Za odsun by prezident Beneš zasloužil Nobelovu cenu míru

Pavel Hasenkopf

Není pravda, že předseda vlády v Bavorsku pouze citoval z česko-německé deklarace.
O tom, co stávající předseda vlády skutečně řekl, a také o tom, co bohužel neřekl a říci měl (když už nemohl mlčet).

„… Žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa…

Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet.

Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let 1938 – 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni.

A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky, pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938 – 1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren.

Opakuji: Na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a důstojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a správné lidskosti, stále a stále připomínat.

My, Češi a Slováci, máme na to plné právo…“

(prezident republiky Dr. Edvard Beneš,
14. prosince 1945, sjezd Svazu osvobozených politických vězňů)
* * * I.

Nejdříve fakta.

Tvrdí se, že předseda vlády Nečas neřekl v Bavorsku nic nového, jen zopakoval to, co se píše už v česko-německé Deklaraci. Pokud by to byla pravda, bylo by to v naprostém pořádku.

Text premiérova projevu, připraveného v režii ministerstva zahraničních věcí, je zde. Má 2 554 slov.

Text česko-německé Deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji je zde. Má pouze 863 slov.

Něco tu zjevně nehraje.

S Deklarací má Nečasův projev společnou pouze tuto větu:

„Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny.“

Tato věta, obsažená v 25. odstavci projevu, je převzata z bodu III. Deklarace.

Jen pro pořádek a pro spravedlnost je na místě citovat i Václava Havla: 23. prosince 1989 tehdy ještě pouze západoněmecký prezident Richard von Weizsäcker ve svém vánočním poselství citoval ze soukromého dopisu slova tehdy ještě pouhého kandidáta na československého prezidenta Václava Havla: „Za svou osobu odsuzuji – stejně jako řada mých přátel – poválečný odsun Němců. Vždycky jsem ho považoval za hluboce nemorální čin, který přivodil nejen Němcům, ale snad ještě ve větším měřítku Čechům samotným, jak morální, tak i materiální škody.“ Dlužno podotknout, že Občanské fórum se od Havla v tomto distancovalo a že samu myšlenku mu měl údajně vnuknout Karel Schwarzenberg.

A zde už je výtah z projevu Václava Havla předneseného 15. března 1990 při příležitosti státní návštěvy německého prezidenta v Praze (celý text zde):

„Shodujeme se na tom, že základním předpokladem skutečného přátelství našich národů je pravda. Jakkoli tvrdá, vždy však vyslovená. Náš host už za svůj národ řekl dost tvrdých pravd o utrpení, která světu celkově i nám speciálně způsobili mnozí Němci. Nebo přesněji: mnoho předků dnešních Němců. Dokázali jsme i my říct za naší stranu všechno, co bychom říct měli? Nejsem si tím jist. Šest let nacistického řádění stačilo například k tomu, abychom se nechali nakazit bacilem zla, udávali se navzájem za války i po ní, přijali najednou za svůj – ve spravedlivém i přehnaném rozhořčení – nemorální princip kolektivní viny. Místo abychom řádně soudili všechny, kdo zradili svůj stát, vyhnali jsme je ze země a potrestali tak trestem, který náš právní řád neznal. Nebyl to trest, ale pomsta. Navíc jsme je nevyhnali na základě prokázané individuální viny, ale prostě jako příslušníky určitého národa. A tak v domnění, že dáváme průchod historické spravedlnosti, jsme ublížili mnoha nevinným lidem, hlavně ženám a dětem. A jak to v historii bývá, neublížili jsme tím jen jim, ale ještě víc sami sobě: účtovali jsme s totalitou tak, že jsme její nákazu vpustili do vlastního konání a tím i do vlastní duše, což se nám krátce na to krutě vrátilo v podobě naší neschopnosti čelit nové a odjinud importované totalitě. Ba co víc: mnozí z nás jí aktivně pomáhali na svět. Ale ještě jinak se nám tehdejší rozhodnutí nevyplatilo: tím, že jsme náhle zdevastovali rozsáhlý kus své země, vpustili jsme bezděky plevel devastace do celé naší vlasti. Oběti, které si vyžádá náprava, budou tedy – mimo jiné – i daní za omyly a hříchy našich otců.
Historii zpět nevrátíme a tak mimo svobodného zkoumání pravdy můžeme udělat už jen jediné: vždy znovu přátelsky vítat ty, kdo se přijíždějí s mírem v duši poklonit hrobům svých předků nebo podívat, co zbylo po vesnicích, v nichž se narodili.
Vztah Německa k rodině evropských národů a vztah této rodiny k Německu je – už s ohledem na jeho velikost, sílu a centrální postavení – tradičně nejdůležitějším prvkem evropské stability.

Platí to i dnes: celá Evropa musí být vděčna Němcům, že začli bořit zeď, jež je rozděluje, protože tím začli bořit i zeď, která rozděluje Evropu. Přesto se mnoho Evropanů stále ještě bojí sjednoceného Německa.“

(… a mají k tomu opravdu hodně dobré důvody – P.H.)
II.

Předseda vlády v bavorském zemském sněmu řekl mimo jiné i takovéto „perly“:

„Do 19. století vešly Čechy a Bavorsko sice jako oddělené útvary, avšak společné hodnoty a identita byly nadále posilovány.“

(… ergo to je škoda, že šlo o „oddělené útvary“? – P.H.)

„K podstatným změnám došlo po roce 1918, kdy byla v Bavorsku vyhlášena republika, která brzy čelila zásadním politickým a ekonomickým problémům a nakonec padla, spolu s celou Výmarskou republikou, za oběť nacismu. Byl také založen československý stát, který i přes své demokratické parlamentní uspořádání s sebou vzal do vínku národnostní napětí, které se nakonec stalo záminkou pro nacistickou agresi a rozbití československé státnosti.“

(… takže za nástup nacistů vlastně může Československo? Neměli bychom se za jeho existenci Němcům taky omluvit? – P.H.)

„Pro většinu Čechů toto rozbití dodnes symbolizuje právě město Mnichov, kde byla v září 1938 podepsána dohoda, která znamenala nejen pro nás nástup vlády teroru a násilí. Tento krok předznamenal na dlouhou dobu krizi společné identity založené na duchovní tradici a kulturní spřízněnosti.“.

( … nyní je čas tu údajnou společnou identitu zase začít obnovovat, chápu to správně? – P.H.)

„Naše identita v tomto prostoru nadále byla dominantně odvozována od etnického původu a jazyka, které se však stávaly nepřekonatelnou bariérou a nástrojem izolace.“

( … jasně. Bez Němců bychom asi dodnes neznali ani mýdlo, P.H.)

„Koncepce vlasti omezené jen na jeden, vlastní národ pak znamenala nejprve v roce 1938 ztrátu domovů pro mnoho Čechů a následně v roce 1945, po ukončení válečného běsnění, také pro téměř všechny naše německé spoluobčany.“

( … kdyby Němci válku vyhráli, tuším, že bychom ztratili nejen domovy – P.H.)

„Po válce byl příhraniční region na dlouhá desetiletí zcela vykořeněn, jeho identita byla ke škodě Čechů i Němců násilně změněna. České pohraničí převzal po válce stát a osídlil ho lidmi, kteří tam přicházeli v nejistotě, zda tam jednou nepřijde někdo místo nich. Pohraniční krajina ztratila paměť, zanikla kultura, mnohé architektonické památky byly zničeny. Města přišla o svůj pestrý, mnohonárodnostní a mnohojazyčný charakter. Nenávratně byla zdevastována průmyslová i zemědělská výroba. Lidé na české straně hranice nepociťovali touhu interpretovat dějiny jinak, než jim byly předkládány. Kdysi bohaté regiony se staly periferií, zdejší lidé byli komunistickou propagandou pravidelně strašeni západními revanšisty.“

„Do Bavorska přišly milióny našich bývalých německých spoluobčanů, kteří se významně zasloužili o jeho ekonomický rozkvět i vynikající životní úroveň, kterou má dnes.“

(… prostě jsme naprostí barbaři a sudetští Němci hodní, bohatí strýčkové a potřebujeme je trochu pumpnout … – P.H.)

Jak něco takhle poníženého vůbec může jakýkoli český politik říct?

A proč vůbec? Havel se naomlouval víc, než je zdrávo, máme společnou Deklaraci, tak kde se pořád bere ta mánie některých českých politiků se Němcům omlouvat a za co vlastně?

III.

Když už se předseda vlády cítil v Mnichově tak neodolatelnou potřebu vyjádřit se k minulosti, proč nepřipomněl třeba toto:

– že to byli Němci, kteří se nechali zblbnout Hitlerem, zvolili si ho do svého čela, šli za ním jak ovce a ve své většině dokázali sami sebe přesvědčit o tom, že Slované a Židé jsou jen nižší rasy, které je žádoucí eliminovat podobně, jako eliminujeme plevel,

– že Češi nikdy nechtěli Němce vyhladit ani je nikdy nepovažovali za podřadnou rasu,

– že Češi nikdy nechtěli rozbít německý stát a nepovažovali jeho území za svůl životní prostor,

– že odsun německého obyvatelstva je legitimním výsledkem II. světové války (čl. XII Závěrečného protokolu Postupimské konference),

– že český stát neaproboval vraždění Němců jako svou státní politiku, excesy při tzv. divokém odsunu byly dílem soukromých osob,

– že Německo nikdy neuznalo neplatnost mnichovské dohody od samého počátku,

– že Německo se nikdy nedistancovalo od požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu?

IV.

Nečasova řeč bohužel není pouhým potvrzením česko-německé Deklarace, ale představuje celkem jasný posun: Předseda české vlády nelituje pouze toho, že „poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem“, ale lituje odsunu jako takového, mrzí ho, že tu Němci již nejsou a nevytvářejí spolu s námi „společnou identitu založenou na duchovní tradici a kulturní spřízněnosti“.

Já toho nelituji a za mne Petr Nečas nemluví. Nemám čeho litovat a nemám za co se Němcům omlouvat. A nestojím ani o žádné omluvy z německé strany: Nemohu přijmout omluvu prezidenta Gaucka, protože on osobně mně ani českému národu nijak neublížil a nemá se za co omlouvat. A nemohu přijmout omluvu německého státu ani nikoho, kdo se na zvěrstvech války osobně podílel. Některé věci nelze odpustit. Platí, co už přede mnou napsal Jan Petránek: „Německo, které vykoupalo Evropu a kus světa v krvi, se nemůže divit principu rozhoupaného kyvadla, který popsal už Allan Edgar Poe. To se nedá odpustit, to se dá jen překonat a počkat, až se nad tím zavře voda.“

Překonání česko-německého traumatu nepomůžeme neustálým kolotočem omluv a výčitek, to je jako sypat sůl do otevřených ran. Musí se to zahojit samo a to chce čas. Budeme-li to stále vytahovat, bude se to hojit o to hůř.

V.

A proč že by měl Beneš dostat za odsun Nobelovu cenu míru?

Ze dvou důvodů.

Za prvé, protože těm odsunutým sudetským Němcům s největší pravděpodobností zachránil životy. Pokud by po válce zůstali, čekalo by je peklo (a Čechy taky). Jak to vypadá tam, kde se na jednom území sváří dva národy, to můžeme dodnes pozorovat v Izraeli a na územích nárokovaných Palestinou.

A za druhé, kdyby byl Nečas zticha a nedělal vše, co vidí na očích ministru zahraničí, nemusel bych dnes připomínat prezidenta Beneše a jeho slova v úvodu. Kdyby byla pravda, že jen citoval z česko-německé Deklarace, mohl bych si s čistým svědomím tento článek odpustit.

 

Celý text Nečasova projevu:
http://www.ods.cz/clanek/4068-projev-predsedy-vlady-pred-poslanci-bavorskeho-zemskeho-snemu#.US4hDDewNLj

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

590 komentářů u “Za odsun by prezident Beneš zasloužil Nobelovu cenu míru

 1. Ach jo….kdyby byl národ sebevědomej, nebylo by pozdvižení kvůli každému sebeblbějšímu slovíčku a gestu a výkladů, co tím autor myslel. Připadá mi to zcela nedůstojné a doslova sráží veškeré úsilí ovčanů se stát občany, se všema důsledkama. Na druhou stranu rozumím lidem, že se v tom babraj, oni totiž normálně to mají jako práci, se v tom babrat. Tím samozřejmě nemyslím Tebe Kocoure, ale politiky, co se furt oháněj nepřítelem a je jedno jakej to je, či kdo to je. Bojovat je jednodušší, než spravovat zemi.

  A Beneš? Škoda mluvit o tom pomstychtivím dědkovi, co furt budoval mosty a vždycky, když šlo do tuhého selhal. Myslím, že nikomu by se dnes nelíbil, už proto, protože to byl mistr zakulisních praktik, vydírání oponentů a taky studené pomsty. Hádejte, kdo se o tom přesvědčil po válce? 🙁

 2. No nevím, jaký Beneš byl, ale Němci byli odsunuti z mnoha evropských zemí. Takže je zbytečné odsun připisovat Benešovi.

 3. Ještě zdola:
  (1255)“Obecně vzato, dokonce i v druhé světové bojovali (i při pádu Francie) francouzské jednotky statečně”
  Já přečetl válečné literatury (beletrie i víceméně historie, vzpomínky etc.) a názory se dost liší, od jednoho extrému k druhému (vzpomínám Pattona a jeho hlášku, lepší německou divizi před sebou, než francouzskou za sebou a to bojoval ve Francii i za první světové), takže asi jak kdo a jak kde. Ono i to velení k té armádě patří.

 4. Jo a Beneš….jsem trošku rovrkočen, protože ho pokládám za zločince…. ne kvůli němcům, ale kvůli tomu, že zatáhl lidi, co o to nestáli pod Moskvu. Takže ten malej napoleon vytvořil Národní frontu a taky posvětil „svobodné“ volby a tak dal…jak může nějakej svéprávnej člověk říct, že se zasloužil o stát a že to byl hodnej kluk. Tedy samozřejmě může, ale je potřeba si uvědomit, o jakej stát se zasloužil a že někteří z nás v něm nechtěli žít a narodit se v totalitě. To jen na okraj, té nobelovky, co si jistě zaslouží 🙁

 5. 5-ale tady se bavíme o asymetrické, opakované omluvě Němcům. I kdyby Beneš kousal hlavy malým dětem, není důvod, aby se český premiér už zase omlouval.

 6. „někteří z nás v něm nechtěli žít a narodit se v totalitě“
  ale to narození mohli ovlivnit rodičové …

 7. Noname, taky si myslím, že neustálé omlouvání neřeší vůbec nic a spoustu lidí to štve. K nim patřím samozřejmě také, protože je to uzavřená kapitola a hotovo. Ale evidentně Nečas a spol, si to nemyslí. Motiv nechci ani tušit, natož ho vědět.
  A článek je podle mého taky o Benešovi, kdy se vždy pomíjí to podstatnější, co vlastně udělal…

 8. V tomhle mám blíže spíš k Jirkovi.
  Příkladně
  Byl také založen československý stát, který i přes své demokratické parlamentní uspořádání s sebou vzal do vínku národnostní napětí, které se nakonec stalo záminkou pro nacistickou agresi a rozbití československé státnosti.”
  (… takže za nástup nacistů vlastně může Československo? Neměli bychom se za jeho existenci Němcům taky omluvit? – P.H.)

  Když je něco záminkou, těžko to může být být důvodem, těžko to může znamenat, že za to může Československo.
  A ten citát Beneše: Po válce ho docela chápu. Navíc vyhnání všech Němců byl jeho dávný sen. Ale dnes už by byl čas uvažovat více reálně a méně vztekle.

  “Do 19. století vešly Čechy a Bavorsko sice jako oddělené útvary, avšak společné hodnoty a identita byly nadále posilovány.”
  (… ergo to je škoda, že šlo o “oddělené útvary”? – P.H.)

  Šlo by to i tak vykládat, ale připomíná mi to jistého Henycha.

 9. hele nemyslite ze to je vec premiera? muze na navsteve rict jak si mysli ze to je spravne?
  hele casto tu ctu jak si nekdo dovoli na prezidenta ze prese je spravne ze rekne svuj nazor ( tak mu nikdo nepodsouva ze to je nazor hajka )

  tak dale benes – souhlasim ze to byl jeden z darebaku co kradl a zapricinil komunismus v CR. Jeden ne jedinej.

 10. Dokud někteří plkají a píšou jako Nečas či Doležal, dotud bude nutno psát články, jako je Kocourův.

  Doležal:
  …V SRN nyní dožívají poslední zbytky „odsunutých“ (lidem, kteří byli deportováni jako nemluvňata, je dnes 67 let). Při „odsunu“ došlo k řadě hnusných hromadných zločinů, nad nimiž dnes u nás cítí jakési rozpaky už kdekdo. Jistě, nebylo to zdaleka tak strašné jako holocaust. Kdo se tím chce utěšovat, nechť si poslouží.

  Ti lidé byli připraveni úplně o všechno a vyhnáni do Německa, zničeného válkou. Ježíši Kriste, pane Kubo a pane Hašku, ani to Vám nestačí? Navrch by se měli ještě omlouvat?…
  http://www.reflex.cz/clanek/nazory/49645/bohumil-dolezal-pane-hasku-proc-by-se-meli-sudetsti-nemci-navrch-jeste-omluvit.html

 11. hele ale pokud si nekdo mysli ze premier prekrocil sve pravomoci, nerknuli spachal vlastizradu, tak hura na zalobu.
  poctete si jak se sbiraji podpisy a predjednejte si to s rychetskym

 12. pepo, podle mě to zbytečně táhneš do extrému.
  To, že se nám (některým) něco na Nečasově plkání nelíbí, neznamená, že:
  – nesmí nic říkat
  – spáchal velezradu.
  Prostě on něco řekl (to může) a my (teda já, abych nemluvil za všechny) si o tom, co řekl, cosi myslíme a brbláme. A to se taky může.
  A můj názor je už popsán v NoNamově (6).

 13. S tím cizineckým pobytem má Noname pravdu. Mne už yaké na letišti zprcala policistka, že jsem o týden přetáhl pobyt a pořád váhala jestli mi má dát do pasu razítko a kam, jak tím podezřelým dokumentem pořád listovala. Sotva jsem si kdy pomyslel, v době kdy jsem se plížil z Československa, že se na stará kolena budu muset plížit zase opačným směrem.

 14. Připadá mně poněkud zpozdilé,aby osoby (tehdy ještěještě nenarozené) posuzovaly situaci (a odsuzovaly šmahem Beneše) situaci před více než šedesáti lety s ohledem na důsledky , které vládní dekrety (vč.znárodňovacích dekretů) ,podepsané Benešem , měly 😕 Jestli se nemýlím, sovětská vojska tady „strašila“ do r.1947 ! a Beneš měl velkou práci, aby se jich zbavil ! Z tohoto širšího hlediska je IMHO třeba také vycházet 😕
  Stejně (ne)relevantní by bylo mé tvrzení , že vlastně celý „průšvih“ se sudetskými Němci vlastně zavinil Přemysl Otakar I., který vyzval Němce ke kolonizaci neosídlených částí českého pohraničí 😕
  V této souvislosti bych ZNOVU si dovolila připomenout, že se odsun týkal osob-sudetských Němců, kteří se stali říšskými příslušníky nacistického Německa od r.1938, o což usilovali od druhé poloviny třicátých let prostřednictvím Sudetoněmecké strany ( připomínám říššký zákon o opci z r.1938).

 15. Dusane, diky za to, ze si mi pripomnel, co jsem chtel napsat uz rano….. Kdykoliv jsem totiz prijel bydlet a pracovat do nejake zeme, vzdycky se naslo par lidi, co kricelo kdo neskace neni cech, rakusan, malajec, ….. V jedine zemi to nebylo a to v Americe. Tam se skakalo jinak a tak nejak „o necem jinem“. Od te doby mam velice negativni vztah k tem skakacum dle barvy kuze, ci spravneho prijmeni, nebo treba DNA. Je ale zajimave, ze vsichni co skakali, meli jednu vec spolecnou. Tu si ale necham pro sebe, protoze by se to mohlo mnohych dotknout.

 16. (17) omlouvám se za zdvojení některých slov- fakt mne některé bludy zde uvedené naštvaly 🙁

 17. Sudeťáci by si měli do stanov napsat dva body…
  Edvard Beneš se zasloużil o blaho sudetoněmeckého lidi ( a zanést kytku ve výročí úmrtí na jeho hrob)
  Druhej bod – jelikož Sudetští Němci zaplatili ze svého majetku reparace celého Německa vůči ČSR, žádají, aby je německý stát odškodnil.
  Vzhledem k tomu , že zabavený majetek měl asi třetinovou hodnotu reparací škod , způsobených Nemeckem ČSR, bylo by to pro německej erár docela výhodný……….

 18. A kdo jiný by měl posuzovat jestli kroky politiků byly dobré, nebo na houby, než čas? Je to jako u toho umění. Někdo je holt dobrej a někdo je za vola…. A že jste naštvaná? No to je jenom dobře, protože víte, že mám pravdu.

 19. Jinak je zajímavé, že Rakousko tam taky mělo rusáky a stalo se po válce relativně svobodnou zemíá s marschallovým plánem za zády. A to bylo okupované, pokud se tomu dá tak říkat, déle a tedy měli mít našlápnuto k diktatuře daleko větším krokem….už i pro ty tradice, co byly v období mezi válkama…. a proč ne? No protože nechtěli bejt tak moc mostem, jako chtěl bejt beneš, neměli národní frontu, , neměli beneše…..

 20. zkusim to jeste jednou.

  premier mel pravo rict co chtel – clanky to rozebirajici, plky kolem toho jsou take mozne.
  jenom mi pripominaji stejne clanky a stejne plky jako napriklad plky kolem amnestie.

  reci ze byla doba a rusove a podobne- samozrejmne nic to ale nemeni na tom ze se to stalo.

  pokud westika a podobne utesi ze stat kradl pod natlakem sovetskych vojsk – je to jeho problem.

  pokud nekoho utesi ze odsun byl na zaklade dohod a vysledku valky – souhlasim ze to tak bylo. Nicmene to byla prasarna.

  pokud nekdo utesi ze nemci delali prasarny – ano delali .

  jedine co mozna muze sebevedomemu narodu chybet je ze nemci se asi omlouvali a omlouvaji globalne za globalni valku a nasi nekteri politici se omluvili nemcum protoze jsme se za vyhnani a odsuny nemuseli asi omlouvat globalne.

  nemci to udeli a delali od valky , nam se dosatvilo sebevedomi az po sametu.

 21. Jirko ppa
  ze vsichni co skakali, meli jednu vec spolecnou. Tu si ale necham pro sebe, protoze by se to mohlo mnohych dotknout.
  Jestli všichni měli husté dlouhé vlasy, tak si to fakt nech pro sebe. Tím bys mě jenom nasral!

