představit na nádraží či na ulicích? Tento od 2. ledna 2017 testují na Lyonském nádraží v Paříži.Co nabízí nový typ pisoáru
  Zobrazit fotogalerii
  Nasbíranou moč pak lze spolu se slámou či pilinami zkompostovat, tedy přeměnit na hnojivo, a dále pak distribuovat například do zahradnictví…

  Zdroj: http://hobby.idnes.cz/moc-z-pisoaru-jako-zdroj-hnojiva-diky-zasobniku-se-slamou-ci-pilinami-12a-/hobby-zahrada.aspx?c=A170109_124045_hobby-zahrada_mce

 161. Ten borec v reklamě je dobrej. Jak se vyčůrá a pak si tou samou rukou uhladí vlasy. Jestlipak studoval Oxford? Neboť vzpomněl jsem ftipu o dvou gentlemanech, z nichž jeden si po použití pisoiru omyje ruce a ten druhý ne. První praví: „Nás v Oxfordu naučili, že po použití WC si gentleman umyje ruce.“ a druhý odtuší: „Nás na Harwardu naučili močit tak, abychom si nepočůrali ruce.“

 162. 183 ptakopysku,
  vlhké vlasy lépe drží!
  Ty nepamatuješ, jak řádný frajer měl hřebínek všiváček a před vstupem do tančírny u zrcadla v umyvadle namočil a vlnu „na Elvise“ načesal?

 163. Dobré ráno,

  183 – ano, tomu říkám kindrštůbe. Na Harvartdu nebo Oxfordu vás naučí to, co každýho chlapečka normálně naučí maminka. 😀

 164. maYdo,
  ty jsem ztracenej případ, kterej se nikdy do High Society nemůže dostat. Ve vyšších vrstvách potomky vyšších vrstev vychovávají vychovatelky. Matky pocházející z vyšších společenských vrstev mají tolik společenských povinností, že je s podivem, že vůbec stihly otěhotnět a porodit.

 165. „ty jsem ztracenej případ, kterej se nikdy do High Society nemůže dostat“
  Jsem, ptakopysku. Musím říct, že moje ambice vždycky mířily jiným směrem. A jak jsem tak měla občas při své práci to potěšení nějaký ty exempláře současný hájsosájty poznat, tak rozhodně nelituju. 😀

 166. 169 Zpátečníku, Novotný mi připomíná figuru z komixu Ahmed a Salim. Ostatně kdo ví jak to s ním je. Ono se lecjak míchalo i tohle. Nedivil bych se, když někdo s kalašnikovem a bombama byl jeho vzdálený bratranec. Mě to připadá jako jedno příbuzenstvo.

 167. 185 MaYdo, netřeba Oxford. Jeden tady se vyskytující by mohl založit výchovný ústav šlechtický.

 168. maYdo,
  njn. Evidentně měly ty exempláře mizerné guvernantky. To je vůbec velmi podceňovaná profese. Musí naučit svého svěřence jak držet šnekací vidličku a kleštičky, jak držet pindíka – konkrétně tento krok má u juvenilního jedince zásadní vliv na jeho celoživotní vztah k opačnému pohlaví. Si představ drsnou semetriku s hlasem i vzhledem délesloužícího seržanta Cizinecké legie, jak tě, coby pubertálního jednice učí jíst hlemýždě pomocí šnekací vidličky a kleštiček a další hodinu je nácvik chování na pisoiru. Popletený jedinec si to v lebeční dutině smíchá dohromady, příště si na toaletu vezme šnekací kleštičky a vidličku a neštstí je hotovo. V téhle oblasti se šetřit nemá! Je třeba najmout bytost chápající, jemnou, aby nepoškodila chlapeckou duši a umožnila jí vyvinout se v pravého muže s drsnou slupkou, ale něžným a milujícím jádrem. Ale vykládej to skrblíkům z High Society! 🙁

 169. Vše nejlepší dnešnímu oslavenci!

 170. No právě. Potom manželky těch produktů zakládají hnutí na to, aby pánové močili vsedě a chlapečci k tomu byli vedeni, protože persionál nestačí vytírat ten záchod.
  zatímco žena prostá vysvětlí potomkovi nejen jak držet pindíka, ale taky k čemu je štětka na záchod a jiné pomůcky a je vymalováno a není třeba proto zakládat hnutí nebo razit nové trendy ve výchově.

 171. Něco mi uniklo? Kdo je dnešní oslavenec?

 172. Jak chcete naučit chlapečka správnému chování při močení, aniž byste se dopustili sexuálního zneužívání? Barnevernet bdí.

 173. 196 Baubo,
  jj – jako ta chudák učitelka, co byla s prvňákama na škole v přírodě a dohlížela, jestli si chlapoečkové správně umyli i toho pindíka!
  A jelikož u té koupelny zavírala dveře, usoudily soudružky kolegyně, že chlapečci jsou zneužíváni a žalovaly! Samozřejmě, byla to účelovka a ani obrana rodičů nic nezmohla. Vykousaly ji!

 174. Halle,
  jestli opravdu Chovanec si ale žádné ohrožení nepřipouští. „Čeho bych se měl bát?“ odpovídá sebevědomě a připojuje smajlíka. tak to vypadá, že je v zadeli, jak skřivan v jeteli. Protože takovéhle svalnaté Kaddáfiovské proslovy politik činí, když mu hoří koudel.

 175. Ptakopysku,

  takové vyjádření politik vydá vždy,ať už ohrožen cítí,či nikoli.

 176. Každopádně, pokud by Tejc prošel,a stal se 1,místopředsedou , čili Sobotkovým statutárním zástupcem, jen dost ztuha odvolatelným. neměl by to Sobotka v ústředních orgánech vůbec jednoduché.

  Kolikrát stačí jeden odvážný,co se nebojí oponovat, a najdou se další ,co se přidají, ač by sami nanašli odvahu začít.

 177. Halle,
  když se necítí ohrožen, nemá důvod takové vyjádření dávat. Protože když ho pronese, začnou se v tom všichni šťourat, jestli náhodou není na dotyčném šprochu pravdy trochu. A to by mohlo být nebezpečné. Moje zkušenost praví, že když se politik chvástá, že se nemá čeho bát, tak už má jeho popravčí nabroušenou sekeru.
  Druhou možností samozřejmě je, že dotyčný politik je debil a neuvědomuje si, co pronáší.

 178. Mno, Tejc by byl schopen ty Sosany i zachránit – pokud mu to ovšem dovolej…..

 179. Ptakopysku,

  myslím , že nemáš pravdu. Politik ,ktery není ohrožen,nejistým výrokem znejistí své podporovatele a ti mohou začít přémýšlet zda není na čase změnit strany a najít si k podporování někoho jiného, aby získali nějeké zásluhy a vděčnost od potenciálního nástupce.

 180. Bohuš mi poslední dobou připadá jako nervózní kozel ve stále se zmenšující ohrádce. Začíná říkat divný věci a tak…

 181. Jak říkává PeS, aby za chvíli neviděli, že serou opodál 😀

 182. Bohouš plácá.
  Vychází na veřejnost s návrhy, které vůbec neprobral ve straně.
  Čímž taky leckoho naštval.

 183. 205 ptakopysku,
  Bohouš si prý najal agenturu, která radila Clintonce!
  Prý mu radí, že musí být drsný jako Trump ….. 😀 😀 😀

 184. 2 ptakopysk ad 192 – „konkrétně tento krok má u juvenilního jedince zásadní vliv na jeho celoživotní vztah k opačnému pohlaví.“ – to mi připomíná:

  Starší muž byl objednaný k urologovi. Urolog sdílel sekretářku s několika jinými lékaři.
  Čekárna byla plná pacientů. Když muž přistoupil k pultu sekretářky, všiml si že je to obrovská, nepřátelsky se tvářící žena, vypadající jako zápasník sumo. Řekl jí své jméno.
  Sekretářka velice hlasitě řekla, „ANO,MÁM ZDE VAŠE JMÉNO. JSTE OBJEDNANÝ K LÉKAŘI Z DŮVODU IMPOTENCE, ŽE ANO.“
  Všichni pacienti v čekárně se obrátili a dívali se na velmi trapně se cítícího muže. Muž se z toho ale rychle vzpamatoval a stejně silným hlasem odpověděl:
  “NE, PŘIŠEL JSEM SE ZEPTAT NA OPERACI NA ZMĚNU POHLAVÍ, NECHCI ALE STEJNÉHO DOKTORA JAKO JSTE MĚLA VY.”

  Všichni v čekárně se zvedli se židlí a zatleskali mu!!!

 185. No jo, no, člověk si ani nevšimne, že dneska je svatého Schumiho… Tak vše nejlepší…

 186. 163 – Zpatecniku, mijime se v tom, ze ja mluvim vice o praxi, ne o pravidlech.

  Mate pravdu, ze teoreticky u shareware Vam autorsky zakon zamezuje vzit kod a prodavat dal jako svuj produkt. V praxi se to tak vzdy delo a deje – a zdaleka ne nejmensim vinikem jsou firmy, ktere jinak tak peclive strezi sva autorska prava. Takze v realu je skutecne platba za vyuziti shareware vicemeene dobrovolna. Myslenka, ze by se autor nejake shareware utilitky soudil s Microsoftem je proste smesna.

  Kazdopadne, opustme diskusi o shareware a pustme se do diskuse o OpenSource. OTRS je jeden z nejlepsich software ve sve oblasti… OpenOffice je srovnatelny s MS Office. A to navzdory tomu, ze by teoreticky nemel byt schopen obstat v konkurenci licencovanych software…

  A jedna perlicka z me praxe. Firme, kterou jsem spoluvlastnil vyvinula specializovane reseni pro logistiku, ktere melo charakter balikoveho reseni (presneji receno rozsirujicicho modulu balikoveho reseni). Jisty partner v Polsku nam reseni ukr… Omluva… Po par tydnech spoluprace s nami naprosto nezavisle vyvinul vlastni reseni pro stejnou oblast, ktere sice zvenci vypadalo stejne, ale uvnitr bylo zcela uplne jine. A zacal ho nabizet na Polskem trhu. Po kratke uvaze jsme to nechali byt. Partner byl, narozdil od nas, s prodejem reseni naprosto neuspesny…

  Nejen, ze jsme byli schopni k modulu poskytovat mnohem kvalitnejsi sluzby, ale take jsme jej neustale rozvijeli…

 187. Svatej Schumi 🙂 ?

  Tak se taky přidávám ke gratulantům, nechť sousedy klidné máš, slunce v duši, a vůbec krásný den 🙂 !

 188. Petře, pokud tvrdíte, že OpenOffice je srovnatelné s MS Office, tak s Open Office zřejmě nemáte zkušenost 😉
  Ano, k výuce nebo napsání jednostránkového dopisu Open Office stačí … Ale jinak… Úplně jiná liga.

 189. Duševní vlastnictví…
  Přes všechno co bylo napsáno mi připadá, že konzervativní liberálové (libertariáni) a socialisté či jim podobní na opačném pólu, mají na „duševní vlastnictví“ podobný jednoduchý pohled. Ve svých úvahách upřednostňují co je vidět oproti tomu co není vidět. Jako by se pro ně zastavil čas, zůstávají u svých oblíbených „parních“ klasiků.
  V každém zboží je obsažen podíl duševní práce. Různý podle různosti zboží. Zboží se liší v technologické náročnosti výroby. Ta poskytuje přirozenou ochranu. Je ale zboží, které takovou ochranu má slabou nebo ji postrádá. Přitom je to zboží nejcennější. Nápad, „know – how“. Je v různých kombinacích s hmotným substrátem na který je navázáno. Dokonce nemusí být navázáno na hmotný substrát (vyjma člověka). Snaha ochránit plody neviditelné duševní práce jejíž obsah ve zboží narůstá, je logická. Ovšem dorůstá až do groteskních a bohužel, zhoubných rozměrů. Z ochrany se stal státem distribuovaný nástroj konkurenčního boje a brzda. Účelem už není ochrana duševního vlastnictví, aby někdo jiný neparazitoval na často za vysokých nákladů získaných unikátních znalostech, ale ochrana monopolu. Jak by vypadal nynější svět, kdyby tak patentomanické bylo například už šestnácté století? Na druhou stranu, bez zboží prakticky nehmotného, by na počítači nebylo možno napsat ani „pět samyc“. Abych byl objektivní, nepředpokládám, že bez ochrany by IT nebyla. Jen by vypadala trošku jinak. Připouštím, že v něčem by byla pokročilejší. Nebyly by umělé monopoly jako například MS pojišťující své výsadní postavení smlouvami s výrobci hardware. Že by to šlo, dokazuje například Linux.
  Můj názor na ochranu duševního vlastnictví není kategorický, není v krajních polohách ano – ne. Na škále dávám přednost tomu, že méně je více.

  Co to má společného se socialisty, a jak jsem se k nim dostal? Proč právě přes duševní vlastnictví? Ve svém „parním“ mechanistickém, vulgárně materialistickém uvažování mají zásadní chybu, která způsobila, že jejich koncept nefunguje. Tou chybou je, že na podnicích, které „znárodňují“ tam kde se dostali k moci, nebo by rádi „znárodnili“ tam kde se k moci nedostali, nejsou nejcennější budovy, stroje, zásoby, chodby vedoucí tak – tak, ale kapitalista. Podle nich parazitující kapitalista. Proč parazitující? Protože jeho práce je neviditelná. Pracoviště má v hlavě.
  Vyvlasťňující socialisté udělali jednu chybu. Nevyvlastnili to nejcennější. Kapitalistu. Jenže to jaksi ani nejde. Jediné co udělali, násilím mu zabránili, aby vybudoval nový podnik, který by tomu vyvlastněnému konkuroval. A pro jistotu mu násilím zabránili aby takový podnik vybudoval tam, kam jejich moc nesahá. Protože, jak se ukázalo, v podmínkách „svobodného trhu“, to znamená trhu, který je trhem bez přívlastků, třebaže v reálném světě je také omezovaným, proto řekněme v podmínkách svobodnějšího trhu, by v konkurenci s ním neuspěli. Chovají se podobně jako ti, kteří patentomanicky omezují druhé. A patentomaniaci jako socialisté.

  Napadá mě, proč „jako“?

  Koukám, že z obhájce ochrany duševního vlastnictví jsem se stal žalobcem. A z žalobce proti svobodnému trhu jsem se stal jeho obhájcem.
  Zatracenej Modrej.

 190. BTW, sluchátka, Schumachere. Pořídil jsem před dvěma týdny Marshall Monitor. Nejsou úplně tak skladné jako Porta Pro, ale ta konstrukce a zvuk … I bez ponožek 😉

 191. ASchumi, ať už obhájce nebo žalobce, hlavně ať vzkvétáš a žiješ. 🙂

 192. Díky všem. Zvlášť halladinovi… 😀

 193. Sakra, Schumi,
  čím jsem si zasloužil jmenování extra ?
  Pogratulovat jsem Ti ještě nestihl 😉
  Ale samozřejmě ti přeju všechno nejlepší taky…
  Jinak – o míře té ochrany je samozřejmě možné diskutovat.
  I o různých dobách ochrany pro různé „produkty“.

 194. Schumi,
  přidávám se s přáním všeho nejlepšího!

 195. Ad 221 – dneska ráno jsem si byl v jednom pekařství pro rohlíky a celý obchod, jak prodavačky, tak zákazníci, tonuli v nadšení nad EET. Protože se komunikace EET pokladny s centrem sekala a brzdila provoz. Touhle dobou v pekařství nakupujou lidi, kteří chvátají na šestou do práce, nebo na autobusy jedoucí do Stolice, takže mají na sekundy vypočtené časy na nákup poživatin v pekařství. Prostě je to něco jako práce mechanika v boxu Formule 1. A to elektronické babišárium jim hatilo celý time management. Zaslechl jsem několik komentářů, že je škoda, že na kase není Andrejovo telefonní číslo, neboť by mu zákazníci popořadě volali, že je kokot. Domnívám se, že kdyby do krámu ve tři čtvrti na šest vstoupil halladin se svou filipikou na obranu nebohého miliardáře, byla by mu promptně rozbita huba. Takové tam vládlo nadšení nad kroky Velkého Voždě.

 196. Schumi,
  měj se – a to nejen dnes, ale pořád !!!

 197. 223-pamatujete si, jak ruští kulaci radši umřeli hladem, než by vydali obilí, které určitě měli někde schované ?
  Tak tohle je podobné. Ti obchodníci to dělají schválně, aby poškodili stát a Babiše v jeho boji za stejné podmínky pro všechny !

 198. 217 maYdo, v jisté branži se zásadně mluví o „Firmě“. Třeba když jeden dělá pro Blackwater, CIA a podobně…

  214, 216 NoName, Open office pro běžné dokumenty stačí. Například ve veřejné sféře nevidím žádný důvod pro používání především MS Word. Nějaké potíže jsou s neúplnou kompatibilitou s MS office. Ale to je problém MS office. Důsledek uměle udržovaného monopolu. V základu pracuju s MS office, Open office, Libre office, Suite 602. Nemám s tím problém. Kdybych chtěl připravit pro tisk knihu, zpracoval bych to v něčem jiném.

  O Marshall Monitor jsem něco přečetl. Zatím nevyzkoušel. Klasická sluchátka klasické konstrukce. Měnič si určitě sami nevyrábějí. Nepředpokládám, že je zakázkový hi-tech. Marshall je ikonická záležitost. Aktuálně módní. Často vídám na hlavách v hromadné přepravě. Uzavřený systém izolující od hluku. Mající přirozený limit daný konstrukcí a velikostí. Pokládám za poněkud hipsterskou záležitost. Záleží na vyladění zvuku, marshallovský je typicky hutný. V tom se sluchátka stejných konstrukčních kategorií liší. Koss Porta Pro jsou sluchátka otevřená, neizolující, s jiným podáním. Také ikonická. První lehká sluchátka „referenčních“ parametrů. Mám je už dvacet let. Plus další nerozbalená záložní. Tahle úprava pomohla. Z velkých jsem vyzkoušel mnohá. Zvukově mi vyhovuje Sennheisser v kategorii od HD 580 výš. Na základě toho jsem nesáhl hluboko do trezoru a koupil za levno, v porovnání se „značkovými“ prakticky zadarmo. Polootevžená Samson SR 850 a uzavřená Samson SR 950. Jsou to čínské klony Sennheisser a AKG. Konstrukce je „levnější“ ale dobrá. Zvuk v několikatisícové kategorii „značkových“ vzorů. Navíc, dá se snadno tunit přidáním tlumení před a za měnič. Originální zvuk mi vyhovuje, nechávám tak jak z výroby. Charakteristika podle měření je prakticky shodná se Sennheisser oné kategorie. Kdybych si chtěl jó zabastlit, zevnitř bych polepem zatlumil plastovou skořepinu proti případným rezonancím. A k tomu ještě špuntafóny Vsonic GR 02 bass upravená na typ GR02 a laditelná přední ventilací. A několikerá výborná Sony MH1, ve výprodeji koupená za zlomek původní ceny. Ceněný základ pro mnohé bastlíře. Akorát, a právě proto, je nutno je překabelovat. Z mnohých, která jsem naposlouchal, zvukově jsou několikatisícové kategorii. Největším pokrokem byla ta Vsonic, to byl šok. MH1 o něco lepší, ale to už je spíš záležitost „chuti“. Záleží na tom jaké špunty se nasadí a jak usadí a jak se utěsní ve zvukovodu. Na tom velmi záleží, rozdíly v podání basů jsou velké. Ve vyšší kategorii nebylo nic co by mě dostalo do kolen. Čím vyšší cena, tím drobnější rozdíly. Ceněné Etymotic mě nenadchly. Ani Sennheisser 80 ani 800. Což odpovídá i grafu frekvenční charakteristiky. Ono naladit soustavu s uchem, které každý má jiné, objem a délku zvukovodu, okolní tkáně… aby to u každého fungovalo stejně, prostě nejde. na tom nezmění nic složité víceměničové konstrukce jako například Shure. Podobný problém jako při umístění reprosoustavy do neideálního reálného prostoru.
  Nad nějakou cenu je to jen o dojmu. A samozřejmě, že o obchodu.
  Marshally z výzkumných důvodů vyzkouším, reference mají dobré. Jako přiměřeně izolující univerzály, ano. A člověk v nich nevypadá jako Otík.
  Velká sluchátka jsou z principu nenahraditelná. Z těch, která stojí za sáhnutí hlouběji do trezoru, bych doporučil nějaká elektrostatická. Slyšel jsem Koss a Sennheisser, asi Orfeus. Z principu vzdušná, transparentní, přesná.

  Poohlížím se po něčem přenosném z čeho sluchátka živit. Aby to nebylo zbytečně drahé, mělo kvalitní výstup a dlouhou výdrž. Až na dlouhou výdrž by to splňovalo nějaké Fiio. Jenže deset hodin bez nabíjení je málo.
  Mám Sansa clip zip, a Sansa Fuze. A nahrávadlo Tascam DR-05. S výborným výstupem. Bohužel s velmi omezenou adresářovou strukturou na dvě podsložky.
  Samozřejmě, že obchodníci doporučují čím dražší tím lepší. Sony nabízí přehrávadlo za 160 tisíc. Jenže to už bych si mohl občas dovolit najmout smyčcový kvartet…

 199. 219 halladine, no právě, no právě. Poděkoval jsem radši předem abys při gratulaci nebyl moc horlivej 😀

 200. ptakopysku,
  byť ne s rohlíky o šesté, ale podobný zážitek měla kolegyně cestou z práce – chtěla sobě koupit petrklíček v květináči, když se „babisheet“ (čti anglicky!) seklo. Takže ona i tři paní ve frontě flákly petrklíče zpátky a mazaly na své spoje, aby se rozjely do svých domovů bez kytiček. Co si drmolily mezi zubama se asi nedá opakovat; radost v duši z prvních jarních kvítků to jistě nepopisovalo…

 201. Dík.

  NoName, to nebyl vhodný příspěvek, s těmi Marshally. Jsou témata, která na mě fungují jak pěťák hozený do jukeboxu. Navíc zvědavost mi nedá…

 202. NoName, dobre, OpenOffice beru zpatky. Pravdou je, ze nemuzeme vedet, jak by Open Office vypadal, nebyt MS Office. A do jake miry je prinosna jeho existence 🙂

  Ale pored nam zde mame OTRS.

 203. dvd – chtěl jsem se zeptat, jestli se něco neděje v Německu. Prodeje nábytku spadly oproti loňsku o 30-50%, napříč celým sortimentem a všemi cenovými skupinami. Podle informací se neprodává ani drahý nábytek, ani levný, ani čalouněný, ani skříňový, prodavači bloudí po obchoďácích a pátrají po kunčoftech. Poslední 4 roky se držely prodeje zhruba stejně, +- pár procent a najednou takový propad – nepřijde mi to normální.

 204. Tak jsem do mailu obdržel reklamu… Od jedné nejmenované firmy, od které jsem před časem něco koupil a od tý doby mě pravidelně zásobuje spamem… Prý – Uvítejte jaro v zeleném!
  Nostalgicky vzpomínám na doby, kdy za takové přání bych dotyčnému fláknul jednu po tlamě…

 205. Jo a kámoš z úplně jiné branže (výroba vstřikovacích lisů) si tuhle stěžoval, že poslední léta se nezastavili, samý přesčasy a letos můžou tak akorát zametat dvůr. Tohle je pro změnu švýcarská firma.
  Že by to byly předzvěsti něčeho hodně nepěkného?

 206. 2 Rpuť ad 221 – a může si zpívat „tak už máme co jsme chtěli!“

 207. 233 dobře Ti tak, PeSi, nemáš nakupovat u Armády ČR.

 208. Foundry, nos mi rika, ze ano. Nyni se pohybuji v nemeckych firmach a z central se stavaji ekonomicky vyprazdnene slupky bez obsahu.

  Neco jako byl Rim – z hospodarskeho centra rise se stal vyprazdneny obal, veskera ekonomicka aktivita se presunula ven…

 209. 221 – no jo, konecne si noha zakona doslapla na podvodniky, kteri misto pobirani invalidniho duchodu treba provozovali detsky bazar a tyli z dani, o ktere stat okradli.

  Byt volicem Babise musi byt zajimavy mindset.

 210. Mě hlavně zaráží, že takto drasticky šly dolů i největší řetězce. To, že zakolísá „malý“ obchodník se 2-3 obchoďáky, to se stát může. Ale tady šly rapidně dolů koncerny s 30 – 40 obchoďáky po celém Německu. Pokud by se to týkalo jen nás, byl by to důvod k vážnému zamyšlení, ale dostal jsem se k číslům několika jiných firem v branži a ty jsou na tom ještě hůř.

 211. 235 Foundry, třeba je to tím, že potřeba nábytku je uspokojena, přirozený cyklus obnovy nestačí. Nelze pořád nakupovat, nutno nechat i místo pro člověka. Kromě toho je móda minimalismu. Nakonec přestal i masívní příliv připrchlíků tak není třeba toli postelí.
  Snad by pomohlo snížení životnosti…

  A když na vážno…mohl by to být signál blížícího se maléru.

 212. Foundry,
  začal bych přemýšlet nad technologiemi výroby pohovek z papírmaše a krepáku. Severský gigant v branži má podle mě jednu krizi úspěšně za sebou a další krizi má ještě relativně daleko před sebou, tam by se snad dalo vtěsnat. Skoda že je embarko na ruský trh. Pozlacené nohy a područky taburetů a křesel by mohly prolomit ledy. 😛
  Dělám si zadel, ale když už i VW realizuje ve škodovce to, co realizuje… (pamatujete si na Piëchovy plány se škodovkou? ) je evidentně cosi shnilého ve Čtvrté říši 🙁

 213. 2 Foundry – to nic, to se jen čtvrtá říše dostává na vrchol svého blahobytu, obohacena o čmoudy a kozomrdy… Doposud to jelo setrvačností, teď to chvíli bude žít z podstaty a pak zanedlouho se to celé zesere… Bohužel, jinej glóbus nemáme…

 214. 2 ptakopysk – blahopřeji k rychlejší reakci… A koukám, že do budoucna hledíme se stejným optimismem! (Pesimista říká, že hůř být už nemůže. Optimista odpovídá – ale může… Může!)

 215. PeSi,
  nejsa ekonomem, nedokážu to přesně popsat, ale podle mě Německo pod pláštíkem Lisabonské smlouvy prostě obsadilo kolonie a vysávalo je, co to dalo. Jenže všeho do času – fáze vysávání skončila a další expanzi EU zastavil Erdogan, Britové a rozkolísání středního východu vývozem demokracie. Takže právě patrně dobíhá fáze setrvačnosti a jak to tak vypadá, německá podstata už taky není co bejvala. Bere to všechno neuvěřitelnej švunk…

 216. (241) Skoda že je embarko na ruský trh. – a je? I v méblích?

 217. Aerokarle,
  podle našich médií jsem získal dojem, že je do Ruska embargováno úplně všechno. A díky embargu ruský obr nejenom, že stojí na hliněných nohou, ale proslýchá se, že je už i na kolenou. Hliněných, samozřejmě.

 218. 244 ptakopysku, dočasnou záchranou by byl ještě nějaký další východní blok, který by se rozpadl…

  Vypadá to tak, že v roce 1989 Západ získal nastavený čas. Který už uplynul.

 219. O embargu na kanapata nic nevím. Možná by se chytla imperiální série.
  Ivan – kanape pro návštěvy.
  Kateřina – kanape XXL.
  Vladimir – kanape do dětského pokoje

 220. Schumi,

  nemáš náhodou v přízni schopné obchodníka typu pana Roubíčka či Khona ,

  Ze mě jsi vymámil gratulaci, co by bylo,kdyby Tě napadlo vymámit finanční prostředky . 😀 😉
  Po dálnici OV-Brno se jelo dobře.

 221. Krize v Německu…
  Je to jasné,může za to Babiš a EET !
  Nevidíte tu časovou souvislost ?

 222. Schumi,

  zase se mi podařil nevhodnej pokus o vtip.

  Měl bych se nad sebou zamyslet.

 223. dvd,potkm ale nechapu, proc vubec zavadime EET. Vzdyt neplatit dane se take nesmi…

 224. 253 😀
  Ty máš dálnici na Brno v osobním vlastnictví???

 225. Schumi 🙂

  z jistého pohledu by se dalo říct, že malej kousek mi patří 🙂 Pokud je stát firma a já akcionář 😀
  Ovšem prodat ho nemůžu 😉
  Asi jsem měl napsat , že se mi jelo dobře,protože je zima, a neopravuje se.
  V létě samé omezení,svádění do protisměru a kolony.

 226. Schumi,
  Dalším rozpadnuvším se „blokem“ byl Střední východ. Akorát že se pozitiva a výhody v exportu sraček importu surovin a levné pracovní síly až tak moc nedostavily. Spíše naopak…

 227. Esli se v tom německu neprojevil nedostatek bytů tím , že je obsadili prchlíci a místo fondryho kanapí seděj na polštářích 😉

 228. A hele,

  Tomáš Prouza rezignoval z funkce tajemníka pro EU, a jde do soukromého sektoru.
  Zřejmě tuší,že po volbách už nebude Sobotka v situaci, kdy by mu mohl poskytnout korýtko.

  Sobotka s ním asi počítal pro ministerskou funkci místo Mládka, ovšem takhle na tu funkci neměl kandidáta, a musel to vzít sám.

  http://www.lidovky.cz/tomas-prouza-rezignoval-na-misto-statniho-tajemnika-pcb-/zpravy-domov.aspx?c=A170303_181151_ln_domov_sij#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main

 229. 90 % drobných podnikatelů krátí daně!

  To jsem četl na nějakém fóru. Ano správně, je proto potřeba je potrestat, zničit, elektronicky zaevidovat, zkontrolovat a napařit padesátitisícové pokuty, aby již nikdy, podotýkám NIKDY, je nenapadla taková věc, jako podnikání.
  A tak si názorně spočítejme, kolik takový podnikatel na vesnici s koloniálem zaplatí na daních buď přímo, nebo nepřímo.

  Aby mohl koloniál mít, musí si ho pronajmout. Náklady jsou běžně v průměru kolem 10.000,-Kč a s DPH tedy 12100,-Kč. Státu při tom tedy odvede 1500,-Kč (daň z příjmu pronajímatele) a 2100 na DPH, celkem pro stát 3600,-Kč. Samozřejmě, že musí svítit a např. topit plynem, což je paušálně další 2000,-Kč na energiích a včetně DPH 2420,-Kč. Stejným přepočtem tak zaplatí na dani měsíčně za energie 720,-Kč (420 DPH a 300daň z příjmu). Dále pak musí nějaké zboží vozit atd. takže: pomineme-li, že má vlastní vůz a budeme-li počítat pouze benzín s náklady cca. 4000,- Kč na měsíc, pak na DPH je to opětovně dalších 840,-Kč a 600,-Kč na dani z příjmu tj. 1460,-Kč (pro jednoduchost už raději ani spotřební daň nepočítám). Celkem tedy 5780,- zaplaceno státu aniž by začal podnikat.

  Dalším neméně významným faktorem je prodavačka, kterou občas musí mít, aby vůbec mohl jezdit pro to zboží, vysvětlovat daňová přiznání finančnímu úřadu při jeho kontrolách, které teď budou častější a podobně. Tak tedy řekněme, že prodavačka má plat 14.000 měsíčně hrubého. Zaměstnavatel, tedy onen podnikatel s koloniálem však celkově zaplatí 18760,-Kč, přičemž státu zaplatí 750,-Kč na daň z příjmu (záloha) a 3500 na sociálním pojištění za zaměstnavatele. Abychom ale byli féroví, v rámci daní přerozdělí a odešle tedy pouze částku 750,-Kč.

  Takže při shrnutí výše popsaného, ještě než koloniál začne prodávat (nyní se podíváme na zboží) jsme na částce 38.120,- Kč, a na daních a poplatcích zaplaceno státu: 6530,-Kč. Aby těch celkem zaokrouhleno 40.000,-Kč mohl vydělat, řekněme, že si musí zakoupit zboží za 40.000,-Kč a prodat se 100% marží (což je samozřejmě např. u rohlíků v malém koloniálu na vesnici naprosto nereálné) Připusťme to…Pokud zakoupí zboží za 40.000,-Kč pak ale opět zaplatí 6000 za daň z příjmu (předá výrobci, který ji odvede jako svou daň) a 8.400,-Kč za DPH. Celkem tedy odvede státu dalších 14.400,-Kč

  Celková částka, aniž by začal mít zisk (stále hovoříme o paušálních a nezbytných výdajích) na daních a tedy měsíční odvod státu je 20.930,-Kč. Toto všechno měsíčně podnikatel zaplatí, aniž by měl zisk, který by mohl začít „krátit.“ Toto jsou reálně výdaje bez jediné koruny zisku pro něj. Nyní se odhadovalo, že do druhého kola EET vstoupí 250 tisíc podnikatelů a nakonec to bylo jen 113 tisíc. Možná i toto je důvod, proč těch zbývajících 112 tisíc podnikatelů, kteří prý „krátili“ daně, prostě skončilo.

  Stát si může tleskat, zbavil se 112 tisíc „kratitelů“ daní, ale zároveň pravděpodobně přišel také o měsíční odvody (112 000 podnikatelů * 20930,-Kč) za 2,344 miliardy. Vesnice budou vylidněné a utichne v nich život. Jen Ministerstvo financí, bude nabírat úředníky, aby mohlo kontrolovat a došlápnout si na ty, co se rozhodli to podnikání s EET ještě zkusit.

  Zdroj: http://vondrous.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=590425

 230. Drobní obchodníci krachují hlavně kvůli tomu, že nejsou schopni cenově konkurovat Penny a lídlu.
  Na velké nákupy se jezdí tam. I gigant jako jednota s tím má problémy, a v menších obcích jsou Jednoty na krach.
  A to přitom Jednoty, při své velikost dosáhnou příznivějších nákupních cen.
  V devadesátých letech u nás byla jednota a tři malé obchody s potravinami. Zůstala jenn jednota, loni přibyl Vietnamec.
  Byl pokus provozovat řeznictví, zkrachoval. Majitelka cukrárny v hustopečích se pokusila udělat u nás pobočku, koupila od obce bývalou obecní knihovnu,přestavěla ji.
  Po pár měsících zavřela. Cukrárna neuživila ani prodavačku.

  Co je EET tehdy nikdo neměl tušení.

  Mimochodem, včera jsem byl u našeho vietnamce,poprvé po 1. březnu.
  Vietnamka naúčtovala, z kasy vyjel automaticky lístek, tak jsem si o něj řekl.
  Bylo na něm všechno, co podle babiše má být.
  I předepsané upozornění měli na dveřích.

  Dost mě to překvapilo.

 231. Rputi,
  V příkladu jsou chyby. Namátkou – živnostník nemůže vozit rohlíky osobním autem. Musí mít oddělený prostor. Jinak dostane od hygienika flastr, až se mu zamotá hlava.

 232. 263 ptakopysku,
  jj – ale když se to opraví, tak ty „ztracené daně“ jen narostou!
  A když je likvidační flastr za „skoro všechno“, tak kdo by se na to nevykašlal!

  Oni si snad dělají hýždě…?!
  „…Poté, co nesmyslně vysoké tresty popsaly Hospodářské noviny, slíbili ministr financí Andrej Babiš a šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček zavést mírnější pravidla. „Představí rozšíření metodiky k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení,“ uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec…“
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babisovo-ministerstvo-couva-desetitisicove-pokuty-za-drobne/r~a8e9031c001f11e7a3fa002590604f2e/?utm_source=volnyHP&utm_medium=newsbox&utm_content=recombee1&utm_term=position-4&redirected=1488610098

 233. To vylidňování vesnic všeobecně je taky nesmysl. Jistě jsou i takové vesnice, které jsou vzdálené od měst a městeček.
  Naše víska je od Hustopeč 5 km. Ve velkém městě mnohdy cestují lidé do práce dál.

  Nových domů s “ náplavami“ u nás vesele přibývá.
  Rekord asi drží sousední Starovičky, ležící na silnici Hustopeče -Břeclav, které za posledních 10 let zvýšilo počet obyvatel skoro na dvojnásobek.
  Taky 5 km od Hustopeč. Postavily se tam desítky nových domů .

