Premiér nesmí libovolně shodit celou vládu

Našel jsem  při tom úklidu jeden starší text, který si tu odložím.Ono na něj ještě dojde ! 😉 😀

Pavel Hasenkopf

05. 05. 2017

Proč?
Protože premiér přeci není car nebo sultán, a nemůže sesadit vládu proti její vůli. Vláda v České republice je kolektivní orgán, ne sekretariát autokratického premiéra. Chápu své kolegy, že se bojí mít na Hradě cara, ale neměli by proto dovolit vznik sultanátu v podhradí.

I. Ústavní principy

Za prvé, skutečnost, že předseda vlády nemůže libovolně sesadit svou vládu, plyne z hlediska základních ústavních principů, konkrétně:

1) Platí princip, že vláda rozhoduje ve sboru; rozhodnutí o demisi vlády je zásadní rozhodnutí vlády, které už z principu nelze delegovat na premiéra.

2) Platí princip, že veřejná moc a její orgány smějí pouze to, co je jim dovoleno. Neplatí pro ně opačný princip, že co není zakázáno, je dovoleno – ten platí jen pro občany a soukromé osoby. Viz čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy1). A nikde v Ústavě se nepíše, že demise předsedy vlády má nebo smí mít automaticky za právní následek pád vlády jako celku. Nevím, o co bych mohl opřít existenci údajného principu, že vláda stojí a padá se svým premiérem, určitě to nepatří k základním znakům parlamentní formy vlády. Navíc parlamentní forma vlády je záležitost doktrinální a politologická, ne právní, není to něco, co by někde bylo přesně nadefinováno, ale jde jen o zpětné zobecnění reálně existujících ústavních systémů.

II. Výklad prostřednictvím textu Ústavy (gramatický a logický výklad)

Za druhé, k závěru, že demise předsedy vlády nemá mít automaticky za právní následek pád vlády jako celku, lze spolehlivě dojít následujícím logickým a gramatickým výkladem textu Ústavy:

1. Podstatou práva jsou pravidla a výjimky z nich, obecná a speciální ustanovení. Platí právní metaprincip, že speciální pravidlo ruší – či přesněji přebíjí – obecné pravidlo, lex specialis derogat legi generali. Prostě výjimka. Příklad: Máme obecné pravidlo, že na křižovatce musím dát přednost autům, která přijíždějí zprava. Ale také máme výjimku, že když jsem na hlavní, mám přednost já, a to i před auty přijíždějícími zprava.

2. V článcích 62 a 63 Ústavy jsou obecně vyjmenovány pravomoci prezidenta republiky. Z těchto dvou článkům se dozvím, jaké pravomoci prezidenta vlastně existují. Ve vztahu k vládě se z čl. 62 písm. a) dozvím, že existuje následujících osm pravomocí prezidenta republiky:

a) jmenování předsedy vlády,
b) jmenování člena vlády (jiného než předsedy),
c) přijetí demise předsedy vlády,
d) přijetí demise člena vlády (jiného než předsedy),
e) přijetí demise vlády (jako celku),
f) odvolání předsedy vlády,
g) odvolání člena vlády (jiného, než předsedy), a
h) odvolání vlády (jako celku).

(Odbočka: Za zaznamenání stojí, že Ústava nezná prezidentovu pravomoc jmenovat vládu. Ústava zná pouze „jmenovanou vládu“, a praxe zná lejstro, kde se na ručním papíře se státním znakem píše: „Vážený pane Bohuslave Sobotko, jmenuji Vás předsedou vlády“; také zná lejstro na ručním papíře se státním znakem, kde se píše: „Vážený pane Lubomíre Zaorálku, na návrh předsedy vlády Vás jmenuji ministrem a pověřuji Vás řízením ministerstva zahraničních věcí“; ale praxe nezná žádné lejstro, kde by se psalo: „Vážení pánové, jmenuji Vás vládou a jednotlivé funkce mezi Vás rozděluji takto: …“. Je to logické, vláda vzniká na etapy nejdříve jmenováním předsedy a pak jednotlivě ostatních členů vlády. Ergo ten, kdo to ustanovení psal, pravděpodobně věděl, co píše, a nepsal to jen tak nazdařbůh, jinak by tam totiž otrocky doplnil i jmenování vlády.)

Dílčí závěr: Ústava České republiky zná demisi předsedy vlády, zná demisi jiného člena vlády a zná demisi vlády.

3. V článcích 68, 73, 74 a 75 jsou speciální ustanovení, která nám korigují jednotlivé prezidentské pravomoci vyjmenované v čl. 62 a 63 pokud se sestavování a sestřelování vlád týče:

ad a) Jmenování premiéra: Pravomoc prezidenta jmenovat premiéra nijak konkretizována (tedy omezena) není – prostě to záleží na prezidentovi;

ad b) Jmenování člena vlády: Článek 68 odst. 2 konkretizuje jmenování člena vlády – omezuje prezidenta v tom smyslu, že smí členem vlády jmenovat jen osobu, kterou mu navrhne premiér.2)

ad c) Demise předsedy vlády: O demisi předsedy vlády se nedozvíme nic nového, jen to, že ji podává do rukou prezidenta (článek 73 odst. 1 věta první). Hnidopich by z toho možná dovodil, že ji nemůže poslat poštou nebo po poslovi.

ad d) Demise člena vlády: Z druhé věty článku 73 odst. 1 se dozvíme, že člen vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády – tedy premiér zde má fungovat jako posel, v praxi však může demisi člena vlády roztrhat nebo aspoň pozdržet, právní obrana proti tomu není.

ad e) Demise vlády: Demisi vlády jako celku ustanovení článku 73 odst. 2 a 3 a článku 75 konkretizují tak, že říkají, kdy vláda demisi podat musí. Vláda musí podat demisi v případě, že:

– Sněmovna odmítla vyslovit vládě na její žádost důvěru,
– Sněmovna sama, aktivně, vyslovila vládě nedůvěru, a
– po volbách, tedy přesně „po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny“ (toto ustanovení mimochodem stanoví maximální životnost jakékoli vlády, tj. vláda nesmí přežít sněmovní volby – to je princip);

logicky z toho plyne, že ve všech ostatních případech – tedy kdykoli – vláda demisi podat smí. O proceduře, jak vláda podává demisi, se z těchto ustanovení ale nedozvíme nic.

(Odbočka: Bylo by lákavé obdobně rozebrat i limity dalších tří shora uvedených pravomocí prezidenta, tedy pravomocí odvolat předsedu vlády, odvolat jiného člena vlády a odvolat vládu jako celek, ale pro tento článek to není podstatné a nechci své oponenty trápit víc, než považuji za nutné.)

4. Dále se musíme zabývat články 67 a 76. Z článku 67 se dozvíme, že vláda existuje a je ústavním orgánem (tedy je to víc než parta, která se sešla někde u piva), a dále kdo vládu tvoří – tedy že je to kolektivní orgán. Z článku 76 se dozvíme, jak vláda rozhoduje: že rozhoduje ve sboru a k přijetí jejího usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů (nestačí tedy jen přítomní členové a nestačí rozhodnutí premiéra).

5. Nikde v Ústavě se nic nepíše o nějaké speciální proceduře, podle které by vláda rozhodovala o své demisi. Nikde v Ústavě není žádné ustanovení, které by umožňovalo vládě přenést toto rozhodnutí na svého předsedu. Protože ale demise vlády existuje – jinak by se o ní články 62, 73 a 75 nemohly zmiňovat – je třeba na demisi vlády použít obecné ustanovení Ústavy. Tímto obecným ustanovením je výše zmíněný článek 76.

ZÁVĚR: Demisi může vláda podat jen tak, že o tom přijme usnesení. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vlády. Toto usnesení nelze nahradit osobním rozhodnutím předsedy vlády.

III. Výklad ad absurdum

Za třetí, uvedený závěr podpoří i tzv. výklad ad absurdum, tj. domyslíme-li, k čemu všemu by princip „vláda stojí a padá se svým premiérem“ mohl v praxi vést.

Dobře, dejme tomu, že platí princip, že když podá premiér demisi, padá tím celá vláda. Takže v důsledku toho by premiér disponující silnou sněmovní jednobarevnou většinou nemohl prostě v polovině volebního období říct, že chce odejít v nejlepším a dát demisi, aniž by tím shodil celou vládu a nedal prezidentu republiky možnost hrát jeho vlastní politické hry.

Dobře, dejme tomu, že platí princip, že když podá premiér demisi, padá tím celá vláda. Takže když bude premiér chtít nebo bude muset odejít ze zdravotních důvodů, bude to mít za následek pád celé vlády a možná i politický chaos. Proč? Má to logiku?

Dobře, dejme tomu, že platí princip, že když podá premiér demisi, padá tím celá vláda. Takže když premiér zemře (nic zlého Bohuslavu Sobotkovi nepřeji), automaticky tím přestane existovat vláda … až do jmenování nového premiéra a nových členů vlády. Vláda přeci stojí a padá se svým premiérem, že … pokud mi někdo chce namítnout, že zbytek vlády přeci může dovládnout na základě prezidentova pověření podle čl. 62 písm. d) Ústavy3) – tak nemohla. Takto prezident může pověřit jen vládu, a ta premiérovou smrtí přece přestala existovat, tedy nebude koho pověřit …

Abych nekončil tak pesimisticky, dejme tomu, že nějaký mimořádně úspěšný a všemi milovaný český premiér povýší na eurokomisaře či dokonce předsedu Komise EU nebo předsedu Evropské rady. Proč by kvůli tomu měla padat i jeho mimořádně úspěšná a všemi milovaná vláda?

IV. Historický exkurs poprvé

1) První republika:

Běžně znala nahrazení premiéra v rámci jedné vlády. Šlo o tyto vlády:

Dne 12. října 1926 byla jmenována tzv. třetí Švehlova vláda. V roce 1927 však Antonín Švehla vážně onemocněl, zpočátku byl zastupován, ale 1. února 1929 se rozhodl podat demisi. Byl nahrazen Františkem Udržalem, aniž by to bylo považováno za pád vlády jako celku.4)

Dne 5. listopadu 1935 vystřídal premiéra Jana Malypetra premiér Milan Hodža. Stále se však jednalo o tu samou vládu, existující od 4. června do 18. prosince 1935.5)

2) Únor 1948:

Únor 1948 je smutnou kapitolou z naší historie, mluví se o něm nepřesně jako o puči, aby se zastřel fakt, že Gottwald se dostal k moci dokonale legální cestou. Oč tehdy – z právního úhlu pohledu – šlo?

Nekomunističtí ministři podali demisi v naději, že buď ji prezident Beneš nepřijme a tím posílí jejich politickou pozici ve vládě, nebo to povede k pádu celé vlády, jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb. Jenže: těch ministrů nebyla nadpoloviční většina. Kdyby byla, bylo by to bývalo považováno za většinové rozhodnutí vlády prakticky se rovnající demisi vlády. Jenže tehdejší vláda měla 26 členů a demisi jich podalo jen 12. (Mimochodem, právě proto byl tak zásadní postoj nestranických ministrů Jana Masaryka a Ludvíka Svobody, kteří demisi nepodali a mohli výsledek zvrátit; proto byl klíčový postoj ministrů sociální demokracie, kteří rovněž nepodali demise, ač na to ministři za Československou stranu lidovou, Československou stranu národně socialistickou a Demokratickou stranu spoléhali.) To umožnilo Gottwaldovi zaujmout postoj, že vláda trvá a navrhnout prostě její doplnění. Ano, je to hnusné argumentovat Gottwaldem, ale podstatné pro nás je, že všichni tehdy považovali za samozřejmé ty počty, to, že vláda rozhoduje nadpoloviční většinou, na kterou bohužel nekomunističtí ministři nedosáhli, ač mohli. Pokud by na ni dosáhli, pokud by demise podali i Jan Masaryk a Ludvík Svoboda, pokud by je nepodrazila sociální demokracie – Gottwaldova vláda by padla a zřejmě by následovaly volby. (Jiná věc je, jak by takové volby dopadly, ale podobné spekulace přenechám politologům.)

Přestože tím bylo vymalováno a zdeptaná protikomunistická opozice rezignovala, Gottwald, zakládající si na naprosté legalitě své moci, správně cítil, že by to chtělo vedle surové právní legality i trochu té politické legitimity, že prostě bez dalšího nechat odejít skoro polovinu vlády a zbytek úplně překopat, to vše v situaci hluboké politické krize, není úplně to pravé ořechové. Proto si 11. března 1948 nechal Ústavodárným národním shromážděním schválit nové vládní programové prohlášení, tj. nechal si potvrdit pro svoji staronovou vládu parlamentní důvěru (aniž by to bylo nutné) – jednohlasně, de facto aklamací, den po smrti Jana Masaryka už jaksi nikdo neměl odvahu hlasovat proti. 16. dubna 1948 nechal ústavním zákonem limitovat mandát Ústavodárného národního shromáždění 17. červnem 1948, nechal vyhlásit nové volby na 30. květen 1948 a 9. května 1948 nechal schválit novou ústavu – rovněž fakticky aklamací; pouze prezident Beneš se vzepřel, podpis odmítl a abdikoval.6)

Proč to všechno uvádím? Proto, abych ukázal, že dokonce ani Klementa Gottwalda nikdy v únoru 1948 nebo poté nenapadlo říct větu „vláda stojí a padá s premiérem“. Pokud by ta věta tehdy platila, nemělo by totiž vůbec smysl pokoušet se shodit vládu podáním demise 12 ministrů – za žádných okolností by to nemohlo mít jako právní následek pád vlády.

3) Socialistické vlády

Dne 28. září 1969 byla předsednictvem České národní rady jmenována vláda ČSR, která vládla do 9. prosince 1971. Tato vláda stihla mít dva předsedy, nejdříve Josefa Kempného, který se ale asi nějak znelíbil a proto byl od 28. ledna 1970 nahrazen Josefem Korčákem. Vláda kvůli tomu nepadla.7)

Absolutní rekordmankou ale byla vláda nastoupivší 18. června 1986, v jejímž čele se postupně vystřídali hned 4 předsedové: Josefa Korčáka v rámci hry na perestrojku nejdříve od 20. března 1987 vystřídal Ladislav Adamec, ten ale později povýšil z českého premiéra na československého a byl proto 12. října 1988 v čele české vlády nahrazen Františkem Pitrou. Toho pak nahradil od 6. února 1990 Petr Pithart – důvod rozvádět netřeba, technicky to byla obdoba Gottwaldova postupu v roce 1948, jenže naruby; Pithart pak tuto původně komunistickou vládu dovedl k prvním demokratickým volbám od roku 1935, načež jeho vláda zcela regulérně podala demisi 29. června 1990, aby uvolnila místo nové vládě, vedené opět Petrem Pithartem. 8)

Proč to připomínám? Vždyť to přece byly komunistické vlády … říkám to proto, že technologie vzniku, střídání a zániku vlád se od roku 1920 nijak zvlášť nezměnila. Změnilo se jen pár věcí:

a) Ústavy jsou stále více košatější, to, co musela nejdříve vyřešit praxe, další ústavy kodifikují. Například až do roku 1968 naše ústavy neznaly vládu vládnoucí provizorně v demisi, byť to byla běžná praxe už za První republiky.

b) Od roku 1948 mají vlády povinnost žádat parlament o důvěru, musejí mít tuto důvěru danou explicitně. Dříve stačila důvěra implicitní. Proto také doktrína První republika rozlišovala vlády úřednické a politické a dnešní doktrína v tom tápe: Úřednické vlády byly nikoli ty, které tvořili úředníci či „ne-politici“, ale ty, které se rozhodly nepožádat parlament o vyslovení důvěry (s tím, že parlament, kdyby chtěl, mohl jim vyjádřit nedůvěru); tím bylo jejich politické postavení automaticky slabší, než postavení vlád disoponujících explicitně danou parlamentní důvěrou, tj.byly to vlády udržovací, provizorní, úřednické, nečekala se od nich žádná zásadní rozhodnutí. Komunistická Ústava 9. května to v roce 1948 z ideologických důvodů změnila, v roce 1992 to už nikdo nepamatoval, všichni to měli zažité a proto to bez jakékoli pozornosti přešlo do Ústavy současné. Proto také Josef Tošenovský (jinak úředník „jak poleno, že …), Jan Fischer a Jiří Rusnok si o důvěru museli Poslanecké sněmovně říct, protože česká ústava vznik úřednických vlád zcela zbytečně neumožňuje. Premiéři Jan Černý (1920 – 1921 a 1926, jinak mnohaletý ministr vnitra) a gen. Jan Syrový (1938) si o ni neřekli, jejich vlády byly provizorní, určené k vyřizování technikálií, a proto jejich vlády nazýváme úřednickými).

c) Konečně, Ústava z roku 1993 posílila postavení premiéra – šlo pravděpodobně o výsledek politického špičkování mezi tehdejšími prezidentem Václavem Havlem a premiérem Václavem Klausem. Od té doby prezident nemůže nikoho jmenovat do vlády ani ho z ní odvolat bez návrhu premiéra. Prezidenti to sice nedělali ani nikdy dříve, ale teoreticky by mohli.

Ústava z roku 1993 však nezavedla princip „vláda stojí a padá s premiérem“ – to už je extrémní extenzivní výklad, odporující principu vyjádřenému v čl. 2 odst. 3 Ústavy; ten velí vykládat vše, co dává komukoli do rukou veřejnou moc, nikoli extenzivně, ale naopak maximálně restriktivně. Lidsky řečeno, kdykoli jde o moc, má dostat přednost výklad, který je pro moc méně příznivý.

V. Premiér podá demisi – a co dál?

Je třeba rozlišovat a vycházet z toho, PROČ premiér podává demisi – v tom je klíč ke všemu.

1) Pokud se premiér rozhodne rezignovat z důvodů, které souvisejí výlučně s jeho osobou a nemají politický charakter (např. proto, že premiér povýší na eurokomisaře, proto, že je tak nemocen, že mu to brání ve výkonu funkce, proto, že mu pohrozila manželka, že se s ním rozvede, jestli už nebude od té politiky pokoj, nebo proto, že už prostě chce mít klid, pěstovat kytičky a objímat stromy), pak není důvod k tomu, aby padla i vláda. Ideální řešení v takovém případě je, aby premiér nebo jeho strana doporučili nástupce, přijatelného i pro případné koaliční partnery, a vláda může fungovat dál bez toho, že by kvůli tomu musel být na pořad jednání Sněmovny mimořádně zařazen bod „hlasování o žádosti vlády o vyslovení důvěry“.

2) Totéž platí, pokud se premiér rozhodne rezignovat z důvodů, které se sice týkají výlučně jeho osoby, ale jsou politické – třeba že je obviněn z defraudace. Stará vláda s novým premiérem, byť nerekonstruovaná, by ale měla zvážit možnost podle čl. 71 Ústavy a nechat si důvěru Sněmovny vládě potvrdit. Protože vláda potřebuje existovat nejen legálně, ale i legitimně, a přeci jenom důvěra ve vládu, kterou vedla osoba obviněná z defraudace, může být otřesena. Ale to by bylo čistě politické rozhodnutí vlády, žádnou takovou povinnost vláda nemá. Mimochodem – bylo by to rozhodnutí vlády, ne premiéra, i tady totiž platí článek 76 jako obecná norma, ze které neexistuje výjimka.

Žádost staré vlády s novým premiérem o vyslovení důvěry by ale měla být pravidlem v situaci, kdy nový premiér výrazně obmění složení vlády: zejména pokud si do ní přizve dosavadní opoziční strany anebo z ní vyhodí některou ze stávajících koaličních stran. Takový postup, aby byl nejen legální, ale i legitimní, by měl být zhojen právě tím, že takto zásadně rekonstruovaná vláda požádá Sněmovnu o (opětovné) vyslovení důvěry. V civilizované zemi by to měla být samozřejmost a morální povinnost. Pokud by tak vláda neučinila, zůstává ještě možnost alespoň 50 poslanců vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Nestane-li se ani to, potvrdí tím Sněmovna vládě důvěru implicitně.

Potvrdí-li Sněmovna vládě výslovně svou důvěru, obnoví se tím otřesená politická legitimita vlády a vše bude OK. Pokud o důvěrtu vláda požádá a nezísklá ji, popř. bude-li jí vyslovena nedůvěra, pak taková vláda má samozřejmě povinnost podat demisi (první věta článku 73 odst. 2 Ústavy) – mimochodem, tuto povinnost znala už i Ústava z roku 1920, byla logickou součástí konceptu „úřednických vlád“.

A co dělat v situaci, kdy premiér chce odejít a vzít sebou celou vládu?

Takový premiér by především měl na pořad schůze vlády zařadit bod „hlasování o demisi vlády“. Pokud bude úspěšný a vláda si svou demisi odhlasuje (viz čl. 76 Ústavy), premiér podá jménem vlády demisi.

Pokud se vláda svému premiérovi vzepře, premiér by měl zvážit podání demise za svou osobu, protože v ten moment jeho aktuální politická pozice krutě oslabí. (Záměrně píši o aktuální politické pozici, protože nikde není psáno, že další vývoj nedá odcházejícímu premiérovi za pravdu a on se jednoho dne nevrátí jako naprostý king.)

VI. Historický exkurs podruhé – co Špidla, Gross a Nečas?

Co vláda Vladimíra Špidly? Ten přeci podal demisi a bylo to bráno jako demise celé vlády?

Nebyl to správný postup, ale prostě to prošlo. Kde není žalobce, není ani soudce, a důvod pádu vlády tehdy byl jasně politický – totální propad ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu a nijak závrtaný výsledek ostatních koaličních partnerů. Šlo o postup dohodnutý s ostatními koaličními partnery, kteří zachovali své pozice i v následující Grossově vládě a zabránili tak předčasným volbám, které by jinak asi následovaly a je smetly ze scény. Jinými slovy, ten postup nebyl úplně legální, ale byl legitimní.

Obdobně to platilo u Grossovy vlády, kde se mi nepodařilo dohledat, zda demisi podala vláda jako celek nebo ji podal jen Stanislav Gross. Skutečností zůstává, že ministři za KDU-ČSL a za US-DEU podali demisi již měsíc před Grossem a že Grossova vláda byla v okamžiku jeho/své demise již fakticky nefunkční.

Trochu jiná situace je s Petrem Nečasem, kde se důvod demise vztahoval výhradně k jeho osobě a který navíc měl údajně tvrdit, že podává demisi „podle první věty článku 73“, čímž chtěl pravděpodobně říci, že podává demisi sám za sebe. Nevím, zda to jeho vládní kolegy nenapadlo nebo k tomu neměli dost odvahy, ale měli trvat na tom, že jde o osobní demisi premiéra, vláda dál funguje, případně doporučit osobu nového premiéra. Teoreticky mohl této vládě až do voleb vládě předsedat její 1. místopředseda Karel Schwarzenberg, pokud by prezident otálel s jmenováním náhradního premiéra.

A ještě jiná situace je dnes, kdy demise premiéra má sloužit k vyšachování ze hry nepohodlného koaličního partnera těsně před volbami, nota bene v situaci, kdy ministři za ANO by pro demisi vlády jistě nehlasovali, pokud by měli tu možnost, a ministři za KDU-ČSL pravděpodobně rovněž ne. Nadto je otázkou, nakolik šlo o promyšlený krok premiéra a nakolik o náhlé impulsivní jednání, kterého dnes lituje a rád by je nějak odestál. Považovat za takovéto situace Sobotkovu demisi za demisi vlády by bylo obcházením demokratických procedur a politické reality a jako takové by bylo nejen nelegální, ale i nelegitimní. A naše Ústava, na rozdíl od té komunistické, vyžaduje nejen legalitu, ale i legitimitu.

A na závěr:

VII. Jak by Ústava musela vypadat, aby vláda padla se svým premiérem? Aneb náměty de lege ferenda

Princip „vláda stojí a padá s premiérem“ má nejen svá negativa, ale i pozitiva – proto je navzdory Ústavě tak sveřepě prosazován, tu tím, tu oním, podle toho, komu se to zrovna víc hodí. Premiéra a jeho stranu to činí silnějším vůči koaličním partnerům i vůči prezidentu republiky, může to být bič na koaliční partnery. Jak by tedy Ústava musela vypadat, aby byla s tímto principem v souladu?

Musela by obsahovat příslušnou výjimku z pravidla – viz část I., odstavec 2 výše.

Článek 73 odst. 1 by např. musel znít takto (nově doplněný text je označen tučně):

„(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky; demise předsedy vlády se považuje za demisi vlády. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.“

Nebo takto:

„(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky; předseda vlády může současně rozhodnout, že jeho demise se považuje za demisi vlády. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.“

Nebo takto:

„(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky; demise předsedy vlády se považuje za demisi vlády, nerozhodne-li vláda jinak. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.“

Nebo by článek 76 musel vypadat třeba takto:

„Článek 76

(1) Vláda rozhoduje ve sboru.
(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
(3) Rozhodnutí vlády o tom, že podá demisi, může být nahrazeno demisí předsedy vlády.

Popř. s dovětkem „nerozhodne-li vláda jinak“.

Ústava by určitě měla umožňovat premiérovi odejít čistě z osobních, nepolitických důvodů, aniž by sebou musel vzít celou vládu a případně i vyvolat politickou krizi. A bylo by na zvážení, chceme-li princip vláda stojí a padá s premiérem, zda nechat rozhodnutí o pádu vlády čistě na premiérovi, nebo dát navíc vládě možnost se bránit a odhlasovat si, že vláda trvá dál i bez premiéra.

A především, by bylo dobré mít v tomto jasno a nastolit právní jistotu i v oblasti existence a trvání českých vlád, protože právní jistota je základ právního státu a tím přeci chceme být. A novodobé Gottwaldy je třeba zastavit legálně a legitimně.

Poznámky:

1) Platná Ústava je zde:

2) Mezi ústavními právníky (a také mezi politiky) panuje letitý spor o to, zda prezident musí vždy vyhovět návrhu předsedy vlády, nebo zda si může vyžádat návrh jiný. Jinými slovy zda smí vybírat pouze z lidí, které mu premiér navrhne, nebo je premiérovým návrhem jmenovat určitou osobu vázán.

3) „Prezident republiky: … d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády“ …

4) https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_vl%C3%A1da_Anton%C3%ADna_%C5%A0vehly“
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Franti%C5%A1ka_Udr%C5%BEala“

5) https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vl%C3%A1da_Milana_Hod%C5%BEi“

6) Viz stenozáznamy z jednání Ústavodárného národního shromáždění ve dnech 10. a 11. března 1948 a 9. května 1948:

http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/094schuz/s094001.htm“
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/095schuz/s095007.htm“
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/114schuz/s114002.htm“

(Málo se doceňuje fakt, že mezi 4. únorem a 10. březnem 1948 se parlament vůbec nesešel. V době politické krize je to docela zvláštní a vypovídá to něco i o povaze režimu 1945 – 1948.)

7) https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_Kempn%C3%A9ho_a_Josefa_Kor%C4%8D%C3%A1ka“

8) https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Josefa_Kor%C4%8D%C3%A1ka,_Ladislava_Adamce,_Franti%C5%A1ka_Pitry_a_Petra_Pitharta“

Edit: V části V., odstavci 1) slovo „navrhli“ opraveno na „doporučili“.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 899 komentářů u “Premiér nesmí libovolně shodit celou vládu

 1. Sice nesmí, ale může. Což v mnoha případech je lepší než opak.
  Navíc, jestliže shodí, tak co?
  Jestliže v zákoně chybí sankce, tak co?
  Tak BLLÉÉÉ!
  A pokračuje se v jízdě kočárem černým kolem bílých skal.
  V monarchii lze říci, že král je vůl.
  V demokracii lze říci…
  Koho lze prohlásit volem v demokracii?

 2. Oceňuji, že Kocour píše…ústavními právníky…, nikoli …Ústavními právníky.

 3. dž už jsi začal s velkými či malými písmeny, jak se tváří vzděláním právník, avšak nikoliv právník na používání velkých písmen? Např., použil bys v odvolávce na Důvodovou zprávu k návrhu zákona Velké písmeno? Důvodová zpráva?
  Teď mudruj, ogare!

 4. Skvělá slivovice, kterou si schovával můj kamarád a kolega na nejlepší příležitosti, se už blíží ke dnu. On by měl jistě radost, že jsem ji použil, i když se toho už nemůže zúčastnit. Jendo, dík, za všechno, co jsi pro mě udělal.

 5. No, já se drze přiznám, že když tak jako úplně blbej ajťák sleduju šaškování Bureše za posledních šest měsíců a přihlédnu při tom k výsledku voleb, volebním preferencím a nahlédnu do diskusí na Novinkách, Aktuálně a Idnesu, tak mám obavu, že nějaké právnické disputace ohledně Ústavního pořádku a jeho případných následků jsou víceméně akademické.

  Po cca. třiceti letech jsem dospěl k víceméně nezvratnému přesvědčení, že problémem ČR nejsou politické strany či nedokonalosti volebního systému nebo dokonce samotné Ústavy ČR, ale voliči.

  Dokud bude víceméně polovina obyvatel tohoto státu ochotna volit magory typu KSČ, SPD, ANO, Sládkovců, DSSS, VV a podobných vyšinutých cvoků, tak lépe nebude, protože tohle voličské jádro se přelévá sem a tam podle toho, jestli jim někdo slíbí koblihu, buřta, mrtvého cikána, pivo, vystoupení z NATO, vystoupení z EU nebo nejlépe všechno najednou.

  Pokud bych chtěl být krajně cynický, volil bych, pod dojmem dnešního sledování té druhé části filmu „Metanol“, tu stranu, co chce osamostatnit Moravu. Ne, že bych byl nějaký lokálpatriot, ale čistě z pudu sebezáchovy.

 6. Malá úpoznámka – kdo by nesl prezidentovi návrh na odvolání ministrů , pokud by nebyl premiér ?
  Navíc, v našich zemích jsou zvykem koaliční vlády, vláda jedné strany byla snad jen ta Zemanova,, a není vyloučena možnost demise premiéra, protože chce sestavit novou koalici.
  A při určitých poměrech koaličních stran ve vládě by hlasování o demisi nemuselo projít.
  Přece jen by měl mít premiér právo vládu, kterou sestavil, sám odstranit.
  Jak řekl Taras Bulba synovi “ Já jsem tě zplodil, já tě zabiju“ či tak nějak 😀
  Pokud by se jednalo jen o prostou výměnu premiéra, a zbytek vlády měl zůstat stejný, není problém – už se to stalo při výměně Špidly za Grosse a Grosse za Paroubka, a proběhlo to hladce.
  Až na řvaní koaličních stran proti Grossovi v parlamentu, samozřejmě.
  Špidlu si sovani sundali sami.

 7. Malá úpoznámka – kdo by nesl prezidentovi návrh na odvolání ministrů , pokud by nebyl premiér ?
  Navíc, v našich zemích jsou zvykem koaliční vlády, vláda jedné strany byla snad jen ta Zemanova,, a není vyloučena možnost demise premiéra, protože chce sestavit novou koalici.
  A při určitých poměrech koaličních stran ve vládě by hlasování o demisi nemuselo projít.
  Přece jen by měl mít premiér právo vládu, kterou sestavil, sám odstranit.
  Jak řekl Taras Bulba synovi “ Já jsem tě zplodil, já tě zabiju“ či tak nějak 😀
  Pokud by se jednalo jen o prostou výměnu premiéra, a zbytek vlády měl zůstat stejný, není problém – už se to stalo při výměně Špidly za Grosse a Grosse za Paroubka, a proběhlo to hladce.
  Až na řvaní koaličních stran proti Grossovi v parlamentu, samozřejmě.
  Špidlu si socani sundali sami.

 8. Dobré ráno vespolek,
  ad metanol – a nestačí popíjet pouze alkoholy nedomácí produkce 🙂 ?

  Ad voliči – no, tak to by chtělo výměnu nejmíň v polovině Evropy. EUhnije na tom pilně pracuje, že.

 9. Četl jsem kdysi, že co dva právníci, to tři právní názory. QED

 10. Všíchni voliči – bez výjimky – volí stranu , o které se donívají, že pro ně něco udělá.
  Všichni – bez výjimky – včetně pana Kořenského. 🙂
  Ovšem ten se domnívá, že to, co je dobré pro něj, je dobré pro všechny.
  Co je dpbré pro Mila Minderbindera.. 🙂
  A i ta „mylná“ volby má určitý smysl. Mnohdy v následujících volbách zapracují některé dosavadní strany část programu populistů do svého programu, protože vidí, že na tom voličům záleží, a dají se na tom získat hlasy.

 11. Situace v Sýrii je pozoruhodná.
  Na několik syrských vojenských základen v provinciích Hamá a Halab (Aleppo) dopadly v neděli pozdě večer rakety. Oznámila to podle agentury Reuters syrská státní televize, která útok označila za další „agresi” nepřátel Sýrie. Podle opozičního zdroje, který citovala agentura Reuters, se terčem střel stala mimo jiné vojenská základna sloužící jako náborové středisko pro šíitské milice podporované Íránem.
  Zdá se, že Rusové vojenské základny třetích států na syrském území nikterak nechrání.

 12. ptakopysku,
  a kdo by se drbal do konfliktu Izrael vs. Irán ?

 13. Babiš chce disciplinární řízení s poslancem Peksou.
  Babiš je přesvědčen, že ho poslanec koncem března při jednání delegace zahraničního výboru s partnery ve Švédsku urazil, když o něm měl hovořit jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace aVýsledkem řízení může být výzva poslanci k omluvě anebo také finanční postih. Ten může dosáhnout výše jednoho měsíčního platu, což je nyní 75 900 korun hrubéh je trestně stíhaný.
  Myslím, že finanční postih ve výši jedné koruny by byl odpovídající.

 14. (5) Souhlas (až na tu Moravu). Nejspíš to bude tím virem, co jsem na něj dával odkaz a zasažena prý může být až polovina populace.

 15. Zdá se, že scénáristické řemeslo upadá nejenom v EU, ale i v USA. Když byl teď na návštěvě USA Makroň a s Trumpem se vodil za ručičku jako ve školce http://1url.cz/It87A – chlapci mimo jiné sázeli dub. Dub zasadili, načež se počkalo, až všichni vypadnou, dub byl vykopán a přestěhován do karantény, kde ho budou odborní pracovníci devadesát dní pozorovat, jestli se na něm neprojevuje nějaká evropská choroba. Nepřipadá vám to jako šaškárna? To kurňapes nemohli Frantíci poslat tak deset dubů do USA před třema měsícema – pro sichr, kdyby nějakej stromek chcípnul, nebo byl fakt vadnej – a prezidenti by zasadili jeden z nich a on už by zůstal na místě kam patří? Asi to takhle nefunguje a s mým způsobem uvažováníevidentně nemohu být americkým či francouzským prezidentem, ba ani jejich poradcem. 🙁

 16. Tezi o odtržení hlavního města, resp. hlavního města a jeho okolí mám rád a rády bych ji jednou zažil.
  Co budou ty davy úředníků a konzultantů dělat ? Komu budou prodávat svoji „práci“ a „služby“ ?
  Protože mne nenapadá nic, co bych z hlavního města potřeboval. Může mi někdo napsat něco užitečného, co mají jenom v Praze nebo Bratislavě ?

 17. ptakopysku,
  dub ???? K velikému tomu tam se přichyl dubisku…
  Ale jinak dub milovali i Keltové i Germáni i Slovani… 😀
  Zasvěcován byl Thorovi, Perunovi i Diovi. Hromovládným bohům.

 18. Zdá se, že Rusové vojenské základny třetích států na syrském území nikterak nechrání.

  Zatím zřejmě nemají čím.
  Radar systému S 400 sice registruje větší část leteckého provozu nad Sýrií, ovšem jeho účinnost je limitována reliéfem terénu. Nízkolétající střely s plochou dráhou letu nemusí registrovat, ostatně obrana bodových cílů je kšeft pro Pancir S1. A těch očividně není v Sýrií dost.
  Těch Syřané kdysi koupili 50 kusů ( 10 přenechali Iránu)adost pochybuju, že by jich Rusové měli o moc víc než k ochraně Hmeimimu a Tartúsu.
  Ale lety dopravních letadel mezi Sýrií a Euskem se zvýšily.

 19. Hezký překlep – Rusko a Eusko (tj. EU) 😉

 20. Dub. Je to strom z Belleau Bois. Tam došlo v červnu 1917 k prvnímu nasazení amerických mariňáků proti Němcům. Z této krvavé bitvy pochází jedna slavná věta. Cit.: Francouzi byli velmi vyčerpáni, celou noc ustupovali skrz americké linie. Jeden francouzský major nařídil kapitánovi Lloydu Williamsovi, aby se svými vojáky ustoupil. Odpověď, kterou dal Williams francouzskému majorovi, vstoupila mezi mariňácké legendy: „Hovno a ne ústup. Právě jsme sem dorazili!“

  Kdo si chce počíst, tak velmi poutavě je bitva popsána zde: http://www.radiodixie.cz/clanek/americane-v-1-svetove-valce-bitva-v-belleau-bois

 21. 3 Příště až se pokusím o vtip, připojím důvodovou zprávu.

  5 Pavle, zajisté, že voliči. Jenže ti se vyměňují daleko obtížněji než panovník.
  Jenže je demokracie, je to v pořádku. Nechápu přoč někteří nějakému systému vlády, například demokracii, přičítají nějakou, v tomhle případě pozitivní, kvalitu.

 22. ptakopysku,
  jach pťák. No, tak to fakt mohli tu karanténu odbýt předem.

 23. Matzurko,
  copak lodičky, lodičky jsou povinnost u hlav korunovaných i volených zástupců. Ale já jsem si u jedné fotografie prezidentských dam http://1url.cz/GtxLj vzpomněl na staré české přísloví „Ženská bez prdele je jak tejden bez neděle“. Známý si užasle povzdechl: „Takhle to vypadá, kdyz někomu rostou nohy rovnou ze zad.“

 24. 28-to je prostě láska, na věku, prdeli ani ničem jiném nezáleží 😉

 25. Dokonce Kate Middleton, když šla s miminkem pár hodin po porodu domů z porodnice, měla na nohou lodičky se čtyřpalcovými jehlami. Kam se na ni hrabou dámy na trávníku!

 26. NoName,
  je fajn, že trefili pohlaví alespoň geneticky.

 27. Jinak na Macronovi je vidět, že to v ruce moc často nedrží 😉

 28. quivisi
  stará moudrost praví, že ženská je jako guma – dokud se mačká, nestárne.

 29. Dobré dopoledne,

  „… a nahlédnu do diskusí na Novinkách, Aktuálně a Idnesu, tak mám obavu, že nějaké právnické disputace ohledně Ústavního pořádku a jeho případných následků jsou víceméně akademické“

  nejsou víceméně akademické, jsou ryze akademické a běžnej volič jim nerozumí. A vzhledem k tomu, že má s vznešeně hovočícími a akademicky debatujícíci rádobyautoritami tu zkušenost, že na něj serou, s prominutím, že na něj ohnujou nos a mají ho za blbečka, tak volí ty , komu aspoň trocu rozumějí a kdo se tváří, že na to, co trápí je, by mohli aspoň slyšet.

  ostatně představa státu, kde by bylo volební právo omezeno na ty, kdo rozumí učeným disputacím ústavního soudu je docela hrůzná. 😀

 30. Pod diskusí ke Klausovi jsem narazil na termín standartní pohlaví. Tak jsem si to představil. Nějak jako obraz od Mládka, FRČ nebo někoho podobného.

 31. GDPR v praxi 🙂
  —————————-

  Reálná SMS komunikace: Neznámé číslo, 16.4.2018 10:01 :

  Chcete půjčku s úrokem 3,99% p.a.? Odpovězte „ANO“ a my Vás budeme kontaktovat. Pouze pokud nejste v insolvenci nebo nemáte exekuci.

  Odpoveď, 16.4.2018 10:02 : Jděte do prdele!!

  Neznámé číslo, 20.4.2018 01:41 :

  Touto cestou bychom se Vám chtěli omluvit za obtěžování formou SMS a oznámit Vám, že Vaše číslo bylo z našich databázi smazáno.S přáním pěkného pátku, Xxxxx (HR oddělení)

 32. „Souhlas (až na tu Moravu). Nejspíš to bude tím virem, co jsem na něj dával odkaz a zasažena prý může být až polovina populace.“

  mno, a mysláš, Karle, že ten virus ví, kde jsou hranice a držíse jen v Česku?

  Moho by být zajímavé udělat výzkum, jak volá nakažení a nenakažení….Možná by to přineslo překvapující výsledky 😀

 33. T: Ta tvoje musela být v mládí opravdu šťabajzna…..
  M: Já nevím, to jsem ještě nebyl na světě……

 34. Copak lodičky …
  „Prezidenti USA a Francie Donald Trump a Emmanuel Macron za dohledu svých manželek zasadili strom přátelství před Bílým domem.“

  Zrovna odešel ovocnář, kterej nám prořezal stromy. Nabídli jsme mu kafíčko a u toho kafíčka nám líčil, jak prořezával strony u jedné zdejší madam, známé jako ta chytrá, co všechno ví, všechno zná a jak ho poučovala, jak se má správně roubovat. 😀

  No jo, oni by to ti chlapi bez ženskýho dohledu asi nezvládli 😀

 35. 36 Honzo, standartní pohlaví? Asi vyjádřené duhovou standartou. Jakékoli jiné než standardní.

 36. 24, 27 – tak velké nebo malé? To byla vážně míněná otázka. I když, jak jsem už uvedl ve 4, kladl jsem ji pod vlivem.

 37. maYdo,
  bylo by zajímavé podstrčit ovocnáči i té madam Erbenovu detektivku Pastvina zmizelých 😀 😀 😀

 38. Ptakopysku,že mně to řešení z Pastviny zmizelých nenapadlo před léty…:-D

  Ta osoba totiž byla letitá přítelkyně mojí máti a máti k takovým osobám chovala neomezenou důvěru a vždycky dala na její rady. Většina našich hádek byla na téma „ale aninka řekla, že…“. Konec konců, kdyby mně to napadlo, tak už bych, díky polehčujícím okolnostem, kterí by soud zajisté uznal, už měla odsezeno.

  ale je otázka, jestli by to stálo za to, máti je na pravdě boží a ta dáma sem už o dvou holích nedoleze.

 39. Aero,
  už jsyte se byl nechat na ten vir otestovat ? 😀

 40. A po starostovi Londýna je muslimem i nový britský ministr vnitra. Samozřejmě je umírněný až nepraktikující.

 41. No, taky by to chtěla zjistit, jaký je výskyt viru mezi těmi, co se věnují poltiice. Řerkla bych, že tam bude promořenost docela vysoká 😀

 42. Oni všdci teď zjistili taky, že nesnášenlivost je nakažlivá, tak třeba další krok bude, že to způsobuje ten samej virus 😀
  Tím se eticky a morálně zdůvodní, že je nutno dát závadné obyvatelstvo do karantény a pak už nebude nic bránit budování dokonalé prolešnosti a vítězství pravdy a lásky nad nenávistí.

  no nic, jdu přesázet ibišky….