 22. Ptakopysku, nevíš, co chci říci, až se potkáme, což bude velmi brzo a ty víš důvod, vysvětlím. Vůbec to není dehonestující, jen je lepší to vysvětlit ústně, protože psaní není moc dobrý „prostředek“ …. a doufám si tvrdit, že naše postoje se neliší příliš, jen v detailech…i když to tak zvenku nevypadá 😀

 23. a jeje ja bych jirko ptakopyskovi o tech dlouhejch hustejch vlasech nerikal az se potkate .
  ja tedy ne ja zadnou kravumagnu nedelam

 24. No, Dušane,
  když si vzpomenu na to, jak mi byla v Kalifornii úřadem vrácena žádost o pracovní povoleni, neboť úřednice z univerzity mi dala formulář s černým rámečkem na otisk prstu, zatímco nové měly rámeček modrý…. a kamarád (poměrně úspěšný podnikatel s vlastní firmou) za námi na dovču nedojel z Čech vůbec, neboť při žádosti o pobytové vízum po něm chtěli výpis z banky za poslední tři měsíce, že jako aby ho nenapadlo se co bezprizorného bezdomovce se chtít v USA usadit, se tak naštval, že prostě prásknul dveřma (se slovy, kam si vízum mají případně zasunout, a že výpis z konta neukazuje ani manželce…), taky si říkám, že jsem si zemi svobody představovala jinak…. 🙂

 25. Jirko,

  „A kdo jiný by měl posuzovat jestli kroky politiků byly dobré, nebo na houby, než čas?“
  Třeba voliči, nebo občané?
  Ale ne, ti do toho co kde kecá premier, nemají co mluvit, že?

  ˇAs ukázal, že sem Přemysl Otakar II ty osadníky neměl zvát a teď by nebylo co řešit.
  A co s ním teď?

 26. ad22 – možná by ses měl podívat, kudy vedla demarkační čára a jak to doopravdy bylo.

 27. . . . . tezko se k tomu neco dodava, kdyz vsichni vime, nebo aspon tusime kdo za to vsechno muze . . . . .co proti nam, ti belgicani porad maj ?

 28. (22) jirko pp,z Vašeho příspěvku je naprosto jasné, že jste v hodinách dějepisu spal 🙂
  Přečtěte si něco o Rakousku během války a těsně po válce (4 okupační zóny , v r.1955 neutralita) 😕

 29. Sumavaku, nemyslim si, ze by volici neco spravne zhodnotili, natoz obcane. Vzdyt to vidime kazde volby, ze rozhoduji podle toho, kdo slibi vice. Tak jakepak „posouzeni“ toho co kdo dela?

  Premier snad mluvi jako premier, kdyz byl zvoleny ve volbach, to bude stejne, jako s prezidentem Zemanem, to proste taky bude mluvit prezident, bohuzel pro lidi, co ho nevolili a hlavne co nesouhlasi se socialistickejma ptakovina co kotlinu cekaji.

 30. Tohle přežvykování a rozpitvávání stokrát dokola nikdy nevede k ničemu dobrému. Směšné křížové výpravy.

 31. Co by kdyby v historii neplatí! Co by bylo, kdyby bylo je sice hezká hra, ale jenom hra …
  Kdyby sem Přemysl Otakar nepozval Němce, tak by hranice státu nebyly zabezpečené a vlez by sem někdo jinej.
  Kdyby v 15. století místo JIřího z POděbrad vyhrál Oldřich z Rožmberka, tak by asi nebyli žádní Jagellonci, rakatolizace by nastala dřív …. a to je otázka, protože utrakvisti měli převahu …
  Kdyby Ladislav Pohrobek…
  Kdyby na B9lé hoře měli Moravani kulomet …
  Kdyby se nerozpadlo Rakousko-Uhersko …

  Neznáme spoustu detailů dávných událostí, které mohly mít rozhodující význam.
  A hlavně, nemůžeme posuzovat válečné události očima lidí, kteří nezažili ani tu dobu a hlavně žádnou válku. Dopady na psychiku lidí byly takové, že si je vůbec neumíme představit!

  Šumaváku 28 – já myslím, že bychom měli Přemysla Otakara obžalovat z velezrády 🙂

 32. myslíš, že kdyby šel do voleb s tím, že se bude omlouvat sudeťákům a říkat, že kdyby to češi poříád něčím nekazili, nemuseli bychom být od bavorska izolováni a už dávno zde všichni mohli mluvit německy a „tento prostor by nebyl dýkou v zádech…“,
  že by byl zvolen?
  Schwarzenbergovi se to nějak nepovedlo…
  No ale tím jsou jistě vinni voliči, ne čas.

 33. ad 33 – ano, neměl s tím Nečas začínat!!

 34. (21) 🙂 Leč Šumaváku, začal to ten zpustlík Přemysl Otakar I. 🙂
  (22) a ještě doporučuji tzv.Dalimilovu kroniku ( 14.stol.), dokazující „lásku“ Čechů k Němcům 🙂

 35. Přidal jsem nahoru celý text toho projevu, abyste věděli, o čem se vlastně bavíme.

 36. Sumavaku, ano nemel s tim zacinat a hlavne, nema co kecat blbosti, nejen Necas, ale i dalsi politici. Bohuzel je ta demokracie a tak neni mozne jinak reagovat, nez u voleb. Ale na druhou stranu, nezmeni se volbama nic, zijou si ve svem , zcela mimonskem, svete.
  Rikam, ze cas „zjisti“ ze to byl dobry, ci spatny krok, nebo nebyl „zadny“

 37. No, tahle „kdyby“…. 😕 Posuzovat dnešníma očima a v dnešní situaci ,co by kdo měl dělat za naprosto jiné situace( zejména když žádný posel z budoucnosti jim neřekl, jaké důsledky z jejich činů nastanou) je poněkud kontraproduktivní 😕 Podotýkám, že současný Nečas mne svým projevem k bavorskému kmenu také rozladil 🙁

 38. 36- bezpochyby, stejně jako nikdo ostatní. Už mohl být dvacettři let pokoj.

 39. A jako do té doby, než Čas zjistí co Nečas je třeba mlčet a čekat?
  Mlčí a čeká druhá strana? Nebo šíří propagandu, ve řadě případů prokázaně lživou, ale pořád? Změnil si SDL svůj program a cíl, postavený na 20 karlovarských bodech?

  Ty si pořád myslíš, že premier státu a ministr zahraničí je stejný jako Ty, že si může nezávazně pindat kde chce, co chce. Tak to ovšem není! Na rozdíl od Tebe jsou jejich výroky v mezinárodním právu závazné ! Nikdy nejdou vzít zpět.Ať na to co říkají mají oprávnění od parlamentu nebo nemají.

  Takže tady zadělal podle mého na potíže a na dalších nejméně 20 let střetů.

 40. Ještě k tématu dolní hospody – nevšim jsem si, že by se to tu objevilo – seznam 28 kurev:

  František Bublan (ČSSD), Miroslav Antl (BEZPP- bez politické příslušnosti), Eliška Wagnerová (BEZPP), Jiří Dientsbier (ČSSD), Miroslav Nenutil (ČSSD), Miroslav Krejča (BEZPP), Miloš Janeček (ČSSD), Marta Bayerová (KSČM), Tomio Okamura (BEZPP), Zdeněk Michálek (BEZPP), Radek Sušil (ČSSD, Jan Žaloudík (BEZPP), Eva Syková (BEZPP), Petr Šilar (KDU-ČSL), Alena Dernerová (Severočeši.cz), Jan Horník (BEZPP), Vladimír Plaček (ČSSD), Alena Gajdůšková (ČSSD), Ivo Bárek (ČSSD), Jiří Šesták (HOPB), Pavel Lebeda (BEZPP), Božena Sekaninová (ČSSD), Eva Richtrová (ČSSD), Hassan Mezian (ČSSD) Miloš Malý (ČSSD), Jan Veleba (BEZPP), Pavel Trpák (ČSSD) a Zdeněk Škromach (ČSSD).

  http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Mame-seznam-vsech-senatoru-kteri-zaluji-Klause-Ale-byla-to-drina-264254

  nějak mě ta jména vůbec nepřekvapují… Inu, lid si do senátu zvolil osobnosti, tak je tam má…

 41. Ale ja tomu rozumim, jen netusim, jak by se tomu dalo zabranit. Pokud tedy mame naprosto nezodpovedneho premiera. Mi naprosto unika, ten mechanismus, aby nepindal kraviny.

 42. 42- jistěže zadělal. A veškeré další „analýzy“ to jen zhoršují.

 43. (43) mno, skoro bych se vsadila, že ta zkratka BEZPP u většiny z nich znamená býv.člen KSČ 😕

 44. Třeba publikovat, že pindá kraviny a ne čekat až co čas?

 45. Třeba publikovat, že pindá kraviny a ne čekat až co čas?
  A bylo by lepší souhlasně pokyvovat hlavou a mumlat si: „dobřes jim to řek přecedo“ ?
  To by Posselta určitě uklidnilo, to jo.

 46. „Po válce byl příhraniční region na dlouhá desetiletí zcela vykořeněn…..“
  S tímhle odstavcem naprosto souhlasím. Jinak to nevidím tak dramaticky, lampičky z nás snad dělat nebudou. Ovšem projekt „Český stát“ končí, nemaje suveréna, který by ho udržoval. Tak Češi navážou na své tradice a akorát místo na Vídeň budou nadávat na Brusel.

  43 Pesi, pročítám a jevím se. U Antla jsem takový deficit rozumu nepředpokládal. Tak si ho škrtám.

 47. >> 44 To jsou přesně ty okamžiky, kdy politik má uplatnit osobní odpovědnost a odstoupit, nebo k tomu má být alespoň oficiálně vyzván.
  Místo toho se vykuřuje a shromažďují se dřevíčka na podpal pod hranici, kde bude upálen Velký Bubák …. grrrr …
  Politikou hýbou osobní animozity a na realitu se kašle!

 48. Všeobecná poznámka : Základem suverenity politické je suverenita hospodářská. Základem suverenity hospodářské je hospodářská moc. Základem hospodářské moci je pracovitost. zahrnující schopnost učit se novému a vynalézat nové.

 49. (52) ještě bych doplnila: a dobrá diplomacie 😕

 50. Když Nečas říká:
  “Naše identita v tomto prostoru nadále byla dominantně odvozována od etnického původu a jazyka, které se však stávaly nepřekonatelnou bariérou a nástrojem izolace.”

  má na mysli tento prostor a toto řešení?

  „Nyní, když vidíte celkový obraz, vám bude zcela jasné, že nesmíme nadlouho ponechat tento česko – moravský prostor ve stavu, který by Čechy opravňoval nazývat jej prostorem českým.

  Rád bych se ještě zmínil o něčem, co vám bude, doufám, již známo. Musí nám totiž být úplně jasné, že v německých dějinách Čechy a Morava byly srdcem Říše. Tyto země v dobrých dobách byly výspou němectví a v dobách kolonizace stráží na naší východní hranici. Konečně také, a to je doloženo vývojem v oblasti kultury, byly v dobách dobrých vždy pevností a, jak řekl Bismarck, „citadelou Evropy“. To se také potvrdilo tím, že první říšská univerzita byla založena v Praze, před univerzitami v Krakově a ve Vídni. Když se trochu zamyslíte, bude vám nade vše jasné, jakou osudovou dynamiku má tento prostor pro Německo a německé dějiny.

  Po dobu německých dějin, o které zde mluvím, se však z tohoto prostoru také vedla většina ran dýkou do zad Říše. Ať už to byl Marbod, který v Čechách předcházel cherubskému Arménovi, nebo slovanští apoštolové Cyril a Metoděj, kteří se ve shodě s myšlením východní církve snažili odtrhnout toto území, anebo defenestrace na Pražském hradě, která byla nepřímým začátkem třicetileté války. V přítomné době je zde pokus ohrozit Říši ilegálním odbojovým hnutím a vpadnout nám do zad v našem rozhodujícím osudovém boji proti bolševismu.“

  No, kdybychom nerozpoutali třicetiletou válku a pořád to něčím těm Němcům nekazili, už dávno jsme nemuseli být v izolaci…

 51. (22) Jirko, ovšem Poláci nebyli nikterak prosovětští, rozhodně ne jako zde, vládu z Londýna jim azbuci ani do Polska nepustili a „táboru míru a socialismu“ neunikli, ač se za ně brali Angláni i Amíci. A Rakušáci a Finové unikli, alespoň trochu.
  Takže zajisté byla a opět je ostuda, kolik lidí volí komunisty, ale s tím, kdo bolševizaci unikne a kdo ne, to není tak jednoduché.

 52. aha, tak veleba, ta zemědělská zrůdička…
  asi už má všechno hotovo
  a zrovna čtu v tv, že zisk v českém zemědělství klel na 10 miliard

 53. Co Ti je platna hodpodarska suverenita, kdyz jsou obcane, ovcane. Musis pocitat i s lidma a nejen tak nejak je virtualne vypoustet

 54. A jinak se mi toto jeví jako zástupný problém a cvičení pro kavárenské intelektuály. Nečasův projev je výsledkem zdejší obecné kultury, se kterou se nedá nic dělat. Tak jako Viewegh není Čapek.

 55. antl, ten co se rok vyhýbal převzetí předvolání, moc seriozní člověk

 56. Mňo…
  k té kultuře bych měl jeden přípodotek, nebo lépe řečeno Ctrl-C Ctrl-V z bleskově.centrum.cz:
  Přepište dějiny: Babovřesky vydělaly přes 42 milionů! Podle Unie filmových distributorů dorazilo do kina od nedávné premiéry na tři sta tisíc fanoušků a dosavadní tržby přesahují neuvěřitelných dvaačtyřicet milionů korun.
  Viewegh, nebo Svěrák je ještě úplně zlatej…

 57. Tak…, pro kavárenské intelektuály to může být zástupný problém.

 58. 55 Karle, to nutno vidět v kontextu ještě předsovětských polsko-ruských vztahů. Sovětská politika byla pokračováním politiky ruské. Každý chvilku tahá pilku…

  57 jirko ppa etc…ovčan není způsobilý být nositelem hospodářské suverenity. Občanství….to je těžké, je to záležitost kultury všedního dne. Jenže ovčan je občanem jen pro krátkou chvíli když se vládnoucí „elita“ uchází o jeho formální podporu. Pak zas zpátky do díry. ze které sice remcá, ale nevyleze, protože tam pravidelně dostává po kýblu splašek. To na co nadáváš, není zdaleka jenom produktem „komunismu“, ale má hluboké kořeny. A jak jsem už napsal, pokud jde o civilizační konzervativní hodnoty, tak jako leckteří tady, v praktických jednotlivostech, pominu-li ideologickou nálož, máš daleko blíž ke komunistům než k tzv. „nové pravici“. Někdejší tzv. socialistická morálka má velmi konzervativní základ a má velmi blízko k protestantské etice. Nestačí mít jen mravy jen zákonné, jak si mnozí vyložili „je dovoleno vše co zákonem není zakázáno“. Porušení základních principů a jejich důsledky mám teď ke svému nepotěšení možnost sledovat v přímém přenosu.

 59. Karle co by?
  Národní státy jsou fuj a je lepší být částí velkého celku. Ale ti Finové to ne a ne pochopit.

 60. 63 Šumaváku: a nebo tak. Záleží na úhlu pohledu 🙂

 61. 65 Karle, proč nebylo zabráno Finsko? Transakční náklady. Výhodnější bylo s Finy se dohodnout a mít od nich krytá záda, než se snažit je násilím porobit. Rusové s Finy až na válku ve čtyřicátém, neměli vážné státně existenciální střety. Jenže s Poláky ano. Svého času Polsko bylo místní imperiální velmocí. Pak se role obrátily. Rusové nezapomněli. Sovětská politika navázala. Katyňský masakr byl toho důsledkem. S hodně starými kořeny.

 62. 66 Šumaváku, Nejspíš je to tím, že Finové jsou „finští“ než aby se rozpustili. Fin je Finem čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, tři sta šedesát pět (šest) dní v roce a tak pořád rok za rokem. Nejen když je „Nagááááno“. Krom toho nejsou v „rozpouštěcím“ regionu a nemají jejich rozpuštění chtivé sousedy.

 63. Nejsou jen staré záležitosti.
  Po první světové spolu Polsko a Sověti bojovali. Sověti se dostali skoro až k Waršavě, načež dostali pořádnej nářez.
  V Polskèm zajetï zůstala fůra Rusů – a poláci jich tam nechali asi třicet tisíc umřít hlady a na nemoci.
  O tom se moc nemluvï
  No a kdysi se fakt Poláci pokoušeli Rusko podrobit, a párkrát i Moskvu dobyli….
  Obě strany by měly zklidnit hormony, a udělat hrubou čáru……

 64. 66 Šumaváku, fuj jsou jen některé. Zavedené, se silnou specifickou kulturou jako například Německo, Francie, Itálie, Španělsko, případně navíc vyvolené jako Izrael, nejsou fuj. Fuj jsou ty, jejichž existence těm zavedeným z nějakého důvodu překáží. Ne, že zavedené by si navzájem nepřekážely, ale jsou natolik velké či specifické, že pro vysoké transakční náklady by se to nevyplatilo. Jak se přesvědčily ve dvou světových válkách. To co se u zavedených či vyvolených nazývá národním uvědoměním, se u těch nežádoucích nazývá nacionalismus. Občas se to mění podle potřeby toho či onoho převládajícího zájmu té či oné mocnosti. A vůbec. Tohle je tuze praktické téma pro každodenní ožužlávání s kafem. Doalelujá.

  Bylo by mi potěšením, kdyby sem dal nějaké osvěžující rozumy Kořenský ze své počítačologie. Také tu silně postrádám Modrého, který by mohl tohle národovecké politično pojmout z ekonomického pohledu. Páč mám pocit, že tu to nabírá směrem k politickým diskusím ala Life of Brian.

 65. Sumavaku, ted fakt nevim, co mam spolecneho s komunistama…. Jo dobre, neuznavam institut narodnich statu, stejne jako komuniste. Ale co to ostatni? Ucta k majetlu, respekt k lidem co opravdu pracuji, o moralnich mantinelech fakt psat tady nebudu…… A taky ta feudalisticka doktrina, no nevim nevim, co mam spolecneho s komunistama. Nova pravice? Co to ma byt? Treba Mach? Tak tomu rozumim, vzdycky narazim na to narodovectvi. Pres to se nemohu prenest. Ale ja vim, kde to vzniklo, je to proste zklamani nejen z ovcanu, ale ze statu, jako takoveho. A to nemyslim jen meho, ale rodinneho zklamani. Nejsem takovej haur, abych zustal nepoucen. Az se bude ke me stat chovat slusne, v podstate se mi jedna o jistou formu respektu, prehodnotim postoj. Sanci maji, je to na nich.

 66. Tak zatím nabízím sníh, na koulování, ale už tak za měsíc budu mít nasbírané kamení na prodej… 😉

 67. jo a sumavaku diky za odkaz na ten projev.
  konecne jsem si ho precetl.

  no muzu rict ze zrovna tento projev bych dal necasovi jako plus ktere ale stejne neprevazi ta minus co napachal.

  tedy ano pane necas pekne receno.

 68. Třeba tím Schumi myslel, že jsi také internacionální utopista… 😀 😀

 69. 71 pzs to máš těžký. Tady když koupíš mořskou za supermarketovou cenu, ve výsledku dostaneš pár kousků masa a kýbl vývaru, netvrdím, že špatného, jako základ zeleninové polívky to jde. Ale vařený žralok nebyl mojí představou. Kvalitní ryba je za jiné peníze. Stejné je to s jiným masem. Hodím na pánev kus masa, že je od kraje ke kraji, ššššt a je dvoutřetinový, otočím šššššt a je jak pivní tácek s konzistencí jako podrážka. Pak nezbude než dlouho bublebublebuble, jenže to se začnou od sebe oddělovat vlákna zůstávající pevná jak ševcovská dratev. Přitom hovězí by mělo být konzumovatelné i jiné než svíčková. I když mám pocit, že i ta běžná k mání udělá to samé, ššššt, ššššt, smrsk a podrážka. Rád bych věděl, kde dělám chybu, když podle učeného čtení například hovězí hrudí, podle mně tak akolrát na polívku, si říká o gril. Toto praktické pokládám za užitečné a ne nekonečné debaty kdo co řekl, co mu bylo odpověeno, kdo se tvářil a kdo by měl být načutnut, samozřejmě nějakým načutávačem, ale tak abychom si sami nezadali.
  Zpátky ke krmi. Kterak za krátkou dobu připraviti téměř libovolný kus hovězího aby byl nejen poživatelný,a le poživatelný s potěšením. At mi nikdo nevykládá, že z těch několika metráků je na rychlo připravitelných jen několik kilo. Tak sakra, kde dělám chybu? Kterak na to ? Pesi, Karle….

 70. Mně se moc líbí, jak internacionalisté ono „národovectví“ píší či vyslovují s takovým odporem, asi jako když to je něco překonaného (vědeckým komunismem už asi ne, nebo jen u některých).
  Schumi to vysvětluje v 72 docela dobře. 😛
  Přes všechno snažení komunistické i EUropeistické to, zdá se, ne a ne odkráčet na smetiště dějin. Lidé sami od sebe vědí, kam až se cítí doma a kde už ne. Víc v tom IMHO není. Pokud tomu politické uspořádání odpovídá, dobře. Pokud ne, jsou z toho všelijaké tahanice a něco se dříve či později přizpůsobit musí. Buďto to politické uspořádání, nebo ten pocit.

 71. tak ja se jim nedivim.
  jsou to slusni lide a prijela tam slusna navsteva.
  mozna ze by treba tleskali i kdyby prijel a rekl – tak co nackove to jsme vas sen pekne nacpali. ale budte radi aspon jste nebyli s nama v komunismu 🙁

  no a co mimonove mohou souhlasit

 72. Dobrý podvečer…

  Tak k tomu všeobecnému blbnutí : dnes jsem cestou domů slyšela tlampač, který vyzýval k národnímu shromáždění na Václaváku, kde prý bude ustanovena občanská vláda. Zve Slávek Popelka

  Jen aby jich tam přišlo aspoň tolik, aby to na tu vládu do počtu dalo 😀

  Jen mně tak napadá, že když Klause na rozloučenou žalují za velezradui, tak Zemana by mohli po skončení funkčního obdobáí rovnou popravit. Konec konců, ušetří se za prezidentskou rentu a důvod se – bude -li vůle lidu – vždycky najde.

  jo, osvěžující rozumy z počítačologie by bodly.
  Zvlášť dnes, když po ránu mi přišel ten majlík s tím, že se mi po stažení fotky uvolní a spadne pevný disk a budu vymazána ze všech registrů státní správy.
  A v práci mám nový offis a ArchiCad a je to jak když si místo pohodlných vyšplapaných bot obujete nový, který sice vypadají dobře, ale tu tlačí, tam dřou. Jsem konzervativeć a nerada měním programy.