  Ale jistě že vesnice, vzdálené od měst vymíraj, a lidé z nich odcházejí. Ale hlavní roli hraje nedostatek práce v místě nebo bližším okolí.
  A ta nezaměstnanost způsobuje, že místní nemají moc co utrácet.

  Kupříkladu – celému severomoravskému krají ubývá obyvatelstvo. Odstěhuje se víc než přistěhuje. I my tu máme pár rodin z Ostravska.

 234. 265 Halle,
  když někdo potřebuje kostku másla nebo pytlík mouky, tak nemá chuť pro každou blbinu jezdit ani těch 5 km!
  A když zavře pošta, hospoda i krámek, tak už totálně chcípnul pes!

  Zajímavé je, že ani Zelení alternativci se tam nestěhují, ačkoliv by jim to mělo vyhovovat. Ale holt civilizace je civilizace! Aspoň minimální!

 235. Jasně , Rputi,
  když někdo potřebuje kostku másla nebo kilo mouky, protože mu momentálně došly zásoby,které nakoupil hromadně v Penny v akci, jde tam,kde je to nejblíž.
  Ovšem to tu malou prodejnu nezachrání.
  To už pomalu není kšeft , ale první pomoc. 😀

 236. 267 Halle,
  NO DYŤ!!
  Krámek pronajímal Místní úřad zdarma důchodci, kterej tam seděl, aby „přišel mezi lidi“ a dozvěděl se s kým aktuálně zahejbá Pepova Mařka. Měl tam cígo, Právo a křížovky a trochu toho vaření a pekař z vedlejší vsi mu tam dovez rohlíky! Výdělek 0,0prd!
  Pořizovat internetové připojení, kasu a tiskárnu je nonsens! Riskovat 50000 pokuty naprostá volovina!

 237. Odluka statu a obcanu zacala uz drive. Nyni se ovsem dotkne vetsiny lidi. Driv to bylo jen pro ty co si to mohou dovolit. Nyni to bude jako sport a …..“ Kdyz se odloucil tak budu pokracovat i ja“ , je to stejne jako s pracovnima navykama….. Rodice nepracuji a taky zijou, ja taky nehrabnu….. Jsem doslova nadsen, ze i v kotline na to prisli, tedy az na Svedky Buresovi. Jehovisty taky v podstate nema nikdo rad, Buresisti na tom budou podobne. Taky je budou shazovat ze schodu 😀
  Zcela bezne se dnes vchazi bez restaurace a tesne za „ahoj“ se houkne….. Dneska bez buresitu…….a nejen do hospody, ale i do obchodu

  Jinak pro ostatni, co jeste nespadaji do EET nalepte si do provozovny papir, hodne velkej s textem, klidne poslu, ze jeste nespadate do tehle buzerace, jinak vas udaj a prijedou kontrolori do 48 hodin….. Protoze udavani je narodnim sportem, osobni zkusenost.

 238. Rputi ,

  případ jako vyšitej pro tu novelu,co Babišovi zařízli socani.

 239. 270

  A čím dál mám větší podezření,že to socani udělali proto,aby se nějací lidi nasr.. na Babiše, a ubralo mu to z hlasů.

  Uvidíme,jestli socani nebudou mít tu drzost, a tu novelu si před volbama nedaj do programu. 🙂

 240. (271) Zajisté, že to socani … Jenže Bureš jim na to sám dal munici, když spustil nedomyšlenou blbost. Nemusela by být novela, kdyby někdo myslel hlavou při tvorbě zákona.

 241. 272

  Žádné kupodivu. EU po nich chce, aby uznali kosovo, a přidali se k sankcím proti Rusku.

 242. Aero,když si vzpomenu na tu generálně zk…. aplikaci na registraci aut, co přivedla skoro k šílenství jak registrující, tak úřednictvo…….
  Tak EET naběhla docela hladce.

  Nejsem tak naivní, abych čekal od vlády a ministerstev vždy 100% bezvadnou práci.
  To, že přiznaj chybu, a jsou ochotni ji napravit není zas tak málo.

 243. 274 Halle,
  já se nedivím, to EU tam posílá Mogherini! 😀
  By mě zajímalo, koho to napadlo? Jestli soudružku ministryni samotnou, nebo Junckera po 10 frťanu?

 244. Mogherini,nebo kdokoli jinejz EU,to je úplně fuk. Každej by chtěl to samé.

  Rusové nedávno dali Srbům nějaké starší stíhačky a tanky satarmo. Srbové si zaplatěj jen modernizaci.

 245. (275) Jak hladce, to je těžko říci po pár dnech. Nespadl jim systém, ale organizačně to má nějaké ty problémy.

 246. 275 – ale jo, je v pohode, ze politici zakony zmatlaji… A na zaklade tech nedomyslenych zakonu obcas par tisic lidi zkrachuje, obcas nekohou zavrou… Vzdyt jsou to jen poddani, ze ano… Hlavni je vlada a strana.

  Jako, ne. Za ty silene nedotazene a nedomyslene zmatlaniny, ktere z dilny MF vysly, by pro priste nemela byt Babisovi – nebot je to on, kdo je prosazuje a je jejich politickym tvurcem – sverena vyssi funkce, nez dozo nad verejnymi zachodky v Trebici.

 247. Dobré poledne,

  Co máš proti Třebíči, Petře? Tohle si snad tamní obyvatelstvo nezaslouží.

 248. 262 – ano, obcas nekdo zkrachoval, nekdo se zase vynoril. V nasi velkovesnici – ca 6500 obyvatel je Penny a Billa. V pohode se uzivi dva reznici, nekolik vecerek, maly farmarsky trh, dva pekari. Proste takove standardni ekonomicke prostredi, velci hraci, mali hraci…

  A nyni do toho vstoupil Babis s citlivosti slona a rozkope to s celkem jasnym zamerem rozsirit prostor pro firmy, ktere od nej odebiraji. Mistni reznik odebira z mistnich jatek, zatimco Penny od Babise, ze ano.

  A volici nadsene tleskaji. A zaslouzi si to.

 249. Petře,
  Samotné Penny řeznictví nenahradí, a mám výraznou pochybnost, že by ohrozili ty dvě řeznictví , co v Hustopečích prosperujou…
  Ale tak jste to chtěli , volnej trh, neomezovat nákupní řetězce, ať si utlačujou výrobce jak chtějí, ať vyjednají (anebo spíš díky svému podílu na trhu vynutěj) slevy , regálné atd jak chtějí atd.
  no a potom pláčete nad tím, že malé firmy, které si nejsou schopny vyjednat podobné podmínky v konkurenci neobstojí….

 250. 262 halladine,divil jsem se,naivně, když jsou vietnamské zelovoc koloniály a restaurace, proč nejsou cikánské. Jenže takhle se může divot jen hloupej. A proč ne české. Proč Vietnamci umějí a jiní ne. Proč Cikáni vůbec, Vietnamci všechno, Češi něco. Jsou uprostřed. Čemu se divit. Když je někdo línej, pořád si stěžuje, za všechno může někdo jiný. Lidé v emigraci. Slováci tak…, Češi tak… Reálný socialismus v Česku, reálný socialismus na Slovensku… Heydrichův nástupní projev…

 251. Schumi,

  oni ti Aziaté mají jinou mentalitu, z toho kšeftování nikdy nevypadli. Jsou skromnější, a jsou schopni vyžít z méně peněz . Už podle velikosti je jasné, že míň prožerou. 😀
  A myslím si, jen myslím,podloženo to nemám, že jsou kolektivičtější, víc drží pohromadě, a navzájem si ( v cizím prostředí ) pomáhaj půjčkami i jinak.
  Určitá část jich jede v nelegální činnosti, neodhadnu , jak velká, a některé firmy praly špinavé peníze. Od celních úniků při dovozu zboží, po drogy.
  A jen málo čechů by do jejich zaběhnutého systému mělo šanci se dostat.

  Je to celý řetěz -od těch, co mají kontakty v ˇAzii a dovážejí, až po posledního vitnamce, co prodává textil a boty na tržnicích.

 252. Ale není tak úplně pravda, že by Češi byli úplně neschopní.
  Každé útery mi stojí vedle domu pojízdné řeznitví. Minulý týden mi vedle domu stál náklaďák s přívěsem,a vedle toho stály stojany s obuví. Už tu byliponěkolikáté.
  každou sobotu vedle Jednoty stojí nějací trhovci s různým zbožím – i textil, domácí potřeby atd.

 253. 285 halladine, jistěže. Pak není proč se divit, že je to takové jako je. Je to komplexita. S hlubokými kořeny. Ne jen čtyřicet let komunismu, …tři sta let jsme trpěli… Letos je to osmadvacet let po převratu. Pořád ty samé výmluvy na bolševika. A stále hrbení a šlapání. Jak někdo vystčí hlavu ze sraček, hned mu na ni šlápnou.
  A za všechno může někdo jiný. Jen ne já, blbej a línej.

  Když vás Babiš sere, tak si kurva zvolte někoho jiného. Místo těch neustálých kydů. Máte, kurva, tu demokracii, nikdo na vás kvérem nemíří. A když si svobodně volíte koho volíte tak držte hubu a krok.

 254. Schumi,

  ve vietnamské rodině jsou daleko těsnější vztahy. A ti Vietnamci, co dělaji import z Vietnamu mají sourozence a jiné příbuzné tam. A spolupracují.
  Pochybuju, že by čech, který by přišel do vietnamu nakupovat dosáhl na stejné ceny jako vietnamec v Čechách.
  Tady ten náskok začíná. Anebo že by se někdo s Čechem dohodl, že na fakturách bude kvůli celníkům udAná nižší cena, a že rozdíl v cenách se vyřídí nějak jinak.

 255. 290 halladine, jenže kolik toho zboží je z Vietnamu?
  Mají jiný hodnotový žebříček. Ovšem na některých už je pozorovatelné, jak tu začínají panchartět.

 256. Ty pohadky okolo retezcu jsou kouzelne a porad ty same. Zvlast od lidi, co netusej, jak to chodi….. Dobry vyrobce, se skvelym produktem si vybira, kde chce byt. Sam jsem ve dvouch, ktere jsem si vybral. Jednani bylo rychle a cena respektovana. Jedine, co je omezujici je to, ze kdykoliv mozu prijit z jejich strany kontrola do vyroby. Platej radne po 14 dnech a objednavky chodej tak aby se zavazelo do cross dockingu 2x tydne.
  Naprosto nechapu nekoho, kdo tohle nedela. Male obchody skoncili uz pred EET, to byla jen posledni kapka, ne z duvodu tlaku retezcu, ale protoze kultura jidla v kotline je na na stupnici 0-10 naprosto nula. Jinak by bylo otevrenych kramku na kazdem rohu prehrsel a lidi by si chodili nakupovat, ne jednou za tyden do super hyper, ale k pani Jane, Honzovi, Karlovi a Petre, kdyz jdou do u z prace….. Stejne jako je to v zemich, kde maji radi sve vyrobce. A vyrobci je nesidej trapnejma nahrazkama…… Pstatne v okrese na severu bylo fantasticke reznictvi a jatka, s podnikovou prodejnou, kde byly skvele a srovnatelne svetove uzenina a maso co bylo uzrale…… Ale byl o malinko drazsi, nez mistni interspaar. No a tak tak tam chodila klientela, co mu dala vydelat, aby mohl prezit. No a protoze to byla drina, tak kdyz sel do majitel do duchodu, tak to rodina prodala….. Buresovi. Po prvnim mesici. Uz tam klientela nechodila, protoze se zmenila receptura na vsechny uzeniny, maso uz nebylo tak dobre a hlavne, zacali se tam trousit zvlastni lide. A tak se ze skvele prodejny masa, stala odskliva hrabacka bez cehokoliv dobreho. Presto tam lidi jezdej dal, ne ti sami, ale protoze je to levne….. Ale jist se to v podstate neda.

  Schumachere, v podstate mas pravdu, presto se musi rozlisit objektivni slapani po hlavach, tedy spravedlive rozhorceni a divne skreky, ze soused krade, proto nemuzu jet k mori…… Kdybys si to zkusil v pozici z trni obihacky, presne bys chapal a videl rozdil….jak to je s tim stezovanim. Protoze ale sis to nikdy nezkusil, jake to je. Tak tomu nemuzes rozumet. Bez urazky, to je neutralni konstatovani….

 257. Schumi,

  z té laciné konfekce se toho do vietnamu přestěhovalo dost. Leckomu se už Číňan zdá drahý..
  Vietnamec je zatím lacinější.

 258. Halle,
  kecáš. Do prodejny k nějakému Nguyenovi občas zabrousím (džíny od nich mi seděly vždycky lépe, než dražší značkové a rozdrbaly se za stejnou dobu), a pokud kouknu, odkud je zboží, tak to je Vietnam ve značně menší míře. Zasoupena je tam skoro půlka Asie, tedy ta chudší (tedy Japonsko nehledej). Pokud chceš zboží čínské, pak jdi do kteréhokoliv „českého“ obchodu… a kup si elektroniku.

 259. Matzurko,
  Jen že se
  nikde jsem netvrdil,že je všechno z Vietnamu. Jen že investice začaly jít i do Vitnamu.
  A už je to déle,není to novinka
  To,že Vietnamec lscinější pracovní síla je taky pravda.
  Každopádně to má vietnamec do číny blíž než Čech.
  Mimochodem,já často na zboží u vietnamců zemi výroby nenacházím.

  Taky tam občas koupím rifle nebo šortky. V Hustopečích je pár obchodů a na mě tam nic nemaj. 🙂

 260. 283 – co maji co spolecneho neustale se zvysujici administrativni prekazky a naklady kladene podnikani, spolu s masivni podporou velkych hracu ze strany vlady (kterou, nakonec, vicemene ridi typicky monopolista), spolecneho s volnym trhem, proboha?

 261. Ach jo! „kecáš“ proč neříci „o vašem tvrzení se dá pochybovat“?

 262. 288 – myslenka, ze v demokracii nemohu nesouhlasit s vysledkem voleb a nemam co upozornovat na omezovani svobody ze strany vlady jen kvuli tomu, ze byla zvolena je mi velmi vzdalena.

 263. Quvisi, pochybovat lze prakticky o vsech tvrzenich…:)

  Spravne je s uspechem pochybovat…

 264. Nejde o pochybování, šlo o výrazivo. Je to tak težké pochopit?

 265. Quivisi, dam shledavam velmi slozite najit umirnenr vyrazivo pro shodnoceni vyroku kolegy hala. Jsou velmu casto vzdalene jakekoliv podobe s realitou. Kecas mi prijde jako vcelku umirnene shodnoceni…

 266. Vietnam je prostě jedno z míst, kde dá levně vyrobit. Stejně tak jako v Indii, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance (v Marks&Spencer moc čínského zboží nenajdete). Americké firmy vyrábí v střední Americe (trička, co mám z Wallmartu jsou z Mexika nebo Hondurasu). A jedno tričko Nike mám z Afriky (Lesotho).

 267. Moje cyklistické oblečení Castelli je vyráběno na Balkáně.

  Víkend patří keckám!

 268. 2 Petr Kunetka ad 302 – on je občas silnější výraz zdravej… Vzpomínám, jak jsem jednou opravoval referát z praktika, což místo stručného zpracování výsledků byl neskutečnej blábol… Tak jsem celou stránku červeně přeškrtnul a připsal k tomu KECY! Můj kamarád, kolega a tehdejší šéf to viděl a říkal – hele, to tam nemůžeš takhle natvrdo napsat… Já říkám – „Honzo, jsou to kecy?“ „No jsou… “ „Tak vidíš… Tak ty to tam napiš diplomaticky a já to tomu studentovi vysvětlím, proč to jsou kecy…“
  No a kupodivu, milej student se ani nijak moc nenasral a přišel se zeptat, jak to má napsat správně, že po nich na střední škole takovýhle bláboly chtěli. Tak jsem jen tiše zalomil rukama a hošíkovi jsem vysvětlil, jak má vypadat fyzikální referát, že to opravdu není rozjímací esej nad suchym z nosu… Pak se z něj vyklubal jeden z nejlepších studentů…

 269. Och, quivisi,
  „kecati“ je nespisovné, to se hluboce omlouvám. Ale výstižnější výraz jsem v daný okamžik nenašla.

  NoName,
  pozoruji stejný vzorec. Vietnamské provenience jsou ve vietnammských prodejnách leda ty nudle a rybí omáčky, Bangladéš na konfekci a na dámském spodním prádle mnohdy Turecko.
  Jo, a mikina z Wallmartu (koupena v letech 90´ v NY) byla made in Romania 🙂

  Halle,
  ad výrobce – kdo hledá, najde. Pidilístečky ve švu, na méně zřetelném místě.
  A ve větě „z té laciné konfekce se toho do vietnamu přestěhovalo dost..“ slovo investice nevidím.

 270. Maturko,

  měljsem asi napsat nastěhovalo místo přestěhovalo. A nejen konfekce

  Přímé zahraniční investice ve Vietnamu zaznamenaly v roce 2014 celkem příliv v objemu 21,92 mld. USD, což je o 1,9% lepší výsledek než v roce předchozím. Celkem 1843 nových projektů v objemu 16,5 mld. USD získalo investiční licenci a 749 stávajících projektů navýšilo kapitál v objemu 5,41 mld. USD. Objem realizovaných investic vzrostl v roce 2014 o 8,7% na 12,5 mld. USD.

 271. Matzurko,

  když někdo někde postaví fabriku, tak je to investice. V takové či onaké hodnotě.

 272. (297) co maji co spolecneho – přece Halladina! 😛

 273. 305 – Hm, právě jsem si uvědomil, že jakousi náhodou jsem si zrovna dnes v rychlosti cvakl mj. tohle: http://zpht.rajce.idnes.cz/nastenka/#DSC52600-1800.jpg

  – – –

  Jinak si matně vzpomínám, že jsem kdysi cosi hledal, Google mi, jak už se stává, našel nějakou diplomku, a její autorka na mne udělala úžasný dojem, neb takovou tu obligátní první kapitolu, opakující známé či vysvětlující samozřejmé, suverénně nadepsala Úvodní kecy. Tahle studentka myslím také byla z matfyzu…

  – – –

  Zbytek si s dovolením dočtu časem.

 274. 292 Jirko ppa.. mínil jsem tím hloupost, neschopnost kombinované se závistí.

 275. Matzurko, u textilu té provenience je potíž v to, že leckdy jde o kvalitní materiál zkažený potiskem.

 276. 310 Zpátečníku, úvodní kecy, průvodní kecy a závěrečné kecy bývají považovány za nezbytné. Před časem mi šéf mi vrátil elaborát s výčtem co všechno v něm chybí. Tak jsem mu ukázal, že je tam všechno. Akorát bez zbytečného okecávání. Uznal, ale bručel, že je to krátké. V jiném případě stačilo jen zvětšit font o jeden bod a řádkování o dvacet procent aby text přelezl na druhou stránku. „No to je o moc lepší!“ byla spokojená reakce. Naštěstí v poslední době s vlastní stručností nemám potíže. Naopak tuze mě uráží, když abych se dostal k podstatě k podstatě musím prosívat dlouhý a komplikovaný text. Pak bývám mrzutý. Když jsem mrzutý, bývám velmi pečlivý.

 277. Ahoj! Schumi – stálé zdraví, pevné nervy a veselou mysl, přeji!

  PeSi, mluvil jsem dnes s kolegou koňákem co V Budějcích učí chov koní a chválil si, že loni jim rekonstruovali Pavilon B- zootechnický, ten, co se za nás začal stavět jako desetipatrový, projektanti to s těmi tekutými písky neprojednali, tak jsme ho, při dosažení 4 pater, chodili na brigády z jedné strany podpírat tyčovinou…
  A že se konečně cítí eko-bio, protože mají zelené zdi, zelené podlahy,při zkouškách zelené studenty… 😀 :-D,aby se nahradil ten kousek zelené louky před pavilonem, kdy příští rok začnou stavět 400 bytů.
  Zelená se zelená, husí hovno v trávě… BUDE JARO! 😀 😀

  PS
  Pokud se dobře pamatuji, tak když já jsem studoval, měla VŠZ ŠZP o výměře ca 1100 ha.
  Dnes už jim z té zeleně zbývá jen ten rekonstruovaný pavilon…

 278. 212 – mijime se v tom, ze ja mluvim vice o praxi, ne o pravidlech – Souhlasím, Petře Kunetko, že nakonec ovšem záleží na tom, jak vypadá reálná situace. (Byl bych jednoduše napsal „praxe“, ale ono vždy jde nejen o to, co se děje, ale i o to, co se neděje.) Jenže je třeba brát také v úvahu tyto dvě věci:
  – praxi ovlivňují mj. právě i ta pravidla (a leckdy časem též naopak); před 25-28 lety měl pro PC koupený OS málokdo (o dalším SW nemluvě), zatímco dnes asi většina.
  – zvyklosti a pravidla nepůsobí jen na mne a mé zákazníky, ale samozřejmě také na konkurenci a ostatní (potenciální) uživatele.

  U sharewaru jsme tedy (snad) ve shodě, že je to obchodní model, jaký se hodí pro určitý software, zatímco pro jiný ne. V tom, pro který ano a pro který ne, by třeba mohly být diference, ale pro tuto debatu nejsou myslím důležité.

  Open source je další pěkný model šíření SW. Samozřejmě opět vychází z běžným způsobem chápaného konceptu duševního vlastnictví; všechny jeho standardní licence požadují, aby práva autorů byla respektována (na rozdíl od freewaru ve smyslu „dělejte si s tím, co chcete“). Z hlediska uživatele jeho rizika vypadají jinak; obecně asi nejsou ani menší, ani větší, nýbrž prostě jinak strukturovaná. Jistě jsou oblasti, kde open source může vytlačit placený SW (např. webové prohlížeče). Sám jej užívám také, na řadu aplikací, ovšem pokud jde o vážnou práci, bez placeného softwaru se (bohužel) neobejdu. Představu, že by open source mohl nahradit placený („krabicový“) SW ve všech oborech, pokládám za málo reálnou.

  Nicméně je to vedlejší, jelikož ani open source nijak nenabourává duševní vlastnictví či copyright. Přináší pouze alternativu k uzavřenému softwaru a k jeho prodeji.

 279. Hmm,
  tak teď jsem přimo v pomykově (jak praví ptakopysk), ohledně etymologie slova „kecy“. Tímto slovem totiž v naší famílii slynou bramborové placky, smažené na pánvi – asi podle slova „kecnout těsto“; případně pak tímto slovem šlo označit usednutí na židli „kecni si na zadek“ nebo tak něco…. A vybavuje se mi i píseň od V. Merty, kde se v refrénu opakovalo „kecy, kecy, kecy“… Ono to má nějaký velmi hanlivý původ ? Německy neumím, pochází to odtamtud (třeba jako „ksicht“ ?)

  Halle,
  tak příště formuluj přesně. Měla jsem za to, ýe dopovídáš na Schumiho dotaz ohledně množství zboží z Vietnamu. A ta uváděná čísla pořád nic nemění na tom, že konfekce zdejších vietnamských prodejců z Vietnamu v drtivé většině nepochází.

  No nic, jdu si raději dočíst Hvězdný prach – film se mi jevil velmi zábavný, a kniha je překvapivě pohádkově půvabná (Americké bohy téhož autora jsem četla dřív, a skoro nelze uvěřit, že je to tentýž autor…)

 280. 313 – No jo, Schumachere, obecně asi platí, že délka textu jakožto taková (vedle jiných obtíží) přispívá k jeho nejednoznačnosti; právnický text s rostoucí délkou nejspíše vytváří více mezer, než jich zaceluje. (Otázkou ku zvážení je, lze-li dosáhnout toho, aby s délkou ubývalo alespoň závažnosti těch mezer.)

  Zároveň bych ale pokládal za zjevné, že proškrtávání právnického textu obecně (či lépe řečeno v průměru) rovněž přispívá k nejednoznačnosti. (Neradno např. zcela vypustit označení stran…)

  Složíme-li to dohromady, můžeme se na to podívat tak, že v platónském světě ideálů existují všechny texty, myslitelné a snad i nemyslitelné; užijeme-li analogie s některými důkazy Boží existence, v onom ideálním světě tedy existují dokonce i právnické texty jednoznačné. Vyjdeme-li však z konkrétního textu, s ohledem na první dva odstavce se nám nikdy nepodaří předělat jej na jednoznačný právnický text. Totéž se nám ovšem stane, vyjdeme-li z prázdného papíru.

  Přeji dobrou noc.

 281. Matzurko,

  řekl bych že slovo kecy obsahuje určitý pejorativní význam. Ale to je fuk 🙂
  Často tu kecáme, anebo pekecáváme,a většina z nás si asi pečlivě nepročítá co napsali. Alespoň já ne.
  Občas se sám docela divím,jak vyznívá něco , co jsem napsal 🙂 Na aktuálních konfliktech docela využívám možnosti oprav spáchaného.

  Přiznám se,že jsi mě docela znejistila konstatováním, jakého původu je zboží v těch prodejnách textilu a obuvi.
  Asi si udělám vlastní průzkum, a budu osazenstvo otravovat dotazy na původ toho či onoho 🙂
  Dám vědět jak jsem dopadl .

  Mimochodem,nejsi drak ? 😉

 282. Jo , a původ

  Johann von Götz, rakouský maršál koncem 30leté války.
  Natáhl bačkory v bitvě u Jankova proti Švédům.( dopadnout jako Kec u Jankova)

 283. Zlaté McMurpyho pravidlo říká, že vynechanim kteréhokoliv slova z odborneho textu se tímto smysl textu nemění…..
  Takze bych viděl reverzně inzenyrskou metodu, pouzitelnou i na právnické texty, kdy stručný text se dá nafouknout prostym vložením náhodně vybraných slov.
  Dtto výzkumné zpravy, protokoly apod.
  A zase mizim.

 284. Dobré ráno vespolek,

  Halle,
  tak to přeji příjemný průzkum. Já to dělám od nepaměti – čistě lidská zvědavost. A pak znovu podnícená rozhovorem s prodavačem při nákupu pračky – i BOSCH se už montují leckde jinde než v Německu… takže mám teď pocit, že elektronika, zejména drobnější, je montáží čínská; koukla jsem na své džíny – u jedněch už to nezjistím (buď to bylo na visačce nebo jsem lísteček odstřihla), druhé jsou Made in China.

  A jo, Bohouš na to přišel už dávno (v podstatě hned).

 285. OT: Tak nás opět předbíhá už i Slovensko? Anebo ne, jen se zde ty úvahy daří lépe tajit?

  https://europskenoviny.sk/2017/03/03/monika-smolkova-by-le-penovej-nezrusili-imunitu-nedala-by-sa-dakazat-vina-nevina/

  O poslaneckej imunite a jej prípadnom obmedzení v súvislosti s množiacimi sa extrémistickými prejavmi, sa uvažuje aj vo vedení slovenského parlamentu. Sloboda slova totiž neznamená slobodu šírenia nenávisti a extrémizmus by nemala chrániť imunita,

 286. Matzurko,

  pro výzkumy,které provádíš v obchodech s hadry jsem silně diskvalifikovanej. P0o deseti minutách je mi tam šoufl.
  je to zajímavé, v knihkupectvích a elektro problémy nemám.
  Takže když tam příjdu, rychle vyhledám to co potřebuju, zaplatím a mizím.
  naštěstí jsem byl v tomhle (odívání) uznán za nesvéprávného, a dcera s bejvalkou se staraj 🙂

 287. 325 Zpátečníku,
  z článku vyzvedla bych větu citovaného spisovatele: Inu, jaké časy, takové Madonny.

 288. Dobré pozdní zas ráno… 2 Matzurka ad kecy – připomínán je obvykle zvuk dobytčího odpadu… Kolega to rád konkretizuje, na takové ty různé verbální projevy prohlašuje, že je to podobné, jak když kráva sere do potoka… Plác, plác, plác… I zde bych to občas bral jako výstižné shrnutí…

 289. Zpatecniku, problem je trochu v rom, ze copyright existuje… Proto muzeme jen relativne tezko uvazovat io tom, co by vzniklo, kdyby nebylo.

  Co jsm – doufam ze nade vsi pochybnost – ukazal, ze je mozne vytvorit software i za podminky, ze platba za nej je dobrovolna a realnypostih za jeho „zcizeni“ neexistujici. Vsechno ostatni uy se dostava do vice spekulativniho pasma…

  Snad jen pripomenu, ze Beethoven, Mozart ani Guttenberg autorskym zakonem chraneni nebyli.

 290. >> PeS
  Kecy a non-kecy
  Jeden můj dávný kolega dělal „malý doktorát“ a jeho šéf byl myšlenkou v něm zpracovanou přímo nadšen. Byla to nejen elegantní matematika, ale mělo to neméně elegantní aplikaci v praxi a nadšeni byli i vývojoví pracovníci jisté významné strojírenské továrny. A tak jeho šéf dal povel „pane kolego sepište to“. A stalo se. Jenže výsledek se skládal z 80 % z rovnic a zbývající 20 % činil spojovací text typu „jak z předchozího plyne“, „snadno nahlédneme“, „po několika úpravách získáváme“ atd. Celý elaborát měl asi 10 stránek a na fakultě to někteří brali jako provokaci. „On si snad myslí, že je Louis de Broglie!“*) A tak milý autor musel roztáhnout text na přijatelných 50 stránek a stal se RNDr. Soukromě však pravil, že to rozkecávání textu dalo víc práce než ten doktorát an sich.

  *) Zřejmě narážka na houževnatě se držící academic legend o ultrakrátkosti doktorské dizertace, kterou předložil Louis de Broglie. Není to pravda: „Recherches sur la théorie des quanta“ má něco před 100 stran tisku.

 291. Jak vidím reklamy a zboží s obchodech s hadrama, divím se, že na trhu nejsou například nová, leč předodřená či předbouraná auta.

 292. Jo, kecat se musí umět!
  Např takovej Jurečka se do těch svých keců u Moravce zaplet takovým způsobem, že vlastně vykecal i co nechtěl!

  Propíchnul, že EET zatím skončí a tomu, že by další vlnu EET nový parlament odhlasoval i pro řemeslníky, veterináře a třeba účetní samozřejmě nikdo nevěří!
  Takže je celkem jasné, že šlo hlavně o likvidaci maloobchodu. Což prý Jurečka bude řešit dotacemi pro maloprodejny na vesnicích.

  Jak je někde dotace, rozhlédni se po Babišovi, velí zkušenost!
  A vskutku line se českými háji echo, že Babiš má zálusk koupit COOP! A začíná se nám to puzzle docela slušně skládat!

  A jako třešinku na dortu se, zřejmě už úplně zblblý Jurečka nechal slyšet, že on by tedy ve vládě, která by odhlasovala další EET určitě neseděl, fuj, třikrát fuj!

  Bych řekla „fuj Jurečka“, co pro ní teď zvednul ruku… !!!
  http://forum24.cz/jurecka-pomlouval-eet-i-kdyz-pro-ni-sam-hlasoval-pristup-kompetentniho-ministra/

 293. Jsem jenom obyčejný sekáček trávy, školy nemám, ale dosud jsem žil v dojmu, že ty fáze účinnosti zákona o EET pro jednotlivé kategorie povinných účtovat už v zákoně jsou.
  A platná veze ve které se řemeslníci odkládají naposled byla schválena podle pozměňujícího návrhu lidoveckéhon poslance jaroslava Klašky, který z vlny, co měla začít platit v březnu 2018vyndal řemeslníky a udělal z nich 4, vlnu….

  Takže hlasovat by se mohlo maximálně o zrušení….
  Já spíš zaslechl, že se chystá nějaké rozkradení Jednot, jaké proběhlo kdysi z Budoucností.

 294. halladine,
  nemýlím-li se, tak Jednoty už vybrakoval jistý miliardář.

 295. Holt se lidovci dávaj dohromady se starosty,a ti jsou proti EET,
  Ele to vyjednávání jim prý jde ztuha…..

 296. Jak se tunelovalo za Rakouska-Uherska

  …Celá záležitost propukla v srpnu 1902 a veřejnost se dozvídala překvapující noviny. Nenápadný Ort si nejen denně zval do kanceláře prostitutky od Červeného koníčka, ale také čtyřikrát týdně pořádal mohutné večeře se šampaňským, humry, kaviárem, langustami a s lahůdkami z domácích zabijaček. Jeho přátelé vesele popíjeli, a kdo dokázal ztrestat jeden sekt a tři láhve tokajského, dostal speciální minci s nápisem Itrnice – žranice, letos u Ortů velice.

  Tyto mince si rozežraný Ort objednával u mincmistra přímo v Kutné Hoře. Kromě jiného platil část kostýmů Haně Benoniové….
  https://www.novinky.cz/veda-skoly/431117-jak-se-tunelovalo-za-rakouska-uherska.html

 297. Ono, tak samozrejme nakup dotovane site prodejen na vesnicich a malych mestech by Babisovo podnikani tak hezky zaokrouhlilo.

  Ale kdyz to tak volici chteji.

 298. 335

  DVD, tak o tom nevím.
  Pokud si pamatuju tu Budoucnost, tak došlo ke vstupu (masívnímu) nových členů, kteří zvolili nové vedení, a to družstvo vytunelovalo.
  V naší prodejně jsem před časem viděl výzvu členům,aby šli na nějakou valnou hromadu či co.

 299. 338

  Ty jednoty jsou docela decentralizované na fůru samostatných ekonomických jednotek, takže ovládnout je by nebylo jednoduché

 300. 338 Petře,
  no jasně, že chtěj!
  „On je ten Babiš takovej hodnej, i prodejnu nám tu zařídil! Kdepak, bez něj by tu nic nebylo!“
  Neznám větší hnusárnu!

 301. Rputi 🙂
  Dotovat vesnické prodejny maj v plánu lidovci.
  A mám docela pochybnost, jestli by se Babišovi chtělo jít do něčeho tak riskantního a ztrátového,jako prodejny v nejmenších vesnicích.
  Dotace jeden den můžou být, pak se změní vláda a dotace nejsou – a co pak s tím ?

 302. 340 – TO je jen otazka organizace. Navic, kdyz se jim zretelne demonstruje, ze jsou v ponekud delikatnim postaveni…

 303. 342 – jako nejvetsi dotavatel do retezcu… Obzvlaste pote, co zlikviduje valnou cast drobne konkurence… jiste nebude mit problem si rozdelit prostor s s retezci.

  V zasade kazda vlada bude stat pred problemem, jak napravit skody napachane EET… A vlada moc jineho nez dotace vymyslet neumi. Obzvlast, kdyz v ni bude sedet Babis…

 304. 2 dvd ad 331 – tak tomu naprosto věřím… A skoro není co dodat…

 305. 2 dvd ad Louis de Broglie – no ale ta stěžejní práce, ze které to vše vyplývá, je opravdu snad na 1 a 1/2 stránky – někde jí snad mám schovanou …
  Nicméně i tak to nepřekoná nejkratší práci, za kterou kdy byla udělena Nobelova cena za fyziku… S oblibou to studentům ukazuji o přednáškách…

 306. Tedy čistě mezi námi… Nic proti té vesnici a jejímu okolí nemám, ale teď v předsezónní době v Karlových Vařích zesnul pes. Není člověku, než blomcat po okolí lejzt po hradech a drásat se po opukovych pláních ve snaze cosi zahlédnout.

 307. Ptakopysku 🙂

  proč tam lezeš ? :-)¨Popadl tě masochizmus ? A bez Dominy ?;-)

 308. Ptakopysk si tam jel vyzvednout muzejní exponát – Bartošku se lvem- ale on tam není…;-)

 309. Dobré zas ráno… 2 dvd – já měl na mysli tento: PhysRev.43.768 – ale nevím, jestli se k němu dostaneš. W. F. Giauque and D. P. MacDougall. Phys. Rev. 43, 768 – Attainment of Temperatures Below 1° Absolute by Demagnetization of Gd2(SO4)3·8H2O
  To je prý nejkratší fyzikální článek, za který byla udělena Nobelova cena.
  Můžu Ti ho poslat jako pdf…

 310. Němci jsou teď už úplně jiní, na rozdíl od Rusů se totižto úplně změnili a už nikomu nediktují.

 311. Z dnešního Macka:
  „Na sociálních sítích se strhla bouře rozhořčení nad výroky polského europoslance Korwina – Mikkeho o ženách méně inteligentních než muži. …

  Karolina Stonjeková:

  Ten Korwinův projev v Evropském pomatenomentu je jedna prča. Prča na druhou ovšem je, že všechny ty militantní feministické europoslankyně, které vystoupily po něm (včetně eurokomisařky Jourové), svým projevem jen potvrdily, že Korwin měl pravdu!“

 312. Dobré ráno,

  zdá se že papá schultzovi poněkud povolily nervy 😀

 313. Mno,Rputi,

  ono vyjádření toho řeckého poslance bylo docela nehorázné. Já sice chápu,že Řek může mít docela dost výhrad vůči Turkům, a oprávněných, ale některé hlášky byly nejen urážlivé,ale docela lživé.
  Kdyby měl onen poslanec výhrady vůči Erdoganovi konkrétně,neřeknu ani slovo.
  A kdyby byli Turci opravdu zbabělí, tak by kdysi nedošli až k Vídni.
  A onen Řek by si mohl pamatovat, jak po WWI dostali od Turků na pérdel.
  Anzakové vylodění v Gallipoli by asi taky s označením Turků za zbabělce moc nesouhlasili.
  Schulz je sice hovado, ale nic jiného dělat nemohl.