 43. „dokonalé prolešnosti“ společnosti, mělo být…..

 44. Zdravím v mezisvátečnu. Slunko pálí, a co nespálí slunko, vyfouká-dosuší silný vítr.
  Ale mám i dobré zprávy. I když osobní. Volal mi nejstarší vnuk, že už jsou výsledky přijímaček na osmiletá gymnázia – on dělal zkoušky na dvě – a v obou případech obsadil 8. místo. Takže přijetí jisté.
  Martine – 3 – na tuhle otázku tu chybí Rpuť. Já, coby nečeštinářka, bych použila obě, jak velké tak malé. Malé „d“ v případě, že by v textu byla formulace „důvodová zpráva k návrhu zákona“ v obecném významu, že něco takového může existovat, velke „D“ v případě, že by následovala přesná specifikace zákona, ke kterému ta důvodová zprava byla činěna. Ale za správnost nedám ani nehet na malíčku levé ruky. 🙂

 45. Hm, tak tady teď větřík lehnul,slunce zašlo, ale od ibiškú mně vyhnalo zahřmění a kapky objemu cca velkýho panáka.

  tak jdu zatím zagooglit, jakou zem namíchat pro africkou fialku a anturii.

 46. Druhý ústup do předem připravených pozic. V mezidobí jsem stihla přesadit poslední ibiček a dvě fialky. Zřetí čeká v kýblu s hlínou, až se deštík přežene. Tahle přeháňka, pokud radar nekecá, by měla být poslední.
  Jinak je to typickej apríl, prší, hřmí a sluníčko do toho svítí. Duben si to asi chce na poslední chvíli ještě užít.

 47. Dano, není důvod dráždit, to jsou takový přepršky, co zmáčej, ale nezalejou.

 48. Moje dítě skončilo na 120 místě a hráli jenom 60. Matiku měl skvělou (tu má po tatínkovi), ale čeština propadák (a tu může mít jenom po matce). Depresi z toho nemá, zopakuje za 4 roky.

 49. NoName, mladí to brali taky sportovně. Neudělá-li letos, pokusí se za dva roky dostat na šestiletý jazykový gympl – tam by ho možná rodiče viděli raději. Ale mladý byl na dni otevřených dveří, zalíbilo se mu tam a tak se připravoval. Sám. Rodiče mu koupili jakési testy a mladý si je zkoušel. Když mi dcera vykládala, jak všichni známí zajišťují dětem přípravy, doučování, kurzy i osobní kouče (ceny od 7 tis. výše) tak jsme nabyli dojmu, že budou mnohem víc nabiflovaní a připravení než Vojta. Překvapil.

 50. TAk osobního kouče jsme dceři neopatřili, ale zkoušky nanečisto se nám osvědčily. Ale to už je dávno, pradávno…. Dnes je naše tehdy budoucí gymnazistka v polovině bakalářského studia.
  Ale udělala podobnou zkušenost s vejškou. Hlásila se na stejný obor jako jedna spolužačka. Dcera se rozhodla někdy v septimě na základě testů a porady s poradkyní přes volbu povolaní, spolužačka byla rozhodnutá od nějakých deseti let, nastudováno měla, odbornou literaturu četla. Dcera už moc té literatury načíst nestihla, ale nakonec je to ona, kdo studuje zvolený obor.

 51. (39) Podle světového dění se nezdá, že by se virus omezoval na Česko.
  (48) Stačí, vidím-li na vás účinky.

 52. 63
  Já je zase vidím na Vás :-D, a už hodně dlouho 🙂
  Zřejmě jste to chytil už v časném mládí 🙂

 53. V každém případě je 8. místo skvělé. A pokud ho to tam bude bavit… Tak je na 8 let vystaráno.;)

 54. (64) ve vašem případě zřejmě někde na PŠM, tam vykládali stejné hovadiny jako vy.

 55. Já na PŠM nikdy nebyl, doktorů se netýkalo 😀

  Byly privilegia i na vojně.

 56. Prý něco Izraelci chystají v Sýrii. Netanjahu má prý v 8 večer promluvit v TV

 57. Dámy, už máte vypucované košťata ?
  Za chvilku začínaj slety 🙂

 58. pánové, Vy zřejmě trpíte obecně rozšířeným předsudkem, že politická orientace nějak souvisí s inteligencí…..

 59. Dobrý podvečer vespolek,

  Dano, vnukovi blahopřání a držím palce, ať uspívá i nadále :),

  NoName,
  jo, zdravý přístup – navíc třeba se potomek rozhodně specializovat. Mí synovcové mají každý jinou střední školu – jeden grafickou, druhý ajťáckou – oba pokračovali v oboru i na vejšce a posléze v oboru i pracují. Inu, Praha má své výhody, menší města takovou nabídku nemají.

  Halle,
  si piš, kolikrát vyjde Beltaine na úplněk 🙂 ? I když za naši rodinku to zvládá dcerátko, neb se dole ve vsi staví májka a slezla se tam parta z její bývalé třídy ze základky. To se pak zase dozvím drbů 😀

 60. Matzurko,
  četla jsi Narrenturm od Sapkovského ?
  A pokračování ?

 61. Jo, pravda, dnes je úplněk. No, tak moje dcerátko prý tento večer stráví na koleji s Big bang thery, neb prý má odevzdáno a zaslouží si to.
  Takže drby žádný, ale já mám dnes vybráno díky povídavému ovocnáři 🙂

  A my meme ten Belthine téměř z první ruky, louku, kde se pálí máme hned za silnicí. Ale kvůli stromům máme zatím jen zvukovou kulisu. Teď v první fázi hlavně dítěcí povyky, později bude nahrazeno chórem opilců. Ale to už nás možná z terasy vyžene noční chlad….

 62. Big bang ther = big bang theory neboli Teorie velkého třesku 🙂

 63. Halle,
  četla. A má bejt 😀 ?
  Mám kořeny pravděpodobně keltské, Slovanské, Uherské a ten zbytek jsem ještě nedopídila (ale mitochondriální haplotyp mám z daleka a z pradávna). Já si, tím pádem, můžu klidně vybírat, co v dnešní čarokrásný večer i noc budu činit.
  Nejpravděpodobněji se rozložím s dalším knihou od Sira Pratchetta a šálkem cejlonu na své oblíbené kanapátko, a v době tomu příhodné si spokojeně zalezu pod peřinku. Jestli si zase chlapi dole ve vsi dají po papulích jako vloni, tak je to asi nejrozumnější varianta 🙂 Možná slzu mačkadlice by to chtělo.

 64. Matzurko, je tam popis jednoho sletu, který mio připadal roztomilý. 🙂

 65. Dámy, nepodceňujte to a bacha na boční vzdušné proudy… Např. kolem Cukráku, Ještědu, Kleti, Javořice, Blaníku a hlavně Radhošti… Při skupinovém letu pamatujte na předpisové poziční osvětlení, vlevo červené, vpravo zelené, vepředu a vzadu bílé… Letová hladina je doporučována do jednoho kilometru nad povrchem… A návykové psychotropní látky používat až po přistání…
  Se divím, že ještě Evropská Můmije nevydala závaznou směrnici…

 66. To předchozí, stejně jako toto, je PeS… Jsem přihlášen jako domácí pán a mažu ten spam… A že je ho požehnaně…

 67. Krnda&co zřejmě chtějí být co nejoblíbenější. Zakázali ohně, i kdyby u nich byli hasiči. Přitom vítr v Praze odpoledne utichl.
  V dobách dřevních jsem se účastnil čarodějnic v Chuchli a v neděli se jelo (sázková kancelář) na prvomájové dostihy do Lysé nad Labem. Než dostihy odpoledne začaly, občerstvovali jsme se po náročné noci na zahradě restaurace u Václava, bavivše se kolem procházejícím a projíždějícím průvodem Halladinů všech věkových kategorií, vybavených alegorickými vozy.

 68. 🙂
  Halladin je jen jeden 🙂 , a na Chuchli nikdy nebyl 🙂

 69. Vidím, že někteří se snaží udržet blog co to dá, zatímco jiní se pouze buší v hruď s pokřikem já su tu taky a navíc jeden samojediný…a když to nepomůže mám v záloze těžší kalibr, třeba tarase….
  PeSi a spol – doufám, že se nakonec podaří ten nápor zdolat.

 70. Dano, to udržování blogu bych fakt nechala na těch, kdo ví, co a jak. Ti ostatní radši, ať se radši buší v hruď, než aby do toho šťárali a něco rozšťárali.

 71. maYdo 🙂

  šťárat může jen ten, kdo má přístupové heslo do systému 🙂

 72. Dobrý večer,
  přes všechna varování jsme zažehli oheň. Na rozdíl od pražské náplavy to umíme zažehnout i uhasit. Společnost se před chvílí ve spokojenosti rozešla, moje nejmilejší už leží a já pozvolna sbírám, co má být sebráno.

  Na obloze se producíruje neuvěřitelný úplněk a vedle něj něco jasného, co by někdo mohl nazvat hvězdou. Na hvězdu je to příliš jasné a tak astronom amatér by řekl, že je to Večernice (Venuše). Ale je opravdu hned vedle a krásně jasná.

  83 – i když volovi napovíš, on na to nemá.

 73. Ale já vím, Halladine 🙂

  ale nějak jsem měla dojem, že Dana žádala, abychom naběhli na brigádu všichni, což má v případě úklidu blogu svoje jistá úskalí.

 74. 88 – může být – jsem jen pasáček.

 75. Halladine, tak ty jsi nikdy nebyl v Chuchli? Jakto tedy, ze Ti tak chutna obrok?

 76. Pm,

  začínáš blbnout, anebo to máš už dlouzho ?

 77. 89

  Houby, maydodo, Dana nic nežádá, je si do mě rýpla.
  Holt jsem jí už dost dlouho nesympatický 🙂
  Bývalo kdysi jinak 🙂

 78. Dobré ráno,

  kdo může a má koho, tak hybaj pod třešeň a líbat!

  Osobně namířené útoky se mi nelíbí a vulgární jsou i bez použití sprostých slov.

  93 – Halladine, zkus se někdy zamyslet nad tím, proč ti řada komentátorů vyčítá některé postoje a reakce. Na všechno totiž musí být dva. Mimochodem, tvoje definice kontraktu asi před dvěma dny odhalila všechna nebezpečí znalostí z Googlu. Já dokonce našel, od které internetové krávy jsi to opsal.

 79. Martine, tak dej vlastní definici kontraktu, když ta má je špatná 🙂

 80. Najdi si to. Napsat, že kontrakt je kupní smlouva, může jen člověk neznalý. Kupní smlouva je jen jeden z mnoha závazkových vztahů.

  Ale neuhýbám – kontrakt je vždycky nejméně dvoustranný vztah, ve kterém se strany zavazují a upravují vzájemná práva a povinnosti. Pacta sunt servanda.

 81. Jak jsem se dočetl, bdělá magistrátní moc (v Praze) nasadila hasiče na trestání občanů, kteří si dovolili nedbat zákazu a zapálili čarodějnické ohně.

 82. Přikyvování jednomu názoru je IMHO návyk doby komunistické a v demokracii bych ho nečekal.
  Odsousezní nščeho bez přetení mi připomnělo: Graecum estm non legitur.

 83. On je nekde závazný „contract“ na to, že ty 2% HDP jsme povinni (to mi vyplývá ze „závazně“) ročně hazet do kanálu ?
  Tedy resp. kupovat zato zbraně z Emeriky ?
  Např. vrtulniky, ktere bude nutno za dalsich 1500 mio předělat ?
  Poučte neinformovaneho maroda.

 84. Martine,
  na jedné straně mi vyčítáš, že googluju, na druhé straně mě ke googlování vyzýváš 🙂
  Trochu schizofrenie, Ne ? 🙂
  Ale kdybychom pominuli to, že není zvykem u nás nazývat mezinárodní dohody kontraktem, tak je problém v tom, že kontrakt je závaznej, jehož nedodržení má právní a finanční důsledky, tak ono prohlášení členů NATO o 2% výdajů na zbrojení je nezávaznej kec. Není to mezinárodní smlouva, která by byla projednána příslušnými parlamenty a ratifikována, jak je zvykem u mezinárodních smluv.
  A co se týká oné hádky s Aerokarlem. Rusko má 140 miliónů obyvatel – kolik májí USA a EU ? Jen USA mají 2x silnější letectvo než Rusko. Přidejme letadla evropských členů NATO.
  Jaký je poměr HDP ?
  Co se týká ruského zbrojení – Rusko má vyvinuty docela dobré letadla, ale kolik jich dostala ruská armáda ? Násobně víc jich Rusko vyvezlo.
  Mohl bych uvést spoustu příkladů výzbroje, které se Rusům nedaří dovyvinout. Ať už jsou to ponorky , fregaty, problémy s vývojem ponorkových strategických raket Siněva, které imrvére padaly při startu.

  Slavnej (a vynikající) tank Armata, kterého vyrobili tuším 10 nebo dvacet předsériových kusů, ukázali na přehlídce v Moskvě ale sériová výroba neběží.
  Ani hned tak nepoběží.

  Ruská obdoba stealth letadel sice létá (asi 10 prototypů, ale vývoj není hotový, a kdy se začne vyrábět bůh ví. I Číňané Rusy předběhli.
  A mohl bych psát dál.

  Takže moje tvrzení, že Rusko nepředstavuje hrozbu je reálné.

 85. Titulek na aktualně:
  Hasiči v Praze řešili o čarodějnicích osm požárů. Kvůli zákazu ohňů je uhasili

  a) Vatra s čarodějnicí není požár.
  b) Nadále se bude zřejmě hasit „kvůli zákazu ohňů“. Takže vznik požáru je v rozporu se zákazem ohňů a jako takový bude nejen řešen, pak uhašen a potřestán.

 86. Tutulek iDnes:
  Soudce: Trestat kolegy si neužívám. Ostuda je pro ně horší než snížený plat.

  Podotýkám, pro něj je ta ostatu horší, ale co pro ty, co má trestat? Ti asi jednají podle názoru: Ostudy se nebojím, na množství nehledím.

 87. Halladine, kroutíš se jako přeseknutá žížala.

  Koho jsi dnes pod třešní políbil?

  Tady je (jako obvykle) zase krásně. Deštíčky nalevo i napravo, ale u nás, jako u Dany, nic. Včera se to hodilo, ale zahrada a pole trpí. Čarodějnice odletěly až po půlnoci, protože v sobotu se jich sejde ještě mnohem víc. Máme co slavit.

  Carpe diem.

 88. No, u nas v Uvalech velky ohen povolen, uprostred prasneho placku s polomerem asi 15 metru, po akci dramaticky uhasen pozarniky…

  Aspon z toho deti mely zazitek…

 89. Martine, nikoho jsem dnes nepolíbil . Mám předstih – v neděli dceru a vnučku – stavili se cestou z Prahy. 🙂
  Ale pod třešní to nebylo.

 90. A kroutíš se spíš ty, Martine.
  Od kontraktu k líbání pod třešní je hóóódně daleko 😀

 91. Dobré dopoledne,

  letos, MArtine s tou třešní žádná sláva, všechny jsou odkvetlý. I tady v podhůří. Ale odkvetly dobře, pokud nepříjde nějakej zákeřnej mráz, mohla by konečně po několika letech být slušná úroda.

 92. Dobrý den,

  včera jsem dal ŽD slib, že vynesu koš a vynesl. Já myslím, že smlouva (kontrakt) je každá interakce, kdy si dvě (a více) strany něco slíbí. Někteří si ještě podávají ruce a říkají „deal done“, ale to je podle mého názoru nadbytečné. Sdělím, že něco udělám, tudíž jsem se zavázal. Stejné jednání očekávám od druhé strany. Pokud se tak nechová, porušil kontrakt a vymažu z „paměti“. Když se mně něco nechce dělat, tak neslibuji. Faktem je, že někteří považují sliby za „slova bez obsahu“ nebo „slibem nezarmoutíš“. Byla tady debata o manželství, což je také kontrakt.

 93. Šimone ad 99 – kdyby ta vláda byla co k čemu, tak řekne:
  Ano, 2% na obranu dáme!
  Jeden americký generál kritizoval stav našich silnic, že prý ohrožuje akceschopnost celého NATO.
  Tak je dáme na opravu našich silnic!!

  A bylo by!

 94. smlouva (kontrakt) je každá interakce, kdy si dvě (a více) strany něco slíbí. Někteří si ještě podávají ruce a říkají “deal done”, ale to je podle mého názoru nadbytečné. Sdělím, že něco udělám, tudíž jsem se zavázal.

  Proto právníkům kvetou kšefty, protože takhle to nefunguje :_)

 95. 109

  Vždyť můžou po skvělých německých a polských dálnicích 🙂

 96. (99) Existuje náš slib na investování 2% HDP do obrany. Zda je vhodíme do kanálu nebo užitečně využijeme, to už je na nás. Bohužel už jsem dlouho neviděl ministra či dokonce ministryni, který/á by v tom ohledu vzbuzoval/a důvěru. Ti ovšem nejsou z USA, ani na předělání.
  (100) Já se hádám jen tam, kde to má cenu. Z keců, kterými mne uspávali kdysi dávno na tom PŠM i jinde, si maximálně dělám legraci. Zvláště, pokud průkazně protiřečí skutečnosti.

 97. Halladine,
  Němci mají vyzkoušeno, že po českých silnicích se utíká nejlíp. Tak proč by NATO nevyužilo německých zkušeností z jara 1945?

 98. Dobré zas ráno… 2 martin ad 94 – třešně už jsou odkvetlý… Teď krásně rozkvetly jabloně… Takže když už přenášet bakterie, tak pod jabloní…

 99. Martin si v milostném zápalu nefšim, že ta kvetoucí třešeň pod kterou se líbal je odkvetlá.

 100. Jo a jinak bacha, ať vás při tom líbání neposere kulásec… Ale ten řádí až večer… (Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdliččin zval kulásce hlas, kde borový zaváněl háj)
  No jo, pod tou borovicí bylo patrně již nasráno… Když to tak zavánělo…

 101. No a jinak, ze 77 000 jsme už pod 50 000 – to není špatný, vzhledem k tomu, že ten server to umí mazat jen po 90…

 102. Jo a zase to má být PeS – přepsalo mě to při odesílání…

 103. Aero, my taky zvyšujeme. Ono to totiž rozumně rychle udělat nejde.
  Napřed se musí počítat, vybrat druh výzbroje, kterej koupíme , spočítat co bude stát jednak nákup a taky jeho vydržování trvale. Samotnej nákup dělá jen 1/3 výdajů na zbraň během životnosti.
  Pak se musí vypsat výběrové řízení , někdo ho vyhraje, a pak se 2-3 roky čeká , než příjde na naši zakázku řada a zbrojovka to vyrobí.
  Jistěže to jde rychleji, pokud se koupí nějakej zastaralej skoro šrot , co jiné armády vyřadily. Těch jsou plné sklady.
  Nám nabídli Španělé nákup postarších Leopardů. Naše komis přiletěla , koukla, zhrozila se nad technickým stavem a odletěla.
  Tak zvýšili vojenské výdaje V Pobaltí.

 104. K těm smlouvám a slibům – jeden povídal:
  Když manželce slíbím, že něco udělám, tak to udělám. Není třeba mne každé dva měsíce o to upomínat.

 105. Titulek aktualne.cz:
  „Příště budeme v koaliční smlouvě řešit i přílet Marťanů, kritizuje Vondráček požadavky ČSSD“

  Pokud by ti Marťani přiletěli na příkaz Paroubka a chtěli si odnest Babiše, tak by se to v té koální smlově řešit mělo!

 106. PeSi, to mažete přes systém WordPressu ?
  Nešlo by se připojit rovnou do webového prostoru přes ftp a vymazat ceklej adresář ?

 107. No, kdyby zničehonic přiletěli Marťani a odnesli si Babiše i s Paroubkem, tak bych jim ani neměla za zlé, že to nebylo ošetřeno v koaliční smlouvě.

 108. Dovoluji si připomenout některým ftipálkům, že v našich horských údolích je všechno nejméně o 14 dní opožděné. Takže třešně dokvétají, úroda bude mizerná, protože se vloni musela likvidovat mnohá včelstva.

 109. 100 Halladine, jeví se to tak, že z něčího pohledu sto čtyřiceti milionové Rusko, čím je slabší, tím více porušuje lidská práva, svobodu, ohrožuje světový mír a všeobecně je víc a víc nebezpečné. A úměrně tomu a přírodnímu bohatství nacházejícímu se na jeho územi je žádoucí ho zkrouhout.
  Naopak více než jedenapůlmiliardová po surovinách hladová Čína…
  Probuzení do reality bude nepříjemné.

 110. 124 Martine, neboj, trh to zařídí. Doveze se. Kamion k vám do kopců ještě projede.

 111. 60 No Name, z excelentních češtinářů ale za to horších matikářů bude například PeS nadšený. A to, zatím, v nejsou genderologické testy. Nebo dokonce “ náš se nedostal, sice dobrý, ale testosteron nad normu“.
  Předpokládám, že Tvého nadaného matikáře převálcoval všeobecně lepší průměr, kterému ty češtinářské jazykové rozbory budou globálně hodně platné.
  Takhle nastavený předfiltr, který může vyřadit děti perspektivní například pro ČVUT, je neštěstí. Neštěstí, debilita to je.

 112. 122

  No já když konřilo staré bloguje tak jsem si to svoje stáhnul a vypálil na CD
  Na zaplacenej web mi jeden kámoš hodil novej systém ( celkem docela blbej, tenhle Šuimavákův Worgpress je mnohem lepší.¨) Do Archívu jsem tomu nahrál celé staré Pavouky.
  Včera jsem si řekl , že to celé smažu, a nahraju WordPresss.
  Dnes dopoledne jsem se po mnoha pokusech dostal Total Comandérem přes ftp na onen web, našel ve struktuře souborů archiv pavouků, a za dvě minuty pavouci nebyli.
  Myslím, že něco podobného musí jít i s těmi spamy. Taky se asi shromažďují v nějaké „čekárně na schválení“

 113. 2 Schumi – o5 čuníš účet bez hostinskýho… ad:
  „60 No Name, z excelentních češtinářů ale za to horších matikářů bude například PeS nadšený.“ – opravdu tomu tak není… Ten jazyk má svou logiku – a tak byl stavěn už od středověku. A já byl opravdu rád, za našeho češtináře na gymplu, což byl současně latinář, kterej nám ta pravidla demonstroval na latině s její přísnou logikou. (qa bez logoky není matika…)
  Kdyby to opravdu byl excelentní češtinář – s pochopením pro kořeny a stavbu jazyka – tak by tu matiku k tomu hravě zvládnul… Ale to by pak byl Karel Oliva, kterej tu matiku má už dávno hravě zvládnutou… a musím se přiznat, že mezi dnešními češtináři nějak nevidím nikoho na úrovni Karla Olivy… Jo, na mezinárodní úrovni v oblasti tvorby jazyka – glotologie, tam bych viděl – Venca Blažek…
  No, ne nadarmo jsou oba moji spolužáci a opravdu ledacos v životě dokázali. Se vší skromností musím prohlásit – byl to tehdá požehnaný ročník… a jsem tomu rád, že mám takovéhle spolužáky…

 114. Halle, neřeš to! To je problém serveru a jeho administrátora!
  Na tom je řada blogů.
  FTP a administrátorský přístup mi provozovatel odmítl dát, že bych měl přístup do všech blogů.
  Takže ty rady jak si pomoci pomocí totcom jsou marné.

  Ten systém je prolomen, protože je neaktualizovaný.
  Zatím to pořád vidím na přesun dat na svůj server. Ale to není dnes…Měl jsem a mám zatím jiné, důležitější starosti. 😉 😀

 115. Břéto, tak to je blbý.
  Já to mám u station.cz a administrátorskej přístup a FTP má každý. Samozřejmě jen ke svým stránkám.
  Je mi Vás dvou líto.

 116. 2 Šumavák – díky… Já to nechtěl vyvoslovat, vyvoslils to Ty… řekl bych, že i normálnímu BFU by asi došlo, že kdyby to šlo jinak a rychleji, tak bychom to asi udělali na netrávili na tom takovou spoustu času… Já to teď prohovořím, uvidíme. No a mezitím – trpělivostí k přijatelným výsledkům…

 117. Pánové, já vám děkuji za tu trpělivost a gratuluji i k těm přijatelným výsledkům. 🙂

 118. Za dobrotu ( a snahu pomoct) na žebrotu.
  Já fakt netuším, jak jste schopní a znalí…..
  A jak říkala moje slovenská tchýně , dejž ji pámbu věčnou slávu, opýtať sa nie je hriech….

 119. Já fakt netuším, jak jste schopní a znalí….. a že ten poskytovatel je tak nemožnej…

 120. 129 PeSi, „Znám jednoho takového…“

 121. Dobrý den. Petře: Myslím, že je to vhodné a motivující. A teď kam jsem dal ty kabelbindry…

 122. Tak Írán prý taky přesouvá ambasádu do Jeruzaléma. Veškeré íránské dokumenty už tam totižto jsou.
  A jinak NoName za neúspěšnou češtinu rád není, ale mladému s ní nepomůže, protože nemá jak.

 123. 139
  %ZHe se ten Netanjahu nezmínil o izraelském jaderném programu 🙂
  Připadá mi humorné, že ten, co zatlouká vlastnictví jaderných zbraní vyčítá totéž jiným.

 124. 87 a 88 martine TT a halladine – hvězdopravné upřesnění – Je to (byl to) Jupiter, oba s Měsícem ve Vahách. Jupiter jako vždy doprovázen svými milenkami (ci :-)) Io, Ganymed, Callisto a Europa, které jsou snadno ke spatření obyčejným triedrem. Saturn teď vychází až po 2 v noci a Mars až po 3. Na ty si musíme ještě nějaký měsíc počkat aby byly vidět večer. Jsou ovšem planety teď hanebně nízko díky sklonu drah k ekliptice. Během 6 let se to zlepší :-).

 125. Oteplovači,
  já psal prý. Bylo to na jiném webu, a já po tom nepátral.

 126. NoName,

  nemám dojem , že byste měl problém s češtinou. Možná ,že máte míň chyb než já 😉

 127. NoName,
  pokud bych si měla vybrat, tak je lépe umět matiku a méně češtinu než naopak :). Nakonec, čeština není světový jazyk…. a k přijímačkám na ČVUT ji fakt extra spešl umět nemusí.
  Kamarád má kluka s IQ do Menzy, ovšem lehkého dyslektika, takže jazyky mu šly… šejdrem. Už je to déle, ale měl trochu hřebínek, a tak se na přijímačky do primy nijak nepřipravoval. No, zůstal pod čarou – na odvolání by ho asi vzali, ale rodičové se rozhodli, že ne, ať trochu splaskne. Zbytek devítiletky trpěl jak zvíře. Každopádně do prváku na zdejší „matfyz“ (už spíš jen tradicí, ale pořád nejlepší) gympl pak udělal v pohodě, a od prváku dojížděl na kurzy pro gymnazisisty na matfyz PřF UK. Nevím, jak z jazyků odmaturoval, každopádně teď už je snad v magisterském studiu – teoretické programování na výše uvedené fakultě.
  Ovšem rodiče jsou stejně přesvědčeni, že na stará kolena je spíš uživí mladší syn, kterýžto má sice IQ obdobné, leč dyslexie poněkud znatelnější, a vzdělávání má dost na háku… za rok bude maturovat na zdejší střední elektro, a myslím, že na vysokou taky půjde, byť ne jako premiant ročníku.
  Je fajn, když to dětem vyjde, ale hodně záleží na konstelaci – učitelů, spolužáků i toho, jak se pak potomek s dalším vzděláváním popasuje.
  A ty testy dělá CERMAT…

 128. Tak to jóó, CERMAT, to jsou přes češtinu borci. Jestlipak se pan ředitel už doučil shodu podmětu s přísudkem? 😀

 129. 144 Samozřejmě, že nejlepší je být geniální na všechno včetně tělocviku 😀
  Leč když by bylo na výběr, tak na matematiku. Z jazyků na komunikační úrovni „domluvím se, ale učit to nebudu“ angličtinu. Další jazyk nad mateřštinu je bonus. Místo lingvistické úrovně češtiny rozhodně jazyky jak C+ a podobně. Což dává daleko lepší perspektivu než živoření jako učitel češtiny na základce či střední.

 130. Ježkovyvoči…asi se budu muset stydět, že vnuk ty přijímací zkoušky zvládl docela slušně. I když i já vím, že při přijímacích zkouškách nejde o to, zjistit znalosti uchazeče, ale o to, nachytat uchazeče …

 131. Dano, nenechat se nachytat se taky musí umět.

 132. Matyurko,
  v určité fáyi svého života přestoupil na islám, možná proto, abz je mohl studovat.
  Pak už nebzla ˇoficiálně ) cesta zpět.
  S křešˇsťanem se budou bavit muslimové docela v pohodě, ale konvertita z islámu na křesťanství je odepsanej,nikdo bz se s ním nebavil – a k čemu by mu bbyly jeho znalosti ?

  Takže oficiálně je pořád muslim.
  Kdesi jsem četl, že je jen jedna kategorie v očích muslimů horší než konvertita na křesťanství -ateista.
  Říkat to o sobě v muslimské zemi je prý o hubu, nebo dokonce o krk.

 133. Mě zaujalo něco jiného – když tak člověk čte toho pelikána – je fakt Okamura takovej extrémista, jakého z něj dělají ?

  Anebo člověk, který si snad ani neuvědomuje, že jeho názory jsou vlastně ještě příliš učesané ?

 134. Martine, mně přežil z pěti úlů jeden. civěl jsem jako puk, protože mezi rámky ani na dně nebylo mrtvolky.Jasný emerický kolaps včelstev. Náhodou jsem ale předevčírem otevřel můj starší mail a bylo mi vše jasné. Měl jsem tam tři vzkazy ze začátku dubna, že budou práškovat les přípravky, které jsou pro včely toxické. Takže je mám ráno uzavřít a večer vypustit. Navíc ve všední den, kdy normální občan pracuje. Nejbližšího kolegu mám cca 2 km a ten se s bolavými koleny a dnou sotva plouží. Navíc nemá mail, takže mu vychcípalo, pardon uhynulo, úlů osm. Nicméně jsme byli varováni, takže na náhradu nemáme nárok. To, které mi zbylo, musí být extra odolné včelstvo…

  Přátelé, k těm kontraktům. Kontrakt prý po podepsání bývá vynutitelný, což ten z NATO nejspíš není. Takže zbývá soudit, že jde nejspíše o slib, který je, jak známo z arabské terminologie, jemné odmítnutí.

 135. ptakopysku – 18 – no to by tedy rozhodně nešlo. Žádný sebevědomý stát se o tyhle drobné diplomatické prasárničky dobrovolně nepřipraví.

  Jako studijní materiál k tématice dovozu stromů, rostlin, zvířat a podobné havěti jako diplomatického daru poněkud „danajské povahy“ vřele doporučuji jeden z dílů britského seriálu „Ano pane premiére“.

  Tam se toto téma obsáhle pojednává na příkladu, kdy francouzský president hodlá věnovat anglické královně nějakého psíka z ušlechtilého chovu. 🙂

 136. Dokonce to tam pitvají do detailů, ze kterých plyne, že podle Vídeňské úmluvy (nebo čeho vlastně) nelze takový dar poslat předem, protože musí být osobně přivezen tím presidentem/králem/tyranem a osobně předán tomu druhému presidentu/králi/tyranu a nelze to řešit jinak, protože pak by to nebyl ten správný osobní dar a z diplomatického hlediska by se to nepočítalo a mohlo by to být dokonce považováno za urážku a záminku k vyhlášení války…

 137. Pavle, kdyby jen v televizi.
  Anglický princ William dostal ke svatbě s Katy od ČR chovného kladrubského hřebce Favory Alta.
  A co bys řekl?
  Ano, už 5-6 let(ne-li více) stojí pořád v Kladrubech. 😉

 138. Šimone – 99 – ano je.

  Bylo to jednomyslně odhlasováno členy NATO na summitu v roce 2006 ve znění zhruba:

  1. Státy které nedávají 2% HDP na obranu nebudou dávat méně než dnes.
  2. Tyto státy se aktivně zasadí o zvýšení výdajů na obranu na 2% HDP jak nejdříve to bude možné.

  dále, na summitu v roce 2014 byl tento závazek dále rozpracován, dopracován a aktualisován a opět jednomyslně odhlasován v tom smyslu, že

  1. Státy které nedávají 2% HDP na obranu začnou dávat 2% HDP na obranu jak nejrychleji to zvládnou.
  2. Všechny členské státy splní tento závazek nejpozději do roku 2024.

  Takže ano, bylo to odhlasováno, odsouhlaseno a podepsáno. Takže by to měl každý dodržovat, protože sliby se mají plnit, zejména tedy v oblasti obranných vojenských uskupení.

 139. Šumaváku – 156 – no to je poměrně známá věc. Z té se UK poměrně elegantně a zcela v souladu s těmi všemi smlouvami vyzula tak, že princ William oficiálně poděkoval (ústy velvyslance mám dojem) a oficiálně požádal o ustájení toho hřebce v Kladrubech s tím, že náklady bude anglická koruna pochopitelně hradit a hřebec bude k disposici vyhřebelcován a nasedlán, až princ dostane při nejbližší návštěvě ČR chuť zajezdit si na koni.
  Dokonce myslím v tom dopisu slíbil, že rozhodně nenasedne v ČR na jiného koně než na toho svého, kterého dostal darem a o kterého je bezpochyby vzorně pečováno. 🙂

  Diplomacie je poměrně složitá věc….

 140. Kontrakt. A coz potreseni rukou v dohode, ci ustni slib? To uz jsme jako za tim? Uz ani asi neplati to zname „Verim iba pisanemu!“? 2% nebo pet, Amici to cvaknou. . .

 141. 159-tak. Ve své podnikatelské životní etapě jsem podepsal jenom jednu smlouvu na mnoho stran, i tak jsem peníze nedostal ….
  Vše ostatní za cca. 3.5 roku byla ústní dohoda, max. tak mail.
  Ano, pohybuju se v poměrně specifickém segmentu a i vyplácené sumy byly malé (v řádech desetitisíců) za výkon…
  Ale občas ještě stvrzení smlouvy podáním ruky platí.
  A dokonce si některi pamatuji, co slíbili ve volební kampani. To se neodpouští.

 142. PM., Amíci to necvaknou.
  Nic nám nekoupěj do těch do 2%, a kdybychom ty 2 procenta plnili, američané na zbrojení míň nedají.
  Laskavě si uvědom, že platíme my – za vojáky v Afganistanu, Iráku a jinde,dokonce i mrtvé máme.
  Za Afganistan, po kterém nám nic není, a do kterého jsme šli jen kvůli Americe.
  A navíc tam posíláme vojáky, i když to vypadá, že to vůbec k ničemu není, protože se tam bojuje už řadu let, a houby z toho..
  Nakonec se odtamtuď odejde – jako kdysi z vietnamu, a zůstanou jen mrtví, a placení penzí vdovám, sirotkům a invalidům.

 143. 157 – takže jak jsem tušil: kupujte nebo střelím…
  Nejak to snížení nezamestnanosti potrebuji dosáhnout a taky nekoho, kdo to zaplatí….
  A tak se napr. kupujou drahé vrtulníky……

 144. 157

  Jak nejrychleji to zvládnou. Rychlost toho zvládání si každý určuje sám.
  2006, – to byly dobré roky – a pak přišla krize 2008 , 2009 ze které se státy těžce dostávaly.

 145. Dobré zas ráno… Z dnešního Macka:
  „Ruská delegace přivezla Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Haagu 17 zdravých Syřanů a jejich dětí, kteří figurovali na videozáznamech z Dúmy coby „oběti“ chemického útoku. Matka jedenáctiletého chlapce Hasana Diaba, kterého přivezla do Haagu, prohlásila. „Vytrhli mi děti a začali je polévat vodou. Děti se lekly, byly promočené, bylo jim zima…někdo to natáčel, nevím, kdo to byl, ale my jsme v pořádku.“
  Britský vyslanec Peter Wilson k tomu prohlásil, že OPCW není divadlo a jde o snahu zmařit jeho práci…“
  Ano, OPCW není divadlo – OPCW je šaškárna…

 146. 164

  Prostě ruská drzost nezná mezí – oni si dovolují vyvracet lži. A tím bránit dobru, které chce páchat Západ.
  Neodpustitelné..

 147. Hlavní problém vidím v tom, že Rusové dělají z Donalda Trumpa kokota. Protože Trumpova slova tak získávají v novém světle pozoruhodný odstín:
  „Pokud je to Rusko, pokud je to Sýrie, pokud je to Írán, nebo všichni dohromady, přijdeme tomu na kloub a budeme brzy mít odpovědi.“
  „Připrav se Rusko, protože (rakety) přijdou, pěkné a nové a ‚chytré‘! Neměli byste být partnery toho Plynem Vraždícího Zvířete, který zabíjí vlastní lidi a raduje se z toho.“

 148. Ptakopysku,
  problém je v tom, že Američané to zřejmě berou. Jak připadá Trump tobě je nepodstatné.

 149. Šimone,
  myslíš, že Donaldovy výroky by se daly kvalifikovat jako samohana?

 150. Britské stíhačky Eurofighter se připojí k misi vzdušné policie NATO nad Černým mořem pro boj s „potenciální agresí“, informovala tisková služba vzdušných sil Velké Británie.

 151. 157 – severoatlantická smlouva byla taky přijata jednomyslně, ale text článku 5 o vzájemné pomocije formulován buď anebo (akci, jakou uzná za vhodnou = nejde tedy o akci povinnou):

  „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“

  Mimochodem ta severoatlantická oblast zřejmě dosahuje až k Afganistanu.

 152. 171

  Byla přijata jednomyslně, ale s reptáním- evropské státy ji chtěly formulovat tak, ža při napadení jednoho nebo více států ostatní příjdou na pomoc okamžitě, a se vším , co mají.
  To ovšem Američané odmítli s tím, že u nich o tom rozhoduje Kongres, a nelze to obejít.
  Takže Evropa vzala to, co bylo k mání.

 153. Halladine,
  ad 173 – zaplaťpámbu za to. Teď si představ, co by se dělo, když loni syrští Kurdové napadli Turecko a to bylo nuceno odpovědět masivním protiútokem. Dostal bys povolávák jako Švejk a touhle dobou bys někde v Aleppu, nebo v Al-Quamishli spravoval povstalcům zuby.

 154. 175

  Ptakopysku, to stěží. 😀 Už jsem mimo povolávací věk a tedy mimo vojenský registr. Ale to určitě víš, a jen si děláš pérdel.
  Tak mě napadá, jestli vůbec jsem v tom českém registru vůbec někdy byl, když jsem se přesunul ze Slovenska, a vojenským úřadům se ani nehlásil.

 155. Halladine,
  říká ti něco pojem Volkssturm? 😀 😀 😀

 156. Na Aleppo, volal Halladin, když ho paní Müllerová vezla k asentu! 😉

 157. Ptakopysku,
  třeba bychom v tom volksturmu byli spolu 😀

 158. (162) Kupujte levné vrtulníky! 😛 Nejlépe v Holešovické tržnici! 😛

 159. Živě a v barvách si představuju, jak pži slavnostním pochodu před odesláním do Allepa mašíruju s berlema.
  Na tu slávu bych nešel s frantickýma holema, ale vzal si ty podpažní ! 🙂
  Hašek by se bil do hlavy nad svým neumětelstvím ! 😀

 160. Halle,
  třeba jo. Svět je malej a o náhody v něm není nouze. 😀 😀
  Já byl feuerwerker takže bych mohl pět píseň…
  Tam u Královýho Hradce
  lítaly tam koule prudce
  z kanonů a flintiček
  do ubohých lidiček,

  a u kanonu stál
  a pořád ládoval
  a u kanonu stál
  a furt jen ládoval

  Kmáni, šarže, oficíři,
  kobyly i kanonýři,
  po zemi se válejí,
  rány je moc pálejí.

  Vzdor hroznému dešti kulek
  feuerwerker Franz Jabůrek
  s luntem u kanonu stál
  a pánvičku pucoval.

 161. 183,
  Jo , to jsou ty data ze kterých jsem vycházel při diskuzi s Aerokarlem. Konečně i v češtině.
  Zajímavé je, že agresivní Irán se v té tabulce taky nevyskytuje…. 🙂
  Zmíněná SIPRI je velmi uznávaná organizace.

 162. Ptakopysku,
  nebylo tam i něco takového, jako “ přiletěla koule pruce, utrhla mu obě ruce, a furt u kanónu stál, a furt jen ládoval ?
  Čosi také sa mi marí 🙂

 163. 2 ptakopysk ad 166 – promiň, ale on k tomu Rusy nepotřebuje. Jak jest z obrázku patrno, dokáže ze sebe dělat úspěšně kokota sám. Navíc se úspěšně kvalifikoval jako válečný zločinec – takže by to chtělo nějakou tu Nobelovu cenu míru…

 164. Dobré dopoledne,

  „1. Státy které nedávají 2% HDP na obranu začnou dávat 2% HDP na obranu jak nejrychleji to zvládnou.
  2. Všechny členské státy splní tento závazek nejpozději do roku 2024.“

  No, tak proč se ty dvě procenta tak řeší? Jestli to tak v tej dohodě je, mají státy před sedou šest let, kdy platit nemusí.

 165. Halle, on je to děsně dlouhej cajdák – 17 slok to má, to nejdramatičtější co máš asi na mysli je tohle:

  A hned prajští kanonýři
  na Jabůrka všichni míří,
  každý ho chce trefiti,
  princovi se zavděčiti.

  První kartáč můj ty smutku
  vjel mu hubou do žaludku,
  on však honem ho vyndal
  a už zase střílel dál.

  Praskla puma velmi prudce,
  utrhla mu obě ruce,
  on rychle boty sundal
  a nohama ládoval.

  V tom jeden prajský frajvilik
  šrapnelem mu hlavu ufik,
  ač už na to neviděl,
  na Prajzy předce střílel.

  Jabůrkovi letí hlava
  zrovna kolem jenerála
  a křičí já melduju
  salutovat nemohu.

  Když však pum a kulek více
  trefilo ho do munice,
  tu se teprv toho lek
  a s kanonem pryč utek.

 166. „159-tak. Ve své podnikatelské životní etapě jsem podepsal jenom jednu smlouvu na mnoho stran, i tak jsem peníze nedostal ….
  Vše ostatní za cca. 3.5 roku byla ústní dohoda, max. tak mail.
  Ano, pohybuju se v poměrně specifickém segmentu a i vyplácené sumy byly malé (v řádech desetitisíců) za výkon…
  Ale občas ještě stvrzení smlouvy podáním ruky platí.“

  já snad ani tu jednu, NoName, a to podnikám oficielně od roku 1992, s mateřskou pauzou 1994-2000. 🙂

  Zaplaceno jsem kupodivu dostala vždycky.