 73. Já Ti Schumi nevím, ale narychlo skutečně ze zde prodávaného masa (a ke Sváčkovi pro „stařené“ nelezu) jen tu svíčkovou a některý roštěnec (tmavý, prokvetlý). Ten zbytek do trouby a dlouho při malé teplotě (ale zmenší se) nebo na guláš. Rejpala, autority největší, už se nezeptáme.
  Ale na Arbesáku se zájmem sleduji, jaké nové kusy porcování objevují. Nejdříve líčka, teď jakousi „veverku“.

 74. 78 ja mam rad lososa , tunaka a pstruha. kdysi jsem mel uzene uhore ale to si uz snad ani nepamatuji.
  nejsem vybiravej a zda zena kupuje poradne ryby nebo spatne nepoznam. tak proste jime ty nahore popsane podesve 🙂
  ale jak rikam mne chutnaji ale to asi bude umenim me zeny ( jsem zastance ze i zeny umi varit – hlavne kdyz nemusim ja )

 75. sakra a ted jsem slysel necase se zase omluvit ze se stydi za ty senatory co udelali tak nizkou vec jako podani zaloby

  proste ze on je takovej divnej omlouvac.

  tedy za mne bych rekl ze i tady ma odemne plus

 76. 73 jirko ppa etc…určitě s nimi máš společného hodně, když zahodíš jejich světopřevratnou ideologii a ponecháš kodex všedního dne, který je pro všechny civilizace stejný tak jako kolo je kulaté. Třebaže oni tvrdí, že jejich kolo je kulatější než všechna ostatní, třebaže opak je pravdou. Právě ten kodex byl spáchnutý v devadesátých letech. Protože co není zákonem zakázáno, je dovoleno. A vše co je zákonem dovoleno, je správné. Dost bylo bolševické totality…Tý voe, jakýpak vobčanský ctnosti, voe, máme přece svobodu voe….
  Jenže ona to byla kompilace sterého a zavedeného, jen poněkud přešitá a přebarvená.
  Jako feudalista daleko lépe než my, lid poddaný a neerbovní, neznající předky až do entého kolene, víš, že jen se zákonými mravy se nevystačí, a že bez ctností to nejde. Jak psal Cicero svému synu Markovi. A co říkal Konfucius. A ten chudák ukřižovanej. A další.

 77. Moje matka trvala na tom, že hovězí se „peče“ tak, že se uvaří v papiňáku, aby bylo měkký a potom jen dopeče.

 78. Jo, to se tady nosí, stydět se za někoho jinýho.

  On si pak jeden připadá jiný, lepší, mravnější a unikne mu, že by se měl stydět za toi svý a stud za jiné přenechat těm jiným….

 79. 84 Karle, neříkej mi, že kromě svíčkové a jen některého roštěnce je zbytek prakticky nepoživatelný. Proč tohle jo a tamto ne. Zusím někde naštudovat.

 80. 88 maYdo, tak to dělali jedni známí. Trochu puritáni a pintlich na hygienu. Všchno napřed ovaří. Syrové vajíčko mají za yperit.
  No, dá se ovařit, změkne to, ale je to nouzovka. Předpokládám, že kumšt je v naložení a že pár dní nestačí. Jednou se mi povedla i kližka, asi jí měli pěkně uleželou, hodil ji na pánev a byla jak dort. Od té doby ne. Otázka zní, jak a jak dlouho naložit? Nerad bych aby si maso samo otevřelo dveře ledničky, případně teď v zimě se proběhlo po balkóně a vydalo se do světa.

 81. Děkuji !
  Kocourovi za napsané a Šumavákovi za zveřejnění zde.

 82. Kližku, schumachere, vařím, peču, dusím. Fakt je, že na minutky ji nepoužívám, nějak mi to k tomu masu nesedí.

  Kdysi jsem měla kolegyni, která ji považovala za podřadně maso a že prý ji leda mele do karbanátků a sekaný.

 83. Jo a jinak s tím naložením, já nejsem expert, ale myslím, že důležitá je doba od porážky. Takže když nevíš, jetsli to maso někde leželo den nebo týden, tak je to těžký…

 84. Schumachere, prekvapujes mne…. Ja nechci ostatnim vnucovat sve pojeti sveta, jen bych byl rad aby mne nechali na pokoji, netusil jsem ze to je komunisticke.

 85. Schumi, hovězí je jako komunisti. Čím rudější, tím starší a tedy také tvrdší.
  Takže Kupovat dle barvy – na denním světle, ne pod zářivkou v pultu.
  A hledat kousky z mladých býků, mramorované na příčném řezu bílým tukem. Typicky z masných plemen na pastvině (svaly se vyvíjejí v závislosti na pohybu).
  Takový kousek se při rychlém opražení uzavře (nesmí se před tím solit!!!!), šťáva a tuk zůstane uvnitř a je to měkké a jedlé.
  Maso z dojné krávy po pátém teleti se vyvaří na vývar a dále se používá na řezání skla.
  Takže vyptávat se prodavače a hledat původ a stáří kusu a nebo si porazit vlastního býčka…

 86. Den i týden je zoufale málo.Než přijde na krám, mělo by být alespoň 14 dní až tři neděle vyvěšené v chladírně.Ona tam musí ta fermentace proběhnout a maso opravdu uzrát.

 87. Schumi, bez toho vyvěšení to holt nejde. Jeden z hlavních důvodů, proč jsou argentinské stejky tak báječné je ten, že se to sem plaví pár týdnů přes móře a ty půlky visej v chladících boxech a tiše zrajou a než se to dostane do Prahy, je to tak akorát, aby se to hodilo na pánev.
  Já osobně páchám hovězí tak, že to hodím na rozpálenou pánev a ze všech stran opeču. Pak v nízkém papiňáku osmahnu cibulku a zeleninku, přihodím opečené maso, zaleju vařicí vodou a přidám náležité kořání. A solím až úplně nakonec, aby zbytečně nepouštělo šťávu. Pokud nedělám omáčku, alebrž šťávu, vrazím ještě do trouby a podlévám tím vývarem.
  S argentinským stejkem bych takhle nehřešila, ale s tím relativně čerstvým hovězím se toho moc nenadělá, pokud člověk nechce strávit u plotny mládí.

  Ajrovko, líčka „proslavil“ Pohlreich v jednom díle ze Šumavy, kde má hostinskej zároveň biochov francouzkejch kraviček a Pohlreich mu tam názorně vysvětloval, že nemusí z bejka vzít jen přední, zadní a svíčkovou, ale že správnej Frantík využije krávu od hlavy k ocasu.

 88. Šumaváku, já fakt neopisovala, ale než jsem to naklofala… 🙂

 89. Schumi – víceméně skoro z každého kusu hovězího (pokud nebylo ukrojené ze starého vola) se dá udělat měkký steak. Chce to jenom pár základních jednoduchých fíglů:

  1. Po zakoupení nechat maso odležet v chladničce tak 3-7 dnů.
  2. Dobrá (a tedy kvalitní a DRAHÁ) pánev, nejlépe vyrobená obráběním a nikoli lisováním, se silným dne a velkou tepelnou setrvačností.
  3. Hodně rozpálit vhodný olej – já používám olivový a do něj čajovou lžičku másla. Správně rozpálený olej se pozná tak, že z něho stoupá kouř. Cokoli méně je špatně.
  4. Maso správně naklepeme. Svíčkovou stačí jemně prsty či vůbec, na přední hovězí je lepší obrácený nůž nebo na férovku rovnou palička.
  5. Maso musí mít pokojovou teplotu, když jde na pánev. To je naprosto zásadní. Pokud má maso uvnitř 5 stupňů Celsiusa (teplota z lednice), tak měkké nebude ani kdyby se člověk pokrájel na drobno a podusil na víně.
  6. Pečeme krátce. To se člověk naučí odhadnout, až těch steaků 40 nebo 100 pokazí. U čtyři centimetry vysokého steaku z nejlepšího kusu svíčkové se to dá odhadnout pohmatem, ale třeba u 1.5 cm silného kusu zadního hovězího stále tápu i po mnoha letech. Méně je VŽDY více. Tedy lepší je péct to maso kratší dobu (třeba ten 4 cm silný steak ze svíčkové opékám 2-4 minuty z každé strany, podle toho jak ho kdo má rád propečený) než ho péct déle.
  7. Po opečení dáme ten steak odpočinout na vyhřátý talíř do trouby (cca. 80 stupňů) tak na pět minut. To je taky docela zásadní. Uvolněnou šťávu z toho talíře použijeme ve finále při přípravě zálivky či omáčky (se zeleným pepřem, žampionová, morková atd.)

  No a ještě poslední faktický poznatek. Pokud máme dodržet výše uvedené zásady, tak na jedné domácí pánvi na domácím sporáku fakt neuděláš současně třeba čtyři steaky pro čtyřčlennou rodinu. To se musí dělat postupně, ideálně na jednu pánev jeden steak, maximálně dva, pokud je pánev opravdu hodně velká, hodně těžká a oheň dost prudký. Říkám oheň, protože zkoušet dělat steaky na elektrickém sporáku je blbost, tam tu teplotu prostě nedosáhneš a výsledek nikdy dobrý nebude.

 90. Maso z jizni ameriky je dobry ne proto, protoze lode a more, ale protoze furt venku a dobra trava. To ostatni je samo sebou. Kdyz u nas porazime, tak skvele, ale na wagyu to jeste nemam. Bohuzel

 91. Jo a k té pánvi. To není snobárna nebo přehnaný luxus, ale opravdu kvalitní pánev na steaky je v cenové relaci kolem 5.000 a jen ve specialisovaných obchodech (Potten and Pannen je tak spodní kvalitativní minimum).
  Na pánvi Tescoma dobrý steak neuděláš, ani kdybys na pentagramu obětoval Babicu i Pohlreicha současně.

 92. Stran Argentiny,
  si dovolím souhlasit s Jirkou – šéf tam byl pracovně, a domů přijel s nábožným výrazem ve tváři a ještě stále drobet slintal, když líčil steakové hody…. a po Argentině lodě s hovězím neplují 🙂

 93. Matzurko, tak to nechají vyvěsit v chladírně. Ale ani argentinského bejka nemůžeš porazit a rovnou ho opékat na grilu.

 94. Pavle, já mám pánvičku takovou tlustou, litinovou, ani nebyla drahá, ale na plynu se rozpálí třeba do červena. 😀

 95. Rputi,
  jasně že ne, ale kdyby v té lodi vezli (nebo chladírně chladili) nějakou flaksu, tak z ní mana nebeská nebude. Takže věřím tomu, že argentinské pastviny a volný výběh jsou pro kvalitu masa lepší než cokoliv jiného.

 96. Nlo jo, Šumaváku, mělo, mělo, ale jak dlouho opravdu někde viselo, to je ta otázka.

  nebo naopak jetsli náhodu neviselo příliš dlouho nebo v nevhodných podmínkách.

 97. Šumaváku – no, pokud je stará a poctivě udělaná, tak litina taky funguje. Sice má z ní maso maličko šmak, ale pořád o pět tříd lepší než teflonová pánev Tescoma za 999 Kč.

  Jenže já už poctivou litinovou pánev neviděl prodávat dlóóóóóuho.

 98. Matzurko, to nepochybně. Na plemenu a podmínkách chovu záleží hodně. A když se spojí plemeno, podmínky a zrání – tak nemůže být nic lepšího!

 99. Mimochodem, jak jsem psal o shánění žabince v únoru.

  Pokud si budete chtít objednat v e-shopu http://www.vodnisvet.net takhle v zimě nějaké rostliny, tak to nedělejte. Nejen, že nedodali zboží, ale po několika urgencích mi dneska napsal majitel či provozovatel toho e-shopu docela nonšalantní mail v tom smyslu, že prodávat začnou až na jaře, až jim rozmrznou rybníčky. Fakt na zabití… 🙁

  Nicméně žabinec jsem nakonec sehnal v botanické zahradě. Babička tam byla vyslána coby emisar a nedala se odbýt, dokud vrátný nepovolal nějakou doktorku či docentku, která když se dozvěděla, že jde o úlohu do biologické olympiády, ráda pozvala babičku se sklenicí do skleníku a žabinec věnovala a dokonce nabídla možnost konsultací k tomu experimentu. Ale to už si tam bude muset mladá zajet sama.

  Takže z mého pohledu pochvala, tato část státního sektoru celkem funguje 🙂

 100. (90) To neříkám, jen že já to neumím připravit narychlo. Požívám, rád a s chutí, ale napomalo. „Narychlo“ jsem různé kusy býka jedl připravené v Ambiente Brasiliero, ale oni to asi nekupují u smíchovských ani košířských řezníků.

 101. K článku- mám dotaz na Kocoura.
  „Dlužno podotknout, že Občanské fórum se od Havla v tomto distancovalo a že samu myšlenku mu měl údajně vnuknout Karel Schwarzenberg.“

  Jaký je zdroj toho „údajně vnuknout Karel Schwarzenberg“?

 102. (97) Šumaváku, to mramorování je spolehlivé, ale dobrý roastbeef je takřka se zárukou z tmavého, žlutě mramorovaného roštěnce se žlutým lojem na oné šlaše kolem. V nejhorším bíle mramorované s bílým lojem.
  Ze světlého roštěnce při veškerém kouzlení s časem i teplotou byla vždy „hužva“.

 103. (102) Jo, to Ti docela věřím, že takhle ano.
  Akorát se na to nikdy u mne nesešly všechny ingredience a náčiní najednou. Ale jednu věc mám, když jsem pořizoval domu sporák, základní podmínka byla, aby měl onen velký hořák, který hoří dovnitř mezikruží i ven.
  Bez toho je půlka kouzlení s masem (nejen hovězím) takřka nemožná. Jednoduché kolečko je prostě moc malé a nevýhřevné. Ledaže by nádoba měla obrovskou setrvačnost, ale to má zase jiné nevýhody.

 104. K tématu článku – schválně hádejte, kdo napsal tohle:

  „Pro válečné veterány a lidické děti mám celoživotní hlubokou úctu. Snažím se chápat jejich důvody pro jejich dnešní ne příliš informovaný, nedemokratický a ne příliš lidský přístup. „

  Ne, nebyl to nějaký sudetoněmecký ksindl ani vypatlaný holohlavý nácek s vytetovaným číslem 88 na prdeli, ale jeden český blbec, co se jmenuje Urban a považuje se za intelektuála.

  Viz: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=19280

  Proč je z vlastně z velezrady obviňován Klaus a nikoli tento pán ? Jsou věci, kterým úplně nerozumím. Běžný neonaci co má pupek, nalévá se pivem a poslouchá Orlík by za takový výrok dostal tak šest nebo pět let nepodmíněně. Jeho manželka tak dva až tři roky podmíněně.

 105. No, normálně nepřeju nikomu nic tak zlého, ale tady bych udělal výjimku: bylo by zajímavé sledovat, jak Xindlovi Urbanů vyvražděj rodinu a jeho následný demokratický a lidský přístup …
  Pochopitelně s celoživotní hlubokou úctou.

 106. Za obviněním VK z velezrady je asi také podlá a zlomyslná snaha připravit Klause o prezidentskou penzi.Vyvolávání politických procesů je velice nebezpečná hra, která se v posledku může stát – a už několikrát stala – osudnou pro její strůjce.

 107. Klaus má IMHO peněz dost. Ta snaha bude spíš v tom, zamezit tomu, aby se vrátil v nějaké formě do politiky.
  Někteří zřejmě štípají prdelí pětku drát…

 108. Tučňáku – ad 118 – no já jsem skromnější. Já bych si přál, aby takové hovado jako je to „Urban“ drželo prostě hubu. Fakt nechápu motivaci takových hajzlů. Ale je pravda, že nemusím rozumět všemu. A snad ani nechci, raději…

 109. No já myslím, že pokud o tom váhal, tak teď váhat přestal a do politiky bude mluvit velice.

 110. Šumaváku – o tom to je. Pokud by ÚS uznal, že se provinil velezradou, tak už doživotně nemůže. To je IMHO to, co ti senátoři a další zkouší prosadit.

 111. Nemůže být znova presidentem. Ale rejt do politiky z institutu v USA v pohodě.A byl by lepší než Robejšek, o Švejnarovi ani nemluvě. 😉

 112. Baubo,
  mluvíte mi z duše – upřímně řečeno mi taky přijde, že ti hajzlíci snad ani jiný rozměr nedohlédnou.
  BTW, podepsaná Eva Syková mi způsobila mdlo.

 113. Ano, Matzurko, to jméno mě taky velmi nepříjemně překvapilo. A kupodivu mě překvapilo, že podepsal Škromach, to jsem nečekala …. ale v důsledku je to jedno ….. ať se všichni smaží v pekle ….

 114. Ten ac24.cz – to je dílo. Ten konkértní článek, pod kterým je hrdě podepsán překladatel, já to přelouskal celé, abych se poučil na moderní překladatelské češtině. Už první věta mě nastartovala. Google Translate je ještě horší, ale ten se nepodepisuje pod svá zvěrstva.

  K náplni práce paní profesorky snad ani nic nemám. Nějak je to ve mně vzpříčené.

 115. Všechny tituly, funkce bla bla bla jsou jen škrabošky a ty spadly, kecy jsou zbytečný, ukázaná platí. Je to patra slabochů a zamindrákovaných závistivců s přebujelým egem. Vede je mimořádně odporný jedinec Dintsbier, kterému zdatně sekunduje špatně maskovaná domovnice Wagnerová… je to na zbl.tí.

 116. Ale tak zase ono není moc lidí, co by psychopatické weby typu ac24 brali moc vážně.

  I když musím uznat, že formulace

  „Profesorka Kari Norgaard, která se zrovna objevuje na londýnské konferenci ‚Planeta pod tlakem‘, prezentovala článek, v němž argumentuje, že „kulturní rezistence“ vůči přijetí premisy o lidské odpovědnosti za klimatickou změnu „se musí diagnostikovat a léčit“ jako sociologicky deviantní chování.“

  je roztomilá, leč nikoli původní. To zkoušeli v 50. letech i později soudruzi v CCCP pod heslem „kdo nevěří ve správnost učení V.I.Lenina a v komunistickou revoluci, musí být duševně nemocný a je nutno ho léčit…“

  O axiomu zkurvenosti komunikačních kanálů jsem psal o hospodu níž a zrovna tohle je klasický příklad. Stačí mrknout na titulní stranu toho plátku a pročíst si pár jiných článků…

 117. Kdysi, když jsem byl malý, bylo mi líto,že Praha už není dvoujazyčná, Později jsem zjistil, že stejně (cize) mluvící lidé ndechali tyto (cize) mluvící lid zabít. Takže už se nedivím, že k těmto jinak mluvícím nadlidem máme jisté averse.
  To co řeklpremiár lze považovat za nejlepší projevy některých protektorátních politiků (myslím protekotát BundM, nikoliv současný).

 118. Dekuji kocourovi za sepsani a sumavakovi za otisteni.
  Text si nekam dobre ulozim, aby jednou prezil i domovni prohlidku revolucnich eurogardistu, rekrutujicich se ze dvouprocentnich eurosvazaku.
  Neustale mne prekvapuje, jaky byl ten E.A.Blair vizionar. . .

 119. Šimone K,
  dvouprocentních ? Ale jinak dobrý nápad 🙂

  A dobré ráno všem.

 120. Dobré ránko!

  Tak koukám, že TOPka se zřejmě rozhodla vybudovat protiváhu proti Klausově Institutu. Knížecí maskot co Pýthie bude mumlat a Kalous co velekněz pak zamumlané vhodně interpretuje.
  Pod „kultivací politiky“ si vskutku lze představit ledacos.

  …Karel Schwarzenberg se rozhodl, že založí obecně prospěšnou společnost, jejímž úkolem nemá být nic menšího než kultivace politické scény…
  http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/knizeci-vnady_262476.html

 121. Matzurko – no přece těch zbývajících 98% bude nutno vést, poučovat, krmit a hlavně navigovat…sakra vy si nic z přednášek zdejších lektorů EuroVUMLu nezapisuje te ??? !!!!!

 122. Šimone, ježiš,
  nezapisuju, ale už budu, už budu, už budu 🙂 !!!
  Nojo, když já pořád uvažuji asi moc biologicky, takže ta procenta se mi pořád promítají do frekvencí výskytu různých postižení v rámci populací….. tak jsem se lekla, že mi něco uniklo, 4% je známý kód, ale ta 2% jsem holt nedokázala zařadit 🙂

 123. Aha! Tak o čem ten Rychetský vlastně jednal, když nejednal. Na to nejednání toho ve Vatikánu vymetl docela dost … 🙂

  …Pavel Rychetský ParlamentnímListům.cz potvrdil, že ve dnech 29. – 30. ledna přijal pozvání Svatého stolce. „Tuto návštěvu jsem absolvoval po mnohaměsíčním naléhání našeho velvyslance u Svatého stolce a byla připravovaná nejen dlouho před tím, než byl zákon napaden, ale ještě vůbec před tím, než byl zákon přijat,“ říká předseda ÚS. „Jako gnostik, což je o mně jistě známo i u Svatého stolce, jsem pojal tuto záležitost jako čistě zdvořilostní návštěvu,“ dodává Rychetský. Byť se, podle jeho slov, stala nakonec i částečně pracovní, protože absolvoval celou řadu jednání. „Je přirozené, že se tento zákon nemohl stát a také se nestal předmětem našich rozhovorů,“ říká Rychetský.
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Sef-Ustavniho-soudu-Rychetsky-nam-otevrene-sdelil-co-delal-ve-Vatikanu-264316

 124. NoName 138 – už to vidím, jak se holky poženou na ouřad a ještě k tomu budou věřit, že je stát ochrání před pasákem – zlatý voči!

  Myslím, že nejlepší řešení (už si nepamatuju, snad v Brémách nebo kde)jsou ty „parkovací“ automaty. Holka přijde, zaplatí obolus a vypadne jí lísteček, na který může jet celou noc. Ale běda, když ji chytí bez lístečku!

 125. Stran hovězího připomínám onu věčnou krávu ze Švejka. Veverka není moderní terminologický vynález, stačí se podívat do nějaké lepší prvorepublikové kuchařky. (Pochopitelně to není maso totožné s tím, co se vyskytovalo u Kudrnů – či jak se jmenovali – v díle Boženy Němcové.)
  A k obsahu článku i diskuze bych jen dodal, že v mládí mne neustále zajímalo, kde se na sklonku podzimu 1938 začali vynořovat ti pozitivně smýšlející soukmenovci, kteří pak za BundM smýšleli stále pozitivněji. Nějak jsem se utěšoval, že snad vznikají ex nihilio nebo nějakou blíže nespecifikovatelnou genezí (třebas pornogeneze jako analogie parthenogeneze), ale pak jsem si uvědomil, že takoví lidé prostě jsou, jsou mezi námi. Jsou i dnes.