 314. Kecat nehoráznosti mají evropští poslanci jako hlavní náplň práce. Problém je v tom, že řecký poslanec kecal politicky nekorektní nehoráznosti. Pravda není důležitá, důležité je, aby ty nehoráznosti byly v souladu s jedinou správnou politickou linií.

 315. nemluvě o tom, že když nadává řek turkům, tak nejde o rasismus. To zas je nehoráznost z huby papá schultze.

 316. 358 Halle,
  ty považuješ za přípustné, aby kterýkoli předseda kteréhokoliv parlamentu rozhodoval koho nechá „demokraticky“ vyvést z jednání ????

  Pochopila bych, kdyby ho napomenul, ale jen tak vyhodit?
  To si dneska nesmí dovolit ani učitel k žákovi! A v parlamentu to bude přípustné?

 317. Závidím tyhle starosti. Místo toho abyste se zajímali proč kanapata a jiné méble nejdou na odbyt, a co to signalizuje, probírají se tu Řecko s Tureckem, a magoři kedesi v parlamentu, který kdyby na to přošlo, zítra může nebýt. Protože hýbatelem toho všeho te onco proč kanapata a jiné méble nejdou na odbyt.

 318. Jo ještě k těm sluchátkám, Schumachere. Mladý pořídil Audio-Technica ATH-M50X, taky nejsou k zahození.

 319. stran toho poslance, ono se to událo před rokem, tak proč se o tom dnes dohadovat?

 320. Inu,Rputi,

  pokud to mají v jednacím řádu,co si EU prdlament odhlasoval, tak asi může.
  Pokud by tyto pravomoce Schulz neměl, tak to asi neudělá.

 321. 364 Qtivisi,
  protože aktálně hrozí, že bude německým kancléřem! A to bude teprv fičák!

 322. Rputi,

  Merkelová nebo Schulz, vsjo ravno…..
  Mám pochybnosti, že bychom vzpomínali na Merkelovou se slzou v oku…

 323. 363 NoName, také si pořizuji sluchátka abych je nezahodil.
  Důsledkem je, že časem se hromadí 😀
  Ovšem jsou to sluchátka levná. Nikoli však laciná. Onehdy jsem navštívil jednu „sluchátkovnu“, vyzkoušel něco z lepší nabídky, zjistil že vychvalované novinky mě nenadchly, že to všechno hraje obstojně, ale že zázraky, s ohledem na princip, se nedějí. Dobré špuntafóny se dají pořídit za do dvou tisíc.

 324. 363 Noname, kouknul na recenze. Audio-Technica ATH-M50X, ano. Příležitostně naposlechnu až na ně narazím. Ovšem jsem plně sluchátkově saturovaný. Troufám si tvrdit, že Samson SR 950 jsou zvukově srovnatelná. Akorát Audiotechnica jsou kvalitnějí zpracovaná.

 325. 350 — Jój, to bejvávaly časy! Když si to naprogramuju tím nejprimitvnějším myslitelným způsobem (viz níže), na obyčejném obstarožním notebooku se mi to spočte těsně pod minutu. Zajímalo by mne, jak asi měli to hledání optimalisované oni… Ale jsem líný to hledat, jak zřejmo již z toho, že se tím vůbec zabývám, spíše než bych se věnoval užitečnějším věcem.

  K ostatnímu se s dovolením vrátím někdy postupně.

  function p5 (x: integer): Int64;
  asm
  mov ecx, eax
  mul eax
  mul eax
  mul ecx
  end;

  var i, j, k, l, m: integer;

  const N = 1000;

  begin
  for i := 1 to N do begin
  Writeln (i);
  for j := 1 to i do
  for k := 1 to j do
  for l := 1 to k do
  for m := 1 to l do
  if p5 (i) = p5 (j) + p5 (k) + p5 (l) + p5 (m) then begin
  Writeln (i: 4, j: 4, k: 4, l: 4, m: 4);
  Readln;
  end;
  end;
  end.

 326. 366 – jako obvykle vyplivl Google speciálně vybranou práci, která zahrnuje jen účelově vybrané státy a jejich parlamenty. Pokud se bude vážená čtenářka obtěžovat a projde textem, zjistí, že zdrcující většina citovaných postupů slouží k zachování pořádku při jednání sboru, nikoliv k potrestání poslance post factum.

  Co já považuji za nejzajímavější, je srovnání s naší Poslaneckou sněmovnou. Takový Rath nebo Kalousek by za své výroky měli doživotní distanc, kdyby předsedal Schultz a oni by řekli něco, co by se mu nelíbilo.

 327. Pro ty čtenářky, které se nebudou chtít unavovat, jen základní informaci. Mezi sedmi vybranými „vzorovými“ státy jsou Polsko, Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina!.

 328. Co já vím, tak k trestům slouží pokuty, však jich také Farage schytal! 😀
  Ale ani Farage nebyl vyloučen, když Rumpálovi sdělil, že „má charisma mokrého hadru na podlahu“!
  Schulz jen v praxi předvedl, že jsou státy, které mají nárok pouze na držení huby a kroku, nikoliv na vyskakování!

 329. Rputi,
  Farage vyjádřil svůj názor na jednoho politika, neurazil kompletně celý národ.
  Pokud se nevlídne vyjádřím o Rumpálovi, nenaštvu celý národ, jehož je příslušníkem, naopak je docela možné že mezi jeho krajany jsou lidé, kteří si myslí totéž.

  Jo, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina jako zástupci postkomunistických zemí, a Británie,Německo a Rakousko jako reprezentace starých zemí EU.

  Pro srovnání.

 330. Bóže co to je za šarády, Dano?
  To je už zavedení kontrolního hlášeníí jako takový. Nač ještě hloubat nad detaily, jako že v čem je chyba v postupu udílení pokut, když to je samo o sobě nesmysl?

  a „lidský, chápavý a vstřícný přístup “ u Babiše? Cha, cha. Ani na ten první pohled ho z něčeho takovýho nepodezřívám.

 331. MaYdo, ďábel se skrývá v detailu. Státní správa, státní orgány a úřady mohou činit jen to, co jim zákon přikazuje či povoluje. Pokud v zákoně je stanoveno přesně za jakých podmínek může FS udělit či minfin prominout pokutu a ministr financí prohlásí, že FS musí pokuty udělovat a promíjet „lidsky“, ač nesplňují zákonné podmínky, a FS jej poslechne, pak je ministr nad zákonem, nad parlamentem, nad demokracií. Zavádí tu diktátorský postup. Zprvu líbivý, ale to je u salámové metody obvyklé. Nebo snad AB říká, že bude iniciovat změnu zákona? Ne. On rozhodne.

 332. 378

  Je to jinak, aspoň podle lidoveckého poslance klašky.

  „Začal jsem se touto situací zabývat. Současný stav lze změnit bez nutnosti legislativní změny. Ministerstvo financí má možnost svým pokynem umožnit prominutí pokuty, pokud by zjevně šlo o zbytečnou tvrdost. Současný pokyn je však tak striktní, že prominutí fakticky neumožňuje. Respektive umožňuje pouze v případě náhlé závažné nemoci, či živelné pohromy. Ministerstvo financí může tedy vydat nový pokyn, který správci daně umožní pokutu prominout, pokud jde zjevně o bagatelní prohřešek, který nemá dopad na výběr DPH,“ upřesnil Jaroslav Klaška.

 333. 379

  najednou jsme o jednoho diktátora chudší……. 😀

 334. A ten Pokyn byl vydán? A bude se zpětnou platností?

 335. OT: Klaus ml. jako obvykle pěkně zde: https://www.novinky.cz/komentare/431223-komentar-je-suis-marine-le-pen-vaclav-klaus-ml.html

  Ve srovnání s tím bych sem však nalinkoval ještě výplod pana Mitrofanova. Toho naopak obvykle vůbec nečtu, teď mi ale je nějáko nevolno, a říkám si, že Mitrofanov to snad už příliš zhoršit nemůže, pročež jsem naň nakoukl: https://www.novinky.cz/komentare/431253-ocima-sasi-mitrofanova-zpatky-na-chaty.html

  A zdá se mi, že oproti tomu, co jsem od něj četl před pár měsíci (či roky), je tam dost jasně patrný určitý posuv. Už jen ty odkazy… Že by se tedy režim snad skutečně začínal hroutit, a jeho citlivější příslušníci to začínali vnímat?

 336. Nevím, co tu řešíte. Stačí se zeptat s klasikem: Máš rád Turky, ty psy pohanský?

 337. Honzo, připustíme-li překročení zákonných norem ve věci, která se nám jeví správnou, překročení ve věcech nesprávných je jen otázkou času.
  A pozor – já jsem zavilým nepřítelem bujení zákonů. Zákon má být připraven pečlivě s ohledem na veškeré dopady.

 338. Tak v tomhle by Babiš nebyl první, Dano. Jen si vzpomeň na Havlova „ducha zákona“. To bylo v podstatě to samý. Ostatně pravdoláskaři by si ten „nadzákonní “ přístup mohli dát patentovat
  A i u toho Babiše to není poprvé, kdy se snaží stavět se nad zákon.

  Kromě toho je to z jeho strany obyčejnej alibismus. BAbiš nemůže „rozhodnout“, jak má postupovat finanční správa. On ty pokuty udílet nebude. On nebude rozhodovat o jejich výši. Ta rozhodnutí budou vždycky na konkrétních pracovnících FS.
  Pokud FS bude postupovat jako dosud a ne „vstřícně a lidsky“, nemůže jí nikdo nic vytknout, protože jedná podle zákona.
  Babiš pak může lamentovat, že ho FS neposlouchá, ale nemůže z toho vyvodit žádný důsledky.

  Ostatně to rozhodnutí „postupovat vstřícně a lidsky“ je velice obecné a obtížně definovatelné. Od jaké výše přestává být sankce za porušení zákona „vstřícná a lidská“?

  Babiš si především potřebuje šplhnout u voličů a ví, že mu na tohle leckdo skočí.

  Tím nechci říct, že Babiš neusiluje o zavedení jisté formy diktatury, kde je někdo nad zákonem. JIstěže usiluje.Ale není první a nejspíš ani poslední.

 339. 384

  Myslím, že se Mitrofanov mýlí, Sobotka Prouzu nevyhodil, Prouza vyskočil z potápějící se lodi.
  Kromě toho jsem kdesi zahlédl, že Prouza měl nějký problém s bezpečnostní prověrkou.
  Natvrdo – Sobotkovi zvoní zvonec, a nač být ministrem s perspektivou pár měsíců, když je nabídka práce v privátě, pravděpodobně s perspektivou delší.
  Nakonec,Prouza nějaké vzdělání má,jazyky umí , nějaké konexe a známé za tu dobu, co byl ve státní správě získal, pro někoho může být jako zaměstnanec zajímvý.

 340. Dušane, zdravím,

  prosím, co se děje v USA ? To chtějí demorkati vyvolat „impeachment“ stůj co stůj nebo se provaluje nějaká Obamagate ?

 341. Zpátečníku, mně,prostzému děvčeti z venkova, které moc nesleduje žadomyší vojny v jednotlivých bstranických rybnících, připadá, že ten Mitrofanov blábolí a nemá to ni hlavu ni patu.

 342. Z clanku
  https://www.novinky.cz/domaci/431234-babis-k-promijeni-pokut-za-kontrolni-hlaseni-financni-sprava-nepostupuje-lidsky.html

  mne zaujala cast o kontrolnim hlaseni. Ocituji: „„Díky kontrolním hlášením se vybralo navíc o 10,2 až 10,6 miliardy korun,” uvedla Schillerová.“

  Ja jen, ze mezirocni vzrust vyberu DPH byl ke tretimu ctvrtleti 4,1 procenta, coz tak nejak odpovida rustu HDP a je citelne nizsi, nez byl narust trzeb. Tak to by mne vazne zajimalo, kam se nam tech 10 milliard schovalo…

  Babis to ma jako vlastnost. Ale musi byt pro urednika smutne mit lhani v naplni prace.

 343. Inu,pokud má minfin právo vydávat pokyny, a on už jednou zřejmě nějké pokyny ( ty přísné) vydal, pak má zřejmě právo ty pokyny změnit.
  A není to stavění se nad zákon, ale činnost v rámci zákona.

 344. Petře,

  růst HDP nebyl 4,1% ani náhodou 🙂

  Kromě toho se snížilo množství vratek DPH.

 345. [386] připustíme-li překročení zákonných norem ve věci, která se nám jeví správnou, překročení ve věcech nesprávných je jen otázkou času
  Připustili-li jsme zákonné normy, které se nám jeví nesprávné, už ten čas nastal.
  Norma, která nezná slitování, je špatná norma.

  Já jsem pro dodržování zákonů. Ale to by musely být aspoň trochu rozumné.
  Vždyť já určitě dneska nějaký porušil, jenom to nevím.
  Například jsem teď na neschopence. Originál jsem ještě neodnesl zaměstnavateli. To je určitě proti nějakému kusu nějakého zákona. Kdybych sedl do auta a ten papír tam odvezl, tak by to bylo taky špatně.
  Tož tak.

 346. 394 🙂

  v souladu s ustanovením § 193 zákoníku práce musí být náhrada mzdy na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské vyplacena v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel je povinen určit, do kdy nejpozději před výplatním termínem musí být předloženy doklady pro poskytnutí náhrady mzdy, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena.

  Zákonem tedy žádná konkrétní lhůta stanovena není, určuje ji sám zaměstnavatel. Zaměstnanec, který oznámil počátek dočasné pracovní neschopnosti telefonicky, tj. řádně oznámil překážku v práci, musí následně rovněž doručit potřebné doklady. Pokud tak neučiní, riskuje, že nebude za aktuální měsíc náhrada mzdy zaměstnavatelem vyplacena. Bude tak učiněno až v dalším výplatním termínu. Obdobně postupuje i Česká správa sociálního zabezpečení, pokud nejsou doklady k výplatě nemocenské dodány včas, často se jedná o nedodání či pozdní dodání potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (takzvaný lístek na peníze).

 347. Rust HDP ma mnohem mensi relevanci, nez rust obratu, ze ano… Navic se jedna o cisty vyber, takze zahrnuje i vratky.

  Mimochodem, dane z prijmu rostou rychleji – a to i bez zavadeni Sobotkovych hovadin.

  Mas tam jeste neco? 🙂

 348. Petře,pak ale nechápu, proč jsi napsal

  „mezirocni vzrust vyberu DPH byl ke tretimu ctvrtleti 4,1 procenta, coz tak nejak odpovida rustu HDP“

 349. Matzurko, je smutnou skutečností, že se většina Demokratů s výsledky voleb nesmířila a je přesvědčena, s podporou převážné části medií, universit a „celebrit“ , že jim Trump volby ve spolupráci s Putinem „ukradl“. Jako presidenta ho nepřijali a jsou rozhodnuti ho zničit ať to stojí, co to stojí. Jestli to chtějí dotáhnout až na práh občanské války si zatím nejsem jist.Jsem přesvědčen, že Trum tak silnou reakci nečekal a není schopen se s ní osobně vyrovnat. Često reaguje dětinskými „tweety“. Jenže 140 charakterů je příliš krátký rapír na účinnou obranu.Zatím se progresivisté znaží likvidovat Trumpův kabinet, isolovat ho , donutit k legislativním chybám a vcyvolat podložený důvod k odvolání. Obama skutečně organizuje pátou kolonu aktivistů, kteří napadají pro-trumpovská shromáždění, veřejné besedy republikánských konghresmanů s voliři a sabotují Trumpova exekutivní rozhodnutí a jmenování členů vlády. Nesmíš zapomenout, že podstatná část washingtonské byrokracie je pozůsytatkem Clintonovy a Obamovy vlády. (Bush Jr. po 9/11 neměl na reorganizaci zejména tajných služeb čas a nemohl si dovolit zpravodajskou mezeru výměnnou kádrů.) Teď je rozhodující, jestlu ubrání Sessiona. pokud ne, bude nejméně rok jako bezruký.

 350. 390 — No vždyť, maYdo. Ovšem jinak blábolí sebevědomý blb na vrcholu své moci, a jinak ten, kdo v důsledku dlouhá léta praktikovaného blbství nyní čelí narůstajícím potížím, jejichž příčinu si však nepřipouští, popřípadě tato dokonce leží za jeho duševním horizontem.

  Ono taky když někdo sám sebe jednou prohlásí za ztělesnění pravdy a lásky (a názorové tolerance), těžko lze očekávat, že pak začne chybu hledat zrovna u sebe. No a než potom přes všechny ty fašisty, rasisty, nacisty, islamofoby, homofoby a popírače klimatických změn dospěje zase zpátky sám k sobě, může mu to zabrat i hezkou chvilku; leckdy delší, než trvá lidský život…

  388 — Jmenování ministrem by naopak byl elegantní způsob, jak chybějící bezpečnostní prověrku obejít.

 351. 400 — Pane Neumanne, a jaké má Trump možnosti pseudoliberálům zastavit (resp. omezit) financování? Protože to by snad mohlo být jedním z jejich citlivých míst…

 352. 399

  Jmenování ministrem by naopak byl elegantní způsob, jak chybějící bezpečnostní prověrku obejít.

  Jistě ano, ale někdo by na to mohl důrazně poukazovat…..
  Zase jste jmenovali někoho podezřelého….
  Lepší je se tomu vyhnout.

 353. Mas pravdu Halle, lepsi formulace by bylo napsat mezirocni rust DPH je mensi, nez rust obratu a rust ostatnich dani…

  Nicmene, to jeste vice potvrzuje to, co jsem napsal.

 354. Dusane, vzhledem k tomu, ze nejake vysledky Trump ma, a nadeje spousty volicu se k nemu upinaji hodne silne, je to, co progresiviste predvadi, pohravani se sircickami v rafinerce…

 355. No já teda nevím, ale když ministrem národní obrany je komediant, tak už nějaký bezpečnostní prověrky moc nespraví….. 😀

 356. Petře , rafinérka by mi ještě starosti nedělala, ale chvílemi mi to připomíná prachárnu. Lidi se skutečně začínají ozbrojovat. Loni se – přesnou statistku bych musel vyhalladinovat – prodalo tolik zbraní jako aut – přes deset milionů.

 357. Petře,
  ministerstvo financí tvrdí, že proti předchozímu roku se vratky snížily o 10 miliard…..

 358. Demokrati svou politikou !“ než Trumpa radši potopa“ nahrávají Putinovi víc, než celá Trumpova administrativa. Protože co je lepšího pro někoho s velmocenskými ambicemi, než když velmoc číslo jedna je vnitřně rozhádaná a nejednotná.

 359. Petře,
  těm pošahaným „demokratům“ se říká progresivisté ? No nazdar….

 360. 401 — Lepší je se tomu vyhnout. — Jenže jak? Co si takhle vzpomínám na sociálnědemokratické vlády, to vždy bývalo panoptikum, jemuž se z hlediska nedůvěryhodnosti již od pohledu vyrovnalo skutečně máloco. (Pietně si připomeňme vládu Zemanovu, Špidlovu, Grossovu i Paroubkovu…) Není pak pro ně lépe dát si tam otevřeného quislinga? A právě jím Prouza nepochybně je.

  407 – Nojo, maYdo, jenže Putin samozřejmě je pouhá záminka. A nejen to, řekl bych(?), že rozhodující část „demokratů“ si toho je velmi dobře vědoma. No a co? Co mají dělat? Mají snad po ruce nějakou lepší záminku?

  400 – oops, koukám, že už nedokážu ani odkázat na cizí příspěvek; sorry…

 361. MAtzurko, mně se v tej souvislosti vybavuje „progresivní paralýza“ 😀

 362. Halle, jenze ty vratky jsou zapocteny v celkovem vyberu… takze jako udaj naprosto irelevantni.

 363. 405 – nejen, ze ozbrojovat, ale take zacinaji ostreji vnimat pravo nosit zbran. Molon labe vyjadruje dost jednoznacny nazor – nejen na pravo nosit zbran, ale na toho, kdo chce zbran vzit.

 364. Zpátečníku,
  nemyslím, že vlády ODS byly nějak masivně důvěryhodnější nž ty socanské..
  A nemuselo by se jít hluboce do historie – stačí budoucí paní Nečasováa její techtle mechtle s rittigem…..

  U Vašich námitek ohledně jmenování Prouzy poukážu na svůj názor, že Prouza utekl z potápějící se lodi.
  myslím,že Sobotka ho jmenovat chtěl, aProuza řekl že ne,že odchází. – a postavil tak Sobotku rázem do postavení pitomce – neměl kandidáta.
  sobotka zřejmě doufá, že někoho sežene do konce března.

 365. Zpátečníku, rozpočet schvaluje Kongres. Republikáni v něm mají většinu. Mělo by to být snadné. Jenže Trump vyhrál navzdory Republikánskému washingtonskému establishmentu.A šlape do báb oviček všem. Zákaz lobbyingu státním úředníkům pět let po vystoupení ze služby a doživotně pro zohranční entity. To samo už nasralo spoustu byrokratů, kteří po straně lobují pod přimhouřenýma očima legislativců těšících se na kousek stejného dortu.Nebo ten geniální příkaz. že s každou novou vyhláškou musejí být dvě předchozí eliminovány. Víš, co je to za práci a přemýšlení pro ty byrokraty? A je toho víc. Tak se vytáhne strašák Putin.Doufám jen, že progresivisté tak vzbudí novou vlnu ve stavebnictví až poserové začnou obnovovat rodinné atomové kryty.

 366. Andělína to má vymyšlený! 😀

  Imigranti neumí číst a psát? Nevadí!
  Imigranti neumí žádné řemeslo? Nevadí!
  Imigrantům se nechce pracovat? Taky nevadí!

  …Utečenci by sa mohli lepšie začleniť do nemeckej spoločnosti, ak by hrali tímové športy, ako je futbal či hádzaná, uviedla vo svojom pravidelnom sobotňajšom príhovore nemecká kancelárka Angela Merkelová…
  http://www.hlavnespravy.sk/merkelova-sport-by-mohol-pomoct-zaclenit-utecencov-do-nemeckej-spolocnosti/752635

 367. A co kdyřž je nebaví ani fotbal? 😀 😀

 368. ad 417: tak hrajou Atomic Bombermana ve 3D 😛

 369. Takže OPEL je prodán – 1,3 miliardy €
  A je otázka nakolik to přežije v současné konfiguraci. Šéf PSA (Carlos Tavares) nebyl nijak optimistický. Jeho postoj připomínal onu slavnou větu z Postřižin: „Musíte se víc snažit, pane správče!“
  Stávají situace: PSA 3,1 milionu aut ročně, OPEL (+Vauxhall)1,2 milionu. A zatímco PSA – po koňské kůře let minulých – vydělává, OPEL měl jen v roce 2016 ztrátu 250 milionů $. (Od roku 2000 činí kumulativní ztráta 15 miliard $.)
  Možná, že situace firmy OPEL je generalizací Foundryho problému, že se v Německu prodává méně polstrovaného nábytku.

 370. dvd – Vidím to jakjo polibek smrt. Přejde Opel od GM technologií k PSA? Kolik to bude stát? Sjednocená odborářská pravidla na základě PSA rozhodně nepřispějí k vyšší produktivitě.i Obávám se (i když mně je Opel celkem fuk), že dopadne jako Saab nebo Lancia—-

 371. Myslím, že PSA potřebuje být víc „Too big to fail“.
  Odteď jim bude platit nejenom francouzská,ale i německá vláda.
  To je celé.

 372. Tajemný Jaroslav Štěpánek!
  Nikdo neví, kdo to je, Nikdo neví, co tam chce, ale je tam, mlčí a spí!

  …Jeden z významných představitelů pražského magistrátu upozornil ParlamentníListy.cz na další povedený kousek voleného zastupitele ANO Jaroslava Štěpánka. Vrátíme se přibližně o rok nazpět do chvíle, kdy se několik politiků snažilo od Štěpánka zjistit jeho způsobilost a kompetence ve funkci předsedy pro Smart Cities. A jaký byl výsledek? Žádný. Štěpánek během celého zasedání nevystoupil, nereagoval, neodpovídal. Jen seděl a mlčel….
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zvrhle-jednani-prazskych-politiku-ktere-jeste-nikdy-nespatrilo-svetlo-sveta-A-on-je-kdo-Coze-Neznam-co-dela-Halo-pane-kdo-jste-Mluvte-478312

 373. Dušane,
  zarazilo mne, že v internetové anketě zda je ten prodej OK či nikoliv, byli optimisté v převaze. Ovšem z diskuzí (rovněž na netu) jsem měl pocit, že motoristický lid už firmu OPEL dávno odepsal. Připomíná se, jak 2014 GM zarazila v Evropě*) prodej vozu GM (což byly vozy co vlastně vyrábělo Daewoo) aby pomohla OPELu. Výsledek se nedostavil.

  *) s výjimkou Ruska a ostatních postsovětských států a rovněž s výjimkou Chevrolet Corvette

 374. Já kdysi kdesi dávno četl, že Opel je prázdná slupka. Všechno movité i nemovité , co užívá prý není majetek firmy Opel, ale GM.
  A opel platí nájmy…… A manažéři,co tam GM dosazovala prý taky nic moc……

  PSA bude ráda, že nezkrachuje sama.
  Opel je v průseru imrvére.
  Tohle se psalo v době,kdy byl ministr Říman..

  Verheugen rovněž připomněl případ německé automobilky Opel, která spadá pod americký koncern General Motors a v současnosti se ocitla ve velkých problémech, které údajně přímo ohrožují její existenci. Místopředseda EK tvrdil, že EK bude se zástupci General Motors (GM), aby zjistila jaké zájmy má americký koncern v Evropě.

  Evropským divizím totiž podle GM hrozí bez státní pomoci brzký kolaps. Finanční ředitel GM Fritz Henderson na ženevském autosalonu ve středu vyzval vlády EU k rychlé reakci, která by zajistila, aby divizím do dubna či května nedošla hotovost. Vládní opatření by podle Hendersona mohla zabránit zániku zhruba 300.000 pracovních míst.

  GM chce, aby vlády poskytly až 3,3 miliardy eur (92 miliard korun) na financování oddělení německé divize Opel a britské divize Vauxhall od mateřské společnosti GM. Henderson navíc vyzval zaměstnance těchto divizí i švédské divize Saab k ústupkům, jež by pomohly ochránit jejich pracovní místa. „Očekáváme, že General Motors nám všechno osvětlí,“ řekl Verheugen.

 375. 425-u mne byl tehdy Cruze v širším výběru. No ale když ne, tak ne,

 376. halladine,
  Martin Říman skončil 8.5.2009. GM krachla 1.6.2009. Že by souvislost? 😛

 377. DVD,

  já hledal datum toho článku,nenašel jsem . Jedinej způsob,jak to časově zatřídit bylo
  „bylo to napsáno za římanova vládnutí“ 🙂

 378. Halladine,
  Ty snad dnes nemáš smysl pro srandu!!!

 379. To bude asi tím, že mi právě moc do srandy není.

 380. Kdž jste tak chytří, jaký bude vývoj kurzu Koruny k Euru, po skončení intervení ČNB?

 381. 418 – no, zjevne autor podobne jako ja nasazoval EET doopravdy, v realne firme. Inu, takove nazory je nejlepe ignorovat, jsou prilis informovane…

 382. Schumi, pokud ČNB nestáhne z trhu během uplynulých 3 let emitované koruny, bude kurs oscilovat kolem dnešní úrovně. Odvážil bych se odhadovat, že i o něco oslabí. Ty prachy furt někde jsou.
  A stahovat je ČNB asi nebude, neboť, jak to tak sleduju, ceny se přizpůsobily aktuálnímu kursu, zvedly se i mzdy a prudké posílení by mohlo způsobit nepříjemné turbulence.

 383. Schumi, v jakém časovém horizontu? Já bych řekl, že půjde „kyvadlově“. Posílí, oslabí, jak budou držitelé korun chodit pro eura, až se ustálí někde kolem 25,5 a bude dále posilovat.

  Ceny dluhopisů rostou, jejich výnosy také a ceny také – tenhle triumvirát funguje.

 384. těch kaček je vytištěných strašně moc.

 385. MP – má to jedno ale. To kvantum korun, které se někde ve virtuálnu točí. Koruna není švýcarský frank a nikdy nebude sloužit jako rezervní měna, čili ty nakoupené koruny budou nabídnuty na trhu. Vůči Euru koruna posílí, pokud bude ECB dál tisknout Eura jako splašená. Anebo, jak už jsem psal, pokud se ČNB rozhodne stáhnout koruny. Ale o tom velice pochybuju.

 386. Ceny dluhopisů považuju za bublinu, která, obávám se, brzy praskne. Právě německý spotřební trh je celkem spolehlivým indikátorem.

 387. JJ, take citim prvni studene zavany… Snad to jeste chvili vydrzi, rad bych vytvoril nejake rezervy.

 388. Foundry, nyní stojí udržení současného kurzu „úplný nesmysl“. Jen v lednu utratila ČNB víc než za 16 měsíců. Takže v okamžiku, kdy přestane, tak koruna posílí. To je prostý fakt.

  Nerozumím, co znamená „stáhnout koruny“. Koruny drží všichni, kteří se těší na Eura. Tedy pokud by si ECB a ČNB vzájemně započetly. Jinak nastane scénář, který jsem popsal. Půjdou si pro Eura a koruna posílí. Leda, že by za ně zase nakoupila Eura. Ale to je spíš vtip.

 389. Může ČNB dávat na trh eura za pevnou cenu ?

 390. Modrý ptáku, jest mi nesouhlasit. Pokud si půjdou pro Eura (což půjdou), koruna razantně oslabí. Ten bilion nebo kolik bude vržen na trh.
  Výrazem „stáhnout koruny“ myslím masivní nákupy korun ze strany ČNB. Intervence naruby.
  Nesouhlasím ani s hodnocením „kdy přestane, tak koruna posílí“. Současné nákupy Eur byly vyvolány tlaky spekulantů. Když nákupy přestanou, bude to pro obchodníky signál k prodeji. Ti nejrychlejší vydělají, ostatní budou mít smůlu.
  Je to jako jakákoli jiná komodita. Třeba obilí. ČNB rozprodávala 3 roky kvanta obilí a srazila jeho cenu. To obilí někdo nakupoval a drží je ve skladech s tím, že jakmile přísun přestane, zvedne se cena. Ale když bude chtít inkasovat, nezbude mu, než to obilí zase hodit na trh. Jen v daleko kratším časovém úseku, než předtím ČNB.
  Myslím, že je to naprosto zřejmé.

 391. Halladine, ČNB může prodávat Eura, za kolik chce. Pokud je ovšem někdo koupí.

 392. Foundrymane, když si přijdou vyměnit koruny za eura, tak koruny zmizí a budou „zmizelé“. Byly vytvořeny z ničeho a v nic se obrátí. Kam by je ČNB vrhla?

  Koruna dnes oslabuje jen proto, že ji ČNB oslabuje, přestane-li tak posílí. Jestli je pravda (což všichni tvrdí), že rostou ceny a zároveň rychleji než v zahraničí, tak se tlak na zhodnocení kurzu ještě zvyšuje.

 393. MP, ČNB nic nikam vrhat nemusí. Za hranicemi Kotlinky je prostě cca bilion korun. Které budou jejich majiteli použity na nákup EUR, nebo dolarů, nebo nevím čeho. Čili jakmile skončí nákupy EUR ze strany ČNB, bude to signál k uzavírání pozic, jek se pěkně říká na burze. A všechny během těch 3 let emitované koruny budou nabídnuty jejich aktuálními držiteli ke směně za Eura (dolary, CHF a podobně). Nabídka korun, která byla ze strany ČNB rozprostřena do 3 let, se zkoncentruje do relativně krátkého časového úseku. A pokud je neskoupí zpět ČNB (čímž by jednala zcela nesmyslně), nastane převis nabídky korun. Co to udělá s cenou, si zajisté dovodíš sám.
  Já už fakt nevím, jak bych své úvahy líp vysvětlil. Prostě ČNB provedla měnovou expanzi prostřednictvím kursu. Je to jeden z možných způsobů.
  Pokud rostou ceny rychleji než jinde, je to naopak tlak na oslabení – dostáváme se do situace, kdy je levnější nakoupit za Eura. Žiju v tom denně.

 394. Foundry, hned, jak jsem dopsal „oslabený kurz“, tak mně došlo, že mně vypadlo slovo reálný (náklad složitosti).

  Koruna oslabuje jen proto, že ji centrální banka oslabuje. Až přestane, koruna posílí. ČNB musí bezpodmínečně vyměnit koruny za eura každému, kdo ji předloží ty cáry papíru. Nastane kyvadlo, jak jsem výše napsal. Také nevím, jak své úvahy lépe vysvětlit.

 395. Ale třeba se Rusnok zblázní a Eura, která ČNB 3 roky nakupovala v kursu 27-27,5 Kč, teď rozprodá za koruny v kursu 25,5 načež navrátivší se koruny zneutralizuje (tedy stáhne z trhu). Čímž jednak vyrobí ztrátu cca 2 biliony korun a druhak rozhodí celé jakžtakž konsolidované hospodářství. Já o tom dost pochybuju. Spíš se ČNB prostě stáhne z trhu a nechá tu masivní emisi působit samospádem.

 396. Ztrátou se nemusí trápit, takže jednodušší by bylo, kdyby zvýšil úrokové sazby. Tenhle scénář totiž kdysi popisoval Singer v onom pamfletu, kde obhajovali intervence.

 397. MP, já to celé psal hned od začátku s výhradou, že koruna posílí, pokud bude ČNB masivně kupovat koruny nazpět. Jen a jedině v tomto případě. Ale nemyslím, že by ČNB musela bezpodmínečně koupit celou emisi zpět. Ale i kdyby ano, pořád ten bilion někde na účtech bude.
  Byla prostě provedena klasická inflace, to jest emise peněz. Jestli za ně byly nakoupeny Eura nebo vrtulníky, je celkem jedno. Dokud ČNB peněžní zásobu opět nesníží, nějaké razantní posílení lze těžko očekávat. Už s přihlédnutím ke zmiňovanému cenovému vývoji.

 398. Zvýšení sazeb pod kuratelou EU? Dost nepravděpodobné. Kam by to vedlo, kdyby ECB tiskla Eura a země mimo Eurozónu by si dělaly, co je napadne? 🙂

 399. Jo, mimochodem, celý rok 2016 ČNB v podstatě nehnula prstem a kurs se furt držel kolem 27 Kč. Bez intervencí. Nová vlna nákupů nastala až pod tlakem měnové burzy po všelijakých vyjádřeních ČNB, že přestane kurs hlídat.

 400. A ještě než to zalomím – koruna oslabila, protože jich ČNB hromadu natiskla a pustila na trh. Klasický převis nabídky. Co za ně koupila, je vedlejší. Stejně jako s tím obilím – když se hodně urodí, cena jde dolů.

 401. No, já bych se na to prosím raději díval v pojmech rizika. Mám-li nějaké prostředky, v jakém poměru bych si je asi teď měl namíchat, aby po uvolnění kursu bylo riziko ztrát (měřené třeba v CZK, beztak se inflačně znehodnocující) bylo minimální?