 167. 171 „…akci, jakou bude považovat za nutnou…“
  Aha. To je klíčové. Protože jestliže nebude považovat, všechny ty obsáhlé kecy jsou k ničemu.

 168. 2 ptakopysk ad 190 –

  a že zachránil ten kanón
  do šlechtického stavu on
  povýšen za ten skutek
  Edler von die Jabůrek!

  Dej mu pánbu věčnou slávu
  „von“ má ale žádnou hlavu
  nedělá si z toho nic…
  Bezhlavejch „von“ je prej víc!

 169. 164 PeSi, ty děti jsou už vyléčené, zmanipulované, nebo těm zasaženým jen podobné. Všechno je to nedůvěryhodné divadlo ruské propagandy. Pro spláchnutí takových argumentů stačí připomenou Katyn, a je vymalováno. No a co kdyby, tak se záběry z ošetřování označí za jen ilustrativní, a že očitá svědectví, a že v čí prospěch, a že jestliže ne v tomhle případě, tak v jiných a proto bombardování bylo oprávněné s ohledem na ně a na jiné zločiny Asadova režimu.

 170. 149 Matzurko, díky za odkaz. Souhlasím, to je i můj pohled.

 171. 198

  Petře, zbytečně se snažíš 🙂
  Cum bajšpíl Aera nepřesvědčíš . Pácháš PŠM 😀 😀

 172. Schumi,
  žejo.

  Trochu OT – na ČT2 po několi pátečních večerů běžel krimiseriál švédsko-francouzské produkce „Půlnoční slunce“. IMHO docela zdařilý (ke koukání mne navnadil předchozí islandský, rovněž „noir“). Nebudu prozrazovat zápletku, ani rozvrtávat multikulti, ale důležitou dějovou linií byli Sámové (Laponci). Upřímně řečeno, nijak zvlášť mi nebylo povědomo, jak s nimi Švédové ještě do nedávna zacházeli – dokonce byli předmětem studia Státního ústavu pro rasovou biologii (!!!) do roku 1975 (dle wikipedie)… a to nijak v dobrém, šlo spíše o postupnou genocidu (sterilizace žen). V seriálu bylo zdůrazněno, že pro řadu Švédu je Sám něco ještě horšího, než u nás cikán. Přitom u S8mů jde jednoznačně o původní obyvatelstvo…
  Jestli oni dnes Švédové nemají vstřícnost k migrantům z jihu jako úlitbu svému černému svědomí, stejně jako Němci za koncentráky a koloniální země za své kolonie.

 173. A co když se Indiáni taky rozhodnou skoncovat s imigranty! 😉

 174. Dobrý den. Ad Sámové. U nás byl také kupec Sámo. Nebo Šlomo? Šlomova říše…
  Docela pěkně o nepěkné severské eugenice píše ten česko-norský učenec, co se zastával paní Michalákové. Bylo to na celém severu.

 175. Ad indiáni: mnoho jich, podobně jako Inuitů, je Moravany.

 176. Martine – správně, Ruščák. Paměť mi neslouží, jako za mlada.

 177. On to původně byl velký EUroHujer, z čehož je, zdá se, částečně vyléčen. Stran ukradených dětí Michalákových toho napsal dost.

 178. P.M. samozřejmě, že slovo platí, že podání ruky platí. Když kouknete kolem sebe, tak je jasné, že lidé jsou slušní a platí „pacta sunt servanda“. Což nic nemění na faktu, který zná každý sedlák: část úrody sežerou krysy. A tohle modifikovaně platí pro všechny obory lidské činnosti. Např. v ekonomii se „krysa“ nazývá „černý pasažér“ a Dfens používá pro „krysy“ poněkud peprnější názvosloví. Každopádně jich je menšina (jsou velmi hlasití). Nejedná se o majetkový stav, ale stav mysli, jak říká správně Foundry, který tyhle odpudivé typy nazývá „sockami“.

  Stran obrany a amerických plateb na obranu kultivované Evropy je argumentace černých pasažérů jednoduchá: americké náklady na obranu tak nebo tak neklesnou, tudíž se vyššími výdaji rozmělní americké fixní náklady. Ergo kladívko je naše černé pasažérství pro Američany výhodné. My bychom museli škrtat v sociální oblasti, což není lze, protože sociálně slabí by jinak mohli rozpoutat revoluci. Protože na pomoc je nárok (v tom jsou v Evropě zajedno všechny politické síly z leva do leva). A pokud si zase rozpoutáme Velkou a Větší Válku, tak jsou Američané povinni ji za nás vyhrát, protože „obrana západní civilizace“ nebo protože Brusel. A nechť je americký mesianismus hnán čímkoli: zájmy geopolitickými nebo idealistickými (a povšimněte si, že je mně motivace lhostejná), tak si nekonečnými zásahy všude možně, nic jiného nezaslouží. Kdyby zastavili rozvojovou pomoc, tak dosáhnou úplně stejných výsledků. Je fakt, že takový krok není příliš okázalý, je velmi obyčejný. V tomto punktu mně byl prezident Trump velmi sympatický, do syrského válčení.

 179. 182- není nutno chodit do tržnice, možná by stacilo v rámci tendru vybrat takové vrtulniky, kde není treba pro interoperabilitu vymenit kompletní avioniku a to nad rámec tendru za kvalifikovanym odhadem 1,5 milijardy peněz….
  U tech talijanskych ale i teutonskych to nebylo potreba.
  Ale tam zase nikdo nenaléhal na ta dvě procenta.
  Ale kdyz to zachrání alespoň jedno pracovní misto…..

 180. Ruščák byl nejdřív sudetský Němec jako poleno. Až potom se stal eurohujerem.

 181. Modernizace by měla zvýšit bojové schopnosti armády.
  Což se zamýšleným nákupem amerických vrtulníků nestane – alespoň ne tím typem.
  Zatím máme ve výzbroji vrtulníky dopravní – ruské Mi-17, které jsou sice staré datem vzniku, ale postupnou modernizací se stále drží na úrovni.
  K tomu vrtulnílky bitevní MI-24 (Mi 35) které jsou sice trochu větší ale stále se jedná o bitevní vrtulníky, schopné používat protitankové řízené střely.

  Oba tyto druhy vrtulníků se chystíme nahradit typem , používaným US Marines k dopravě mariŇáků na bojiště.

  Nic proti nim, ale v US námořní pěchotě je doprovázejí čistokrevní bitevní vrtulníky.
  Jo, pod ty dopravní vrtulníky lze sice pověsit nějaké neřízené rakety, do dveří namontovat kulomety, ale to je tak vše.
  Ovšem totéž lze pověsit i pod MI-17, ale to z těchto strojů bitevní vrtulník neudělá.

  Víc u tohoto typu amici neudělali, kromě jiného z logických důvodů . Mají opravdové bitevní vrtulníky, a ověšovat dopravní stroje dalšími zbraněmi a tím snižovat únosnost dopravních vrtulníků by byla pitomost.
  Na nákup dalších bitevních vrtulníků to u nás zatím finančně nevypadá, už k vůli tomu, že se chystá vyřazení sovětských BVP, a nákup nových, praděpodobně německých .
  Prý přes 50 miliard.¨
  Takže abych to shrnul ( a nebyl obviňován z antiamerikanismu) Proti těm americkým vrtulníkům vůbec nic nemám, jsou dobré, ale jen jako dopravní.
  Tohle asi měla minystryně obrany na mysli, když si stěžovala, že armádní velení má požadavky , které nikdo není schopen splnit .
  Jednou perdelí se na dvou židlích sedět nedá, a mít současně jeden typ vrtulníků pro jak dopravní , tak bitevní účely je nesmysl, i když ho dosavadní MI-24 částečně splňuje. Samozřejmě s nevýhodou toho, že je sakramentsky větší, než jiné bitevní vrtulníky. A o něco pomalejší.

  Na druhé straně je nějak pancéřován, a při výsadku v bojové oblasti je schopen svůj výsadek účinně podporovat.
  Takže investice do naší armády se chystají, ne že ne. Ale jsou to hrozné prachy, a je třeba vybírat s rozumem.

 182. MP,
  to syrské válčení mi přijde ze strany USA „vol´aaké čudné“. Trump vydává dost rozporná prohlášení – stáhneme se, budeme bombardovat… Přijde mi, že možná má nějaký cíl, ale rozhodně není diplomat. Do jaké míry je za tím „deep state“, těžko se dohadovat.
  Mrzí mne to, protože Putin je zjevně šachový hráč – žádná velkohubá prohlášení, žádné rozjitřené emoce. Zjevně má dlouholetou vizi, a nepotřebuje se rozptylovat detaily. Ryzí pragmatik. A zjevně dosud s dobrým týmem okolo.
  Trumpovi se naopak snaží židli podtrhnout snad i svačinářka z Bílého domu, a určitě nemůže jen tak praštit do stolu a zařvat. Celý život obchodoval – nevím, pro mne neznámé prostředí, ale na velká gesta je určitě bohatší než Putinovo curriculum…
  BTW, je docela zajímavé, jak najednou „prasárničky“ padesát let dozadu u stávajícího prezidenta vadí – ale totéž u prezidentů v úřadu se tutlalo už od JFK, nebo se pletu ?

 183. Matzurko 🙂
  nepleteš se 🙂 co nevylezlo na strom, anebo neskočilo do vody … 🙂

 184. 212 Modrej, je šumák jestli ta dvě procenta jdou na to či ono. Protože jsou to dvě procenta co? Ztracená. Co se týče obrany západní civilizace a představy, že Američané jsou povinni za nás vyhrát Velkou válku, pokud si ji zase rozpoutáme, není to prvotně záležitost nákladů na zbrojení, tedy aby bylo čím vést válku.
  Naopak, v některých případech, čím horší vyzbrojení, tím menší ochota rozpoutat válku s někým relativně dobře vyzbrojeným, příkladmo Ruskem. Nikdo jiný mě nenapadá.
  Pro takový, a jiný případ s kým by potýkání přicházelo v úvahu mě nenapadá, prachy za pár tanků Leopardů a pár vrtulníků jsou vyhozené prachy. Co se týče hord z jihu a hord se již nacházejících ve „vyspělé“ Evropě, takový arzenál je k ničemu. Pro ten případ je vojenského harampádí dostatek. Netřeba cokoli supermoderního, cokoli na základní pěchotní úrovni ČSLA je až až. „Nevíš dne ani hodiny, kdy bude třeba SA58 do každé rodiny.“
  Limitujícím faktorem není absence sofistikované, na výcvik a obsluhu náročné výzbroje, ale faktor lidský. Všeobecné odhodlání a schopnost se bránit se s použitím toho co je.

  Trump a Sýrie? Příklad řešení interních potíží externím způsobem. Třebaže příčin různé váhy je víc.

 185. 215 halladine, a kde a jak si představuješ tu bojovou oblast pro nasazení našich několika vrtulníků?
  Bojová schopnost armády? Záleží pro jaký účel. To bychom si mohli nechat vnutit koupi letadlové lodi a ponorek. Zatím nikdo nevymyslel jak to odůvodnit.

 186. Schumacher,

  armáda není potřeba jen k bojování. Existence armády ( slušně vyzbrojené a vycvičené) taky odrazuje, aby někdo dostal chuť…
  Takže nakonec jsou zbraně paradoxně dobré k tomu, aby se neválčilo vůbec.
  Sniž stav vyzbrojení , a můžeš čekat návštěvu nikoli v polobotkách.
  Saddam a Kaddafi by mohli vyprávět….

 187. No hlavně, že Sámo nebyl knihkupec… To by to bývalo dopadlo…

 188. Diky, Modry ptaku!

  Vase vysvetleni situace, ze vlastne cim min Evropane vydaji na svou obranu, tim lip je na tom Amerika se mne, americkemu danovemu poplatniku, nezamlouva. Navic, vidina dalsi Velke a Vetsi valky v stare, dobre, kultivovane Evrope a americka povinnost tuto valku vyhrat, dava kdekomu husi kuzi.

  Absolutne s Vami souhlasim, ze americke Mesiasstvi hranici s debilitou.Bushovo „Mission accomplished!“, kdyz skoncil prvni fazi „osvobozovani“ Iraku nas bude strasit jeste dlouhych par let. Ptam se vsak: Povazujete za Mesiasstvi to, ze po Druhe valce zustalo par americkych vojaku v Nemecku, ci na Okinawa? Jak to ja, amater vidim, dusledkem je, ze hnede kosile v Nemecku stale nejsou v mode a Drank nach Osten se jenom sem tam poseptava.

  Jsem zvedav, jestli se nekdy dovime duvod pro Syrske Trumpovo valceni. Dostava za ne na frak hlavne zprava.(Co z toho „prava“zbylo. . .)Zavrel hubu cely svet objimajicim neomarxistum, kteri nam cpali denne pod nos film, na kterem ze zahradni hadice strikali par polekanych decek. Nicmene, Trumpuv pristup k podporovani ( t.zn. nepodporovani)rozvojove pomoci kdejakemu supakovi, jak jste ho za to, Modry ptaku pochvalil,se nemeni. Mnoho velice pragmatickych rozhodnuti ve zruseni nesmyslnych regulaci, jmenovani ne ideologicky zamerenych soudcu, momentalni prosperite, pricitane snizenim dani, pres hystericky jekot v byrokraticke bazine dobre zabydlenych kreatur, at si ty kreatury rikaji Demokrate, ci Republikani, Trumpuv pragmatismus nese vysledky.

 189. Nikdy bych si nemyslel, že budu svědkem tak rychlého blednutí historické paměti. jak se po všech zkušenostech s byzantinskou despocií, jejímiž dědici i žáaky bylo jak SSSR tak i dnešní Rusko, se bez zkoumání věří všemu, co despocie k věření předestře. Právě v manipulaci s lidmi, rodinami a vnitřními rodinnými svazky má despocie staleté zkušenosti a dovedla je k dokonalosti. kde jinde v moderní době se děti zříkaly rodičů a žádaly pro ně přísné tresty, kde jjinde za účelově vznikaly umělé rodiny a byly předváděny (Bridge of Spies)? Doporučuji shlédnout černou komedii Death of Stalin k hlubšímu pochopení této paranoidní, manipulativní byzantinské společnosti. Do té doby je moudré se zdržet soudů podložených jen vírou založenou na dokonalosti propagandistických metod.

 190. O.T. z frankofonních luhů a hájů
  http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/02/les-audaces-bienvenues-de-la-commission-europeenne_5293248_3232.html
  Zkráceně a zjednodušeně.
  Na zpovykané státy dopadne rotující palcát EU v rámci nového rozpočtu, kdy provinilcům budou rozhodnutím Komise suspendovány některé fondy. Provinění spočívá v porušení zásad právního státu (dosaď si co chceš), zkrátka evropských hodnot.
  Suspendace je rozhodnutí Komise, opravný prostředek je Evropská rada nicméně musí tak rozhodnout (proti) kvalifikovanou majoritou. Tím se obejde nesnáz spojená s aplikací dopadů čl.7, tedy jednomyslného hlasování.

 191. Pokud někoho existence armády neodrazuje, pak jsou to výrobci zbraní. A s tím souvisí nutnost prověřit, že ty zbraně jsou funkční.

 192. Ja Dusane SIPRI verim. Snad Svedsko jeste neni prolezle ruskymi spiony…

 193. Petře, ale na SIPRI jsem nic o předvádění syrských dětí ruskými handlery před OPCW neviděl.

 194. Ty útoky plynem jsou jednoduše vylhané 🙂
  Stejně jako byly vylhané ty zprávy o Saddámových ZHN.

 195. Matzurko, já s Tebou souhlasím, že je syrské válčení divné a nejspíš „nějaká taktika“. Ale jsem zastáncem NAP, tudíž nesouhlasím. Že mu neměří stejným metrem: mně by přišlo divné, kdyby měřili.

  Schumi, těší mě, že Ti při pohledu na můj příspěvek naskočí „ekonomická kategorie“, ale mně opravdu v tuhle chvíli nejde o spláchnutá 2 % (faktem je, že tank je aspoň produkt, zatímco dávka v nezaměstnanosti jsou ryzí spláchnutí užitečných statků). Jde opravdu jen o „slovo“, které je pro černé pasažéry jenom vypuštěný vzduch. Je fuck, jestli slibuje rozházet 2 % na obranu, a namísto toho je rozhází na podporách. Konec konců, ekonomistně vzato je logické nevydávat na obranu, když obranu platí trouba za velkou louží. Uměl bych se do „soft“ kategorie „nedržení slibu“ dostat, ale proč? Každý slušný člověk ví (bez odborného aparátu), že se sliby plní anebo se nedávají. V jedné slavné knize je psáno o ano, ano, ne, ne. Kecy, že svět není černobílý, jsou jen kecy – tohle jsme spolu osobně probrali mnohokrát. Měl jsem ještě jednu „přímočarou“ poznámku na adresu bezectných, ale smazal jsem ji.

  P.M. Chápu, že se Vám nezamlouvá, ale takhle evropské elity opravdu uvažují. Důvodem je, že státní aparát je považován za fixní náklad, tzn. takový, který se nesnižuje absolutně (proč bezpochyby víte). Tudíž jediná cesta, jak ho alespoň relativně snížit je (fanfára) – vyrobit více jednotek produktu 🙂 Takže čím více vydáte na zbrojení, tím menší podíl fixních nákladů bude připadat na jednu vyrobenou jednotku. Jinak je mně prezident Trump sympatický, vím od Dušana hodně o jeho redukci byrokracie, ale k válčení – viz odpověď Matzurce.

 196. Mimochodem, kdyby cum bajšíl Německo utrácelo ročně ony 2 % , znamenalo by to , že by mělo o kolem deseti miliard větší rozpočet než Rusko. Už tak Rusko vydává do 30 % sum, které na zbrojení vydávají ecropští členové NATO.
  (Rusko podle sipri 66 mld, Francie skoro 58, Británie 47, Německo 44 mld, plus ostatní země dohromady – ono se to nasbírá…………)

 197. K tematu americkeho Mesiastvi, ktere pripomnel M.P. pred chvili: Ted zrovna hovorila nase skvela ambassador v U.N. Nikki Haley. Davala cisla o americke pomoci kdekomu. Rozpocet Spojenych Narodu je hrazen s prispevkem U.S.A. 22%. (Vic, nez tri dalsi nejvic prispivajici zeme dohromady.) Rada zemi, kterym prispivame rok za rokem je nekonecna. Velmi dobre ji ilustruje zeme, ktera je v seznamu posledni – Zimbabwe. Loni dostalo od Ameriky $58 milionu. Jejich volebni rekord ve Spojenych Narodech pro a proti americky je absolutne cisty:100% proti Americe, at se hlasovalo o cemkoliv.

  Zaradoval jsem se vsak, kdyz Nikki jmenovala Ceskou Republiku mezi deseti zememi, kdo drzel v hlasovani basu s U.S.A.Bylo to pro me prijemne prekvapeni.Prvomajove oslavy probehly zde, na Sumavakovi, unison nadavanim a posklebovanim se vrahum z volstrytu a vubec americkym nesofistikovanym blbcum.

 198. Aha, Dusane, sorry… ja to vzal jako reakci na ten pokles zbrojnich vydaju.

  Kazdopadne na Asaduv chemicky utok v Dume neverim. Nedava smysl. naopak velmi dobry smysl dava provokace prohravajiciho ISISu…

 199. PM, minimalne za mne je to spise zoufalstvi, nez posklebovani…

 200. 230 Modrej, ….každý slušný člověk ví….
  Jenže, bohužel, právě že sliby se dávají leč neplní je součástí, obávám se, že neoddělitelnou, politiky.
  Taková politika je jako ideální trh. Není.

  Co se týče syrského válčení, je za ním spousta zajímavého „humanaction“ orientovaného na
  1) prachy
  2) prachy
  3) prachy
  4) ano, správně….

  Nějací tamní civilové, tisíce, desetitisíce, statisíce civilů, jsou šiřitelům míru, svobody, demokracie, lidských práv, u zadele. Pokud jich někdy a někde vhodně pár vybraných jako příkladných obětí není použito k intenzívnějšímu šíření míru, svobody, demokracie, lidských práv… To, že jich při tom chcípnou další tisíce je šumák. Protože mír, svoboda, demokracie…. Prachy!

  Proč je takový zájem abychom koupili vrtulníky, tanky, stíhačky? Naše dobro? Abychom se mohli podílet na obraně „západních hodnot“? Prdlajz. To harampádí, na které jsou navázány další kontrakty je nám naprosto na nic. Je to soutěž o naše prachy. Jedno jestli tank nebo vysavač.

  Navštívil nás cesťák „v Electroluxech“. Zlatá devadesátá. No nekup vysávadlo za čtyřicet. Když Ti ukáže nadživotní fotku roztoče přes celou A4. S táákovýmihle kusadly. Tohle potkat tak z toho máš zkažený přinejmenším celý večer, při vědomí co to s Tebou bydlí. Proti téhle potvoře je Vetřelec domácí mazel. No, za ty prachy jsme si nechali radši ty roztoče.

  Jiní podobní podomní nabízejí tanky, stíhací letadla, vrtulníky… Představ si fotografii Rusa v nadživotní velikosti. Znásilňuje a krade hodinky a tranzistorová rádia… Nebo fousatého mudžáhida jak tu huláká z minaretu. Pořádně se nevyspíš. A žádný chlast, žádná vepřová žebírka, ženské pod lajntuchem, otlačená kolena, obouchané čelo, holíš se dole místo nahoře…
  No a prý když koupíš tohle nabízené harampádí, tak že se jich zbavíš. Nekup to…

 201. 235 Petře, všichni zúčastnění jsou tak trochu exoti.

 202. Mne vlastne, Schumi, bez znalosti zucastbnenych zaujala tato veta:
  „Rozsudek je pozoruhodný zejména argumentací veřejným zájmem ve vztahu k subjektivní stránce přečinu zneužití pravomoci úřední osoby“

 203. 224 Dušane, otázka jak moc ta „historická paměť“ je selektivní. Z jakého pohledu.
  Třeba u nás. Když poučován nepamětníky se dovídám jak to tu ve skutečnosti bylo.

 204. PM,
  Amerika WWII nevyhrála, byla jen mezi vítězi, a největší podíl na tom vítězství měli Sověti.

 205. Petře K. Dokonce si myslím, že tomu moc nevěří ani sám Trump. Je to člověk emotivní, impulsivní a rodinně založený. Když mu šéfíci rozvědek snesli „důkazy“ oprávněně se rozhorčil a reagoval tím pověstným tweetem. proč by měl hned zpočátku nedůvěřovat vlastní rozvědce. Pak se mu to asi rozleželo a došlo mu, že přešlápl a zároveň, že nemůžře zcela cuknout a rozhodl se situace využít k potlačení neustálých obviňování ze spiknutí s Putinem. proto ta spektakulární baráž Tomahawků s výsledkem zbouraného prázdného baráku a několika poškrábaných kolemjdoucích. Nevylučoval bych, že Rusové byli předem o cílech informováni dostatečně dlouho aby uvědomili Asáda a jeho štáb. také od té doby nic, což je více než podezřelé. V Evropě vám totiž uniká to podstatné, že Trump bojuje hlavně na dvou domácích frontách – proti zhrzelým Demokratům a vyděšené zakopané federální byrokracii. Ruskou kartou licitují všichni tři u mariáše moci.

 206. 238 Petře, zaobaleně hodnocena „společenská škodlivost“. Třebaže z trestního zákona vyobcovaná co relikt stalinistického práva. Materiální pojetí trestného činu bylo nahrazeno pojetím formálním.

 207. 239 Schumi, tak se podívej jak to s těmi cly doopravdy je. V tom mocenském mariáši takovej filek.

 208. 242

  Proč by měly americké domácí poměry zajímat svět ? A co si má Trump co řešit svoje vnitrostátní záležitosti řešit na úkor světa ?

  Pokud Trump napřed uvěří, a potom se mu to rozleží v hlavě, tak pozdrav pánbu…
  Jdu si sehnat „Vrtěti Psem “
  Velmi aktuální.

 209. >>241 Halladine, az dnes pred spanim dozpivas Internacionalu a namazes si kolena ze sobak vyprazenym sadlem v kelimku popsanem azbukou, nech si pak zdat o konvojich, ktere z Murmansku zasobovaly ozebracenou Ameriku nejen nakladaky, munici a moukou na pirozky, taky rubaskami a vubec vsim, co by ty kapitalismem z kuze sedrene Americany udrzelo nad vodou.

 210. PM,
  říká ti něco cash and carry a lease and lend ?

 211. >> 248 Ale, to vis, ze rika. Jen si uz nepamatuju, jestli jste dodavali taky to psi sadlo?

 212. Pm, mám dojem, že v tom máš hokej 🙂

 213. (224) Mně to Dušane taky udivuje, ale pomalu si zvykám (ve smyslu, že už mne to méně udivuje, ne že bych tomu věřil).
  (241) Alespoň to sověti, jako spoustu jiných lží, tvrdí.
  (247) Je to v něm jak v koze. 🙁

 214. Aero, to, že 2/3 až 3/4 wehrmachtu bojovalo na Východní frontě je taky lež ? 🙂

 215. Halladine, nebudu se s vámi dohadovat o jednotlivostech. O logistice víte zřejmě prd, tak můžete googlit.

 216. V roce 1941 byl objem dodávek z důvodu rozbíhající se výroby zanedbatelný. V roce 1942 započal postupně narůstat, ale až v 1943 (tedy až po velkých bitvách u Moskvy, Stalingradu a Kursku[zdroj?]) začal dosahovat významných objemů.

 217. 242 – to dava smysl. Na druhou sranu to ukazuje, jak zoufale spatna situace je 🙁

 218. Mimochodem, Halle, asi si vzpomenes, PROC byl objem dodavek v roce 1941 zanedbatelny. UK bojovala od roku 40 o preziti, zatimco SSSR vesele Nemecko zasoboval.
  V Atlantiku se spojencum v roce 41 a 42 nedarilo…

 219. V Atlantiku se nedařilo, cesta přes Irán také nebyla zabezpečena obsazením Iránu, prostě všichni si teprve zvykali, že SSSR už není spojencem a podporovatelem Třetí říše.

 220. Pánové, poněkud zapomínáte na to, že zavést nové zbrojní výroby v počtech stovek a tisíců kusů nějakou dobzu trvá. Ty zbrojní výroby nevisely v USA jen tak na hřebících, ze kterých je stačilo sundat.

 221. A kromě toho – vlastně teprve vznikala masová armáda USA. V roce 1940 prý mělo Rumunsko početnější armádu než USA. :-)Do té doby měly USA profi armádu. Stejně tak do války Británie.
  A ta vznikající armáda taky potřebovala výzbroj.

 222. Logistika, Halladine, logistika. Náklaďáky, jeepy, lokomotivy, vagony … Vygooglete si, kolik toho bylo od spojenců. A jak se dá bez toho bojovat, ale to už je vyšší škola.
  I ty zbraně, vyráběné a dodávané „na sekeru“.

 223. Ale jo, logistika je důležitá, a dopravní prostředky se hodily, když Rusové postupovali na západ a dopravní trasy se prodlužovaly.

  e třeba si uvědomit, že většina materiálu byla dodána až po polovině roku 1943 tedy až po vítězných bitvách u Moskvy, Stalingradu a Kursku. V polovině roku 1943 představoval například objem dodaných vozidel ve vozovém parku Rudé armády pouze 5,4 % celkového počtu, v polovině roku 1944 to bylo 19 %, 1. května 1945 32,8 % (58,1 % tvořila vozidla domácí výroby a 9,1 % kořistní vozidla Německa a jeho spojenců).

  Pro zajímavost: celkem Rudá armáda v bojích od roku 1941 do 1945 ukořistila na Německu a jeho spojencích 232 573 vozidel z nichž většinu zařadila do svého vozového parku.

  Němci taky „dodávali, a ne málo. 🙂

 224. A moc bych se nedivil, kdyby do té bitvy u Moskvy SSpojenci trochu s pomoci váhali, protože si nebyli jistí, že Sověti vydrží, a že by ty dodávky mohly nakonec padnout Němcům do rukou.

 225. Dozpivat! Mazat chora kolena sovetskym psim sadlem!

 226. Halladine, to nevíš, že emericky psí sádlo je to nejlepší v galaxii ? Proč ? Proto !
  Je vidět, že Jasánci nejsou endemický druh.

 227. Dobré ráno. S váhavou pomocí SSSR od západních vlád to je pravda. Např. Winston Churchill se rozhodl pomoci SSSR v jeho boji s hitlerovským Německem až 22. června 1942, ve třetím roce války.
  Pomoc Sovětskému Svazu ovšem nepřicházela až po tomto datu. Do SSSR od roku 1939 přicházely celé skupiny dobrovolníků, kteří pomáhali v přípravě na Velkou Vlasteneckou. Jestli se nepletu, tak Stalin také děkoval řediteli Škodovky za to, že jeho děla zachránila Moskvu před Hitlerem.

 228. Nickname,

  Churchillovi křivdíte . Již od 20 června očakával napadení SSSR ( na rozdíl od Stalina, který byl nepříjemně překvapen 🙂 ) měl připraven projev v BBC, a okamžitě po napadení SSSR vystoupil, a nabídl SSSR jakoukoli pomoc, která byla v silách GB.
  A vyzval ostatní státy , aby učinily totéž.

 229. Dobré zas ráno… Tak se mi vybavuje jedno staré pořekadlo – poturčenec horší Turka…
  Takže asi tak.

 230. Takže nikoliv 22 června 1942, ale 1941

 231. Halle: samozřejmě máte pravdu, 22.června 1941. Kdy vstoupil SSSR do války proti Německu (ne s Německem)?

 232. Dobré ráno vespolek,

  PetřeK, vzhledem k vyplacené částce si říkám, jestli vůbec Trump tu pornohérečku viděl. Kdyby měli nějaké techtle mechtle, tak by přeci dostala daleko vyšší držhubné 🙂 Spíš by mne zajímalo, kolik jí zaplatili „demokrati“ či jiná svoloč, aby se svou historkou vylezla z kanálu nebo kde takoví živočichové vegetují.
  Pro mne už to ztratilo věrohodnost jako otrava Skripalových „nařízená osobně Putinem“.

 233. 267 Do SSSR od roku 1939 přicházely celé skupiny dobrovolníků, kteří pomáhali v přípravě na Velkou Vlasteneckou….
  Ano, někteří se té války i dožili…

 234. 244 Dušane, v celní záležitosti jsem dost fundamentálně modrej.

 235. Nickname..
  SSSR do války nevstoupil, byl vstoupen 🙂
  A Vaše otázka… Když píšu , že WCh pronesl řeč okamžitě po napadeni SSSR , a uvedu datum, tak je snad to datum jasné….

 236. Nechapu, proc by UK ci USA meli pomahat Rusku, ktere Nemecku gratulovalo k vitezstvi nad Francii a vubec se chovalo k Nemecku velmi pratelsky.

 237. 278

  Z čistě pragmatických důvodů. Po útoku na SSSr skončily snahy Hitlera o invazi do GB.
  Německá divize , bojující na východní frontě nemohla být nasazena proti Západu.
  A přirozeně bylo v zájmu GB ( a pozěji Spojenců) aby těch německých divizí vázaných na východě bylo co nejvíc.
  A tomu pomoc Rusku napomáhala.

 238. No, ano. Po 22.6. to bylo logicke. Predtim nebyl duvod.
  A vzhledem k situaci, ve ktere GB byla, a vzhledem k USA neutralite je neprosto logicke, proc pomoc tekla ze zacatku velmi pomaly.

 239. Schumi, ad 4x prachy v 236 – posunul jsi debatu jinam, kde není téma pro střet. Snad bych jen (pro mírné vyostření) řekl, že je škoda, že nejsou povinně v ve válečných konfliktech nasazováni v první linii potomci a příbuzní státních zaměstnanců. Aby na vlastní kůži ověřili nutnost šíření „liberální demokracie“ do všech koutů světa. Povšimni si, jak se tohle spojení skloňuje ve všech pádech. Žil jsem v lidové, pak byl chvíli klid a nyní liberální. Mám rád přívlastky (u vína).

 240. Předtím Rusko ani žádnou pomoc nepotřebovalo.
  Jsem přesvědčen, že WCH. chtěl poskytnout Sovětům jakoukoli pomoc, které byla Británie schopna.
  Jenže… Jak sám (spravně) píšeš, moc schopna nebyla. Ani vyrobit, ani dopravit .
  Ponorky řádily, potápěly britské lodě, Royal Navy nestíhala, a když po ní ještě bylo požadováno zajistit konvoje do Murmanska, tak se páni admirálové velmi mračili, a škrábali za ušima… Kde vzít a nekrást..
  Programy výroby doprovodných protiponorkových lodiček teprve začínaly…..

 241. Jenom bych podotkl, že do konce října 1940 měla GB hlavu v pejru a na nějaké poskytování pomoci komukoliv nebylo ani pomyšlení. Po tomto zlomovém datu probíhalo už jenom noční bombardování. I když to „jenom“ je poněkud nevhodné slovo ve světle listopadových náletů na Coventry a Birmingham. V září 1940 byla odvolána invaze do Británie, protože bez vzdušné převahy nebylo možné ji realizovat. Poslední tečkou byl ničivý nálet na Londýn v květnu 1941 a od té doby měla Velká Británie relativní klid na práci.

 242. Mně nejvíc baví, jak Stalin tvrdě vyžadoval druhou frontu … Bez ohledu na to, jaký podíl měl na jejím zmizení v roce 1940. 😛
  A taky konvoje do Murmanska, ačkoliv tou cestou byly největší ztráty a sovětská vojenská součinnost (informace, letiště, etc) minimální.

 243. Dobré dopoledne,

  no, rotchildovy peníze a starosti pana Zlatkovskýho bych teda chtěla mít….

  „Tento poslancův boj podle Zlatkovského hraničí s myšlenkovým zločinem. “

  Kdože to vymyslel termín „ideozločin“? Orwell? 1984?

 244. 285
  A proč by nepožadoval. Čím víc chceš, tím víc dostaneě 🙂 Argumentace „My bojujeme, vy se flákáte “ pro něj asi byla přitažlivá, a těžko se na ni odpovídalo.
  Asi mu bylo jasné, že ji ( druhou frontu) hned tak nedostane. Původně ji měl slíbenou na rok 1943, tuším.
  Tak z toho dyndání druhé fronty vydyndal větší pomoc. 🙂

 245. Ptakopysku,
  to , co píšeš je samozřejmě pravda. Před invazí chránila GB jen RAF. Armáda byla v zoufalém stavu .
  Sice se podařilo evakuovat armádní jednotky, ale jen lidi , a veškerá těžká výzbroj zůstala na pevnině.
  Musela se postavit a vyzbrojit úplně nová armáda.

 246. Zcela OT – tak zatímco se zde řeší nesmrtelnost chrousta a jiné dějinné zákonitosti, tak já jsem mezitím promazal ty spamy… A že jich tam bylo…

 247. Ehm… kdyby se tu řešily opravdu dějinné události, tak by se řešilo, že Mašlíkový prdly silikozy a musela si nechat udělat menší. Starýmu Mašlíkovi to prej nevadí.

 248. aspoň může říkat, že má ten vejdělek opravdu vydřenej.

 249. Předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek má za to, že kontrolující úředníci vytvářejí účelově takové situace, které vedou podnikatele nebo jeho zaměstnance k přestupku. – tomu bych dost věřil. Ono taky, jací lidé ty kontrolory dělají, mně by se takové zaměstnání prostě nelíbilo.

 250. ad 290 – musely prdnout při těchto rozměrech. Povrch se zvětšuje s druhou mocninou, objem (tedy i hmotnost) se třetí a pak se stačí ohnout pro vajgla a neštěstí je hotový……

 251. Ono není nikde napsáno, že slon není kočka nebo pes?
  To je teda docela vážný opomenutí a parlament by to měl napravit ve zrychleném řízení.

 252. PRŠÍ !!!!
  Sice jenom jarní bouřka, ale každá kapka dobrá… 🙂

 253. A máme v sudech 2.5 kubíků (pylové břečky) a ještě pořád prší a venku se setmělo. Tentokrát je ten déšt ale blahodárný, i když už se všude dělají louže a nestíhá to vsakovat.

 254. Matzurko, při četbě 303 mě ihned upoutalo, že „prší a venku se setmělo“ 🙂

 255. MP,
  nojo, no 🙂
  Jenže ono u nás fakt prší, a jelikož den pokročil, tak se i setmělo. Ale není to depresivní, tady bylo opravdu vyprahlo, takže je ta vláha snad všemi brána s povděkem. A alergici jásají, neboť to pročistí vzduch.

 256. Ke Kocourovu podrobnému elaborátu:
  Základní ústavním principem je: Lékaře a ošetřující personál poslouchati budeš.

 257. (304) … tato noc nebude krátká … Některé věci utkví v paměti.

 258. Daně déšť neuteče neboť není doma

 259. Dušane, aspoň bude klidnější, že i v době její nepřítomnosti se políčka zalévají.

 260. Dobré zas ráno… No to objevil Ameriku… Vždyť to, že se tu s ním pracovalo (a pracuje) prohlásili chemici hned po tom tzv. „útoku“. Na něčom ta armáda musí trénovat a trubičky testerů se musí pravidelně kalibrovat, jinak si je můžou strčit třeba do prdele…

 261. Ameriku sice neobjevil, ale už je to jaksi podložené oficiálně.
  A očekávám fůru řevu, že je Zeman vlastizrádce atd 😀

 262. Doteď to Stropnický a tuším i Babiš zatloukali, tak teď maj smolíka 🙂

 263. No, tak teď čtu o maturitních testech z češtiny – z češtiny! https://zpravy.idnes.cz/didakticky-test-cesky-jazyk-maturita-veronika-valikova-p2f-/domaci.aspx?c=A180503_175941_domaci_nub&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
  Takže kurva proč tam používaji anglikanismy jako je „lost generation“? Co je špatného na pojmu „ztracená generace“?
  To zas ústav pro kurvení českého jazyka zas něco vymyslel. Asi přímo hlavou – nebo prdelí?
  Karla Olivu, kterej tomu udržoval jakousi úroveň, odvolali, tak mohou směle reformovat. Asi si myslej, že čím víc anglikanismů, tím jsme světovější. A výsledkem je, že mladí pomalu neuměj mluvit česky.

 264. Stropnický dokonce kvůli tomu zavolal ruského ambasadora ke sprdnutí, co Rusko kecá 🙂

 265. Dobrý den. Ad EET a likvidační pokuty: je to nutné a nezbytné. Pokud je práce chudých zdaněna 50%, musí být nastaveny účinné kontrolní a sankční mechanismy, protože chudí mají snahu toto zdanění obcházet. Bez takto vysokého zdanění chudých by nebylo dost peněz na státní zaměstnance, jejich klienty a také by bohatí nemohli dostávat tak vysoké sociální dávky. I když – který stát si může říci, že je tak bohatý, že i majitelé BMW v něm pobírají sociální dávky?
  https://www.krajskelisty.cz/karlovarsky-kraj/okres-sokolov/19471-nejvetsim-porazenym-je-cesko-stal-se-z-nej-krmelec-evropy-z-nejz-si-novodobi-koloniste-odvazeji-miliardy.htm

  https://www.tyden.cz/rubriky/auta/aktuality/vlada-schvalila-memorandum-bmw-muze-testovat-na-sokolovsku_478021.html

 266. Tady svítí slnco,

  sedím, popíjím kaf, a přemýšlím, co dřív.
  A nechce se mi nic
  Nevíte, kde je k mání chuť do práce ? 😉

 267. Dobré ráno,

  Halladine, stará moudrost praví, že když nevíš, co dělat, nedělej nic.
  Sluníčko, kafe, co bys ještě chtěl? TAdy je pod mrakem a kafe mám z erárního kávovaru. Co dělat, nemusím přemejšlět a chuť do práce je zbytečný luxus.

 268. Včera byl maturitní test z češtiny v Blesku, tak jsem zjistila, že bych asi maturitu z češtiny ještě zvládla. Řekla bych, že osobu v penzijním věku a s technickým vzděláním a profesí to je docela slušnej výsledek.

 269. (311) Akorát že to bylo něco jiného, takže Zeman Jerevan (jako obvykle).
  (313) Spíš blb.

 270. novičok není jedna látka, je to skupina látek. A s jednou z nich se u nás pracovalo.

 271. Se vsema se nejakym zpusobem pracovalo. Jak chce kdo detekovat latku, jejiz slozeni nezna a v zivote ji nemel v labaku?

  Proto jsem ponekud rozcarovan z propagandisticke urovne nasi strany.

 272. Já jsem někde slyšela nebo četla, že armáda s tím pracovala, protože pokud chtějí vyvíjet protichemickou ochranu, samozřejmě musí pracovat se vzorky jedů.
  Připadá mi to logické, bez ohledu na to, co říká prezident nebo media nebo všichni dohromady. Konec konců naše protichemické vojsko je, jetsli se nepletu, dost na špici, bylo by mi divný, kdyby se s něčím takovým nikdy nezaobírali.

  Jinak jsem laik, pokud jde o bojové látky, ale řekla bych, že existují varianty a podvarianty, protože i tyhle látky se dále zdokonalují. TAkže může jít o dvě verze látky.

  I to mi připadá logické, bez odledu na to, co říká prezident, media atd.

  Pak ovšem nechápu to popírání, že u nás ta látka nikdy nebyla, když důvody jsou logické a legitimní a vedou k závěru, že tu nejspíš někdy byla.

 273. Ledaže by to bylo tak, že látka tu nikdy nebyla, protože když říká Zeman, že tu byla, tak je jasný, že tu nikdy nebyla. I to je vlastně logické 😀

 274. 327 je správně… Protože když Zeman řekne, že je dnes pátek, okamžitě se někteří ozvou, že to není pravda, že je vlastně pondělí… Proč? Protože Zeman.

 275. (327) Problém je v tom „říká“. Takové věci se fakt neřeší přes TV Barrandov. Tedy, je-li účelem nějaké řešení. U Zemana předpokládám spíše jeho klasické žvástání, v horším případě snaha o pomoc Rusku.

 276. „Žvástání“ ztěžuje práci propagandě.

 277. 329 „Takové věci se fakt neřeší přes TV Barrandov“
  To by si asi AK přál, aby to řešila ČT, jenže když se jim to – jakožto i AK – nehodí do krámu, tak holt to zbude na Barrandov. Tím hůř pro ČT a pro AK.

  Je to neštěstí, když někdo se raději mýlí s přítelem, než by měl pravdu s nepřítelem.

 278. “ Takové věci se fakt neřeší přes TV Barrandov. “

  JAk jako přes TV Barandov? Já to slyšela ráno v rozhlasu a píše to idnes a lidovky.

 279. V poslední době se spousta věcí neřeší jenom tak.
  Např. důkazy jsou, ale jsou tajné. Musíme prostě věřit.
  Pravda se ale neřeší se přes Barrandov, média, osobně, neosobně …

  To už je skutečně jak za starých časů.