 126. Dobrý den. Kocourovi díky za článek. Komentáře dočtu později 🙂
  K otázce národní identity, vztahů Rakouska a Německa je dobré mít načtené vzpomínky Misese z http://www.mises.cz .
  Který malíř se nacionalistou stal až v Mnichově? Aleš nebo Švabinský?

 127. Dobré ráno,

  tak mně napadá, že středověká společnost zacházela s malomocnými možná lépe, než dnešní politicky korektní společnost s těmi, kdo si dovolí smýšlet jinak.

  No, já bych nesázela na to, že nejde v tej velezradě o Klausovu penzi. Prostý lid a hlavně media chtějí exemplární a srozumitelný trest. Zavřít ho nemůžou, že nesmí kandidovat na prezidenta je směšný, když končí po dvou obdobích a podle ústavy už stejně kandidovat nemůže, to se lid akorát nasejří, že to je stejně šaškárna a politici si z něj dělají prdel. Že se nebude motat do politiky, to m u těžko zapovědět, zvlášť když i kdyby se odebral na chalupu užívat penze, tak stačí, aby pozdravil v hospodě, když půjde na jedno a media to budou rozebírat ze všech a zejména z politických hledisek.

  Ale když nedostane prezidentskou penzi, tak to si i ten tonda, co v hospodě prochlastává sociální dávky u pátýho piva a třetího rumu nebo Máňa u Ordinace v růžové zahradě zamnou tlapky s hlubokým uspokojením, že když už toho zloděje, gaunera, tuneláře nezavřou až zčerná, apoň tu penzi mít nebude.

  A to se počítá u volební urny. Navíc může uniknout, že v povyku kolem velezrady se třeba nenápadně zařídí něco, co tondu s máńou bude v konečném efektu stát víc , než celá Klausova penze.

 128. (125) Ad Syková (a jí podobní či podobné), kdo z akademických kruhů a „osobností“ vůbec už u nás projevil nějakou orientaci v politice?
  Možná jsem sklerotik, ale …..

 129. Mám dotaz…nebyl třeba vyšetřovanej Clinton, za to, že lhal? Na žalobě nevidím vůbec nic špatného, nebo skvělého, protože prezident je „jen“ občan, jako každý jiný. Samozřejmě jde o politické motivy a hnusárny, ale počkejte, až tam bude někdo, pro vás, neoblíbený a bude dělat něco co se Vám libit vůbec nebude. Budete pak schvalovat nějakou žalobu a nebo bude trpně čekat konce mandátu? Jsem přesvědčen, že budete první, kdo bude křičet ať odstoupí a že je to vlastizrádce. Stejně jsou na tom Ti, co teď křičí na pana prezidenta.
  Není přeci monarchie a taky není prezident papežem. Je to občan s veškerejma důsledkama, jen s jiným bydlištěm.
  Ale nevnucuju tento pohled na celou tu pitomost, jen si myslím, že i tento úhel pohledu by měl zaznít.

 130. Jo, Jirko, na žalobě není nic špatného, i když jde o politické motivy a hnusárny.

  Došlo ti, že tím sděluješ, že politické procesy jsou OK ?

 131. Jirko,
  Clintona soudili za lhaní, protože lhal. Nějak mi uniká, čím Klaus velezradil. Kecy typu „ale za nic jiného ho soudit nemůžeme“ neberu.

 132. matzurko – mohu se zeptat , cim konkretne se necas provinil v tom bavorskem projevu?
  a koukejme se jaka je to smrst.
  jsou to hovada ze – ale jak tak koukam na vice brezich.

 133. PAsáčku, Nečase snad senát taky žaluje pro velezradu?

  Nějak mi to uniklo.

 134. Pepo,
  proč provinil ? Ráno u snídaně jsem si přečetla i diskuzi na blogu u kocoura, a kromě obvyklého poštěkávání je tam i dost faktických odkazů na historické souvislosti. Dost poučené čtení.
  IMHO se Nečas (i jiní naši čelní představitelé) nemá co omlouvat pořád dokola a dokola, zejména, není-li to reciproční – kruci, my tu válku fakt nezačali. Omlouval se i za mne – ale já jsem nikomu neublížila, naopak za mé mrtvé předky se mi neomluvil nikdo (ani jejich současníkům, kteří však rovněž na odsunu Sudeťáků neměli nejmenší podíl ani z něho prospěch). Fakt mi to přijde, že se nakonec budu omlouvat člověku, který mne přišel vraždit, ale já mu v sebeobraně zlomila ruku.

 135. Matzurko, taky netusim cim se provinil.

 136. Matzurko, ta zlomena ruka… To je presne ono. To by si sla do vezeni, omluva by to nespravila

 137. Deklarace měla udělat tlustou čáru za minulostí. Proč se tedy Nečas opět omluvil, pepo ?
  Jenom otevírá další kolo zbytečných diskusí, trumfování se, kdo co a víc.
  Většina dnes žijících Němců a Čechů se nijak neprovinila, nic si vzájemně neudělala, není důvod znovu a znovu to rozebírat.
  Nechme minulost historikům, politici ať řeší současnost a budocnost.

 138. Obvykle to nedělám,
  ale ze zmiňované diskuze:
  „Jihočech napsal(a):
  Dobrý den.Pro posouzení vlivu německé menšiny v ČR a v Sudetech na Mnichovské dohodě a jejích následcích je dobré si zjistit,jak tito hlasovali v posledních demokratických volbách v ČSR.Zisk Henleinovy strany z těchto voleb a následné chování českých Němců svědčí takřka o 100% podpoře hitlerovského Německa. Tak si loajalitu občanů ke svému domovskému státu lze těžko představit. Například obrovský nápis v Č.Krumlově „Wir danken unseren Fuhrer“, ulice plné květů, obrovské shromáždění lidu na náměstí a v ulicích se zdviženými pravicemi, včetně žen a dětí, je jen dokladem o skutečném smýšlení této menšiny. Mluvím o tom samém Krumlově, přes který se vojáci čs. armády museli při mobilizaci v r. 1938 prakticky přes zátarasy obsazené členy Freikorpsu prostřílet. Nerad bych, aby se podíl českých Němců na zahájení nejhorší války v dějinách lidstva zapomělo a byli líčeni jako spolek pomýlených demokratů. To si rozhodně 360000 mrtvých československých občanů nezaslouží!“

 139. To jsou naprd analogie, doktore.
  Němci vraždili své sousedy i nesousedy průmyslovým způsobem, neexistuje nic ekvivalentního ani porovnatelného. Všechny „excesy“ (nebo to nazvěte, jak chcete) po válce, dokonce i ty z ruské strany jsou nesouměřitelné. Vítězové byli neskutečně velkorysí a Němci by za to měli děkovat bohu každý den. Ne čekat omluvy.

 140. (146) tedy nevím, jestli Karla I. odsoudili jako „občana“ nebo „feudalistu“ -nějak jsem ten proces nesledovala 🙂

 141. Vzhledem k tomu, že Nečasovo provinění dost podrobně, bod po bodu, rozebírá Pavel Hasenkopf v úvodním článku, tak vůbec nechápu, na co se pepa s Jirkou vlastně ptají?

  Zdá se, že nečetli a jen si, jako vždy, melou dokolečka svoje. 🙁

 142. Noname, rikal jsem to uz na zacatku. Zadne omluvy, zadne vyrovnani, zadne…. Nic. Vse je vyreseno, podepsano a nerachejme se v tom. Vse ostatni je zbytecne.

 143. 162-pepo, doktor to napsal ve 161. Téma bylo vyčerpané a uzavřené.
  Nečas ho opět naprosto zbytečně otevřel.
  Není důvod.

 144. Matzurko a noname – mluvil i za vas . Mohu rici ze ruzni politici mluvi i za mne aniz bych jim k tomu dal souhlas. Ale to je prece ta demokracie nebo ne?
  reciprocni omluvy chcete rict ze se nemecko neomluvilo za hruzy druhe svetove valky ?

 145. pepo 162. To vám opravdu jenom připadá. Na Hasenkopfa nemáte.

 146. Demokracie je i to, že za ten projev půlka národa pošle premiéra hlasitě do prdele, pepo.
  A co se týče omluv, problém je, že se s dostupem času a snahami Německa může jevit, že problém hrůz války je problém symetrický. Že hrůzy generovali všichni účastníci války stejné.
  Ale ono to tak není.

 147. 165 rputi nejak tomu nerozumim ale je to asi nejakej vas styl uvazovani.
  nemam ani nechci mit na kocoura.
  nemam ani nechci mit na vas.
  ja jsem ja jsem celkem spokojenej a nepotrebuji mit na nikoho jineho.

 148. 167 ano to je demokracie – klidne ho muze i pulka obzalovat z vlastizrady.

  doprcic vy nevidite tu podobnost?

  jasne udelal neco co ja myslim ze neni ok – no a ? ma na to pravo? zakazuje mu to neco?
  poskodil tim nekoho? pokud ano tak hned zalobu – tedy ted jde ale o to zda to je zaloba v duchu nebo proti duchu ?

  za mne mohu zopakovat – ten projev se mi jevil jako vhodny projev slusne navstevy u slusnych hostitelu.

 149. 169 uz u volby prezidenta jsem to psal , muzu vam tu dat seznam vykriku co bylo napsano.
  no a nahore to mate v clanku take.

  ale kdyz se kouka ze to jedna strana vyvolava a ja jen uvadim na spravnou cestu tak to videt asi nebude 🙁

 150. Ale premiéra nikdo nežaluje, jenom hlasitě kritizuje. To je taky demokracie, pepo.
  Mne se ten projev jako vhodný nezdál, mne se zdál jako doprdelevlezkovský a zbytečný.

 151. (152) Obě strany se omlouvají, veřejnost na obou stranách (čest vyjímkám) má pevně zakořeněný názor, že se omlouvá jen ta jejich strana a že to má přestat. 😛

 152. (163)Téma bylo vyčerpané a uzavřené.
  Nečas ho opět naprosto zbytečně otevřel.“

  Vyčerpané a uzavřené je po právní stránce.
  Očekávat, že po stránce politické ho nikdo nezmíní (na obou stranách), je nejspíš marné.
  Vzrušení kolem toho slouží pouze profesionálním rozviřovačům, opět na obou stranách.

 153. Pepo, slušnost není neustálé omlouvání, okázalé sypábní popela na hlavu a otevírání konfliktů, které jsou uzavřené a navíc se jich nedopustili host a hostitel, ale jejich předci.

  Popravdě řečeno, nepřipadá mi to o nic slušnější než neustálé vzájemné vyčítání a asi bych jako hostitel ani z takové návštěvy neměla dobrý pocit.

 154. Ajrovko 173 – proto byla sepsána česko-německá deklarace – při jejím sepisování se argumentovalo právě tím, že se problémy musí vyřešit jednou pro vždy, abychom se k minulosti už nemuseli vracet. Vrací se Posselt, vrací se Schw., naposled se vrátil Nečas… naprosto zbytečně.
  A jak už napsal Šumavák, znamená to dalších 20 let dohadování místo toho, aby už tohle téma nikdo na světlo netahal.

 155. 95 jirko ppa etc….Chápu to zděšení „Já a komunistická morálka ? Nikdy!“
  Jenže má to logiku, když si to správně seřadíš v časové ose. Základem tzv. „socialistické morálky“ (případně s dodatkem „pracujícího člověka“) je předcházející všeobecně uznávaný soubor pravidel. Jen trochu upravený, protože buržoazní morálka je fuj a doplněný o příslušný ideologický balast. Základ zůstal. V devadesátých letech pod heslem „Vše je dovoleno co není zakázáno“ byl spláchnut společně s přidaným balastem. Protože komunistická morálka je fuj. Včetně pojetí „komunisti učili, že krást je špatný, to znamená, že krást je dobrý“. Teď je pracně nalézán stejně jako standardy společenského chování. Návrat potrvá dlouho, jsme přibližně v polovině generačního cyklu.

  Všeobecně díky za kulinářské připomínky, budu experimentovat. Problém je v tom, že doma mi nesnědí nic co není „well done“. Třebaže manželka s potěšením sní syrový tatarák. Nepřipomíná jí maso. Ale jak z flákoty teče krvavý sos, to ne. Je strašně náročné trefit se do těch několika vteřin kdy už je to propečené a ještě ne podrážka. Cena kvalitní pánvě se mi zdá přehnaná, pět tisíc za obyčejný kus litiny je moc. Kolik že z toho je podíl za značku? Že by se tak moc funkčně lišila struktura materiálu? Teflonovou pánev máme, vyhazovat nebudu, nechám na obyčejné věci a dojedu jí. Koupím obyčejnou litinovou nebo jinou se silným dnem.

 156. 177 Rputi, to je strašný a neustále opakovaný tragický omyl, že sepsáním a podepsáním nějakého lejstra se něco vyřeší jednou pro vždy.

 157. (175) A když „si sypou“ Němci, také to není slušné?
  Konflikt nikdo neotevřel. Konflikt lze uzavřít právně, což je a obě strany to uznávají (tedy ti, kteří mohou uznávat jaksi oficiálně, ne úplně každý Hans a Honza), uzavřít ho politicky lze, až se na něj prakticky zapomene. Do té doby se občas někdo zmíní (potom možná také, ale bude to jedno) aby vyhověl nějaké skupině nějakých voličů nebo svému přesvědčení.
  V tomhle s Pepou souhlasím. Návštěvy jsou vcelku prospěšné, bez řečnění se obvykle neobejdou (pokud ano, řeční se proč neřečnili) a řečníci se obvykle snaží projevit dobrou vůli.

 158. Dobrý den,

  u nás slunce, teplo, jaro. O třicet kilometrů dál – mlha, hnusně, pod nulou. Přitom pořád Valašsko. Tento blog – někde hnusně, někde jaro.

  Žaloba jako taková – už jsem to tady asi psal, ale nikdo na světě není chráněn proti tomu, aby si blbec usmyslel, že bude někoho jiného žalovat. Takže kdokoliv a kdykoliv může podat civilní žalobu nebo požadovat trestním oznámením, aby orgány státu žalovaly.
  V trochu jiné formální podobě to platí i pro senátory, protože, kupodivu, i senátor je člověk. Některým senátorům, i bývalým, se tímto omlouvám, protože v rámci názornosti jsem použil slovo „kupodivu“.

  Tolik k jirkovu vyjádření, že žaloba jako žaloba – má pravdu. Až sesedne z traktoru, tak mu doporučím nahlédnout na dějiny impeachmentu ve Spojených Státech. Jiná kultura, jiné činy, jiná společnost, jiná justice. Přesto má pravdu v tom, že žalovat prezidenta pro velezradu si může 27 senátorů klidně dovolit. Bez ohledu na to, že je to 27 blbců, kteří se chtějí zveřejnit. Jak psal Schumacher, je to velmi smutné u bývalého krajského státního zástupce Antla nebo bývalé předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu Wagnerové. I mezi soudci je stejné procento sviní a blbců jako v ostatní populaci.

  Jiná situace ovšem v české kotlině nastává, pokud se bavíme o dalším osudu té žaloby. Posuďte možnost, že by oněch 27 blbců vymyslelo a podalo stejný návrh před dvěma roky a tento návrh by získal většinu v Senátu a byl dokonce Ústavnímu soudu doručen. Ta stejná Wagnerová by jako tzv. nestranná a nezaujatá odbornice posuzovala v plénu Ústavního soudu žalobní petit a hlasovala. Jak asi?

  Tady jsem se zarazil – proč to vlastně píšu? Nastartovalo mě několik příspěvků za sebou? Je na konci nějaké poučení? Rada? Mám to odklepnout jen tak, bez závěru?

  Ano, mám. Odpovídáme za svoje konání nebo nekonání a proto je to tak, jak to je.

 159. 180-Vy od Němců čekáte pořád nějaké omluvy ? Já ne.
  Prostě je to za námi.

 160. (177) Rputi, „aby to nikdo na světlo netahal“ by musela totálně zmizet veškerá politika, spíše vnitrostátní než mezistátní.
  Třeba zmizí, až se všeho ujme Brusel a zjistí se najednou, že problémy jsou dnes už úplně jinde než v tomhle.

 161. 161 jirko ppa etc…když oni se v tom s potěšením hňahňají dokud nevymřou. Činí tak s pocitem, že „změní minulost“. Léčí si tím svá osobní traumata, v řešení toho nalézají uspokojení náhradou za frustraci, že nemají sílu řešit něco osobního. Je to pro ně únik od reality. Jejich život probíhá ve zpětných zrcátkách. Zjednodušeně, palčivá potřeba angažovat se v řešení „celospolečenských problémů“ a neustále zaujímat postoj k čemukoli co se jich bezprostředně netýká a zvlášť čím vzdálenějšímu tím lépe, je náhražkovou terapií.

 162. Že jde věc pojmout i jinak ukazují Poláci.
  Mají snad s Německem horší vztahy než ČR ?

 163. (178) Schumi, teflonka je dobrá na bramboráky, omelety, špekandeggs …..
  Na steaky je její výhoda nevýhodou, ta „připečenina“, která se na ní neudělá, „zoftu“ chybí.
  U té pánve za 5 000 mám velmi podobný dojem. Ta litina svou setrvačností zřejmě pomáhá eliminovat „ochlazení“ povrchu při položení masa na pánev, což by mohl eliminovat i ten dostatečně velký hořák.

 164. 185 No Name, nevím jak kdo, pokud jde o mně, nemám s Německem žádný vztah 🙂

 165. (182) Neočekávám.
  Nechává mne to klidného. I ze strany Němců, i ze strany naší.
  Považuji to za vyřešené jak jen je reálně možné a Nečas v Mnichově mne nesere.

 166. Pozoruhodná diskuse. Zdá se, že bez ohledu na použité argumenty se veřejné mínění na spolužití s Německem dělí na dva tábory. Jedněm by nevadilo,ba uvítali by to, kdyby se Česká republika rozdělila na několik euroregionů, přičemž dřívější tzv. Sudety by byly přiřazeny pod přímou správu spolkových zemí Bavorsko či Sasko, jižní část by mohla být spravována Rakouskem.Místní páteř by byla pod přísnou kontrolou spořádaných Němců, platily by mnohem inteligentnější zákony BRD atd. Zbytek by zůstal jakýmsi skanzenem etnického češství nebo moravanství a zarputilí česky mluvící jedinci by se mohli scházet na kafi u Borna nebo pořádat jízdy králů. Tato skupina má plné zastání v Bruselu, hlasatele v médiích a podporu moderních a pokrokových sil tábora míru a socialismu EU.
  Představitelům druhé skupiny by se takové uspořádání nelíbilo, sle nepochybuji, že díky usilovné práci masmedií a katolické zbohatnuvší cirkve se postupně podaří i takové kacíře napravit. Pamětníci vymřou a děti už budou vychovány v církevních školách k poslušnosti.
  Zdá se mi, že vystoupení Nečase v Mnichově, sepsané patrně v Černínském paláci, bylo takovým prvním krokem k uskutečnění uvedených plánů.

 167. (184) U politiků je to obvykle politický kalkul, kolik hlasů jim to přinese.

 168. (190) Tak to jsem někde mezi …. 😛
  Respektive, nemyslím si, že buď/nebo by bylo postaveno takhle.

 169. (192) to vypadá dobře. Z domova jsem na ocelové pánve zvyklý, ale ne tak tlusté.

 170. Optimismus je jen nedostatek informací.
  Tady máte ještě jeden projev
  http://www.ahasweb.cz/dokumenty/heydrichova_rec_02101941.htm ,
  vytiskněte si je oba, položte k sobě a srovnávejte.A přemýšlejte, proč mu Posselt nadšeně děkoval.

  Nepředpokládám, že by Nečas svůj projev psal v autě, cestou do Mnichova.Předpokládám, že ho spíše dostal připravený od KS, který se už viděl presidentem a jen ti „vesničtí burani“ mu to pokazili. Ty řeči o den Haagu možná plynuly nejen z hlubokého přesvědčení, že Češi jsou vším, i třicetiletou válkou, vinni, ale i z toho, aby následně mohl říkat: s tím jste si mě zvolili.
  A třeba dát Posseltovi vyznamenání za dlouhodobé rozvíjení přátelství a spolupráce Bavorska a ČR…

 171. >> AeroKarel
  Na české straně Šumavy vidím zaxe politiky, kteří nepočítají, kolik hlasů jim to odnese.

 172. (196) Jo, zdá se. Proto je mi to divný. Někdo má ve výpočtech chybu nebo je někde něco co nevidím a nezapočítám.

 173. 190 Dovoluji si upřesnit, že Praha byla vždy součástí německé říše. Proto není přípustné, aby se oddělila a působila jako cizorodý prvek v přirozeném německém prostoru – těle německého národa. Čechům bude přiznán zvláštní statut kulturního etnika, které pod vedením Němců tento prostor spoluutvářelo. Pro příklad se můžeme kouknout do Lužice, jak má správná menšinová politika vypadat. Zachová se vlčnovská jízda králů, postřekovský masopust a svatováclavská pouť. Ostatní akce budou povoleny po domluvě s místním guberniem.

 174. >> Baubo
  …mnohem inteligentnější zákony BRD…
  Tady bych připomněl (opakovaný) povzdech Foundryho, že ti, co tvrdí, že lepší zákony by znemožnily zvěrstva při privatizaci, nejspíše pravdu nemají. Pro takovou privatizaci v „nových spolkových zemích“, tj. ex-DDR, platily právě ty úžasné zákony, jejichž přijetí by nás uchránilo všeho zlého. Nicméně se v Němcích (Ost) nakonec kradlo tak, že by i několik Viktorů Kožených nestačilo závidět.

 175. No, mě se z těch euregionů nejvíc líbí ten z Waldviertlu k Budějcům, co ani sudety nebyly. Jmenuje se „Severní les“ což je opravdu výstižný název pro téměř nejjižnější část republiky… 🙂

 176. (192) Rputi, máš tu pánev? Zajímal by mne posudek uživatele.

 177. No jak bych to tak za sebe zhrnul…každý si může plkat co chce, i te němci, i češi, i kdokoliv. Důležitý je výsledek. Tedy jestli jsou ovčané v kotlině připosraní, omlouvám se za ten výraz, ale jiný si nedovedu teď vybavit, že si furt myslej, že se rozhoduje někde o nich, bez nich, tak prosím, ale u nás doma se němců nejen nebojíme, ale ani pídi půdi od nás neuviděj…stejně tak je to s omluvama, prostě já pán, ty pán. Jo něco jiného by bylo, kdyby jim ty básničky vynášeli, ….