  Jinak tedy ten dosavadní vývoj se mi zdá drobet paradoxní (mj.) v tomto aspektu: Jestliže ČNB prostě automaticky prodávala tolik, kolik bylo třeba pro udržení kursu na 27,0x, a jestliže jsou (teoreticky) prostředky protistrany neomezené, čím je dána suma jí nakoupených korun? Nakupovali tolik, kolik si mysleli, že ještě koupit lze při zachování podmínky, že zpětným prodejem (alespoň) něco vydělají? Kdyby bylo toto jediným důvodem nákupů, pak by po uvolnění měl být rovnovážný kurs (takříkajíc) 26,9x. (Kdyby totiž teď spekulovali správně a přesně, pak by v případě, že rovnovážný kurs bude 26,8x nebo nižší, nyní nakupovali více.)

  Jenže do úvah protistrany je nutně nějak zabudováno i její hodnocení rizika. Kdyby tedy výše uvedené obsahovalo všechny faktory ovlivňující budoucí kurs, ten by pak měl pravděpodobně (čili takňák v průměru přes všechny možné scénáře) být o něco lepší než těch 26,9x, plusmínus to riziko…

  Omlouvám se (též pozdní hodinou), není-li má úvaha vysvětlěna srozumitelně. Ráno sem opět nakouknu.

 402. Uh, až při čištění zubů jsem si uvědomil, že jsem zapomněl vypointovat ten paradox:

  Na jednu stranu čím větší suma prodaných korun, tím silnější (byly) (subjektivní) důvody kupujících věřit, že po uvolnění koruna posílí.

  Na druhou stranu čím větší suma prodaných korun, tím silnější (objektivní) důvody, aby po uvolnění koruna neposílila (neb zde bude přetlak její nabídky).

  Je jasné, že druhý bod nákupy dosud brzdil (jelikož nebýt jej, spekulanti těch korun mohli klidně nakoupit desetkrát tolik). Kdybychom předpokládali, že se nákupy u určité sumy zastaví, pak je tam zastavilo právě jen dosažení rovnováhy budoucího kursu s dnešním, ovšem rovnováhy po započtení nějak ohodnoceného rizika.

 403. Co bude , pokud ČNB bude ochotná prodávat Eura etc jen za 27 Kč ?
  Nemyslím,že by spekulanti ze zahraničí byli ochotni držet poměrně velké sumy v korunách trvale….

  Jinak se mi zdá Foundryho prognóza logičtější.

 404. Tak k nám prýžádní prchlíci neprchaj….?!

  … Stovky cizinců, kteří denně míří do azylového a imigračního centra na Praze 6, děsí přítomné obyvatele. Centrum na Dědině se totiž nachází jen pár desítek metrů od základní školy….
  Stěžuje si však i mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. A to kvůli nedostatečné komunikaci ze strany ministerstva. „O umístění pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra jsme byli informováni až pozvánkou na jeho slavnostní otevření. Byli jsme tak de facto postaveni před hotovou věc,“ podotkl Churavý….
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hloucky-kouricich-cizincu-Imigracni-centrum-na-Praze-6-pry-desi-mistni-A-v-blizkosti-je-zakladni-skola-478284

 405. Momentální preference ANO jsou prý na 32 %, socanů na 14%.
  Po volbách budou u socanů jatka……

 406. Svatá slova!
  …Všetko podstatné sa „upečie“ do šiestich rokov. V tom čase sa totiž naša osobnosť utvára až z 90%. To je základ, to by mal každý rodič vedieť. Dnes sú, bohužiaľ, ešte rodičia, ktorí čakajú, kým ich dieťa vyrastie alebo kým začne hovoriť, aby sa mu tzv. mohli začať venovať. A to je veľká škoda, pretože tým naozaj dôležitým obdobím pre celý náš život je v skutočnosti dokonca vek do troch rokov. Prvým kľúčom je nežná mama: jej milosť a súcit. Druhý kľúč je pevný otec: jeho nároky, poriadok a limit. A tretím kľúčom sú takzvané „okná príležitostí“: časové obdobia, kedy sa dieťa mimoriadne dobre učí. Vo veku do šiestich rokov je to jedno okno príležitostí za druhým. Takže do šiestich rokov necháme dieťa vyskúšať čo najviac činností, ktoré bude prirodzene stretávať vo svojom svete: nech prelieva vodu, maľuje, kreslí, chodí na prechádzky, skúma kaluže, pomáha v kuchyni, zbiera veci, upratuje, prezerá si knižky, nech je čo najviac vonku. Mozog totiž potrebuje čo najviac skúšať a „ochutnávať“, pretože to je jediná cesta, ako môže spoznať a nájsť, čo mu najviac vyhovuje. Hľadá svoje nadanie. Talent. Pretože to je ten základ, aby raz mohol byť každý z nás užitočný pre druhých. No a pri tom nech si dosýta zažije pocit „máme ťa radi“. A zároveň nutnosť poriadku a pravidiel. Plus žiadna televízia do troch rokov. Žiadny tablet alebo mobil do piatich rokov. A potom to dieťa pôjde ako raketa…
  http://www.dobrenoviny.sk/c/94841/uznavany-cesky-psycholog-nam-prezradil-ako-z-dietata-vychovat-dobreho-cloveka-tajomstvo-uspechu-mate-pod-nosom

 407. Kupředu levá, přímo do ….. Berusele!

  ….Německá kancléřka Angela Merkelová před čtvrtečním summitem EU v Bruselu prohlásila, že Evropané musejí mít odvahu přistoupit na to, že některé země postupují rychleji než jiné, přičemž by se ale unie neuzavírala před těmi státy, které nabraly zpoždění. „Je však nutné jít kupředu,” zdůraznila….
  https://www.novinky.cz/zahranicni/431322-jednota-neznamena-uniformitu-pariz-berlin-madrid-a-rim-jsou-pro-vicerychlostni-eu.html

 408. Dobré zas ráno… No, připomíná mi to jednoho německého kancléře, který taky furt postupoval kupředu… Krásně to pak vysvětluje Brodský v oné nesmrtelné scéně… Historie se opakuje – ale nevím, nakolik se tomu dá říkat fraška…

 409. Dobré ráno, německá kancléřka je boží. Už našla odvahu si přiznat, že voda teče z kopce a ne naopak? 😀

 410. Teď už jenom zjistit, jakou rychlost Madrid a Řím vydrží… Už teď nestíhají.

 411. 437 Foundrz, rozumím. Žádný poplach na palubě, případný výkyv se vyrovná.

 412. …Pak je tu další skupina, malí živnostníci, které to živí a mají to jako určitý alternativní způsob života. Dále jsou to živnostníci, kteří mají výrobu a prodej na trzích jako koníček, hobby, přivýdělek k mateřské dovolené či k hlavnímu povolání. Právě ty dvě poslední skupiny dělají pestrost trhů. A současně tyhle dvě skupiny prodejců pocítí EET nejvíc a dost jich chce kvůli tomu skončit.

  Těmto slušným, svobodným, samostatným a kreativním lidem se pan ministr financí nebo pan velkopodnikatel – nevím, jak ho mám nazývat – vysmívá a dehonestuje je. Říká, že když nevydělávají miliony nebo nemají na pořízení EET, ať nepodnikají. Ale tito lidé nechtějí vytvářet veliké firmy, chtějí dělat to, co je baví a co jim jde. Právě pro tyto lidi bude zavedení EET likvidační, protože se jim nevyplatí celý systém EET, nemají peníze na nákup pokladen a jejich správu….
  http://forum24.cz/libor-uhlik-babis-chce-pomoci-eet-zlikvidovat-svobodu-farmarskych-a-remeslnych-trhu/

 413. školy nemám, ale celonoční debatu o síle koruny jsem pochopil tak, že po světě se potuluje o 900 miliard víc korun než před začátkem intervence. Tento objem naředil korunu.

 414. Martine, přesně toto jsem se snažil vysvětlit.

 415. 473 Rputi, přeloženo:

  Kdo nemá velké panství, má pracovat na panském jako poddaný.
  Malá zemanství či svobodné usedlosti jsou nežádoucí.
  Poddaní nemají být ozbrojeni.
  Za stěhování na jiné panství, ale i v rámci téhož panství platí daň – z převodu nemovitosti.

  Shrnuto: feudalismus jak řemen.

 416. nickname, úplně triviální (a nepřesná) odpověď: o podíl rozdílu poskytnutých, splacených a splacených úvěrů. Méně triviální odpověď (a méně nepřesná) by ještě zohlednila smlouvy, které vypršely a nově uzavřené smlouvy.

 417. Modrý ptáku, nerad bych, aby pro škodu kterou páchá ČNB zlehčováním měny (t.č. padělání peněz), byla přehlédnuta škoda, kterou ČNB páchá manipulací s výší úrokové míry (t.č. úvěrového podvodu).

 418. Ovšem , logika MP má taky něco do sebe.
  Pokud nastane výkup deviz za předložené koruny, tak po vyčerpání devizových rezerv bank a volných deviz z exportu stejně bude muset ČNB nějaké devizy uvolnit, aby byl možný import surovin a zboží.

  Čili ty koruny zase budou mizet v sejfech ČNB. Jenže i tak může dojít k poklesu hodnoty Kč. Pokud bude ČNB umět ten reflux deviz šikovně přiškrcovat
  Čert aby tohle prognozoval 🙂

 419. 473 Účetní omezenci vydávající se za ekonomy, vidící jen pohyb zboží a peněz, nechápou, že (nejen) malé živnosti jsou kulturotvorným činitelem. Že chování zaměřené na nejvýše efektivní vytváření dnešního zisk vyjádřitelného v penězích, může být zítra příčinou ztráty nevyjádřitelné v penězích, ale i ztráty produkční způsobilosti nejen ve vztahu ke zboží, ale i k obecné kultuře (civilizaci) i k reprodukci jejích nositelů. Ovšem tak dalece nepřemýšlejí, ve svých tabulkách nemají kolonky pro vyčíslení ztráty kultury i populace. V čemž souznějí s dalšími blbci, kteří říkají „Nevadí, že vychcípají, dovezeme si jiné poddané“.
  A že štěstí je krásná věc, ale prachy si za ně nekoupíš…

 420. 479 Jaký je rozdíl mezi trestným činem a politikou? Asi sto miliard.

 421. 480 halladine, už delší dobu není národní hospodářství ani devizový příslib.

 422. A momentálně jsou ty vyměněné ( na spekulaci) kuruny někde na účtech,nic se za ně nekupuje ani neprodává,takže inflační asi momentálně nejsou.

 423. Schumi: peníze jsou teď vidět. Škody, které úředníci působí na spolkovém životě, rodinné výpomoci, jsou vidět méně.

 424. Vláda cíluje inflaci na 10-15%, dle slibu růstu platů státních zaměstnanců. Spolu s nově nabíranými se mi zdá, že na 20%.

 425. Schumi,

  pojem národní hospodářství se pokud vím, používá i teď.

 426. Schumachere, ad 480 „a není národní hospodářství“. Buď ujištěn a ubezpečen, že národní hospodářství jako celek je tím, čím se řídí všechny makromodely všech centrálních bank a vládních (teď nevím, jak je nazvat).
  Předpoklady modelů jsou: kapitál je dokonale homogenní, práce jakbysmet, neexistují ceny a čas, všechny signály se promítnou okamžitě (něco naleješ a hned se ostatní zvýší, něco vyleješ a naopak). Mimochodem, takhle jim z modelu vypadly záporné úrokové sazby, proto zahájili devizové intervence.

 427. 2 Martin ad 474 – no a vezmu-li v potaz nepravidelníky, vychází mi, že je někde 900 miliard lístků na kabáty, na které v šatně už nezbývá žádnej kabát… Na místě majitele šatny bych poněkud znervózněl. Ale já nejsem žádný světově uznávaný ekonom, já jsem jen prostý fyzik, kterej se od malička učil zákon zachování hmoty a zákon zachování energie… A obávám se, že jen tak z ničeho mi sama o sobě hmota nevznikne, natož pak natolik sofistifikovaná forma hmoty, jako je kabát…

 428. PeSi,
  a není někde cca 33 miliard penízků, za které by se ty kabáty daly přinejhorším koupit? I když by ty kabáty mohly vyjít dráže než kdyby se nezačalo s tím tiskem šatnových lístků…

 429. Kabáty jsou u čnb v trezorech 🙂
  Ti, co si je do šatny uložili, doufaj,že za ty lístky dostanou zpět nejen kabáty, ale něco k nim navíc….

 430. Ahoj!
  Vy jste evidentně ten geniální záměr ČNB dosud nepochopili!
  ČNB za ty lístky na kabáty nebude vydávat kabáty, ale řecké státní dluhopisy!
  A to se vyplatí !! 😉 😀 😀

 431. 493

  Ale houby.. Měnit kačky za eura budou směnárníci na Václaváku ! V tam obvyklém kurzu ! 🙂

 432. Doufsj, ze dostanou ke kabatum něco navíc? Tak jestli jsou ty kabaty zavreny v trezoru, tak nějakej ten mol navíc určite bude 😀

 433. 488 Modrej, proto jim jejich zjednodušený model nefunguje a nemůže fungovat. Tak dlouho vylepšují trh mimo jiné ve snaze odstranit krátkodobé lokální nerovnováhy, které se v podmínkách trhu (neomezeného netržními zásahy) odstraňují, až ho úplně rozeserou když ho připraví o samoregulační a indikační funkci. Čím víc zasahují, tím je to horší a čím je to horší, tím víc zasahují…

 434. 496 – coz plati vicemene soustavne nejmene od roku 1924…

 435. Schumi,
  politici, exekutivní byrokracie a mnoho dalších prostě nikdy neslyšeli latinské úsloví „quieta non movere“.

 436. Petře, ale až v roce 1936 vypuklo správné šílenství 🙂

 437. No, ja bych tu parbu FEDu v dvacatych letech nepodcenoval, ale pravda, ze to postoupilo do vyssi ligy 🙂

 438. (481) Schumi, a jsou to „účetní omezenci“, tedy ekonomové, nebo politici?

 439. 502 Karle, všchni s popsaným uvažováním. Politici prokousávající se od voleb k volbám, samozřejmě. Libertad o democracía!

 440. Já dost dobře nechápu pozdvižení kolem intervencí. Zato chápu Singera. Všude kolem všichni tisknou prachy jak o život. Záporné úrokové míry a podobná zvěrstva. Oproti těmto zhovadilostem se mi jeví (vynucená) měnová expanze prostřednictvím kursu jako poměrně konzervativní přístup.
  Podívejme se třeba na Německo. Díky Euru má, odhadem, cca o 20% slabší měnu, než by odpovídalo výkonnosti. Marka konverzí na Euro oslabila během 15 let o 100%. Plat ve výši 2000 DM je dnes vyplácen ve výši 2000 EUR. Pivo za 2 DM dnes stojí 2 EUR. A nikdo se nad tím nepozastavuje.
  A děje se to daleko brutálnějším a přímočařejším způsobem – prostým tiskem a rozdáváním peněz.
  A opět, přízemně, připomínám, že peníze se musí vydělat. Výroba pohovky v Německu trvá 3 hodiny (změřeno). Na tutéž pohovku potřebuje český pracující 5 hodin (taky změřeno). Proč? Protože lidi pořád berou jako příkoří, když jsou nuceni k výkonům. A je marné jim vysvětlovat, že teprve jejich výkon dá zaměstnavateli možnost je pořádně zaplatit. Český zaměstnanec se nevzdá cigárka mimo pauzu, nevzdá se pokecu s kolegy během práce atd. atd. Každý, kdo má co dělat s výrobou, to velice dobře zná.
  Velkoseriová automatizovaná výroba tyto zašívárny omezuje, ale my s tím třeba bojujeme furt.

 441. Ad český vs. německý zaměstnanec: pokud jsou platy rozdílné, je možné, že německý zaměstnanec je motivovaný díky 3x vyššímu platu více pracovat.
  1) práce německého méně kvalifikovaného dělníka je ohrožována automatizací více než v ČR.
  2) stejně je ohrožován pracovníky z chudších zemí.
  3) německý zaměstnavatel je motivován investovat do školení zaměstnance stejně jako do plánování výroby.

  Práce v některých německých fabrikách za hranicemi je robotárna, zejména pro zaměstnance z Čech. Když už jsme vzali cizince, tak je pořádně využijeme. Často záleží na přístupu šéfa.

 442. Foundry, tak já pozdvižení kolem intervencí chápu velmi dobře. Ničemu nepomohly, stejně jako předchozí snížení úrokových sazeb na technickou nulu. Nedosáhli žádného ze stanovených cílů – snad se nenajde idiot, který by tvrdil, že intervence zabraly a vyvolaly inflaci se zpožděním 3 let. Není vůbec žádný rozdíl mezi „daleko brutálnějším a přímočařejším způsobem – prostým tiskem a rozdáváním peněz.“ a intervencemi. Žádný.
  A koukám na tvojí 504 jako legendární tele na nová vrata. V mojí měšťanské logice (cizím slovem buržoazní) není omluvou pro podpálení vlastního domu skutečnost, že si ho soused také podpálil.

 443. Ahoj MP a Faundrymane. Přidám pro pestrost třetí názor :-). Kurs eura byl v roce 2000 někde u 37 Kč. V srpnu 2008 byl (pravda jen na chvilku) na 22,90 Kč. Domnívám se, že v nějakém delším období kurs bude zhruba korelovat se zvýšením produktivity práce (respektive s diferenciálem produktivity vůči dané měně). Produktivita práce nemohla mezi 2000 a 2008 narůst u nás o tak moc- to je úplně nereálné. A v tomto období ČNB žádné velké vylomeniny nedělala. Zato to dost koreluje s obdobím, kdy u nás začly fungovat montovny typu TPCA, Nošovice Foxcon atd. Firmy, které 97% obratu mají v exportu. Pro velké desetitisíce lidí (mzdy a další náklady) firmy musely poptávat korunu a tím ji myslím uměle posílily. Ty firmy tady nevznikly přirozeně, ale za velké podpory vlády socanů – investiční pobídky (vynález a zásluha našeho pana presidenta)- 10tileté daňové prázdniny a spousta dalších cukrátek. V Kolíně dodnes zastupitelé s dojetím vzpomínají na Zemana, když musí splácet dnes ještě ca 0,7 mld Kč za byty, které vybudovali pro TPCA a Zeman slíbil, že to stát zaplatí. Takže teď, respektive 2013 se pokusila ČNB tento veleprůser vesmírný napravit jinými prostředky – důsledkem bude samozřejmě další veleprůser :-). a do toho budou socani poekávat, že dividendy odplávají do ciziny :-).

 444. Oteplovači, z Vašeho příspěvku by bylo možné odvodit myšlenku, že socialisté zařizují daňové prázdniny bohatým, zatímco chudí to musí zaplatit. Což samozřejmě není pravda. Chudí daně téměř neplatí.
  1) máme jednu z nejnižších daní z příjmu, navíc sníženou o daňové odpočty
  2) sociální a zdravotní pojištění není daň, ale pojištění a navíc většinu platí zaměstnavatel-vykořisťovatel
  3) daň z přidané hodnoty neplatí zákazník, ale kapitalista-obchodník.
  4) spotřební daně máme nízké, navíc jsou jen na zboží, kde hrozí daňové úniky.
  5) podpora alternativních zdrojů energie, která je zakomponována v ceně elektřiny pro maloodběratele, je podpora – ne daň.

 445. Oteplovači, je to tak, tento faktor bezpochyby přispěl velice výrazně.

 446. MP, já psal, že Singera chápu, to jest, že rozumím jeho pohnutkám. Tady a teď. Nehodnotím a neomlouvám. Známe se natolik dlouho, abys znal můj názor na státní zásahy všeobecně. Další motivy korekce dle mého dobře vystihl Oteplovač.

 447. Dobré zas ráno… ad 508 – to je kandidát na vtip roku… A jen bych připomněl, že co hovnem zvou, zváno jinak, smrdělo by stejně…
  Svatá prostato… Jen proto, že se to jinak pojmenuje, tak najednou máme nejmenší daně… Akorát to ty lidi musej zaplatit tak jako tak… A ten bod 3 mě dojal až k slzám…

 448. Foundry, já chtěl jenom debatu někam posunout (proto jsem ji vyostřil), nikoli ji utnout. Omlouvám se.

  Oteplovači, ahoj. Já náhodou včera držel v ruce Holmanovu učebnici, kde je napsáno, že kurz Euro byl 38 Kč, tak jsem šel na ČNB a fakt byl březen 1999. Březen 2000 byl 35,6. Teď jen čistě technicky – státní intervence 1. rozpočtové (socialisté a investiční pobídky) nebo 2. měnové jsou ještě ovlivněny kurzovým režimem (to je jen popis, nikoli hodnotový výrok). Zamyslím se, jestli o tom něco napsat.
  Jinak je to tak, jak pravíš v úvodu – A) pokud není kurz měn nastaven pod „paritou“ hranice produktivity práce, tak bude nutně posilovat (růst). B) Produktivita se nemusí změnit a kurz přesto posílí, pokud domácí inflace je pod úrovní zahraniční.

 449. ad 508 doufám, že je to vtip, nebo snad ironie ? To si přece nikdo myslet nemůže.Země není placatá. 🙂

 450. I minimálně většina států v EU má systém daní a pojistného . snad s výjimkou GB,která zvlášť pojistné nemá.
  Takže lze srovnávat- daně s daněmi, pojistné s pojistným, souščet daní a pojistného s tímtéž jistě.
  A rozdíl mezi daněmi a pojistným je – za samotné daně nedostaneě ( s výjimkou oné GB) nic .za pojistné získáš jakous takous zdravotní péči a jakous takous penzi.

 451. Halle: přesně to jsem měl na mysli. Za placení daní nedostanete nic, leda pokutu. Za zbytek jakous-takous.

 452. Socialni a zdravotni se z pohledu zamestnavatele pocita do nakladu prace a zamestnanec ty penize nedostane. Je to dan. Ze ta dan je vypsana za ucelem financovani duchodu je nezajimave. Je to jakoby jsme nazvalhi dpfo silnicni a armadni pojisteni. Ten vtip s dph placenym podnikatelem mne pobavil. To je latka ekonomie na stredni skole. Ale kdo to nedava, psal jsem konkretni prillad za sebe – jak vydelam na tom, ze jsem se stal platcem.

 453. 516

  Jistě že je to náklad práce – tedy ta část placená zaměstnavatelem. Tu část plscenou zaměstnancem zaměstnanec nedostane,protože mu ji strhnou úplně stejně jako splátku hypotéky či exekuci na plat.:-)

  A samozřejmě,aby si to někdo nevykládal špatně -cenu práce tvoří jak odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, tak mzda před zdaněním a stržením pojistných.

  Pro zaměstnavatele je důležitá ta celková suma.
  Do jakých škatulek podle místních zákonů a předpisů je ta celková suma rozčleněna mu je fuk.

 454. No, s tou hypotékou jsem asi střelil kozla 🙂

 455. Dobré ráno,

  ad 508 – já bych řekla, že někdo si dělá prdel a vy jste mu skočili na špek 🙂

 456. Ad 517: Jaký je rozdíl mezi tím, když si vezmu úvěr a koupím dům a tím, když si nevezmu úvěr a nekoupím dům?
  Ad 516: Není pravda, že zaměstnanec peníze ze sociálního pojištění nedostane. On je dostane v čase a výši, které úředníci rozpoznají jako pro něj nejvhodnější.
  Za pojištění je mu zaručena zdravotní péče odpovídající jeho třídě. Pokorný a pracovitý dělník to uznává a neprotestuje.

 457. A další sranda

  Chovancova ochranka chytila chlapíka,jak fotil dům , který používá Chovanec.
  A on to byl vojenský rozvědčík, podléhající ministrovi obrany.

 458. 520

  ˇUředník rozpoznává houby. Vypočítá penzi podle zákona,který udělal parlament.

 459. Stropnický je povšril zjistit, jestli Chovanec nechosí s Žilkovou …, mají v tom sledování praxi

 460. 508 nickname, dph není zahrnuta v koncové ceně? Zajímavý názor.

 461. 521 halladine, to by byl hloupej rozvědčík, kterej neumí nafotit ani nádraží, který s nehejbe. Chytrej by se nenechal chytit.

 462. Pointa je totiz v tom, ze jak za dan, tak za socialni pojisteni clovek „neco“ dostane. Problem je v tom, ze si nemuze tak nejak vybrat co, a ze si nemuze zvolit, ze by treba takovy deal nechtel udelat. Za scoaili pojisteni dostanu – mozna – nekdy v budoucnu rentu, jejiz vyse ma s vysi zaplaceneho pojisteni malo spolecneho (mimochodem, zde je zakopan duvod, proc OSVC nechteji platit vice pojisteni, nez naproste minimum).

  Za dane dostanu (rozmlacene) silnice, (temer nefunkcni) skolstvi, armada o sile asi dvou brigad, buzeruji a nefunkcni policii, zadotuji si Babise a uziji taskarici kolem Ratha – kouzelnika. Vsechno toto je zcela srovnatelne s prislibem, ze nekdy v budoucnu mozna dostanu nejakou rentu.

  Proto, krome terminologie neexistuje mezi dani a socialnim pojistenim zadneho rozdilu.

 463. Halle (522), opět musím souhlasit. Úředník rozpoznává houby. Zákony dělá parlament? Nevěděl jsem. Proč ne nádraží? Umí parlament psát?

 464. Nevíte někdo o zákonu, který není poznamenán rukou úředníka, tj. nepolitického, nevoleného zaměstnance státní správy, resp. orgánů státu?

 465. 528

  No,když do detailu, tak je navrhuje vláda, a odhlasujou poslanci. 🙂

  Ale v hlavičce každého zákona stojí
  “ Parlament se usnesl na tomto zákonu České republiky.“ a ne Nádraží se usneslo na tomto zákonu české republiky . Tak proto 🙂

  http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sb0043-2016(12).pdf

 466. Ad (527) jde o rozdíl mezi směnou dobrovolnou a směnou nedobrovolnou (byrokratickou). Při dobrovolné směně se smluvní strany domluví na předmětu směny a plnění. Při nedobrovolné směně je na domluvě zainteresována pouze jedna strana. Např. ty mi dáš pytel obilí a já tě za to nezbičuji. Purista by asi řekl, že se nejedná o směnu nedobrovolnou, ale o směnu částečně dobrovolnou. Jedna strana má smluvní volnost.

 467. Kdyby byly daně dobrovolné,nezaplatil by skoro nik´do vůbec nic.
  A o těch daních rozhodují ti,co jsme si sami zvolili, a pověřili je dělat to, co dělají 🙂

 468. Ad 532: nikdo z těch, co jsem volil, o mých daních nerozhoduje. Legitimní proces není, že někdo si zvolí násilníka, aby z druhých vymámil peníze na stavbu svých (vzdušných) zámků.
  Legální ovšem ano. Každý jen plní rozkazy.

 469. „Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.“

 470. 533

  nikde to nefunguje jinak.

  Demokracie je mizerný způsob vládnutí,ale ty ostatní jsou ještě horší.

 471. nickname,

  adjektivum „dobrovolný“ je v popisu směny nadbytečné. Směna je, že se prostřednictvím jednání, dostávám do subjektivně lepší situace, než ve které se nacházím. Něčeho se vzdávám, abych něco získal.
  Situace, ve které není (alespoň) ekvivalentní plnění, rozhodně není směnou (v ekonomickém smyslu slova).

 472. Pardon, Honzo,
  já myslel, že se vám líbí ten vytištěný dům.

 473. [538] Já jsem spíš na miniatury.
  Teď jsem zahlídl obrázek univerzální pravolevé ručky. Sice nebyla na šavli, ale zaujala mě. Od Viscontiho podstatná změna.

 474. Modrý ptáku, vyskytujete-li se zde též aktivně, budu rád, pokud nějak okomentujete mechanismus, který jsem se chabě pokusil popsat v 548 a 549. (Mám na tom koneckonců i praktické zájmy…)

 475. 530 Ano. Bohužel. Nádraží by možná bylo lepší.

  531 nickname, komunista a liberální (libertariánský) ekonom mají k sobě blízko. Oba si stěžují jak pěkně by svět fungoval podle jejich představ, kdyby lidi nebyli kurvy.

  Na rozdíl od „čistých“ ekonomů, z předmětu ekonomie nevylučuji směnu nedobrovolnou, tedy prostou násilí. Ekonomie se zabývá (má se zabývat) reálným světem, ne světem ideálním ve zjednodušeném modelu, z něhož je vylučováno co se nelíbí.
  Pak není divu, že reálný svět nefunguje podle takové ideální představy, což je příčinou lamentací na konferencích a v pojednáních.
  „To by se na čistém trhu nemohlo stát.“
  „To je křivení svobodného trhu“.
  Jenže v reálném světě svobodný trh není. Je ideálem, který pořád někdo kazí. Svobodný trh je stejnou utopií jako komunismus. Svobodný trh je možný jen mezi svobodnými lidmi nepoužívající vůči sobě násilí. Jenže to je utopie. Realita je někde na škále mezi svobodou a nesvobodou. I Jan Hus v úvahách jestli odvolat či neodvolat vážil poměr transakčních nákladů a zisku.

  V mém pojetí, ekonomie zahrnuje nejen „trh a finance“, zjednodušeně kolik hrnců za kabát, kolik hlávek zelí za prase, a co to udělá, když někdo k tomu vyvolený a povolaný natiskne a dá do oběhu kolik bankocetlí (což by mohlo být považováno za skrytou krádež a tím za násilí svého druhu), ale i válku, zločin, a stejně tak jestli a s kým jít na pivo nebo jestli se dopustit nevěry. Tedy ekonomie zahrnuje nejen ekonomii „eukleidovská, ale i „neeukleidovskou“.

 476. 539 „Směna je, že se prostřednictvím jednání dostávám do subjektivně lepší situace, než ve které se nacházím. Něčeho se vzdávám, abych něco získal.“

  Správně, Huse. Vzdej se svých bludů a neskončíš na hranici.

 477. 543, 544 – No jistěže, Schumachere. Já si vždy dělávám legraci z libertariánských ekonomů (včetně Modrého ptáka, nechť mi to velkodušně odpustí), že zatímco moje politická filosofie doby současné jest založena na robustním a prakticky neprůstřelném*) axiomu zkurvenosti, ta jejich stojí na axiomu:

  Dobrovolná směna je dobrovolná.

  Ale prakticky (a jednoduše) vzato, z mého hlediska je zkrátka veliký rozdíl, spočívá-li tržní soutěž ve snaze vyprodukovat kvalitnější výrobek za nižší cenu, anebo (vedle toho i) v čemkoliv jiném. Právě z tohoto bodu se odvíjejí též veškeré mé úvahy o dobrovolnosti.

  – – – – – – –

  *) No, se svou kritickou myslí jsem samozřejmě již začasté hledával, čím a kudy se dá nabourat. Navíc axiom zkurvenosti a teorie zkurvenosti jsou dvě různé věci. Škoda jen, že pořád nemám čas ji sepsat v náležitě strukturované a vyfutrované formální podobě.

 478. 543 😀

  komunista a liberální (libertariánský) ekonom mají k sobě blízko. Oba si stěžují jak pěkně by svět fungoval podle jejich představ, kdyby lidi nebyli kurvy.

  Do kamene tesat !

 479. 534 PK No fuj! Ovce odporující násilím svobodné vlčí volbě na svobodném vlčím trhu….
  Ostatně sežrat ovci je vlčím právem ve vlčím světě, ve kterém rozhoduje wolfaction, která je výlučným atributem vlctví.

 480. 545 Zpátečníku, ovšem je-li trh bez přívlastků, pak i směna budiž bez přívlastků.
  Je-li v ideálním pojetí trh bez přívlastků trhem svobodným, tak i směna budiž svobodná.
  Ovšem v reálném světě reálný trh není svobodným ve smyslu absence násilí, tak i směna není svobodná.

  Ostatně jde o otázku, co je svoboda. Hus se svobodně rozhodoval mezi odvoláním a hranicí. Rozhodl se svobodně. Stejně tak jako později Galilei.

  Ano, rozumím… Svoboda jako absence konsensuálně neuznávaného nátlaku člověka, kterýžto pro takový účel je vyčleněn z množiny nátlaků jako privilegovaná podmnožina.

 481. Schumi, já s Tebou samozřejmě (nepřekvapivě) nesouhlasím. Ne snad proto, že by mě uráželo být ve stejném pytli s komunisty (nebo jsem měl nějakou potřebu hájit ekonomy X aneb Y).
  Pokud si jako libertarián na něco stěžuji, tak pouze a výhradně na omezení směny. Nemám vůbec v úmyslu říkat, že jsou lidi neodpovědní, špatní a vůbec kazí nějaký model, který si kdosi kdesi kdysi vysnil. Lidé jsou nedokonalí, budoucnost je nejistá (jistoty jsou pouze 3) a lidé se pletou a mýlí. Takový (byl) je (a bude) skutečný svět kolem nás, dokud nerealizujeme „Bokanovského proces“. Jen mně není jasné, proč by tohle všechno mělo vést k plýtvání zvanému státní zásahy. Protože, jak (pro mě překvapivě pronikavě) vypointoval halladin: „Kdyby byly daně dobrovolné,nezaplatil by skoro nik´do vůbec nic.“, což je prostý fakt a důkaz o naprosté zbytečnosti takového konstruktu (a jsme pod textem, který ukazuje další takový zbytečný konstrukt). Takže já pouze říkám, že svět kolem nás nebude lepší, když budou lidé nuceni plýtvat vzácnými statky na prostředky, které pro ně vybral někdo jiný. Nechme je vybírat vlastní prostředky s tím, že se mýlí, pletou, jsou špatní a neefektivní a tak (proto asi nikdo nikdy nenapsal pamflet libertariánů, protože vlastně neví, co by mělo být obsahem s výjimkou Laissez passer, laissez faire.) Ale tohle jsem Ti vysvětloval mnohokrát a nechápu, proč to stále opakuješ.
  Komunismus (socialismus nebo centrální plánování obecně) je samozřejmě ekonomický nesmysl a nemožnost ekonomické kalkulace v socialismu je dokázána (v celistvosti) od roku 1922.

  P. S. Zpátečníku, která čísla mám komentovat?

 482. 549 – Ehm, Modrý ptáku, drobet jsem si ty číslice zpermutoval, omlouvám se. Mělo to být 458, 459.

 483. Modrý Ptáku, malý dotaz..
  Jak by dopadl stát, který by v problémech nechal své podniky padnout, zatímco ostatní státy by svým podnikům pomáhaly ?

  S tím socializmem – Marx předpokládal, že vznikne nejdříve v nejvyspělejších státech, a Lenin mu značně jeho teorie zavedením socialismu v zaostalém Rusku zk…..
  😀

  Přesto komouši dokázali dostat Rusko , i přes devastující druhou světovou válku do pozice jedné ze dvou supervelmocí,a nezbrojit tolik, nemuseli zkrachovat.

 484. 545 Zpátečníku, tržní soutěž nespočívá ve snaze vyprodukovat kvalitnější výrobek za nižší cenu, ale prodávat co nejvíce výrobků s co nejnižšími náklady za co nejvyšší cenu a tím maximalizovat zisk po nějakou dostatečně dlouhou dobu. Konkurence se snaží o totéž. Proto nutno dát na trh nový Aušus deluxe. Posléze Aušus Super.
  Tak jednoduše by to fungovalo všeobecně s katováním kostů na kost. Jenže je zájem prodávat co nejdelší dobu, součástí obchodního úspěchu je pověst značky a ó ta hrůza, i místo maximalizace zisku až na hranu, i vědomí, že to co vyrábím a prodávám, je užitečné nejen proto, že to vyrábím a prodávám a mám z toho zdanitelný zisk. Takhle uvažoval například Tomáš Baťa. Nebo třeba, doufám, že Foundry. S vnitřním přesvědčením, že ta kanapata jsou dobrá tak jak si představuje kanape pro sebe.

 485. 548 – jde o otázku, co je svoboda – Co jest svoboda, Schumachere? Mám podezření, že svoboda (ve většině významů, v nichž je chápána) je jedním z těch toxických pojmů, podobně jako třeba rovnost…

  V dávné debatě, snad ještě s jurou-p, jsem zde prosím svobodu přirovnával k tuhosti pružiny, jíž jsme připoutáni k určitému bodu. (Náš komfort pak pochopitelně záleží na té tuhosti, ale i na tom, kde se onen bod vlastně nachází.) Nic moc báze pro další výzkum, ale myslím furt lepší, než předpokládat (či dokonce věřit), že svoboda buď je, anebo není.