  BTW, co ruská ofenziva na Kyjev a diktátor Lukašenko ? Kde jsou experti ?

 280. 333-Tak to pozor, pátek je i v Rusku.
  Ale je to ruský pátek, a ten je jiný jako západní. Rozpínavý. Někdy zasahuje i do soboty v Pobaltí třeba.
  Dejte pozor na ruskou propagandu, skrývá se i ve velice jednoduchých věcech, jako je pátek.

 281. “ Tedy, je-li účelem nějaké řešení.“

  Jediný, co je tu k řešení, je dokázat, kdo otrávil Skripalovy. To není v kompetenci ani Zemana, ani Putina ani Mayový a už vůbec ne TV Barandov.

 282. 334

  Marně vzpomínám na až tak blbou proúpagandu za komoušů. Ne že by nebyla, ne že by nelhala, ne že by nebyla blbá,ale až tak blbá ?

 283. Evidentně našim současným novinářům chybí průprava přes Střešovickou Sorbonnu. 🙁

 284. A už je to tady – viz titulek na iDnes:
  „Agent Kremlu, nahrává ruské propagandě, kritizují politici Zemana“

 285. „chybí průprava přes Střešovickou Sorbonnu.“

  Vokovickou….

 286. 317 nickname, historicky je ověřeno, že chudí na tom jsou vždy špatně, v jakémkoli společenskoekonomickém systému.

 287. Pokud pravda neodpovídá naší politice, tím hůř pro pravdu!

 288. Ano, Střešovice jsou o kousek níž … sorry

 289. To, co píšou v idnes, není úplně přesně to samý, co řekl Zeman v rozhlase. Není to tak, že by Zeman řekl, že „česká republika vyráběla novičok“ jako kdyby to dělali ve velkém.

 290. Ani Vokovice ani Střešovice.
  „Vokovická“ Sorbonna (dnešní FTVS UK) je na katastru Veleslavína.

 291. Ono to s těma katastrama a čtvrtěma je občas vachrlatý. Nevím, v jaké čtvrti, natož katastru pracuju. Ono hranice mezi Krčí, Pankrácí, Michlí… nemusí být každému jasné.

 292. (330) Propagandě možná jo, ale já mám nějakou tu staromódní představu, že na pojmu „tajné služby“ mají svůj význam obě slova.
  (331) Úplně vedle.
  (332) Ber to jako obecný pojem pro média, když tam Zeman pravidelně šaškuje. Kde konkrétně to plácnul nevím, a je mi to jedno. Neměl to plácat vůbec.

 293. Dobré předpolední vespolek,
  no titulky už jedou, a „pravicoví“ politici mají rojení. Kalousek má zjevně druhé vánoce.
  http://www.ceskenoviny.cz//zpravy/zeman-podle-pravicovych-politiku-slouzi-propagande-kremlu/1617279?utm_source=rss&utm_medium=feed

  Stejně jako prezident se přikláním na stranu Vojenského výzkumáku, neb pokud to někdo skutečně dělal, tak o tom ví IMHO více, než BISka (a víc mne zajímá, proč tato lže nebo mlží…). A nelze vyvíjet protilátku či protijed proti něčemu, čem nemám tušáka…
  A jestli to prezident zveřejnil v nějaké TV – no měl snad použít Facebook jako Babiš anebo Twitter jako Trump ?

 294. AK,
  takže budeme předělávat prezidentskou standardu ?

 295. „Ber to jako obecný pojem pro média, když tam Zeman pravidelně šaškuje.“

  Jakýn „obecný pojem pro media“? TV Barandov je TV Barandov. Český rozhlas je Český rozhlas. Lidovky jsou lidovky. Když jde obecně o media, lze požít termín „media“.

  „Neměl to plácat vůbec.“
  To je Tvůj názor.
  Podle mého názoru byla blbost tvrdit, že tu novičok nikdy nebyl, když je evidentní a logické, že se s tou látkou na našem území nějak zacházelo. Za a tomu spousta lidí nevěřila, za b kdyby náhodou něco takovýho vyšťoural nějaký ten investigativec, mohl z toho být průser mnohem větší.
  Chápu, že informace okolo takových látek jsou tajné, ale v takovéhle situaci tvrzení o tom, že tu novičok nikdy nebyl vypadalo dost nedůvěryhodně a byl to jen další důkaz, že zdejší media jsou s pravdou na štíru víc.

 296. (352) Jestli na té standartě je, že president má blbě kecat o věcech, které lépe vyřizovat potichu, tak jo, přeštupovat.

 297. S novičokem to nesouvisí, s medii ano :
  https://www.reflex.cz/clanek/komentare/86776/nejsme-proruske-to-spolecnost-je-rozdelena.html

  Dodala bych k tomu, Karle, že důvěra v media je tu zatraceně nízká a že každý takový šlápnutí vedle jako tvrzení, že tu novičok nikdy nebyl, když je vcelku zřejmé, že to není pravda, ji prohlubuje.

  Lidi pak vyhledávají alternativní zprávy a nezbývá jim, než je hledat na „nežádoucích“ vebech. Čím větší boj s „fake news“ a „hate speech“ tím víc lidí to dohání právě k tomu věřit druhé straně.

  Jediný účinný boj s „proruskou propagandou“ je psát objektivně a bez progandy a to i o věcech, které režimu a levicovým mediím nekonvenují.

 298. “ president má blbě kecat o věcech, které lépe vyřizovat potichu,“

  takže připouštíš, že má Zeman pravdu, akorát ji neměl vykecat?

 299. A jetsli se to mělo vyřídit potichu, tak to si měli uvědomit především ti křiklouni, co křičeli, že to je lež, protože tu novičok nikdy nebyl.

 300. AK,
  ale zapomínáš, že jako první veřejně blbě kecal, potažmo lhal, ministr Stropnický. A nejen on.
  Takže prezident jen uvádí skutečnosti na pravou míru.

 301. Schumi: ad 342: holí-li chudé, nechť ví, že poznají holi. Co je lepší: milión OSVČ nebo 90% země rozdělené mezi tři vyvolené?

 302. 358
  A po nás se chce, abychom takevým blbým kecům nebo lžím věřili 🙂

 303. Fakt je, že ruská média se ihned Zemanova prohlášení chopila, Zacharovová už obvinila Mayovou z další lži.
  Nicméně pravda v současném světě nemá žádnou cenu, lidé věří tomu, co slyšeli jako první zprávu a Rusko má mizerné renomé. Britům lhaní zřejmě nevadí, protože Mayová vyhrála přesvědčivě obecní volby.

 304. [352] Proboha ne! Už si představuju tu debatu, jestli tam má nově být „Pravda vítězi“ nebo „Pravda vyděsí“. Kalousek, Babiš, Korte zazpívá…

 305. To pérdele, aktualizuju mapu na TOTOM, a ten bazmek se furt odpojuje od kompu.Anebo se komp odpojuje od toho bazmeku.
  Poradí někdo ?

 306. 🙂
  Odtáhnout do servisu 🙂 Anebo zagooglovat 😀 😀
  Já myslel , jestli není něco blbě nastavené v kompu, či tak něco.
  A jak říkala tchýně, opýtať sa nie je hriech ! 🙂

 307. 363 – to je v poradku, prave jsme se shodli, ze kazda metoda dobra, kdyz je to proti Rusku.

  Navic, nejlepsi zpusob, jak u vrcholovych sportovcu najit deset, kteri pouzivaji doping je nahodne deset vybrat.

 308. Baubo,
  no jak jinak. Ale se lhaním a to stylem „buben a činely“ začala Mayová s Johnsonem. Pak následovaly slovní přestřelky z obou stran, a teď už jen vidíme ty konce. Ale dělat mrtvého brouka a doufat, že se na to „zapomene“, to už fakt nejde.

 309. A už jen pro hořké pobavení…
  Oficiální a veřejně přístupné stránky Univerzity obrany v Brně:
  https://www.unob.cz/en/nbcdi/Pages/ChemicalandRadiationDefenceDepartment.aspx

  Čtvrtý odstavec shora:
  Main attention of the department is concentrated on the academic research:
  Firstly, in the field of the analysis of highly toxic agents – it means not only Chemical Warfare Agents but also Toxic Industrial Chemicals, heavy metals and so on. NBC Defence Institute specialists concentrate their research on:
  applied research in the area of CWA detection;
  research of characteristics of new and potential CWA (R33, Novichok, PFIB);
  research of characteristic of psychoactive agents (Kolokol-1), Herbicides and TICs;
  research of biochemical cholinesterase methods.

  Stropnickej se může jít zastřelit, nebo spáchat seppuku, nebo by měl přinejmenším tetrálně abdikovat z jakékoliv politické funkce. Pro ztrátu důvěry.

 310. Politici nesnášejí pravdu, proto je nutno lhát nebo alespoň pravdu zařadit do kategorie utajovaných skutečností.
  Myslím, že když už tu byla řeč o Husovi, tak by se naši politici měli od něj distancovat (jako od Zemana).

 311. Tak úplně polopaticky: Nepsal jsem ani slovo o tom, co je nebo není pravda. V tomto ani dalších případech nebude nikdy prokázána, navíc by se muselo vůbec začít u definice pojmů, třeba co to je výroba a používání toho sajrajtu. Psal jsem pouze o tom, že by naši zvolení čunitelé měli dodržovat jistou zdrženlivost a hodlají-li do něčeho zaangažovat tajnou službu. Což je v případě narcistního ožratce asi požadavek přílišný.
  (353) Píšu zásadně své názory. Pokud ne, napíšu čí nebo dám odkaz.
  (358) To jsme Matzurko u té definice pojmů.
  (369) … prave jsme se shodli, … – kdo?
  (372) Možná nezapomene, zaručeně nezjistí. Alespoň ne průkazně. A i kdyby náhodou jo, obviněný to stejně popře a mnozí mu uvěří.

 312. Prave jsme se shodli… USA, Britanie, Francie… Vsichni, az na par ruskych agentu 🙂

 313. Kousek vypadl: Psal jsem pouze o tom, že by naši zvolení čunitelé měli dodržovat jistou zdrženlivost a hodlají-li do něčeho zaangažovat tajnou službu, učinit tak příslušným způsobem, tedy tajně. Jinak nepotřebujeme tajnou službu, ale domovnici nebo TASS.

 314. (376) Aha, dík. Tak u toho jsem nebyl, takže o tom nevím. 😛

 315. Matzurko ad 352 – ta standarta už je předělaná. Původní heslo bylo: „Boží pravda vítězí“.
  Ale blíží se kvapem doba,kdy tam bude Allahu akbar! 🙁

 316. Výrok1: Novičok dokážou vyrobit jenom v Rusku. To je důkaz, že mohli vraždit jenom Rusové (tedy, trávit, oběť nakonec obživnula, první i druhá). Na základě tohoto „důkazu“ se spustila akce vyhošťování, poměřování orgánů a pod.

  Výrok2: Vyrobili jsme tady novičok pro účely testování detekce, ale jenom trošičku a hned jsme ho zničili.

  Vím, že ne každý je brilantní logik, i když má dobré srdce, ale schválně, jaký je problém druhého výroku ve vtahu k prvnímu, co se pravdivosti prvního týče ?
  A definice jakých výrazů přesně chybí, aby to šlo posoudit ?

 317. „Alespoň ne průkazně. A i kdyby náhodou jo, obviněný to stejně popře a mnozí mu uvěří.“

  Jistě. Umím si představit, že kdyby se náhodu zjistilo, že Skripalovy otrávil zhrzenej milenec mladý skripalový, tak tu budeš trvat na tom,. že to určitě nebylo, a že je za tím Putin. 😀

 318. Mno, položme se na otázku – byl vůbec nějaký Skřípal a jeho dcera?

 319. NoName,
  ještě byl po prvním výroku jeden z Kremlu:
  Nejsme jediní, kdo dokážou novichok vyrobit, umí to i ČR, Švédsko… (dál si neopamatuji).
  Načež následovalo vřeštění paviánů ve stylu „Co si to dovolují nás obviňovat, my jsme nikoho neotrávili !“.

  AK,
  můžeme se shodnout na tom, že celá záležitost měla proběhnout po diplomatické lajně.
  Jenže s tím veřejným povykem vylezla UK, a zlob se na mne nebo ne, pro mne je to důkaz, že šlo o kouřovou clonu (nahranou UK, CIA … dosaď dle preference) i předehru k Dúmě.
  Ať jdou do háje, a přeživší Skripalovce můžou vystavit v Lourdech. Tedy pokud jsou ještě naživu.

 320. maYdo,
  odkud bereš tu jistotu, že mladou Skripalovou Putin nepigloval???

 321. Nejdříve musíme definovat pojmy jako dcera, Británie a otrava.
  A co znamená „být“ není ve filosofii jasné doteď !

 322. No a to, že Zeman vykecal, co mu zjistily tajný služby, je větší malér, než že ministr zahraničí tvrdil něco, co zřejmě není pravda, aniž si to ověřil?

  kolem novičoku dělali povyk všichni, blbě kecali všichni a proč to nevadilo a zrovna u zemana je to najednou průser?

 323. (381) Já ne, ty možná.
  (383) Po diplomatické ne, já komentoval jen chování presidenta, dokonale místní. Proč bych se měl zlobit, jen mi to připadá takové … rusky paranoidní.

 324. 386 – no, v tomto pripade stacilo precist web. Viz odkaz nahore…

 325. Říká neparanoidni Ajrovka…..
  Amen.

 326. „Nejsme jediní, kdo dokážou novichok vyrobit, umí to i ČR, Švédsko… (dál si neopamatuji).
  Načež následovalo vřeštění paviánů ve stylu “Co si to dovolují nás obviňovat, my jsme nikoho neotrávili !”.“

  Veřejně se přiznávám, že mám doma v šuplíku dvě ostrý kudly. Nebudu obviněna, že jsem někoho zapíchla?

  Mimochodem, vy nemáte občas trochu husí kůži z toho, kdo všechno třeba taky mohl k tomu novitchoku nějak přijít? V Rusku za Jelcina bylo asi možný ledacos….

 327. Takze na tom, ze nekolik nasich spojeneckych vlad bezostysne lze je nejhorsi to, ze si Zeman dovolil poukazat na to, ze lzou.
  Rozumim.

 328. Látky ze skupiny jedů, označované jako novičoky, mezi než patří i látka A230, Česká republika syntetizuje, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany. Tyto látky vznikají za účely obranného výzkumu a v množství několika mikrogramů, což podle mezinárodních úmluv není považováno za výrobu. Vzorky jsou okamžitě po testování zničeny.
  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/cesko-armada-vyrabi-novicok-latky-syntetizuje-zeman-rusko-poi-/domaci.aspx?c=A180504_124707_domaci_hell

  Takže je to jasné. Nevyrábí se to tady, ale syntetizuje ! A k obraně !

  Prdel v přímém přenosu.

  ČR novičok vyrobit umí a taky to dělá. Právě to potvrdilo ministerstvo obrany ČR. Ruský výrok o výrobě (tedy syntéze) novičoku mimo Rusko je tedy pravdivý.

  Důkaz založený na premise, že novičok umí vyrobit v Rusku je tedy nepravdivý.

  Ale koho to vlastně zajímá ?

 329. „(381) Já ne, ty možná.“ 😀 😀 😀

 330. Navic, na jeho pomery velmi slusne a korektne.

 331. 383 – no, to je problem nas z IT, ze moc bazirujeme na tom, co nas ucili na kurzech logiky… Chyba v mysleni, dalo by se rici. Nic takoveho absolventy modernich skol nezatezuje…

 332. Tak půlka diskutujících na netu pořád zdůrazňuje, že syntéza není výroba !
  Zřejmě se to vyrábí dělením nebo analýzou …

 333. maYdo,
  jo, byl tam bordel (což někteří označují za příklon k demokracii :))
  A to si ještě představ, že Novichok se vyráběl někde v Uzbekistánu, a celá továrna byla rozpadu Sojuzu likvidována pod dohledem USA. A bylo zaznamenáno, že novichok někdo někde čórnul a použil k otravě jakéhosi oligarchy nebo mafiána, namatlali mu tím telefon (asi vyřizování účtů v postsovětském období). Akorát to nebylo v Salisbury, takže to s ním fláklo a bylo po něm.

 334. Salisbury ma na otravu novichokem – jednou z nejjedovatejsich nervoveparalytickych latek – blahodarne ucinky.

  Normalne jsou ty jedy designovane tak, aby vyradily vojaka oklamzite. V Salisbury si po otrave stihnete nakoupit a naobedvat, a nasledne se z toho vylezite. Bohem pozehnany kraj.

 335. PetřeK,
  ano, taky si mohl Stropnického pozvat na Hrad a tou holí mu skutečně jednu fláknout 😀

 336. Máte pravdu, NoName, koho to zajímá? Zeman neřekl nic překvapivého, že všichni kecají a že novičok umí vyrobit kde kdo a nejen Rusko, věděli i vrabci na střeše.

  Akorát naší chrabří politikusové čujou příležitost jak roztáhnout brka směrem k západu a natřásat se a zavděčit. Kupodivu nikomu nevadí, že se lhalo, špatné je, že se vykecalo, že se llhalo. Toť vskutku dokonalé vítězství Pravdy a Lásky 😀 😀 😀

 337. 2 Petr Kunetka ad 400 – Žádný blahodárný účinky – prostě se stal zázrak! Copak na to mají patent je Lourdy? Já bych tipoval, že ten park se stane poutním místem a budou se tam pořádat procesí… A v čele průvodu půjde jáhel s pozlacenou menstruací!

 338. A maně mne napadá,
  řízení státu jako firmy… No, mít zaměstnance, který udělá firmě renomé jako Stropnický, tak ho propustím na hodinu a zažaluji o odškodnění (za poškození dobrého jména firmy).

 339. Honzo ze Ž.
  samozřejmě že ne. Dovolím si citovat bývalého velitele čestné jednotky a posléze kuchaře Boba: „Já vím, co je to Taj-Dův-Mob!“ 😀 😀 😀

 340. OT – příští víkend t.j. 10.-13.5. je v Praze na výstavišti Knižní veletrh. Zahraničním hostem je letos Izrael, tématem Komiks a Převratné 20. století.

  Kdyby tu byl Bohouš, určitě by to připomněl, tak si dovoluju učinit za něj.

 341. Vzhledem k tomu, že pravda spadá do kategorie utajovaných skutečností s protože CTHH nikdy nespí, pojďme se radši bavit o tom, že na části našeho území málo prší. To je nezávadné a povolené. Jo a taky je povolené napsat, že Kvitová v Praze vyhrála semifinale.

 342. Někde neprší vůbec.
  A Kvitová je moc hubená. Snad nebude následovat knížka.

 343. 2 NoName ad 393 – opravdu prdel… Mezitím šéf toho vojenského ústavu přiznal výrobu několika gramů… No co? Gram, mikrogram, všechno jedno…
  Hlavně, že máme vládu odborníků…

 344. No, PeSi a NoName, na jednu stranu je to smesne, na druhou… vlastne smutne.

 345. Oni ti naši představitelé snad ani nejsou blbí, ale předposraní…..-

 346. (389) Úspěšnou rekonvalescenci přeji, nejen fyzickou.
  (392) Nepsal jsi něco takového, jako že nejdůležitější je dění doma? 😛

 347. Ad 412: Petře, jde o reálné zvýšení daní zahraničním pracovníkům. Proč? Proto! Na chudé musí být přísnost. Jestli to udělají Němci, některé firmy v pohraničí z toho nebudou nadšené. Podobné opatření si dovedu představit při vysoké nezaměstnanosti místních, kdy vláda zavelí „cizinci do ciziny“. Teď to nechápu.

 348. 359 nickname, záleží na tom, z jakého pohledu. Jak pro koho. Být jedním ze tří…
  Pak by otázka mohla znít: Co je lepší? 90 procent země rozdělené mezi tři vyvolené, nebo devadesát procent země rozdělené mezi jednoho vyvoleného?
  Nejlepší je sto procent země rozdělené mezi jednoho vyvoleného.

 349. Nu, ano. Fakt, ze Zeman a nasledne minobr narovinu rekli pravdu narovinu je dost dulezite vnitropoliticke deni. Spolu s tim, kolik dalsich ho za to napada.

 350. „Nepsal jsi něco takového, jako že nejdůležitější je dění doma? “

  tak když je půl republiky vzhůru nohama proto, že prezident vykecal, že ministr zahraničí a několik dalších politiků lhalo a že kvůli neověřeným a možná nepravdivým faktům došlo k diplomatické roztržce, řekla bych, že to poněkud má co dělat s děním doma….

 351. Děcka koupily ke kafi ruskou zmrzlinu. Neměla bych se kát, že sjem vychovala takový rusofily? a neměla bych začít bojkotovat obchod, kterej si ji dovoluje prodávat?

 352. Tak mi blesklo hlavou, jestli Skripalovic nejsou nějak potomci Raspustina. Eslisenemejlim, tak toho napřed nacpali cyankálim, pak střelili a nakonec ho museli utopit v Něvě.

 353. Nevim, co myslis, AK… Jako ze ten Novicok se nevyrobil a jak zeman, tak min obr kecaj jen proto, aby nas udelali zajimavymi?

  No, mozne to je… Ale volajakosi se mi to nezda…

 354. 421 – Russkij čelověk vydrží všechno, to nás přece učili už na základce.

 355. Může mi nějakej počítačovej odborník vysvětlit, proč ten zatracenej TOMTom se furt distancoval od NTB, spojení přes USB se furt přerušovalo, a ze stolního kompu to šlape jako hodinky ?
  Sice pomaleji, protože ten komp je vzdálenej od wifi routeru víc než ten NTB, ale jede v kuse, a nic nepadá ?

 356. Jo jo – pro připomenutí:

  Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra
  a správná příslušnost je víc než v botě díra
  Mámu jsme zapřeli a brácha zapřel tátu
  někdo se odstřelí a jinejm zlámem hnátu!

  Ďábel nás hnal
  a šli jsme jako ovce
  každej z nás znal
  že zvěř se stane z lovce
  každý však šel a na chytrost měl štempl
  náš cíl se skvěl – jsi proti? tak jsi lempl!

  Nad oči slepota, sám do uší dáš vatu,
  je z tebe despota a syna dáváš katu,
  k dobrému příteli zas obracíš se zády,
  a když ho odstřelí? Po smrti dáš mu řády!

  Žene vás čert, zas jdete jako ovce,
  není to žert, už zvěř se stala z lovce,
  přítel je skřet a nad rozumem víra,
  vpřed! Jenom vpřed! Vpřed! Jenom vpřed!
  Vpřed! Jenom vpřed!

  A vpředu smrdí síra …

 357. 420

  Pokud jim ještě chutná i ruské vejce, je to k zamyšlení 😉

 358. Rasputin měl docela početné potomstvo, které z větší části nepřežilo běsnění bolševiků. Přežila jedna dcera, která později na západě a v USA vystupovala v cirkuse. Na YT je pozoruhodný dokument o Rasputinovi, kde se mj. sděluje, že nakonec, po selhání Jusupova a jeho komandy, byl doražen střelou do hlavy. Vykonavatelem byl, jak jinak, britský agent. Musím konstatovat, že výrobky ruské propagandy jsou mnohem zábavnější, než upocené výblitky „našich“. Ty jsou asi směrovány na osoby mentálně retardované.

 359. Já se včera velmi zamyslel nad tím, co tu napsal PM :

  Zaradoval jsem se vsak, kdyz Nikki jmenovala Ceskou Republiku mezi deseti zememi, kdo drzel v hlasovani basu s U.S.A.

  Kolik má NATO a EU členů?
  A jen deset, a my mezi nimi ? Zajímavé.
  Zřejmě jsme nadprůměrně papežští.

 360. Halle, podle mne tam hodne hraji roli nase blizsi vztahy s Israelem, nez je v EU bezne (a diky bohu za to).

 361. 🙂 🙂
  Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) kritizuje obyvatele své městské části, že sázejí u kmenů stromů na ulicích vlastní květiny. Pásy zeleně jsou podle starostky veřejným prostorem, takže zde lidé nemůžou zahradničit. Dosud byly tyto prostory často místem pro odhození cigaret či pro vykonání potřeby psů. Starostka iniciativy se sázením označuje za „nepřípustné“ a hovoří o „privatizaci veřejného prostoru“.

 362. Halladine,
  ale stanovisko paní starostky je pochopitelné. Situace, že na Praze 3 nemůže kvůli neschválené vegetaci odhodit vajgla, či vykonat potřebu u kmenu stromu ani starostka této čtvrti nutí k zamyšlení…

 363. „Komise vyzývá platformy, aby významně zintenzivnily svoje snahy v boji proti dezinformacím na internetu. Má za to, že tomuto úsilí může pomoci samoregulace, bude-li účinně prováděna a monitorována.“

  Ano, jsou to soukromé firmy a mohou si dělat, co chtěji. Jen musí mít v pořádku autocenzuru 😀

 364. „Dále bude Komise: podporovat nezávislé ověřovatele faktů a organizace občanské společnosti při vytváření vzdělávacích materiálů pro školy a učitele,“

  Krása… Ale ponechám další perly laskavému čtenáři.

 365. 414 – úspěšnou nefyzickou rekonvalescenci preji i Tobě, snad na těch zmiňovaných Lurdech neco je….nadeje umírá poslední.
  I kdyz je videt, že víra je dnes výhodnější něž přemýšlení…….

 366. Halle,
  správná „lady“ se hrubě nevyjadřuje, ale tohle se nabízí samo… nechybí paní starostce ve jméně písmenko Cé ?
  Pachatelé květinových výzdob by měli být exmplárně potrestání 🙁 ! PI

 367. A když nepomáhá samoregulace (jako asi tady), tak musí nastoupit samoregulátor.
  Takovým samoregulátorem byl asi i Pavlík Morozov.
  Jak tady čtu příspěvky, tak si občas připomenu Součkuv „Opravník … omylů“ a v té souvislosti Syfilisovu práci.

 368. Matzurko,

  mě to napadlo taky, ale obával jsem se, že bych byl obviněn z vulgárnosti.
  To víš, na Rusko a Halladina mudsí být přísnost ! 😀

 369. A řeknu to rovinu: Náznak AK vůči Šimonovi o jiné než „fyzické rekonvalescenci“ považují za sprosťárnu.

 370. Budu provokovat, ale za totáče by asi naslinil prst, otevřel příslušnou knihu, a zapsal Při akci Z odpracovali občané x hodin při výzdobě ulice.
  A šel jsi vejš pro pochvalu, jak dobře politicky pracuje, a motivuje občany 🙂

 371. Tss, quivisi,
  to je objev ! 😉
  Při takových mých objevech mi kdysi dcera říkávala “ Dobré ráno, stará mama, už si sa zobudila ? 😀

 372. Ale tos asi mluvil ze spaní, tady to, aspoňmyslím, nikdo přede mnou neřekl ani ze spaní.

 373. Quvisi – jseš laskavý, ale Ajrovka rychle střílí a holt obcas se trefí do vlastni nohy…..obcas, posledni roky skoro pořád…..
  Neberu-li v uvahu dosud neznámou budoucnost po návštěvě onkologie, jsem fyzicky relativně v pořádku a psychicky jsem se právě vyladil po návštěvě Čokoládovny Café na Starem městě..nejaká cililink je pod rozlišením.. ☺
  jenom v tom kalendariu nevidim volné termíny na Chodově….podumám.

 374. Rad vidim, Simone, ze jsi v positivnim rozpolozeni.

 375. Dobrý den,

  přečetl jsem si Petrovu 392, která mě velmi pobavila a uvědomil jsem si, jaký mají etatisti těžký život. Losna nebo Mažňák? Používat neuvěřitelné konstrukce podle sympatií. Jakmile přejde bitva, tak si padnou do náručí a shodnou se, že kdyby nebyl Losna nebo Mažňák, tak by se svět zastavil, protože neetatisti mají jednoduché myšlení a nejsou experty na vlastní život 🙂 To je vážně nářez podle úplně všech pravidel.

 376. (423) To jsme u toho sjednocení pojmů. V IT je to zřejmě jasné 0/1, v životě a v politice zvlášť už méně jednoznačné, zvláště pak se slovem „pravda“. Tam bych se skoro přikláněl k onomu rabimu.
  (432) Skrz to už byl jednou randál. Někdo si vesele zasadil u paneláku a vlítla na něj baba z úřadu.
  (436) Víra ti nějak pomohla? Třeba by pomohla i tomu quivis.

 377. Ještě že máme sjednocené pojmy u Rusů, Srbů, Iráčanů, Afghánců, Asada a podobně verbeže. Ale je dost možné, že jsem volání po vyjasnění pojmů před sankcionovaním nebo bombardováním na základě zpráv typu Colin ukázal, SOHR natočil, Mayová řekla přehlédl?

 378. Máte-li sjednocené pojmy, nelze než vám záviděti. To je fakt základ každé jen trochu smysluplné diskuse.

 379. Naší paní starostce tam to C možná chybí. Ale pořád lepší než bandita Matěj.
  Hádanka: Z které strany je paní starostka? Kdo to zvládne bez hledání zaslouží si pochvalu před rozvinutou standartou.

 380. BTW, je legrační, kolik příspěvků mimo se dá napsat v situaci, kdy se ukázalo, že místo „novičok nemáme a neměli jsme“ platí aktuálně „občas máme, ale fakt malinko“.
  To je pak tu oponent duševně málo čilý, tam pojmy nejasné, Rabí moudrý – a Occam se úplně ztratil. Zřejmě taky v pojmech …

 381. To nevymyslíš 😀


  ‎Vladislava Hujová‎ pro Praha 3 Žižkov – Mí(ě)sto, kde žijeme.
  Právě teď ·
  VYTVOŘME NEJROZKVETLEJŠÍ ČTVRŤ V PRAZE
  Malé zahrádky okolo stromů přinášejí radost do života obyvatel Prahy 3 a moc mě těší zájem lidí o zkrášlování společného prostoru. Dosud jsme se tyto aktivity snažili podpořit dotačními tituly nebo participativním rozpočtem. Bohužel vždy to bylo spojené se složitou administrativou. To nyní odpadne a všechny stromy, které jsou ve vlastnictví městské části a je jich celkem 750, se tak stanou součástí nového projektu „adopce stromů“. Naší snahou dál bude zahrnout do projektu i stromy patřící hl.m.Praze, kterých máme na území Prahy 3 téměř 2000.

  Již brzy si každý bude moci vybrat na webových stránkách strom a jedním kliknutím ho tzv. adoptovat. V praxi to znamená, že rabátko (prostor pro výsadbu okrasných květin v okolí stromu) bude moci legálně osázet květinami. My zvolené rabátko doplníme kamennou ohrádkou a kvalitní zeminou, aby z toho prospěch měly nejen vysazované květiny, ale i strom. Věřím, že péče občanů o své malé zahrádky přinese nejen krásu a květiny do ulic Žižkova, ale bude to prospěšné i pro samotné stromy, které jsou v ulicích tolik potřebné a žádané.

  Na projektu budeme spolupracovat též s Tomas Plesnik ze spolku Street Gardening. Praha 3 i spolek chce podpořit aktivní občany přinášející zeleň do městského veřejného prostoru. Naší společnou vizí krásné ulice, vybudované společně lidmi, kterým není její okolí lhostejné.

 382. (451) Jo, taky oceňuji vaši snahu (a ještě i dalších věřících). Já jsem psal o Zemanovi a jeho zbytečném žvástání.

 383. Spise smutne… zdalipak by byli otcove zakladatele hrdi…

 384. Ono jak nejsou ty pojmy, je smysluplná diskuse snad i zbytečná.

  Jo a samozřejmě, žvatlání Zemana je naprosto izolovaná záležitost, snad má i vlastní vesmir. Kdepak nějaký kontext. To lze dát do kontextu maximálně s nějakou sovětskou akcí v roce 1940. Protože tam je naopak kontext jasný i po staletích.

 385. Dobrý večer,

  mám za sebou krásný podvečer, strávený převážně na jižní spojce. Objezd Prahy trval hodinu a půl, další víc než půlhodinu jsme se ploužili, než jsme minuli bouračku na druhém kilometru hradecký dálnice a konečně jsem mohla zařadit vyšší kvalt než dvojku. Pak ještě další „zastávka“ na uzavírce, motorest, kde jsme plánovali večeři, byl zavřený a obchoďák, kde jsem plánovala nákup o dvě hodiny dřív a ne v osm večer, vyžranej jak samobsluha za socíku.

  No, hlavně že jsme nakonec prece jen dojeli…..

 386. Maydo, jizda na plzen… podobne. Ale prazaci to tak chteji, kdyz to voli…

 387. No, Petře, hustá doprava před prodlouženým víkendem a do toho bouračky – to nemá co dělat s tím, koho pražáci volí.

 388. A na tu plzeň byla taky bouračka. Brácha si psal sms kolegou, který jel směrem na plzeň a vytahovali se kdo, jel déle. ale na mně teda nemají ani jeden 🙂

 389. Dobrý den. Představte si alternativní vesmír, ve kterém by český prezident plně podporoval vyjádření, že u nás se žádná chemická látka nevyráběla, nevyrábí a nebude vyrábět … Bylo by to lepší?
  OTOH: z OČTŘ luhů a hájů – Faltýnek opět nic, jen tomu šéfoval. Bába zatím nedokázal motivovat tak, aby to stáhli i jemu.
  Samozřejmě: podvod za 1,50Kč je pro stát likvidační, proto je nutná pokuta 15.000Kč. Jak vysoká má být pokuta při podvodu 50.000.000Kč? Jak vysoká při podvodu 30.000.000.000 Kč ročně?

 390. No proto od začátku píšu, že nejlepší by bylo konat potichu.

 391. Dobré zas ráno… 2 Honza ze Žižkova ad 450 – „Z které strany je paní starostka?“ – jedině z anfasu… Z jakékoli jiné strany se jeví jako úplně obyčejná píča…

 392. 468 – nerozumim, vysvetlis?

  Maydo, jak najezd na hradeckou, tak plzenskou dalnici je zuzen. Anebo jinak, kdyz jedu z Uval kamkoliv na zapad:
  Silnice I/12 – zavreny prujezd Bechovic, neprujezdno. Odhaduje se asi tak rok
  Ricany – na vjezdu sveden do jednoho pruhu a kyvadlova doprava az po druhy kulatak
  Hradecka dalnice – najezd maximalne ztizen kvuli zuzeni do jednoho pruhu, minimalne mesic, potrva jeste minimalne nekolik

  Uznavam, ze ne za vse muze prazsky magistrat, ale zavirka libenskeho mostu ci rozkopavka jizni spojky smerem k letisti jiste nejsou vhodne nacasovany.

 393. Stejne by mne zajimalo, z jakeho pohledu lze vyrok „Pouze Rusko umi vyrobit Novicok“ sladit z pravdou. Samozrejme, pro detailisty, vyrok „Pouze Rusko umi vyrobit Novicok, tudiz Skripala otravili Rusove“ je pravdivy. Podobne jako vyrok „Pouze Rusko umi vyrobit Novicok, tudiz slunce je zelene“

  Ja se neurazim Tvym 0/1, ac jsem studoval logiku nekolik semestru a samozrejme i pravdepodnostni a fuzzy logiku. Dovolim is rici, ze malo lidi zde ma tak nastudovano logiku, jako ja. Prave proto by mne zajimalo, jak lze shora uvedeny vyrok oznacit za nejakym zpusobem blizky pravde.

  Ci proc srovnani, ze CR se dopravni tepna kriticke dulezitosti opravuje ca 15 let s neustalymi zpozdenimi, zatimco v Rusku postavi unikatni most za tri roky a pred terminem.

 394. Petře, taky to bude částečně asi tím, že se nemusí srát se zelenými šílenci, kteří soudně napadají každou stavbu jako u nás.
  Být to u nás, určitě příjdou s tím, že tam žije nějakej vzácnej láčkovec, ryba či cokoli jiného, kterou stavba ohrozí.

  A bacha, netvrdím , že je to příčina jediná.

 395. Tva odpoved, Halle, s mou otazkou vlastne ani nesouvisi… Nicmene dobre dokresluje.

 396. Dobré dopolední vespolek,

  PetřeK,
  chtít po politicích výrokovou logiku, ts ts ts 😀 😀 😀

  Ad most,
  jednak to bezpochyby mělo propagandistický dopad. V tomto ohledu jistě není bez zajímavosti, co psali ve výše uvedeném článku (i když auto časák, snaží se jak Jasánek :)). Taky mu to nevyšlo: stavbu unikátního mostu prováděla firma, kterou šéfuje člověk z „úzkého Putinova okruhu“, prej spolu trénovali džudo.
  No, ale kupodivu stavba rostla jak z vody (doslova), jediné zpoždění způsobila turecká loď, která jim do toho omylem (?) flákla… a bude to hotovo s dost velkým předstihem – původně plánováno na prosince tohoto roku, ale otevírat pro autodopravu se bude už za dva týdny (před začátkem turistické sezóny), do prosince bude hotová i část pro osobní vlaky.
  Když si představím, jak to vypadá u nás, když staví „spřátelená firma“…

 397. 477
  Esli to nebude tím, že Putin si vybírá za kamarády jen schopné lidi, akdyž něco vyvedou, nemilosrdně je kopne do … no tam.

 398. Trochu OT – Česká pošta neustále zkvalitňuje své služby…
  Už řadu let si nechávám tzv. dosílat poštu na fakultu, zvlášť poté, co se mi ze schránky na baráku ztratilo několik „údajně doručených“ důležitých dopisů. No a bejvávalo to tak za cca 5 stovek na rok… Pak to zlepšili na 5 stovek za půl roku… Pak tedy, že to jde zas na celý rok, ale už přes tisícovku – no a dneska – prej to zas jde jen do konce roku – a cena? Pouhých 1600!
  Tomu říkám zkvalitňování služeb a růst životní úrovně…
  A to nemluvím o tom, že kromě „balíku na poštu“ a „balíku do ruky“ zavedli velmi populární službu „balík v prdeli“…

 399. Dobré předpoledne,

  Petře, chraň mně ruka Páně, abych se pokoušela omluvit krndiny a dolínkovy dopravní nesmysle, ale ten včerejšek asi opravdu na jejich vrub nejde. To se prostě někdy tak sejde.

  Součástí komunistického dědictví je i přehnaná víra, že ti nahoře můžou za všechno. Krom toho je poněkud nezdravě rozšířeno přesvědčení, že máme nárok na to,a by věci běžely hladce, aby nás nepotkalo nic nepříjemného a pokud tento nárok není splněn, tak za to někdo může. jo, byla to dlouhá cesta. Ale podstatná je, že jsme dojeli. Dopadli jsme líp, než ti, co posedávali kolem tej bouračky na svodidle a čekali na odtahovku.

 400. Petře, věřím že jste v oboru logika studovaný expert. Kde se studuje ženská logika?

 401. No, Maydo, vcerejsek byl jisty extrem a kulminace, ale problem je zakopan v tom, co pisi v 473. Kdyz se proste tolik dulezitych cest zavre vicemene zaroven, jedna nehoda je to, co z problemu udela kolaps…

 402. Kdyby nebyla zavrena I/12, nehoda na hradecke by nebyl tak zasadni problem. Navic je otazkou, zda by nehoda mela takove dopady, nebyt rozkopanosti D11.

 403. Proste zavrit I/12 a rozkopat D11 soucasne mi prijde jako nedomyslenost, ktera si o neco, jako probehlo vcera, vylovene vola.

 404. Jenže, Petře, I/12, D11 ani D5 nemá ve správě pražské zastupitelstvo, ale Ředitelství silnic a dálnic. Takže koho volí pražáci a jetsli to tak chtějí, je úplně mimo. A pokud vím, tak ředitel ŘSD není volený zástupce.

  Můžeme diskutovat o tom, kdy a jak se má naplánovat harmonogram oprav, ale je otázka, k čemu bychom dospěli. Stavv v Běchovicích neznám, takže nejsem schopna posoudit, jetsli oprava měla počkat nebo ne. Bohužel věci se mají tak, že silnice a dálnice je třeba opravovat a v zime to dělat nelze a nezbývá než léto, kdy jsou různé svátky a prodloužené víkendy a prázdniny a dovolené, takže je provoz hustší.
  Nebo můžeme neopravovat a k čemu to vede vidíme v Praze, kde se léta nesáhlo na mosty.

  Samozřejmě by bylo možno trvat na tom, že v každej vsi bude referendum, kdy se smí opravit silnice, ale mám jisté obavy, že pak by se neopravilo vůbec nic.

  Ostatně pamatuju podobný stav, před pár lety na velikonoční podnělí, tehdy šlo o nehodu na osmém kilometru D11 ve směru na Prahu a nikde žádný uzavírky, přesto dálnice skoro dvě hodiny stála, protože nehoda zablokovala oba pruhy.

 405. I/12 urcite spada pod Prahu, ale to je asi jedno. Problem tak trochu vidim v tom, za zaroven je porad kde co rozkopano a zaroven nam padaji mosty a silnice jsou v tragickem stavu.

 406. To máte pravdu, Petře,a le rozkopáno je , co pamatuju bez ohledu na to, kdo zrovna vládne a s těmi mosty to nebylo tak, že by byly v perfektním stavu, než přišla Krnda na magistrát a pak najednou začaly havarovat.

 407. 474 Petře, od té doby, to, s čím jako vlohou člověk přichází na svět, a přirozeně, v závislosti na svých disposicích a na vnějším prostředí rozvíjí, upadlo do spárů „vědy“ a stalo se vyučovaným oborem, jde to s tím s kopce. Tak užitím formální logiky na zpracování souboru neúplných i nepravdivých informací lze dojít k pozoruhodným závěrům popírajícím realitu.

 408. 461 halladine, záleží na tom kdo sahal komu. Za vhodné kombinace by naopak mohly být Nobelovy ceny dvě, tři…

 409. Pravdou je, ze Bemovi nic nespadlo. Ani si nepamatuji, ze bych v ramci jednoho dne stravil 3,5 hodiny ve fronte. Mozna mel stesti 🙂

 410. 430 Petře, jakého dobra se nám z toho dostává oproti jiným, kteří takové bližší vztahy nemají?

 411. 420 maYdo, nepochybně. Viz generál Petr Pavel. Co se ve Varšavské smlouvě naučíš, v NATO jako když najdeš. Dobro a zlo jako plus a mínus. Střídání dobra a zla. Plus, mínus, plus, mínus, plus, mínus… Střídavý proud je nebezpečný, používá se i k popravám.

 412. 492 Petře, když z toho vyžiješ… A náklady jako druhá strana rovnice?

 413. Opravdu nejsem odborník na dopravní infrastrukturu, ale řekl bych že jsme natolik zaostalí, a silnice natolik rozbité,že buďme rádi, že se vůbec nšco opravuje. Zpomalit ty opravy by asi nebylo dobré.
  Prostě to nějak vydržet.