  No a co se týká Nečase. Možná by stálo za to se podívat i na jiné projevy na tom sletu. Třeba to mělo nějakou návaznost, nebo příčinu. Já to hledat nechci, ale třeba by to mohlo být zajímavé. Je to prostě demokracie a ne svoboda, Ona ta svoboda jde ruku v ruce s odpovědností, to u demokracie není, už i vy musíte vidět ten rozdíl…

 178. Karle – 180 – Od matčiny známé, která je sudetská Němka a s jejéímiž kluky jsem si jako dítě hrála a dnes s nimi občas zajdu do hospody, bych asi přijala poměrně s rozpaky, kdyby si u kafíčka a buchty najednou začala sypat popel na hlavu ohledně Němců a řešit sudetoněmecké vztahy. Zrovna zak nevím, proč bych se najednou měla omlouvat za odsun.

  Jen jsem se vyjádřila k Pepovu názoru, že to byl projev slušného hosta u slušného hostitele. Patlání se ve starých křivdách a léčení frustrací na návštěvě nepovažuju za slušné, ať tak či onak.
  A dále že podání žaloby na Klause porovnává s reakcí na Nečasův projev.

  On je přece jen rozdíl, podat na hlavu státu žalobu pro velezradu a nadávat, že premier poškodil zájmy republiky po netu a v hospodách. Protože nic horšího se Nečasovi neděje.

 179. Jo, já se se sudeťáky taky vybavuji o Aerovkách a o chlastu a neomlouváme se.
  Nejsme ovšem politici a nejsme na státní návštěvě ……to je ten drobný rozdíl.

 180. No, já nevím, ale i politici, jde-li o PŘÁTELSKOU návštěvu, by mohli najít dostatek jiných témat….

  Ale Nečas si asi potřeboval šplhnout u knížete….

 181. Jo a ještě, Karle, jetsli šlo o státní návštěvu, je poněkud diskutábl, jak říkala moje babička. Ledaže by mi uniklo, že se BAvorská republika odtrhla od Německa a vytvořila samostatný státní útvar.

 182. Nickname
  ad 198, vy mne dnes budete mít na svědomí 🙂 !!!!

 183. Ajrovko, bohužoužel, pánev nemám. Jen jsem tak koukala, jestli je něco takového k mání za méně než těch 5000. Ale, jak tak na ně koukám, posloužit by mohly dobře – obzvláště ta kovaná.

 184. (211) Jo, taky na to tak koukám. Zvlášť když tu druhou adresu mám takřka „za prdelí“. Jenže tam nemají psáno, jak je ta pánev tlustá. Ty, které jsme měli doma, byly tenčí než 4 mm. Zvlášť oblíbená byla jedna se jménem „Trudi“, vylisovaným na rukojeti. Pak má mít člověk lhostejný vztah ke Germánům! 😛

 185. Matzurko ad 210 – přečtětě si ten odkaz v 195 a pochopíte o čem Nickname v té 198 píše. 😉

 186. no a jeste takovej primer uplne mimo tema.
  kdyz napriklad v hazene nekdo fauluje dostane dvouminutovej trest. pokud nekdo faul oplati dostane cervenou kartu.

 187. 186 Karle, rozumím. Nejde o rovnoměrné rozložení teploty dna, ale o tepelnou kapacitu. To je logické.

  203 jirko ppa…to se mi líbí.

 188. 2 Matzurka ad 125 – Co Tě překvapilo na tom, že to podepsala Syková? Tak zrovna tahle mě nepřekvapila vůbec…

 189. Rputi, že nemáte pánev? A na čom teda máte přidělaný nohy?

  Karle,-212- no, na pivo mezi nákupy si asi neskočili, ale státní návštěva by měla snad být ze státu do státu a na rovnocenné úrovni.
  tím nechci říct, že Nečas nemůže – i oficielně- jet navštívit Bavorsko, ale asi bych se to zdráhala nazvat „státní návštěvou“.

 190. 2 AeroKarel ad 144 – buď si jist, že zejména tahle kurva se v politice orientuje naprosto znamenitě – a vždy ve svůj prospěch.

 191. Pepo, nemluvíme o faulu, ale vyvražďování.
  Neporovnávejme neporovnatelné.

 192. Mimochodem, pepo, Vaše pojetí této věci mi tak trochu připomíná obviňování znásilněných, že si za to v podstatě tak trochu mohli, protože provokovali a byli vyzývavé, snaha najít pro útočníka nějaké polehčující okolnosti.

 193. pepova poznámka není tak úplně mimo téma – jsou situace (a nesrovnávám vyvražďování s ničím jiným), tedy jsou situace, kde se označí viník, ale oplácení se trestá daleko přísněji. Není to jen ve sportu – co jiného je české posuzování obrany při napadení. Když se někdo po tobě rozežene basebalovou pálkou, tak ho stát potrestá (měl by), když nastavíš ruku nebo jinou basebalovou pálku, tak je to přiměřená obrana. Když ho praštíš a zlomíš mu ruku, jsi potrestán hůř, protože on jen hrozil, ale ty jsi ublížil na zdraví.

  To jen tak na okraj, aby bylo jasno, kam až jsme dospěli od biblického oka a zubu.

 194. tedy, myslím, že ta paralela je v tom, že pokud někoho utluču lopatou na louce, jsem stejný vrah, jako ten utlučený. pokud samozřejmě nejsem příbuzný oběti, to by pak bylo něco jiného a to bych naprosto chápal. Jde ale o to, že většinou se chovali jako největší mstitelé, to jsou ti co měli lopaty a utloukali, ti, co neměli v podstatě za války žádný problém a průsery s okupační správou a to prostě není správné, bez ohledu na to co tomu předcházelo…snad to bude pochopitelnější. Vždycky jsem chápal to že se omlouvají, právě za tohleto a ne za ten odsun, který je pro mne zcela recipročně správný.
  Samozřejmě že si každý bere z té omluvy, co se mu hodí. To je jasné.

 195. Martine, přesně tak….o tom jsem psal už Matzurce, že by měla problém, kdyby mu zlomila ruku…jen doplním, že by bylo lepší, kdyby ho utloukla a pak mu dala do ruky nůž a do kapsy dva další. To by pak svědek nemluvil a ona slaba žena by se jen „ubránila“

 196. NoName, tu poznámku o znásilněných jsem raději přeskočil. Vzpomenu si na tu americkou vojandu, co ohlásila znásilnění, protože ji uložili do stanu k českým vojákům v Kosovu a ona jim tam chodila nahatá.

 197. jirko – samozřejmě, že tvoje řešení je nejlepší. I když by to asi taky u nás neprošlo bez trestu, tak by si další zájemci dali pozor.

 198. Šumaváku,
  přečtu.

  PeSi,
  osobně tu paní neznám, ani její vědeckou práci (tedy detaily, v hrubých obrysech jo). Každopádně jsem ráda, že předsednictví Akademie nezískala.

 199. Martine ano, je to škoda, že by to neprošlo. Ono v podstatě se už ubránit nedá, bez toho, aby nebyl člověk jednou, nebo možná oběma nohama v kriminále, stejně jako ten útočník.. Možná ta oběť je na tom hůře, protože si jen útočník vybírá, čas, místo, prostředky…. apropooo, nechal jsem Ti něco na skypu, …tedy další 🙂

 200. Jirko,
  mluvila jsem o někom, u něhož by o vražedných úmyslech nebylo pochyb – to znamená, že přinejmenším ten nůž by v ruce držel a přinesl si ho sám.
  A nechám toho, ta srovnávání opravdu kulhají. Ty euroregiony jsou zajímavější…

 201. K pánvím. V roce 1957 jsem zakoupila v Kovomatu litinovou pánev bez smaltu. Užívám ji s úspěchem dosud a to i na indukčním vařiči. Stála tehdy 30 Kčs. Ve stejné prodejně jsem koupila i litinový kastrol, který jediný se výtečně hodí ke škvaření syrového sádla. Ten stál 18 Kčs.
  Němců se nebojím, ve svém věku už se nebojím ničeho, jen pozoruji společenský pohyb. A vím, že nikoli náhodou je pýcha jedním ze smrtelných hříchů.

 202. Ne každá znásilněná je americká vojanda, Martine.

 203. Jirko, kde v tomhle : Místo abychom řádně soudili všechny, kdo zradili svůj stát, vyhnali jsme je ze země a potrestali tak trestem, který náš právní řád neznal. Nebyl to trest, ale pomsta. Navíc jsme je nevyhnali na základě prokázané individuální viny, ale prostě jako příslušníky určitého národa. A tak v domnění, že dáváme průchod historické spravedlnosti, jsme ublížili mnoha nevinným lidem, hlavně ženám a dětem.
  čteš něco o utlokání lopatou na louce?

  I Havel se omlouval za odsun celkově a ne za individuální excesy při divokém odsunu.U těch není o čem diskutovat.
  Ale o tom Nečas nemluvil. Nečas mluvil o tom, že kdyby to Češi „v tomto prostoru“ Němcům vytrvale nekazili, tak už jsme dávno nemuseli být „izolovaní“ a všichni mohli mluvit německy.

  Že bys nechápal psaný text?

 204. A jak by poválečný soud řádně ocenil vlastizradu se ani neodvažuji domýšlet.

 205. Šumaváku, já to tam samozřejmě nečtu, což je , pro mne, chyba, protože za to bych předpokládal, že se nejen omluví, ale pokud by byli na živu, tak by je měli poslat před soud.
  Stejně si myslím, že celé tohlencto, je předhozená vějička a oni můžou v klidu „pracovat“ a my se tady budeme hádat, kdo je větší hajzl a proč to řekl, či udělal…. Čím dál tím více jsem přesvědčen, že se jedná o předem připravenou akci, aby pak mohl někdo vystoupit na barikádu a do půl těla mávat vlajkou….

 206. 228 neblaznete fakt si prectete martina a jirku pod vama .

  proste za vrazdu a bezpravi se slusny clovek omluvi a nerika ze ale oni vrazdili taky.

 207. proste za vrazdu a bezpravi se slusny clovek omluvi a nerika ze ale oni vrazdili taky.

  Mluvíme o totálně vyšinuté době, kdy jeden národ vyvražďoval jiné evropské národy v řádech milionů, pepo. Porovnáváte neporovnatelné. Němci potřebují tuhle Vaši větu, aby se cítili lépe, oběti jejich pojetí světa v té době ne.
  Znovu opakuju, oběti Němců se na konci války a těsně po ní drželi zpátky způsobem, před kterým je potřeba smeknout. Protože být jenom z desetiny v takové mentální kondici jako Němci, neměl by SL kdo zakládat.

 208. Ad Nečasův projev v Bavorsku: v podstatě urovnal botu, kterou udělala s tímto tématem TOP09.
  Hrdě a statečně přečetl projev napsaný někým jiným, bez porozumění psanému textu.
  Dle mého názoru i toto vysvětlení je možné. Pan Nečas kope základy budoucí ODS, snaží se, aby se odrazila od úplného dna. Pan Kalousek mu v tom pomáhá a jen on ví, že to nejsou základy, ale hrob.

 209. Dobré poledne…

  slušný člověk se za vraždu a bezpráví omluví?

  Mám za to, že slušný člověk nevraždí a nedopouští se bezpráví.

  Pokud ano, není slušným člověkem a omluva to nespraví.

 210. 220 jirko ppa etc….vyzkoušel a abych už balil do Somálska 🙂

 211. 243 ano mate pravdu mluvim o tom a nerozumi tomu . proste se omlouva kdokoliv SS a NSDAP a ne temto 🙁

  Nastávající dny panoval poválečný chaos. Jiří Ješ uvádí: „Byli zde Rusové, dnes víme, i se svým NKVD, které okamžitě začalo sbírat někdejší ruské a ukrajinské porevoluční uprchlíky… Ještě horší věci se děly na ulicích přímo uprostřed města. Na kandelábrech byli upalováni gestapáci, a i když jsem od takových shluků utíkal, abych to neviděl, pamatuji velmi dobře, že ještě v předvečer příjezdu prezidenta Beneše 15. května jakási četa se žebříkem sundávala na Václavském náměstí z luceren drobné zbytky po těchto exekucích.“ [13] Desátého května se šel projít osvobozenou Prahou, tramvaje nejezdily. „Celkem bez problémů jsem došel na Újezd. Tam na křižovatce ležel mrtvý esesák. Šel jsem dál Karmelitskou směrem k Malostranskému náměstí, a když jsem se blížil k budově ministerstva školství, viděl jsem, jak revoluční gardisti vedou v protisměru zástup asi padesáti německých zajatců, snad těch vůbec nejmladších kluků, které na poslední chvíli poslal Hitler do války. Když byli ode mne asi deset metrů, ozvala se pravděpodobně z oken domu nad podloubím střelba. Čeští hlídači zareagovali okamžitě. Začali pálit do těch německých kluků, které vedli, a ti padali v loužích krve těsně přede mnou. Střelba ustala a čeští chladnokrevní zabijáci jakoby nic vedli zbytek toho svého chmurného průvodu dál k Újezdu. Viděl jsem těsně před sebou vyhasínající polodětské tváře v kontrastu k těm zpupným klukům revolučních gard, musel jsem obdivovat nápomocnou pohotovost několika starších žen, které kde se vzaly, tu se vzaly, začaly ty nebožáky odtahovat do průjezdů.“

  http://www.pametnaroda.cz/data/witness/631/recording/761-transcript.htm

  autora jsem nezkoumal web neznam .

  rikejte si co chcete, doba nedoba , to je vrazda

 212. 245 maYdo, ono je to myšleno tak, že slušný člověk se omluví za vraždu a bezpráví spáchané jiným člověkem. Mě z toho vychází, že v tom případě je to blbý člověk.

 213. Pepo, naposledy-to Němci svým jednáním, které nemá obdoby, které je nezařaditelné, nepochopitelné rozpoutali vše, co následovalo. Čekat po jejich řádění od obětí chování skautů je prostě mimo mísu.
  A nezlobte se, ale třeba věta „Střelba ustala a čeští chladnokrevní zabijáci jakoby nic vedli zbytek toho svého chmurného průvodu dál k Újezdu. Viděl jsem těsně před sebou vyhasínající polodětské tváře v kontrastu k těm zpupným klukům revolučních gard“ je směšná.
  Ti „mladí Němci“ (kteří pár dní předtím třeba ještě stříleli do českých civilistů) jsou v kontextu tak nějak omlouváni svým mládím, zato „zpupní čeští kluci“ jsou „čeští chladnokrevní zabijáci“. Ty zřejmě neomlová nic, jejich mládí, jejich zážitky za posledních šest let, nic nic nic nic. Prostě vrazi.

 214. noname protoze vas mam rad tak jo .
  Ja se zeptam jinak – proc vam vadi nemci? proc vam nevadi nacisti a komunisti?

  a protoze vas mam rad a jste od buchlova tak se vas jeste zeptam – i kdyby ti nemecti kluci sedeli tak by urcite nepustili ze 🙁

 215. Schumachere,

  já vím, jak to bylo myšleno. Ale to není omluva, jen blbý gesto, kterým si asi dotyčný „slzušný člověk chce vylepošit svůj vlastní obraz ve svých vlastních očích.

  Nemohu přece nést odpovědnost za činy jiných, jen za svoje vlastní.
  A za něco, co jsem neudělala nemohu nést odpovědnost, proto se nemohu ani za to omluvit. To je na tom, kdo to udělal.
  Ne nechci – nemohu.

  Protože omluvit se za nějaké bezpráví může jen ten, kdo se ho dopustil. Zrovna tak jako zavřít za krádež můžete jen zloděje a ne někoho jinýho.

 216. Historie je složitá věc. Zdejšímu osazenstvu dlužím vysvětlení spojení prasečák – kejda – rybník, možná budu muset napsat něco i minulých válkách. Jděte na pivo a vysvětlete si to.
  Dnes jsem rád, že zácpa pominula a prdíky už zase fungují normálně.

 217. TAk teda nevím, nickname, jetsli tou poslední větou komentujete dění na blogu nebo stav Vaší maličké 🙂

 218. Pepo, na tom svědectví mi prostě vadí ta podprahovost sdělení-dezorientované „německé kluky“ prostě postříleli „čeští zabijáci“.
  Znáte ten snímek, kdy jihovietnamský generál střílí do hlavy „civilistu“ ? Záběr obletěl svět, a pomohl pokrokové veřejnosti v boji proti imperialismu. Se znalostí kontextu se pravda věc už tak jednoznačná nejeví. A přesně ten kontext chybí i u „vraždění českých zabijáků“.

 219. noname tady to mozna mate hrebicek na hlavicku – takove to podprahove posunuti kam chci.
  tak mi pripada i clanek nahore.
  jinak ciste technicky tak bezbrani nemci byli postrileni ceskou gardou. 😮

 220. „…autora jsem nezkoumal web neznam …. no, nečet jsem to …. nebudu to teď hledat .. “

  Nicméně tím, co neznáte, nečetli jste, jste líní hledat …. vesele argumentujete. Já dosud předpokládala, že sem chodí dospělí, svéprávní lidé … 🙁

 221. 255 Přesně takové mašiny u nás stavíme. Tedy … já jen počítám sušenky 🙂

 222. 257 rputi vy byste u fasitu a komunistu byla uspesna.

  jenom takove mensi pozmeneni aby to vyslo jak potrebuji a flus.

  tleskam agitce

 223. Jeden OT dotaz…. Netusite kde bych mohl zjistit kdo se stara o bezlepkove provozy? Ci vlastne kdo je kontroluje, abych mohl ziskat informace co potrebuji? Uz mne poprehazovali buhvi kde a ja uz nemam silu se s nima dohadovat. Potreboval bych nejaky uceleny informaci material pro potravinarske provozy….. Nevite o necem?

 224. „zajatci, na poslední chvíli poslaní Hitlerem…“
  Takže před zajetím skutečně pálili do českých i jiných lidí, vojáků i civilistů, i bezbranných dětí….. to holt zabijáci nebyli, to byli vojáci. Aha. Chudáčci bezbranní, povraždění.
  NoName, s tím „podprahovým“ jste to IMHO vystihnul přesně.

 225. Nickname,
  ad prdíky – masírování bříška ve směru hodinových ručiček, v lékárně je na to i krém „Pupík“, doktorka nám (tedy dceři) předepsala kapky Sab Simplex, dělaly zázraky.

 226. 262 Mě dcerka poslouchá, přes noc je hodná, skoro nebrečí, jen když volá ostravu. Přes den, když nejsem doma, si vymýšlí 😉

 227. (221) Soukromě na nákupy tam nebyl, byl tam jménem ČR, řečnil v instituci svobodného státu bavorského, mně to jako státní návštěva stačí. I kdybych se zdráhal. 😛

 228. pepo 259 – koukám, že jste se dostal dost daleko. To, co jste napsal skutečně není argument.

 229. 265 velice padny na vase argumenty v 257.
  ale co my nedospeli, nesvepravni mimoni vime o hloubce argumentu.

  PS dost casto si clanek prectu , souhlasim/nesouhlasim a autora dale nezkoumam ani web na kterym jsem na clanek narazil.
  nekdy ano to kdyz mam pochybnosti.

 230. (243)„Mluvíme o totálně vyšinuté době, kdy jeden národ vyvražďoval jiné evropské národy v řádech milionů, pepo.“
  Tak holt vyhnali ten národ. Jenže já si myslím, že nevyvražďují národy, ale jejich příslušníci, někteří. Stoprocentní angažovanost nedokázali ani náckové, ani bolševíci, dokonce ani rudí Khmerové.
  A na ty, kteří vyvražďovali, vyháněli, mučili, kradli ….. nechť dopadne ruka trestající se vší tvrdostí. Ovšem, jen na ty.

 231. (243)„oběti Němců se na konci války a těsně po ní držely zpátky způsobem, před kterým je potřeba smeknout.“
  Ano, tvrdí se to a asi to bude pravda. Taktéž se tvrdí, že ti, kteří oběti nebyli, někdy i kolaboranti, se rozhodně „nedrželi zpátky“. Vzhledem k tomu, že muži byli povětšině v zajetí nebo dost staří, mordovat ženské a děti není nejlepší cesta jak něco spravedlivě potrestat či vyřešit.

 232. Když tak nad tím problémem uvažuji, Beneš by vskutku zasloužil Nobelovu cenu MÍRU.
  Za chvíli se tady kvůli Benešovi povraždíte i vy.

 233. (254) Podprahová sdělení nejsou omezena jen na jednu stranu sporu, vesele je praktikují všechny zúčastněné strany.

 234. Kdybychom Němce neodsunuli, tak už jsme dnes bez Sudet.

 235. (269) Zmeškali velkou příležitost, když ho nepřistrčili k Arafatovi. 😛

 236. (271) Jako Itálie bez jižního Tyrolska? Jako Rakousko bez části Korutan?

 237. Rakousko nemělo šanci proti itálii něco chtít.
  Sudetťaci by zase chtěli domů do Říše. A teď by se jim to povedlo

 238. Nickname,
  malá volá Ostravu ? Tedy, to už má mobil a frajera na opačném konci republiky 😉 ? To tam u vás berete dost hopem.

 239. Ona se ta historie falšuje dosti intenzivně. Tak před časem jistý advokát – poměrně často vystupující na veřejnosti – měl na Psu článek o Lině Heydrichové, že by člověk nad jejím osudem zaplakal. Byla to ale tak odporná lež, že jsem to nevydržel a napsal JAGovi. Kdybych byl registrovaným přispívatelem, asi bych něco napsal, co by mě nejspíš tu registraci zrušilo. A aj, podíval jsem se do české WIKI a tam je u hesla Lina Heydrichová odstavec „Po válce“, což je opět žvást non plus ultra. L.H. se totiž s německým státem o penzi soudila, spor v roce 1959 (to jí bylo 48 let) vyhrála a byla ji přiznána penze „po padlém generálovi“ a tu pak pobírala do své smrti v roce 1985. Podrobnosti viz Robert Gerwarth: Reinhard Heydrich. Biographie. Siedler, München 2011.
  Aby mně bylo rozumněno: nehodlám diskutovat oprávněnost oné penze. To je věc SRN a názor si může udělat každý. Spíše mi přichází na mysl otázka, kde se bere ta zkurvenost, která nutí některé lidi postupovat tak jak onen autor příspěvku do WIKI či onen výše zmíněný advokát.