 486. 552 – To ovšem v mém pojetí není ani soutěž, ani tržní, Schumachere. Maximalizovat (lépe řečeno šroubovat) zisk tímto mechanismem jde dlouhodoběji pouze v uzavřeném prostředí, jako je náš dnešní korporátní skorosocialismus. Tam pak lze novým konkurentům úspěšně bránit ve vstupu do oboru, a to mnoha cestami, počínaje (na míru šitými) regulacemi a konče naopak absencí protikartelových zákonů.

  Jinak já se samozřejmě taky nepokouším produkovat šuntovní software v naději, že bude levnější…

 487. 553

  Přesně.

  Mezi svobodou a nesvobodou je spousta mezistupňů ,přičemž absolutní svoboda neexistuje vůbec.

 488. Zpátečníku,

  přečetl jsem oba Vaše příspěvky a není mně jasné, co bych měl komentovat. ČNB vypadlo z jejich modelu číslo 27. Tím vykolíkovala hřiště a ostatní se přizpůsobili. Dovozci se vztekali, vývozci se radovali, pro ně se nic moc neděje, protože ceny na trzích jsou dány. Spekulanti občas testovali (přesně podle Vašeho scénáře), jak vážně to ČNB myslí. Nyní se objevily signály, že se situace mění (leckde rostou výnosy dluhopisů, rostou mírně úrokové sazby, což požene vzhůru ceny akcií). Spekulanti (a ostatní, kteří nemusejí držet eura) je dávají pryč a ČNB už tři měsíce urputně brání. Ale, jak pravím, nevím, co bych měl komentovat, protože odhad nejistoty, kolik lidí hraje stejně a za kolik ČNB nakupuje od příchozích. Vaše číslo bude stát někde v úvodu, až budou chtít sbírat zisky/ztráty držitelé horkých pozic. Slyšel jsem, že velikonoce jsou prvním velkým expiračním datem, ale tohle je už asi pátá zaručená zpráva.

 489. halladine, jestli Vám dobře rozumím, tak se ptáte, jestli má stát subvencovat, dotovat nebo přímo financovat podniky v problémech, jestliže tak činí jeho okolí?
  Jednoduchá úvaha říká, že takový stát si ušetří spoustu problémů. Nebude plýtvat omezenými zdroji na zahnívající entity. Podnik v problémech znamená, že o jeho produkt není zájem (jestli má nízké tržby nebo vysoké náklady je pouze rétorický rozdíl) a potom je mrháním se jím vůbec zabývat. Pomoci je lze pouze tak, že sebere chybějící zdroje někomu, kdo je má, kdo vyrábí něco, po čem lidé touží a jsou za to ochotni se vzdát jiných statků. Potom omezuje jeho rozvoj a má dvojí ztrátu – vyplýtval na neschopného a poškodil schopného.
  To mně přijde úplně jasné a zřetelné a nelze sdělit vůbec nic na obhajobu takového stavu. Ale nepochybuji, že Vy mě vyvedete z omylu.

 490. 556 – No, Modrý ptáku, mně prosím šlo hlavně o takříkajíc validitu toho mechanismu, který popisuji: Kdyby protistrana byl jediný subjekt s teoreticky neomezenou zásobou eur, pak mi vychází, že by se snažila nakoupit právě tolik korun, aby po uvolnění kursu maximalizovala svůj zisk. Přitom je jasné, že kdyby nakoupila dejme tomu korun za bilion eur, zpátky je prodá ze kurs (ze svého hlediska) v průměru horší, než kdyby byla nakoupila třeba za sto miliard; takováhle její úvaha též bude (teoreticky) shora omezovat celkový objem prodaných korun.

  Jsou-li však protistranou (opět teoreticky) nespolupracující subjekty, pak dohromady nakoupí tolik, kolik si myslí, že mohou nakupovat se zachováním svého předpokladu, že (s nějakým kalkulovaným rizikem) vydělají alespoň něco. (Obecně tedy nakoupí v součtu více, než by nakoupil onen hypotetický jediný subjekt.) Odtud lze usuzovat na budoucí kurs nyní odhadovaný tou protistranou, potažmo pak i na kurs, který reálně vznikne.

  Čili jedná se mi o validitu téhleté úvahy.

 491. Schumachere…. Neuveritelne dva prispevky…. Prvni o tom, jak zde vladne feudalismus. Coz je pro mne tedy prekvapeni. Protoze ja jsem feudalista a mel bych byt spokojen…. Ale nejsem, protoze feudalismus se poji z obrovskou osobni zodpovednosti feudala a do hrdel a statku. Coz mam mnoho prikladu z feudalismu, jak to spatny spravce odskakal. Coz se o dnesni dobe rici opravdu ned.
  No a ten dalsi, u ktereho jsem uplne ztratil rec, byla v popisu trzni obihacky a jak se to snazi vsichňi ojebat…… Obavam se, ze opravdu se jedna jen o jednostrany pohled cloveka, co zije v socialni bubline, kde je vetsina podvodniku, sizunku a hnusaku, co patri do vezeni…..

  Jo kdyby byly penize podlozeny necim konkretnejsim, nez jen praci socialistickeho lidu, tak by debata mela cenu. Pokud by se tedy vubec vedla.

 492. „Kdyby byly daně dobrovolné,nezaplatil by skoro nik´do vůbec nic.“

  A není to důkaz toho, že po státu zkrátka není poptávka?ale leckdo by zaplatil, kdyby tím něco získal.

  Ale nikomu se nechce živit poslance, co vydávají jeden zákon blbější než druhý, jen aby si zdůvodnili svoji existenci, hromadu nenažranejch „neziskovek“, Babišovi čapí hnízdo, máňu ombucmáňu, dávky pro nemakačenky a spoustu dalších vejžírků.

 493. 523
  quivis napsal: zda nechodí s Žilkovou… 😀 😀
  S kým chodí Chovanec ví snad všichni kromě Stropnického.
  A kdyby ten rozvědčík fotografoval nádraží, měl by se strážmistrem Flanderkou větší problém.
  Třeba si ten rozvědčík přivydělává jako realitní makléř a chtěl jen ten dům nabídnout k prodeji…

 494. Já teda taky nevím, s kým chodí Chovanec 😀

  Ale prý Žilková podezřívala Stropnickýho z nevěry, protože mu přišla domů fotka z radaru s blondýnou na předním sedadle. Nakonec se ukázalo, po té co Žilková vyposlechla celej Stropnickýho štáb právem outrpným, že ta blondýna je ona sama.

  No, nevím, jesttli by si neměla změnit jméno z Žilkový na Milkovou …..

 495. a pořád lepší, než kdyby si strážmistr fotil Tančící dům, Milunič by ho určitě uháněl o poplatek z užití autorského díla. 😀

 496. Modrý ptáku,

  USA nastrkalo kvanta peněz třeba do GM, a bylo toho víc.

  Dost pochybuju, že by bylo dobře pro USA, kdyby GM padla, její zařízení se prodalo do šrotu, a zaměstnanci byli propuštěni.

  US vláda strčila do GM 50miliard, po konsolidaci prodejem akcií utržila asi 40 mld, přišla o 10 mld.
  Ale fabrika funguje, má zaměstnance a je zase zisková.

  To má svou cenu. Tizaměstnanci platí nějaké daně, a hlavně nemusí stát platit je..
  Dost pochybuju, že v roce 2009 byl na tom někdo z autoprůmyslu tak dobře, aby něco z GM koupil. Měl dost co dělat s vlastními nevyužitými kapacitami.

  Schumacher měl s tím přirovnáním pravdu. Hlavně se držet idejí… 🙂

 497. maYdo,

  po státu, či spíše po jeho službách poptávka je.
  Lidé potřebují policii,potřebují aby někdo stavěl a opravoval silnice ( či spíš aby to někdo platil)

  To ovšem neznamená,že by někomu vadilo, aby to platil někdo jiný, než on. 🙂
  Třeba soused, konkurent atd.

 498. 549 Modrej, i Tvůj nesouhlas je mi potěšením.

  Co říkáš, chápu, nemám s tím problém. Státní zásahy jsou vysvětlitelné více příčinami skrývajícími se v politice. „Tohle je nepříznivé (pro naše preference) tak zasáhneme takhle. Hele, ono to funguje… budeme pokračovat…“ Až to dofunguje. Protože není v možnostech člověka obsáhnout všechny parametry spontánního řádu. Tak si vybere jen nějaký, nebo nějaké. Snaží se je nějak nastavit. Jenže to vyvolá zpětnou vazbu v ostatních parametrech. Ta není lineární ani nemusí být rychlá. Nějakou dobu se to může stát, že to skvěle funguje. Postupně se začnou projevovat nežádoucí vedlejší účinky.
  Tohle známe z medicíny. Mnohdy léčba je úspěšná jen proto, že netrvá dostatečně dlouho aby pacient na ni umřel. Pokroky v medicíně zachraňující ty, kteří by jinak nepřežili. To je vnímáno jako dobro. Jenže za cenu zhoršování kvality celé populace, která se stává méně životaschopnou. Z životů jedněch jsou dotovány životy druhých. Co v „ekonomice“ je pokládáno za zhoubné, v medicíně je pokládáno za prospěšné. A naopak.
  Oblíbenost zásahů lze vysvětlit tím, že selektivně a lokálně v místě a čase mohou být velmi úspěšné. Zachráněný podnik, zaměstnanost a volební preference zachovány….
  Pak tam přijdeš a zjistíš, že pacient je nafouklý neprodaným a neprodatelným sádlem, a že veškerá dieta je marná.

  Záleží na časovém měřítku.

  Mám-li být velmi ošklivý, pak celá lidská civilizace je narušováním spontánního řádu. Jehož současně je projevem a součástí. Krátkodobá a lokální vzpoura přírody proti sobě samé.

  Člověk při svém omezeném poznání a možnostech zasahuje do lecčeho, nejen do „ekonomiky“. Bylo by nelogické, kdyby zasahoval jen do „ekonomiky“. Jeho zásahy i v jiném jsou tématem bouřlivých diskusí. Jestliže zasahuje do lecčeho jiného v míře ve které je schopen zasahovat, s důsledky jaké to má, bylo by nelogické kdyby nezasahoval i do „ekonomiky“. S důsledky jaké to má, v nějakém místě, čase, pro nějaké lidi. Některý zásah se jeví jako příznivý. Teď. Tady. Pro tyhle. Co zítra, za rok, za volební období, za sto let? Kdo by se staral, mejdan je teď. Někteří varují, že zítra z toho bude bolehlav. Kdo by toho dbal… Když se kyvadlo vykývne tam, musí se kývnout zpátky. Čím větší výkyv tam, tím větší výkyv zpátky. Nepříjemné je „být tam zpátky“.
  A nemusím vykládat efekt již vynaložených nákladů…Či závislost třeba na heroinu, na steroidech. Když je ekonomika čím víc závislá na heroinu a na steroidech zásahů a dotací, mimo rovnovážný stav působením přirozených vazeb, tím víc spotřebovává zdrojů. Nakonec už jen na udržení úrovně, pak na brždění pádu. To nevylučuje časově omezený lokální růst. Díky globální ještě nenasycenosti. Nějaké polštáře a manévrovací prostory jsou. To všechno se promítá do obecné politiky, do preferencí, do kultury, do životů lidí, a tohle všechno se promítá zpětně.

  To co říkáš, nepomůže, protože to je jako na dobře rozjetém mejdanu přesvědčovat lidi, že už by měli přestat chlastat. Ano, skončí to děsnou kocovinou. A možná i randálem na následném nočním tahu ulicemi. Nejde o to, abychom se plácali po ramenou jací jsme borci, jak tomu rozumíme, jak hloupí jsou oni. Jde o to, do jaké míry a jak můžeme reálně ovlivnit, a hlavně jak omezit dopad toho na sebe.

 499. 564 halladine, kdyby GM padla, zařízení by neskončilo ve šrotu. Někdo by koupil. Podpora má význam pro překonání krátkodobých obtíží. Dlouhodobé držení nad vodou místo pomalého potápění způsobí, že žbluńk bude daleko nepříjemnější.

 500. 549 Modrej, i Tvůj nesouhlas je pro mě potěšením.

  Ten svět není kolem nás, ale je vytvářený v nás. Je takový jací jsme. My, naše přirozenost je oním limitem. Tak jak jsme reální, tak reálný je svět, který vytváříme.
  Nejsme ideální podle těch či oněch představ, proto není ideální náš svět podle těch či oněch představ. Jestliže říkáš, že svět kolem nás…..Ano.

  Ideálního stavu však nelze dosáhnout. Diskuse se vede a tak i politické přetlačování na škále mezi krajními hodnotami, mezi kterými to osciluje v nějakém pásmu, které také osciluje. Určováno spontánním řádem tak složitým, že lidskou myslí neobsáhnutelným.

  Ovšem zásahy do spontánního řádu (ve skutečnosti ony jsou také jeho součástí) se mohou v nějakém místě a čase projevit tak, že jsou vnímány jako prospěšné. Což legitimuje jejich „správnost“ a pokračování. Vznik víry o jediné správné cestě. Negativní vedlejší účinky ve stínu úspěchu jsou přehlíženy. Z pozice věrouky jsou bagatelizována, kritici umlčováni, statistiky manipulovány, hledáni viníci, trestáni nevinní. Pak to končí všelijak. Takové snahy vždycky budou. Potíž je v tom, že zpětná vazba nefunguje lineárně a dostatečně rychle. Po nějakou dobu se lze chlubit „Poručíme větru dešti!“ Ovšem, po nějaké době se to zesere.

 501. 565 halladine, nenapadlo Tě, že je to právě státní politika, jejímž důsledkem je, že lidé „potřebují“ policii? Přinejmenším, že tolik? A přesto, že policie a celého toho státního aparátu je tolik, že lidé jsou mizerně chráněni? Tak mizerně, že by bylo daleko levnější a účinnější jim umožnit aby se chránili sami?

 502. Schumachere,

  kdyby gM padla izolovaně, možná ano. Ale tady byla v průseru celá ekonomika, včetně ostatních automobilek,
  Některé v menším,některé ve větším svrabu.

  Byla celosvětová krize.

 503. “ halladine, nenapadlo Tě, že je to právě státní politika, jejímž důsledkem je, že lidé “potřebují” policii? “

  Tu policii potřebuje hlavně stát. K tomu, aby napsali po nějaký době, že „pachatel neznámý“ a šetření bylo zastaveno, ji lidi rozhodně nepotřebujou a k tomu, že pachatele sice chytili, ale nemůžou mu nic dokázat, taky ne.

  A bez pokut za rychlost se vcelk

 504. „po státu, či spíše po jeho službách poptávka je.
  Lidé potřebují policii,potřebují aby někdo stavěl a opravoval silnice ( či spíš aby to někdo platil)

  To ovšem neznamená,že by někomu vadilo, aby to platil někdo jiný, než on. :-)“

  Kdyby stát platil fungující, ale opravdu fungující policii a minimum služeb, ale kvalitních, a klidně i ty silnice, tak by mi nevadilo platit daně.

  Ale vadí mi platit daně, když kvalita práce státního aparátu je nízká, když administrativa je přebujelá, když se z toho platí parazitující neziskobvky a zbytečný úřady, neschopní blbci, kteří mně poučují, jak mám žít a myslet,za ty silnice víc, než je nutný, protože se na tom napakuje tlpa kamarádů, instuituce, který řeší takový pitomosti, jako kdo by mohl být uražen básničkou v čítance, aktivisti, kteří majní z páchání dobra byznys…..

  Nechci, aby za mně platil někdo jinej něco, co potřebuju. Ale zrovna tak nechci, aby stát s penězi, které státu zaplatím, zacházel hanebně a vyhazoval je na věci, s kterými nemůžu souhlasit a nechci je podporovat, který jsou zbytečný, neužitečný a jedinej efekt, kterej přinášejí, je zajištění existence osobám práce se štítícím.

 505. 570 halladine, nesváděj to na krizi. GM neuspěla v konkurenci. „Kvalita“ tamních aut byla pověstná. Neschopná konkurence na světovém trhu.

 506. 571 maYdo, po čase by neznámých pachatelů ubylo. Protože to jsou většinou recidivisté recyklovaní výchovnými tresty. Při ponechání ochrany na občanech by se tenhle způsob obživy stal velmi rizikovým.

 507. Schumi, upřímně? Nerozumím ničemu, co píšeš 🙂

  Jestli jsi mně chtěl sdělit, že cokoli kolem nás je omezeno: včetně poznání a času, tak Tě ujistím, že to vím. Protože, kdyby nebyly zdroje omezené, tak nemáme důvod volit mezi „dříve a později“.

  Jestli jsi mně chtěl sdělit, že „protože politika“, tak to také vím. (Poznámka pod čarou: slavný spor o „veřejné statky“ v ekonomii ukončil M. Buchanan slovy: kašlete na definice, veřejný statek je všechno poskytované státem). Proto vždy tvrdím (k nelibosti okolí), že je mně úplně jedno, jestli je za daňové výnosy postavena škola, nemocnice, nebo Čapí hnízdo případně si je vezme Rath nebo cokoli dalšího. Jsou promrhány více nebo méně.

  Jestli mělo být sdělení, že není „ideálního stavu“, tak to také vím, protože ideál (dokonalost) je člověku (nedokonalému tvoru) neznáma a já nikdy ideál nehledal.

  Takže končím, kde jsem začal – nerozumím ničemu 🙂

 508. Ne Schumi,

  nemám chuť si kupovat bouchačku, abych se mohl chránit sám.
  nehledě k tomu,že možná za pár let bych nemusel být schopen z ní střílet.
  Nehledě k tomu, že ozbrojený občan může policii maximálně doplnit,nikdy nahradit.

 509. 574 — Koneckonců nejde jen o (odrazující) riziko. (Ne každý — např. zfetovaný — vůbec má k riziku patřičnou vnímavost.) Časem by však nastal přirozený úbytek.

  Zajímavé je, že za starých zlatých časů vůbec nebylo třeba k tomuto mechanismu sáhnout, a přesto se dlouhodobě let dařilo kriminalitu držet na snesitelné úrovni, řádově pod tou dnešní.

 510. Zpátečníku, co by se dělo? Nemají skloněnou hlavu, nešoupají nožkou a neposlouchají Brusel !

 511. No dobře, Šumaváku, jenže jaký to má prosím průběh? Pravdoláska tam nyní již vyhnívá? Anebo se jí stále daří konflikt eskalovat (nejspíše v naději na bratrskou pomoc z EU), tak jako to vypadalo, že jej úspěšně stupňuje někdy tehdy o těch Vánocích?

 512. (570) Ani celosvětovou krizi nelze řešit sebráním schopnému a dáním neschopnému. Lze ji tak ovšem prohloubit.
  (573) Pak tam byl taky nějaký ten problémek s odboráři a smlouvami o penzích čičo.
  (579) Dneska jsem zaslechl něco, že se tam buntovaly kobiety.

 513. (581) Kdybych si měl vybírat mezi tamní P&L a zbylým Kaczynskim, tak bych asi rozmnožil řady Prošepánů v GB dokud to ještě jde. 😛

 514. Kobiety se asi buntují dnes ladaskde, protože je MDŽ. Synek mi včera předčítal nějakou výzvu, kterou vyštrachal na nějakých amerických stránkách, že se má to MDŽ uctít upozortňováním na ženská práva. Když už ne na demošku, tak aspoň aby chlapi dnes pomohli žernskejm doma s domácími pracemi a kdo se s tím bojem ztotožňuje, má to vyjáídřit tím, že si vezmě něco rudého.
  Že si ty baby nefadají pokoj, mně těch třiatřicet let MD6, revolučního boje a rudé barvy stačilo.
  V tej americe se asi zbláznili. Rudá je barva naše….. Pn Bůh s námi a zlý pryč.

 515. 576 – cetl si muj clanek ohledne kriminality na Divokem zapade?

 516. 583 — Nojo, AeroKarle, to holt vposledku bohužel indukuje zejména tu otázku, je-li pravdoláska vůbec odstranitelná humánními metodami… A není-li, jsem silně nachýlen k tomu, přičíst jí k tíži i toto.

  (Podívejme se třeba do Francie. Le Penová mi není dvakrát po chuti — zas další socialistka –, jenže kdo jiný tam alespoň zčásti proponuje politiku zdravého rozumu…?)

 517. 588 – ne, ale v rikali jsme to same dost dlouho 🙂

 518. OT: dnes jsem poslouchal řeči „feministek“ a přijde mi docela divné, že lidé, spolky, organizace, které se zalykají hrůzou kvůli nahým ženám v reklamě a podobným kravinám zároveň podporují potraty. Podivné hodnotové systémy …

 519. 590-a bezpochyby to umí i Číňané, které necháváme budovat telekomunikační a IT infrastrukturu.

 520. 591 – vzpominate na rozhovor Kurtze a Willarda na konci Apocalypse Now? Bdu asi parafrazovat: „Ti sami lide, kteri posilaji mlade kluky zabijet je trestaji, kdyz reknou kurva“

 521. 591 – no, ti stejní, co se zalykají hrůzou nad nahou ženskou v reklamě, považují za vznešené umění, když ženská z mrazáku čórne zmrzlý kuře a nacpe si ho veřejně a před kamerou do míst, která i v tej hnusnej reklamě obvykle bývají cudně zakryta.
  A ti samí, co vřeští o rovnoprávnosti žen, podporují systém, kde ženská je podřízená muži, stát jí diktuje, jak se má oblíkat a může být v souladu s místními zákony ukamenována a pokud na to poukážete, obviní vás z rasismu a šovinismu a xenofobie a že žerete malý děti as velkejm svačiny.

  Aneb – nesnažte se , NoName, porozumět. Rozumět se dá jen rozumným věcem a artikulované řeči, ne politickým heslům a aktivistickým výkřikům.

 522. BTW, zavřelo u nás květinářství. Starší paní se na EET necítila.

  No ale teď, když fabriky nabírají je to v zásadě jedno. A kdo na to nemá, nemá podnikat.

 523. 575 Modrej, to nevadí, že nerozumíš, hlavně, že chápeš 😀

  Buchanana, předpokládám, že máš na mysli Jamese McGilla, škota škudlivého, důvěrně neznám, třebaže jsem o něm už četl cosi v souvislosti se školou veřejné volby. Jestliže by šlo o Patricka, irskou tvrdou palici, tomu bych byl ochoten uvěřit, že voda teče s kopce, konstatuju, že má dobrý postřeh, že jeho osvětová činnost například v Coloradsku najde posluchače, kteří v něm právem spatří svého mistra.

  Ovšem při hlubším zamyšlení, kterými že to statky původně disponuje stát (neméně zajímavé zkoumání je co je to ten stát, řekneme-li asfalt, může to být totéž), aby je mohl poskytovat, žádný nenacházím. Stát disponuje jen tím, co má od daňových poplatníků. Jestliže poskytuje nějaké statky, musí je nějak získat. Přinejmenším jako nějaký univerzální statek, který transformuje do konkrétních statků. Peníze, když robota byla zrušena. Nakonec i robota černého lidu. Jenže to znamená, že aby stát měl z čeho poskytovat, musí se napřed nakrmit. Jako dneska já, abych měl zítra ráno z čeho tlačit. Kdyby jen poskytovat. Některé ony statky jsou poskytované státem tak vehementně, že je nelze odmítnout (to by si někdo mohl zkusit, že), připomínají ranní výtlač.
  Tak je otázka, jestli statky, které poskytuje stát jsou skutečnými veřejnými statky, nebo statky, které si stát přivlastnil či spíše vyvlastnil. Případně dostupnost některých všeobecně dostupných omezil, aby je „spravedlivě“ poskytoval. A nebo tím získal zdroje pro transformaci na statky vnucované. Kolem toho je možno mít spoustu zajímavých komplikovaných úvah.

  Pěkně vystihl Karel Čapek : Vládce: „Vy mě platíte abych vám poroučel a já vám poroučím abyste mě platili.“
  Velmi pěkný případ vnucené manažerské služby.

  Hlavně, že to všem teoretikům v praxi tak pěkně funguje… Že něco nefunguje, pozná každý. Zjištění proč to nefunguje, je zajímavé a může být přínosné. Jenže bez přičinění se aby to fungovalo, samotným hřímáním, že to nefunguje, to nebude fungovat. Potíž je v tom, když je hřímající dotázán co je třeba aby to fungovalo, zahřímá „Svoboda!“ Načež tazatelé zamyšleni odejdou. Zajisté má pravdu, jenže se svobodou je problém. Nedá se nařídit.

  😀

 524. 594 Mengele by jim určitě poradil. Možná, že by se něco dalo najít v archivu. Pak by to šlo sofort. Já bych u toho být nemusel…

 525. 584 MaYdo, Karafiáty domů donesu. Taktak na mě zbyly. Šly na odbyt.

 526. Zpátečníku, právě jsem se vrátil z … debaty s kámošem ohledně Vašeho 556 (on má občas lepší představivost než já). K 1. odstavci jsme nepřišli na nic, proč by tomu mělo být jinak. Nota bene v situaci, kdy jedna strana deklaruje hranici, kterou bude hájit. Tam bych řekl (a kámoš se přidal), že stačí jednou testovat, jestli jsou slova s činy v souladu. Proč by měli prodávat cokoli nad hranici, která jim zajišťuje (mírný), ale zato jistý zisk. Stejná věc platí pro kupující stranu – proč by měla kupovat cokoli nad deklarovanou hranici? Ale možná v tom hledám raketovou vědu.

  S druhým odstavcem v hypotetickém světě snad ano. S nulovými náklady kapitálu nebo informačním embargu asi ano.

 527. Schumi, nejprve tedy statky J. Buchanana. P. Samuelson tvrdil, že pokud existuje „nerivalita ve spotřebě“ nebo „nevylučitelnost ze spotřeby“, tak se jedná o veřejný statek. J. Buchanan (realisticky) řekl, že by na sebe jen štěkali, protože keynesiánci nejsou schopni obhájit ani veřejné statky, nechť jsou raději veřejné statky všechny, které platí stát. Legrační rovinu vše dostane, když si uvědomíme, že statek se anglicky řekne „good“. Tolik na vysvětlenou.

  Jinak jsem tedy čekal něco podstatně lepšího, když jsi mě na úvod hodil do stejného pytle s komunisty.

 528. 597 – ve skutecnosti samozrejme podvadela na danich a tyla z mozolu pracujici tridy. V kvetinach se tocej strasny prachy…

  1918 nebyl prevrat, ale svrchovany projev vule lidu.

 529. Dobré zas ráno… Pozvolna dočítám a zaujalo mě Zpátečníkovo 586 – „to holt vposledku bohužel indukuje zejména tu otázku, je-li pravdoláska vůbec odstranitelná humánními metodami…“ – no, pokud humánní metody zahrnují i humanitární bombardování, pak odpověď zní ano!
  Jen by bylo vhodné nejprve tu pravdolásku někde vhodně koncentrovat, aby se předešlo zbytečnému plýtvání… Ty bomby nejsou zadarmo, namalovat na ně humanitární srdíčka a kytičky taky něco stojí, o vzletu bombardovací perutě nemluvě… Leč, jak říkali již Jezuité, účel světí prostředky. Jen v tom Srbsku to furt nechtěj pochopit…

 530. Fujtajbl poránu,
  Podblanicko hlásí zataženo, po dešti, plus pět, bezvětří. Odevšad se ozývá tiché brumendo Ódy na radost, linoucí se ze rtů pracujícího lidu, kterýz se pipravuje na páteční finiš, aby byly splněny a překročeny úkoly dané naší šírší vlastí – Evropskou Unií.
  Flákal jsem se v minulých dnech po vlastech severočeských a zaujalo mě několik takových ošklivých… divných… zkrátka nehezká věc – dokonce i v Chebu na návsi jsem objevil několik obchodů, které měly na dveřích vylepeno: „Končíme k 1.3.2017“ a dva týdny před sezónou jsou na hlavních zónách měst prostory k pronajmutí v množství poměrně neobvyklém. V jednom bufetu se zadrhla bufetníkovi EET pokladna, snažil jsem se větičkou „Asi vám v tý zimě (zrovinka pršosněžilo) zamrznul Babiš.“ bufetníka rozveselit. Nooo, už jsem viděl veselejší lidi. Chvíli to vypadalo, že mi jednu flákne naběračkou na polévku, a pak chvíli mohutně chrchlal ve snaze neříct, co si myslí a pak ze sebe vypotil ve stylu Vladimíra Dlouhého „Nou koment“.
  Jen tak mimochodem – je před sezónou, lidi jsou zalezlí a moc nenakupujou, protože počasí stojí za pendrek, ale ty kasy se stejně sekají. Na pět vteřin, deset… jsem zvědav, jestli se to podaří nějak vyladit. Ale asi ne. Ty záseky budou spíš dané stavem lokální sítě, než centrem. Srandovní snaha strany a vlády o rychlý inernet na tom nic nezmění.

 531. 606-lidé si mezi sebou vykládají o tom, že to, co předtím kupovali cestou na autobus už nekupují, protože kasy nestíhají, o prodavačkách s hrůzou v očích, protože zapomněli něco někam odeslat … A Babiš má 30% preference.

  BTW, ČRo včera „zpovídala“ kontrolory, kteří se „vrhli“ na kontroly EET. Kontrolorka důležitě vysvětlovala, že na účtence „kontroluje celkem 9 vyžadovaných EET údajů“. Naprosto úchylné. Tohle nikdo normální nemůže akceptovat a už vůbec ne dělat.

 532. Mňo… lidi, co s elektronickejma hejblatama moc nekamarádí, jsou defakto vyloučeni z takovéhoto byznysu. Nikdo si nelajsne zaměstnat člověka, který neodešle, nebo ještě hůře, odešle špatně. Což je příklad právě bufetů. Mezi bagetou v igelitu a bagetou na talířku může být rozdíl až 50.000,- a to už je o držťku.

 533. NoName, lidé obvykle potřebují vidět smysl svojí práce a ty dobré osoby jsou opravdu přesvědčeny, že jejich práce smysl má a konají dobro. 9 údajů je dobro, absence jednoho je zlo a teprve splněním všech náležitostí EET získává podnikání smysl. Paní kontrolorka je osobou, která je v centru podnikání. Obecné je nutným zlem, jen speciality přispívají ke štěstí a zdatnosti.

  P. S. Co jste říkal závěru Barcy?

 534. Na jedné straně úžasný výkon, touha po vítězství, na druhé obě penalty Barcelony byly hodně diskutabilní.
  A vím, že se lehko kecá od televize, ale ten konec v podání PSG měl vypadat jinak. Kouskovat, i za cenu karet, přinejhorším sežrat míč …;-)

 535. Prý to byl jiný fotbal. Jiný, než česká extraliga. 🙂

 536. Ad 608: rozdíl může být až 500.000. Což je naprosto správně. Jednou se opomenutí dá omluvit, vyřeší to pokuta do výše 20% sazby. Dvě opomenutí již ukazují na nedbalost či pokus o podvod. Tři chyby ukazují na cílenou snahu, patrně v organizované skupině. Pamatujete na pokus zavést mj. díky lidovcům zákon „třikrát“ a dost? Nyní už máme registr přestupků, právě aby ani myš neutekla před ramenem spravedlnosti.

 537. Četl jsem si ráno, že Kotlinkou projeli inspektoři pana Douchemonta, aby udělili několik Mišlénů a Bibů. Pokorně přiznávám, že Haute cuisine mě zcela míjí a kostuku ve skluzu bych si nikdy neobědnal. Ani kdyby ji podávali osmkrát za sebou, abych „mohl během osmichodové večeře teprve můžete zjistit, co se skrývá za pojmy, jimiž kuchař charakterizoval svůj směr“. 😀 😀 😀
  Ale mám z toho radost – jedna větší vesnice a jsou v ní tři hvězdičky mišelinky a sedm Bibů. Druhou radost mámm z novinářských titulků – titulek „Česko má nového Biba“ jsem bez brejlí chybně interpretoval jako „Česko má nového Blba“ a tudíž jsem si myslel, že článek patří do politické redakce a do gastro se zatoulal omylem. Fascinuje mě jako laika, zač lze výše uvedená ocenění dostat. V jedné restauraci dostanete párek s hořčicí a chlebem za stotřicet vočí. Druhá restaurace vám pod pojmem „tatarák“ nabídne směs mletého zadního hovězího s parmazánem, kyselejma vokurkama, artyčokama, šalotkou a olivovým olejem. Jestli vám ta směs připadá málo pestrá, tak ve vaječné skořápce zapíchnuté doprostřed „tataráku“ je nalitá majda z majonézy, kečupu, worchesteru a dijonské hořčice. Majdu si podle šikovnosti buď vybryndáte na tatarák, když to budete páčit z tataráku, nebo si do ní můžete namáčet bramborové hranolky, které máte k „tataráku“ místo topinek. Vše je osolené a opepřené. Třetí provozovna vám mimo jiné nabídne Chilli s pečenou bramborou, čedarem a crème fraiche. Také fascinující kombinace. Někdy mě tak napadá, že nové recepty vznikají tak, že do loftu ve dvě ráno přijde parta v dezolátním stavu a chce pokračovat v kalení. Jenže je přepadne hlad, Majitel loftu jukne do ledničky, najde tam pár brambor, majolku, polévkové koření, kečup, plesnivej sejra a kus nějakýho neidentifikovatelnýho mrtvýho zvířete. Chvíli domá, jestli ta oslizlá věc má ploutve, nebo křídla, ale rozkrájí to na kousky, ty ploutve nebo křídla rozemele, smíchá všechno dohromady, v intravilánu resortu naškube pár pampelišek, aby to nebylo tak fádní a kamarádi to zblajznou. Když se po tom nikdo nepozvrací, ani nepoprůjmí, kuchař si ještě v mrákotách zapíše, co do toho nacpal a při druhý den mytí nádobí se reverse engineeringem dobere rámcového postupu. Pak to hodí na jídelní lístek, nazve to „Pošírovaný ploskozubec modropruhý ve slaninové košilce na salátovém lůžku s kukuřičným deštěm“ a rozšíří šuškandu, že Ornel Vereš si toho přidal druhý talíř a Olivii Depostello samým nadšením vykoukly z dekoltu kalhotky. Pak se tam omete kandrdas ze supru, či herpesbazaru, dostane zadarminko žvanec od servírky s velkejma předpokladama (či od servíra kterýmu majitel nahonem šoupnul do slipů biobrambor a párek za stotřicet) a už to jede jak namydlenej blesk.

 538. Kurňapes, teď to po sobě v klidu čtu a koukám, že jsem nějaký dis. Omlouvám se. Ty chibi si laskavý čtenář opraví sám ve své mysli. Ano?

 539. 602 Modrej, Samuelsonova definice, pokud vůbec, se mi líbí víc než Buchananova. protože zahrnuje i statky neposkytované státem. Například a zatím vzduch.

  Změna parametru nerivalita ve spotřebě to ale může zamotat. Například dva sousedi, dvě studny na jedné zvodnělé vrstvě. Podzemní voda, dejme tomu, je veřejným statkem. Jeden čerpáním druhému snižuje hladinu. Nebo Robinson a Pátek. Pátek má chýši o kus dál proti proudu potoka a podle svého zvyku sere do vody. S čímž Robinson má problém. Buď Pátek si dá vysvětlit, že je to špatně a nechá toho, nebo nenechá a protože je to jediný zdroj pitné vody, Robinson to bude muset řešit jinak. Například, že opustí místo u pobřeží a přestěhuje se nad Pátka. Což nese transakční náklady. Nebo Pátkovi dá přes hubu, případně ho zabije, protože co s takovým tupým hovadem, že. To je lepší být na ostrově sám a vyhlížet lodě. Tím je porušen idealistický princip nenásilí.