 414. Petře, já se pamatuju, že jsem jednou, myslím, že to bylo to samé datum, jela dvě hodiny od kanclu (proti Kramářově vile) dvě hodiny do strahovského tunelu. A tuším, že to bylo za Béma. 🙂

  Bémovi nic nespadlo z toho prostého důvodu, že chátrání neudržovaných mostů probíhá v čase a halt měl štěstí, že za jeho vládnutí v Praze mosty ještě držely. Ale pokud vím, tak Bém taky nic neudělal pro jejich údržbu. Spíš zadělal na řadu průserů….

 415. lidská paměť je děravá. Devadesátá léta a začátek nového století za vlády (v Praze) ODS se opravdu udržovalo a stavělo. Odstřelením Béma začal sešup, TOPka s Hudečkem to zrychlila a Krnda dorazila.

  Taky máte tak slunečno a teplo? Neříkám horko, protože fouká od severu a je to docela příjemné. Hosté se pomalu scházejí, vše potřebné je vychlazeno a namarinováno.

 416. Možná bychom se měli vrátit k technice stavby mostu, kterej v Praze postavil Karlík IV.
  Ten umí opravit pár šikovnej zedníků . Prostě ty šutry sezdí znovu 🙂
  Co ty na to, maydo ?;-)

 417. Schumi, ad 492, 494: nejen dobrý pocit. Jde o DNA, o legendy, o důvod existence.
  Proč podpora izraelitských v letech 1918-1938, 1945-1948, od 1990:
  a) ideály humanitní. Hilsnera se zastal ne pro lásku k vandrákovi, ale pro naprostou nesmyslnost obvinění.
  b) společný nepřítel: velkoněmecké velkohubé ideály. Neměl přežít ani náš národ, ani oni.
  c) pravda: snáze se občanům vysvětluje pravdivé vyjádření, resp. vetování kravin. Tím netvrdím, že naši politici jsou něco mezi Komenským, Husem a Masarykem. Ale aspoň v jedné drobnosti se rozhodují nelhat, obzvláště když je to nic nestojí.

 418. Martine,

  stav libeňského mostu, libeňské lávky a třeba zavřeného podchodu na Budějárně má za příčinu dlouhodobé chátrání materiálu. To je proces, který probíhá v čase a nezávisle na politické garnituře.

  ale především je blbost tvrdit, že to tak pražáci chtějí, protože volí, koho volí.

  Pokud jde o Krndu, tu nikdo nevolil, voliči volí jen strany a ne přímo starostu. Nemluvě o tom, že voliči nevolí strany proto, že chtějí to, co dělají strany po volbách, ale proto, že chtějí to, co strany tvrdí před volbama a po volbách obvykle jen zírají.

  Kromě toho o tom, jaký kdo v jaké pozici bude, se obvykle přesvědčí voliči až když je zvolen a kdyby to tučili před volbami, tak by dotyčného nevolili. No, oni to vlastně v poslední době tuší, protože je to pořád jak před kopírák, ale když chtějí využít zbraně pro voliče nejsilnější – toho biče, že mohou politikovi vystavit účet tím, že ho nezvolí – tak už pomalu nemají koho volit.

  Pokud jde o ODS, tak ta prošvihla nejen svoje šance po svém posledním volebním výtězství, ale bohužel asi i poslední moment, kdy se politika mohla otočit nějakým rozumným směrem a to tím, že premier se nechal omotat kolem prstu ztepilé blondýny.

  takže bych se zeptala Petra – a koho mají tedy pražáci volit, aby v Praze nepadaly mosty a o prodloužených víkendech nebyly dopravní zácpy a vůbec tam zavládl ráj na zemi?

 419. No fuj, vítězství, samozřejmě.

  Jinak, možná se za Béma stavělo a opravovalo, ale dopravní zácpy byly. Viz moje dvouhodinová jízba na cca dvoklilometrovém úseku. To jsme včera byli ještě rychlí.

  stran počasí je to tady stejné. Slunečno, příjemně, vítr. Jdu nařezat rebarboru na koláč a pak budeme s bráchou porcovat maso – koupili jsme si napůl králíka a ještě tašku hovězího z domácího chodu a musíme se o to poděli a upravit do stavu, aby se to vešlo do mrazáku.

 420. 499 nickname, DNA, legendy, důvod existence? Koncept na takovém základě tu byl. Byl o něm Norimberský proces. Tohle téma je pohyb na velmi tenkém ledě.

  DNA jsem si nenechal zkoumat, legendy mají různé základy. Jedni opisují od jiných a předešlých. Existence nepotřebuje důvod. Vím, že v českých dějinách, v závislosti na dočasných dílčích zájmech je zdůrazňováno to či ono. Bez ohledu na to jsou to české dějiny a česká kultura jako výsledek mnoha vlivů. Jestliže o české kultuře v obecném smyslu se dá mluvit. Zvlášť v posledním čvrtstoletí. V té mělkosti rozumím snaze některých o hledání vlastních hlubších kořenů, snahu o „polepšení si erbu“ alespoň příklonem k něčemu nebo někomu k čemu vzhlížejí. Ostatně to bylo vždycky. Na jednu stranu například Rukopisy, na druhou stranu maloměstské „němčení“, slovanská vzájemnost, hledání keltských kořenů….

  Jsem pro symetrické vztahy založené na vzájemné výhodnosti. S důrazem na vzájemné a na výhodnost.

  Masaryk nebyl filosemita, ale umírněný antisemita. V případě Hilsnera mu šlo o spravedlnost. To ho zvlášť ctí.

 421. Kurńa, Karle, já pracuji cca 3 m pod úrovní silnice, takže z provozu slyším max. kamiony. Ale zdálo se mi, že se dnes nademnou něco děje. No, už je pozdě. Teď jsem vzkaz objevil a vyjasnilo se mi.. Nicméně mi včera trhali zub moudra, asi by dnes se mnou nebyla žádná sranda. Jako bych měl kocovinu. Juganská enkláva, kam jsem původně zamířil, na mne koukala velice nevraživě a následně mne posílala na chirurgii. Už tam nepáchnu. Ještěže jsem náhodou, když jsem šel pro pilule na bolest, zastihl naši starou doktorku, která mi ho za deset minut vyrvala. Normálně v pátek neordinuje, ale měla nějaké resty před dovolenou. Také dnes neobvyklý přístup. Jinak obdivně se sestrou zíraly na můj vyrvaný tesák. Kam se hrabe hokejka globálního oteplování.

 422. (474) Rusko postavilo jednu stavbu rychle (zda kvalitně nevím), extrém. V Česku zmiňuješ jednu stavbu dělanou extrémně blbě, druhý extrém. Běžný věcí běh, případně zprůměrovaný, bude někde mezi tím, tady i v Rusku – tam mám takový dojem, že bude velký rozdíl mezi „Putin na to položí oko“/ normální průběh.
  V novičoku a jeho výrobě, distribuci a užití žádnou logiku nehledám.
  (485) Prakticky žádná koordinace staveb a oprav není. Ale už prý o něčem takovém uvažují, asi ve stádiu nesmrtelného popisu jisté Hujerky Václavíkové ze Psa, „Už byl přijat záměr“.
  (500) Pokud jde o Krndu, tu nikdo nevolil, voliči volí jen strany Volič, který nevidí kdo je na prvním místě kandidátní listiny jím volené strany, je volič ducha mdlého. 😛

  A den byl prožit velmi příjemně: https://aerokarel.rajce.idnes.cz/Chvalska_tvrz_2018/ Počasí, lidi, auta, nápoje.

 423. KArle, primátora volí zastupitelé Prahy. Jo, dá se očekávat, že ten, kdo je na prvním místě kandidátky vítězné strany,bude i starostou, nicméně není zvolen v přímé volbě.
  Ostatně voliči, co to hodili ANO, to hodili z jiných důvodů, než kvůli krnáčový. Komu nevadil na ANO babiš, tak nějakou krnáčovou neřešil.

  „Prakticky žádná koordinace staveb a oprav není.“ – jo, to není, ale tenhle stav je taky delší než za krnáčový.

  Ono to stanovisko, že za všechno můžou voliči, protože blbě (= jinak) je docela pohodlná. Nikdo za nic nemůže, za všechno můžou voliči.

  No a jak to teda chcete řešit? Pokud je problém ve voličích, pak se nabízejí dvě možnosti –
  za a) vrátit se k vládě jedné strany,
  za b) vyměnit špatné voliče za ty správné.

  Jinak, Karle, na Tvém místě bych si moc nevyskakovala. 😀 Jseš taky pražák, tak jsi taky vinen ucpanou dálnicí, protože to tak chceš, neboť volíš, jak volíš. 😀

 424. Letenka do Moskvy, Petrohradu, jiné prdele stojí stojí 3000. Jedenkrát vidět je lepší než stokrát si myslet.

  Kecy o tom, co v Rusku neumí a co stavěli extrémně rychle a co jinak dělají v průměru jsou k smíchu.
  Prostě se tam podívejte. Svět se mění.
  To samé Čína. A jiné „rozvojové“ země.

 425. (504) A to nevíte, že Krymský most neexistuje,že je to pouze virtuální přízrak? Tvrdí to aspoň ukrajinská média, ale zároveň plánují, že z provozu této chiméry budou vybírat mýto.

 426. nickname – 469 – nevím jak v alternativním vesmíru, ale v tom našem bych se rozhodně přimlouval za to, aby minimálně tento aktuálně sloužící president prostě držel hubu tak nějak obecně a raději se nevyjadřoval už vůbec k žádnému tématu a svou komunikaci s okolím omezil na „Núúdle“ (to když bude mít hlad) a případně „Čííí a eee“ (to když se posral).

  Jinak totiž hrozí nebezpečí, že by někdo mohl vzít to blábolení dementního starce vážně a mohli bychom tak být s někým ze dne na den ve válečném (nebo skoroválečném) stavu.

  IMHO to s tím Novičokem byla poslední kapka a Senát by se měl zcela vážně zabývat tím, jak presidenta zbavit úřadu a pokud možno i svéprávnosti.

 427. Aero,
  je spousta lidí, co si nemyslí, že má zeman držet ústa. A spousta i tady.

 428. A dokonce sposta lidí, kteří si to myslí o úplně někom jiném.

 429. (505) Za všechno mohou voliči, protože nikdo jiný na to není. A jelikož je to „pes jitrničku sežral“, tak věc dále nerozvíjím.
  (508) V tom se dokonale shodneme.
  (509) No a? Nemám si tedy já myslet, že by neměl žvástat, mám se bát to napsat, je nějaká novinka, že si všichni nemyslí totéž? Nějak nechápu smysl vašeho oznámení.

 430. Myslet si můžete cokoli, říkat taky, ale chtít, aby kvůli menšině lidí byl prezident odvoláván je poněkud….. 🙂
  A mluvit o velezradě ftto.

 431. Aero, omlouvám se Spletl jsem si vás s p. Kořenským.

 432. Pavle: ad 508 – žel můj kandidát nevyhrál. Ukazuje-li prezident svou komunikací na slabost či nerozumnost státu, nemusí to být špatné. Kdysi se Husáka nejen nebáli, ale už nebyl ani pro smích. Už byl považován za zbytečnou figurku. To u Zemana ještě neplatí – k jásotu či smutku některých.
  Schumi: ad 502 – Norimberský proces nebyl o DNA. Mohu považovat za vhodnější pro mne či pro stát jehož jsem součástí být mimo OSN. Ovšem pokud tam jsme, lze po našich vyslancích žádat jediné – nelhat a nepodporovat hlasováním lži. Obchody – „vzájemně výhodné vztahy“ – se týkají především jednotlivců. Přikrášlování si kořenů „exotikou“ je možné, ale myslím, že zbytečné. Teď a tady.
  Aerokarle: blahopřeji ke krásně prožitému dni.
  Obecně: velcro je lepší než kabelbinder.

 433. (512) Pokud by byl zákonný důvod k odvolání, je naprosto jedno, kolik lidí to požaduje.

 434. A helemese
  Izraelský premiér Netanjahu sa v Moskve 09.05.2018 zúčastní vojenskej prehliadky ku Dňu víťazstva
  Moskva pozvala Izraelského premiéra Netanjahua na stredu 09.05.2018, kde sa zúčastní vojenskej prehliadky ku Dňu víťazstva 2018 a zároveň sa stretne s ruským prezidentom Putinom

 435. Petře, otázku jsem položil já 🙂 Díky za vyčerpávající odpověď

 436. 502 nickmame, to jsem nepsal, že byl. To co mu předcházelo. Třebaže DNA neznali.
  Vyvolený národ, národy určené k vyhubení. To je dlouhá historie, přenášení kulturních vzorců s nakonec hnusnými důsledky.

  Sovětský dirigent: „My nejsme antisemité. Například v našem orchestru mám nejméně z poloviny židy. Kolik jich tam máte vy,? ptá se amerického kolegy.
  Ten odpoví : „Nevím“.

  Tenhle vtip vyjadřuje i můj názor.

 437. halladine – 509 – ale jistě, já nijak nezpochybňuji to, že existuje poměrně významná množina lidí, kterým vyhovuje na této posici slintající senilní šílenec, neboť mají z nějakého (mně osobně zcela nesrozumitelného) důvodu pocit, že jim pomůže splnit jejich osobní vlhké nostalgické sny týkající se čehokoli, co je momentálně v rozporu s jejich poněkud zastydlým, leč ustáleným vnímáním reality.

  Na druhou stranu, já osobně nejsem nostalgický, nechci se vracet do retro režimu let 70. a 80. a jsem realista.

  Takže dobře vidím, že ten člověk je bohužel již duševně nemocná troska, která by měla být šetrně zbavena úřadu a předána do domácího ošetřování.

  Zcela vážně, osobně nechápu na co Senát ještě čeká, po tom posledním extempore s tím Novičokem ? Jaký důkaz ještě potřebují k tomu, aby se nadevší pochybnost dalo prokázat, že ten člověk se buď zcela pomátl na rozumu (což by byl ten lepší případ) nebo je ve své nemohoucnosti ovládán svým nejbližším okolím a zneužíván ke zcela zřejmé velezradě (to by byl ten horší případ) ?

  Obecně vzato mně celkem děsí tyhle nonšalantní diskuse na webech (novinky.cz, aktualne.cz, idnes.cz, neviditelnypes,cz nebo třeba tady), zejména když si uvědomím, že jednou byla nastavena (zaplaťbůh) orientace ČR směrem k NATO a pokus o změnu té orientace by byl patrně doprovázen nikoli demonstracemi, ale zcela horkou občanskou válkou ? To si opravdu někdo myslí, že pokus otočit ČR směrem zpět na Moskvu by se obešel bez střílení v ulicích ?

 438. A to samé platí i o některých politických stranách. Babiš je sice STBák a dle mého názoru gauner, kterému by prospělo pár let v chládku a zabavení majetku, ale není šílenec. Proto se směrem k NATO a EU vyjadřuje poměrně zdrženlivě.

  Na druhou stranu, takové SPD je „clear and present danger“ a velmi se divím, že dosud nebylo zakázáno, rozehnáno a jeho čelní představitelé nesedí v base za ohrožení bezpečnosti státu (nebo jak je ten paragraf).

 439. (524) Stran Zemana bych nebyl tak přísný. Příchylnost k Rusku je v poslední době sice zjevná (zda je výběr spolupracovníků příčina či následek je v podstatě jedno), ale jeho žvástavost je prakticky stejná minimálně od „plyšáku“ (dál moje povědomí o něm nesahá, tedy dál za „Prognostiku a přestavbu“). Vědomým vlastizrádcem asi není, což ovšem na účincích jeho úletů nic nemění. Pořád si myslím, že nežvástá programově, ale spíš tak nějak kverulantsky.
  Problém je, že šetrné zbavení úřadu je prakticky nemožné. Tak či onak by to způsobilo příšerný povyk. Stran pokusu otočit ČR směrem zpět na Moskvu se obávám, že jsi přílišný optimista. Většině by to při vhodném okecání bylo jedno, mnozí by souhlasili, protože prohnilý Západ a tradiční Rusko. Několik ukázek i zde.
  (525) Souhlas s názorem na SPD, nesouhlas se způsobem řešení. Nefunguje. Zákazem blbost nezmizí, přeleje se.

 440. Zdravím z N. Y. Dle zpráv z domova se po dobu mé nepřítomnosti žádné dešťové naděleno nekonalo, naopak sucho prý bude větší a větší. Jinak jak koukám nic nového.

 441. Pane Kořenský , když jsme vstoupili do NATO, otevřeli jsme si se synem šampáňo. A mimochodem, vstoupili jsme tam za vlády Zemana.
  Následovalo napadení Srbska…..
  70 a osumdesátá léta… Už jsou tady, tehdy jsmer byli vazaly SSSR, dnes někoho jiného….
  Svoboda… ubývá jí.
  NATO se z obranného paktu mění na agresivní pakt, snažící se podrobit jiné země.
  atd, atd.
  Rusko už není komunistická země, snažící se vnutit komunismus světu, a ani silově to není Sojuz. Jsou v defenzivě.

 442. Vidím, že po dobu mé nepřítomnosti kromě vystoupení dvou mimoňských politruků k ničemu mimořádnému nedošlo.
  Lourdy se nekonaly……

 443. Dobré ráno vespolek,
  dovolím si citát klasika „I nenávist k nízkostem pitvoří rysy, i zlobou nad bezprávím hrubně náš hlas…“.
  Nestačilo by, místo těch žlučovitých invektiv, prostě napsat „Nasnáším Zemana, SPD a Rusáky“ ?

 444. Nebo ještě jednodušeji: Jsem nesnášenlivý.

 445. V Rusku jsem strávil dost let, Rusy znám a proto se k Rusku nevyjadřuju. Jen bych podotkl, že AeroKarlův přístup dle mého soudu hraničí s posedlostí.

 446. Jen bych ještě dodal, že posuzovat stát a lidi v něm podle činů zrovna vládnoucích politiků mi přijde poněkud zvláštní.

 447. Dobré zas ráno… Jo, je to prdel… Prezident si dovolí říci pravdu a citovat ze zprávy, která není ani důvěrná, natož utajená, a zdejší Bielgrové a Dubové se mohou posrat. Přitom každý, kdo umí trochu anglicky, si mohl dávno přečíst, co že je náplň práce a výzkumu v tom brněnským ústavu, o článku v chemických listech nemluvě – veřejně přístupný v databázi – autoři si ho asi vycucali z prstu, že?.
  Navíc, lehce retardovaným jedincům asi uteklo, že se jedná o organofosfáty, které se zkoumají a testují skoro všade – osobně znám nejméně 3 katedry a ústavy mimo vojenské využití, kde se organofosfáty běžně studují (jo, za dost přísných ochranných podmínek) – ona jsou to totiž hnojiva, insekticidy, herbicidy a další podobné sajrajty – no a že se při tom přijde na nějaký ten jed, to už taky patří k věci – a každý slušný a poctivý chemik by to měl přiznat. (tedy, kromě Kalouska… Ten za svého chemického působení se hlavně věnoval experimentálnímu studiu vlivu nadměrných dávek ethanolu na lidský organismus a v tomto studiu zdárně pokračuje dodnes… Na VŠCHT by mohli vyprávět – a občas vyprávějí.)
  Takže každý, kdo něco ví o chemii, by měl vědět, že tyto (a podobné) látky se zde syntetizují a zkoumají – a měl by to zvládnout každý graduovaný organochemik. Prezident není chemik, nevěděl a tak se zeptal. Dostalo se mu odpovědi a z této odpovědi citoval – a zdejší politruci se mohou posrat. (Zda byla kosmeticky upravena ta odpověď, či zda prezident to kosmeticky upravil při té citaci, to netuším, ale z gramů byly najednou mikrogramy, tedy jako by z miliónů byly koruny). No a jestli někdo něco někde syntetizoval, ať si sám přizná, zda by se mu povedlo syntetizovat – ať nežeru – 10 mikrogramů čehokoli… Leda, že by měl atomární depozici…
  No nic, sice zatím nikdo nikde nedokázal, že byly vůbec použity látky této třídy, těm naivním podvodům se musí smát i trochu obeznámený středoškolák, ale politruci to žerou i s navijákem a s pěnou u huby mají jasno. Viníka se nepodařilo nalézt, tak byl určen!

 448. To je Foundry ten problem. Ja v Rusku byl, s Rusy delal, muj soucasny zakaznik je ceska firma vlastnena dvema ruskymi kluky… Podobne, jako jsem byl v Cine, Indii… Pracoval jsem s i s hluboce vericim muslimem… Mluvil jsem s klukem, kterz je spise proti anexi Krymu, ale ma tam dva pribuzne a vi, jak hluboce stastni jsou – nejen oni, ale prakticky cela ulice – ze se zbavili ukrajinskych okupantu…

  A nejak mne ta schopnost smahem odsoudit a videt vse ostre cernobile presla. Dokud nesahaji na me zajmy, netrapi mne cinska ambice mit vliv odpovidajici jejich realne sile (naposledy, kdyz bylo v necem podobnem zabraneno nemecku, bylo to dost krvave), ani Ruska asertivita dana jejich relativne uspesnou konsolidaci po letech chaosu, ani Indicky explosivni rust.

 449. JJ, PeSi. Vcera jsem tak nejak s manzelkou rozvazoval, proc kvalita nasi propagandy tak zasadne upadla… I ve srovnani s komunisty to je dost matne, a velikani jako Goeebels se musi v hrobe obracet.

  Napadlo mne, ze to je tim, ze ti, co je vytvari jsou neco jako Janda, tj. naprosto nepolibeni realnym vzdelanim… Takze to samozrejme lepe neumeji. Mozna sami veri, ze na z latky se da analyzou zjistit, kde byla vyrobena (predstavuji si, ze na elektrponovem obalu atomu je napsano „Made in CCCP“ ), ze synteza neni vyroba…

  Ale zajimaly by mne i jine teorie.

 450. Dobré dopoledne,

  no, když už v tom krásném májovém dopoledni řešíte neřešitelné, tak bych se zeptala, proč nikomu není divné, že „likvidace“ rodiny skripalovy proběhla tak amatérským způsobem.
  Že by to profesionální tajné služby takhle zfušovaly?

 451. 2 maYda – opakuji otázku – byli vůbec nějací Skripalovi? Že je totiž nikdo nikdy neviděl…

 452. Pokud to bude jako v Syrii s těmi výrobnami umělých hnojiv, tak nám rozbombardují ten výzkumák v Brně, abycom už nikdy k novičoku nemohli …

 453. Tak jsem teď zaslechl, že naši ústavní činitelé mají mluvit jedním jazykem. Znamená to, že se má předseda vlády naučit česky?

 454. 535 Foundry, záleží na tom jak se ti lidé stali vládnoucími politiky. V demokracii co dole to nahoře. Ledaže by to byla demokracie jen „jako“. Ale to v případě „vyspělých“ demokracií, které jsou nám vzorem, jakož i v naší, tak není. Proto v nich zvolení jako vzorek reprezentují kvalitu voličů.

 455. 544

  Kdo jim brání, aby mluvili jako Zeman ? 😉

 456. 537 Dostali Kunetku! Parchanti! Další příklad zvrhlé ruské propagandy a řádění ruských tajných služeb. Do kafe mu nasypali putičok a udělali z něho zombie.
  Ať v právu či neprávu, NATO je má vlast!

 457. 547

  Petře,
  můžu Ti říkat Kenny ? 😀

 458. Ale to je hezké…

  Na Neviditelném psu, pod Astonovým plamenným úvodníkem na téma „ruská hrozba“ se diskutuje o tom, jak dělat správně játrový knedlíčky.

  Mimochodem a co vy? Vaříte je zvlášť nebo v polívce? 🙂

 459. Dobré poledne!
  Propaganda není cílena na přemýšlivé a vzdělané lidi.Je určena oné početné mase, která uvěří jakémukoli nesmyslu. Proto je tak primitivní a idiotská a úplně to stačí k vytvoření obrazu nepřítele.
  A záměna gramů s mikrogramy, kdo by řešil. Nula sem, nula tam, jak řekla jedna lékařka, když se v dávkování heparinu sekla o dva řády.

 460. Baubo, já bych řekla, že přemýšliví a vzdělaní lidé podléhají propagandě taky.
  Když se podíváte na jakoukoliv stranu politického spektra, najdete tam lidi, o kterých můžete říct, že jsou přemýšliví a vzdělaní. Přesto se svatou vírou asnadšením leckdy šíří jednoduché politické mantry.

  Ono taky – kdo je přemýšlivý a vzdělaný? Znala jsem jednu lékařku a byla to výstavní blbka. Přitom byla hluboce přesvědčená, že ona k těm vzdělaným a přemýšlivým patří a obklopovala se lidmi, kteří ji v tomu utvrzovali.

 461. No, u toho Neffa, PaH-BŽ, tam je to částečně chronické, částečně vlivem toho krabčáku – to je hrozný svinstvo a on to chlastal ve velkým… Tak není divu…
  K těm knedlíčkům – já je dělám tak, že je uvařím „tak akorát“ ve vývaru, vyňám stranou a ten vývar použiju jako základ na tu polívku a do hotové polívky je zas vrátím… Takto zůstanou pěkně kompaktní a ta polívka je pak o to lepší…

 462. Tak tomu říkám rafinovaně sofistikovaný přístup 🙂

 463. westíku,
  existují i fotky, kde za žlutou pásku nakukuje čacký anglický hasič, jen v helmou na hlavě, a bez toho chemického „atombordelu“ 😀

  No ale játrové knedlíčky, to je téma na neděli 🙂
  Ty nejlepší dělávala moje prateta, bohužel už je na pravdě Boží a její recept neznám. Vařila je rovnou v polívce, výsledek mana nebeská.
  Tak pokud někdo máte domácí osvědčený recept, budu vděčná – párkrát jsem zkusila koupit játrovou zavářku v řeznictví, ale nebylo to ono.

 464. MAtzurko, obávám se, že tajemství knedlíčků paní pratety bude v nějaké kombinaci koření, kterou si vzala do hrobu. jediný fígl, o kterém jsem slyšela, že játra se nemají mlít, ale najemno naškrábat nožem.

 465. (534) Máš pravdu, Foundry. Občas zareaguji na posedlost nenávisti k Západu, generující lásku k Rusku. Všimni si, že se u mne vždy jedná o reakci na někoho, sám sem tato témata nezatahuji.

 466. Jako obvykle, zcela mimo…..
  Logiko braň se……

 467. Tak to v pořádku. Západ si rozvracet nedáme !

 468. Hm, chtěla jsem něco podotknout k tej posedlosti nenávistí….

  Ale víte, co? Mám zasázenej truhlík naťový petržele a do druhýho nasetej kopr. Na hřbitov jsme odvezli mísy s květinami, další je připravená na pražskej hrob. Je krásnej májovej podvečer, posvačili jsme vynikající koláč z čerstvý rebarbory a je na čase, abych šla vařit kyselo k večeři.

  Se svejma běsama a posedlostma se stejně musí vypořádat každej sám.

 469. 559

  Ještě blbější, než jsme si mysleli.:-)
  Prej nenávist 🙂

 470. Ocitoval bych jednoho Američana, který docela souzní s Schumacherem: „Dnešní moderní ďáblové jsou mnohem šikovnější než tehdejší. Kapitalismus, který je tu teď, je asi jeho nejhorší způsob. Lidé mohou mít auta, zboží, mohou cestovat. Co se toho dá koupit! A ani není potřeba hotovost. Co však lidé nemají, je moc.“

 471. Hm, a Ty potřebuješ moc, Foundry? já teda ne….

 472. 552 maYdo, nějaká úroveň přemýšlivosti a vzdělanosti je nezbytná aby se propaganda měla na čem uchytit.

 473. 550 v polívce! Stejně jako knedlíčky kaldounové. Je-li jich třeba více, jako že je, protože kaldounových knedlíčků nikdy není dost, lze je uvařit zvlášť. Nejlepší jsou v polívce. Játrové vařené v polívce jí přidají sílu. Hovězí vývar oproti „nóbl kuchyni“ nesbírám. Říkám mu rustikální vývar.

 474. Maydo, občas bych přivítal větší porci vlivu na okolní dění, než je mi dopřáváno. Například silniční buzerace, nesmyslné daňové zákony a subvencování pitomostí mě dosti serou. Nestjím o moc ovládat, přivítal bych moc bránit se.

 475. Njlepší polívka je z morkovejch kostí. A morek sežranej s topinkou.

 476. (563) Ještě? No nevím, ale obvykle vás nepodceňuji.

 477. Foundry, na to nepotřebuješ mít moc. Na to stačí, aby měl stát menší porci vlivu na život každého občana. Stačí mít právo se bránit.

  Mně tyhle věci taky obtěžují, ale zaobírám se tím pokud možno v míře jen nezbytné. Proč tej politice dávát víc prostoru, než je nutné?

 478. (568) To bych taky uvítal. Mohu se mýlit, ale jediná cesta, jak si zvýšit moc, je sdružování. U té příležitosti bych připomněl motoristické organizace, které by přesně tohle měly dělat, alespoň co se silniční buzerace týče, a spokojují se s prožíráním peněz od státu. Chytrá taktika od toho státu a jeho oudů, kdyby se ty organizace musely spoléhat na peníze od členů, musely by se mnohem více zajímat o jejich názory. Autoklub i ÚAMK jsou totálně na hovno, Federací klubů historických vozidel ČR občas něco vyhádá, ale nic moc.

 479. (571) A jak to chceš zařídit, aby ten stát měl menší porci vlivu, když tendence jeho oudů, nadaných mocí, je přesně opačná?

 480. Foundry,
  no ještě mi tvrď, že pak z duté kosti paleolitickou píšťaličku sobě zrobíš 🙂
  Jojo, morkové kosti na polívku jsou prima. Ale já ráda i žebra nebo kost „masitou“ – masíčko do měkkoučka uvařené se pak hodí na chlebíšek ve formě masové pomazánky, pěkně s cibulkou a hořčicí 🙂

  Schumi,
  prosimich, co jsou to kaldounové knedlíčky ? Já měla za to, že kaldoun je drůbeží drůbková polévka, ale knedlíčky ?

 481. Inu, KArle třeba nechodit těm oudům naproti tím, že se pořád zaobírám tím, co kde zeman plácne, když to stejně nemá na můj život nijakej vliv. 😀

 482. Jo tak to je určitě v jejich snažení zarazí. 😛 Ale máš pravdu, nezaobírej se.

 483. Hádala bych, že kaldounové knedlíčky jsou knedlíčky do kaldounové polévky. A co takhle recept by nebyl, schumi? 🙂

 484. No a Tvoje dštění síry na internetu něco zarazí?

 485. Matzurko, nikoliv, píšťalkami se neunavuju, jsemť přežrán – morek je dost sytej.
  Kaldounové knedlíčky jsou knedlíčky ze strouhanky, mlíka, vajíčka a bylinek.

 486. Z morku se taky dělají knedlíčky, ne? ale na druhou stranu, kdo by se s tím dělal, když ta topinka je jednodušší a je to taková lahůdka. Akorát cholesterol asi zapláče, co? 😉

 487. Foundry,
  upřímně, morek bych pozřela jen pokud by šlo o přežití nadcházející doby ledové 🙂
  Ale moje sestra to slastně vyrskávala k polévkových kostí, ba i lžičkou vyďoubávala, pokud se to nepodařilo vyklepat… a mám snad někde i starší česko čínskou kuchařku, kde se z toho dělají taky nějaké knedlíčky, zvané „křišťálové“. No.

  Ty kaldounové mi zní poživatelně, přesnější recepis by nebyl ? Ať to není jak od mojí pratety . no vezmeš hrstičku toho a žďobánek tamtoho, a přidáš tak akorát toho třetího 🙂

 488. Matzurko, při cca třetím pokusu už budeš vědět, kolik je tak akorát nebo krapet. 🙂

  No, brácha sehnal někde Petrolejový lampy a rozhodli jsme se že doplníme potomkům vzdělání.

 489. (578) dštění síry – velmi barvitý pojem, bohužel mu chybí reálný podklad.
  (581) Mně je morek taky nějak podvědomě podezřelej. Přidal jsem ho dle nějakého francouzského receptu do mletého masa, výsledek celkem ucházející. Ke konzumaci morku jako takového jsem se zatím neodhodlal skrz to podvědomí, ale jsem si vědom, že racionální podklad to prostě nemá. Podobně jsou lidi, kteří nejedí tatarák, játra, ledvinky, což mně vše za předpokladu dobré úpravy chutná.

 490. Matzurko, žádná věda to není, prostě vezmeš strouhanku, do ní rozklepneš vajíčko, přiliješ trochu mlíka a necháš nasáknout. Když je to řídký, přidáš strouhanku, když je to hustý, přidáš mlíko. Pak lehce osolíš, přimícháš bylinky dle chuti, naděláš kuličky a nahážeš do polívky.

 491. Fujtajbl poránu,
  Podblanicko hlásí jasno, bezvětří, +5°Celaskona, ale usilovně to leze nahoru. Ptáci řvou, smrky a borovice smrděj, absolutně antialergických 4,5% osevních ploch řepky voní. Co víc si člověk může přát?

 492. Dobrý den. Ad (572): sdružování je aktivně bráněno vysokým zdaněním chudých vrstev. V rozvinuté společnosti, kde dochází k dělbě práce, nestačí pro provoz spolku práce a čas dobrovolníků. Pak musíte platit zaměstnance. A zde dochází k mnou vícekrát zmiňovanému 75% zdanění zaměstnanců chudinských svépomocných spolků.
  Představte si… rok 1922 nebo 1933, dělníci si pronajmou vývařovnu, aby nejchudším z nejchudších pomohli v nouzi nejvyšší. Zaplatí kuchaře, za maso řezníkovi, uhlí, nájem … a zjistí, že 50% z vybraných peněz na chudé šlo státu na „vyšší státní úředníky“. Podívají se na výplatní list … tam dalších 40% státu. Koupí mouku, mléko … 20% státu. Jak by o tom psal Karel Čapek? Jak F.X. Šalda? Co Tonda Zápotocký?

 493. Proč jsou „neziskovky“ často v nenávisti? Protože proto. Nezisková organizace, která skutečně něco dělá, může velmi obtížně fungovat z darů soukromníků. Důvody viz výše.
  Pro její zajištění jsou ovšem nabízeny další příspěvky – dary zahraničních dárců, kde jsou dary odečitatelnou (tax-deducible) položkou. A především příjmy ze státního rozpočtu. Dary ze zahraničí i ze státního rozpočtu jsou podmíněné smlouvou, která se nemusí líbit mnohým „našincům“. U daru ze zahraničí to je dáno kulturní odlišností, jinými reáliemi. Příspěvek z rozpočtu je podmíněn souhlasem se státní politikou a podřízeností normám v dané oblasti. Dále nárůstem byrokracie na straně organizace. Žádost o dotaci, odvolání, domluva s úředníky, vyhodnocení (evaluace dle kritérií), kontrola …
  Výsledkem jsou velmi omezené možnosti provozování „občanských aktivit“ bez požehnání státu či velmi bohatých zahraničních sponzorů.
  Pokud bude nějaký trumbera vyprávět o tom, že nejsme dost „občansky aktivní“, připomeňte mu prosím náklady „občanské aktivity“.

 494. přečteno: „Marxova socha je výsměch obětem komunismu, vzkázal Němcům exprezident Klaus“.

  Ovšem v tom případě jsou podle něj i sochy Krista výsměchem upáleným kacířům a zabitým pohanům.

 495. -dštění síry – velmi barvitý pojem, bohužel mu chybí reálný podklad

  -posedlost nenávisti k Západu – na rozdíl od přechozího výroku je tenhle zřejmě definovaný v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v Sevres, a tak je načisto jednoznačný s reálným podkladem. Všichni přece víme, co je Západ, posedlost i nenávist. Na rozdíl od síry a dštení.

 496. Quivis: proč? Vybízel Kristus k vyhlazovací válce proti Čechům? Bójům?
  BTW jakého povolání byl Lautner?

 497. (586) Zájmovému nebo politickému sdružování to zase až tak moc nebrání. Mně známá Federace klubů historických vozidel si nedávno najala nějakou sekretářku.

 498. nickname, a pokud si nezařídíte „korporaci“ typu Sdružení nebo Svaz, tak se s Vámi vůbec nikdo nebude bavit. Je třeba mít veřejnost a veřejnost nejsou jednotlivci, ale korporace. Modelem jsou vyjednávání typu tripartita: zástupci X, zástupci Y a stát, která se aplikují na vše. Neziskovky jsou skvělá veřejnost (dříve jim říkali nevládní organizace, ale potom někoho napadlo se podívat na zdroj financování, který byl z 99 % ze státního rozpočtu, tak máme nyní neziskovky). Prof. Klaus kdysi napsal text: Směřuje Česká republika ke korporativismu?, který je srozumitelným úvodem do tématu.

 499. Dobré pozdní zas ráno… 2 NoName ad 589 – nalezl jsem, že význam slova dštít znamená sršet (síru či oheň). No a slovo sršení znamená proud šlehajících jisker (od brusu), druh elektrického výboje apod. Takže to dštění síry bych si – samozřejmě laicky – představoval jako proud šlehajících jisker zapálených částic síry kýženým směrem – z toho by mohly být zajímavé a dramatické efekty… Hlavně pachové – ona ta zapálená síra dost smrdí… Někdy strašně…

 500. Tak jsem si otevřel NP – jak se ostatně dalo čekat, z Neffa, PaH-BŽ, se stal už úplný dement. Zdá se, že ztratil schopnost číst, tedy porozumět psanému textu. Pravda, není sám – tuto schopnost postrádají i mnozí jiní, zvláště, když se jim vyrazí názor…

 501. 594-jde o to, že ty pojmy musí být i sjednocené.
  Až pak může přijít smysluplná diskuse.
  Jinak je to 0/1, taky nevíme co je pravda a můžeme se akorát opřít o axiomy, že Rusko je pořád stejné a že to sedí jako prdel na hrnec.

 502. Obávám se, že s vámi by nepomohlo to ani ono, nejspíš ani svěcená voda. 😛

 503. To pro samou nenávist k Západu nestíhám nic jiného …

 504. Někomu svěcená voda, někomu myší olej…
  (obecné, nikoli osobní tvrzení)
  MP: zařídím-li se tak, aby moje neziskovka byla úspěšná, budou v ní stejní lidé, kteří úspěšně budují náš stát.

 505. 577 maYdo, naždíbej dvacet obyčejných rohlíků, vraž do toho tři vejce, hrst pažitky, přiměřeně muškátového kvěu. Prohněť, do samodržné konzistence v průběhu hnětení svlažuj mlékem. Nemáš-li pažitku, dej nadrobno nakrájeny pórek. Také medvědí česnek stojí za vyzkoušení.
  Uválej koule pingpongové velikosti. Navaří se. Knedlíčků může být více, záleží na množství polívky, možno je přivařit zvlášť.
  Polívka: vezmi větší dobře krmené, pokud možno z domácího chovu kuře (to platí obecně), v nouzi jakékoli, pokud možno ne řidinu od Babiše, dvacet deka kuřecích jater, dvacet deka kuřecích srdcí, jednu velkou cibuli, čtyři velké mrkve, čtvrtku celeru, dvě petržele, sůl, muškátový květ. Chceš-li, zeleniny můžeš dát více.
  Vše uvař, sceď, maso ober, zeleninu rozkrájej. Vývar zahusti jak libo čtyřmi polévkovými lžicemi světlé máslové jíšky(já rád jíšku). V něm uvař knedlíčky, pak přidej maso a nakrájenou zeleninu a hrstičku nadrobno nasekané petrželové natě. Nech rozležet. Možno podávat s několika růžičkami vařeného květáku.
  Nejlepší je druhý den, v chladu rozleželé.
  Je to polívka i hlavní jídlo, charakteru nekonečného žrádla.

 506. Matzurko dtto. Takhle kaldoun po venkovsku vařila babička. Aby se lidi nejedli. Mikovníci haute cuisine nechť hledají recept jinde.
  U knedlíčků nutno vystihnout poměr rohlíků a vajec. Je-li vajec málo, knedíčky se rozpadají, je-li jich přespříliš, jsou tuhé. Jednou jsem vajec dal víc, z lenosti uválel knedlíčky větší, dobré to bylo, ale jako tuhé dělové koule.

 507. Játrové knedlíčky…jednou jsem koupil játrovou zavářku v řeznictví Maso Jiko. Výsledek byl…za stálého míchání lejeme do záchodu.
  K podivu, mražené játrové knedlíčky z Tesca, kupované na váhu, byly výborné.
  V domácí výrobě játrových knedlíčků se musím dovzdělat.

 508. 600 Schumi
  20 rohlíků do knedlíčků??? Bydlíš snad v Koldomu a musíš uvařit pro zbytek paneláku když na Tebe přijde řada?
  Podle pravidla PPP (Polívka Pečivo Pivo – vše po jednom a stačí k obědu či k večeři) se jedná minimálně o 20 porcí …

 509. Děkuji za recept, schumi, ale budu to muset nějak vydělit, vařím pro rodinu, ne pro regiment 🙂

  Do řidovského penicilímu, což je obdoba kaldounu, se dělávaly taky macesové knedlíčky. ale předpokládám, že tam se nedávalo mlíko, protože takovej knedlíček do slepičí polívky, to by nebylo košer.
  Teď mně napadá, že nevím, jak to mají židi s vejcema. Počítají je jako „maso“ nebo jako „mlíko“?

 510. Tak jsem zabloudil na Seznam:
  Je tam přímý přenos (proboha proč ?) z příjezdu Vlků na Olšana….v ulici u nákladového nádraží stojí na jedné straně asi stovka (no necelá) západních nenávistníků a ruských milců (ten politruk má docela básnický střevo) s kytkama a na druhé straně přátelé svobody a demokracie s vlajkama eurosojuzu v počtu asi polovičním. Obě strany hlídají pachové a vypadá to, že než Vlci přijedou,zvítězí úpaly…..zatím tam do dopravy vnášejí zmatek benga.
  Znám tedy lepší grotesky….

 511. a už se perou !
  Demokrati se jak kamikadze vrhají před každou projíždějící motorku a zmateně se zařazují mezi nenávistníky – ti je pak směrují „naproti“.

 512. Jsou to debilíci, Šimone. Kdyby se v tom noviny nebabraly, tak kromě pár fandů nikdo neví, že tu nějaký motorkáři jsou.
  A něco ke knedlíčkům do polívky nemáš?

 513. Už přijeli, velmi spořádaně…..zastánce svobody pro jistotu obstoupilo báckomando.

 514. 607 – Maydo mám : HROZNOU CHUŤ NA NĚ !!!!

 515. [610] Voliči (ANO + ČSSD + KSČm + …) to tak chtějí.
  Těch deset procent daní v tom grafu vypadá hezky. Jsem lín počítat, z jak vysoké (super)hrubé mzdy to s odpočtem vychází, jestli je to průměr nebo aspoň medián.