 240. pepo, ta věta z (242) je prostě děsivá:
  „proste za vrazdu a bezpravi se slusny clovek omluvi a nerika ze ale oni vrazdili taky.“
  Když to totiž dotáhneme do důsledků, tak:
  – Nečas se musí omluvit za Hepnarovou a všechny ostatní československé masové vrahy.
  – Nečas se musí omluvit za Jana Žižku (jej, ten propích lidí, fůůj) a všechny naše válečníky minulosti, přítomnosti a (pro jistotu) budoucnosti.
  A omluvit se ne jednou, ale neustále, opakovaně, za stálého sepisování omluvných deklarací.
  Proč ? Protože slušnej člověk se přece furt omlouvá. Fakt v tom nevidíš cosi zvláštního ?

 241. I za Karla IV., tučňáku.
  Protože se taky v mládí zúčastnil nějakých těch bitev a učené disputace tam asi s protivníky nevedl.
  A co teprv tatík Jan Lucemburský!

  Srandičky stranou, svět, kde se slušný člověk má omlouvat za vraždy a bezpráví, mi připadá poněkud zrůdný.

 242. Maydo,
  A Karlïk určitě taky znásilńoval !
  Ale za toho se omlouvat nemusíme, Nemci tvrděj, že byl Němec 🙂

 243. 271 Halladine,to je sice pravda, jenže když se podíváš jak „my“ hospodaříme….
  Pokud jde o ono „kdybychom“, tak nevím že na „Sudetech“ bych měl nějaký spoluvlastnický podíl, ježto mi tam nepatří ani hrouda. Území nelze považovat za dobyté, jestli naň nevkročila noha pěšáka, rozuměj nebylo obsazeno. To samé platí o osídlení. Bez ohledu na lejstro a hranice, území „patří“ těm, kteří na něm sídlí, kdo je má fakticky ve své moci. Tak probíhalo například osidlování USA, pomiňme ubohé domorodé obyvatelstvo. Právo říkat „toto je mé“ má jen ten kdo tam žije. Například jirka ppa etc… Ale ne už někdo třeba od Humpolce, když to nemá zapsané v katastru. Neosídlené, neobdělávané a nevyužívané území je prakticky zemí nikoho. Jako kráter na Měsíci. Češi nebyli schopni toto území osídlir ačkoli na to měli celých šedesát let. Kdyby je osídlili, nebyl by praktický problém. Jestliže je dostatečně neosídlili a nezaplnili svoji kulturou, nelze je považovat za český prostor. Proto ti, kteří zpoza hranice se dívají na svoji někdejší vlast, se cítí být na koni. To že situace není nijak dramatická je způsobeno tím, že po obou stranách hranice je podobný demografický vývoj. Každý cizinec, který má zájem, může si kus území koupit, je-li na prodej. To je v zásadě jen otázkou ceny a ta je výhodnější než transakční náklady na dobývání pancéřovými divizemi. Tak se v dlouhodobém horizontu může naplnit má někdejší teze, že „Dnešní Němci nejsou hloupí, oni si své Sudety zase zpátky koupí. Prakticky rozhodujíci není formální politická, ale hospodářská síla. Stačí koupit, dostatečně osídlit, zkulturnit po svém a pak už je snadné domoci se odpovídajícíh politických práv. Ostatně, Česká republika není národním státem českého národa. Nejen proto, že jako bych slyšel někdejší, že „Morava a Slezsko není žádné Česko“. Z hlediska nynější postmoderní multikulti je Česká republika jako „národní“ stát přežitkem a trpěným vředem. To, že tomu tak je, je důsledkem každodenní kultury podstatné části obyvatelstva. Aby tomu tak bylo, na tom je intenzívně pracováno posledních dvacet let. Naštěstí ještě není tak zle, být Čechem není tretsné. Zatím.

 244. Hele, mám jen takovej malej, zcela drobnej dotaz….Vy si oprabvdu myslíte, že vás politici zachráněj a že jsou natolik mocní, že se jim málokdo postaví? Tím myslím, třeba i ty sudeťáky v Bavorech…. oni taky tím jenom vyhrožujou, ale je vidět, že jim to výborně vychází, protože jako „protivníka“ mají české politiky, který sice brblaj a vyhrožujou a mávaj vlajkou, ale nakonec, jako vždy „odletí prvním letadlem do exilu“. Není lepší tedy nebojovat dávno prohrané, či vyhrané války a soustředit se na ty co přijdou? Není lepší tedy politikům nesvěřovat nic co si člověk může zařídit sám? Třeba když nějaký odsunutec nezaplatí oběd, jak jsem byl zde informován, ne že by byl zloděj, ale protože mu to patřilo, ho tedy vzít mejt nádobí a nevolat politiky ku pomoci? Ale já vám fakt nechci radit, protože mne bylo řečeno, že tomu nerozumím…. Já je že abyste se pak nedivili, že vás zase podfouknou, jako vždycky.

 245. Halladine,

  A navíc ženský nesměly na Karlštějn!

  Taková diskriminace byla neobvyklá i v temnénm středověku. TAkže omluva do Francie, Rakous a tuším Polska? Nebo Němec? Kam adresovat omluvu za excesy machistického panovníka za Annu Svídnickou a Falckou, Blanku z VAlois a Elišku z Pomořan?

  MYslím, že pro účely omluvy by se mu česká národnost mohla klidně přiznat. Že je to Neměc, to se hodí jen k založení univerzity. Nového Města pražského a tak…

 246. Jirko, ale to jsem si tak myslela, že by měl vzít premier v úvahu při svém projevu v bavorském parlamentu. Nebabrat se v minulosti a hledět do budoucna.

  Zjevně tak neučinil….

  Ale jinak, abych předešla dalšímu kázání, to beru jako akademickou otázku, která na můj život nemá nejmenšího dopadu. Věci podstatné si umím rozhodnout sama, bez politiků a ani si neumím představit, jak bych s nimi řešila například kde sehnat kšeft, opravu pračky, investici do auta nebo domácnosti nebo kdo babičce obstará nákup.

  Ono to je fakt jednodušší si to zařídit sama 😀

 247. (283)“ Není lepší tedy nebojovat dávno prohrané, či vyhrané války a soustředit se na ty co přijdou?“
  No však ano. Proto si se sudeťáky klidně zajdu na pivo a bojím se soudruhů z Brusele.
  A politikům sám nesvěřuji nic, co bych nemusel.

 248. 283 jirko ppa etc…to je mi sympatické. Jen bych rád věděl, jak bys onoho nezaplativšího přinutil krmi si opracovat mytím nádobí aniž bys byl popotahován za nějaký paragraf proti osobní svobodě. Protože přestupce smíš zadrže, ovšem za použití přiměřených prostředků, anž by utrpěl jinou újmu, neodkladně předat policii, která věc předá do správního řízení k projednání přestupku, které skončí pokutou a Ty jsi odkázán na vymáhání škody na civilní řízení. Chlápek odjede doNěmec a už vidím jak vynakládáš transakční náklady abys vedl civilní spor kvůli nanejvýš několika stovkám. On by ten germán tvrdil, žes ho napadl, že odmítl zaplati proto, že pivo bylo ředěné a podměrečné a krmě mizerná a že on byl poškozen, a nezákoně omezen na osobní svobodě a že mu vznikla škoda, jak jsi s ním cloumal a velká morální újma a že od toho cloumání ho bolí hlava, že se nechal vyšetřit a má něco s krční páteří a to znamená, žes mu ublížil na zdraví nehledě na to že on má teď hrozný absicht jít kamkoli do hospody. Prostě ve výsledku strašně moc špatné a vysoké výdaje na advokáta.

 249. Á. . . .Hodiny PŠM vrcholí. . .opřete se do toho souzi. . .
  Esli vono to predchazejici tomu vodsunu nebyl jen takovej statistickej vomyl. . .

 250. Celý to byl statistickej vomyl, už někdy od dob zavedení dualismu.
  Krutej vomyl. 😛

 251. Dovolil bych si zodpovědět drobné dotazy v (283):
  „Vy si oprabvdu myslíte, že vás politici zachráněj“
  Ne. A nijak to nesouvisí s touto debatou.
  Politici nic zachránit nemůžou a debata se vede (podle mě) o tom, jestli to můžou blbejma kecama zhoršit.

  „a že jsou natolik mocní, že se jim málokdo postaví?
  Malinko bych přeformuloval na … „Jsou natolik mocní, že se jim málokdy postaví?“ Pak má odpověď zní: Ano.

 252. protože do probíhající diskuze se jaksi nechci plést, prozradím vám jedno nevýznamné OT: Za okny je jaro. Začalo u nás dnes v poledne, kdy se rozpustil našedlý opar a vykouklo sluníčko. Ve vzduchu je cítit nový čas, tající sníh a čerstvá hlína. Na zahrádce kvetou první sněženky a ze záhonu vykukují listy narcisů. Ptáci nalistovali jarní noty a spustili s vervou. Prostě: Už to začalo. A vůbec nevadí, bude-li ještě sněžit. :-)))

 253. pepo, to není argument – „tucnaku neni to tak podle mne“
  Pokud chceš, abych se tím tvým postojem vážně zabýval, tak bych potřeboval vysvětlit, proč se má někdo omlouvat za něco, u čeho nebyl, co nemohl nijak ovlivnit a tedy za co nenese ani tu nejmenší vinu.
  A v případě politika, omlouvat se ještě za spoustu dalších lidí, kteří se stejně tak jako on ničeho nedopustili.

 254. Tedy sedím si na rukách už dlouho, ale nevydržím to věčně. Pokud jsem pochopila, z naší strany nebyla omluva za odsun jako takový, ale za způsob, jakým byl prováděn. A uplatnění kolektivní viny. Moje prateta a prastrýc, generačně brněnští Němci, v necelých šedesáti letech jako zázrakem ten divoký odsun z Brna přežili. Vymodlený syn na konci války ve věku 16 roků musel narukovat (jinak by byl zastřelen) a hned první den padl u Stalingradu. Ten Hitler se nepodepsal jenom na nás, ale i na nich a byli krom národnosti skutečně nevinní. Víte, není nad to když Žid si vezme Němku, to pak jejich dcera(moje maminka), to schytala ze všech stran. Jedna větev rodu skončila v koncentráku a druhá byla odsunuta. Není vše černobílé, jak to mnozí tady vybarvují.

 255. Dano, gratuluji ke sluníčku. Jen kdybychom si ho mohli taky chvíli pučit …
  A stran ptactva: u nás fóglové ještě vyžadují na krmítku zimní porce, takže zima pořád trvá.

 256. Tučňáku – lidé jsou součástí přírody tak proč se divit, když i ptáci si lehce navyknou na „sociální“ dávky? 🙂

 257. To je pravda. A můžu si za to sám – ustoupil jsem jejich naštvanému brblání stejně jako Klaus železničářům 🙂

 258. Na omluvu bych snad jen uvedl, že jim sociální ptačí zob vyplácím ze svého …

 259. 293 tucnaku rad bych ale uz tady nechci.
  treba se nekdy potkame a rad vysvetlim proc se ma slusny clovek v urcitych situacich omluvit i kdyz to neudelal on ale nekdo koho zastupuje.

 260. 294: Dixi, také děkuji.
  Na každou otázku existuje jasná, snadno pochopitelná, nesprávná odpověď.
  Vyber si … Dachau nebo Wehrmacht.

  To, že Československu zůstalo území předtím zabrané Říší, nebylo způsobeno ani vůlí Čechů, ani jejich silou. Češi se podřídili všem požadavkům mezinárodního společenství v zájmu zachování míru.

  Vůle mých předků za a po válce jde napsat třemi písmeny: žít.

 261. Dix,
  myslím, že nejde o to, jak to bylo na konci války, jen ko to, jetsli mají smysl dohady o tom, zda se omluvit/neomluvit, kdo by se měl za koho omlouvat, kdy a proč.

  Osobně nepovažuju omluvu těch, kdo si nic neudělali za ty, kdo si dělali navzájem zvěrstva za něco, co by mělo smysl. To není omluva a nějaké pronášení slov o tom že „litujeme“ je jen formalita bez skutečného obsahu.

  Vzhledem k tomu, že aktéři, kteří nebyli v tu dobu dětmi, jsou již po smrti nebo nad hrobem, nevidím v debatách okolo omluv smysl. Změníme tím minulost? Vzkřísíme mrtvé? Vrátíme pokurvené životy k nějakému výchozímu bodu, kde bude možno začít jinak a lépe?

 262. dixi,
  málokdy je něco černobílé. Už jsem to tady psala – můj prastrýc z Třince musel k wehrmachtu taky, ale povedlo se mu dezertovat k Rusům a pak seskočil co partyzán v Polsku. Tam ho zradili, a byl popraven. Jeho bratr, můj dědeček, otec tří dětí, tehdy pracoval ve válcovně, a jelikož v tom byl machr, tak tam pracoval celou válku i po ní – takže vlastně kolaboroval ?
  Dědeček pražský rád chodíval na „pívo“, a během války jednou přitáhl domů kamaráda z mokré čtvrti na přespání. Babička, tehdy mladice se třemi dětmi, sice láteřila, ale nevyhodila je. Pár let po válce děda koukal jak výr, neb mu přišel diplom a medaile za pomoc odboji – no on ten kamarád byl asi odbojář…. Babí možná omdlela dodatečně, to už rodinná legenda nezachytila 🙂 Tento čacký dědeček také velel barikádě před Prahou, neb byl zrovna s dětmi na víkendové chatce, kde zbytek rodiny ležel na zemi a bál se. Jeho mladší bratr pak poslal svou švagrovou (moje milovaná prateta, o které jsem tuhle také psala) přes les v němž lítaly kulky se vzkazem, ať děda neblbne a jde domů. Děda nešel, a když se mu přihrnula vzdát jakási skupina Němců, tak je poslal jinam v obavě, aby je nemusel co zajatce živit (nebylo z čeho). Za to měl ten druhý diplom a medaili, která opět přišla co překvapení pro celou rodinu…
  Ale Nickname to shrnul pěkně: žít. Dodala bych: „a nechat žít“.

 263. Prosím, uvědomme si – že VÁLKA JE ZCELA NECIVILIZOVANÉ ŠÍLENSTVÍ a hlavně události přestaňme poměřovat současnýma očima. Tragických osudů, jaké popisuje Dix, bylo víc než dokáže lidská mysl a paměť unést.

  Pokud si někdo myslí, že válka skončila 8.května, je to hluboký omyl. V hlavách lidí ta válka pokračovala dál. Na téměř všech obyvatelích Evropy byla spáchána křivda tak veliká, že jí nevymazaly roky, natož pár měsíců po květnu 45.

  Byly to vítězné mocnosti, které rozhodly o samotném faktu odsunu a to nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Polska a dalších zemí. Za excesy, které se u nás při odsunu staly se už omluvil Havel a proběhl historický výzkum, který vyvrcholil Česko-německou deklarací a který PODEPSALY OBĚ STRANY!

  Tou deklarací, jejíž JEDNU část ocitoval Nečas. A to je oč tu běží – že ocitoval jen část, která se týkala nás. A také to, že jeho projev následoval velmi brzy po prohlášení našeho ministra zahraničí, že v dnešní době by byl Beneš souzen v Haagu jako válečný zločinec!

  Bohužel musím konstatovat, že ministr zahraničí a premier české vlády dělají vše proto, aby ve veřejnosti, která už dávno netuší, jak všechno probíhalo, vzbudili dojem naší neodčinitelné viny a vytrhávají dění z kontextu, do kterého patří.

  A pokud se premier ještě doslova omlouvá za to, že si dovolujeme být Češi, pak je to něco naprosto neodpustitelného!
  “Naše identita v tomto prostoru nadále byla dominantně odvozována od etnického původu a jazyka, které se však stávaly nepřekonatelnou bariérou a nástrojem izolace.”

 264. maYdo, smysl v tom vidí jen ten, který se omlouvá/neomlouvá, jinak všichni ostatní se vyjadřují pouze k němu a profilují se.
  Platí i zde stará indiánská moudrost:Nikoho neposuzuj, pokud jsi alespoň jeden den nechodil v jeho mokasínech. Takže opravdu těžko, souhlasím, Matzurko, se cokoliv dá rozkrýt, natož hledat pravdu.
  Fabulace typu nebýt odsunu, tak už teď jsme bez Sudet, patří na úroveň kdyby byly v p* ryby…., jak všichni nejpíš známe:-)
  Válka je bolestná pro všechny zúčastněné bez rozdílu, na které straně stojí.
  Souhlasím s odsunem, asi by nikdy nebyl klid. Odsuzuji však způsob odsunu a zvěrstva, která se děla. Za ty se omlouvám a lituji, že se děla aniž považuji za podstatné, zda se někdo omluví mojí rodině za ty koncentráky.

 265. Dixi, nevím,
  Ale něco mi nepasuje…
  Stalingrad nebyl na konci války, a v době, kdy se tam bojovalo , tak se v 16 nerukovalo….
  Aspoň pokud vím.. No ale taky nemusím vědět všechno.

 266. Vymodlený syn na konci války ve věku 16 roků musel narukovat (jinak by byl zastřelen) a hned první den padl u Stalingradu

  Přiznám se, že nerozumím. Na konci války byla fronta asi 3000 km od Stalingradu.

 267. 305 máte recht:-), venku bylo dnes opravdu krásně, máme jaro a dost bylo temna v tématu:-)

 268. Dix, já si myslím, že člověk se má omlouvat za svoje pochybení, ne za cizí. A já se žádných vražd a bezpráví při odsunu nedopouštěla a moji předci taky ne.

  Bolestná je řada věcí, která lidi dnes a denně potkává. Jde to se za všechno omlouvat? Mám se omlouvat za to, že někdo má rakovinu? Mám se omlouvat za rapla z Frenštátu? Proč?

  Omlopuvat se za cizí činy – pro mně to nemá nic společného se skušností. Spíš mi to připadá poněkud pokrytecke a svatouškovské. A taky snadné. Omluvit se někomu, komu jste skutečně ublížila, to je těžké. Ale říct „omlouvám se za to, co provedl pan XY“ je snadné a nic to nestojí.

 269. Dix, ad 294 – tak znova a znova:
  Jak Havel, tak teď Nečas se omlouvali za odsun jako takový a ne za způsob jak byl proveden !!!!!
  Havlova omluva je v článku nahoře, Nečasova řeč v odkazu.

  O excesech při odsunu, ať divokém či řádném nepadlo ani slovo!!!
  Nečas se omlouvá za výsledek války! Za rozhodnutí vítězných mocností, za to, že Angličani měli své (dobré)zkušenosti s odsunem Turků z Řecka.
  Ještě by se mohl omluvit za to, že ČR, jako právní nástupce ČSR, má dohled nad denacifikací Rakouska. To by jistě také vzbudilo nadšení.

 270. No a pepa je evidentně živoucím potvrzením mého axiomu, že problémy se zmenšují se čtvercem vzdálenosti, odkud jsou nahlíženy.
  To, co mě se zdá jako problém, on ze svých 200km vzdálenosti vidí 40 000x menší.
  Stejně tak, jako mě nedělá téměř žádný problém, jestli Brňo leží na Balkáně či u západního Zauralí.
  NIMBY.

 271. >> pasáček atd. in re 311
  Proč ne? Je mi znám případ (mohu prokázat!), kdy KatÚřad prostě zrušil existenci továrního objektu. Na jednom výpise ještě byl – a za nějaký čas nebyl. Vlastník se předem nic nedozvěděl a poté, co se dozvěděl, mu byla nabídnuta jako možnost požádat Stavební úřad o novou kolaudaci. Naštěstí se našlo kolaudační rozhodnutí ještě c.k.magistrátu a KatÚřad se slitoval a toto řešení akceptoval. Jedinou polehčující okolnost bych viděl v tom, že nemovitost byla sice z jednoho listu vlastnictví odepsána, nebyla však připsána na list jiný.

 272. Šumaváku,
  to jsou ty podprahové posuny 🙂
  Jsem se stěhovala ze severu na jih, a jsem zase na severu, to jsou mi věci… 😉

 273. dvd ale pokud chapu konstrukci tak od platnosti noveho obcana ( buhvi kdy bude ) tak by podvod zapsany urednikem katastru byl pro majitele nevratny proces.

 274. 314 no nevim zbrojovacky frantisek hnal france z brna. je pravda ze byl lidumil a dal nez k pohorelicim je nehnal.
  zadalsi jsem moc rad ze viden je takovej kousek ( ty ses na tom jeste lepe) prece jen se to da zvladnout za par hodin az se zase nejaky ten spoluovcan vrati z hradu

 275. A spousta lidí v tomto koutě vidí věci jinak, hlavně proto, protože poměrně velmi často vidí tyhle pomníky a hroby : http://www.obecnetrebice.cz/index.php?id=&site=stranky&element=5&desc=zajimavosti-obce

  Ať vzpomínám jak vzpomínám, opravdu se nepamatuji, že by se za to někdo omluvil.
  Ale zato si pamatuji, jak majitel Hotelu Růže v Krumlově vystavil na nádvoří bystu presidenta Beneše a jak nejen SDL, ale i hornorakouský hejtman řval, že je to provokace a že si nepřeje aby tam ten masový vrah byl.A Stěžoval si i úřední cestou u Jihočeského hejtmana.
  Ten majitel se k tomu vyjádřil že si ve svém hotelu může vystavovat co chce, že Dr. Beneš byl jeho osobní přítel z doby kdy v Anglii létal jako válečný pilot a že nic odstraňovat nebude. Ono toho bylo více a trvalo to déle.
  A když jsem s ním náhodou mluvil osobně, oslovoval mě „mladíku“ 🙂 🙂
  Ta otázka kdo, co, kolik mrtvých, odsun neviných ( nevinné oběti v uniformách wehrmachtu a dokonce SS)… je v této oblasti díky SDL stále poměrně živá.

  Musím se tam zastavit a podívat, zda tam ta busta a pamětní deska ještě je. Protože nevím, zda on ještě žije.

 276. Šumaváku, nežije, zemřel asi před rokem ….. , byl velká osobnost, podporoval veterány z valky, moc pro ně udělal. Taky měl Řád britského impéria,

 277. Heleno, dík za info. Já to tušil… on už opravdu nebyl nejmladší.
  A některé jeho odpovědi tenkrát, zvedaly na Dunaji v Linci tsunami. 😀

 278. 312 Šumaváku, nechala jsem se unést emocemi, které měly mylný základ. Tak jsem se prostě jen „vykecala“:-)
  310 maYdo, přeji pěkný večer:-)

 279. >> pasáček atd.
  Mně to také tak připadá. A chtěl jsem jen ilustrovat, že v Kotlince je možné i to nemožné. Jestli Ti mohu radit, tak si kontroluj obsah LV docela pravidelně. Akorát, že dle nového občana by Ti to už mohlo být na nic.