  Good – Velmi zajímavé. Jazyk není jen komunikační nástroj, ale odraz a současně zpětnou vazbou udržovatel a tvůrce kultury a chování. Adekvátní a doslovný překlad se často velmi liší. Vyjádření téhož smyslu může mít velmi odlišný etymologický základ. I při dobrém adekvátním překladu je cítit, že to má jinou „chuť“. Tato porovnání jsou velmi zajímavá a dokáží mnohé vysvětlit. I jen formální a etymologické zkoumání jazyka překvapivě dobrým prostředkem poznání zkoumané kultury. Příkladmo ruské paběda vs vítězství.
  Anglicky mluvit, anglicky myslet, anglicky jednat. U jednotlivce to není tak patrné, individuální odlišnosti to maskují. Ale u většího celku té kultury je to znát. Svoboda jako vlastnění sama sebe, to je odrazem nějaké kultury. Masaj či Eskymák by to vyjádřili jinak. Masaj třeba jako „velká kráva“ či „moc krav“, Eskymák třeba velký tuleň“ nebo „moc tuleňů“. Kultury nejen kmenové, ale i skupinové profesní. Rybář, zemědělec, obchodník…Každý vidí a popisuje svět trochu jinak.

  Tak obchodník definuje svobodného člověka jako zboží vlastnící samo sebe. Na což bych při vynaložení intenzívního úsilí sám nepřišel. Ale z jeho pohledu, v jeho obchodnické kultuře to má logiku. Jako Masajovo (to jsem si vymyslel, ale mohlo by být) „Moc krav“ jako výraz pro boha, dobro, zboží, svobodu. Podle kontextu.

  Do pytle lezeš sám a dobrovolně. Přirovnání není co do obsahu, ale co do utopičnosti.

  Jestliže bych to měl definovat po „marxisticku“, pak tři zdroje Tvého učení jsou
  1. Anglická ekonomie
  2. Protestantský merkantilismus
  3. Utopický libertarianismus

  Tři součásti si musím promyslet….

  😀

 540. NoName, „penalty byly diskutabilní“ je roztomilý eufemismus. Můj brácha říká, že „takový pentle se pískaj jen Rumunům na Letný“. A nyní na můžeme dodat „a ještě na Nou Campu“, ačkoli pan rozhodčí na Arsenalu také předvedl věci, za které by se v naší lize všichni zbláznili a Pelta by to schytal.

  Což by nemělo zastřít Vámi zmíněný fakt, že mít 2 minuty před koncem náskok 3 gólů a vypadnout, je k popukání. A myslel jsem si, že takové věci se přihodí jen Balkáncům (např. Euro 2000, kdy Slovinci vedli 3:0 a Srbové šli navíc do 10, protože magor Mihajlovič se nechal vyloučit a zápas skončil 3:3). To přece musejí „ukopat dorostenci“ – no vida, nemusejí 🙂

 541. 622 – ja. Koukejte mizerove platit 😀

 542. 622 Modrej, ono něco musí být někým poskytováno, aby bylo považováno za „veřejný statek“?

 543. 616 ptakopysku, navíc nechápu jak se z toho někdo nadšením ujímá, když prakticky totéž za relativně prakticky směšnou cenu splácá z pultu „lahůdek“ Kauflandu. Kterýmž to sajrajtům se velmi vyhýbám. Lepší dobrý chleba se sádlem a cibulí.

 544. Schumi,
  už jsi zaregistroval novou módu „brambor pečený v popelu“? Zdá se, že pomalu začíná vytlačovat „kozí sýr“, který se zvlona přesouvá z alkrónů do nabídek paletových supermarketů a do jídelních lístků restaurací hrajících si na alkróny.
  Originální „brambor pečený v popelu“ nikdy nemůžeš udělat v kuchyni. Na to musíš mít k dispozici podzim, čertem nebo TEKem vyorané bramborové pole, hromadu bramborového pejru, sirky. Pak se teprve můžeš pustit do vaření. Zapálíš hromadu pejru, postupně upravuješ oheň, přikládáš další pejr, foukáš, když to nehoří a přitom na kuťáku opékáš jablka naškubaná na jabloni snad ještě z doby Marie Terezie. Oloupeš spálenou slupku a opatrně pojídáš vřelou jablečnou dřeň. Nakonec máš k dispozici hromadu horkého popele. Do ní nahážeš brambory, zahrneš popelem a jdeš sbírat vyorané brambory, protože ostatní už na tebe řvou, kde se flákáš. Nejhladovější jedinec chodí kontrolovat pečení tak, že z popela vyhrábne brambor a zkusí, jestli už se rozsýpá i uprostřed. Pokud ano, kuťákem vyhrabe brambory z popela a zařve na ostatní, že je hotovo. Pak si sednaš na brázdu čelem k ohništi, do tváře ti sálá žár, na záda ti fouká studený vítr a ty rozloupneš horkou bramboru, lehce osolíš a požíráš. I s tím popelem, neboť se jedná o směs důležitých minerálů, které tělo potřebuje. Občas, když je to příliž horké, upažíš rukou, aby se brambor dostal na studený luft a ochlazené pojídáš dál. Nakonec otřeš ruce o trávu na mezi, chvíli spokojeně zažíváš u ohniště, ale popel rychle chladne, do tebe se dává zima a tobě nezbyde, než vzít do ruky košík a jít pokračovat ve sbírání.
  No a teď mi řekni, jestli ti takovouhle iluzi dokáže vytvořit s vohřátou bramborou na bílým talíři olivrejovanej tajtrlík v Crémé Bohémé Exquisité?

 545. 629 ptakopysku, jako bych se viděl jako kluk. Když jsme na podzim na zahradě pálili listí, tehdy se to ještě smělo, jó nesvoboda…., byly pečené brambory v popelu i jablka opékaná na klacku. Vybavím si onu zakouřenou chuť a všechno to kolem, ty, kteří již nejsou….

 546. Jj, tehdy, když jsem ještě úpěli pod knutou komunismu, se to dalo. Teď ve svobodné, rozvinuté a demokratické společnosti už bych si pálit listí na zahradě nelajsnul. Natož konzumovat jablka bez atestu a opékat je bez povolení od obecního úřadu.

 547. Ptakopysku, až zas pojedete kolem, stavte se. Z mé kanceláře byste uviděl klášter, pod nímž řádili loupežníci na Chlumu. Uviděl byste, kdyby nebylo milionáře, který ukradl kopec a postavil ho mezi město a klášter. Milionář marxista-leninista.
  Nabídka platí i pro ostatní.

 548. nickname,
  až bude trošinku lepší počasí. Zrovna když jsem se flákal na vašich souřadnicích, bylo naprosto zvířecí počasí. Ale myslel jsem na vás. Jestli vám v úterý zvonilo v uších, tak to jsem byl já. Evidentně tam v kraji nezavíráte okna, ani dveře, protože tak hnusnej průvan mají málokde. Nahoře na kopcích kolem Lesného chumelilo, jak kdyby to bylo na fakturu, dole pršelo, na Lokti fukéř jako kráva… Chtěl jsem se podívat na Rotavu, protože jsem dva roky na vojně vysílal každý den v sedm večer do éteru „Rotava 2442, čas devatenáct nula nula“ a chtěl jsem vidět na vlastní oči, co je to za šílenou prdel světa, ale chumelenice mi v tom zabránila.

 549. 631 ptakopysku, navíc brambor a bramborového býlí opatřeného pychem z nikoli družstevní, ale farmářské polnosti.

  Ale představuji si tak:
  Kartonová krabice z bramborové nati. Na ní vkusný genderově vyvážený obrázek osob u ekoohýnku. k tomu básnička : „Sluníčko zapadá za hory, pečeme dobré brambory.“ Doplněno logem výrobce a označením „Klasa“.
  V krabici slisovaná bramborová nať, tři brambory, jedno jablko a návod.

 550. Schumi,
  jednořádkový návod, tři stránky bezpečnostních pokynů a pokynů k recyklaci a šest stránek prohlášení o shodě.

 551. Ad 633 – teď tak přemýšlím, kdy se mi podařilo krajem mezi Krušnými Horami a Českým lesem projít, aby bylo hezky. Asi nikdy. Pokaždé se trefím na výše zmíněné počasí, eventuelně na jeho horší modifikaci. Dokonce jednou jsem se uchýlil do klatovských katakomb, abych se ohřál, protože tam bylo koncem března asi o patnáct stupňů tepleji, než venku. A to jsou Klatovy proti Krušným horám v podstatě v subtropickém pásmu

 552. Schumachere, samozřejmě, že ne, proto jsem uvedl inteligentní přístup J. Buchanana. My utopičtí libertariáni přece víme, že daň je povinná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová, neekvivalentní, nenávratná a pravidelně se opakující.

  Jen pragmatici přesvědčují svět kolem sebe, že musejí být poskytovány. Jsem teď mírně zmaten a v rozpacích, proč jsi psal sáhodlouhé texty (z posledního už jsem přečetl jen úvodní odstavec)?

  Já přece vím, že: obecné lidi otravuje a přitahují jen zvláštnosti, pragmatici vykonávají činnosti kvůli svému pocitu potřebnosti a důležitosti, lidé mají vysokou časovou preferenci, preferují viditelné a nezajímají se o neviditelné, máme tři jistoty atakdáleatakdále.

  A tak se vrátím na začátek: v čem spočívá moje utopičnost?

 553. ptakopysku,
  ad pečená brambora – sledováním TV v USA jsem došla k názoru, že tento pokrm lze spáchat i v troubě – a za tímto účelem jsou tam také pěstovány „baking potatoes“ vyznačující se hlízami cca librové váhy (půlkilčo mimo kolonie ;)…), a celkem silnou slupkou. Brambora je pečena se zářezem nahoře, a před konzumací se na ni kydne buď kysaná smetana (sour creme) nebo máslo, aby se hezky roztopilo a nasáklo do vnitřku…. jestlis e to dlabe i s tou slupkou už netuším, ale v TZV byly reklamy s právě pečenou bramborou, která si pochvaluje tu jistou značku smetany, ondy zase jakýsi margarín slynoucí názvem „I can´t believe it´s not butter“. Nekecám, to fakt existuje: http://www.icantbelieveitsnotbutter.com/product
  Ale jasně, podzimní deprese a bolavá záda od shýbání do brázd a nezaměnitelný odér z ohníčku si tak člověk nepořídí 🙂 U nás pečenými jablky a bramborami finišovaly rodinné sešlosti u „táboráku“, kde hlavním chodem byly buřty pečené na klacku – to se ještě vlivem tepla neroztékaly a střívko šlo upéct krásně do křupava….

 554. 638-jednou nás kolegové v USA vzali na večeři do golfového klubu a tahle velká brambora s vepřovým byla zlatým hřebem …

 555. NoName,
  což dokazuje, že i v USA žijí normální lidi 🙂

 556. Matzurko,
  trochu se míjíme. Současný hit je „pečená brambora V POPELU“. tedy ne jenom „pečená brambora“. Ten popel je důležitý! To je ta ingredience, která dělá z pečené brambory něco, co stojí děsnej ranec. Samozřejmě to není popel ze zesnulých uschlých bylin, nýbrž z něčeho mnohem vznešenějšího. Trochu se bojím, aby se nestalo módou dělat popel na pečení brambor třeba z dřevěných hudebních nástrojů, na které hrál nějaký Mistr. To by byl ten pravý gourmetský orgasmus, spocívat bramboru pečenou na popelu z houslí, které držel v ruce třeba Hudeček, nebo Šporcl… Skoro se bojím, aby mi z expozice nějaký polrajch nevyčadil smetanovskej klavír.
  Jinak co se nadívaných brambor týče, tak nejlepší byla plněná brambora na grilu od mé spolužačky – vyučené výpočetní techničky, přeškolené na hostinskou. Povařila obří bramboru aby byla tak na půl, seřízla vršek jako víčko, vydlabala vnitřek. Vydlabanou bramborovou hmotu semlela s tvrdým sýrem a místní uzeninou, okořenila, nacpala zpátky do brambory, zaklopila víčkem a dala na gril pozvolna táhnout. Neuvěřitelná bašta!

 557. Matzurko, bojím se to domyslet…
  čím blbější sedlák, tím větší brambory! 😉 😀 😀

 558. Dobré odpoledne,

  Pečený brambory v troubě občas dělám, ale překrojené cca na čtvrtiny.
  Ty v popelu jsme občas jedli i studený, když nás matky zahnaly domů dřív, než se stačily dopéct a vybrali jsme je až druhý den. Ale my měli ještě jednu oblíbenou specialitu, kamaráda maminka jednu dobu krmila družstevní prasata a občas nám dala pár brambor a k tomu takovou hrubou sůl, co se přidávala těm prasatům.
  Vždycky jsme seděli na prahu prasečáku a poslouchali, jak se ty budoucí řízky a šunky strkají u koryta, nejdřív rozčileně kvičí a chrochtají a pak, když se dočkali a žlab byl naplněn, spokojeně mlaskají a dlabali jsme ty brambory.

 559. 637 Modrej, uf to se mi ulevilo.
  Možná, že by bylo zajímavé přečíst i ukecanej zbytek.

  Utopičnost dovozuju z toho k čemu, jak to vypadá, že se hlásíš. Připouštím, že se mýlím.
  S glosováním co jak a proč funguje/nefunguje, a jaké to má důsledky, s Tebou souhlasím.
  Není přínosné hádat se o šuplíky, o slovíčka, o podrobnosti, to je podobně jakou chuť má mít svíčková. Kolik andělů na špičce jehly.

  Rozčiluju se když v důsledku tohohle poznání přicházím na to co všechno a proč nemůže fungovat, co je špatně, co nevidí slepí nejen mezi kterými se pohybuju. Protože není v mých možnostech to změnit. Pro většinu z nich, to o čem se bavíme, je jak na ně mluvit swahili. Asi bych byl spokojenější, kdybych spolu s nimi mumlal krleš, krleš. Leckteré mé názory se jeví jako hraniční. Ve všech možných významech, nerad bych poznal i důsledky 😀

  Všichni ti, které cituješ, jsou praktikující z anglosaského světa. Neříkají nic co by nezjistil kdokoli kdo má dost kritického rozumu, žije v nějakém prostředí, nejen si všímá, ale prakticky s tím zachází. Třeba by to neformuloval tak elegantně.

  Tedy víme co víme. Otázka je jak toho využít prakticky v našem reálném životě.

 560. Ptakopysku, chápu tedy správně, že salát z rukoly a panna cotta už neokupují horní příčky gurmánské hitparády ?

 561. Mně by zajímalo, jak praktikují v restauraci to „pečení v popelu“. Nějak si neumím představit, jak v takovej špičkovej kuchyni, která víc připomíná laboratoř, pečou brambory na ohýnku z pýru.
  To by asi hygieniky, výživáře a hasiče vomejvali 😀

  Mimochodem, nejen pejr, základním palivem na pečení brambor bývala bramborová nať.

 562. NoName,
  salát z rukoly se také posouvá do nižších pater. Ale zajímavý vzestup prožívá carpaccio z červené řepy. Záležitost ve výrobní ceně cca 10,- Kč na porci jsem viděl na jídelních lístcích skoro za stopade. Třeba v Karlových Vařích carpaccio z červené řepy na rukolovém lůžku patrně patří do standardní nabídky čtyřhvězdičkových hotelů.

 563. 647-no Rus a řepa (a červená k tomu), to je dokonalá symbióza. 😉

 564. Hm, to je fakt. Karlovy Vary svým zaměřením poněkud zkreslují statistiku. Ale aktuální předsezónní poměr Číňanů a Rusů je tak 10:1. Jsem zvědaf, jestli se karlovarská gastronomie také posune.

 565. Aha Schumachere, aha. Už se dávno nerozčiluju, protože vím, že vyhodíme deset (dvacet, sto) mld., abychom zachránili MM, podpořili XX, nastartovali YY, udrželi BB, protože by jinak přišla apokalypsa, nikdo by se tomu nevěnoval, už to děláme dlouho, konkurenceschopnost, moderní společnost. Všechno mimo je plané teoretizování nad nemoderními myšlenkami, dávno překonaných autoru, a kromě toho, je třeba řešit praktické problémy obyčejných lidí.

  Setrvám na svých pozicích – v Utopii.

 566. ptakopysku,
  myslíš jako absence toulavého zvířectva ?

  Jo, v tom popelu nse to asi v kolonii nepeklo – leda by to dělávali otroci, a to se na stůl hospodáře asi nedostalo. Nevím.
  Každopádně u nás doma se dělávaly v troubě brambory myslivecké – překrojené na půl, tou půlkou se to dalo na sádlem vymaštěný plech, nahoře vyříznutý žlábek, do něho hranolek slaniny. Anebo z nových malých brambůrek jsme dělávali „pěčoky“, tedy brambory jen tak na plech – že jsou hotové se poznalo tak, že při lehkém bucnutí do brambůrky pěstí brambůrka pukla 🙂 Máslíčko, sůl, a kyška k tomu, a jak jsme se olizovali 🙂

  Ale dovedu si představit super restauraci s grilem nad uhlím s tím, že když uhlí prohoří a vytvoří popel, jsou do něho vsazeny brambory…. hygienikova noční můra.

 567. Příspěvky MP čtu spíše jako „co je“, nikoli jako „co by mělo být“. Někdo v nich narazím na „co by mohlo být“.
  Pokud člověk pochopí jednání druhých, může mu to být k prospěchu.

 568. Helee, Noname… Safety first. Mokra trava… to je o krk…

 569. No nevim, psat o clancich MP jako o utopii… Z prostredi rozkladajiciho se pokusu o socialne-trzni hospodarstvi… 🙂

 570. 651 Modrej, to já se ještě rozčiluju. Můžeš za to Ty. Byl bych spokojenej, volil ČSSD…

  653 Nickname, 656 PK, Modrej nepíše o utopii. Jen ten akademický klub autistů kolem kterého se vyskytuje, je utopický. Svět podle nich by nemohl fungovat ani existovat. Stejně tak podle těch druhých na opačném konci, proti kterým nynější KSČM je pravice.
  Jde o posun na škále, abychom byli v přijatelné oblasti. V tom vidím přínos. Protože v tomhle trochu vzdělaní lidé, alespoň jednoocí mezi slepými, mohou podle svých možností něco ovlivnit. Alespoň trošku.

 571. 650 – “ Na publikaci si také velmi ceníme toho, že se neomezuje jen na genderovou analýzu české energetiky, ale rovnež předkládá konkrétní doporučení a návrhy, jak zlepšit zapojení žen v české energetice. “

  Kladu si otázku, proč asi autorky studie nezačnou u sebe a nejdou řešit to zapojení žen do energetiky v první linii a prostě nevystudují nějaký obor, který by jim umožnil uplatnit se v energetice……. 😀

 572. 647 ptakopysku, jo, to si můžou dovolit lidi, kterým je hovno zle. Když nevolničili na panském, každá kalorie, každá upytlačená bílkovina byla dobrá. Obezitou netrpěli. Ta byla výsadou blahobytných. Nyní je příznakem chudoby. Nejtlustší jsou sociálně vyloučení a diskriminovaní, o jejichž blaho má takový zájem zahraničí. Kdežto blahobytní vykořisťovatelé jsou štíhlí jak proletariát ze stránek někdejšího Dikobrazu.

 573. 659 ???? No…ale jo. K rotopedům připojit generátory aby nešlapaly nadarmo.

 574. Strasti a slasti personalistiky. Paní na controllingu nahrazuje nová posila z OVB, s platem o 10.000 vyšším. Posila pracovala i v bance na pozici „náměstka“, tč. dělník v Reichu, tj. německy umí na nejvyšší úrovni. Stay tuned …

 575. No musim rici, ze slusne do dobre restaurace se nechodi jen na jidlo….. Je to proste stejne, jako kdyz mate brazkovou knizku s reprodukcema a stejne se jdete podivat do galerie na original…. Proste ne kazdy ma doma knizku o malirstvi a jeste mene lidi se jede podivat 500 km na original. Kazdemu co jeho jest.
  Co se tyka standardniho vybaveni kuchyne, no snad bych je poznamenal to, ze je to velmi bezne zarizeni na peceni. Stejne jako jsou plnohodnotne udirny a dalsi nastroje k vytvareni dobreho jidla. Samozrejme, ze se to da osulit, aby to vypadalo „jako“, ale to se v gastronimii o kterou mam zajem a co mne vydelava opravdu nedela. Oni to totiz klienti poznaji….

  Schumachere, pletes se uz v zakladu. Zcela pominme ten spolek akademickych kecalu, ale to co pise MP, je klasicky popis stavu a predikce dusledku. Nic vice, nic mene. To ze si kazdy v tom hleda to co chce je uplne jina pohadka. Ale jak jsem uz kdysi rekl, kdyz mate cas a mleko…..

  Jo a jen takova drobnost…… Nemuset mit EET jeste neni duvodem nedostat pokutu, za veci, ktere se eet tykaji….jak je to mozne? No praxe, praxe, to je to, co vsem podporovatelum chybi…..

 576. Co furt máte s tím nedostatkem popela k ochucební brambor. Brnkněte do Motola – bude to pak něco jako ten Amiradský (?? vybavuji si to dobře?) beránek pro vybrané movité fajnšmekry. Jirka

 577. ad658
  Schumacher napsal:
  9.3.2017 v 16.17 (Upravit)

  651 Modrej, to já se ještě rozčiluju. Můžeš za to Ty. Byl bych spokojenej, volil ČSSD…

  Ty bys volil extrémní pravici?

  Napadlo Tě někdy, že když má ČSSD v názvu slovo „ČESKÁ“, že se vlastně jedná o národní sociální demokracii, která je, na rozdíl od levicové internacionální sociální demokracie, krajně pravicová???
  Nácci…

 578. Jo a trhy jsou plne nadesenych uzivatelu EET a hlavne , je tu nekde Rudy zmetek, aby to vysvetlil, vsichni kradli a nyni nebudou? 😀
  Zvlast v pripade farmarskych trhu, kdy to ma byt pro farmare? …… Jo a kvetiny si uz taky nekoupite. Protoze kvetinarstvi na trzich je uz pod kuratelou eet .
  Ze by snad farmarske trhy nebyly pro farmare dulezite ani neuvazuji, protoze proc by se tak jmenovali 😀

  Se tesim na zmetka tesim, jak to vysvetli 😀

 579. Ad EET, byť již mnohokrát probíráno: Starý štajgr, co povýšil na mzdové oddělení říkával – mzda musí jít spočítat na pytlíku od svačiny. Účetnictví jsme se učili na příkladu: švec vám donese v krabici od bot účetní doklady za poslední rok … Je to dávno.
  Má šanci chudý dělník či živnostník přežít v dnešní době. B

 580. …? Byl jsem informován, že na pracovišti budu muset strpět osobní prohlídku.

 581. Nickname, pred mesicem jsem nadhodil s kolegou, ze vzhledem ke stavu trhu bychom zalozili firmu, pribrali par konzultantu a vydelali.

  Podivali jsme se na sebe a zasmali… 🙂

 582. Petře, připomíná mi to 2007-2009(?) Bereme všechno. Stávajícím nejsme schopni platy zvýšit, nové přeplácíme. Agenturní pracovníci, nově muklové. Už se těším na reklamace. Dělníci ví, kolik platíme agenturám. 300 na hodinu. Muklové mají cca 5,30Kč na hodinu čistého. Nenabere mukly? Už pracují i pro T-mobile. Nálada je zmatená. Na vánoce 2009(?) jsme propustili všechny agenturní dělníky, pak se propouštěli kmenoví zaměstnanci, jak jim dobíhala doba určitá. Po půl roce stabilizováno na cca polovičních stavech. Teď jsme opět na vrcholu, ovšem s větší automatizací. Kdy tipujete sešup?

 583. Nenaberete mukly, jako konzultanty? Jako prémie jim dáte týdně balík kafe, tabáku a papírky.

 584. dvd – děkuji.

  já to četl česky ve sbírce Tichá hrůza. Kdysi dávno – protože jsem už tak starý. Překladatel to nazval „Specialita šéfkuchaře“, což podle mých chabých znalostí angličtiny odpovídá.

 585. Samozřejmě, na práci se dostanou jen spolehliví … Kolik’s dostal? Deset. Za co? No, trochu jsem bouchnul. Kolik ty? Patnáct. Taky jsem se neudržel, ale s trvalýma následkama. Děláme, abysme šli na půlku.
  Příběh je smyšlený, zaměstnanci v civilu nesmí s mukly hovořit.

 586. Nickname, zhruba pul roku. Maximalne rok.
  Kasirujme, dokud jde.

 587. Jo, Tichá hrůza, to je taky vzpomínka na dětsví…. 🙂 Dost dlouho jsem se odhodlávala, než jsem si tu knihu půjčila.
  Občas se mi stalo, že jsem se začetla u sebe v kutlochu a mezitím se setmělo a já zjistila, že pokud chci ten svůj kutloch opustit, musím se dostat před tmavou chodbu. V kombinaci s Tichou hrůzou to bylo fakt docela strašidelný 🙂 Jednou nesvítilo světlo ani dole pod schodama a já zrovna dočetla nějakou hodně strašidelnou povídku a to jsem se div nepočůrala strachy, než jsem došla k vypínači.

  Docela bych ji chtěla sehnat…. možná ten antikvariát, kde jsem sehnala Tunel do pozítří by to mohl mít…

 588. Díky , dvd, jak jsem zjistila, tak to nebude tak těžký. Ono to vyšlo vícekrát. Ten Tunel do pozítří se sháněl hůř. Měli ho sice za výlohou malinkýho antikvariátu, kolem kterého jsme chodili na oběd, ale na dveřích visela cedule, že pro němoc zavřeno s datem snad půl roku zpět. Nakonmec jsem ho sehnala přes internet v antikvariátu na Újezdě.

 589. Dáíky, Halle, ale přes všechny praktický výhody čtečky – kniha je kniha.

 590. Na chalupě je místa dost a většinu knih si půjčuju z knihovny. Doma toho zas tolik nemám.

 591. Fujtajbl poránu,
  na Podblanicku zataženo, déšť, západní až severozápadní vítr, plus tři stupně Celaskona. Depresivní maniaci, jejichž jedinou radostí je v příšeří naslouchat dopadajícím dešťovým kapkám na plechový parapet okna, jsou ve svém živlu.

 592. (686) Nevím, zda pouhé oznámení kandidatury na lezení z lednic i konzerv něco změní. Zeman se usilovně snaží, aby jeho šplechtům unikl jen člověk bez TV, tisku, rozhlasu a internetu. K čemuž zřejmě sloužilo i včerejší jančení na Hradě (ke mně dolehlo z internetu).
  (687) Praha taky fujtajb, ač teplejší.

 593. 663 Jirko ppa….Nepletu. Jak už jsem vysvětlil. Napsal jsem : 1+1=2.
  Viz 658: „Modrej nepíše o utopii. Jen ten akademický klub autistů kolem kterého se vyskytuje, je utopický.“ Ty píšeš, že se pletu, protože 1+1=2.

 594. AK,
  já tím spíš myslela ječení těch, co se budou proti Zemanovi vymezovat. ještě mám v živé paměti poslední volby a „Karla s čírem“ – obávám se, že bude hůř, a děsím se protikandidátů.

 595. Dobré zas ráno… 2 Matzurka ad 638 – „hlavním chodem byly buřty pečené na klacku – to se ještě vlivem tepla neroztékaly a střívko šlo upéct krásně do křupava…“ – stále existují, jen to chce mít dobrého dodavatele. Nebonznu, ale mohu dovézt, až pojedu zase na jih, což čuním relativně často…

 596. 2 ptakopysk ad 641 – „Současný hit je “pečená brambora V POPELU”. tedy ne jenom “pečená brambora”. Ten popel je důležitý! To je ta ingredience, která dělá z pečené brambory něco, co stojí děsnej ranec.“ – nevidím v tom problém… Stačí mít v poblíži nějaké vhodné krematorium, tam maj popela dost… A hodnotného…

 597. (690) Spojené nádoby, Matzurko …. Sympatií necítím ani k jedné straně, takže jsem otravován 2x. Kandidát i dosavadní protikandidáti – jedna hrůza.

 598. DObré ráno,

  nevidím důvod, proč by měla pravdoláska jančit. Že bude zeman kandidovat znovu, muselo být jasný každýmu, kdo není úplnej idiot. Odpůrci tedy měli dost času se připravit na to,a by tento fakt přijali s patřičnou noblesou. Když už se teda tváří, že na tu jedinou pravou noblesu mají patent.

 599. Jseš-li , Matzurko, s rputí v nějakém kontaktu, posílám pozdrav a přání brzkého uzdravení. 🙂

 600. 692

  Kdysi jsem,coby rozvedený otec měl zase děti u sebe,, řekl jsem si ,že dnes nebudu vařit a řekl, že dnes půjdeme na škvarečky do krematoria do Hustopeč 🙂
  Samozřejmě mi nevěřily, ale když jsme zastavili před krematoriem, poněkud pobledly.

  No, vedle toho krematoria byla docela slušná restaurace, ale ten den měli zavírací . 🙂
  Tak jsme jeli jinam 🙂

 601. PeSi,
  docela plasticky vidím pokračování výše zmiňované Speciality šéfkuchaře. Lábus je již mimo hru a jeho nástupce náhodně potká pana Sbirra v krematoriu při pohřbu Osobnosti a je pozván na novou specialitu – brambor pečený v popelu….

 602. 2 Modrý pták ad 651 – copak apokalypsa, Ale co kdyby přišel nedosírný následek?

 603. KArle nepřeháněj. Tomu, že je na Hradě nějaký mecheche, se uniknout dalo, pokud teda u Tebe nefunguje ohledně zemana efekt bolavýho zubu.

  To je větší problém uniknout před každým pšoukem fanklubu VH. Media mu jsou nakloněna, tak se snaží. Na rozdíl od MZ, kterému nejsou nakloněna a tak podrobně informují jen o ejho excesech.

 604. Na nádraží v západoněmeckém Düsseldorfu zaútočil ve čtvrtek večer na cestující muž vyzbrojený sekerou. Zranil sedm lidí, z toho tři vážně. Podle policistů se nejednalo o teroristický čin, pachatel pocházející z někdejší Jugoslávie trpěl psychickými problémy.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nemecko-nadrazi-dusseldorf-utok-sekera-d96-/zahranicni.aspx?c=A170309_222332_zahranicni_ane

  Určitě katolík nebo ortodoxní. Že jde o psychické problémy ví každý.

  Je to už x-útok sekerou nebo nožem ve vlaku, na nádraží, na ulici po Na nádraží v západoněmeckém Düsseldorfu zaútočil ve čtvrtek večer na cestující muž vyzbrojený sekerou. Zranil sedm lidí, z toho tři vážně. Podle policistů se nejednalo o teroristický čin, pachatel pocházející z někdejší Jugoslávie trpěl psychickými problémy.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nemecko-nadrazi-dusseldorf-utok-sekera-d96-/zahranicni.aspx?c=A170309_222332_zahranicni_ane
  Pokud ty útoky s uprchlíky nijak nesouvisí, statistika vykáže plus mínus stejný počet útoků i v obdobích před „příchodem“ milionu uprchlíků ?

 605. K Zemanovi bych měl snad jen jedinou poznámku – asi se podpůrnému týmu pro něj podařilo sehnat nové akumulátory. Což tedy klobouk dolů, protože rok výroby neumožňuje ani doufat, že by nějaké díly této série ještě byly na trhu.

 606. maYdo,

  Rpuť ti děkuje a taky tě zdraví ! 🙂

 607. PeSi,
  no kdybys je kolem 🙂 Ale raději až v létě, teď je ještě na buřtopečení moc zima.
  V ČB se snad taky dají koupit – i v našem místním konzumu paní zatím stále odebírá uzeniny z menších lokálních provozoven, takže vysoce poživatelné 🙂 Ale ráda ochutnám i jinou produkci.

  Ad prezidentské volby,
  no čeká nás „veselé“ období – v tomhle kapřím rybníčku se budou zvedat kaly a vlny zdola, a co se bude vyvalovat… raději pořád setrvám na TV kanálech Prima ZOOM a Viasat. Zrovna teď na History běží třídílný dokument o bratrancích krve královské, co se prej jako děti – Jiřík, Vilík a Mikulášek – měli rádi, ale v dospělosti spolu vedli první světovou… docela zajímavé pojetí 🙂

 608. – Vy jste bratranci?
  – Všichni lidi sou bratři a všichni králové jsou bratranci, Keletiová…

 609. Ufff, u nas v kanclu už toho zemana komentujou. Zajímavý, že ti stěžovatelé, co jim vadí, že zeman kouká i z ledničky, ho rozebírají nejvíc. 😀
  Nebýt tej debaty, ani bych po zemanovi nevzdechla….
  Bavit se v práci o politice by mělo být považováno za neslušné… 🙁

 610. Zajímavý na tom je akorát to, že všichni nechtějí zemana, ale nikdo neví, koho by chtěl. Problém je v tom, že volba typu „kdokoliv, jen ne zeman“ patrně povede buď ke zvolení zemana nebo ještě někoho horšího….

 611. Všichni odpůrci zemana 🙂

  Asi jsem se vyjádřila nepřesně. Všichni odpůrci vědí, že především nechtějí zemana, ale nevědí, koho by chtěli.

 612. 709

  To jsem na mou duši zvědavej, kolik zdejších znechucených pravičáků, myslících, že Zeman je kandidát na houby, ale všichni ostatní jsou mnohem horší nakonec Zemanovi hodí hlas 🙂

 613. 601 — Modrý ptáku, děkuji za verifikaci. Snad bych tedy měl velkou většinu eur odprodat před uvolněním kursu a zbytek při případném nejbližším překmitu (třeba jen padesátihaléřovém) po něm…

  694 — Díky za odkaz, nickname. Při mé notorické nekonečné naivitě mě na tom současném běsnění amerických pravdolásek nejvíce udivuje jedna věc: Proč tyto konfabulace nekulminovaly již v době do 20. ledna, dokud měli v rukou veškerou exekutivu? V posledních týdnech jsem měl z Lügenpresse ten dojem — a článek mi jej jedině potvrdil –, že stále jen přinášejí nové a nové smyšlenky, pro něž si důkazy a indicie hodlají vyfabrikovat pomocí smyšlenek ještě novějších a nejnovějších, jejichž konfabulování nám tímto ohlašují již předem.

  Proč? Doufají, že je pouze otázkou času, kdy se jim podaří navršit tak monstrosní haldu lží, že se pod pouhou její vahou Trump zhroutí? Nebo jej tím chtějí alespoň ochromit, avšak dlouhodobě? (Vzpomeňme si na sestříhané video — originál jsem nikdy neviděl — s tím vloženým červeným kroužkem kolem propisky…)

  Anebo — majíce své vlastní obchodní zájmy, internetem a následky svého předchozího lhaní zřejmě dosti ohrožené — chtějí na Trumpovi pouze parazitovat, pokud možno co nejdéle, a vytvořit si tak symbiózu se svými zbývajícími pravdoláskařskými čtenáři, lačnícími po jakékoliv negativní „zprávě“ o Trumpovi?

  Nevím, a vědět ani nemohu, vycházeje toliko z analogií s bojem českého Lűgenpresse proti Klausovi a pak Zemanovi. Nicméně USA a media, to se mi jeví býti jednoznačně otázkou pro pana Neumanna…

 614. Hodne zabavne by bylo, kdyby kandidoval Klaus :}

  Uprimne receno mam zatim pocit, ze tuto volbu si necham ujit, ale vyckejme predstaveni vsech kandidatu…

 615. Klaus vícekrát řekl, že pokud bude kandidovat Zeman, on nebude.

 616. Koukám teď na článek na idnesu o začínajícím sjezdu ČSSD a zdá se, že probíhá v intencích filmů s Čaplinem, nebo Lupino Lanem. Jestli to někdo celé natáčí, mohlo by to v kinech zcela zastínit King-konga a ostrov lebek, Masaryka, či Rammstein in America.
  Brněnský sociální demokrat Oliver Pospíšil po spatření právě přišedšího Bohuše Sobotku prohlásil radostně: „V Brně je čurina!“ Netušíl jsem, že jsou socdem s Bohušem až tak familiární. Nicméně jak Sobotka oslovil Pospíšila jsem nikde nenašel.
  Sobotka ovšem okamžitě kontroval těžkým kameňákem: „Čas ve vládě jsme nepromarnili“
  atd. atd.

 617. Ptakopysku,

  sranda bezpochyby bude 🙂
  Subotka zvolen bude, což ovšem neznamená, že ho po prohraných volbách nezaříznou.
  Zajímavé bude, koho mu zvolej za 1, (statutárního) místopředsedu a zástupce – zda chovance, anebo Tejce.
  Z Tejce by Sobotka radost neměl……..