 516. ZDRAVÍM ! Inu,šimone, každý jeden kus zastánců té naší pravé „demokracie“ musíte počítat za dva 😕 Alespoň mně to tak připadalo,neb většinou jsou pěkně vypasení-asi denně si dávají ony kaldounové knedlíčky podle Schumiho rozpočtu ingrediencí … 😕

 517. Teď jsem poslouchal na Radiožurnálu nějakou nánu s ˇ3varcíkem 🙂
  Probrali Zemana , novičok a Putina 🙂
  Tkhle „objektivní“ pořad jsem už dlouho neslyšel. 😀

 518. Ad (610): není srovnávána stejná mzda (DE vs. ČR). V reálu jsou daně pro kvalifikovaného dělníka s dětmi v ČR procentuálně (procentně?) vyšší než v DE. Má to své opodstatnění. Čeští politici, úředníci, zemědělci se chtějí mít stejně dobře jako jejich evropští kolegové. A protože platy pracujících jsou nižší než v Německu, o to více musí být zdaněni. Představte si politika, úředníka, který řekne: jestli mi nepřidáte, půjdu pracovat jinam…

 519. „jestli mi nepřidáte, půjdu pracovat jinam…“

  Takovou katastrofu si ani představit neumím….

 520. 603 Skimici, to se jen tak zdá. Dáš si pěknou porci, přidáš si, za hodinku, dvě, zas vlezeš do hrnce, je to už pěkně odleželé, knedlíčky natažené sosem. Pak jak jseš kolem, vezmeš lžíci a užíráš. Večer repete a na zítra zbude jen tak na slušné najezení.

 521. 604 židi to s vejcema mají stejně jako ostatní. Nakopaná je bolí stejně.

 522. Přečten titulek:
  Zeman prozradil teroristům, proti jakým jedům se Česko umí bránit, varují experti.

  Apřece jíní experti říkali, že novičok umí „Vyrábět“ jen Rusko, tak jak by k němu teroristi přišli???

 523. Dobrý den. Ad (619): o kolik navrhuje pan z* l* Keller snížit daně chudým? Pokud to nenavrhuje, pak je pouze z*. L* starého střihu by měl zájem pomáhat chudým. A kdyby měl střední školu, dovedl by si spočítat, že to jsou chudí lidé, kdo platí migrační projekty ministerstva vnitra. Možná by stačila dobrá základní. Sčítat, odčítat.

 524. nickname,
  pod ty daně zřejmě zahrnujete i zdravotní a sociální pojištění.
  Z čeho by se podle vás mělo financovat zdravotnictví a penze, pokud by se odvody redukovaly ?

 525. Halle: již dříve jsem zde psal – jde to udělat tak, aby absolutní výše odvodů zůstala stejná, ale lidem by se dala možnost větší část svých peněz utratit tak jak chtějí.
  Možné odpočitatelné položky od základu daně: zaplacení pobytu v nemocnici, LDN. Podpora školy, vzdělávání dětí, zvyšování své kvalifikace. Podpora sociálních projektů. Náklady na dojíždění do práce.
  Je možné např. aby to, co stát uznává za hodné podpory z rozpočtu, by mohlo být podpořeno soukromníky. Radní v Kotěhůlkách by se nemuseli rozhodovat, zda podpořit hokej nebo fotbal, nechali by to na voličích. Peníze z rozpočtu použili na nezbytnou infrastrukturu.
  Trik je v tom, že odvody (SOC+ZDR) co by se nevybraly od štědrých zaměstnanců, by se vybraly od obdarovaných. Mzdové náklady tvoří větší část mně známých rozpočtů.
  Lidé by de-facto podpořili „občanskou společnost“, „sociálně citlivé projekty“ – nazvěme to jak chceme – více než přichází peněz ze státního rozpočtu. Lidé by také byli „chudší“ – své peníze by neměli pod polštářem, ale investované tam kde chtějí.
  V případě, že by plán nevyšel a lidé by byli „skrblíci“ – nic by nikam nedali – státní rozpočet by neutrpěl žádnou škodu.

 526. Nickname 🙂

  co by se nevybraly od štědrých zaměstnanců, by se vybraly od obdarovaných.
  Takže by si lidé za zdravotné péči zaplatili víc ze svého 🙂
  Podobně s penmzemi.

 527. Halle: zřejmě jste to nepochopil.
  Zaměstnanec vydělá 100.000 Kč.
  Státu odvede 40.000 Kč. Zbývá mu 60.000 Kč.
  vs.
  Zaměstnanec vydělá 100.000 Kč
  Zaplatí za např. „lepšího učitele“ 10.000 Kč
  Státu odvede 36.000 Kč.
  Zbývá mu 54.000 Kč.
  Učitel vydělá 10.000 Kč.
  Státu odvede 4.000 Kč.
  Stát vydělá: 36.000 Kč + 4.000 Kč = 40.000 Kč.

  Ad „zdravotní péče ze svého“: Letos jsem už dal několik tisícikorun „ze svého“ na vyléčení mé a mojí rodiny. Většina peněz skončila v lékárně, něco na pohotovosti. Nestěžuji si.

 528. Kdysi kdosi řekl (a nestěžoval si taky): Kdo na tomá?

 529. Nickname 🙂

  nickname,
  já taky ledacos zaplatil. Vy si nestěžujete, ale pro mnohé důchodce je to už skoro neřešitelný problém – už teď.
  Probl=m je úplně jinde. V nízkých platech . Ceny léků, zdravotnických přístrojů jsou světové, platy zdravotníkům se taky nějak zvyšují, platy dosud byly taky nízké.
  Takovej zaměstnanec v německu odevzdá do pojistného systému možná menší procento, ale fakticky mnohem víc.
  Uvědomte si , že tím zdravotním pojištěním si zaměstnanec předplácí i pojištění v penzijním věku, a taky si uvědomte , že zdravotní náklady náklady na péči o seniory tvoří 2/3 -3/4 všech zdravotních nákladů.

 530. Kolik jste platil své zdravotní sestře, haladine ?
  Obvyklý plat nebo ten německý ?

 531. Nickname,
  platil jsem takový, na kolik stačily platby pojišťovnou.

 532. 629-aha. Ale jiní zamestnavatelé by měli platit víc.
  Aby „byly vyšší mzdy“.
  Protože ti na to na rozdíl od vás určitě mají.

 533. nickname,

  asi mají. Svědčí pro to jak výše odváděných dividend do zahraničí, tak to , že platy stoupají.
  Minimálně část z nich na to má.
  Kdyby hrozil krach, asi by zaměstnavatelé na to zvyšování platů nepřistoupili.

  Rozdíl je v tom, že já měl pevně dané ceny, co dostanu za svou práci.

 534. Ruml chtěl kandidovat za Piráty do Senátu. V hlasování ho členové strany odmítli.

 535. Halle: můj návrh by nikomu nic nesebral, naopak peněz v „systému“ – ať ve zdravotnictví, školství nebo v sociálních službách by přibylo. Jakým kouzlem? Zvýšila by se „obrátkovost tovaru“, v tomto případě peněz.
  Nevidím důvod, proč by měl kdokoli, ať zastává jakýkoli politický směr, být proti tomuto návrhu. Nezvyšuje zadlužení, neubírá ze státního rozpočtu, nezhoršuje kvalitu služeb …

 536. Halle: výše odváděných dividend do zahraničí jsou kecy.Představte si dvě země. V jedné je zdanění zisků 30%, v druhé efektivně 0%. Továrny máte na obou stranách hranic. Jak nastavíte vnitropodnikové ceny? Továrnu v které zemi necháte více vydělávat? Kde budete chtít danit?

 537. Halladine, prostě jste mohl zajistit jako zaměstnavatel slušný život svému zaměstnanci na úrovni, jakou neustále požadujete po jiných zaměstnavatelích.
  Mohl jste koupit levnější auto, menší barák, míñ plachtit
  … Nějak jste to měl udělat (nakonec, u jiných zaměstnavatelů vás taky nezajímá, jak to udělají-stačí, že víte, že na to mají).
  Ale neudělal jste to. Protože když jde o vlastní peníze, je každý socialista lakomý jako sto strýčků skrbliků. Z cizího, to se navyšuje … Ale jak jde o vlastní kapsu…

 538. Nickname, pokud snížíte odvody do zdravotního pojištění , někde ty peníze budou chybět. To neokecáte.
  Jistě , někomu s vyššími příjmy rozdíl mezi úsporami „na zdanění“ a zvýšenými výdaji může být pozitivní, pro spoustu lidí s menšími příjmy ztrátové.

 539. Halle: (jestli reagujete na mne) – odvody zdravotním pojišťovnám by zůstaly netknuté.
  36 + 4 = 40.

 540. Noname 🙂
  Jste mimo 🙂 Favorit není drahé auto, oktávka byla z druhé ruky. Mám už ji 13 let. A to byla 3 roky stará 🙂
  Plachetnici jsem koupil za 50 000, a ceny na Orlíku nejsou vysoké. Ovšem užitku je z ní za milión.
  A baráček jsem rozhodně nestavěl velikej , fakticky 3plus jedna . Usoudil jsem, že singlovi to stačí. Jo, nedávno jsem kousek přistavěl.

 541. Nickname,
  tak co z těch „daní“ byste zkrouhnul ?

 542. 50 000 pro zdravotní sestru je určitě důležitějších než pro rozežraného doktora. Plachtění není životní nutnost.
  Takhle to dělají jenom buržousti, lodě, auta, výlety…

 543. Jinak dost často potkávám své pacienty , i mimo mé vesničky nestřediskové. Ti hromadně lamentují nad cenami sváých nynějších ošetřujících. Platí i za to, zač u mě nikdy neplatili.

 544. O tom ale řeč není, halladine, ale o tom, že jste svému zaměstnanci taky platil nízkou mzdu. Ani vás nenapadlo platí víc, než musíte. Ale u jiných čekáte, že to dělat budou.

 545. NoName, 🙂
  Dovoloval jsem se na max. 14 dní v roce. A do zahraničí jsem moc nejezdil. Ti s už tehdy mnohem vyššími cenami pro pacienty platili sestry úplně stejně.

 546. Halladine, řeč je o vás. Vy voláte po vyšších mzdách. Ale když jste měl možnost ji vyplácet, nedělal jste to. Proč by jini měli ?

 547. NoName, já fakticky platil větší podíl ze svých tržeb než jiní. Moje sociálnost se projevovala těmi nízkými cenami pro pacienty.
  Sestra nade mnou občas kroutila hlavou, že jsem blbej 🙂 A citovala mi sumy z ceníků kolegů.
  Ale jinde by víc nedostala. Takže zůstala.

 548. Nějak pořád nevidím odpověď na otázku, proč by jini měli platit zaměstnancům vic, než musí (jinde by víc nedostali), když to halladin nedělal. Přestože mohl a přestože je velkým příznivcem zvýšení mezd.

 549. Jedině tehdy to bylo tím, že z cizích kapes se prostě zvyšují mzdy lépe než z vlastní …

 550. Halladine: právě že v součtu nic. Snížený základ daně u „dárce“ by se kompenzoval zvýšeným základem daně u příjemce.

 551. NoName,
  s těmi cenami od pojťoven a pacientů jsem moc víc nemohl. Ledaže bych se spokojil na hodně nízkých příjmech pro svou osobu.
  Ale fakticky jsou ceny ä tedy i mzdy ve zdravotnictví ( samozřejmě, v případě zubařů méně než u ostatních zdravotních oborů) dány objemem peněz v příjmech zdravotních pojišťoven.
  Tedy výškou platů a odvodů v ostatních oblastech.

 552. A v jiných odvětvích to tak není, halladine ? Tam mají peněz na rozdávání ?

 553. Nickname,

  jak chcete zdaňovat seniory, kteří spotřebují největšší část zdravotních výdajů ?

 554. Ostatní odvětví si mohou stanovit jakkoli vysoké ceny, za které jim jsou zákazníci ochotní zaplatit.
  U mně to platilo jen u malé části příjmů, kde jsem si mohl stanovit jakoukoli cenu. Popravdě se mi i to eklovalo 🙂

 555. V ostatních odvětvích je taky něco jako konkurence, halladine.
  Ale skoro bych řekl, že je to něco jako házení hrachu na zeď.
  Halladin nemohl, ostatní můžou. Protože 🙂

 556. Dobré předpoledne,

  „Zeman prozradil teroristům, proti jakým jedům se Česko umí bránit, varují experti.“

  Experti novináži mají zřetelné mezery pokud jde o váznam textu.
  Znamená snad, že když tu česko pracovalo s jedy, který zmínil zeman, že proti jiným jedům se Česko bránit neumí, případně o nich v Česku nikdo nikdy neslyšel?

 557. Takže by si lidé za zdravotné péči zaplatili víc ze svého.

  U zdravých by to bylo fajn, zbylo by jim víc ny ježdění třeba jachtou. Ale ti víc nemocný ((a ne vlastní vinou)by zaplatili ze svého poměrně víc. A ti móc nemocný by se nedoplatili a třeba by i umřeli, když by jim došly vlastní peníze, zatím co v systému by stejně zanechali dluhy.

 558. „Takže by si lidé za zdravotné péči zaplatili víc ze svého :-)“

  Lidi si i dnes platí zdravotní péči ze svého, akorát se to procedí přes pojišťovny a všelijaké jiné instituce.
  Kdy už, HAlladine, konečně pochopíš, že tzv. „státní peníze“, jsou ve skutečnosti peníze, které lidi svěřili státu?

 559. NoName,
  jak to tak vypadá podle momentálního vývoje asi můžou. Jenže nemuseli.Předtím se asi nenašel žádnej NoName, který by jim řekl „Mohl jste koupit levnější auto, menší barák, míñ plachtit“
  Oni si prostě jezdili meďáky , bavoráky a jezdili na Seychely 🙂 😉
  No, zůstalo jim na to i po tom zvýšení platů 🙂

 560. „Nickname, pokud snížíte odvody do zdravotního pojištění , někde ty peníze budou chybět. “

  nebyla náhodou původně řeč o snižování daní? Proč se tedy točíš jen na odvodech.
  Tak přestaňme financovat zbytečné projekty, které sloučí jen k tomu, aby z nich mělo pár neschopnejch protekční živobytí a dejme to do zdravotnictví a na důchody.

 561. maYdo 🙂

  Jistě, maYdo. Někdo těch peněz svěří státu víc, jiný méně. Více méně nedobrovolně, a někdo zaplatí míň než by měl.
  Ale o tom ta diskuze vůbec není.

 562. “ Ledaže bych se spokojil na hodně nízkých příjmech pro svou osobu.“

  No, tos teda měl, pokud jsi chtěl dostát svému přesvědčení a nebýt tím, kdo káže vodu a pije víno 😀 😀 😀

 563. 659
  MaYdo,

  daně samotné u nás vysoké nejsou, Jsme pod průměrem EU.
  A Nickname považuje za zdanění i ty odvody do zdrav a soc. fondů.

 564. Tak oni asi mají rádi svůj meďák stejně jako halladin svoji plachetnici. Obojí být nemusí a peníze mohli jít zaměstnancúm.
  Ale pořád nechápu, proč to u halladina bylo OK, kdežto u těch s meďákem je to fuj ….

 565. maYdo,

  já těmi nizkými cenami „dotoval“ mnohem víc lidí, než jednu sestru 😀

 566. „Ostatní odvětví si mohou stanovit jakkoli vysoké ceny, za které jim jsou zákazníci ochotní zaplatit.“

  no a Ty si myslíš, že zákazníci jsou ochotni zaplati, kolik si podnikatel řekne? 😀 Má ty svatá prostoto !!!!

  To by ses divil, za jak nevýhodných podmínek se pracuje, když je malá poptávka, jen aby se přežilo.

 567. Halle: náš zdravotní systém funguje i jako systém sociální. Důchodci by dodatečně zdaňováni nebyli. Už nyní stačí ty daně, které odvedou na DPH, spotřební dani z PHM, elektřiny, plynu.
  Quivis: nemám v úmyslu měnit náš systém zdravotního pojištění. Vůči zdravotnímu i sociálnímu pojištění je můj návrh daňových úlev rozpočtově neutrální. Naopak, byla by šance více peněz „do systému“ přinést.
  Možná pamatujete na pana Kalouska a Hegera, ministry metanolové aféry. Zkoušeli přinést peníze do zdravotnictví tím, že si zaplatíte operaci od primáře, přednosty kliniky apod. Zaplatíte 10.000, doktor dostane na ruku 2.000, zbytek poplatky nemocnici a daně. Nefungovalo to. Hádejte proč?
  Maydo – ad zbytečné projekty: zkuste si představit zrušení podpory biopaliv, zrušení podpory vyplavování humusu na půdě ohrožené suchem, povodněmi a erozí. To by přineslo 36mld. ročně do rozpočtu. Chceme to?

 568. NoName,

  je to jednoduché , když oni budou platit větší mzdy, dostane Halladin víc peněz na svou ordinaci, a může dát sestře víc. Naopak to neplatí.
  Tedy – dostal by, kdyby nebyl v penzi.

 569. “ Ale o tom ta diskuze vůbec není.!

  ale o to nejde, Galladine, o čem je diskuse.
  TYs napsal, že si budou lidi platit zdravotní péči ze svého. No a já připomínám, že ze svého platí i dnes, protože jakýkoliv peníze, kterými disponuje stát nebo zravotní pojišťovny jsou peníze, které jiím byly svěřeny, ale nejsou jejich. To je fakt a diskutovat o faktech je zbytečné.

 570. “ zkuste si představit zrušení podpory biopaliv, zrušení podpory vyplavování humusu na půdě ohrožené suchem, povodněmi a erozí. To by přineslo 36mld. ročně do rozpočtu. Chceme to?“

  JNo, tak zrušení podpory biopaliv by byla rozhozně užitečná věc, protože jestli se nepletu, biopaliva přinesla víc ekologických škod než užitku, jedinej, kdo na tom vydělal byl Babiš.
  takže jo, já bych to brala.

  zrušení podpory vyplavování humusu na půdě ohrožené suchem, povodněmi a erozí – přiznám se, že mi není zcela jasné, co tím složitým souslovím míníte. 🙂

 571. „daně samotné u nás vysoké nejsou, Jsme pod průměrem EU.
  A Nickname považuje za zdanění i ty odvody do zdrav a soc. fondů.“

  No, to ještě není žádný terno…. Zvlášť když vezmu v úvahu, že státy s vysokým zdaněním mají obvykle velmi zbytnělý státní aparát, tendenci s občany jednat jako s malými nesvéprávnými děcky a stavět se do role toho, kdo ví nejlíp, co je pro koho dobré.

  No, tak ze své podstaty to funguje stejně jako daně, jen ty peníze netečou přes státní rozpočet, ale přes pojišťovny.

 572. maYdo,

  No a já připomínám, že ze svého platí i dnes, protože jakýkoliv peníze, kterými disponuje stát nebo zravotní pojišťovny jsou peníze, které jiím byly svěřeny, ale nejsou jejich.

  to je sice provda, co píšeš, ale jen částečně. Nikdo neplatí pojistné jako náhradu za momentální zdravotní péči o sebe.
  Někdo platí a nečerpá ( je zdravej a mladej) někdo platí, a čerpá víc než zaplatí ( je nemocnej) a někdo neplatí nic , částečně za něj platí stát, a částečně na něj solidárně dopláceji ti vydělávající. (penzisti a děti.) Samozřejmě, pokud pomineme spolupodíl nemocného. ( částečná úhrada léků)
  Tohle přerozdělování může dělat jen stát a zdravotní pojišťovny.

 573. maYdo,

  za čisté daně dostaneš ty konkrétně celkem houby.
  Za zdravotní ppojištění dostaneš jakous takous zdravotní péči teď, když platíš, a jakous takous zdravotní péči, až budeš v penzi.
  Za sociální pojištění dostaneš nějakou penzi.
  V obou případech si cosi předplácíš.

 574. „to je sice provda, co píšeš, ale jen částečně. “

  Ale vůbec ne, státu nebo pojišťovnám byly ty peníze svěřeny k přerozdělení. Ale jsou to lidi, kdo platí veškerou zdravotní péči. Někdo zaplatí víc, někdo zaplatí míň a z přeplatku druhých se to pokryje, ale pořád je to přerozdělování toho, co platí lidi. Jedinej, kdo neplatí zdravotní píši je prezidnent, protože ten, pokud vím , pojištění neplatí, pokud už tenhle feudální monarchistický přežitek nebyl zrušen.

 575. maYdo,

  nejsou to jen lidi, co platěj.
  Zaměstnavatelé občas nejsou lidi.
  Alespoň neznám člověka, co by se jmenoval Škoda a.s 🙂
  A ti číst pojistného platěj taky 😉

 576. „za čisté daně dostaneš ty konkrétně celkem houby.“

  no, že to říkáš zrovna Ty. 😀

  No, státmi taky poskytl jisté služby, například školy, kam chodily moje děti. A jakous takouc ochranu policie, aspoň doufám, že kdyby mně někdo okradl, tak aspoň ten papůír pro pojišťovnu mi napíšou 😀 Ostatně toho traboše, co nám cca před léty ukradli, náhoodu asi po třech měsících našli. Jo a sdkonce na mně jednou nebo dvakrát zvonili, ať si u auta zavču okýnku 😀

  Taky doufám, že kdyby hořelo, hasiči se budpu obtěžovat.

  netvrdím, že to je nějaká sláva a bohatě je to vykompenzováno vyhazováním mých peněz za nesmysle, který mi jen komplikujou život nebo živí darmojedy, ale je to i po téhle stránce s tím zdravotním pojištěním srovnatelné.

 577. „Alespoň neznám člověka, co by se jmenoval Škoda a.s 🙂
  A ti číst pojistného platěj taky ;-)“

  No, ale ty peníze sjou peníze, kterí byly strženy z mězd. A mzdy berou přece lidi. TAkže Škoda a.s. odvede nějaké ty odvody, ale ty peníze má na výplatní pásce nějakej tonda novák nebo pepík vokurka. Má je tam vykázaný, že jsou jeho, ale že byly odebrány a odvedeny státu.

 578. maYdo,

  na pásce původně byly jen peníze, které odváděl sám zaměstnanec.
  Platby zaměstnavatele tam zavedla až vláda ODS. Až jako součást superhrubé mzdy, kterou následně stát zaměstnanci zdanil 🙂 Takže zvýšení daní zaměstnancům.
  Ale jistě se jedná o peníze, které musí zaměstnanec zaměstnavateli vydělat.

 579. Ale to nic nemění na tom, Halladine, že zdravotní péči platí lidi. Ostatně to sám podvrzuješ.
  Takže argument, že „lidi budou muset platit z vlastních peněz “ je mimo. Už teď platí z vlastních peněz.

 580. Jako suma lidí ano. Jako jednotlivci ne. Rozhodně ne celou částku. Něco platí zaměstnavatelé (superhrubá mzda se prý má rušit) něco do systému vkládá stát.

 581. Halle: ad 677: tu hloupost odvodů soc+zdr pojištění „za zaměstnavatele“ prosadily cca 1992 odbory.
  Představte si, kdyby zaměstnanec neplatil žádné daně, pojištění, čistá mzda = hrubá mzda.
  A odbory by prosadily maličkost. Tu samou částku, co zaměstnavatel zaplatí zaměstnanci by musel odvést do státního rozpočtu. Nazývalo by se to „solidární příspěvek zaměstnavatele“. Bylo by to zdanění mzdy zaměstnance nebo nebylo?

  Ad vyplavování humusu: humus z půdy mizí, pokud je na půdě extenzivně hospodařeno. S nedostatkem přírodních hnojiv (hnůj) a nadbytkem hnojiv anorganických. Extenzivní hospodaření odvádí vodu z půdy, krajiny. Způsobuje eutrofizaci vod. Bleskové povodně. Nevidím důvod proč toto dotovat.
  Dělal se randál kolem Letů, že 300 nebo 500 mega je moc a tolik si nikdo nezaslouží. 70x větší částka ročně proteče do sektoru milionářů a miliardářů a žádný užitek nepřináší.

 582. Halle: těším se až se zruší odvody za zaměstnavatele (679). Kdy to bude? 2222?

 583. “ Něco platí zaměstnavatelé (superhrubá mzda se prý má rušit) něco do systému vkládá stát.“

  Jenže stát nemá vlastní peníze, stát má jen ty, co mu svěří lidi. Takže i to, co „platí“ stát ve skutečnosti platí občané.

  A zaměstnavatel – sám tvrdíš, že zaměstnavatel může vydat jen ty peníze, které mu vydělají zaměstnanci. 😉

 584. Ale to jsme zase na začátku, mohla bych znovu položit stejnou otázku, která tu diskusi odstartovala :

  Kdy už, HAlladine, konečně pochopíš, že tzv. “státní peníze”, jsou ve skutečnosti peníze, které lidi svěřili státu?

 585. „zaměstnavatel může vydat jen ty peníze, které mu vydělají zaměstnanci“

  Mám obavu, že ty úvahy o tom, že by zaměstnanec neplatil žádné daně, by vás brzo zavedly k tomu, že pro zjednodušení by jediným podnikatelm byl stát a z tržeb by hradil infrastrukturu, armádu a přispíval by zaměstnancům na zdravotní péči a penze. Vlastně jste došli ke státnímu kapitalismu. 🙁

 586. 635 – Noname – „Protože když jde o vlastní peníze, je každý socialista lakomý jako sto strýčků skrbliků.“ Naprosto potvrzuji. Ještě jsem nepotkal výjimku :-).

 587. 680.
  nickname , to je blbost, že to prosadily odbory jakoby izolovaně u nás.
  Takhle je to v celé evropě, jen se liší poměr toho, co platí zaměstnanec a zaměstnavatel.
  Zrušení podílu zaměstnavatele – toho se nedočkáte 🙂

  maydo, to co říkáš , je pravda jen částečně.
  Daně neplatí jen lidé, ale třeba i právnické osoby.

 588. Quivis, já nevím, kde jste vyčetl, že by byla řeč o tom, že zaměnstnanec nebude platit žádné daně.

 589. Halladine, to je furt dokola. Ta „právnická osoba“ musí někde na ty daně vzít. Kde na ně vezme? Z peněz, který vydělala. Kdo je vydělal? Lidi, co ve formě pracujou. Ať se k tomu stavíš, jak chceš, vždycky dojdeš ke konkrétním lidem, kteří dostanou zaplaceno míň, protože něco z toho dostal stát.

  Krom toho – řeč byla o tom, že zdravotní péči platí lidi i dnes ze svýho. Proč do toho furt zatahuješ něco jinýho? I přes tu právnickou osobu skončíš u toho, že ty peníze ubyly z kapsy konkrétních lidí. Vždycky, ať sleduješ jakýkoliv tok peněz ve zdravotnictví, skončíš na tom, že pramen je v něčí kapse.

  Můžeš to zamotat, jak chceš, ale vždycky u toho nakonec skončíš.

 590. maYdo, lidi co ve firmě pracujou, dostanou veškeré peníze, co firma vydělá ? 🙂
  Ti dostanou mzdu, a ostatní zisk vůbec není jejich 🙂

 591. Zdravotní pojištění, respektive zdravotní daň, který za ně platí firma, se z tej mzdy odečítá.

  a chceš-li se bavit o celkovém daňovém zatížení, tak bys neměl opomenout, že existuje řada jiných daní, zejména DPH, a tu platí každej, kdo si něco koupí. I ten bezdomovec, co si koupí cigára, přispěje státu celou pětinou ceny tech cigár.

 592. 689 halladine, kdo jak ve firmě se podílí na tvorbě zisku? Jak firma vzniká? Co je to kapitál? Jaký je význam kapitálu? Jak kapitál tvoří zisk? Alespoň toho Marxe bys mohl…

  Ovšem nepotěším ani „pravici“. Marx má v mnohém pravdu. I s „nadhodnotou“. Jenže v tehdejších mechanistických představ doby „páry“ (které jsou základem učení i jeho odpůrců) ji při něvědomé či (podezírám ho, při jeho inteligenci, protože se mu to do jeho teorie nehodilo, to je ne až tak vzácný hřích různých vědních oborů), vědomé ignoranci vkladu kapitalistovy „duševní“ práce představuje jako mrzký zisk vydřený z dělnictva. Říká si to o pokračování „Co je a co není vidět.“
  S automatizací a robotizací začíná v ekonomii humorné období. „Levice“ se ozývá, že robotická práce by měla být zdaněna, že za roboty by mělo být placeno sociální a zdravotní pojištění, či dokonce za práva „robotů“. Představme si systém s převážně robotizovanou produkcí. Kapitalistu s plně robotizovaným dělnictvem. Jak to v tom případě je s nadhodnotou? Komu a za co bude prodávat? Kdo a za co bude kupovat? Jestliže stroje budou konat nejen fyzickou ale i duševní práci? Jestliže za lidi budou i myslet? Představme si takový systém jako globální (teoreticky, protože v reálu k tomu nedojde). Pak „Podíl práce na polidštění opice“ dostane druhý díl: „Podíl zahálky na zániku člověka.“ Protože představa socialistů, že od dřiny osvobozený člověk pozvedne svého ducha k výšinám je nereálná, jak se projevuje například v tom, (zjednodušeně) že zfetovaná hovada čmáráním a sprejováním znehodnocují cizí majetek. Což by je po šestnácthodinové dřině ve fabrice či na poli nenapadlo. Nehledě, že by neměli ani na ty drogy a spreje, a za krádež by je čekala oprátka. Dej opici banán, nebude se snažit o nic jiného. Člověk a jeho civilizace se vyvinuli na základě adaptace pro přežití. Naprostá většina lidí se bez existenčního tlaku o nic nesnaží.

 593. Schumi 🙂
  Já toho Marxe myslím celkem znám, i když jsem ho ještě nečetl, ač mi kdysi Foundry doporučoval první díl Kapitálu k nastudování.
  Ale nevím, co mi vytýkáš, já tvrdím, že po zisku firmy dělnictvu či zaměstancům právně nic není , mzdy mají takové, jaké si vyjednali , anebo dalším jednáním, či stávkami vymohli.
  Docela se zaměstnanci souhlasím, že když se firmě daří, měly by se platy zvýšit.
  Ale nějakej právní nárok není.
  Akcionář má právo až na dividendy, do zdanění zisku jsou peníze majetkem firmy, nikoli akcionářů.
  Takže daně v tomhle případě neplatí lidé :-). Ti platí daně až z těch dividend, v případě, že jsou cizinci , tak doma, aspoň co se týká občanů či firem z EU.

 594. 692 halladine, nebezpečně pravičákovatíš. Jestliže tak budeš pokračovat, zdejší proslulí „pravičáci“ v porovnání s Tebou budou bandou socialistů 😀

 595. 688 – Kdo vydělal firmě na danš? Lidi, co ve formě pracujou.

  Prý není daleko doba, kdy podnkateli budou ve firmě pracovat stroje- roboti. A co pak s tou předchozí myšlenkou??

 596. No, pobavil jsem se. Nejvic jsem se zasmal nad 652, ale jsou zde i dalsi perly 🙂
  Jdu radeji pokracovat v pracich na zahradce…

  Co se tyce robotizace, doporucuji vytecny cerstvy clanek od Dfense. Je videt, ze je z automotive (ja byl chvili taky)

 597. Co se tyce dani a presvedceni, ze by se melo platit vice… Rad pripomenu, ze soucasna sazba dane a pojisteni je z principu nastavena jako minimalni a kazdy, kdo je presvedcen, ze by se melo platit vice, muze.

 598. Jenže zrovinka ti, kteří by si to mohli dovolit, o tom asi neuvažujou.

 599. Práce je prodávaná služba jako každá jiná. Principielně není rozdíl mezi soustružníkem ve fabrice a instalatérem nebo právníkem. Tudíž jsou výše uvedené expektorace poněkud nesmyslné.

 600. Quivisi, kazdy si muze dovolit platit vyssi dane… Anebo jste nekde zachytil, ori nekterem ze zvysovani dani, nejakou diskusi v tomto smeru? 🙂

 601. Třeba halladin nemohl platit vyšší daně, kdyť neměl ani na nadprůměrný plat pro svoji zdravotní sestru. A to pritom mohl dát do nákladů !

 602. 699 „kazdy si muze dovolit platit vyssi dane…“
  Prima, tak proč se stále většina lidí tomu zvyšování daní brání, když si to mohou dovolit?

 603. >> quivis [701]
  Protože nejsou padlí na hlavu.

 604. 698 Ano. Není samozřejmé to chápat. Jenže na druhou stranu, když to jako abstraktní práci pochopil i Adolf Hitler, měla by to pochopit drtivá většina lidí. Jestliže nechápe, pak je do důkaz, že leckteří jsou na tom hůř než Adolf Hitler…

  Jeden na soustruhu z kusu železa cosi vytáčí, druhý to frézuje, třetí vrtá díry, čtvrtý strká plech do lisu…, další z toho něco sestavuje…
  Tak jeden je placen za to, že na soustruhu z kusu železa cosi vytáčí, druhý, že to frézuje, čtvrtý že strká plech do lisu…, další, že z toho něco sestavuje
  A všichni nadávají na kapitalistu vydřiducha, že na tom vydělává majlant, protože to prodává jako automobil, a že se nerozdělí. Jenže bez toho kapitalisty, bez té jeho neviditelné práce by nebyl ani ten kus železa, plech do lisu. Natož aby bylo co k sestavení.
  V marxově a „marxistické“ politické ekonomii je ignorace kapitalistovy práce podobna ignoraci „neviditelné hmotě“ ve starších kosmologických teoriích. Až na to, že oproti temné hmotě, kapitalistova práce v Marxových dobách byla dávno známa, protože nebyla ničím co by bylo třeba objevovat. Jen v jeho díle je ignorována a v dílech jeho následovníků je marginalizována jako nehodící se do ideologického konceptu.

 605. Schumi,

  dnes už jsou dost často ředitelé firem zaměstnanci , a kapitalisté jen berou dividendy.
  Třeba taková Paris Hilton. 🙂

 606. 705 — Pěkné kousky, AeroKarle, jmenovitě třeba ta bitevní pragovka z WWI. Koukám, že oproti tomu, co jsme tam viděli přede dvěma lety, se obměnily nejméně z 80 %…

  Zajímalo by mne, zda kupříkladu zrovna ten vínový Rolls Royce je nějaká novější akvizice, anebo jestli v ČR je už delší dobu.

 607. Koukám, že tam letos nebyl Franta s Ťapinou.Doufám, že je v pořádku a jen se mu už nechce na davové setkání.

 608. Trump právě oznámil odstoupení od dohody o kontrole nukleárního programu Iránu. Udělal to navzdory Makaronovi i Merkelíně a ve stejném duchu, v jakém oslovil před dvěma měsíci raketčíka Kima. Progresivisté všech zemí onem pro plínky.

 609. Zpátečníku, v devadesátých letech dovezl Štancl do Čech řady RR řady Phantom, které ve svých tehdejších dílnách reastauroval ve vysoké kvalitě. Bohužel, toto jeho podnikání prakticky zahynulo na úbytě po ruinujícím rozvodu. Některé z těchto vozů zůstaly v ČR.

 610. Nevím, já ty velký drahý potvory moc nesleduji. Nejvíc tam bylo amerik, ale ty jsem moc nefotil. Aerovky 3, jedna brzy odjela.

 611. Já na těch Tvých fotkách z těch drahých potvor zaznamenal jen jednoho RR Phantom I, jednoho Alvise, 41/2 l bentleye, bugattku (asi T-43) a edwardiánského Cadillaca. Hodně tam převládala už šedesátá a sedmdesátá léta.

 612. Asi před 14 dny jsem viděl v Praze přesně takového Buicka: https://en.wikipedia.org/wiki/Buick#/media/File:1956_Buick_Century_fvl2.jpg
  I ta barevná kombinace odpovídá. Měl bulharskou registrace, ale pražskou parkovací kartu. Vypadal docela „provozovaně“. Už mu nějak netěsnila zadní okénka. Nějak jsem se vrátil těch cca 60 let nazpátky, kdy jsem hltal nějaký americký automobilní časopis a tam byla auta z úplně jiné planety.

 613. 706 halladine, výnos akumulovaného investoveného kapitálu, v němž je obsažena práce. Sice možno namítnout, že ne vlastní, ale zděděná. A že jak k tomu někdo přijde, že musí pracovat, kdežto si na základě zděděného válí šunky v blahobytu. Jenže tak by bylo možno v jiném případě namítat, že to se někdo má, že zdědil kvalitnější geny. Talent. To si podvědomě uvědomovali „komunisti“ kteří se nositele lepší genetické výbavy avšak nevhodného původu nažili znevýhodnit uvržením do mizerných poměrů, aby v nich nemohli rozvinout zděděné vlohy.

 614. RR tam byly dva, těch amerik 60tých a sedmdesátých víc.

 615. 708 Dušane, copak? V Rijádu a Tel Avivu se ulevilo. Něco na trhu s ropou a plynem? Nám to může být jedno, někdejší obchodní vztahy jsou pryč. Stejně už nemáme co tam vyvážet. I kdybychom měli, tak stejně nesmíme. Teď jsme v jiném lágru. Nahradili nás jiní, obchodující firmy přes firmy. A Čína. Eu se nepřipojila, bude to zajímavé. Krom toho Íránci nejsou líní nevzdělení pyskatí velbloudáři. A jsou hrdí, nelze je rozesrat, když se na ně zatlačí tak se semknou.

 616. 710 — Teď jsem trošičku zmaten: Štancl nebo Štangl?

  716 — Jo, toho smetanového RR už jsem někde viděl, jen si nepamatuji kde. Možná jen tak postávat v Praze…

 617. Tak pro principiální demokraty je Rijád samozřejmě tou nejlepší volbou. Tam dosahují demokratické vymoženosti vrcholu, od práv žen, menšin přes náboženské svobody až k demokratickym volbám.
  To není jako v Íránu, kde je to úplně naopak.

 618. Štangl, neklame-li mne paměť. Tohle jde trochu mimo mně, to už je průmysl, já jsem zvyklej na vlastní režii. Kromě laku a regleru dynama.

 619. Dušane – 709 – IMHO bude vývoj zhruba stejný jako při operaci Opera v Iráku.

  Israel jim to rozmlátí na hadry (celkem oprávněně), Rusko podá formální ostrý protest spolu s Čínou, který bude v Radě Bezpečnosti vetován USA a EU jim to tam začne opravovat a stavět znova. Čímž se celý problém odsune o 10-20 let.

  On ve skutečnosti vůbec nikdo nechce Irán jako jadernou velmoc, protože jedna strana konfliktu šííté/sunnité vyzbrojená jadernými zbraněmi by vnesla do regionu opravdu zásadní nestabilitu.

  Velmi bych se divil, kdyby to dopadlo nějak jinak.

 620. Je dost možné, že SA už jaderné zbraně má nebo je v blízké budoucnosti mít bude.

 621. (721) Nejsem si jist, zda je to v izraelských možnostech. Ale uvidíme. Můj odhad je dlouhodobé licitování evropských států (ne komunistky Mogherini), Iránu, USA, s Izraelem v pozadí.

 622. quvisi – 723 – jenže ten je má „naštěstí“ jen kvůli tomu, že je má Indie. A ví, že kdyby je odpálil, tak dojde v Indii k odpalu také.

 623. NoName – 722 – no to doufám ne. Nějak si nemohu vybavit informaci o tom, že by SA obohacovala uran na úroveň použitelnou pro výrobu jaderných zbraní. Nemáte odkaz ?

  Na druhou stranu si umím celkem představit, že kdyby Irán pokračoval a jaderné zbraně vyrobil, tak je SA bude mít obratem a všichni se budou tak nějak jako divit, kde se tam vzaly.

  To je právě o tom vyrovnávání mezi šííty a sunnity. Dokud se kočkují mezi sebou a nikdo nemá převahu, je to celkem OK.

 624. 725 – pokud budou mít jistotu, že ze strany Indie je klid, co by nepomohli bratrům sunnitům proti nevěřícím židům?

 625. No, jeden z hlavních důvodů je to, že Irán má v USA blokovaných 100 mld dolarů, a amíkům se nechce je Iránu uvolnit :-), jak říká ona smlouva.

 626. Což vám Trump svěřil v důvěrné chvilce …. 😛

 627. 729 halladine, to už jsou slušné prachy jako pádný reálný důvod. Nedivím se, že Net’n Jahoo si přisadil. V kterých že kým ovládaných bankách je ta sumička deponována?

 628. Írán by se mohl dohodnout s Čínou o vyrovnávání plateb těmi zablokovanými penězi. Velmi sílící Čína je největším věřitelem USA. Nenechá sebou orat a očividně má imperiální ambice. Po celém světě hledá a snaží se ovládnout zdroje.

 629. 726 Ano, pro ten případ by konfesní rozpory mohly být dány stranou. Což by mohlo být zajímavé, protože kdo podporoval teroristy 11/9? Tohle by mohlo skončit zbouráním celého Mannhattanu. USA hloupou světovou politikou a počínáním připomínají chřadnoucího slona, který šlápl do mraveniště a propadá se hloub a hloub. S třemi sty miliony postupně odanglosasovaného obyvatelstva se snaží ovládat zbylých sedm miliard. To nemůže fungovat.

 630. V Moskvě byla vojenská přehlídka, na tribuně seděl s Putinem premiér Netanjahu 🙂
  Nějak nesliším řev, jak si to mohl dovolit 🙂

 631. Mimochodem,
  Americkej soud odsoudil Irán k zaplacení odškodného pozůstalým poobětech útoku na Dvojčata.
  Co na tom, že absolutní většina teroristů byli Saudové, a iránec ani jeden 🙂

 632. V Dubči ( Praha) bude přehlídka RR a Bentley teď 19.5. Jsou tam samozřejmě i jiné vozy a motorky. Je to tam docela příjemné, doprovodný program, pořádá to RR a B klub.
  Jinak pěkné muzeum „amerik“ je v Lužné u Rakovníka.
  Teď jsem kolem Rakovníku jezdil tři dny na kole, hezké trasy. A všude zněla píseň: Řepky krásné, řepky méééé….

 633. Rozpor sunnité x šííté v jaderné otázce sice hraje roli nikoli bezvýznamnou,
  ovšem rozhodující je Izrael.
  Jakmile by někdo na muslimské straně získal jaderné zbraně, Izrael by si svou jadernou výzbroj mohl zatknout za širák. Byly by nepoužitelné, a Izrael by ztratil svou beztrestnost v jednání s okolními zeměmi.
  A hlavně s Palestinci.

 634. Halladine, neztratil. Byla by to patová situace. Každý by věděl, že riskuje jadernou odvetu. Nějaká záležitost je mít jadernou nálož, jiná je mít ji ve vojensky použitelné podobě, jiná je mít ji ve vojensky efektivně použitelné dopravitelné podobě. Izraelská PVO je efektivní, tak i schopnost uchránit své úředně neexistující jaderné zbraně.

 635. 736 někoho odsoudit potřebovali a Írán se hodil.
  735 to je velmi významná informace. Tím významnější čí významněji o ní někteří mlčí.