 280. Dix, není třeba se omlouvat.

  Kdyby ty omluvy byly formulovány ve smyslu :
  „odsun byl výsledkem Německem rozpoutané války, ale za vraždy během něho spáchané, se omlouváme i když byly činy jednotlivců a ne státním nařízením, (což se o pochodech smrti říci nedá)…“
  Nebyl by sebemenší důvod se rozčilovat.

  Takovou omluvu ovšem SDL nechce ani náhodou a také by nemohla být řeč o Benešovi v den Haagu, že?

 281. 324 Šumaváku,až soustředěným přečtením kocourova úvodníku jsem zjistila, že štěkám na nepravý strom:-) Reagovala jsem spíše na diskusní příspěvky, což byla chyba. Souhlasím samozřejmě s tvojí formulací případné omluvy, která by svým širším záběrem nevyvolala takovou negativní odezvu. Omlouvat se za odsun jako takový je projevem buď komedianta (Havel) nebo rektoskopa (Nečas).

 282. No já bych teda, vzhledem k podobnosti omluv, za oběma hledal K.Schw. A myslím, že bych ho tam našel.

 283. No k té pánvi.

  Asi mám poněkud jiné nároky na kvalitu zásadních kousků nádobí, mezi které řadím nože, pánev na steaky, škrabku na brambory a hrnec na pomalé tažení čehokoli. Na tom nešetřím, jde o kusy nádobí, které se (jsou-li vhodně ošetřovány) dědí a mají záruku 20 a více let.

  Tudíž pánev třeba Demeyere či podobná – vybrat možno např. zde:

  http://www.williams-sonoma.com/products/demeyere-atlantis-stainless-steel-fry-pan/?pkey=ccookware-demeyere&cm_src=cookware-demeyere||NoFacet-_-NoFacet-_–_-

  Ono se to tedy prodává i v ČR, ale hledat to anglicky bylo rychlejší.

 284. 291 Tučňáku, my realisti víme, že nezachráněj, naopak, poserou co se dá a my to za ně vyžereme, aby potom až se vrátí z exilu nám to dali vyžrat jak blbě jsme si počínali. Méně kecat je leckdy víc, kolikrát jsem sám přišel, že kdybych mlčel, byl bych za filosofa.

 285. Á konečně změnička, PK a pánev, hnedle jedním očičkem nakouknu avšak obávám se, že cena bude závratná. A jejej. Záruka dvacet let? No, a co to má bejt za zázrak? Na železe se nemá co pokazit. Máme asi tak pětilitrovej litinovej papiňák asi z roku 1886 a furt funguje, vevnitř smaltovanej jako novej, s mosazným kohoutkem na odpouštění tlaku. Kdybych napojil hadičku, mám destilátor. Těsní na zábrus, jen ho musím drobet ošetřit brusnou pastou na ventily aby necintal. A bude papinat jak novej. A kdo vám dá záruku stotřicet let? He?

 286. A jeden citát, otázečka:

  Ideologie, která ovládá Evropu je stále nesnášenlivější vůči sounáležitosti lidí s jednotlivými národními státy. Například vlastenectví se už ve vnímání euroideologů a euroaktivistů dostává pomalu na hranici či dokonce za hranici extrémismu. Národní cítění rovnou vydávají za nacionalismus a nacionalismus označují za extrémismus. Není to znevážení všech lidí, kteří se obětovali za naši vlast? Oni nebojovali za evropské úředníky a zákony o banánech, ale za svobodu naší země…

  Nepřipomíná vám to něco?

 287. Schumi – no to je tak skoro se vším. Problém je ovšem v tom, že nové věci se dneska nedělají tak, jako v roce 1886. 🙂
  Ty všelijaké Tescomy apod. mají životnost tak rok, pak se zkroutí nebo se prohne dno. U papiňáku je to podobné, tam začala po dvou letech praskat poklice…

 288. Mně těsnění…
  ale také tu mám papiňák ze sfinxu, kterému už musí být sakra více než 40 let. A furt funguje.

 289. Šumaváku 333, já to říkám pořád – není to prostá blbost, je to plánované – likvidace školství, likvidace států, atomizace společnosti, atomizace rodiny, bez vztahu k místu, bez vztahu k ostatním, každý brabeneček sám za sebe, makat, makat, po amortizaci zlikvidovat a jede se dál….
  Jak to říkal princ Philip, když se ho ptali, čím by chtěl být v příštím životě? „Bacilem, který by vyhubil naprosto nepotřebnou polovinu lidstva.“
  Matička Země by si oddychla, žila by tu krásná zviřátka a na světě by byl ráj…

 290. Šumaváku – no on je to trend tak posledních cca. 20 let a to celoevropsky. A nejen u nádobí.
  Když jsme se před cca. 20 lety stěhovali s mojí drahou do našeho prvního společného bytu, neměli jsme po té rekonstrukci peníze na vyhazování a koupili jsme pračku Siemens, rok výroby cca. 1980. V té době to sem vozila z Německa nějaká firma, která to tady repasovala a prodávala celkem lacino. Dalších cca. 10 let nám sloužila. Když přestala ohřívat vodu, zavolal jsem opraváře, ten to prohlédl, odpojil jedno topné těleso, pravil že pračka je ještě z doby poctivé, že má topných těles sedm a že to ani nepozná. Postupně se propracovala až do stavu, kdy uspokojivě prala a topila jen na čtyři tělesa. Kolem roku 2000 u ní definitivně odešel programátor (víceméně mechanický) protože se mu rozpadly vačky.
  Od té doby máme už třetí pračku, poločas totálního rozpadu novodobých praček je cca. 3-4 roky. Když jsem si na to postěžoval při nákupu té aktuální pračky ve značkové prodejně, dozvěděl jsem se, že víceméně všechny značky jsou na tom stejně a že chyba je v zákaznících, kteří moc perou a na to ty pračky prý nejsou ani navžené ani stavěné.
  Když jsem tomu obchodnímu příručímu v té prodejně řekl, že šaty preferuji klidně záplatované, leč čisté a že pračku si nekupuju proto abych se na ní šklebil a leštil jí čudlíky, tak se zaškaredil a pronesl delší řeč v tom smyslu, že podobným přístupem lze znevážit každý značkový výrobek…

 291. Jo a já tam vlastně nedopsal proč celoevropsky.
  Protože jsem se o tom bavil po nějakém čase s bratránkem žijícím od roku cca. 1970 v Německu a on mi odvětil, že tam je to úplně stejný problém s úplně všemi výrobky a taky už někdo od roku cca. 1985-1990.

 292. 311 – pepo, odpověď není jednoduchá. Majetek je starost. Učiním paralelu k podnijatelům – ti kontrolují pravidelnými inventurami – fyzickými i účetními – svůj majetek. Některý čtyřikrát do roka, některý namátkově a nemovitý nejméně jednou ročně.
  Tak i občan by měl vědět, co má.

  Nový občanský zákoník sice říká něco o převodech vlastnických práv, ale taky v následujících paragrafech říká, jaká se bránit. Nikdo za tebe nebude bránit tvá vlastnická práva, ani stát.

  Otázku dobré víry nabyvatele bych se nebál napadnout, když se budeme bavit o novinovém případě údajné ztráty střechy nad hlavou. Kupec, který se nepřišel podívat do obydleného domu, který si nevšiml, že tam bydlí nějaká rodina, který bude vykládat, že se spolehnul na kecy pana prodávajícího – ten není v dobré víře.

 293. Když se tak nad tím zamyslím a uvážím, že některé změny trendů ve výrobě, reklamní působení na změnu myšlení zákazníka atd. mohou trvat poměrně dlouho, ani bych se nijak extra nedivil, kdyby se počátek celkového úpadku kvality výrobků dal datovat zhruba do první poloviny 70. let v USA.
  Tehdy se totiž zavřelo „zlaté okno“ a svět začal nakupovat za čisté fiat money. No a za fiat money holt lidé dostávají výrobky ve fiat kvalitě.

 294. To si tak člověk říká, jak si lidé počínali v době, kdy tyhle katastry, Internety a počítače nebyly. Jak jenom mohlo lidstvo fungovat a nezůstat bez střechy nad hlavou. Co bez střechy, ale bez farmy, bez vykolíkovaného claimu, bez zlatého dolu, bez pozemků patřících k ranči a tak. 🙂

  A matně si vzpomínám na tu episodu z knihy E.T.Setona „Dva divoši“ jak tam ten farmář sepsal darovací listinu své farmy a předal jí dceři, která si vzala muže ze kterého se později vyklubal zlosyn a chtěl vyštvat farmáře z té farmy.
  A jak ten farmář vzal svůj věrný Smith-Wesson, přiměl zlosyna vydat mu zpět onu darovací listinu a tuto následně spálil. Čímž vše vyřešil, protože jeho vlastní, původní nabývací listina ležela v bezpečí v tresoru v místní bance.

 295. PavleK,
  s pračkou si dovolím přípodotek – značku Siemens jsem si kupovala v r. 2002, a protože do paneláku, tak „placatou“. Za rok přišlo dítko, takže to jelo v jednom kuse, vyvářka i mírnější, klasika. Pračka se s námi stěhovala i do RD, a zlobit začala cca před dvěma- třemi lety, ovšem po výměně „uhlíků“, které dle opraváře skutečně dojely na limit své životnosti, funguje zase dál ve stejné kvalitě. Prodavač v elektru mi taky říkal, že snad jenom tyto se ještě montují v Německu, jinak všechno Asie. A ano, záleží na tom, jak moc kdo pere – pokud málo, tak mu dlouho vydrží i cokoliv z hyperďoury; pokud hodně, tak připlatit na „značku“ se vyplatí. Zatím jo, i když pro jistotu to klepu na dřevo…

 296. (294) On si kdekdo představí esesáka s pistolí nebo mašinkvérem, málokdo selku ze staku nebo normální ženskou s dětmi ve městě.
  Že Mašínů mezi Čechy bylo sakra málo je normální, že nebyli mezi Němci je na vyhnání. K tomu žádný smajlík.

 297. (304) Jo. Moje teta, tvoje teta.
  Nečas ocitoval tu svoji, Seehofer loni nebo kdy tu jeho.
  Když se budou potkávat častěji, časem je to (snad) přestane bavit, nebo spíš, přestane to zajímat jejich voliče.

 298. 342 – to jsi spletl nespletitelné. Katastr neboli zemské desky je časově někde jinde než internet a počítače.
  Ta nabývací listina, o které asi píšeš, uložená v bance, je Deed of title nebo Title deed. Anglosaská tradice je poněkud jiná, než naše, ale problém bude asi někde jinde, protože i Deed of title se dá falšovat.

  V této souvislosti bych uvedl rozruch kolem tzv. anonymních akcií. Kdekdo křičí, že se to nesmí nechat na nějaké listině, která se jen předává a kdo ji má, tak ten jí prokazuje svoje vlastnické právo. Naopak u vlastnictví nemovitostí se požaduje odklon od takových listin a přísná kontrola stavu státním orgánem, který kromě registrace a úschovy by měl mít na starost ještě přezkoumávání pravosti listiny a informační povinnost. Mimochodem ona informační povinnost je splněna tím, že se můžeš kdykoliv v noci podívat, jestli ti patří parcela č. 4856/13 v k-ú. Slézské Vzdálenice.

 299. (312) Tedy Šumaváku, ty dobré zkušenosti s jakýmkoliv odsunem (on byl i odsun Řeků z Turecka) by mne moc zajímaly. Zatím vše, co se ke mně kdy dostalo, byl vždy průser.
  Moc dobrá příležitost pro takzvané deklasované živly.

 300. (319) Jo, to byl jeden z mála případů, kdy mi byl Beneš sympatický.

 301. Nu ke změnám vlastnictví nemovitostí v katastru: Ano, dalo by se , možná, zabránit nebo alespoň ztížit podvádění při převodech nemovitostí, ale to by znamenalo zvýšení administrativního dohledu státu, který by prostřednictvím státních orgánů (KÚ, FÚ?) zkoumal a zkoumal, zda prodávající je skutečný vlastník, a prodávající spolu s kupujícím by museli dokládat a prokazovat, až by se z nich kouřilo.
  Ale – opravdu něco takového chcete?

 302. (330) Jak jsem se tak u Rejpala v poustevně rozhlížel, nic takového jsem tam neviděl.
  Buďto jsem to přehlédl, nebo to uměl na jednodušším a levnějším náčiní.
  Škoda, že už nám to neřekne.
  Mně by docela zajímalo, kterou vlastnost (technicky) přikládáš těm drahým pánvím, kterou levnější mít nemohou. Jen tak cvičně, protože mne nic nenapadá.

 303. Karle, dobré byly z Hlediska Anglie která se starala o klid v regionu.
  Dobré byla i po celé Evropě, protože odsun se realizoval nejen u nás. Největší klid po válce byl z hlediska odsunu v Dánsku, protože kdo neutekl, toho Dánové na místě zastřelili. A dodnes nikdo žádné omluvy nepožaduje, nikdo žádný odsun neřeší ani když snad dodnes(nevím, zda se díky EU něco nezměnilo), nebo ještě do nedávna nesměli Němci v Dánsku nakupovat nemovitosti.
  Jak to dopadlo se soužitím v Jugošce Ti nemusím připomínat, ze ne.
  Takže ten odsun je třeba posuzovat nejen z hlediska odsunutých a odsouvajících, ale i z hlediska celkového soužití a klidu v regionu.
  Na řeči, že mír v Evropě je jen díky EU, nedej. 😀

 304. (339) nejspíš není, ale bude to tak vidět i soud? 😛

 305. Matzurko, když jsme si kupovali první pračku, říkali mi, že má životnost deset let. Montér, který ji zapojoval, koukl na mou zakulacenou postavu a podotkl, že jetsli v tom budu vyvářet a prát plínky, tak abych počítala tak o dva a půl roku míň.
  VYdržela skoro 18 a to se v ní vypralo nějakejch plínek. První lednice mi vydržela skoro dvacet let, a vydžela by déle, kdyby drahá rodina neusoudila , že je pro vostudu a nezakoupila mi k vánocům novou. Ta se rozsypala nějaké dva nebo tři měsíce po záruční lhůtě.

 306. (349) To ani ne. Ale když se na podfuck přijde, neměl by být jaksi „zahraný“, nenapravitelný. Nemovitost většinou dále existuje.
  Ale nevím, můj obor to není, jen sem tam na něco narazím na internetu a ve sdělovadlech a nemám možnost si ověřit okolnosti.

 307. No Karle, oni ti kupující občas opravdu mohou být v dobré víře a pak přijít o koupenou nemovitost i zaplacenou cenu. Měla jsem případ, kdy se „prodávající“ domohli soudního výroku o „absolutní neplatnosti kupní smlouvy“ po 14 letech, kdy nemovitost vlastnil už třetí vlastník. Ono to prokazování vlastnictví na základě předložené listiny mělo něco do sebe. Ale dovedeš si představit ten zmatek?

 308. (351) Ovšemže nedám, takový blázen nejsem. Ten klid v regionu se odsunem bohužel nedocílí. Řekové s Turky jsou dodnes jak pes a kočka, totéž Turci – Arméni, totéž Indie – Pakistán, nejhorší je to kolem Izraele, u nás to také stále budí vášně, Jugoška, to je je moc názorný příklad, jak klid není ani s odsunem, ani bez …..
  Ti Dánové, přiznávám, že nevím.
  Můj celkový dojem je, že prakticky každý odsun, který někde proběhl, věc „vyřešil“ momentálně a zadělal na dlouhodobé průsery. Jak by to vypadalo bez něj, nedokážu odhadnout.
  Každopádně to byla vždy a všude příležitost pro ty „deklasované živly“.

 309. Mě napadla jedna z nejméně bolestných cest, a to, aby k návrhu na vklad bylo předloženo potvrzení FÚ, že prodávající (zústavitel, dárce – nabývací tituly mají KÚ k dispozici) platil daň z nemovitostí. Taková potvrzení by dle zákona FÚ doručovala poštou a nikoli do vlastních rukou žadatele. Tím by vlastník byl upozorněn, že se cosi kolem jeho nemovitostí děje.

 310. (355) Po patnácti letech si vzpomněl, nebo to patnáct let řešil soud?
  Je mi jasné, že bez rozumného přístupu zúčastněných nelze vyřešit nic. Poškozený by měl mít rozum ve vlastním zájmu, od viníka nelze nic dobrého čekat, tak nám zbývá nejdůležitější čunitel, soud. Pokud nerozhodne rychle a správně, je vše v rititi.
  A pokud mne stát nechá odkázaného na tu listinu, dobře, budu si ji hlídat. Pokud mne donutí ke katastrofálnímu ouřadu, ať si ho hlídá i ten stát.

 311. 339 martine nejak tak jsem si to myslel ale staci rok ?
  a co nemovitosti jine nez barak na ktery se nebyl kupujici ani podivat.

  ale jo uvidime.

  Dano ono by to stacilo posilat z toho katastru ( prece to ted dela ) – kdyz jsem majitel ktery si nezmeni ani aresu tak je to muj problem.

 312. Aerokarle, právě naopak
  odsun ty kriminální, či jinak nežádoucí živly vyloučí ze hry.
  terorizovat někoho v zahraničí je podstatně složitější než doma.
  Nedělejme si iluze , ti Němci by to bez odsunu tady měli hodně složité.
  Nakonec odešli i ti, kteří nemuseli, kteří třeba nějak prokázali, že měli nějaké zásluhy v protifašistickém boji.
  A představovat si,jak by se jim pak fungovalo v zadrátovaném pohraničí….
  Dnes by chtěli do Německa – třeba jen čistě z ekonomických důvodů.
  Pokud se vyskytne případ, kdy vedle sebe žijí dvě znepřátelená etnika, nejlepší způsob, jak zabránit, aby se navzájem zabíjeli je oddělit je hlídanými hranicemi.
  To se osvědčilo i při vznuku samostatných států Indie a Pákistánu.
  Došlo k i samovolné výměně obyvatelstva – Indové utíkali z Pákistánu, muslimové z Indie.
  V obou případech majoritní obyvatelstvo útočilo na menšinové… Klid tam vlastně udržovali britové… Když odešli…….

 313. „odsun ty kriminální, či jinak nežádoucí živly vyloučí ze hry.
  To si Halladine račtež dělat prdel z plastelíny a ne ze mne.
  Nebo z nedávné historie zde i jinde víte úplné hovno.
  Státy mají nespravedlnostem bránit, ne je páchat pod záminkou, že by páchal někdo jiný.

 314. tak abychom se dostali do reálné skutečnosti. Jestliže jsem schopen falšovat podpisy a jejich ověření na kupní smlouvě, tak jsem stejně schopen falšovat podpisy na plné moci pro člověka, který mým jménem převezme informaci od katastrálního úřadu, který mým jménem převezme doporučenou zásilku na poště nebo od pošťačky atd.

  Asi bude třeba většího kalibru, abyste procitli z představ o možnosti státu a státních úředníků nějakou procedurou ochránit vás a váš majetek, když si na něj někdo udělá zálusk. Možná by vás přesvědčilo, kdybych vám předvedl (a já to umím), jak přestanete být vlastníky podílu na nějaké obchodní společnosti a pak ta společnost nadělá na váš majetek dluhy. To je daleko těžší než triky na katastru, ale já vím, jak na to.

  Nedokážu současně být na obou stranách – to je otázka volby – současně vám majetek sebrat a současně ho potom pro vás získat, ale obojí jde. Nenakope se samo, ale to už snad ví i malé děcko, že majetek jsou starosti. Nejklidnější život má nemajetný sirotek bez vzdálenějších příbuzných do třetího kolena.

 315. Ale jo, Martine, jenže jak ochránit svůj majetek mezi samými podvodníky? I na katastru pracují jen lidé a tak se může stát, že „opomenou“ aktuálně vložit změnu tak, že se v nahlížení do kn neprojeví v reálném čase, ale až za určitou dobu, takže mi nepomůže ani to denní hlídání, zda ještě jsem vlastníkem. Snad, leda znovu podřízení KN pod justici, ale jak píšeš – možnosti padělatelů podpisů jsou téměř neomezené.

 316. 362 Martine, ale přece kdyby to šlo do vlastních rukou, už by to tak jednoduché s poštou nebylo, ne? Je zajímavé, že teď prodávám příbuznému nějakou nemovitost a je tam nějaký zádrhel, vyřizuje to on, ne já. A tak mi chodí z katastrálního úřadu do vlastních rukou dopisy jako že se řízení přerušuje nebo zastavuje. Už jsem dostala od nich tři dopisy s různým zněním.Tak proč nemůže chodit od stejné instituce do vlastních rukou pár řádků o novém zápise v katastru ?

 317. Dixi – pokud katastr zašle oznámení o změně, je už změna provedená. Takže už nejsi vlastník.

 318. Dano, ale ta samá situace je, když to uvidím při nahlédnutí do katastru na webu. Takže jen neprošvihnout tu tříletou lhůtu, aby se dalo bránit soudně. Tvůj nápad s tím potvrzením o platbě daně z nemovitosti zaslaným na jméno vlastníka mi přijde skvělé.

 319. 367- mně to všechno připadá děsně složité. Kdyby se všechny nemovitosti znárodnily, tak by ubylo spoustu starostí…

 320. Andy – a hlavně by zmizela závist. Nikdo by nic neměl a mohlo by se (ve skrytu pod duchnou) nadávat na stát a Brusel.

 321. Nevím jak je to s nejnovějšími modely amerických praček. Maytag má pořád pověst (předválečného) Rollse. Já mám jednoduchou pračku Kenmore z roku 1990. Má jen tři knoflíky – nastavená hladiny (nízká, poloviční, plná), teploty vody (studená, vlažná a horká) a cyklovač od jemného prádla po montérky. Peru dvakrát týdně už 22 let. Co se výdrže týče drží asi rekord chladnička GE z roku 1943, kterou koupili moji kamarádi, utečenci z 1948), v nemocničním výprodeji v Chicagu v roce 1950 za 5 dollarů. Ta lednička dodnes stojí v garáži a chladí pivo. Opraváře nikdy neviděla. Obávám se, že tohle žádná z těch nerezových almar s ledosráčem nedokáže.

 322. Podpisy se nekontrolují obecně, nejen v Kotlince.
  V době nedávné jsem se rok tahala s jedním německým ouřadem. Šlo o téměř sto tisíc, takže jsem se tahala fest. Po půl roce dohadování z nich konečně vypadlo, že jsem měla údajně podepsat jakési lejstro, které jsem ovšem ve skutečnosti nepodepsala a o jeho existenci ani neměla tušení.
  Tak jsem je požádala, nechť mi zašlou kopii. I na té kopii bylo vidět, jak si dotyčný falzifikátor při obkreslování vypomohl tím, že podpis nejdříve vytečkoval a pak kostrbatě obtáhl. Navíc se spletl a místo K napsal H a aby to nebylo poznat, tak tím koncovým A prostě tu chybu „přeškrábl“. Prostě to normálně zvoral.
  Navíc mých podpisů tam z té korespondence měli hafo a věru, že na to porovnání nepotřebovali grafologa. Bylo to vidět na první pohled.
  A protože se cifršpion zkoušel vykroutit plkama na téma, že jsem si to měla ohlídat !!! (jak když o lejstru netuším a u falšování nejsem)nezbylo, než podat trestní oznámení….