 618. Napsala mi dcera :

  „Nejčastěji pěstovaným ovocem na světě je rajské jablko, předčilo mango i banány. Že se nejedná o zeleninu, potvrdilo také usnesení Evropského parlamentu v roce 2011. Největším producentem rajčat přitom není Itálie, ale Čína.“

  ten Evropskej parlament se asi musí nudit

 619. halladine,
  já bych si skromně tipnul že zvolej Chovance. S tichou nadějí v srdcích, že po projetých volbách bude ve vrcholových pozicích velké klánie a porubanie. ale je to stejně zajímavé, jak je během čtvrt století opuštěn vzorec standardních politických stran, jsou zcela rozmlženy pojmy „pravice“, „levice“ a z amorfní hmoty se vynořují krátce žijící seskupení, či biologicky řečeno kolonie duševně jednobuněčných organismů, bez jakéhokoli dlouhodobého cíle, či alespoň směřování.

 620. Ptakopysku,

  zatím to vypadá na Chovance, ale kdo vidí do kebule kandidátům ?
  Těch lidí, co se skřípěním zubů zvolej sobotku bude hafo, ale dost bude i těch, co si nenechají ujít možnost kopnout Sobotku do kotníku.

 621. Hale, ja vim, ale prca by to byla. Klaus myslim uz nema sebemensi zajem.

 622. Jo, ještě stran zvířeny – včera jsem čučel v bedně na nějaký dokument o Neanderthalcích a vjedec tam vysvětloval svoji teorii, že Neanderthalci byli masožravci a na to při změně podnebí dojeli. Dneska prozměnu čtu, že španělští Neanderthalci se futrovali primárně rostlinnou stravou, protože bydleli v tak hustým lese, že tudy velká zvěř neprošla, zatímco Belgičani tláskali nosorožce a divoké kozy. V jednom se oba prameny shodují – nebyli to žádní blbci a dokázali za daných podmínek vytěžit z přírody maximum. Koneckonců blbec by tehdejší evropskou zimu nepřežil. Bohužel v současnosti už je tepleji, ale zase v tomto kontextu začínám chápat snahu některých organizací o ochlazení kontinentu.

 623. Petře,

  Klaus je v dobré zdravotní kondici,mnohem lepší,než Zeman, myslím , že se ještě dočká.

  Uvědomuje si, že kdyby kandidoval, zvýšil by šance právdoláskařů.

 624. (700) Jednomu nakloněna, druhému nenakloněna (a jiná zase obráceně), výsledek, otravování s oběma.
  K čemuž se tento weekend přidruží slet oranžgutanů. Dobrá konstelace, abych dodělal dva motory, naslouchaje Radio Counry.

 625. Neandertálci a denisované vyhynuli asi tak jako Keltové na Ostrovech. Počítám, že DNA jsme od nich trochu okopírovali.

 626. BTW, druhá vlna EET už na lidi dopadá celkem citelně, když tak poslouchám lidi kolem sebe.

  Kromě zavírání provozů nefungují „rychlé“ nákupy třeba v trafikách nebo bufetech na nádražích -EET zpomalilo procesy a lidé ani prodávající prostě nestíhají…

 627. No, když už je tady hlavním tématem to duc-hovno tak jeden článek, co se nebude spoustě lidí líbit…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/sireni-cirkevni-ideologie-skodi-jen-diskretne-avsak-je-zakernejsi/
  namátkou:
  „“Já, občan tohoto státu odmítám názor, že to, co mne činí dobrým, je bible a její desatero. Svůj smysl pro čest, lidskou důstojnost, nedotknutelnost svobody, rovnost, spravedlnost a lidská práva čerpám totiž z naprosto jiných zdrojů než jakým je církevní doktrína. Odmítám svou mravnost podmiňovat nějakými donucovacími prostředky, jakými je slib věčné blaženosti nebeské nebo strašením pekelným. Občanský postoj k etice je přece soběstačný, autonomní. Nepotřebuje hlásání starozákonní kruté Hospodinovy libovůle a surovosti, nepotřebuje nebeské protekcionářství podmíněné odměnami a tresty. Církevní otcové se v nás snaží vzbudit přesvědčení o tom, že kdyby jich nebylo, celý svět se okamžitě zřítí do nemravnosti a záhuby. Takovýto postoj se už příliš neliší od tradičního kázání polního kuráta Otto Katze „…bůh je něco, co se vás nebojí a co s vámi zatočí, až z toho budete pitomí.“ “ míní Radim Uzel.“
  „“Každá totalitní ideologie pokud nemá mocenský monopol dřímá v defensivě, ukazuje lidstvu vlídnou tvář. V dojemné shodě si tu podávají ruce komunismus a katolicismus. Mají velmi podobné způsoby argumentace, dokonce téměř totožné rituály. Ať je to členská schůze nebo mše svatá, třídní prověrky nebo zpověď, pionýrský slib nebo první svaté přijímání, První máj nebo Boží tělo, komunistická justice nebo katolická inkvizice, svádí se tu boj o duši člověka. Vlídná tvář však trvá jen pokud se o moc usiluje. Jakmile má totalita moc v rukou, záhy upaluje, věší, trestá a mučí! “ má jasno Uzel.“
  Lépe to říci nemohl…

 628. Nickname,
  jo, to jo. DNA nejmladších neanderthalců byla kompletně načtena díky „nezasviněným“ nálezům z jeskyně kousek od Sofie. Díky tomu bylo zjištěno, že Evropané v sobě cca 2% neanderthalské DNA. (Docela by mě zajímalo, čo také si pod pojmom 2% představit, protože třeba s šimpanzema máme shodných 98% DNA a s orangutanama 96%) Část Asiatů má prozměnu DNA denisovanů, což třeba Nepálcům pomáhá přežít himálájské zimy.

 629. 728

  JJ,za totáče byli katolíci rádi,že se vůbec někdo nechal osvadbit v kostele.
  Dnes jim otrnulo a otravujou všelikými podmínkami.

 630. Jistě, když chcete mít svatbu kostele, je požadavek být pokřtěný a občas se v tom kostele ukázat i před svatbou vyloženě nehorázný.

 631. 727 – za to, ze se konecne doslapne na kvetinarky a bufetarky, ktere vydelavaly miliony a neplatily poradne dane se oplati troche obetovat.

 632. 731 – mne napadlo, jsou v kostele vubec multikulturni? Mam vaznou obavu, ze svatbu v kostele by muslimskemu paru vyslovene odmitli…

 633. Ajajaj, Uzlovi nějaký církevní otec zřejmě šlápl na kuří oko 😀

  Že by si potřeboval kompenzovat neúspěch ve svém angažmá sve smiřování manželů Paroubkových?

 634. NoName,

  byly doby,kdy v kostele udělali svadbu i pohanovi.
  Stačilo primsignování. No ale to bylo za Vikingů 🙂
  Dnes (nevím,zda všude)chtějí docházku na faru na jakejsi katolickej VÚml. ,což vzhledem k tomu,že často ten obřad chce jen jeden z partnerů, zatímco druhej je neznaboh, a do kostela jde jen kvůli tomu, aby vyhověl partnerovi beru jako otravování a buzeraci.
  Cosi jako když kdysi pohany nahnali do řeky…….

 635. Já bych si dovolila jen podotknout, že církví je poměrně mnoho a každá má jiný pravidla.

  Jinak je asi přirozené, jelikož církev je určité společenství, vyznávající určitá pravidla, tak že svatby v kostele poskytují těm kdo jejich pravidla respektují.
  Jak je to vlůastně s občanskými svatbami? Mohla bych například jako česká občanky přijít na ouřad někde v cizině, že chci svatbu?podle jejich zákonů? A byla by tady ta svatba platná?

 636. Ad 735
  Svatby pana Voka, závěrečný dialog Petra Voka s františkánským mnichem:
  – a oni se chtěli nechat pokřtít?
  – nechtěli. Ale my je stejně pokřtili.

 637. MaYdo,

  bráno do důsledků by to znamenalo,že by se mezi sebou brali jen příslušníci stejné církve.

 638. „což vzhledem k tomu,že často ten obřad chce jen jeden z partnerů, zatímco druhej je neznaboh, a do kostela jde jen kvůli tomu, aby vyhověl partnerovi beru jako otravování a buzeraci.“

  Víš, Halle, tohle by si měli vyřešit snoubenci mezi sebou. To, že někdo chce svatbu v kostele kvůli partnerovi není problém, ke kterému by měla zaujímat nějaký postoj církev. To si musí vyřešit ti dva mezi sebou a najít přijatelný kompromis.

 639. ad neandrtálci,
  mám jakýsi dojem, že stavění tohoto Homo na podstavec je dáno tím, jak moc máme v sobě jejich DNA 🙂 S těmi procenty je mi to taky záhadou, jestli i ty 2% nejsou evrospký průměr – někdo má víc, někdo míň… a i ten neandrtálec je příbuzný šimpanze, tak je to chaos.

  ptakopysku,
  nebylo to náhodou předevčírem na PrimaZoom ? Jakože 300 miliónů let Země nebo tak něco ? Na to jsme s manželem občas nevěřícně zírali – miliony let jim tam lítaly jak říkanky od Pavly Moudré, skoky z Triasu do Čtvrtohor a zpátky… a v úloze neandrtálců zcela jasní H.s.s., akorát v kožených gatích a la američtí rudokožci. Ani nadočnicové oblouky protagonistům nezvýraznili, zato pár lovců sledujících jelena vyhnala z pošlapaného protopolíčka nějaká megera s otepí praobilnin a prasrpem nebo tak něco… čemuž zbytek jejího zemědělského klanu depresívně přihlížel, zatímco vyhnaný lovec vzpínal ruce k obloze – ale oštěp ani luk nepřerazil, jen rozhořčeně odpochodoval se svou družinou. Kam zmizel jelen jsem si nevšimla 🙂

 640. To je divné, halladine, pro vás jsou zákony a pravidla státu nepřekročitelná, ale Církev, to je jiná. Ta když chce dodržení svých pravidel, tak BUZERUJE.

 641. Halle: byl-li jste pokřtěn a nenechal se vypsat, jste poctivým katolíkem.

 642. No visdíš, Halladine, a přesto se berou lidi různých vyznání nebo jeden a vyznáním a druhej bez vyznání a většinou to funguje. asi prostě nejsou důsledný 🙂
  nebo se umí dohodnout a vědí, že jejich volbu za ně nikdo jinej nevyřeší.

 643. Add pečené brambory… Přátelé, to nepamatujete na poslední krmi od Rejpala? Byly to právě pečené brambory. Ne sice v popelu, ale v konvektomatu. Když se upekly, pan šéfkuchař je rozpůlil, vydlabal, vydlabaný obsah smísil s trochou smetany, máslem a parmazánem. Následně rozšlehal a touto masou vydlabané brambory opět naplnil a zapekl. Zožrali jste je všechny…..(Ještě štěstí, že jsem si jich několik uložil stranou.)

  Co se Zemana týká, už jsem gratuloval….

  Strašně se těším na reakci milené pražské kavárny a dalších dobroserů. Určitě nás přesvědčí, že „ovar“ přece nemůže být znovu prezidentem, i kdyby byl…..

  Další sranda. Několik lidí, kterým jsem tvrdě vynadal za jejich idiotskou podporu EET, mne vyzvali, abych si ji zkusil vygenerovat, páč to nic není. Nejspíše to ani jeden z nich neudělal. Já, to zkusil za pomoci mých bývalých, nyní již neplatných dat. Jenom přihlašování trvá tři dny. Je tam ještě několik drobností, které každý podle zmrda B. každý blb zvládne (já s nimi měl opravdu velké problémy, takže připouštím, že jsem opravdu blb). Mimochodem, dostanete i tréningový program. Zkuste si ně něm něco ověřit. Mně se to tedy nepovedlo…. Vůbec se nedivím, že firmy krachují a že má Petr hodně zákazníků……

 644. Uzel je v křížku s církvemi, protože propaguje kosmetické potraty.
  Jestli se nepletu, doktor, který nechce před atestací provést kosmetický potrat, nemůže být u nás porodníkem.

 645. Matzurko,
  jo, to bylo ono. Klasická nízkorozpočtovka. Já jsem si říkal, že bys z toho mohla mít pupínky. 😀
  Já to sledoval jenom jako kulisu, když jsem pronásledoval po baráku nejmladšího z rodu ptakopysků a snažil se mu sebrat z ručiček skleněné ozdoby, které vykrámoval z neodemknutelného sekretáře a nestihl je „pouklízet“ do nejrůznějších šuplat a poliček. Neobyčejně bystré a předčasně vyspělé dítě…

 646. No tak sit prodejen Bureska zaplni diru na trhu. Jen musi dira vzniknout 🙂

  Realne ale myslim, ze babis je tak mimo, ze mu to nedoslo…

 647. NoName,
  ty zákony státu někdo odhlasoval….
  Církev nejen buzeruje, ale i vydírá – oba kandidáty na osvadbení.
  Ta (ten) věřící je postaven do role rukojmího…
  Já sám , jako bezvěrec prodělal svadbu v kostele za totáče, bral jsem to jako vyhovění bejvalce, ovšem otravovat mě tehdy někdo s nějakým Vůmlem, tak rozhodně řeknu ne.
  Já jsem víru , či nevíru partnerky bral jako její svrchovaně soukromou věc, která se mě vůbec netýká, do které mi nic není a když v neděli vstala dřív,aby šla do kostela, tak jsem se v posteli otočil na druhý bok.

 648. Dela proste stejne kvalitni zakony, jako vyrobky.

 649. Petře, Ty jsi si nevšiml, že si pan Klaus velmi užívá současnou pozici. Na něm je vyloženě vidět, jak je rád, že už není v exekutivě. Dokonce bych řekl, že jeho současné uvolněná nálada je větší, než když jen vyměnil prezidentování za předsedu strany.
  Takže řeči kolem jeho „“““možné“““ kandidatury nejsou ani spekulacemi (spekulace je budoucnost zahalená mlhou, tohle je průzračné). Ale nabízím sázku 10:1 (ale klidně zvýším na 20:1, neb to je na „tuti“), že nikdy nebude kandidovat 🙂

 650. Hale, narozdil od statu je svatbeni v kostele naprosto dobrovolne. A kdo nechce si muze najit nejakeho svobodonyslneho mnicha – svatba plati stejne.

  To byl treba muj pripad…

 651. MP, ja to take myslel tak, ze nebude. Ale sranda by to byla…

 652. Já zase zhlédl pořad, ve kterém autoři srovnávali neandrtálce s nově příchozími černoušky. Dospěli k názoru, že neandrtálci, přestože byli o hlavu menší, vládli mnohem větší silou, než HS. Jejich oštěpy sice nebyly házecí, ale fungovaly minimálně stejně dobře, jako ty házecí s womerou. Navíc se tak nelámaly a měly větší ranivost. Takže se takový neandrtálec mohl dívat na afrického HS dosti svrchu, a díky své síle ho nepovažoval za důstojného soupeře. Podobný názor měly i samice HS, díky kterým máme v některých místech až 6 % společné genetické výbavy. Obráceně to prý podle autora moc nefungovalo. Autor tvrdí, že evropské neandrtálce spláchl prvý výbuch Vesuvu, takže druhá vlna HS už našla vyčištěnou krajinu. No, nevím, neznám….

 653. Mňo… pokud se dobře pamatuju, tak předsvatební školení pro neznabohy měla katolická církev i za komančů. Ono tehdy, i teď dost záleží na faráři, jestli bude striktně dbát litery církevních pokynů, nebo jestli má pokyny v paži, je rád, že se ti dva chtějí nechat oddat v kostele a ne někde na padáku, pod hladinou přehrady, či v satanistickém squotu a oddá ty dva dotyčné a propapíruje to takňák bokem.

 654. Státní zákony se vztahují na každého a nerozlišují podle víry či nevíry.

 655. O tom prave hale mluvim… cirkevni se vztahuji jen na toho, kdo chce…

 656. Nevylučuju úplně, ty vztahy s církví měli bejvalčini rodiče docela blízké.
  Děti byly pokřtěny doma, prostě se biskup z cesty odněkud někam zastavil na kafe, a při té příležitosti pokřtil naše potomstvo. 🙂
  Ale neslyšeljsem že by se někdo z mých známých zmiňoval o nějakém školení
  🙂

 657. Petře ,

  nemáš pravdu, týkaly se i mně, a já jsem nechtěl…..

 658. Františku,

  „No, nevím, neznám….“ doplňuji o „nepamtuji“ 😀
  Ptakopysk má pravdu, byla to spekulativní nízkorozpočtovka, navíc propagující neandrtálce co praotce Germánstva (málem, PI). Myslím ještě taky zmiňovali Heidelberg a tamní nálezy, dnes snad dokoonce pod záštitou UNESCO.
  My na to napřed koukali zvědavě, posléze otrávěně až nevěřícně, co se dá ještě plesknout, aniž by se monitor začervenal studem. Ten vulkanologický úklid neadrtálské populace tam myslím zmiňovali taky, ale to už jsem si paralelně četla na noťasu noviny, a poslouchala jen na půl ucha. Pupínky se nám nevyházely, jen jsem zápolila s touhou zaběhnout do dceřina pokojíku a začít ji dělat přednášku na téma „sága rodu Homo“, aby i ona jednou rozpoznala fušeřinu od seriózního dokumentu…

 659. No právě, takže Uzlovi by mohlo být ouplně jedno, co kážou církevní otcové. JAko nekřesťan pod jejich jurisdikci nespadá.
  Ale on si asi myslí, že mu to nabádání k mravnosti kazí kšeft, proto se tak svatě rozhořčil.

  Inu, jako vždycky. Plamenně se řeční a zatím jde jen o kšefty.

 660. A Sobotka nesmírně kecá…. projev na sjezdu přenášená v ČT24

 661. maYdo, dej jim moc (nebo nějaké katolické straně), a budeš se divit….

 662. „emáš pravdu, týkaly se i mně, a já jsem nechtěl…..“

  A ona by si Tě na ouřadě nevzala? Tak ses neměl ženit, když jsi nechtěl.

  Mimochodem, to jste měli docela protekční zacházení, křtiny doma a biskup. Tak si nestěžuj. Běžnej katolík takovej nadstandard nemá.

 663. „dej jim moc (nebo nějaké katolické straně), a budeš se divit….“

  Čemu bych se ještě mohla asi tak v tomhle ohledu divit……

  Ani právu šaria a kamenování ženskejch bych se už nedivila, takže mně nějaký katolíci rozhodně nerozhází.

 664. maYdo,
  boží úděl v podobě bolení zubů může dopadnout na každého. Neboť koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Proto se i biskup musí sichrovat byť i zubařským neznabohem 😀

 665. Halladine, Církev má pro svatbu v kostele nějaká pravidla. Třeba nebýt rozvedený (bez souhlasu Církve), být pokřtěný, absolvovat přípravu atd. atd. Samozřejmě záleží na faráři, jak moc formálně to bere, ale ta pravidla prostě jsou. A kdo chce svatbu v kostele, musí tato pravidla respektovat. Mne to přijde normální.

  Představa, že chci svatbu v kostele, ale dle svých pravidel… To je fakt dost divné, ne ?

 666. Vzala,nevzala , bůh ví 🙂
  Určitě by ten církevní obřad postrádala….
  Někteří její příbuzní kroutili nos nad tím, že si vzala Čechůňa a bezverca 🙂

 667. NoName,

  já si myslím,že círvi by mělo stačit, že věřící je jen,anebo alespoň jeden z novomanželů.
  A neklást před ní (něho) obtížné rozhodování.

 668. Co má stačit nebo nestačit Církvi je věc Církve a věřících, Halladine.

  Co si o tom myslí halladin je naprosto irelevantní.

  A jinak je to samozřejmě typicky socialistické, myslet za jiné a vědět, co by kdo měl a neměl.

 669. Kde je skimic ?

  Jel obchodně na nějaké lidožroutské ostravy, asžrali ho tam ? 😀

 670. Halaldine, když s někým jseš skoro čtvrt století, vychovali jste spolu nějaký ti děti a pochovali nějaký ty předky a máte za sebou ledacos v dobrém i zlém, tak to, jestli byla svatba v kostele nebo na ouřadě nebo jestli se někdo cítill církví opruzován a buzerován, jsou tak podružný detaily…..

 671. Jak si malý Móric představuje vnitřní život katolické církve.

 672. Ti věřící do toho moc co kecat nemohou 🙂
  Církev je vojensky řízená organizace.

 673. 770 – jo, totéž by se dalo říct i k tomu Uzlovu proslovu. 🙂
  Co si myslí Uzel je pro církev irelevantní a a je to typicky socialistické.

 674. „Ti věřící do toho moc co kecat nemohou :-)“

  Ale i to je jejich věc, Halladine. JAk si to v které farnosti vedou, tak to vedou. Ty jako neznaboh do toho především co kecat nemáš. Vlastně můžeš, ale nemá to žádnou váhu. 😀

 675. Ale jistě, maYdo,

  po těch 25 lerech je to tak.

 676. BTW, teď jsem absolvoval v kostele pohřeb blízkého příbuzného, který si přál být pohřben Církví, přestože do návštěv kostela a církevního života moc času neinvestoval. Zašli jsme za p. farářem a vysvětlili situaci. Kdyby odmítl, pochopili bychom. Neodmítl. Lidé se dokážou domluvit. Jenom se to nedělá stylem „já vím, co by p. farář měl dělat“.

 677. maYdo,

  mám ve zvyku kecat do všeho, co se mě týká, týkalo, anebo by se mohlo týkat.

 678. Halladine, mechanismus fungování, pravidla, možnosti a četnost změn atd. jsou docela známá, už nějakých 2000 let. Příslušnost k Církvi je dobrovolná.

  To je vše.

 679. 780

  Příslušnost k Církvi je dobrovolná.

  – a oni se chtěli nechat pokřtít?
  – nechtěli. Ale my je stejně pokřtili.

 680. Já osobně jsem ateista a mám k církvím milion zásadních výhrad, ale důvody, proč jim já nemám určovat, jak povedou v jejich svatostánku moji svatbu docela chápu a řekl bych, že každý normální člověk to chápe taky.

 681. Za děti rozhodují rodiče, Halladine. Křest je jedno takové rodičovské rozhodnutí. Některé církve křtí až dospělé, aby tohle dilema vyřešili.

  Jinak je možné se nechat vypsat. Nepraktikovat. Atd. atd.

  To ale nic nemění na tom, že pravidla církevních obřadů určují církve a ne Halladin. A je to tak v pořádku.

 682. Já pravidla církevních obřadů neurčuju 🙂

  Nemám to právo.
  Právo kritizovat ovšem mám.
  Nestavte církev do postavení ÚV KSČ,které ae kritizovat nesmělo.

  Podle Vašeho pravidla byste nesměl kritizovat ani šariu,protože nejste muslim. 🙂

 683. NoNAme, já osobně ateista nejsem a ke křesťanství se hlásím, ale to mi nebrání, abych měla k církvím kritický vztah a řada věcí se mi rovněž nelíbí. A do řady věcí bych si nenechala kecat nějakými církevními otci, jak tvrdí ten Uzel. Zejména ve věci rodiny a intimního života. Na oplátku považuju za samozřejmý, že já nebudu kecat do toho, jak to vedou ve svatostánku. Pokud se mi to nelíbí, půjdu do jinýho svatostánku.

  Na tu indoktrinaci musí být dva. Nejen ten, kdo indoktrinuje, ale taky ten, kdo se nechá. Nechá se ten, kdo nepoužívá zdravý rozum. TAkovej ovšem bude indoktrinován vždycky. Když ne církvemi, tak někým jiným.

 684. Tyhle starosti…
  To kdybych věděl, jestli Trump zatrhne AT&T akvizici TWX, jak vyhrožoval. Protože Penn, vicepresident CME prodal deset tisíc akcií, které před časem získal jako odměnu. To při jejich kurzu je sice jak plivnutí do bazénu, ale něco naznačuje. Asi neprodal proto, aby měl na pivo. Tohle by mělo větší význam než kolísání kurzu. Růst na dluhopisech akcie zatím nepostrkuje, ty jsou obecně dost nahoře jako celý DJ. Kdyby to nezatrhnul, tak společně s krátkodobým posílením koruny by to bodlo. I bez posílení, kurz se ustálí plusmínus málo na kde je. Jenže kdo ví co kurvy z ČNB zas podniknou. To je na hovno analyzovat a předvídat trh když ho furt někdo kurví vnášením svého ducha.

 685. Halladine, to máš jako zs obchodem. Prodali Ti blbý zboží za drahý peníze? Nalili ti v hospodě mizerný pivo a ještě pod míru? Tak jdi do jinýho krámu a jiný hospody a nefrflej. Tedy pokud Ti jde o to, abys dostal slušný zboží za dobrou cenu a dobrý pivo v poctivé míře.
  Samozřejmě, pokud Ti jde o frflání, tak se můžeš realizovat. Ale to pivo ti proto lepší nenalejou.

 686. 784 halladine, ne právo, ale svobodu. Je v tom nějaký rozdíl…
  Svoboda je to co odlišuje člověka svobodného od nesvobodného.
  To k čemu ji využívá odlišuje člověka rozumného od nerozumného.

  Aby jeden pro samou kritiku kdečeho nenechal strádat své dobro.

 687. MaYdo, halladin měl pocit, že ví, jak by měla probíhat církevní svatba a jaká by měla být kritéria. S tím já polemizuju. Pravidla určuje církev, ne ten, kdo by chtěl mít svatbu v kostele, přestože není věřící.

  Jinak ať si každý kritizuje co chce a koho chce.

 688. Podle Vašeho pravidla byste nesměl kritizovat ani šariu,protože nejste muslim.

  Ne, Halladine.

  Podle mého pravidla byste se neměl dožadovat muslimské svatby, když nejste muslim nebo lézt do mešity v botách, protože vy jsi myslíte, že je zouvání zbytečná buzerace.

 689. NoName,jak by měhla probíáhat církevní svadba, do toho opravdu nemám ctižádost mluvit.
  Co jsem chtěl říct ,bylo to, že tímhle cirve komplikují život svým věřícím.
  Nejen těm nevěřícím.

 690. 778 maYdo, jenže v praxi je to tak, že s jitím do jiného krámu a jiné hospody bývají spojené nějaké transakční náklady. Proto lidé chodí do horší hospody a krámu, protože to mají blíž než do lepších vzdálenějších. Kdyby neměli, byli by masochisté, což nejsou.
  Do bližší hospody a krámu chodí proto, jako by to pro ně bylo levnější. Prakticky je, jen rozdíl není vyčíslen přímo v penězích. Jistěže brblají, protože by chtěli zboží za stejnou cenu buď kvalitnější, nebo stejné za nižší cenu. Fór je v tom, že své hodnotové soudy nevynášejí na základě komplexních parametrů, ale podle těch, které si vybírají. Tak brblají nad hnusným pivem za rohem protože se jim nechce jít o dvě ulice dál. A stěžují si nad tou hroznou nespravedlností.

 691. 790 NoName, například nevím jak to probíhá třeba u eskymáků. I kdybych věděl, nenacházím rozumný důvod proč to kritizovat.

 692. „Co jsem chtěl říct ,bylo to, že tímhle cirve komplikují život svým věřícím.“

  A nechtěl bys to nechat na těch věřících, jetsli jim to život opravdu komplikuje?
  Ostatně posláním církve určitě není starat se o to, aby jejich ovečky měly život co nejpohodlnější a nejsnadnější.

 693. NoName,v životěby mě neanapadlo chtít se osvadbit po muslimsku.
  Ani nebylo mou touhou mit svadbu v kostele.
  Jenže druhá strana to chtěla.
  Tímhle postoje vyvolávají hádky ve smyslu
  “ Kdybys mě měl rád, tak na tu faru půjdeš“ proti „Kdybys mě měla ráda, tak to po mně nechceš“

 694. Schumi, ale je to jejich volba, že neobětují transakční náklady na to, aby měli lepší pivo.

 695. Sobotka dostal jen 66% hlasů, volba prního místopředsedy budou zajímavá

 696. 796-ale to přece není problém Církve. Stejně tak se partneři můžou neshodnout na počtu dětí, zda bydlet v paneláku nebo baráku atd. atd. Tam jim ustoupí kdo ?

 697. Ad 798
  a to chtěl mít silnej mandát! Nezbyde, než aby hodinu předtím, než se soudruzi a čuriny půjdou poveselit do Piraně, požil modrou pilulku…

 698. Ptakopysku,

  nevím , jestli správně chápeš obsah slova čurina, Znamená to legrace, sranda ,prdel…

 699. 800 – zajímavá odpověď. Tak kdo jim ustoupí?

 700. maYdo,

  tohle to si musí prodiskutovat sami, ovšem tyhle poblémy jim nevnesla nějaká organizace či skupina zvenčí.
  Ostatně -pokud nemají peníze, tak se asi stavbou domu zabývat nebudou.,

 701. jinak tady na Podblanicku má čurina samozřejmě jiný význam. Je to něco jako slovenský kokôtik jarabý.

 702. Ptakopysku,

  myslím si totéž, co onen citovaný 🙂
  Čurine to je, a ještě bude. Mám puštěnej Sobotkův projev, – přímý přenos ze sjezdu na stránkách čssd

 703. 805-přesně tak si mají prodiskutovat i svatbu v kostele, halladine. To není žádný problém zvenčí, to je otázka, zda ano, nebo ne. Je to jenom na partnerech.

 704. Halladine,
  projev posloucháš v rámci nějaké terapie, nebo dobrovolně? Jako si někteří jedinci pouští Otázky Václava Moravce k nedělnímu obědu?

 705. Svadba v kostele sama o sobě nebývá problém. I ten největší ateista je kvůli partnerovi ochoten obětovat dvě hodiny.
  Ta buzerace navíc ovšem být problém může

 706. Pro zábavu, ptakopysku 🙂
  Je to docela čurina 🙂

 707. Teď kupříkladu chovanec mluví o tom,jak jsou všichni aktivní, a optimističtí v pohledu na budoucí volby 🙂

 708. To není buzerace, ale pravidla Církve, halladine. Kterým se můžete nebo nemusíte podřídit.

  Buzerace je kontrolní hlášení nebo EET.

  Je potřeba si konečně ujasnit pojmy.

  BTW, pokud je pár hodin diskusí ve farním domečku pro někoho problém (protože chce vyhovět partnerce, ale zase ne až tak moc), neměl by se ženit ani vdávat. Protože ho čeká daleko víc a daleko větších výzev. A když neunese diskuse s farářem, nemá šanci v situacích, které budou daleko horší.

 709. 797 maYdo, To po nich nemůžeš chtít! Oni na to dobré pivo za rohem mají právo! To je povinnost někoho (vlády) zajistit aby tak bylo!

 710. „tohle to si musí prodiskutovat sami, ovšem tyhle poblémy jim nevnesla nějaká organizace či skupina zvenčí.
  Ostatně -pokud nemají peníze, tak se asi stavbou domu zabývat nebudou.,“

  Zrpvna tak so musí prodiskutovat sami, jetsli svatbu v kostele, když je to za těch a těch podmínek nebo ne. Není to žádný problém, který by jim vnesla nějaká organizace zvenčí.
  Je to v nich, dané tím, že jeden svatbu v kostele chce a druhý ne.

  A nevím, jak s tím souvisí to, že jetsli mají peníze, tak se stavbou zabývat nebudou.

  leda snad tak, že s tímhle způsoben uvažování by mohli dojít k závěru, že někdo třetí by jim měl vyjít vstříc a dát na ten barák cihly zadarmo nebo aspoň se slevou, aby se necítili otravováni a buzerováni tím, že musí zaplatit.

 711. NoName,

  když někdo plácá hovadiny, mám právo ho opustit, a ještě lepší je k němu vůbec nechodit.
  Protože spousta z toho, co učí církev , hovadiny jsou.
  Počínaje neposkvrněným početím 🙂
  Čímž opravdu nezasahuju do ničího práva tomu věřit.

  Je se mi nechce na podobné hovadiny kývat, že jim věřím.
  A co by se stalo ,kdybych kupříkladu řekl tomu fiktivnímu faráři,co si o církvi svaté myslím ? 🙂
  Ono to nehrozí ,já po rozvodu řekl,že jednou stačilo, a kromě toho jako rozvedenej bych neměl nárok 🙂

  Mimochodem, tady u nás se jedna echt věřící , příslušnice tradičně lidovecké rodiny vdala, a manžel se s ní po třech měsících rozvedl . Vyšlo najevo, že byl rozpracován na dvou pracovištích současně.
  Požádala papeže o neuznání onoho manželství.
  Musím se poptat , jak dopadla.

 712. Když považujete učení Církve za hovadiny, tak prostě do kostela se svatbou nelezte.

  Když tu svatbu chcete, protože chcete vyhovět partnerce, prostě ty kecy vydržte.

  Farář dělá laskavost tou svatbou vám, ne vy jemu. Je to o elementární slušnosti. Víte, o čem mluvím, že ? ELEMENTÁRNÍ SLUŠNOST.

 713. 819

  Nemohu svědčit,já měl tchýni přímo skvělou. Víckrát jsem se v stavu nasrání , k bejvalčině nelibosti, vyjádřil,že na mém manželství byla tchyně to nejlepší 🙂

 714. myslím, že nejlepším důkazem k Halladinovu vztahu k partnerovi je fakt, že to dlouho nevydržel.

 715. Z BFU IT praxe

  „Přinesu ty dokumenty na flešce aby sis je zkopíroval.“
  „To nejde, já nemám Word.“

  To mě odbouralo tak, že jsem jen poznamenal, že no, jo, no.

  Nebo a není to tak vzácné :
  „Jak mám tohle zkopírovat?“
  „No…jako kopíruješ všechno.“
  „Nojo, tohle já neumím, tohle je obrázek!“

  „Mě to nejde vložit!“
  „To musí jít, ukaž.“
  Koukám, označuje dokument jako přílohu v mailu, otevře kontextové menu, zadá kopírovat (ctrl c stále nezná) otevře svůj dokument, chce zadat vložit… a vítězoslavně hlásí:
  „Vidíš, že to nejde,…to je zatracený krám, já pořád říkám, že informatici na to serou“
  Vysvětlím, že došlý dokument musí otevřít, příslušný text zkopírovat a teprve vložit do svého dokumentu.
  „A proč to nejde rovnou?“

  „Potřebuju uložit tenhle soubor do tohohle souboru.“
  „To nejde.“
  „Jak to, že to nejde, když třeba tohle ukládám sem.“
  Aha. Plete si soubor a složku. Je to zvyklé psát všechny dokumenty do jednoho souboru. Co se v T602 jednou naučíš….
  Něco napíše v novém souboru a ten chce vložit do… Ano správně do tamtoho souboru aby všechny texty byly v kupě. Výborný nápad, pak si jedním kliknutím snaže celou agendu. „Já jsem něco zmáčklo a ono mi to celé zmizelo.“
  „Nebylo by lepší každý dokument vytvářet v extra souboru?“
  „Ne, já jsem tak zvyklé. A nemám čas abych se tím zabývalo.“

  Snahou o genderovou neutralitu naznačuju, jaký že problém se nachází mezi židlí a klávesnicí.

  Ve škole (aby PeS věděl, co se bude hlásit):
  „Kus ledu má teplotu mínus pět stupňů. Vroucí voda v nádobě má teplotu sto stupňů. Teplota těla je třicet sem stupňů.
  1. Jaká je celková teplota?
  2. Zobrazte ve sloupovém grafu podíl jednotlivých teplot
  3. Zobrazte v koláčovém grafu.“

 716. 810 halladine, je to prosté. Transakční náklady. Svatba v kostele s církevní buzerací anebo svatba úřední s úřední buzerací. Nebo žádná svatba a žádná buzerace.

 717. Chtěl jsem tu napsat, že podle mé zkušenosti se v Americe hodně pečou brambory v troubě v alobalu. Já je často „vařím“ ve vlastní šťávě v mikrovlnce a pojídám i se šlupkou. Ale mezitím uplynuly dva dny ve špitálu, kam se mnou sprintem vyběhlo srdce rozhodnuvší se vyzkoušet na stará kolena olympijskou disciplinu SVT. Už jsem doma, koukám jalk za oknem hustě chumelí a běduju, že zase nic z toho, co jsem si naplánoval, neudělám.

 718. (728) Církev fakt není to, co mne zde (a to zatvrzelého neznaboha) otravuje nejvíc.
  (784) Vy máte zajisté právo kritizovat, NoName nebo já napsat, že kritizujete blbě.