 636. 736 jako by nastačilo, že Henlajn byl bývalý tělocvikář.

 637. Schumi, ano byla by patová situace, na rozdíl od nynějšího stavu.
  Dnes jaksi nejsou arabské zamě kvůli Palestincům válčit, protože vědí, že by mohli začítz svítit.
  Pokud by jaderné zbraně mohl někdo mít, mohli by dostat chuť, protože by věděli, že je Izraelci nemohou použít z obavy jaderné odvety.

  Netanjahu chtěl o něčem jednat s Rusy, tak ho pozvali , že jednání bude potom. 🙂 Ale hned vedle Putina neseděl, mezi ním, a putinem seděl nějakej ruskej generál.
  Zato po pravé ruce Putina seděl srbskej préza.

 638. (739) Voliče Pirátů tu asi nenajdeš, ale ten komouš Doubrava taky blbne. Motá do toho Henleina, což je asi na stejné úrovni, jako k českému centru někde přibastlit Gottwalda. Nejspíš Piráti provokují stylem Zeman.
  (741) Číňani mají dost svých problémů s muslimskými Ujgury (a Ujguři s Číňany), takže to vy evidentně neprošlo. A s Rusy taky problém, ti mají zase na Sibiři a na východě vůbec problémy s Číňany. Jestli by nebylo lepší vykakat se na ten soud ve Štrasburku.

 639. Matzurko,
  tak blbí Rusové nejsou , mají dost vlastní verbeže 🙂
  Ale představa je to pěkná, černoši usídlení v tajze 😀

 640. A ještě se tu ke všemu vyrábí pívo Konrád!

 641. (744) Arabské země jsou ochotny válčit proti Izraeli, když ho chtějí (z)ničit, případně vykrást. O nějaké Plastelince, arabské „cikány“, jim nejde, to je jen záminka. A navíc se jim Izrael sakra začíná hodit proti Iráncům.

 642. Doubrava je taky komouš? Jako generál Pavel? To jsem nevěděl.

 643. Halle,
  s těmi destinacemi pro migranty to byl vtip 🙂 Na druhé zamyšlení, je tam místa dost, ne ?

  Stran Pirátů,
  no, nazvat svoje centrum SUPICE, to už mohli rovnou Supíci, ne ? Vazbu na Sudety raději nepitvat, možná by se provalilo, čí jsou Piráti projekt…
  Ovšem na Severní Moravě by své centrum mohli nazvat třeba SEMOPICE. v Jižních Čechách JIČEPICE. Ve východních Čechách VÝČEPICE. A tak dále 😀

 644. (749) Nevíte toho zřejmě i víc. A jako Pavel bohužel ne.

 645. 2 quivis ad 749 – no, není to první Pavel co obrátil na čtyráku…

 646. No jo, PeSi, AK zřejmě vyhovuje, když se někdo otočí na čtyráku.
  Jen kdy by se AK řídil podle Sokrata…

 647. 😛 Nějaké quivis si zřejmě své myšlení projektuje do AK. 😛

 648. (754) Zřejmě je nějak zatížena svým jménem. 😛

 649. dám něco pro odlehčení z Irska, ale musí to být v angličtině : The day after his wife disappered in a kayaking accident, a Claddaghduff, Ireland man answered his door to find two grim-faced Constables.

  „We’re sorry, Mr. O’ Flynn, but we have some information about your dear wife, Maureen“ said one of the officers.

  „Tell me! Did you find her?“ Michael Patrick O’Flynn asked.

  The constables looked at each other and one said, „We have some bad news, some good news, and some really great news. Which would you like to hear first?“

  Fearing the worst, Mr. O’ Flynn said, „Give me the bad news first.“

  The constable said, „I’m sorry to tell you, sir, but early this morning we found your poor wife’s body in the bay.“

  „Lord sufferin‘ Jesus and Holy Mother of God!“ exclaimed O’ Flynn. Swallowing hard, he asked, „What could possibly be the good news?“

  The constable continued, „When we pulled the late, departed poor Maureen up, she had 12 of the best-looking Atlantic lobsters that you have ever seen clinging to her. Haven’t seen lobsters like that since the 1960’s, and we feel you are entitled to a share in the catch.“

  Stunned, Mr. O’ Flynn demanded, „Glory be to God, if that’s the good news, then what’s the really great news?“

  The constable replied, „We’re gonna pull her up again tomorrow.“

 650. Piráti?
  Navrch tenká zelená šlupka, vevnitř rudá masa s hnědými jádry.Lehce digitalisovaní radikální melounisté.
  Co čekáte od spolku, který je členem pirátské internacionály?

  Že budou teď oslavovat narozeniny Friedricha Augusta von Hayek (*8. května 1899 Vídeň)???

 651. Soudružka senátorka je poněkdu mimo….

  „„V Praze jsou cyklostezky poměrně hodně plné. A nejezdí tam jenom cyklisté, ale chodí tam rodiče s dětmi, malé děti jedou na odrážedlech, jdou tam lidé s pejsky. “

  Tak cyklostezky jsou pro cyklisty, to dá rozum. Od chození s dětmi nebo pejsky jsou snad chodníky….

 652. “ Prostě ten pohled je takový, že já si ani nepřeju, aby, když jedu po cyklostezce s mými dětmi, okolo mě někdo jel, kdo si dá dvě piva. “

  Když si vzpomenu na cyklistický začátky mých dětí, tak já osobně bych dala přednost na cyklostezce cyklistovi po dvou pivech, než motajícím se dětem, doprovázeným ochranitelskou matinkou.

 653. Honzo,
  jo. Viz Šumavákův popis, akorát jsou možná některé ty pecky hnědé, některé i černé…

 654. Tady by podle radaru už pršet mělo, ale kde nic, tu nic. Asi to čeká, až vyrazím domů.

 655. (769) Ovšem, že je senátorka magorka, to je vytčeno před závorku, kdo všechno se na cyklostezkách pohybuje.

 656. No, já jsem u Ladronky nikdy nebyla, neznám to tam. Když kolo, tak na vesnici a to po silnici nebo polní cestě.

  Ale třeba by tam mohli nějakej chodník postavit squteři, ne? 😀

  u nos postavili cyklostezku v lese a je to poměrně na nic, cyklistů na silnici stejně neubylo, akorát se docela solidně zničil les. Spíš než cyklostezku asi někdo chtěl mít vyasfaltovanou zkratku za evropský peníze.

 657. Tak nevím, jestli ten Putin fakt nemá Trumpa koupeného 🙂
  Důsledky Trumpova vypovězení dohody s Iránem…
  1. Ceny ropy rostou ( putin asi bude potěšen)
  2. Zrušení souhlasu nákupu letadel Boeing a Airbus ( za několik miliard . několik desítek kusů)
  Spojené státy zruší licence na prodej dopravních letounů firem Airbus a Boeing do Íránu. Uvedl to v úterý americký ministr financí Steven Mnuchin v reakci na odstoupení USA od jaderné smlouvy s Íránem. Teherán si na Západě objednal dvě stovky strojů pro komerční lety, z nichž polovinu měl dodat evropský výrobce Airbus.
  Asi budou mít kšeft Rusové se svymí nově vyvíjenými typy od Suchého)

  Zatím měli Rusové problém s malým počtem objednávek, no ale iráncům asi nic jiného nezbude 🙂

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Irkut_MS-21

 658. A Bibi byl nejen na tribuně při přehlídce, ale dokonce s nějakou fotkou mašíroval vedle Putina v pochodu „Nesmrtelného pluku“ 😀

 659. Jo, a svatojiřskou stuhu měl připnutou taky :-CD

 660. 772 Halle
  těžko říci jak to má Trump promyšlené, mně zatím k uspokojení stačí, že se mohou světové pokrokové síly pos.at do výšky. Situ stricto mi dokonce stačí, že se do té výšky může pos.at i jen Merkel, Macron a Obamův gang. Nemůže to tedy od Trumpa být špatný krok takřka z definice. Dnes jsem obcoval s Frantíkama a Němcema
  (zítra to nejde protože slaví Himmelfahrt budiž prokleti vlažní katolíci v kotlince kteří nám dedokázali zařídit taky svátek, dvakrát prokleti, že ani 20 května Seslání Ducha nebude kompenzováno volným dnem)
  a oni teskně kničeli, že ten byznis s Iránem co maj už zase rozběhlý může být s nedozírnými následky nabourán a ani s prostředníky to nebude tentokrát tak snadné …

 661. Skimici,
  oni kňučí nejen Evropané 🙂 Rusové na tom vydělají 🙂

 662. NoNAMe, ještě je tu Il-96-400, kterej se má vyrábět společně s Čínou.
  A tam už jsou kapacity podstatně větší

 663. Il 96 je ve vývoji snad 30 let, a vyrobené kusy se počítají v desitkach … Nevím, zda je to perspektivní stroj (i když, mladý s ním letěl a říkal, že v pohodě, běžněho standardů prý dosahuje).

 664. Jo, zatím s tím létá jen Aeroflot a Kubánci. To byla asi verze 300. Prosadit se v konkurenci Boeingu a Airbusu není jednoduché.
  TA 400 se zatím dělá jen jako náklaďák.

 665. 775 – byznis si vždycky najde cestu, i když mu ořiblblí politici házejí klacky pod nohy

 666. Tu 300 verzi má Putin jako prezidentské letadlo.

 667. Dobrý večer,

  myslím, že se jedná o báječnou zprávu pro ambiciózní síly, které nyní mohou nahradit jůesej na výsluní světového byznysu. Teď si nemohu vzpomenout, jestli se jedná o pátý nebo šestý zaručený způsob za poslední 4 roky.

  Vedli jsme tady debatu o plnění slibů, tak posílám odkaz, jak se plní sliby. A zápas byl epochální 🙂

  http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/374144-snookerovy-mistr-sveta-williams-splnil-slib-tiskovku-po-triumfu-absolvoval-nahy/

 668. “ tak posílám odkaz, jak se plní sliby.“

  Ale měli ho ukázat pořádně! Co když má pod stolem kalhoty?

 669. Pokud se ty síly zaměří na využití (či snad na zneužití) zadlužení jůesej, tak třeba některý pokus vyjde.

 670. >>775 Ano, Skimici, kniceni se ozyva ze spravnych a jasne predvidanych ust. (Hub.)Cim hlasitejsi vzlyky, tim radostnejsi pohled do zitrka. A ze uz bylo na case!

 671. Zdravím, po více než třicetisedmihodinovém putování zpět domů, opět z domova. Home home sweet home. 🙂
  Svoje dojmy popíšu později. Zatím – možná by Halladin (omlouvám se mu, ale beru jej jako vzorek – největšího a nejzarytějšího odpurce-kritika USA zde – takže takový příklad)měl vyjet na pár dnů do těch zatracovaných USA nebo alespoň do N.Y. a rozhlížet se kolem. Ten rozdíl při porovnání se zážitky ze zemí EU, je do oči bijící. Zatímco v N.Y. nám byla při známkách o možných potížích – třeba v orientaci – okamžitě nabídnuta pomoc okolojdoucími, ačkoli by si jedna myslela, že pro samou konverzaci přes mobily nevnímají okolí, v zemi EU nám pomoc odmítl i placený personál.
  Nicméně už jsem doma, akorát si to musím vyřídít s tím, kdo mi poradil před cestou vypnout všechny elektrospotřebiče včetně bojleru. Teď musím minimálně půl hodiny počkat, než se ohřeje voda alespoň na „letní“ teplotu. 🙂

 672. A nebo zajet do zatracovaného Ruska, Íránu, čehokoliv jiného, Dano. A udělat si vlastní názor o lidech, situaci, úrovni ?

  Nemluvě co tom, že zemí EU je 27 a jsou skutečně různé. Kde konkrétně Vám odmítli pomoc ?

  BTW, až v USA narazíte třeba na nějakého „Afroameričana“ s funkcí, zjistíte, že ani tam nejsou všichni úplně příjemní. A nebo se zkuste zeptat kolemjdoucí na předměstí Chicaga nebo St. Louis. I když se obávám, že se zeptají první.

 673. Můj otec strávil na Dálném Východě 11 let. A za sociku dost rozčileně reagoval na články v RP o třeba o „čínských usměvech“ týdenního soudruha-návštevníka.

 674. Dano,

  neberte jména Božího nadarmo ! 😀 😉

 675. Dobré ráno vespolek,

  NoName, to podepisuji. Z USA znám trochu více jen stát New York a Kalifornii; v obou případech mi lidi přišli docela milí a vstřícní, ne tak úřednictvo. Kdykoliv jsme potřebovali něco řešit, bylo to NY „No problem“, zatímco Kalifornie „Oh, that´s a problem“. Netuším, jak moc se liší zákony těchto dvou států, šlo vždy o nějaké formality ohledně práce na univerzitě (obě státní).
  A ani „filcuňk“ zavazadel na izraelských hranicích mi nepřišel tak ponižující, jako stání ve frontě a následné jednání úřednice (její angličtina byla na úrovni začátečníka) na imigračním úřadu v Kalifornii, kde mi odmítli vydat udělené pracovní povolení.
  A jiný názor by měl kamarád, který za námi chtěl přijet na turistické vízum – ovšem na ambasádě po něm chtěli výpis z účtu za poslední 3 měsíce… tak prásknul dveřma se slovy „to neukazuji ani své manželce“ a raději tam nejel 🙂 Konec konců USA se dá při cestě kolem světa vynechat, tak to vzal oklikou 😀
  V Rusku jsem nebyla, tak nemůžu soudit.

  A dovolím si citáty z jiného blogu:
  „Příbuzná se vrátila po 3 měsících z Plymouthu, kde byla na nějakém „handlu“ – to co vyprávěla je děs. Angličané si stále myslí, že jsou nadřazená rasa nad Slovany, ale skutečnost je jiná. Město vybydlené, ulice i chodníky jen záplatované. Bydlela v rodině učitelů – jednoduchá okna, všude plíseň, špína ….. V podstatě jsou to nevzdělaní lidé – o Evropě nevědí nic, dějiny znají jen své /upravnené/. Ale jedna věc se ji „líbila“ – na církevní škole /baptisti/ se i muslimové před jídlem modlí a děkují Ježíšovi za jídlo 🙂 To tak udělat tady, tak by se neziskovky pos.raliy /jediný problém byl, že ona se nemodlila, ale to se podalo/. Na „normální“ škole to bylo už jiné. O II. SV vědí to, že porazili Hitelra o tom, že za Anglii bojovali také českoslovenští občané nemaj šajn, neučí se to. Poláci obecně patří na anglických školách mezi premianty, devět z deseti nejlepších jsou Poláci – asi jako tady Asiaté. Mají strach, že je polská inteligence vytlačí – proto ta neláska k Polákům.“

  „Bol som pred 2 tyzdnami v Londyne. Priznam nevidel som Anglicko ani tamojšiu realitu. Byval som v drahej štvrti, chodil po muzeach a po 21.00 som nevychadzal von. Ale čo ma šokovalo, bol ten svet svetoveho biznisu. Stred Londyna je bez starych ludi a bez deti. Tam, kde som byval stoji najom štandartneho bytu 500 libier na tyžden, tam kde som chodil pozerat artefakty 2500 libier na tyžden. Žiju tam len ludia medzi 25 až 50, ktori hladia do smartfonov, obliekaju sa „administratívne“, tahaju sa večer utahani domov z uradov a bank, maju neskutočne naklady na život, ked fajčia tak elektronicke sračky, ti bohatši maju ošuchane frnaky od koksu, su slušni, ohladuplni a priatelski a v piatok večer chlastaju.
  Potom tam dochadza vrstva servismanov prečudesneho pôvodu, Polka vam prinesie thajske sliže, ktore uvaril Madar a reštika patri Libanoncovi. Senegalec vam skontroluje batoh pri vchode do Albert Hall a take čudne čudo, čo už vo dverach kriči, že nevie anglicky vam dojde upratat izbu. „Servismani“ su uplne besni po vašej hotovosti a nevahaju robit všetko možne aby ste im nechali vydavok, ti orazenejši sa vas uplne na drzovku spytaju, či si možu tie dve libry nechat.
  Citil som sa bezpečne, lebo som bol len na prisne straženych miestach a budovach, ale bol pre mna nepochopitelny svet bez deti a starych ludi. Vlastne deti som videl, v Prirodnovednom muzeu. Decka zo škôl, ktore došli do Londyna na vylet. Viac ako polovica z nich bol „neeuropska“. Chudak Richard levie srdce.“

  Takže asi tak.

 676. Dano, vítej doma. Mám z internetu takový dojem, že na uvítanou ti zde i zapršelo. 🙂

 677. 791 Petře, neznáme podrobnosti. Takoví, jestliže se šli opravdu najíst, stravují se košer. Podle toho jak byli vymóděni usuzuju, že v tomhle jsou velmi přísní. V čemž jim běžná hospoda nemůže vyhovět. Chodí do košer restaurace. A včera bylo devátého, že. A ta okázalost a s tím balónkem, a nevíme co to bylo za hospodu, komu patřila. Náhodný výběr „máme hlad, něco si dáme, košernekošer“, tomu nevěřím.

 678. Dobrý den: Schumi, myslím, že vaše úvaha je správná. Žid v Německu by měl umět skrývat svoje náboženské vyznání, národnost. Toto byla jednoznačná provokace. Navíc do toho tahají děti.

  Matzurko ad pohostinnost, přístup k spoluobčanům: pokud je spoluobčan nebo cestovatel pravděpodobný zákazník, budu-li z něj mít možná prospěch, budu se k němu chovat vlídně. Je-li spoluobčan či příchozí jen dalším, kdo ujídá z mého (našeho) společného koláče, chovám se k němu podle toho.

 679. Včera zde někdo poznamenal: beztrestnost jednání židů musí skončit! Možná je to tím výročím Marxe – židobijce.

 680. Občas tady máme případy, kdy hospodský odmítne hostit prezidenta, voliče té či oné strany, ubytovávat Rusy … Je to OK nebo ne ?
  Má právo hospodský odmítnout zákazníka ? Pokud ano, každého ?

 681. Noname: myslím, že každý podnikatel myslí především na svojí klientelu. Tj. pokud jeho klienti nemají rádi fízly, prezidenty, židy, křesťany, Rusy … je OK je odmítat. Lepší podnikatelé to vylepí na výlohu. Na druhou stranu je třeba být připraven na to, že někdo vyjádří názor na toto jednání. Daný podnikatel by se neměl chovat jako slečinka a stěžovat si, že někdo popisuje a hodnotí dané chování.

 682. Dobré ráno,

  no, já nejsem velý cestovatel, ale rozum mi jaksi říká, že k poznání takových zemí jako je Rusko nebo USA rozhodně jedna návštěva nestačí.
  On je vůbec rozdíl v nějaké zemi žít a nebo ji navštívit jako turista.
  Amerika není jen New York a Rusko není jen Moskva. Život v Texasu nebo za Uralem asi bude dost jiný.

  Ostatně řekla bych, že i Manhatan a Bronx jsou dva různý světy….

 683. Dobré ráno,

  no, já nejsem velý cestovatel, ale rozum mi jaksi říká, že k poznání takových zemí jako je Rusko nebo USA rozhodně jedna návštěva nestačí.
  On je vůbec rozdíl v nějaké zemi žít a nebo ji navštívit jako turista.
  Amerika není jen New York a Rusko není jen Moskva. Život v Texasu nebo za Uralem asi bude dost jiný.

  Ostatně řekla bych, že i Manhatan a Bronx jsou dva různý světy….

 684. 800-pak v tom článku chybí jméno restaurace ?

 685. Rozmohl se nám tu takový nešvar. Kluci s výsluhou se nudí, pracovat nejsou zvyklí, a tak chodí do hospod a tahají z lidí rozumy. Na vesnici je asi nepotkáte, v okresním městě ano. K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven!

 686. (799) Záleží na tom, jak. Dle mého liberálního přesvědčení právo má, ale mělo by to proběhnout kultivovanou formou. Ta je ovšem dle státních předpisů a nařízení nebezpečná, protože ji nelze později popřít a nějak se „vykecat“, kdyby se objevil udavač nebo to byla provokace (viz cikánská figurantka ombudsmáni).

 687. „Občas tady máme případy, kdy hospodský odmítne hostit prezidenta, voliče té či oné strany, ubytovávat Rusy … Je to OK nebo ne ?“

  To je jednoduchý, NoNAme, a vy tu dialektiku furt nechápete.

  Odmítnout Rusy je OK kdykoliv a kdekoliv.
  Odmítnnout prezidenta nebo voliče nějaké strany je rovněž OK v případě, že strana nebo prezident je fuj.
  O tom, kdo je momentálně fuj, Vám napíšou v novinách.

  Co je na tom nepochopitelného?

 688. (802) Řekněme to tak, že osobní návštěva je v žebříčku poznání o něco výše, než třeba jen googlení. 😛 Ne nejvýše.

 689. Mas pravdu, Schumi… Zid v Evrope se musi chovat prislusnym zpusobem. To neni jako muslim, ti mohou co chteji.

  V poslednim roce se z Francie vystehovalo 8000 zidu, coz je zhruba 1.6 procenta jejich celkove populace ve Francii. Je videt, ze se poucili a dochazi jim to vcas.

 690. Mno, popravdě Izraelci velmi lobují za to, aby se Židé do Izraele stěhovali v co největším počtu, a je to logické.
  Čímž netvrdím, že je to důvod jediný.

 691. 807 – tak asi KArle, ovšem funguje jedna věc a to je fakt, že to často funguje tak, že si člověk všímá hlavně toho, co potvrzuje jeho předchozí postoj a naopak nechce vidět to, co je s jeho postojem v rozporu.

  Pamatuju dva kolegy na počátku devadesátých let, kteří shodou okolností navštívili téměř současně Belgii. Jeden jí byl nadšen, druhej z ní byl otrávenej. Jeden by řekl, že byli každej v úplně jiný zemi.

 692. Noname: doufám, že příslušné úřady byly informovány. RIAS jméno obvykle nezveřejňuje (přečteno z jejich FB).

 693. 808-já bych s jarmulkou po Bruselu nebo Marseille prostě nechodil. Stačí, že je člověk bílý, že ano …
  Co nechápu je, že se nad „nenávistí k muslimům“ a „nenávisti k židům“ rozčilují ti samí „intelektuálové“. Jedno přece přineslo (posílilo) druhé.
  Současný stav islámského světa je v přímém protikladu s tradičními hodnotami a i hodnotami, za které „intelektuálové“ bojují. Ať už jde o práva žen, menšin, tolerance, respektu …

 694. 812-a nebylo by lepší informovat i potenciální zákazníky ?

 695. Tak zrovna v Belgii člověk je ve dvou zemích. 😉

 696. 810 – ano, od roku 1948. Vlastne i predtim, ale nejmenovalo se to Israel. Nicmene 8000 je rekord.

 697. BTW, sportovní arbitráž CAS zrušila tresty dalších 28 ruských sportovců.
  Protože kromě „svědectví“ Rodčenka nejsou žádné další důkazy.
  No ale koho to zajímá, že ano …

 698. Vzdyt jsou to Rusove, NoName… Urcite jsou vinni tak nejak vseobecne…

 699. Noname: na FB si jeden z komentátorů stěžoval, že kdyby jméno bylo zveřejněno, bylo by to „braní spravedlnosti do vlastních rukou“.

 700. [806] Vybavilo se mi: „Vozatajstvo začíslit u východní skupiny. Výzvědná služba se zrušuje. 13. pochodový prapor staví most přes řeku Bug. Bližší v novinách.“

 701. 809 – v naší dědince má heslo „Babiše do koše“ jiný význam, než na Václavském náměstí. Je to ustálené rčení zákazníků, kteří dostanou od pokladní účtenku. A pokladní má vedle své židle velký koš, aby ty papírky nelítaly po chodníku před obchodem.

 702. Jen tak na okraj:
  25.4. se v Berlíně konala manifestace solidarity pod heslem „Berlin trägt Kippa“. ˇUčast nebyla valná – asi 2500 manifestantů. Proti manifestaci se vyjadřoval kdekdo, došlo tam pak i k agresivnímu napadání. Nějak se ale vytratilo, kdo s nápadem přišel. Byli to totiž ti oškliví xenofobní neonacisté z té zatracované AfD.

 703. http://kotliky.kr-karlovarsky.cz/

  Abychom nebyli zbytečně negativní. Stát nejenom boří mosty, zastavuje dopravu, ale stará se i o čisté ovzduší. Např. kotlíkovými dotacemi. Až 127.500,- Kč na kotel. Kdo by si koupil tak drahý kotel, kdyby nebyly dotace?

 704. 797 nickname, na mě to působí jako když veganská rodina s transparentem „Milujeme zeleninu“ vstoupí do „Řízkárny“.
  Rád bych znal celý příběh. Co je to za hospodu, odkud je ta rodina. Na Izrael to nevypadá, tamní konzervativní cestují se seznamem doporučených košer restaurací. Na Evropu to také nevypadá, také by věděli do které restaurace, vybírali by pozitivně, do které ano. Místní by věděli a ani by je nenapadlo do jiné než košer. Leda odněkud ze zámoří, jenže jestliže přinejmenším také konzervativní, také by věděli. A pak ten balónek. Takový se jen tak nedostane. Asi se vraceli z nějaké akce na podporu Izraele. proč ne, to může být. Jenže proč by šli do trejfe restaurace a ne do košer. To nedává smysl. Ne, že by šlo jen o to aby třeba nedostali něco v čem by mohlo být například vepřové, ale jde o to, že pravidla pro přípravu košer jídla jsou přísná, a že běžná nekošer restaurace je nemá a nedodržuje. Pak zbývá jedině „halal“. Může být. Jenže halal a košer není totéž. Celé mi to připadá nelogické. Co to bylo za lidi, odkud kam šli, co skutečně chtěli, co to bylo za hospodu… Jestli to nebylo jako s tou jistou jak si chtěla pronajmout byt, který si nechtěla pronajmout…

 705. Schumi,
  ať je to jakkoliv, někdo z číšníků mohl přistoupit a decentně upozornit, že a) košer nevedou, b) politická vyhlášení nejsou vítána (tedy ten balónek) a navrhnout jim přesun do nejbližšího košer zařízení.
  Ale ignorovat a dělat hloupé ksichtíky… pubertální.

 706. Schumi,
  jsi nevšímavej.

  Rodina navštívila poblíž restaurace akci, která se pořádala k 70. výročí nezávislosti Izraele.

 707. 828

  Jak jsou potencionální zákazníci oblečeni jakkoli, číšníky nemusí zajímat. Mohli přinést jídelní lístek a upozornit na dnešní specialitu dne – vepřový guláš po berlínsku 🙂

  Co by zákazníci následně udělali, byl by jejich pr oblém 😉

 708. (811) To ovšem funguje univerzálně a ve všem.
  (821) To je kratší. Já říkám „ať si to Bureš vylepí!“
  (828) Ano. Jak píšu v (805).

 709. NoName,

  odpovědi na otázky v 799: ano, ano, ano. Osobně si myslím, že by mohl ještě inzerovat svoje odlišení. Asi netřeba doplňovat, že nemáme svobodu slova.

  P. S. Já bych k němu nešel.

 710. Novinka z Bundesrepubliky – pokračování případu Ellwangen.
  Pro připomenutí: při pokusu o vyhoštění jistého Tožana dostala slavná policie takořka na budku. Další pokus o jeho zadržení byl spojen s velkými manévry. Dotyčný sedí ve vyhošťovací vazbě a bojuje (tedy bojují jeho podporovatelé) proti vyhoštění do Itálie. Podle stávající situace se ale bude moci bez problému do SRN z Itálie vrátit. Je to podloženo ústní instrukcí tehdejšího ministra vnitra (Thomas de Maizière). -Tady bych odbočil: v 50. letech se v ČSR objevilo pejorativní označení „cyklostylované právo“, což byly instrukce pro justici podávané z vyšších míst. Pochopitelně existovaly o ústní instrukce, ale to byla přeci jenom totalitní léta padesátá. Zdá se, že demokratická (?) země se už ani nějakou písmenou instruktáží nezdržuje a vystačí si s přístupem per huba.
  Odkaz: https://www.welt.de/vermischtes/article176229249/Ellwangen-Bundespolizei-muss-Togoer-nach-Abschiebung-wieder-einreisen-lassen.html
  Doúoručuji reakce čtenářů.

 711. Já ani nemusím sledovat hokej, stačí poslouchat řev fandů vedle z hospody. 🙂 Podrobnosti, jako že 4:3 a že to byl krásnej hokej dodá přes Facebook brácha.
  TAk ještě aby dorazila dcera, která už asi dojela po poněkud komplikované cestě na hlavák a bude důvod si otevřít pivo 🙂

 712. Tady se také dějou věci. Vypadá to, že Bob Mueller s jeho štábem pitbulů při pronásledování Trumpa narazil tlamou do zdi.Když jako zvláštní vyšetřovatel začal hon na Trumpa a jeho lidi pro spiknutí s Putinem, obžaloval 13 ruských IT společností, řečených to „troll farm“ u amerických soudů. A mnul si ruce nad tím mistrovským propgandistickým tahem. Byl si jist, že Rusko obviněné nikdy nevydá, což bude snadné vykládat jako přiznání viny. jenže nepočítal s ruskou lstivostí. V pátek se před newyokským soudem, kde byli obžalováni, objevili právníci jedne z firem „Concord management“ s prohlášním, že odmítají obvinění. To je to poslední, co si Mueller dokázal představit, natož aby si to přál. Zděšení Muellerovi právníci okamžitě požádali o třítýdenní odložení protože Rusové údajně předem neohlásili, že se hodlají obhajovat. Naštěstí systém v USA ještě funguje. Soudce je poslal do háje, dal jim dvoudenní odklad na přípravu. Obžalovaní mají totiž právo seznámit se se všemi materiály obžaloby, které doposud Mueller tajil háje se zájmy národní bezpečnosti. Tento argument teď padá. Maximálně může dosáhnout toho, že část procesu bude za zavřenými dveřmi, ale tím by si moc nepomohl neboť Rusům nemůže nikdo zabránit, aby materiály publikovali v Moskvě. Zpoždění nazpět jeden den. Pokud Mueller nemá nějaký neprůstřelný důkaz, já si myslím, že ho nemá, neboť kauza je postavena s jediným cílem – zničit Trumpa a nezbude mu než zacouvat a nějak potichu celou aféru pro nedostatek důkazů uzavřít. Už se na tu ostudu těším.

 713. Dučane, neříkej hop,dokud není z ostudy kabát sešitej do psoledního stehu.

  Takovejmhle vždycky přeju, když narazí tlamou do zdi. 🙂 jen lituju, že naše medfia se tím asi příliš zabývat nebudou.

  Jo, kdyby rusáci zůstali v Moskvě nebo dokonce kdyby se našel nějakej důkaz, to by byla jiná.

 714. Bude to chvíli trvat, „Deep State“ je zaklopán jak Němci ve Flandrech

 715. Uprimne receno jsem a zustavam presvedcen, ze deep state je horsi nepritel, nez Rusko. S Ruskem se da uzavrit nejaky kompromis, ale deep state proti nam vede „all-out war“.

 716. Dobré ráno vespolek,
  PetřeK, souhlas.
  Trumpovi ve válce s deep state držím palce… a doufám, že se totéž podaří i v Evropě. Zjevně tu máme každý stát svůj vlastní deep state a ještě bruselský navrch.
  Včera jsme debatili s dcerou, prej koho považuji za nejlepšího politika v Evropě. Těžko povědět 🙂 Napadl mne leda Orbán, a snad Sebastian Kurz, aspoň co se týká států navenek. Bohužel netuším, jak to bačují po ekonomické stránce.

 717. Pane Neumanne,
  a co to odsouzení Iráku ?

 718. Jenomže nějaká forma deep state existuje i v Rusku (minimálně to, čemu se říká vojensko-průmyslový komplex).

 719. 829 halladine, a při té příležitosti se šla občerstvit do nejbližší nekošer hospody.

  828 Matzurko, také mi to připadlo, že to nezvládli. Bez smyslu pro kšeft. Pro hospodského dbalého kšeftu je každý zákazník vítán. „Co si račte dát? Máme čerstvý hovězí Bratwurst(sice napůl z vepřového, ale kdo by to poznal, že), kuřátko na paprice, ano ta omáčka je bešamel (prd poznaj). „No to je milý chlapeček, ňu ňu ňu, jaký máš pěkný balonek…. Ano, dětskou poloviční porci za pětasedmdesát procent…“ A kdyby to byla například turecká hospoda, tak nějaký kebab, jehněčí. Nakonec by jim vnutil nějaký fajn šňaps. Hosti spokojení, hospodský spokojený. To z jedné strany.
  Ovšem z druhé strany, je přípustné dopustit se hříchu umožněním hřešení jinému pomocí mu porušit příkazy jeho víry? Nemohlo by to být považováno za ohrožování jeho národní, kulturní a náboženské identity, za nepřípustný asimilační tlak?
  Já bych to viděl jako pragmatický hospodský. Hlavně aby zaplatili.

 720. 842 Schumi
  pomáhati jinému porušit příkazy jeho víry za prvé není jeden ze sedmi smrtelných hříchů a za druhé je otázkou, zdali se o hřích z pohledu osoby páchající vůbec jedná? To záleží i na jeho případné (podtrženo) konfesi. Tebou popisovaný příklad se někomu může jevit jako naopak báječná psina.
  Ostatně již jakási blondýna říkala, že všech napáchaných hříchů samozřejmě lituje, nejvíce však těch, kterých se nestačila dopustit 🙂

 721. Dobré ráno,

  Matzurko, ještě že moje dcera se od politiky cíleně distancuje. 😀

  i když tuhle zauvažovala, že by se na ni dala, aby udělala reformu školství v tom smyslu, že VŠ může studovat jen ten, kdo osvědčí základní praktické dovednosti a to zejména na školách s humanitním zaměřením.
  Ale mám za to, že ji ten nápad rychle přešel, neb to byly asi jen následky postraumatického šoku, když viděla, jak si vedou kolegové z humanitního oboru při rozdělávání ohně. 😀

 722. Když tu rozebíráte tu hospodu, tak si dovolím podotknout, že Židé nemají-li příručně košer stravu, mohou volit jako náhradu halal, naopak muslimové místo halal vybírají v nouzi košer.
  Takže typická německá hospoda s buřty a vepřovým kolenem by byla pro pravověrné horší.

 723. 848
  Minimálně muslimové jsou za určitých podmínek od povinnosti zachovávat halal osvobozeni ( na cestách, při nemoci nebo ohrožení života.

 724. Nějak mi v tom odkazu uniká, zda dotyčný používal označení invalidy oprávněně nebo ne.

 725. Quvisi, je to nejak rozhodno v tom, co jsem chtel rici – tj. ze policajti maji novou fintu, jak zabranit dokumentovani sveho chovani?

 726. Petře,
  ale rozhodnuto ještě není, pokud vím.
  Takže předbíhání vynesenému rozsudku.
  Obžalovaný se může bránit jakkoli mu libo, otázka, co na to soud….

 727. Zpátečníku,

  díky za tip. Ať žijí bigotní kuřata :)!

 728. Halle, o litr portskeho, jak to dopadne. Nebo neco podobneho.

 729. Petře 🙂
  zásadně se nesázím , ani losy nekupuju 🙂
  To ovšem nebrání v tom, abych Ti opačný výsledek, než předpovídáš neotloukal o hlavu. 😀
  Naopak, pokud to dopadne podle toho jak tipuješ Ty, samozřejmě budu popírat, že bych se vůbec někdy k problému vyjadřoval ! 😉

 730. Tady se tluče zákon o nošení zbraní do soudních budov s předložením důkazu v předmětné věci.
  Pokud zákon nedovolí předložení důkazu je v každém případě neco špatně.

 731. Quivisi, ted nevim, jestli umyslne nebo jen tak ignorujete, ze se policie postupne snazi likvidovat moznosti dokumentovani jejiho chovani.

  Jestli soud pristoupi na argumentaci, ze policajt mkuze rozbit mobil, protoze se nim muze citit ohrozen, tak mame hotovo…

 732. Proste se milovymi kroky blizime do situace, kdy policie bude proti mne zasahovat naprosto mimo zakonny ramec, a bude moci beztrestne zlikvidovat jediny zpusob, kterym si mohu jeji jednani zdokumentovat.

  A v tomto kontextu je uplne jedno, zda se muze zbran prinest do soudni budovy ci zda nejaky typek zfalsoval znacku pro invalidy.

 733. Petře,
  ten paralyzér ve tvaru mobilu přinesl advokát, a to je ovšem něco úplně jiného, než kdybys šel k soudu ty anebo já s bouchačkou v kapse.
  Mimo zákonný rámec… Ten „postižený “ parkoval zřejmě s falšovanou značkou ZTP, otec tam asi ani nebyl, přijel později a jeho značka ZTP byla úplně jiná.

 734. zakonny ramec… zrejme… asi…

  Soudy vlastne muzeme zrusit, proste policajt vi.

 735. Soudy soudící dle důkazů jsou stejně překonaná záležitost jako volby.

 736. To dava smysl. Zdrzuje to, navic se pouzivaji ruzne finty s advokatem a kolikrat se stane, ze nekdo, kdo je sprosty podezrely nakonec ani neskonci ve vezeni…

  Kdyby obhajci chapali, ze jsou soucasti procesu spravedlnosti a tak nejak vice spolupracovali…

 737. Často se stává, že víme, že to dotyčný udělal, ale nejde to dokázat.
  To je stejné jako když víme, že chceme za premiéra kandidáta, který dostal 3% ve volbách.

 738. (862) IMHO nezfalšoval, ale značky byly nedávno změněny na „evropské“. Takže možná jen měl tu starou. Na přístupu k mobilu to nic nemění.
  A v Rakousku už jsou dál. Autokamerky zakázány.

 739. No, Petře, policajt přinejmenším prokázal, že opravdu lze si splést mobil se zbraní a že jeho obavy mohly být oprávněné.

  Ono to jednání přes zákonný rámec často bývá oboustranné a bohužel často se tím zákonným postupem policie nejvíc ohánějí ti, kdo sami ten zákonný rámec překračují.

  Je to válka na kterou, jak už to obvykle u válek bývá, nejvíc doplácejí ti, co s tím nemají nic společného.

  Stran případu – je to tvrzení proti tvrzení.

  Mám za to, že advokát obviněného může předkládat důkazy v jeho prospěch a nemělo by mu v tom být bráněno tím, že důkaz nesmí přinést do budovy soudu. Nějak nevím, proč se článek zaobírá hlavně touhle stránkou věci – s případem souvisí jen okrajově, nemluvě o tom, že advokát asi není blbej, aby si tohle nějak právně neošetřil.

  Každopádně advokát prokázal, že lze si splést mobilní telefon s paralyzerem.

  Nemluvě o tom, že u těhle zbraní je problém, jak je odchytit. Bude se každýmu kontrolovat mobilní telefon, k
  Jetsli to náhodou není paralyzér? A co takovej pepřák? Vejde se do dámské kabelky a může se vydávat za protiatmatický spray.

 740. Petře ,
  tady se zřejmě ten obhájce domnívá , že není součástí procesu sparavedlivosti a nespolupracuje 😀
  Souzenej je ten poliš……

 741. Maydo, kolik si vzpomenes u nas pripadu utoku zbrani ve tvaru mobilu? 🙂
  Zavani to ucelovosti fakt hodne z dalky.

  Stezovat si na nezakonny postup policie je naprosto prirozene pravo kazdeho, kdo se s nim potka, nezavisle od toho, zda je sam OK se zakonem. Je to, rekl bych, klicovou soucasti svobody…

  Treba kdyz v USA policajt zapomene Mirandu, nebo ziska dukazy nezakonnym zpusobem. Smolik.

 742. Petře,
  takže znovu. Žalován je policajt. A ten se hájí, jak jeho advokát umí.

 743. Ano. A ja mam duvodne obavy, ze tato obhajoba bude prijata a bude to pohodlny precedent pro vsechny dalsi policajty, kterym se nebude libit, ze je nekdo nataci.

 744. Petře,
  nebylo by asi dobré, aby někdo, kdo se proviní proti zákonu byl automaticky zproštěn obvinění tím, že si případně vymyslí nezákonný postup policie.
  Mi tedy fakt, že někdo nezákonně a neoddůvodněně obsadí parkovací místo pro invalidy docela vadí.

 745. Petře,
  v USA by ten řidič musel držet prázdné ruce nahoře , a ten poliš by na něj možná mířil pistolí.
  A při nějakém podezření by možná střílel.

 746. Petře, ale tady nejde o to, na kolik takových útoků si já vzpomenu. Jde o to, že bylo dokázáno, že lze předmět, který vypadá jako mobil, použít jako zbraň.

  „Stezovat si na nezakonny postup policie je naprosto prirozene pravo kazdeho, kdo se s nim potka, nezavisle od toho, zda je sam OK se zakonem. Je to, rekl bych, klicovou soucasti svobody…“

  No a oni si stěžují a řeší to soud. Takže jejich právo si stěžovat jim nijak upřeno nebylo. Samozřejmě to neznamená, že mají právo na rozsudek, který bude vyhovovat jim.

  Druhá strana využívá k obraně všech možných prostředků, na což má rovněž právo a robvněž mu ho nikdo nebere.
  Kromě dfense, který se domnívá, že by neměl být předložen předmět, který vypadá jako mobil, ale použitelný jako zbraň, aby podpořil tvrzení svého mandanta, protože prý byl porušen přespis, že do budovy soudu se nesmí vnášet zbraně.

  Spíš byhc řekla, že by se mělo na tom předpisu trvat, pak je otázka, jetsli nejde o porušení práva na obhajobu, protože obhájce nemůže předkládat důkazy, protože je omezen tím, že některé předměty se nesmí nosit do budovy soudu.

 747. „. A ja mam duvodne obavy, ze tato obhajoba bude prijata a bude to pohodlny precedent pro vsechny dalsi policajty, kterym se nebude libit, ze je nekdo nataci.“

  Takže bez ohledu na to, jak to bylo, zavřeme policajta, i kdyby byl nevinej, abychom nevytvořili zneužitelný precedens? 😀

 748. Mimochodem, a proč si takové zásahy nenatáčejí policajti sami?

 749. Já bych řekl, že když někoho zastaví policajt z nějakého důvodu, tak dotyčný šofér má na vyzvání ukázat doklady, vlastní i od auta, případně průkaz ZTP odpovídat polišovi na jeho otázky a ne si hrát na kameramana.
  Pokud by tam byl někdo jiný, ať si pro mě za mně natáčí, ale vyšetřovaný má odpovídat polišovi.

 750. No, maydo, kdyz si vyber zuzime na same spatne varianty, vyber neni moc lakavy, ze? 🙂

 751. Petře, jednalo se o kontrolu neoprávněného parkování.
  Já mám takovou značku, kvůli máti, když ji někam vezu, ale vystrkuju ji za okno jen když je v autě.
  Jinak je schovaná.
  A to jsem momentálně o berlích.