 719. Ahoj!
  Schumi, já bych tu T602 rozhodně nepodceňoval! Na tu je jistě i CIA a NSA krátká, protože se nevyskytovala ani v seznamu Wikileaks, co všechno umí hackeři CIA hacknout!
  😉
  To už je skoro jako Putinovy rozkazy v zalepené obálce posílané kurýrem! 😉 😀 😀

 720. „Počínaje neposkvrněným početím 🙂
  Čímž opravdu nezasahuju do ničího práva tomu věřit.

  Je se mi nechce na podobné hovadiny kývat, že jim věřím.“

  Halladine, já jsem sice, ačkoliv jsme církevně sezdaná, tohle školení neabsolvovala. ( oddávající nás znal a usoudil, že to netřeba, navíc věděl, že už půl roku „žijeme v hříchu“)

  Ale vsadila bych se, že neposkvrněný početí obsahem podobných rozmluv rozhodně není 😀

 721. Dušane, nestraš! Práce není zajíc, neuteče!
  To předjaří je vražedné.

 722. Neuteče, ale ty motory za mně nikdo neudělá a sezona se blíží.

 723. Matzurko, dost často jsem vycházel z názorů prof. Petra. to poslední jsev viděl na ZOOm asi kol jedné v noci. Určitě tam nikdo nepředkládal neandrtálce jako =první Germány. (I když muž mé sestřenky, no nechci kritizovat, ale jen o trochu více zarostlý a po šesti tuplácích, si ho s oštěpem představit umím).
  Pravda, nějak nevím, co se stalo s neandrtálci mimo Evropu, páč se jejich pozůstatky prý našly i na Sibiři. Já osobně si myslím, že to s těmito odlišnými homo bylo jako s rezavými a šedými veverkami v Anglii či s jeleny siko a našimi vidláky. Slýchal jsem kdysi, že dámy dávají přednost odlišnostem (to, když si sestřenice kamaráda nabrnkla negra z Ghany a nezůstalo to bez následků. Robert sice není černý jako neznámý otec, ale bohužel si ho často pletli s cikánem).

 724. Halladine, to vyzerá, ako když volítě papeža….
  Uvidíš, že Bohouš bude jednička k velké radosti Babiše a spol.

 725. 834

  To jednou jěště za socíku kárala jednu studentku, že si tahá na pokoj černochy , načež ta bodrá děva sdělila milépaní vrátné “ Jo milá paní, zkuste to jednou s čenochem, a bělocha už nebudete chtít. “ 🙂

 726. Františku,

  bohouš už jednička je, ale důležité je,kdo bude dvojka

 727. Takze chybou cirkve je to, ze nema takove pravidla, aby vyhovovala nevericim. To dava smysl… 🙂

 728. petře,
  myslíš , že to vyhovuje i tomu věřícímu z té dvojice ?

 729. Blbý, ale vytrvalý.
  Z toho je pak těch Babišových 30 procent.

 730. Zimola je taky pěkně ostrej
  V poslední době naříkáme jako plačky.

 731. Halle ad 837 – i Bohouš. Ve vládě určitě!

 732. PK ad 838- no ale zase, na druhou stranu… když ji nevěřící musí financovat, tak by trochu dobré vůle ukázat mohla ne? 😉 😀 😀

 733. GTej svým projevem dost úspěšne nakročil k získání postu předsedy po volbách, až socani zaříznou Sobotku.

 734. 834 právě proto. Kdyby byl dostatečně, nepletli by si ho. Čímž mu sestřeníce svoji vlohou zavařila.

 735. 833 Karle, jaképak motory, snad jeden ne? Kolik jsi toho loni najezdil, že se v tom musíš zas hrabat? A i kdyby, to je tak na jedno sobotní odpoledne na kuchyňském stole. Aby ses uklidnil, že přes zimu červotoč nenahlodal ojnici.

 736. Františku,
  tak to byl jiný pořad, tak pozdě už spinkám.
  Nejsem odborník na tu problematiku, spíš jen poučený laik, ale i tak mi přijde, že je to hodně dojmologie, genetika negenetika. Bohužel všechno vězí ve vzorkování – když najdou neandrtálce v Germánii, tak je jasné, že tam žil. No ale, když je nenajdou nikde jinde, je to snad důkaz, že tam nežili ? Prostě tam nebyla vhodná bažina či v čem se to mohlo uchovat… a taky vím, jak se píšou vědecké publikace – oznamují se jen úspěchy, co se nepovedlo nikoho vlastně ani nezajímá.
  Ten časově dřívější dokument se zaměřoval jen na nálezy v Germánii, proto jsem to parodovala na praotce Germána 🙂 Být to v Čechách… mohlo to být třeba jinak 🙂

 737. Halle,
  nechceš nechat on-line reportáž ze sjezdu oranžád na Novinky a raději nám udělat až sumář, až ten cirkus skončí ? Mně je to totiž srdcečně jedno, i kdyby se tam pofackovali…

 738. ČNB: po ukončení závazku dál bude bránit Korunu.
  Bránit? Zajímavý název pro pouštění žilou.

  To si Modrýho teorie můžu naložit, když někdo dělá takovej bordel v trhu. Je rozdáno, na stole balík, koukám co mám v ruce, analyzuju, ze závitů se mi kouří, jo, dobrý, tak že tak a tak… A najednou prej že se bude znovu míchat a rozdávat. Kreténi z ČNB z pokru dělají ruletu. To je fakt na vidle. A ten buran za louží se ne a ne vymáčknout, jestli AT&T zařízne. A když a než to pustějí ven, tak na tuti to bude vědět někdo předem.

 739. 548 – bral bych to jako rentu se zabaveneho majetku 🙂
  A vazneji, financovani cirkvi statem je samozrejme blbost, ale to je trochu jina debata…

 740. Jak myslíš, Matzurko,
  ale projevy Tejce a Zimoly byly docela zajímavé 😉
  Ale nepsal jsem nijak rozsáhle a nemělo by být problém mě přeskočit.
  Ae tak jo,stejně se už nic zajímavého dít nebude.

 741. “ Mně je to totiž srdcečně jedno, i kdyby se tam pofackovali…“

  tak třeba by se tam konečně začali dít něco zajímavýho 😀
  Když se táta s bráchou dívali na hokej, máti vždycky chtěla, aby ji zavolali, pokud se budou prát, jinak ji hokej nezajímal.

 742. 856 Honzo, jo. Brežněvky.
  Modrej má asi pravdu, že sice něco jo, ale, že zásadní posílení koruny nebude. Budu uvažovat v širším pásmu do kterého se ta oscilace schová. A tak neodmítli nabídku, která přišla do cesty a podstatnou část fundamentalizujeme do formy inflací nepostižitelné.

 743. [858] Já bych řekl, že oscilovat bude, ale ta oscilace bude položená na jakýsi základ mířící k ± 24,- Kč/€.
  Pokud se v tom budou vrtat, bude to divočejší a bude to trvat dýl.

 744. 24 EUR/Kč??? To je asi překlep, soudím. Před intervencemi byl kurs 25,80 Kč/EUR. Během těch 3 let se dle mého výkonnost ekonomiky o 7% nezvýšila.

 745. Plus je tady furt těch 1,5 bil. natištěných korun.

 746. [860], [861] Kolik € za stejnou dobu vytiskli?
  Těch 24 je můj expertní okometrický odhad z vývoje kurzu za dobu existence eura.
  Jinak se obávám, že euro není rubl, takže převrácení kurzu z 27 Kč/€ na 24 €/Kč opravdu nehrozí.

 747. 861

  ty vytištěné koruny si je vymění místo ve skladech čnb,kde jsou teď ty eura.
  A kdyby je čnb meměla kam dát,uvolnil bych nějaké skříně 😉
  Spíš bych se Foundry, být tebou bál toho vzestupu koruny. Rázem bys musel Němcům zdražit…

 748. Jo, no, překlepl jsem se já, pochopitelně 24 Kč/EUR. Vývoj kursu EUR/Kč a důvody skoků tady před časem srozumitelně osvětlil Oteplovač.
  Ad 863 – do skladů půjdou koruny jen v případě, že by je ČNB vykoupila zpět. Nevidím ovšem důvod, proč by to dělala. Půlka českého průmyslu by klekla, neboť během těch 3 let se mzdy i ceny přizpůsobily novému kursu. Ten zmiňovaný růst mezd o 6% rozhopádně neodpovídá vzrůstu produktivity.

 749. A to ještě je těch 6% ve státním sektoru, v podnikatelském je to polovina.

 750. Jo, zdražit Němcům může leda tak zubař. Smlouvy se uzavírají minimálně na 18 měsíců a houfy polských, slovenských, bulharských a rumunských výrobců čekají na příležitost. Pokud beru v úvahu jen EU.

 751. No tak pokud nemůžeš zdražit, je průser ještě větši.

 752. Martine, já měl na mysli růst mezd během intervencí – medián v soukromé sféře cca 6%. Koruna je aktuálně 4,6% pod kursem z října 2013.
  Neboli, mzdy v soukromé sféře se v přepočtu na EUR zvýšily o 1,5% (medián).

 753. Halladine, nejen já. Nakonec, já můžu škrábnout platy zaměstnancům. Nebo nakoupit suroviny ne u nás, jako teď, ale třeba v Polsku. Ti, co mají odbory, velice těžko. A na exportu je ČR absolutné závislá.

 754. Foundry, k tvému 864
  Pokud zahraniční investoři vrhnou na trh koruny, prostě jen proto, aby se jich zbavili, hodnota koruny k euru drasticky klesne. Zatím je mají uloženy, asi bez nějakých významných úroků.
  To by na jedné straně mohlo zabránit jejich dalšímu přísunu na trh (investoři by asi neměli snahu zpětně kupovat eura za co já vím 30 Kč, anebo i víc,) ovšem než by se to zastavilo, dovozci by hořce plakali.
  Ovšem , pokud si pamatuju, ČNB má v popisu práce starat se o stabilitu měny, takže by asi musela začít ty koruny nakupovat.
  Nikdo jiný to za ni neudělá…
  To jsou úvahy laika, co ty na to ?

 755. Na exportu jsou české země závislé už od počátku průmyslové revoluce za k. und k. Rakouska…

 756. ČNB nemá v popisu práce stabilitu měny, nýbrž stabilitu cen. Odtud ona posvátná kráva „cílování inflace“.
  Pokud by koruna výrazně oslabila, ČNB by bezpochyby sáhla na úrokovou míru. Tam má prostor veliký.

 757. Ptakopysku, jak pěkně říkají Němci: jein. V rámci R-U šlo o jeden hospodářský prostor se společnou měnou.
  Exportní ekonomikou se stala ČSR po roce 1920, nicméně tehdy se ještě jako ekvivalent a míra hodnoty používalo zlato. Což eliminovalo pokusy o manipulaci kursem. K těm začalo docházet v podmínkách krize 30. let, tehdy to ale byla prostá devalvace – snížení nominálního obsahu zlata a dotisk peněz.
  Pak přišli obojí socialisti a do roku 1990 bylo po ptákách.
  Nicméně nikdy nebyl pohyb zboží sem a tam tak intenzivní, jako v posledních 25 letech. Například na trhu aut za první republiky naprosto dominovali čeští výrobci. Nebo oblečení z dovozu – to byla libůstka několika výstředních jedinců.

 758. 872 Foundry, činnnost ČNB mi připomíná činnost hasičů v 451F.

 759. Halladine, pomíjíš onen faktor exportně zaměřené ekonomiky. O koruny bude vždy zájem ze strany vývozců – korunami platí lidi, v korunách platí daně a odvody, energie a dost materiálu.
  My například vyvážíme 100% produkce, cca 60% inkasovaných Eur však měním na koruny.

 760. Schumi, rozhopádně ano. Nicméně, je to dáno už samotným zákonem o ČNB. Nebo spíš samotnou její existencí – dle mého je to naprosto zbytečná instituce.

 761. Njn, o společném hospodářském prostoru kalibru R.U. si v současné EU můžeme nechat jenom zdát. Ale efekt pro české země by to stejně moc extra nemělo, jako tenkrát za Rakouska. Říkám to nerad, ale co nám nezaplatili Habsburkové, to jsme neměli. Na nás bylo bylo jenom držet hubu a makat. Nic jiného po nás říše nikdy nechtěla.

 762. (845) Financování církví státem je komunistický vynález po ukradení jejich majetku. A komunistové, to je taková trochu radikálnější sorta socanů.
  (849) Schumi, jeden můj (mlátila v tom ojniční ložiska, achillova pata všech cinkáčů), druhý jedné přítelkyně aerovkářky, která mne na generálku ukecala, výhledově třetí můj do rezervy. Na ten svůj jsem najezdil cca 3 000 km, dodavateli ložisek vyjádřím své pocity při nejbližším setkání. Teď už to dávám dohromady na ložiska objednaná mnou u oficiálního výrobce, takže doufám ve větší výdrž. Stran jednoho odpoledne, kdybys neměl co dělat, tak se stav, ukážu Ti co to obnáší, sestavit tři čtvrtě století starou dělenou kliku tak, aby neházela víc než 0,03 mm. Zvládneš-li to za odpoledne, jsi milionář. 😛
  (845) Financování církví státem je komunistický vynález po ukradení jejich majetku. A komunistové, to je taková trochu radikálnější sorta socanů.
  (872) IMHO je cílování inflace na hodnotu kolem 2% a stabilita cen oxymóron. Stabilita cen = inflace/deflace 0

 763. Aerovko, bohužel nečetl. Ale zajímalo by mě to.

 764. foundry, pokud by se výrazně změnil kurz měny, stabilita cen by byla…víš kde.
  Zvyšovat úrokové míry jistě jde, ale jednou to už čnb zkusila, výsledky byly dost tristní.
  Dodnes se nadává….
  Produční schopnost české ekonomiky získávat devizy by jistě částečně tlumila nápor na čnb, nakonec to asi byl relativní přebytek deviz, který vyvolával stoupání kurzu koruny.

 765. (880) Mám na papíře. Zatím jsem nedočetl, až dočtu, rád propůjčím. Na internetu to asi není, to už by Haladin inzeroval.
  Připadá mi to fakt zajímavý a reálný, že výsledek různých válek určovala převážně ekonomika. Čím svobodnější tím výkonnější.

 766. Dobré zas ráno… Tak další multikulturní obohacení, tentokrát v Düsseldorfu. Jistě za tím budou nějaké ty psychické problémy… (k tomu bych jen podotknul, že lidové léčitelství na podobné problémy doporučuje konopí, v kritickém stádiu pak olovo…)

 767. Jinak – ten gender blábol o energetice jsem rozeslal několika přátelům a od jednoho jsem dostal zajímavou reakci:

  „Tátova někdejší kolegyně z Institutu poradenství, jinak tedy psycholožka se zdravou porcí sebereflexe měla oblíbený slogan: Ano, žena se naučí dělat všechno. Například i řídit lokomotivu. Pak ale dostane krámy a zabije tísíc lidí najednou.“

  Řekl bych, že to je ten nejlepší souhrn celé té oslavované knihy.

 768. 882

  Dík za typ. Koukal jsem,nikde to nemají, jen v jednom antikvariátu na Slovensku.

 769. ad 802 – dovolím si silně nesouhlasit… Již klasik ve své básni praví:
  Půjdu matičko k leknínu, propláchnu svoji čurinu!

 770. Dobré ráno.

  Kdyby prošel program socialistů, daně by chudým klesly o 80%, bohatým by klesly pouze o 30%. Myslím, že dočasně by šel tento program přijmout.

  Bělebrádka a Kellera slyšeti, veselý den míti.

  Příjem nad 40 tisíc by měl být podle ČSSD zdaněn 25 procenty a nad 50 tisíc korun měsíčně dokonce 32 procenty ze superhrubé mzdy. Z příjmů do 30 tisíc by lidé státu odváděli daň ve výši 12 procent.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/schvalovani-dlouhodobeho-programu-cssd-f0l-/domaci.aspx?c=A170311_082200_domaci_kop

 771. Bakalova čurina vyhrála volby na sněmu socialistů. Snažím se na politiky dívat jako na obchodní zástupce ozbrojených klanů.

 772. MaYdo,

  vidím, že máš strach,abys moc neplatila 🙂

  Jinak je to návrat k systému platnému do roku 2006

 773. Nemám strach. jen se mi nechce. Nikdo nechce platit moc za něco, co funguje mizerně.

 774. Systém, platný do roku 2006? Nebyl to náhodou ten skvělej systém, kdy jsem na daních zaplatila cca 3/4 z ročního výdělku a pojistné jsme dotovali z manželova příjmu?

 775. mayDo,

  máš na mysli minimální daň pro OSVČ ?
  Ta ovšem s progresivní dani nijak nesouvisí.

 776. Víš, co mně , Halladine, fascinuje? Včera ses tu mohl potentočkovat z nějakýho dvouhodinovýho kázání kvůli svatbě v kostele, jaká že to je buzerace a jak to komplikuje život věřícím i nevěřícím a přitom všechny excesy kolem daní, jako třeba EET hájíš, i když to lidem komplikuje život mnohem víc a navíc je to stojí prachy a nejde o jednorázovou záležitost, ale o trvalé komplikace, trvalou buzeraci a trvalé výdaje.

  nemáš v tom tak trochu hokej? 😀

 777. JAk jako nesouvisí? Byla součástí systému? Byla. Tak nevykládej, že spolu nesouvisí. Když návrat k systému roku 2006, tak jsou obavy z návratu minimální mzdy na místě. Zvlášť když je to opatření siícdemáckým srdcím převelice blízké. Jen tak dál na ty vošklivý kapitalisty. Ti, co vydělávají pár korun jsou totiž nehhorší a ty je třeba rychle utnout u huby. takovej Rath se zašmelenejma milionama, to je prkotina. Ekonomiku totiž nejvíc ohrožuje máňa z horní dolní, co si vydělává pár korun tím, že několika sousedům vede účetnictví nebo si v garáži uděšlala malinký kadeřniství.

 778. maYdo,

  přímo nesouvisí. Minimální daň může být jak s progresivní daní, tak stanovena při rovné dani.
  Stejně jako stoupá minimální pojistné.

 779. 883 PeSi,já to furt říkám, že tohle je jediná opravdu léčivá aplikace konopí.
  Ne kouřením, ale věšením. Kudy věší, tudy léčí.

 780. 876 Foundry, ano, to mě vždycky uklidní. Že máme tuhletu demokracii….

 781. Halladine, minimální mzda je především lumpárna, kdy nejvíc platí ti, kdo vydělávají nejmíň. A socdemáci, stejně jako babiš, jsou pro každou lumpárnu, jak lidi, co pracujou, ještě víc odřít, těm nikdy nebudou daně dost vysoký. Takže takhle to spolu souvisí.

  mimochodem, v radiu jsem něco zaslechla o útoku, o kterém se zmiňoval PeS ráno, ale v Lidovkách ani na iděsu ani ‚tuk.

 782. Nemáš v tom hokej? Aha, pak ale podle Tvé logiky, kdo nevěří, že EET je dobrá věc a s penězmi, které jsou vybrány jako dabně se hospodaří špatně, by podle téhle logiky neměli být buzerováni tím, že musí platit daně.

 783. Heuréka !

  Ten Kennedy – Vzestup a pád velmocí je na netu !

  Přiznám se, že jsem to nenašel sám, ale dal mi vědět jeden zdejší čtenář, který pravidelně čte, ale málokdy komentuju.
  Děkujumu moc,protože mi ušetřil 20 euro..U6 jsem to objednával v jednom antikvariátu na východnim Slovensku.
  Ale je velké, 168 mega, taky je to s obrázky, je to v rar,a každá kapitola je extra pdf
  Takže doporučuju vytvořit extra adresář s názvem knihy,a rozbalit to do něj.

  https://www.ulozto.cz/!iT2Kdqz3/vzestup-a-pad-velmoci-rar

 784. V Dýzlově vesnici se zase multikulturně obohacovalo? Někdy předevčírem tam pobíhal zádumčivý frustrát se sekerou, co nového se tam šustlo?

 785. Je docela symptomatické, že horlivý obhájce zákonů platných pro každého si knížky STAHUJE​ z netu a tak ŠETŘÍ. Z dálky to vypadá jako krádež, ale to je jistě jenom nesprávný dojem těch, co tomu nerozumí.
  A autoři knížek mají určitě dost, proč by měl za knížku každý čtenář platit… Knihkupectví samozřejmě EET mít musí, aby se nekradlo. Eshopy taky.

 786. NoName,

  není to zakázáno, není to nezákonné ani trestné. Buďte si jist, že být to nezákonné,tak to nedělam.
  Bylo by to trestné,jen kdybych si z toho udělal kšeft,a dával ty odkazy za peníze.
  Což nedělám.
  Je zajímavej váš purismus,když v jiném schvalujete něco, co je nezákonné a proti zákonu. 🙂

 787. Je minimálně nemorální okrást autora (překladatele) a nezaplatit mu za jeho práci, kor když dotyčný zloděj jinak horuje za právo a pořádek od rana do večera.
  Ale kategorie morální jsou pro zmetky samozřejmě nepochopitelné.
  Ono totižto dělat některé věci je neslušné i bez toho, aby byly zakázány nebo nezákonné. To ale není tento případ, krádež je krádež, i když někdo ukradne elektronickou kopii knížky. Což o to, sem tam to dělá skoro každý, ale ne každý má denně plnou hubu zákonů a pravidel.

 788. NoName, 😀

  spousta lidí tady stahuje kde co taky.
  Ovšem chápu, že socan nesmí,že to právo mají pouze pravičáci 😀

 789. Ne, nechápete. Ráno jste tu hrabal v kapsách jiných lidí, protože platí na daních málo. Celé týdny obhajujete každou špinavost Babiše, protože lidé nepřiznávají tržby a to je špatně. Ale ukrást knížku vám přijde normální.

 790. (904) Po sekyře mačeta, jsem někde zaslechl.

 791. 910-koluje foto tmavého fousatého může z bezpečnostní kamery, ale těžko říct, zda je pravé. A slušná média si tyto drobné incidenty samozřejmě nevšímají…

 792. NoName,

  pokud nechápete rozdíl mezi tím,zda něco je ,či není proti zákonu,jste vůl.

 793. Jo jo, co je zákonné a co nezákonné určují Babišové s Halladiny.
  Ukřičení ulhaní šmejdi, kteří mají právo hodnotit, kontrolovat a soudit každého kolem sebe. Oni sami pak optimalizují své příjmy dluhopisy za korunu nebo šetří stahováním. Protože to není nezákonné.

 794. Co je zakonné či nezákonné určuje parlament.
  Občan může dělat cokoli, co mu nezakazuje zákon.

 795. 910, 911 – já v tom rozhlase slyšela něco jiného. Že prý vyklidili nákupní centrum, největší v Essenu a zavřeli nejbližší stanici metra.
  Přišla jsem zrovna z venku a uklízela nákup, tak jsem tomu nevěnovala moc pozornosti, navíc jsem to neslyšela celé.

 796. Pro otrlé…
  Kamarád mi poslal tohle, co si o tom myslím… Raději nemyslím, stačilo prvních 6 minut a vypnul jsem to – takže netuším, k jakým úžasným objevům dotyčný dospěl…
  https://www.youtube.com/watch?v=nyMOuaa7hF0&t=3881s
  Je patrně souzeno, že mi to asi zůstane tajemstvím…

 797. 914 halladine, to je omyl.
  1. Občan nemůže dělat cokoli co mu nezakazuje zákon. Jenom smí.
  2. Jestliže dělá cokoli co mu nezakazuje zákon, jeho mravy jsou zákonné. Starší a pokročilí vědí, co to ve školním hodnocení mravů znamená.

  Kromě toho to co píšeš a za co seš kritizován souvisí se specifickým pojetím dobra a zla.
  Jak vysvětloval nějaký Afričan na soudě, protože bylo nedorozumění v chápání pojmů pravda, lež, dobro, zlo. Skrzevá to, že přes opakované poučování, že má mluvit pravdu, pořád a tak moc lhal až to přišlo divné. Tak vyšlo najevo, že pravda je pro něj to co je výhodné, lež to co je nevýhodné. Zlo, když mu někdo ukradně krávu, dobro, když jemu s epodaří ukrást krávu. Prostě kulturní odlišnosti.

  Krást se nemá. Přinejmenším, když už, tak se za to alespoň styď. Tak jako my ostatní.

  Ovšem na druhu stranu, zdejší pravice je toho názoru, že poskytování právní ochrany „duševnímu vlastnictví“ je nesprávné. V tom případě by měla být konzistentní a neměla by to vyčítat.

 798. Teda to je prdel… Ještě ráno asi na 3 serverech bylo o útoku mačetou – a najednou nikde nic… Asi zaúřadovala jáma pamětnice…

 799. 919-občané nejsou dost vyspělí, aby interpretovali zprávy tohoto typu správně.
  Proto se o některých událostech nepíše.

 800. 917 PeSi, co je na tom k nepochopení, že čas sám o sobě neexisuje? Že čas je vyjádřením vztahu. Poměru pohybů. Jenže k tomu vyjádření poměru je nutný čas. Čas ne neoddělitelný od pohybu a pohyb od času. Hlava 22 ve fyzice… Ovšem na další vysvětlování existence jsoucna jsem rovněž neměl trpělivost.

  Podle mě, čas není nezávislý. Je odvozený. „První tři minuty“ od Weinberga jsi četl. Mám otázku: Jak dlouho trvaly ty „tři minuty“? Tři minuty jakého času? Podle jakého nezávisléo etalonu? Motl mi naznačil, že má otázka je špatná. Už ne v čem je špatná. Chápu, že to může být jako vyvětlovat náčelníkovi lidožravců co je to muzeum. Jenže odpovědi jsem se nedopídil. Nanejvýš mi bylo odpovězeno, že tázaný v tom není specialistou. Když se nechtělo neslušně odpovědět jako náčelníkovi lidožravců.

 801. Schumi, nechám stranou zákonnost/nezákonnost (zákony píší vítězové, jak jsi mě poučil). Já si nemyslím, že by stahování byla krádež. Jsem přesvědčen, že autorovi ničeho neubylo, překladateli už vůbec nic. Všichni mají stejně. Každopádně – papír je papír, tzn., nejlepší si stejně koupím v hard podobě.

  Mimochodem, už od počátku svého psaní jsem tvrdil, že si každý může s mými texty dělat cokoli se mu zamane, jen prosím, neboli žádám, aby napsal, že jsem text publikoval u Šumaváka, což většina dělala – k mému potěšení a úžasu. Moje texty jsou bezplatně ke stažení na mises.cz a překvapilo mě, že k tomu musel dát souhlas.

 802. 923-pokud je na celé konstrukci nejdůležitější papír, dalo by se očekávat, že knihy vznikají spontánně a samovolně, pokud je k dispozici dostatek papíru ?

 803. Nikomu nemůže vzniknout škoda, už proto, že ta kniha v česku není k sehnání. Ani v antikvariátech, co jsou na netu. Leda v ve veřejných knihovnách. Jako ebook to nevyšlo.
  Autor dostal od nakladatele zaplaceno prodejem licence na přeložení a vytištění x kusů výtisků.
  Nakladatel dostal své peníze prodejem všech vytištěných a vyprodaných výtisků.
  Už je dostal i za tu knihu, co si někdo koupil, a poté prodal do antikvariátu. 🙂

 804. A komu vznikne škoda nezaplacením daně, halladine ? Stát dostal zaplaceno od jiných x poplatníků.

 805. BTW, kdysi nějaký frantík jménem Méliès natočil trikově i kompozičně převratný film s názvem Cesta na Měsíc. Edison uplatil promítače, udělal kopie a bez zardění film promítal film v USA (a vydělal na něm).

  Dle MP i halladina Mélièsovi nic neubylo, nejde tedy o krádež, dle mne o krádež jde celkem jednoznačně.

 806. Petře, citace z tvého odkazu. 🙂

  VOLNÁ UŽITÍ DÍLA = jak smí dílo užít i jiné osoby než autor:

  užití díla PRO OSOBNÍ POTŘEBU fyzické osoby včetně zhotovení záznamu, rozmnoženiny, napodobeniny, pokud účelem není obchodní/hospodářský prospěch = i kopie díla smí být zhotovena jen pro osobní potřebu, nikoli šířena.
  rozmnožování díla na papír nebo podobný podklad: fyzická osoba PRO SVOJI OSOBNÍ POTŘEBU, právnická nebo podnikající fyzická osoba PRO SVOJI VNITŘNÍ POTŘEBU. Nelze tedy rozmnožovat díla pro třetí osoby, např. škola pro své žáky.

 807. 929-to je ale řeč o kopii díla, které si ten dotyčný koupil, legálně pořídil, a udělá ji pro svoji potřebu.

  Protože ten, kdo tu knihu na internet vystavil udělal kopii pro třetí osobu. Nedělal ji pro sebe, že ano.

 808. O koupení díla není v zákoně ani řeči. Klidně si jimohl půjčit a okopírovat.
  Taky je to proti logice – proč kopírovat něco, co už mám.
  Edison jasně ukradl, nechal zkopírovat, a pak na film vybíral vstupné, či nechal vybírat vstupné někým jiným.
  Podle dnešního našeho zákona.
  Jak to bylo v Emerice právně za Edisona netuším, a pátrat po tomnebudu.
  Dost možná tehdy chyběly mezinárodní smlouvy o ochraně autorských práv.

  Já nikomu žádnou kopii neposkytl , stáhnul knihu jen pro sebe, pro vlastní potřebu.
  Že jsem jiným poskytl informaci, jak si tu kopii pořídit, taky pro vlastní potřebu je jiná věc. A taky ne trestná.
  Kdybych ty kopie odesílal mailem, a chtěl za to dvacku, bylo by to trestné.
  Kapišto ?

 809. Kdo tu knihu vystavil na net – tak já to nebyl, takže to není můj problém.
  Existuje organizace, která hájí zájmy autorů, vybírá za to polatky – ať se stará ona.

 810. 931-vy jste tu knížku nikdy nevlastnil, dokonce ani nepůjčil. Nevím, proč se oháníte autorským zákonem, který (sice dost nejednoznačně a ne úplně jasně) řeší zálohu pro vlastní potřebu. Která se dělá třeba proto, že se původní snosič může poškodit nebo časem degradovat.

  Ten, kdo tu knížku vystavil na internetu jednoznačně porušil autorský zákon tím, že poskytl kopii třetí straně. Vám. A vy to víte, že jste třetí strana.

 811. 932-Ale že „soused živnostník neplatí daně“ váš problém je ?

 812. NoName,

  já ten problém neřeším 🙂
  Zatím jsem nikoho za neplacení daní neudal. A nepředpokládám , že bych s tím začal.
  To, že řeknu,že si myslím,že každý by měl přiznávat příjmy, a platit daně je projevení mého názoru.
  A na to existuje svoboda projevu. Tečka.

 813. A jinak, věta „Kdo tu knihu vystavil na net – tak já to nebyl, takže to není můj problém.“ vás myslím docela dobře charakterizuje. A já bych to i chápal, kdybyste v jiných záležitostech nebyl tak nekompromisně zásadový.

  Jak říká můj známý automechanik-největší obhájci EET v hospodě se při výměně pneumatik vždy zeptají, jestli to bez dokladu nebude levnější. Protože oni přece na rozdíl od zlodějů živnostníků smí optimalizovat-tak nějak bodře, pochopitelně, lidsky, ne ?

 814. 935-Ale za knížky platit nemusíte, protože to je JINÉ.
  Chápu.

 815. Halladine, úvodní souvětí v 925 je nesmysl podle úplně všech pravidel.

 816. V tom zákoně nikde není řeč o záloze. Mluví se o kopii.
  A já ta druhá strana, co naskenovala a zpracovala onen ebook)mimochodem dost mizerně,
  nejsem.
  Ani tu osobu neznám.
  Sakra, NoName vy zřetelně směřujete k návodu,abych začal bonzovat ty, co mi nedaj lístek s EET 😀

 817. MP?

  vznikne železárnám škoda, když ony nevyráběj sekery, a já si ji musím vykovat sám? 🙂

  Je mi jasné, že na sekeru není autorské právo.
  Ale pokud by ta kniha byla na trhu, byla by řeč o způsobené škodě logičtější, a oprávněnější.
  Což ovšem neznamená, že by to kopírování i tehdy bylo trestné.

 818. Čtu na Focusu názory Němců ohledně evakuace obchodňáku v Essenu a xenofobní poznámky typu „Toto tady před rokem 2015 nebylo“ mne docela překvapují.

  Všichni přece víme, že terorismus nepřišel s uprchlíky, zločinnost v Německu nevzrostla a v podstatě je vše v pořádku.

 819. Ano, jsou to takové nádherné analogie, které bohužel nefungují.

  Příklad se sekerami by seděl, kdybyste si tu knížku místo kradení napsal sám. Ale to jste neudělal ?

 820. NoName,
  jste směšnej. Sám napíšete, že stahuje skoro každej, nicméně útočíte jen na mě.
  A spíš proto, že mám jiné názory než vy, než kvůli zastávání se autorů na nakladatelů.
  Prostě jste si našel psa a hůl…..

 821. Polská premiérka se vysmála Hollandovi 🙂

  Končící francouzský prezident Francoise Hollande neopomněl Polsku připomenout, že z fondů EU čerpá miliardy eur, v tomto programovacím období pro léta 2014 až 2020 jde přesně o 100 miliard eur, takže by se vláda ve Varšavě mohla mírnit. Beata Szydlová mu ránu okamžitě vrátila.

  „To mám brát vážně vydírání prezidenta, kterému důvěřují jen 4 procenta jeho občanů a stejně už brzy nebude prezidentem?“ vysmála se polská premiérka Hollandovi. „Někteří vůdcové v Evropě věří, že si mohou za pomoci peněz zajistit úplně všechno, Já jsem včera v noci jasně řekla, že tento názor nesdílíme,“ doplnila premiérka. Novinářům také jasně řekla, že Polsko odmítne jakékoli německé návrhy na ustavení vicerychlostní Evropy.

 822. Zajímal by mě názor odborníků na ČSSD, zda to myslí se snížením daní chudým o 80% opravdu vážně. Neznáte někoho takového?

 823. TAk brečí ČSSD, že máme nízký daně a že to podlamuje státní rozpočet nebo chce snižovat daně o 80%? Nějak mi to neštymuje dohromady….

 824. Samozřejmě se můžeme položit na otázku, zdá autor píše knihu s cílem získávat platbu za každého čtenáře, či za každý výtisk, či nějakou paušální platbu za napsání knihy. První možnost preferují vyděračské organizace typu OSA, druhou volbu autoři a tu třetí Modří ptáci.

 825. maYdo 🙂

  tobě by je snížili, jiným zvýšili. 🙂

 826. maYdo,
  ČSSD se prostě široce rozkročilo. Nejsem si jist, jestli soudruzi tuší, co se může takovému široce rozkročenému přihodit…

 827. Halladine, nevoblbuj.
  Živnostníky chce ČSSD vyhubit jako třídu, tak jim nebude snižovat daně. Možná je sníží zaměstnancům. Těch je víc, takže na volební hlasy to víc hodí.

 828. Houby chce vyhubit, znám socany OSVČ. Nakonec i já býval. Jeden tu má pumpu a autoumývárnu.
  Daňové pásma jsou i pro živnostníky i zaměstnance stejné, a vždy byly.
  Copak si nepamatuješ jaké byly daně , jakej systém do zavedení rovných daní ?

 829. Halle,
  to jsou černé ovce, či plevy, které bude potřeba oddělit od zrna.Gottwald měl s tou pakáží živnostenskou podobné problémy…

 830. Abych diskusi o stahovani knizek shrnul – jsem rad, ze clanek MP o neexistenci dusevniho vlastnictvi ma takovy uspech. Byl jsem trochu pesimistou, ale vidim, ye minimalne v oblasti literarnich del uspel 🙂

 831. Halle: právě, bude těch 12% jediná daň pro lidi např. s minimální mzdou? Či do hranice chudoby? Nebo je v tom nějaký háček? Např. pro chudé zedníky platí daň 15%, pokud ovšem nejprve zaplatí minimálně 45.540 daň. Tj. práce není pro socky a žebráky.

 832. AD maYda’s 955 – mohl by také nastat veletrh

 833. 45.450 korun znamená, že dotyčný zedňár maká jeden a půl měsíce zadarmo, aby mohl vydělávat pro seb