 752. 882 – ano. A vlastne muze byt rad, kdyz ho policajt nezmlati za nevhodny vyraz tvare.

 753. „No, maydo, kdyz si vyber zuzime na same spatne varianty, vyber neni moc lakavy, ze?ů

  Nerozumím. Jaký výběr a čeho? V čem je zúžení na samé špatné varianty?

 754. 866 – ta požadovaní spolupráce obhájce se žalobou mi připomíná odsouzené metody Vyšinského … a
  Halladinovo 876 potvrzuju z vlastní zkušenosti v USA, když jsme jeli s kamarádem (velký suverém už vzhledem k jeho výšce 6 stop 5 palců) a zasravil nás US polda. Nikdy jsem neviděl kamaráda tak maličkého a tak všemu, co řekl polda, přikyvujícího.

 755. 884 – jednalo se o to, ze si obcan, proti kteremu bylo zakroceno (a je mi uplno jedno, co legitimne, ci ne) chtel zakrok natocit a bylo mu to znemozneno. Policajt, ktery mu to znemoznil uvedl jako duvod, ze mobil lze pouzit jako zbran.

  Jsem skutecne hodne zvedavy, jaky signal v teto situaci vysle. Vic k tomu asi nemam co rici.

  Jinak, objektivne, prubeh cele veci je standardnim prubehem utkani dvou primitivu. Jeden z nich mel byt profesional. Teoreticky.

 756. Mayde, mezi prijetim dle mne naprosto nesmyslne a v dlouhodobem dopadu nebezpecne obhajoby a zavrenim policajta, i kdyby byl nevinnej, vidim vcelku dost dalsich moznosti.

 757. Maydo, v USA má dnes už každé policejní auto kameru, která natáčí zásah. Všechny zásahové jednotky a podobní specialisté mají „bodycam“. Zásah natáčejí většinou pro vlastní obranu proti křivému obvinění z brutality.

 758. Quivisi, trochu rozdil je v tom, ze toto nebylo zastaveni poldou.

 759. Obávám se, že Petr stále nerozlišuje mezi občanem a veřejným činitelem, který má vyšší stupeň ochrany

 760. 890 – přesto je v tisku řada případů bílý policista – černý provinilec, které se řeší u soudu jako fobie a kamerový důkaz evidentně není

 761. Spise, quivis, mam na pameti takovou tu zastaralou tezi, ze obcan muze delat, co mu neni zakazano, zatimco verejny cinitel to, co mu je dovoleno.

  A ze za to, ze ma vyssi stupen ochrany jsou na jeho chovani kladeny vyssi naroky.

  Ja vim, to jsou uz dnes blbosti…

 762. Petře,
  poslední poznámka.
  V tisku proběhlo víc případů, kdy se v USA poliš domníval, že má někdo zbraň , a rovnou ho odpráskl.
  Oni ti poliši nikde nedostávaj tolik peněz , aby se nebáli o zdraví anebo život.
  Zadržený či vyslýchaný má povinnost odpovídat polišovi, a ne si filmovat.
  Nakonec , nebude se to líbit. Kdyby nefalšoval tu značku ZPS, a zřejmě ke všemu tak blbě, že to poliš poznal, zaparkoval tam kde má, neměl by vůbec žádnej problém.
  Víckrát mě zastavili poliši, ale abych vytáhl mobil a natáčel mě fakt nenapadlo 🙂

 763. Myslím, že na Petra ještě nikdy nikdo nenamířil něco nerozeznatelného

 764. Petře,
  zastavený má povinnost ukázat doklady , odpovídat na jeho otázky, a ne že ne.

  Quivisi,
  protože ho ten kontrolovanej žaloval . Soudce vydal trestní příkaz , určil mu 20 000 pokutu, jenže poliš se odvolal, a tak to šlo k soudu.

 765. Quivisi, staci precist clanek – auto bylo zaparkovane a ridic se kolem nej „podezrele pohyboval“.
  A co se tyce nataceni a nenataceni – v posledni dobe je pripadu zneuziziti a chyb pri kontrolach toli, ze nenatacet je o hubu.

  Viz nedavno pripad, kdy se pokusili na ridice hodit odmitnuti krevni zkousky… Kdyby nemel kameru, ma to minimalne na pul roku bez papiru a za dvacku… Ja Ti to samozrejme preji, ale ja auto k praci celkem potrebuji 🙂

 766. Petře,
  podDle tvých názorů nemají poliši nárok na vůbec žádnou ochranu. 😀

 767. „Mayde, mezi prijetim dle mne naprosto nesmyslne a v dlouhodobem dopadu nebezpecne obhajoby a zavrenim policajta, i kdyby byl nevinnej, vidim vcelku dost dalsich moznosti.“

  no, tak já netvrdím, že to je jediná možnost. Jen jsem měla dojem, že to je jediný výsledek, který by Tě uspokojil 😀

  A ještě bych se zeptala – co to je „dlouhodobě nebezpečná obhajoba“? promiň, ale nějak mi to připomíná tzv. „společenskou nebezpečnost“, kterou se argumentovalo u soudů v padesátých letech.

  Pokud jde o nesmyslnost, tu nechť posoudí soud.

 768. No „podezřelý pohyb kolem auta“ bych v podání policistů naopak kvalifikoval jako pozorný výkon služby

 769. 898 – a a hlavne nic nenatacat, aby se nahodou nemohl branit, kdyz na neho policajt neco vymysli. Ty jsi fakt idealni obcan 🙂

 770. „Maydo, v USA má dnes už každé policejní auto kameru, která natáčí zásah. Všechny zásahové jednotky a podobní specialisté mají “bodycam”. Zásah natáčejí většinou pro vlastní obranu proti křivému obvinění z brutality.“

  Tak nějak mi to připadá ligické, Dušane. A myslím, že takhle nějak vybavit polici i tady by nebylo od věci a na rozdíl od sousty nes,yslů by to nebyly vyhozený peníze.

  jen nevím, co na to zákon na ochranu osobních údajů. 🙁

 771. Ostatně toto soudní jednání bych viděl jako nediskutovatelné a právně čisté v porovnání s jiným právem v jiných státech jako:
  Devatenáctiletá Súdánka ubodala svého manžela, který ji chtěl znovu znásilnit. Dostala trest smrti.

 772. 905 – to přece není argument, přece jsou slušní a nepoctiví občané stejně jako slušní a nepoctiví policité nemluvě o slušných a nepoctivých soudcích.

 773. A co výživnější téma:
  „Vzniká polokomunistická vláda ANO, ČSSD a KSČM, kritizuje Fiala“

  Demokratické volby jsou přežitek, jó když byla jednotná kandidátka, tak by se to nestalo, že pane předsedo Fialo?

 774. Quivisi, protoze ma verejny cinitel tak silna prava a tak silnou ochranu, musi splnovat mnohem vetsi kriteria. Protoze rizika zneuziti jsou obrovska a jak je videt, kde jaky policista jim podlehne. Proto je nutne mit kontrolni mechanismy. Jednim z nejsilnejsich je obcanska kontrola (ve srovnani se zalostnou GIBS ma slusne vysledky).

  Nebezpecnost pripadneho rozhodnuti, ze policista muze znemoznit nahravani vidim ve ztrate jednoho z poslednich funkcnich kontrolnich mechanismu.

  Ale mam pocit, ze jsem zde jediny, ktery to takto vnima. Takze bych to asi uzavrel. Proste to asi nevnimam spravne a to, ze policista rozbije mobil drzounovi, co parkuje na miste pro invalidy a chce ho natacet (s tim, ze se boji o zivot), je naprosto v poradku.

 775. “ Kdyby nemel kameru, ma to minimalne na pul roku bez papiru a za dvacku…“

  promiň, Petře, ale jestli to je ten, cos na to dával odkaz, tak ten půlrok bez papírů dostal a stálo ho to ne sice dvacku ale patnáct, protože mu nějakej alkohol našli.

  Policajti jen neprovedli třetí zkoušku, protože na to zapomněli a chtěli se vymluvit, že jim to tu třetí odmítl, aby neměli průser.

  Takže on nahrávkou sice prokázal, že policajti pochybili, ale přestupku řízení pod vlivem se dopustil, což prokázaly dvě předchozí dechové zkoušky. Jediný, od čeho ho ta nahrávka zachránila, bylo, že v případě, kdyby odmítl, tak by z toho nevyklouzl jen s půlrokem bez papírů a lehčí o 15.000.

 776. “ obcanska kontrola “ to mi připomíná funkci desítkářek v padesátých letech, já dávám před samozvanou “ obcanskou kontrolou“ přednost poctivému soudnímu projednání

 777. Já to vidím jednoduše. Má na nahrávce zaznamenaný pokyn k přerušení natáčení. Od toho okamžiku platí jeho slovo. K svědectví zasahujících policistů se nepřihlíží. Jedině k jejich prokazatelně nesestříhané nahrávce.
  To by bylo čoromoro.

 778. (877) Jde o to, že bylo dokázáno, že lze předmět, který vypadá jako mobil, použít jako zbraň. Dokázáno nebylo. Byla předestřena možnost. A pokud je s tím soudkyně nevyrazí, tak je to fakt „vo hubu“, protože, ad jedna, za zbraň může být považováno prakticky cokoliv, pokud někdo chce, ad dvě, i v případě považování, jakmile má obecní orangutan předmět v ruce, je okamžitě a bez poškození jasno o co se jedná. Nemá nárok ani poškodit, ani zabavit.
  (879) Strážník, bránící násilně dokumentaci svého chování není nevinný.
  (882) A policajt se má chovat striktně dle služebních předpisů. Pokud ne, je dokumentace potřebná.
  (906) Dalo by se argumentovat i inkvizicí (jen to nemá žádnou spojitost s případem výše, podobně jako ten Sudán).

 779. „ze policista rozbije mobil drzounovi, co parkuje na miste pro invalidy a chce ho natacet (s tim, ze se boji o zivot), je naprosto v poradku“

  No, od toho je právě ten soud, Petře. Já se jen obávám, že příliš ouzkostlivý bdění nad tím, aby policajti nezpůsobili nikomu újmu, by mohlo taky vést k tomu, že policajti, z obavy, aby nepoškodili práva nebo nerozbili mobil nějakýmu drzounovi, co někoho mlátí nevo zrovna rozbíjí nějkaou výlohu, se radši budou dívat jinam a předstírat, že nevidí důvod zasáhnout.

 780. (910) Jsme minimálně dva.
  (912) A k tomu poctivému soudu to dá pánbůh a ne nějaký ten občan. 😛

 781. Jinak naprostá většina mých kontaktů s městapem vykazovala naprostou neprofesionalitu a úmyslné porušování zákonů. U státní je ten poměr o hodně lepší.

  Jinak jsem se pokoušel najít nějaký paralyzér, který by se dal splést s mobilem. Nejblíž k tomu měl jakýsi UZI, ale i tak mi podle fotek přijde, že tak velké (a hlavně tlusté) mobily už jsem hodně let neviděl.

 782. „Byla předestřena možnost. A pokud je s tím soudkyně nevyrazí, tak je to fakt “vo hubu”, protože, ad jedna, za zbraň může být považováno prakticky cokoliv, pokud někdo chce, ad dvě, i v případě považování, jakmile má obecní orangutan předmět v ruce, je okamžitě a bez poškození jasno o co se jedná. Nemá nárok ani poškodit, ani zabavit.“

  Hm, tak to teda budou muset všichni chodit k soudu nahatý….. Protože i pásek od kalhot nebo dámský punčocháče mohou být zbraní.

 783. Dámské punčocháče jsou zbraní téměř vždy, MaYdo 😉

 784. (912) A hlavně ten pánbůh dodá soudu důkazy k poctivému projednání (nebo se policajt v návalu poctivosti sám napráská. 😛
  (915) Ale to už přece máme, a mnohdy opravdu z důvodu přílišného formalismu. Ovšem, nezlepší se to přehlížením buzerace, IMHO spíš zhorší.

 785. “ tak velké (a hlavně tlusté) mobily už jsem hodně let neviděl.“

  hm, zřejmě moje popichování kolegy, jetsli by na svůj superodolný mobil neměl mít zbrojní pas, je víc na místě, než jsem tušila. 🙂

  A mladej od sousedky to samý – kdoví, jetsli nekecá, že si pořídil takovej mobil proto, že přežije i pád do fritézy nebo kotle s vařící polívkou. 😀

 786. Upřímně MikeJePán, který se kolem toho motá, je arogantní blb. Ale úplně by stačilo na něj používat předepsané postupy. To ale policajti jednak neumějí a jednak mají vymyšleno spoustu fint, jak škodit.
  Doporučuji, když jsme tak pod Kocourovým článkem, si občas přečíst něco od Gardnera a přemýšlet u toho. Ani to, co popisuje v Americe, není prosto snahy zbavit se fint s právníkem a nějakých ústavních práv.

 787. (918) Když je někdo nahatej, může si těžko dokumentovat protipředpisové či rovnou protizákonné chování. Takže ano, třeba to policajti budou vyžadovat také.

 788. „Dámské punčocháče jsou zbraní téměř vždy, MaYdo“

  no právě a dfens to ve své filipice proti nošení zbraní k soudu opominul 😀

 789. „Když je někdo nahatej, může si těžko dokumentovat protipředpisové či rovnou protizákonné chování.“

  Psala jsem , že k soudu. TAm nepotřebuje dokumentovat, tam už má zdokumentováno. Když se nesmí do budobvy soudu vnášet zbraně a zbraní může být přitom cokoliv, tak mně jiný řešení nenapadá.

 790. “ Ale úplně by stačilo na něj používat předepsané postupy. To ale policajti jednak neumějí a jednak mají vymyšleno spoustu fint, jak škodit.“

  no, to je porávě ten problém. Policajti ty postupy využívat neumějí, ale arogantní blbové ano. Výsledkem nakonec je, že to odnášejí normální lidi, protože akorát se zhoršuje buzerace, ale arogantní blbové ne, protože umějí různá opatření na ochranu práv zneužít.

 791. 911 – spatne, zkousky, ktere se lisi o vic nez 10 procent jsou neprukazne. Problemy pouzivanych meraku jsou dokumentovany velmi ze siroka. MinVn koupilo meraky, ktere jsou ve zbytku civilizovaneho sveta pouzivany pouze jako orientacni. Navic, omlouvat podvod policajtu tim, ze ten koho podvedli taky nebyl uplne cisty je sakra problem. Ja jsem presel silnici na cervenou, muze mne policajt zmlatit a vzit srajtofli…?
  912 – spatne, http://democracy-uk-2012.democraticauditarchive.com/accountability-of-police-and-security-services. Navic bavime se o moznosti obcana porizovat dukaz k cemu… Ano, spravne, soudu. Kdyz obcan nebude mit moznost poridit dukaz, nebude ani soud, ze ano…
  913 – to neresi problem, kdyz mu ten mobil rozmlati s tim, ze ho pokladal za zbran. Jinak ale dobry napad
  915 – ja se skutecne inspiruji USA a velmi uzkostlivem lpeni na zakonnosti postupu mocenskych slozek. Sice obcas nejaky lump utece, ale v konecnem dusledku je to sakra lepsi.

 792. Buzerace se zhoršuje zejména proto, že policajti, místo aby se učili dělat věci správně, vymýšlejí finty. A na běžné postupy proti šikaně vymýšlejí nálepky. Třeba „finta s osobou blízkou“ je ve skutečnosti uplatnění ústavního práva.

 793. [927] Ad 913 Jsou-li na mobilu otisky zasahujícího policisty, má se za to, že platí předchozí. Na cizí mobily se nešahá.
  Já vím, co když ho utře. Pak jsou buď k dispozici kamerové záznamy (takřka 100% pokrytí, najmě ve městech), nebo podle předchozího.
  Proto ty poliši v Americe nosí ty bodycamy, proto je mají zapnutý, proto by je ani nenapadlo manipulovat s nahrávkou.

 794. „Navic, omlouvat podvod policajtu tim, ze ten koho podvedli taky nebyl uplne cisty je sakra problemŮ
  Neomlouvám chování policie, jen podotýkám, že v odkazu je to jinak, než tvrdíš a že řidič přestupek nepopíral, popřel jen, že by odmítl třetí zkoušku.

  “ to neresi problem, kdyz mu ten mobil rozmlati s tim, ze ho pokladal za zbran. Jinak ale dobry napad“
  Pokud by soud dal v zakovém případě žalujícímu za pravdu, tak by měl obviněný uhradit mobil, ne?

  “ ja se skutecne inspiruji USA a velmi uzkostlivem lpeni na zakonnosti postupu mocenskych slozek. Sice obcas nejaky lump utece, ale v konecnem dusledku je to sakra lepsi.“

  Kdyby šlo jen o občasný únik lumpa, tak by se zas tak moc nedělo. Problém je spíš v tom, že kdejakej arogantní blb se cítí nepostižitelný.
  Já vidím větší problém v tom, že si sice můžu natočit lumpa při nějaké lumpárně, ale použití takové nahrávky je problém, spíš si koleduju o problémy se zákonem na ochranu osobních údajů.

 795. „Kdyby šlo jen o občasný únik lumpa, tak by se zas tak moc nedělo. Problém je spíš v tom, že kdejakej arogantní blb se cítí nepostižitelný.“

  Radeji nechat uniknout 1000 viniku, nez potrestat jednoho nevinneho… I kdyz to jsou arogantni blbci.

 796. Honzo, to vytváření fint je oboustranný a dvousečný proces leckde. Já to vidím v povolování staveb. Kdo to začal? Bezohlední investoři, vymýšlející finty na to, jak obejít zákony nebo úředníci, vymýšlející nesmyslné předpisy jako protifinty?

  Nejvíc to odnášejí menší stavebníci, kterým jde hlava kolem z toho, co všechno musí vyřizovat a stojí je to čas a peníze a hlavně nervy.

 797. 930 – popiral prestupek odmitnuti dechove zkousky, ktery na nej zkusili navleci. Co je jinak?

 798. „Kdyby nemel kameru, ma to minimalne na pul roku bez papiru a za dvacku…“

  TAkhle napsáno to vypadá, jakoby nedostal nic a ničeho se nedopustil.
  Ale on to měl na půl roku bez papíru a za patnáct, kamera nekamera, protože přestupek tam byl. Nebylo jen popírání dechové zkoušky, který by mu vyneslo tu dvacku, a bez papírů dva roky.

 799. Petře , ty se oháníš podezřením, že soud bude nahrávat onomu polišovi .
  Jenže – dotyčná soudkyně už jednou onomu polišovi vylepila flastr 20 000 trestním příkazem… Poliš se odvolal, takže je soud.
  Tak jak to asi bude tou zaujatostí ve prospěch policajta ? 🙂

 800. A poliš má občanská práva jako každý druhý, může se hájit jak chce.

 801. Ah, sorry Maydo za nejasnost, takhle to skutecne pusobi blbe. Zkouseli na neho navlect tezsi prestupek.
  Otazkou je, kdyby se otocil poradne, jestli by se nevyvlekl komplet… Nebot v teto chvili policie nema zadnou prukaznou zkousku. Ale to uz je mimo.

 802. Stejskal dnes uvedl, že kontrolovaný muž byl odsouzen Městským soudem v Praze za dvě napadení řidičů z roku 2015. Deník Právo loni v říjnu uvedl, že byl potrestán podmínkou a zákazem řízení.

 803. Halle, jak rikam, rad se vsadim 🙂
  Polis ve sluzbe nema stejna obcanske prava, jako vsichni ostatni. Ma jinou sadu. Jeden nahodny priklad, nemuze pouzit nutnou obranu…

 804. 938 – a? Jakoze clovek, co byl odsouzeny, si nesmi natacet zakrok? Ze by nosili nejake oznaceni?

 805. No, mně se to jeví, že se sešlo několik magorů, vesměs arogantních blbů.

  A pohle d na to je otzákou priorit každého – jetsli mně ohrožuje víc arogantní blbec za volantem nebo arogantní blbec v uniformně. Vzhledem k tomu, že dosti často jezdím, zatímco s policajtama nemám moc často co do činění, tak pro mně představuje větší hrozbu arogantní blbec za volantem.

 806. 941 – ok, srozumitelne shrnuto, souhlasim se vsim krome „poradi ohrozeni“. Ale to neni nic k diskusi.

 807. Petře,

  již souzený člověk mi nepřipadá důvěryhodný.

 808. Halle, mne neprijde duveryhodny clovek, ktery se rozhodne zivit jako policajt. CO ted?

 809. 944
  Takže nikoli objektivní posouzení, ale hromadný odsudek profese 🙂
  Tak potom je veškerá diskuze marná ! 😀

 810. No, Tobe neprijde duveryhodny nekdo, koho nekdy v minulosti odsoudili… Kde je rozdil?

 811. 943 Takže nikoli objektivní posouzení, ale hromadný odsudek skupiny obyvatel. 🙂

 812. 946 – o fous!

  K průběhu diskuse se nevyjadřuji, nemá smysl citovat pravidla pro předkládání důkazů, vstup do budovy soudu s jakýmkoliv předmětem a nakonec i posuzovat přesnost informace o jeho průběhu. Totéž o vzniku a použití trestního příkazu.

  Halladina odkazuji na případné studium Právnické fakulty MUNI.

 813. Martine, já kdysi o právech uvažoval. Ale nakonec jsem se rozhodl, že sebudu živit poctivě. 😀 😉
  Nicméně- kdybys byl co k čemu, tak to spolučtenářům vysvětlíš, využívaje své kvalifikace.
  Ovšem vyjádřit se ve smyslu “ Všichni jste blbci, houby víte, a Halladin obzvláště “ ti zřejmě vyhovuje víc 😀

 814. Petře,

  rozdíl je v tom, že odsouzenej není profesní skupina, a odsouzenej policajt záhy přestává být policajtem.

 815. Pointa je v tom, Halle, ze policista pouziva zbran podle 283/1991 a dle jinych kriterii, nez obcan (40/2009).

 816. Takze predpoklad proti skupine obyvatel, ktera byla nekdy v minulosti odsouzena je OK, predpoklad proti skupine obyvatel, ktera si dobrovolne vybrala dosti pochybne povolani neni OK.

  A co takhle prostitutky, jsou predpoklady na namiste?

 817. Martine,
  odsouzení pro trestný či možná jsou skupina obyvatel, ovšem…jejich důvěryhodnost může být zpochybněna daleko víc než u skupin jiných – ať už pekařů, řidičů či pošťáků 🙂
  Petře,
  Tak potom se vyjadřuj přesně, a nepoužívej termín nutná obrana. A mylné tvrzení, že policista nemůže provádět nutnou obranu v případě svého ohrožení.

 818. /Petře ,
  já si nemyslím, že je to pochybné povolání jako takové. Je to povolání ve společnosti nutné, samozřejmě jako každé jiné jde vykonávat dobře či špatně, poctivě či nepoctivě.
  A nechtěl bych žít ve státě, kde by policie nebyla.

 819. Stat, ve kterem by nebyly prostitutky taky nic moc…

  Tvuj vyber, ja bych radeji bych zil na divokem zapade nez v nacistickem nemecku.

 820. 950 Halladine, troufám si oponovat. Za příslušný obolus Ti Martin zpracuje kvalitní rešerši. Ovšem nechtěj po něm aby vyhrabával perly a házel je tu zadarmo. Není socialistická právní poradna.
  To není jako vzít kleště, Ryc!, zub je venku, stovku do pokladny a Další!!!
  Právní řemeslo je něco jako magie. Plné nalézání, shledávání, judikátů, fikcí, kvanové neurčitosti, rétoriky, domněnek, paruk, pudru, talárů, zaříkadel v tajemné řeči jako „ne bis idem“, magických knih navzájem se citujících či naopak popírajících mágů.

 821. Pteře,

  tak to už přeháníš, a hodně. Policii jako takovou nevymysleli v nacistickém Německu.

 822. Tim chci rici, ze radeji zadnou, nez zdivocelou policii.

 823. 949 halladine, je to složitější. Lid obecný pochopí spíš když se mu řekne že nutná obrana, než když se mu udělá přednáška na téma „Oprávněné použití zbraně“, na jejímž konci už neví co bylo na začátku. A mluvčí ušetří pant.

 824. 943 halladine, tyhle zjednodušené lidové představy jsou nebezpečné. Záleží na tom za kdo je souzený, za co je souzený, kým je souzený, za jakých okolností je souzený…

 825. V diskutovaném soudním sporu nemá moje sympatie ani jedna strana. Nicméně jeden detail mne rozesmál. Poškozený žádá – krom náhrady za rozbitý (?) mobil – náhradu (tuším 1600 Kč) za svetr strážníkem roztržený. Na argument, že na fotodokumentaci soudu předložené nemá svetr, ale bílé triko, následovala úsměvná reakce: Ten (posléze roztržený svetr) jsem měl pod tím trikem.
  A jinak pro připomínku zlatých časů před plyšákem:
  https://www.youtube.com/watch?v=RoXbsaWq_E8

 826. No, tak sympatie take ne… Ale nemohu si pomoci, mozna jsem paranoidni, ale nejak jsem citlivy na omezeni moznosti dokumentace prace nasi cacke policie…

 827. Schumi 🙂
  Jak poliš, tak civil může použít zbraň k nutné obraně, jen ten poliš ji může použít ještě v některých případech navíc, ve kterých ji civil použít nemůže.
  A na slovíčkaření nemám chuť.
  V tom oprávněném použití zbraně u poliše je i nutná obrana a něco navíc k tomu. Po prchajícím občas poliš střílet může, civil ne.

 828. 962
  Ale jo , Schumi.
  Jistě je rozdíl mezi odsouzením za nedbalostní trestný čin a úmyslným terstním činem. Třeba.
  Ale že bych to tu do podrobností musel rozepisovat ausgerechnet já…..

 829. Dovolím si ocitovat:
  Článek 2
  (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
  (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

 830. 848 Honzo, jestliže jde o život a není zbytí, mohou jíst i ne košer. Třebaže na to není úplně jednotný názor, ostatně nemají centrální autoritu, jsou i tací, že by radši umřeli. Takoví jsou i mezi jinými vírami na rozdíl od kterých, judaismus je velmi vrstevnatý a přemýšlivý.

 831. 845 skimici, snažím se dodržovat, že „nebudu jiného svádět ke hříchu aniž se na něm podílet jeho usnadňováním“.

 832. 953 – já jsem si doteď myslel, že „výpis z trestního rejstříku“ definuje určitý pohled na dotyčnou osobu, pole Petra je zřejmě naprosto zbytečný a v rozporu s ochranou osobních dat.

 833. Quivisi, nic takoveho jsem ale nerekl… Jen jsem rekl, ze pro mne definuje urcity pohled na dotycnou osobu fakt, ze se zivi dosti pochybnym zpusobem.

 834. Petře, 🙂

  upřesni “ podle mě pochybným způsobem“
  🙂
  Ten názor podle mne není převládající, a už vůbec se nezakládá na nějaké právní normě – na rozdíl od trestního rejstříku.

 835. Na pravni norme se kolikrat nezakladaji ani rozsudky soudu… 🙂

 836. Můžete nahlásit osobu. Může být zahájeno trestní stíhání. Může být vzata do vazby, za jiný TČ. A může být s doznáním (sazba až 5 let?) zastaveno trestní stíhání prokurátorem, protože osoba projevila účinnou lítost, mj. projevenou zasláním obnosu na správný účet policejní nadace.
  To jsou ty velké ryby, které trhají síť trestního práva.

 837. náhodný čtenář předchozí diskuse by si učinil pravděpodobně názor, že „policisté jsou nepřátelé lidstva a měsští policisté by měli být rovnou hubeni, neboť obě tyto profese živí pochybným způsobem“ …

 838. „Takze predpoklad proti skupine obyvatel, ktera byla nekdy v minulosti odsouzena je OK, predpoklad proti skupine obyvatel, ktera si dobrovolne vybrala dosti pochybne povolani neni OK.“

  Co to je „pochybné povolání“? Někteří si to myslí o advokátech, já si to třeba myslím o různých prodejcích a jiní si myslí, že to jsou umělci, i o architektech si to někteří myslí…..

 839. Městapo především nikdy nemělo vzniknout.

 840. „predpoklad proti skupine obyvatel, ktera byla nekdy v minulosti odsouzena “ – já myslím, že bys na to měl, Petře, upozornit ombucbábu, protože jde o jasnou diskriminaci skupiny obyvatel. Takový věci by se fakt neměly brát v úvahu.

  Jen si, prosím Tě, nejdřív ověř, jetsli třeba Vaše firma náhodou nepodala nějakej inzerát, že hledá zaměstnance a v požadavcích uvedla, že mimo jiné předpoklady požaduje i čistý trestní rejstřík. 😀

 841. 950 – stále stejná písnička. Vysvětlení institutu trestního příkazu je možné odkazem na text zákona nebo dlouhou citací nebo přednáškou na dané téma.

  Jsem důchodce a mám, co dělat. Mimo internet.Celý den jsem to něco dělal a když jsem nahlédl, tak jsem napsal, že to nebudu komentovat. Takovou snůšku blbostí?

  Schumi 957 je vedle. Ani za peníze bych nemohl poskytnout informaci, která by vyhovovala zdejším odborníkům. Tak jako nevyhovuje informace od ekonomů, projektantů, „ajťáků“ a dalších.

  Dneska jsem zabrousil na Slovensko. Vyslechl jsem slova chvály na výkon našich hokejistů, které jsem (asi stejně jako Dana) neviděl. Po prvním gólu Sborné v druhé minutě zápasu jsem usoudil, že přináším smůlu. Po nějaké době, ve chvíli reklamní přestávky jiného programu, se moje žena odvážila přepnout na hokej. Podivení nad zvratem na 2:1 bylo ihned sraženo další brankou ruského týmu. Teorie o nepříznivém vlivu mého sledování byla potvrzena. Tak jsem v klidu usnul. A góly si prohlédl až dneska odpoledne ze záznamu. NHL je něco jiného než tzv. světový hokej!

  Ale k tomu Slovensku – jedna bouřka za druhou, na kole bez blatníků to máte shora i zdola. Přejedu hranici a sucho. Musel jsem zalévat. AVRUK.

 842. Maydo, podle mne to JE diskriminace, nicmene pro mne za mne at si diskriminuje kdo chce jak chce. Omdbudsbaba je v mych ocich tvor na urovni sefa mestske policie (treba te Prazske, kde sef nastavoval mesicni kvoty pokut, ale to je jiste take naprosto OK).

  Ale motivovalo mne to ke vzpominani, kolik z firem, ktrerymi jsme prosel – a nebylo jich malo – melov podminkach bezuhonnost a predlozeni trestniho rejstriku. Jsme si zcela jist, ze to nikdo ode mne nechte;… Ale co poamatuji, nebylo to zadano v zadne z firem na zadne z pozic, kterou jsem kdy videl (ale mohu se mylit, bylo toho hodne).

  Pamatuji si jednoho delnika z jedne firmy, ktery mi rikal, ze sedel (myslim) 5 let. Delal na stavbe, bylo treba nekam presunout bagr, tak si za to sedl (ac na to nemel papiry) a pri couvani zabil kolegu… Radeji najmu tohoto cloveka, nez byvaleho policistu (ledaze by ten priznal, ze delat policistu byla obrovska chyba dana mladeneckou naivitou). /

  Takze jediny, o kom vim spolehlive, ze takto diskriminuje, je stat. Ktery tvrdi, ze trest ma vychovne-napravnou funkci a diskriminace je spatna. Stoji za zamysleni.

 843. Quivisi, mozna Vas pocit. Ja mam spise pocit opatrneho soucitu. Soucit proto, ze clovek, ktery neni postizen si nedokaze najit smysluplnejsi praci. Opatrny proto, ze clovek je vybaveny moci a zbrani a kdyz cokoliv z toho na mne pouzije, ma velkou sanci, ze mu to projde beztrestne.

 844. zločinče, nač životní zkušenosti? Na Googlu to najdeme!

  Minulý víkend jsem seděl s kamarádkou, dětskou doktorkou. Kdybych měl čas a mlíko, tak bych mohl sepsat několikasvazkovou beletrii o vzdělaných matkách.

  Bohužel se tento jev rozšířil i do dalších oblastí. Chtělo by se mi napsat jednu konkrétní, ale nenapíšu – mí Pražané vědí!

 845. Pravda je, martine, ze mne zde cim dal vice veci deprimuje. Ale coz, koupil jsem klukum radiem rizenou lod, jestli nebude zitra prset, pujdeme na rybnik…

  Jsem lepe vybaven proplout tim, co nas ceka vice, nez vetsina ostatnich – kteri to tak chteji. Tipnu si, ze z mistnich jsem asi jediny, co na EET vydelal. Tak proc se namaham…

 846. Vzpoura jednoho „v minulosti odsouzeneho“.

  Byvaly kongresman Earhart, reprezentujici jeden z okresu Chicaga, uz ma dost americke nespravedlnosti a rozhodl se proto zemi opustit. Musi si vsak odsedet v lapaku jeste zbyvajici ctyri mesice, nez zamiri domu, jak rika, do svobodneho Zimbabwe.

  Byl svymi cernymi bratry zvolen do americkeho Kongresu,za dva roky representace se rozhodl, ze on dane platit nemusi. To putoval do lapaku poprve. Pak se prihlasila jeho byvala spolupracovnice, oddana, lec nezletila Demokratka, ze spolu v nadseni politicke kampane spolupostelili. Chvilku to vzalo, ale putoval do basy podruhe. Tentokrat se rasovou diskriminaci, jako v pripade prvnim, ohanet moc nemohl. Kampanova pracovnice mela pradedecky pochazejici ze stejneho kontinentu, jako pruhovanem saku v kriminale brucici byvaly kongresman.

  No a do tretice: Kdyz ho podruhe vypustili, nabehl se svymi bohatymi zivotnimi zkusenostmi do sve mile Afriky. Osviceny stat Zimbabwe mu, svemu americkemu konsultantovi, za jeho sluzby vyplatilo pred ctyrmi lety $400 000.V Chicagu se zase produciroval jako vitez. Zaplatit vsak dane mu, jiz dvakrat ublizenemu, ani nenapadlo. To pruhovane sako se nyni zase pysni svym starym znamym.Ten prohlasil, ze uz toho ma v te rasisticke Americe po krk. Hned jak z lapaku vyjde, nasedne na prvni letadlo do jeho svobodou a spravedlnosti oplyvajiciho Zimbabwe.Hodne lidi se nabidlo, ze prispeji na jeho letenku. . .

 847. 984 – So do I.

  Jako perličku pro pobavení si dovolím uvést, že chleba je velmi nebezpečný pro člověka. Rakovinotvorný! Nejezte to! Kdo by chtěl podrobnosti, nechť uvěří:

  „Akrylamid vzniká při tepelném zpracování (smažení, pečení, pražení) potravin bohatých na škrob, jako jsou například brambůrky, hranolky, cereálie, kůrky pečiva, nebo pražená káva.“

  A jdu večeřet.

 848. No, Petře, tak já zase vím, že to je poměrně standardní požadavek. Mimo jiné jsem například musela předložit trestní rejstřík při zádosti o udělení autorizace.

  podotýkám, že autorizaci neuděluje stát, ale profesní komora.

  A ověřit si bezúhonost nebývá vždycky zbytečné, ono se nemusí vyplatit defraudanta na místo účetního.

 849. A profesni komoru si zridili architekti, protoze jim to prislo jako dobry napad a stat s tim nema nic spolecneho 🙂

  Ale chapu, ze to, co jsem zazil a zazivam ja je bezpredmetne 🙂

 850. ROFL, prvni veta ze stranky…

  „Česká komora architektů je stavovská profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, která byla jako subjekt veřejného práva zřízena zákonem č. 360 / 1992 Sb.“

  Asi nemusim nic dodavat.

 851. Pruhovaný sako? já měla za to, podle amerických filmů, že tamní klienti nápravných zažízení nosí slušivé oranžové oblečky a podobají se tak tunajším popelářům…

 852. Petře, ale vnitřní řády a podmínky autorizace nejsou nařízené „shora“, státem.

  Pravda je, že vedení se samozřejmě snaží obhájit svou existenci, zatímco řadoví členoví by nejradši tuhle instituci zrušili…..

 853. „Ale chapu, ze to, co jsem zazil a zazivam ja je bezpredmetne“

  Jak jako „bezpředmětné“? Každej máme nějaký zkušenosti, já Ti neberu, že výpis z rejstříku po Tobě nikdo nikdy nechtěl. Nicméně to neznamená, že by v jiných případech nebyl vyžadován a že jiná nemají tu zkušenost, že se požaduje.

 854. „Požadujeme: flexibilitu, TRESTNÍ BEZÚHONOST, spolehlivost a praxi v řízení motorových vozidel.“
  http://www.jarmes.com/cs/aktuality/ridic-ka-sk-b-s-moznosti-rozsireni-na-sk-d/nakladni-doprava/

  „obchodní zástupce pro Severní Moravu
  XXXXX s.r.o.

  Pracoviště: Severní Morava. ŘP sk. B, časová flexibilita, BEZÚHONNOST, komunikativnost, loajalita, pečlivost a zodpovědnost, praxe v oboru výhodou, 3 dny v týdnu v terénu mimo domov. Zázemí dobře fungující firmy, provize z prodeje. Životopisy zasílejte na email: galar@s
  https://www.chcipraci.cz/nabidka/?mesto=straznicevicky.info

  „Hledáme zkušené obkladače pro spolupráci na námi zadávaných zakázkách. Výhodou je působení ve Zlínském kraji. Požadujeme BEZÚHONOST, spolehlivost, kvalitní zhotovení“
  http://www.artexjm.cz/index.php/pracovni-pileitosti?format=pdf

 855. Petře 🙂
  Nevém jak u maYdiných architektů, ale naše zubařská komora vznikla jako dobrovolná organizace. Současně s komorami lékařskou a lékarnickou.
  A až po velikém bojování si komory vymohly, aby byly pod zákonem.
  Jinak by totiž na ní nešlo převést některé výkony státní správy , jako povolování činnosti členů, kontrola vzdělání a fůra dalších věcí.
  A stálo to fůru námahy, protože Klausova ODS k tomu nebyla moc ochotná , a chtěla tyto činnosti nechat státu.

 856. Zírám, co času zbůhdarma obětovaného kvůli jednomu umíněnému názoru :o)

 857. martine tt – 983 – tak ono to platí skoro všeobecně. Googlových odborníků je mnoho, přemnoho.

  Zaplaťbůh, IT branže je proti tomuto fenoménu poměrně imunní, protože průměrný IT „wannabe“ sice chvíli googluje, ale jakmile začne podle vygoogleného experimentovat na vlastním počítači, tak to celkem rychle skončí tím, že už nic nového nevygoogluje, protože mu „nejde Internet“ nebo se mu „počítač takňák zaseknul“.

  Před cca. 20 lety byla situace řádově horší, to Internet skoro nebyl a takzvaných „Chipových odborníků“ (podle německého časopisu Chip) bylo jak naseto. 🙂

 858. Jo, Halaldine, tak nějak to bylo. Komora architektů vznikla z obce architektů a to byla dobrovolná organizace, dalo-li se nazvat organizací cosi, vzešlá z porevolučního chaosu a dosti usilovala, aby měla všechny tyhle pravomoce v rukou. 🙂

 859. Umineny nazor… aha.

  Omlpouvam se, ze jsem obtezoval.

 860. 980 Martine, dobře, tak za peníze ne. Ale archivními naturáliemi bys nepohrdl 😀

 861. Pavle, já myslím, že Tě zdravý rozum vede po špatných stezkách. Článek jsem přečetl a jsem si jist, že cestou je nejen dítě nechat doma, ale poslat všechny odbornosti vyjmenované v článku, aby se mu pořádně věnovaly a našly cestu, jak napravit stav.

  Mě poněkud mate, proč je povinná školní docházka (pro etatisty – vím, že: Marie Terezie pozvala děti do školy, povinnou školní docházku mají všude, včetně Tanzánie, určitě by se neosvědčilo, kdyby byla výchova ponechána na libovůli rodičů, obyčejní lidé nejsou experty na svoje zájmy, stát by nemohl plánovat počty učitelek a počty škol atd.). Jaké neštěstí by nastalo, kdyby byla školní docházka dobrovolná, resp. na vůli rodičů? Ty by jsi mladou do školy neposlal?

 862. Modrý ptáku – 1002 – tak já osobně bych mladou do školy poslal, protože vzdělávat jí doma a při tom pracovat by asi moc dobře nešlo.

  Krom toho, sice bychom jí asi naučili číst, psát, počítat a třeba vyčíslovat chemické rovnice, ale nejspíš už bych jí asi neuměl do detailů vysvětlit třeba průřez trávicím traktem pasysla skalního nebo jak zakreslit do slepé mapy Afriky řeku Zambezi. A v hudební výchově bych byl už úplně mimo 🙂

  Nicméně mám obavu, že značná část rodičů by své děti do školy jednoduše neposlala a neobtěžovala by se ani tou výukou psaní a čtení. Je ovšem otázka, nakolik by se celkový stav zhoršil proti tomu, co zde máme teď.

 863. Řekla bych, že nechat rodičům dítě tři dny ze školy doma může rodiče docela motivovat k tomu, aby si darebného potomka zpacifikovali.
  A navíc ve škole je aspoň pár dní klid na normální výuku.

 864. Mně při čtení toho článku spíš napadlo, jestli by nebylo nejjednodušší pořídit do každé školy jedny důtky a ty následně používat.
  Pokud by je použil třídní, jednalo by se o důtky třídního učitele. Při vážnějších proviněních by se jimi mohl ohánět ředitel (případně ředitel prostřednictvím paží svalnatého školníka). Takovým důtkám by se pak mohlo říkat „ředitelské“.

  Ale pak jsem nahlédl do diskuse a musel jsem konstatovat, že nejsem zdaleka první, koho to po přečtení článku napadlo. 🙂

 865. „Nicméně mám obavu, že značná část rodičů by své děti do školy jednoduše neposlala a neobtěžovala by se ani tou výukou psaní a čtení.“

  Proč obavu? To není Tvůj problém, to je odpovědnost těch rodičů. TAk budou mít blbý dítě.

 866. Byl by to návrat ke kořenům, Pavle, Jak asi jinak to pojmenování „důtka“ pro sdělení, že potomek je parchant nesnesitelnej a nejeví příznaky kindrštůbe, vzniklo?

 867. maYdo – 1004 – tak pokud má dítě neomluvené hodiny, tak do školy nechodilo a rodiče si toho buď nevšimli nebo jim to bylo jedno. Pokud dítě nechá doma škola, bude to víceméně stejné.

 868. maYdo – no, pokud bych to blbé dítě nemusel v budoucnu živit, asi by mi to bylo jedno. Jenže to tak není a proto je to do jisté míry i můj problém.

 869. A co živit, to bych ještě tak nějak ustál, že moje daně jdou na dávky či případný kriminál pro takové děti.

  Jenže ten pravý průser je v tom, že i takové děti budou mít jednou volební právo… 🙁