 323. V mémo okolí má dobrou pověst značka Beko. Výrobky levné, přitom design solidní a výkon taky. 5 let záruka skoro na vše.

 324. Když jsem předloni kupovala novou lednici a podivovala se, že ta stará (Elektrolux) vydržela jen 7 let, byla jsem panem prodávajícím ujištěna, že je to normální …. 🙁

 325. (359) ehmm, pasáčku, o Vašem vlastnictví určité nemovitosti Vás (jednou ročně) přesvědčí složenka z FÚ ( daň z nemovitosti) 🙁

 326. Takže těch 11 naší lednice Ardo je vlastně pro Italy vyznamenání 😉

 327. Doktore, se máte, když všechno zařídí manželka.
  Si myslíte, že je lehké přijít do obchodu a vybrat pračku z takového množství praček ? 😉

 328. 371- to pokládám za nesmysl, tak chytří naši politici nejsou- ani nemusí být, voliče očůraj mnohem snadnějším způsobem.
  Zeman se bát nemusí, jeho PR je bezchybné a dušičky čím dál blbější.

 329. Fujtajbl vespolek
  no, hezký opravdu hezký. Třeba u takové Andy (a i u dalších) bych odhadl, že ji berou klouby ze zimy a že má astma. Tudíž s láskou vzpomíná na dobu, kdy by ji zcela zdarma naložili do pohodlného vagónu a přepravili ji do lázní, kde by se jí dostalo inhalační kůry, příjemného prohřátí tělesné schránky, prolétnutí se čerstvým předjarním vzduchem, a konečnému pobytu v přírodě na břehu řeky.

  Podle mě byl odsun zásadní chyba. Mělo se využít zkušeností a vědeckotechnického pokroku desetiletého výzkumu a vývoje německých odborníků a dotyčnou odsouvanou množinu podle německých předpisů a norem zpracovat.

  Fuj, běhá mi z vás mráz po zádech.

 330. Andy, nejsem sama, kdo si myslí, že jde také o to vymezit Zemanovi mantinely.

 331. Noname, chcete snad naznačit, že od té doby co jsme jim zakazali doma mluvit a dělat rychlejší pohyby, to aby nevířili prach, je u nás příliš velký klid? Nechcete aby se ze mne stal masovej vrah, nebo alkoholik, že ne….

  No a už mi došlo, proč pan prezident Klaus podporoval kandidáta na prezidenta Zemana…. No přeci proto, aby nedopadl jako on, že při porovnávání s předchozím panem prezidentem to dopadalo velmi vyhraněně. Takže naprosto chápu a rozumím, už teď, že ho podpořil, protože už na konci měsíce se bude říkat …podívejte na toho vohnouta na Hradě, zlatej Klaus 😀

 332. 339 Martine, to je logické, jenže z praxe víš, že soudy se logikou vždy neřídí. Kromě toho, než se to všechno podaří zablokovat, barák už je fuč, protože ho má třetí vlastník. A když kupující prohlácí, že barák si pořádně neprohlídl, protože ho ani tak moc nezajímá, protože mu šlo hlavně o pozemek tak ten argument je v peheli. A krom toho, pozdě bycha honit. Pokud jde o 362 není to nijak složité. Rozhodující jsou dobře padělaná lejstra. Případně s dobře padělaným notářským osvědčením, to bylo ještě nedávno velmi oblíbené u východně slovansky hovořících a dálevýchodních podvodníků.

  357 Dano, to je ale skvělý nápad. Jednoduché a elegantní řešení. Stálo by za to ho legislativně prosadit.
  Vůbec mě překvapuje, že heslem či kódem je chráněné lecos, ale zápis v katastru je jeko nahý v trní. Přitom by také stačilo, kdyby byl chráněný heslem, které by znal jen zapsaný vlasatník. Bez užití hesla by jaká transakce byla nemožná. Prosté padělání podpisů a listin by nestačilo. Divím, se , že jestliže je takto chráněno všechno možné, proč ne zápis v katastru.

 333. 376 no westiku tak az vam jednou neprijde tak uz muze byt pozde.
  horsi je ze vam asi prijde i kdyz nemovitost vase nebude – to vi asi nejlepe dana ale pokud prevedu nemovitost a neudelam priznani tak to bude trvat nejaky ten patek nez FU zareaguje .

 334. 386 – to je problém, protože kdybys nespoléhal aspoň na minimální možnost soudní ochrany, tak bys musel prohlásit svoje povolání za zbytečné. 🙂

 335. pokud bude vyvoj v jistote ze majetek je porad vas a ne uredne prepsan na nekoho jineho tak asi bude zase potreba nejaka ceska cesta.

  treba nejake umele zastavni prava na nemovitostech aby nebyl zajem tu nemovitost prevadet.

 336. martine kdyz jsem delal dane notarske komore tak u byvaleho prezidenta JM komory jsem za tri roky slysel o dvou pripadech falesneho razitka 🙁

 337. 351
  v tom dánsku nejen, že si němci nesměli kupovat nemovitosti, ale i pronájem měli maximálně na pět let

 338. To není moc, ale dokonalý podvod se nedělá jen razítkem. Ovšem razítko je vždycky pro občana jistota. 🙁

 339. Jsou to Turci, nebo se to tam aspoň vyrábí, AK. Ale pračka nám zatím pere a sušička zatím suší. Tak uvidíme.

 340. 382- nejdřív jsem si nebyla jistá, jak to myslíte, ale dala jsem si tu práci a řádně to promyslela. A tak mohu s čistým svědomím říci, že vaše snaha nakopat mi zadek ( víceméně vím proč) se tentokrát setkala s vaším vlastním.

  Kdybyste někdy v životě nebyl okouzlen vlastní vtipností a četl, co píšou jiní( já, když už jste mne zmínil jmenovitě), tak byste teď šel spáchat seppuku.
  Vlastně to byste vy nemohl, je to akt cti. Tak se jen tak prostě lidově oběsit.

 341. Dobré ráno,

  to jsou paradoxy…

  máme dva pozemky, vcelku bezcenné. na které se zapomnělo při dědickém řízení. Jeden je takovej cíp u potoka, kde rostou jen bodláky, zjistilo se to, když si tam chtěl nějakej děda postavit kůlnu a ukázalo se, že pozemek není jeho, ale mého dědy ( v tu dobu už 40 let po smrti), druhá je cesta , kterpou sdílíme já, brácha , obec a můj už 17 let zesnulý strýc.

  Na katastru nám řekli, že bychom museli otevřít znovu dědická řízení, v tom prvém případě dokonce jak po dědovi, tak po strýci, který by ty pozemky vlastně zdědil a po něm jeho děti. Takže by v konečném důsledku místo strýce a dědy vlastnili příslušný podíl bratranci, já a brácha. snad ještě babička, takhle z hlavy nevím, který pozemky má taky ona.

  Samopzřejmě se do toho nikomu nechtělo a tak to zůstalo jak to je, náklady na celý úproces by vysocko přebážily hodnotu pozemků.

  Možná bych se měla poptat nějakýho toho podvodníka, ten by to zmákl levou zadní 😀

  Ale zadarmo by to asi taky nebylo….

  Nerozumím tomu, proč nemůžeme třeba sepsat nějakou listinu, kde bychom se dohodli o nějakém vypořádání, bez otevírání dědických řízení?

  I když je fakt, že kdybychom se s bráchou rozhodli bratrance vyplatit, tak cena jejich podílu jim zaplatí tak asi benzín na cestu k uskutečnění transakce 🙂

 342. 382 Dobrý den. … pro Němce Němec, pro Poláky Polák, pro Čechy Čech, považován za Žida. Na špatné straně. Měl nárok na život?
  Silná slova nepomohou.

 343. (393) Já to nemyslel nijak hanlivě.
  Spíš mne baví, jak tu i onde probleskne, že Turky do EU ne, turecké hospodářství etc. Fakt je, že růst 7% by v EU asi dlouho nevydržel.

 344. (395) A postavil si tam děda kůlnu?

 345. NoName, třeba je dost úředníků, ale málo uklízeček 🙂

 346. maYda, na tu situaci je vhodné aplikovat vydržení, pokud jsou splněny jeho podmínky. Z toho hrubého popisu si myslím, že by splněny být měly.

 347. A jinak, ad vláda-včera jsem viděl mluvit v televizi Bendla. Zarostlý, unavený strýc v nepadnoucím saku s verbálním projevem na úrovni klasického funkcionáře z dob předlistopadových.
  Je stále těžší najít rozdíl-posty za odměnu, vysoká škola dodělaná dálkově, jazyková výbava nula, odbornost nula…

 348. MaYdo – také mě napadlo vydržení, akorát u toho pozemku ve spoluvlastnictví s obcí – nevím. Ono je také třeba zvážit polohu, možnost využití, přístup a další okolnosti a posoudit, zda to stojí za to. Nicméně – jak tak FÚ pomalu „čistí“ nemovitosti a zkoumají, zda na všechny je podáno daňové přiznání, může se stát, že podají podnět soudu k určení vlastníka a hlavně daňového poplatníka. A dědické řízení pak otevře soud. Nicméně mám takový dojem, že jednou se takový případ ukončil prostým sdělením, že vlastníkem je dědic a následným zápisem v KN, aniž by se dědické řízení otevíralo – se zdůvodněním hospodárnosti řízení a nezpochybnitelného nároku. Ale podrobnosti si už nepamatuju. :-))

 349. Krasne rano z hlavniho mesta monarchie, vam vsem do vsech koutku nasi kouzelne vlasti.Myslim ze pro nektere z vas je nejvyssi cas caje uvarit, pirohu pojist, popripade veselych pisni zazpivat…….jinak se v tech Zemanech ,Klausech, Benesu,Sobotku ,Dintsbieru zamotate 😉
  Napsal bych vam co je noveho v mem Islandskem stolnim kalendari, ale zapomel jsem otocit,tak by to nebylo uplne aktualni…snad jen tolik, ze dnes je na Islandu patek a je zima…….

 350. S katastrem je to kouzelne…… Uz Vam nesouhlasili katastralni mapy smfaktickym stavem? Ne o moc, jeden byl proste Vetsi o pet metru a druhy mensi po cele delce. Bely by to k zasmani, kdyby se nejednalo o dva ruzne druhy zemedelske pudy.bylo to k popukani, kdyznse chyba opakovala nepravidelne, podle toho, ktery urad byl poveren k vyplneni „formalaru“ …. To by se na Islandu stat nemohlo, tam by se reklo, ze sopka posunula a hotovo. Nikdo by se nepodivoval

 351. 392 Martine, je to paradox nyní když kdejaká maličkost je chráněná jak federální zlatý poiklad ve Fort Knox, instalace kdejakého programu vyžaduje online ověření a na druhé straně lecjaký velký majetek je v podstatě bez ochrany. A ta uhlířská víra v autenticitu dokumentu dokládanou otiskem kulatého razítka. V době kdy kdejaké zboží v supermarketu je chráněno čipem. Divím se, že se ještě nepoužívá havraní brk a duběnkový inkoust. I kdzž, tehdy bylo daleko větší spolehnutí, že co je psáno, to je dáno. Za falšování listin šla hlava dolů. A další překážkou, že vzdělaný nebyl každý blbec a rozhodně neměl takové možnosti. Připomíná mi to situaci konce „železné jízdy“, kdy udatného vytrénovaného rytíře mohl provrtat kdejaký kmán, který prodělal základní výcvik s kuší, později s ručnicí. Tak leckdo má přístup k mocným a nebezpečným nástrojům, které by mu při zdravém rozumu měly být odepřeny. Jedním z nich je všeobecné volební právo.

 352. 380 a když je to zaujme tak něco pořádného, není to až tak moc drahé. Stačí lepší Casio nebo Yamaha. Kdybych já bejvával nebyl línej cvičit…

 353. Budete slavit MDŽ? Zajeďte si do Vídně, v Belvederu mají celý den zvláštní výstavu s přednáškami. Internationaler Frauentag – Der weibliche Blick

 354. (399) Ona je to klasická EUnijní pakárna. To jediné, co by pomohlo, zrušit různé Zákoníky práce a několikaměsíční odstupné, spolehlivě soudruzi z Brusele nedoporučí, natož nenasměrnicují a i kdyby, stejně by to znamenalo skoro revoluci.

 355. Internationaler Frauentag – to se mi vybaví učebnice němčiny pro základní školy a obrázek dítek, kterak nesou snad mamince, snad soudružce učitelce květiny. Dítka samozřejmě ozdobená pionýrskými šátky. A snad i nějaká rudá hvězda na to svítila…

  A MDŽ, to se fasoval ručník a květinu od ROH. A zejména u nižších ročníků pracovnic ještě povinný soudružský polibek od postarších funkcionářů ROH při předávce.

  Ale mohla bych oslavit, že ho už/zatím slavit nemusím.

 356. AeroKarle, nezlob se, vypadá to, že máš na Brusel nějakou kontrolku. Zrušení omezujících ustanovení Zákoníku práce naráží na odpor českých odborářů. V Evropě jsou krátkodobé úvazky, nepravidelná pracovní doba a podobné vymoženosti běžné. To by nám ani Brusel nenapadl.

 357. maYdo, ale to jsi zcela mimo proudy – MDŽ slaví celý svět od Hilary Clintonové až po nejposlednější soudružku černošku v Burundi.

 358. Ahjoj!
  ad 403 – a to ještě No Name, zřejmě neposoudíte, jak dobře k tomu rozumí zemědělství a potravinářství…

 359. Aaaaa – MDŽ. Tak já se přiznám, že budu ráda, když nebudu slavit na JIPce, jak se mi stalo při minulém chirurgickém zákroku v plné narkóze, kdy ostatní pacienti odcházeli po 8 hodinách odpočinku na lůžku, zatímco mě šoupli na 24 hodin na JIP a já tam málem umřela z toho, že jsem musela ležet na zádech, přikurtovaná přes jakési trubičky a nehýbat se. Děsný zážitek. A pokud by se mi to přihodilo letos, tak ještě znásobený tím datem. 🙁

 360. pepo, jet určitě s manželkou. Tu pošleš na výstavu nahých mužů a pak se klidně můžeš věnovat MDŽ

 361. Jo Martine TT – odbory… včera oznámil OPEL, že tedy ten závod V Bochumi nezavře, že prodělek je taky kšeft a odborářský boss vyjadřoval uspokojení jak se jim podařilo to vedení Oplu zmáknout.Odhaduji, že do dvou let skončí nejen pobočka v Bochumi.

  A jinak jsem také včera zaslechl krásné slovní spojení.
  Ukazovali zatýkání demonstrantů policií protože si dovolili „Widerstand gegen staatlichen Gewalt.“
  Moc mě to zaujalo… . 😀 Takové upřímné…

 362. 2 Šumavák – ad 420 – nediv se… Stačí si přečíst „dlouhodobý záměr fakulty“. Cituji:
  „V souladu s dlouhodobým záměrem samotné Univerzity Karlovy i její Fakulta sociálních věd vidí svou budoucnost jako pracoviště špičkové vědy i výuky bezpečně ukotvené v mezinárodních sítích, jako místo atraktivní a přívětivé pro studenty i zaměstnance, jemuž je vyjma moderního zázemí a vybavení vlastní i moderní a kreativní myšlení, jako sebevědomé a soudržné kulturní společenství s vírou ve vlastní sílu a budoucnost.

  Nabízíme vizi moderně řízené instituce s jednoznačně danými a průhlednými pravidly fungující hladce a bez zbytečné administrativy. Instituce čitelné, dynamické, výkonné, systémové a komunikativní, instituce fungující na principech zásluhového a spravedlivého odměňování i oceňování. Nabízíme vizi ve všech směrech profesionální, vnitřně soudržné, společensky odpovědné a navenek jednotné vysoké školy elitní nejen z tradice, ale i výkonem a nároky.

  V této souvislosti s hrdostí a s uznáním konstatujeme, že Fakultě sociálních věd se v dvacetiletí od založení podařilo vyrůst v jedno z nejkvalitnějších a nejoceňovanějších vysokoškolských pracovišť v České republice – ve všech oblastech, kterým se věnuje, shromáždila FSV UK pod svou hlavičku vynikající pedagogické a vědecké osobnosti i jedním z nejnáročnějších přijímacích řízení vybrané studenty a vychovala řadu výjimečných absolventů. Akreditovanými obory, výzkumným zaměřením, řadou širších mezinárodních vědeckých projektů i individuálních grantů kultivuje FSV UK skupinu velmi podstatných společenskovědních disciplín – od ekonomie, přes komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní teritoriální studia, politologii a mezinárodní vztahy až k sociologii a veřejné a sociální politice – ve kterých nabízí kompletní škálu vzdělání od bakalářského po doktorské studium v českém a zčásti i anglickém jazyce, či habilitační i jmenovací řízení.“

  To víš, když se sám nepochválíš, nikdo to za tebe neudělá!

 363. k MDŽ mám jen vzpomínku, že jsem musela být co nejdřív ze školy (byla jsem i krom jiné kantorkou) doma, aby můj muž mohl dělat společnost ženám v práci, neboť bez těch chlapů to na oslavě nebylo ono…. Kde je ten čas :-)))) Právě jsem dosmažila a naplnila božími milostmi obrovskou krabici a mohu vyrazit s Jessi na špacír:-)

 364. Praktický dotaz : Jaký používáte inkoust do per? Chromovaný Faber Castel mi byl ožrán „tuzemským modrým“. Ten tuzemák smrdí podezřele kysele. Možná, že jsem koupil špatnou šarži. Ani inkoust není co býval, v lahvičce za korunu padesát. Později za sedm a teď už snad za jedenáct. Ach ta drahota. A byly i litrovky. že já si neudělal zásobu. Protože nestojím o ožrání dalších per, vypravil jsem se na nákup něčeho lepšího. Byl jsem poněkud konsternován, když ve specializovaném oddělení s pery v cenách začínajících na proletářských patnácti stech a končící na několika desítek tisících, slečna na otázku, jaký by mi doporučila, odpověděla otázkou „Jaké máte pero?“ Už už jsem málem odpověděl, že asi patnáct centimetrů, ale krátce popřemýšlel a že mám Parkera. Aha, pravila slečna, tak si kupte inkoust Parker. Kdybych měl Watermana tak inkoust Waterman. A tak dále. Čím se liší, to nevěděla, prý nejlepší je používat inkoust stejné značky. Tak jsem sáhnul po prvním z nabídky. Podivné, co kdyby to bylo takhle u aut….

 365. Tak kdybyste někdo věděli, kde je k mání benzín značky Honda….

 366. Fakulta sociálních věd? No, to by si Šumavák mohl požádat o akreditaci svého blogu. Zvlášť ekonomická sekce je zde dobře zastoupena. Ale i další. A máme potřebné mezioborové přesahy.

 367. a mohli bychom potenciálním absolventům dělat oponentury diplomek a doktorských prací… 🙂 🙂

 368. (422) 🙂 no, také si vzpomínám, že MDŽ se oslavovalo především proto, aby si muži zřejmě mohli „vyhodit z kopýtka “ 🙂 Podle mých vzpomínek po oficielním předání těch povinných bonboniér a kytek zpravidla MDŽ končil v nějakém nočním baru 🙂

 369. 428-každá záminka k oslavě je dobrá, tak co … 😉

 370. 389 – Konec konců, zrovna takhle jsme to taky udělali, a právě z uvedeného defensivního důvodu: U jedné nemovitosti jsme si sice už před lety nechali vystaviti bumážku, jíž prodávající potvrdil úplné splacení a souhlasil tudíž s výmazem zástavního práva, ale katastrálnímu úřadu ji zatím raději nedoručili.

  Ostatně, pokud vás někdo připraví o nemovitost pomocí razítka vyřezaného z brambor a třetí osoby, která v dobré víře atd., kdo vás vlastně okradl? Ti podvodníci, anebo stát (prostřednictvím KN)? Nechtěl bych zabíhat do dalekosáhlých úvah, avšak zde se přímo vtírají…

 371. Schumi 425 – zásadně protestuji! Za svou krátkou karieru na tehdy ještě Fakultě žurnalistiky bylo mě přetrpět nesčetně češtinských výplodů, které neměly daleko k Jirkovi ppa. Navíc jsem musela poslouchat výlevy samotných kantorů ve smyslu, že ta čeština je úplně zbytečnej opruz! Obávám se, že v současnossti to bude ještě o něco horší…

 372. Schumachere, slečna měla pravdu, je opravdu lepší používat stejnou značku pera a inkoustu a taky nevím, proč tomu tak je. Ale pera a lahvičky se k sobě minimálně dost dobře hodí. Jde přeci o ten soulad a harmonii. Když už se píše plnicím perem, tak ať je to se vším všudy.

  Jistě Rputi, vždycky to bude jen horší, protože někdo stářím zmoudří a druhý je čím dál tím více vofrněnej a nepříjemnej dědek, či babka. Jediné, co ty dědky a babizny ještě může držet nad vodou je to, když mají něco co mohou odkázat. protože kdo by celý dny toužil si nechávat furt nadávat, či prudit o radostné době mládí dnešních babek a jak to dnes všichni dělaj blbě 😀

 373. (414) no však píšu, že to soudruzi z Brusele místním ani nedoporučí ani nenasměrnicují.
  „V Evropě jsou krátkodobé úvazky, nepravidelná pracovní doba a podobné vymoženosti běžné.“
  No, jak v které části té Evropy. Mám takový dojem, že minimálně ve Španělsku, Itálii a Řecku, spíš i jinde, mají jakousi patálii s propouštěním zbytného pracovnictva. Nepochybně také z vlastních odborářských zdrojů, ale Brusel to nějak neřeší.

 374. Jiřiku, já chápu, že „jemné finesy“ v češtině našich žurnalistických bardů náležitě „neoceníš“. Bohužel, většina z nich jsou absolventi právě této vzdělávací instituce a žurnalistika podle toho vypadá. Což je, konec konců, všeobecný názor… 😀

 375. 433 jirko ppa etc…takový soulad u mě plebejce neočekávej. Nemaje ani stůl z ořechového dřeva s psací deskou potaženou zeleným suknem a jiné interiérové příslušnosti. Také mé psací potřeby jsou lidové, praktické a o mnoho nepřevyšují částku tisíce korun. Až na hřmotný Faber Castell mám velmiběžné psací náčiní Parker, Franklin Covey, vše na zásobníky avšak opatřené plnícími adaptéry a bohužel, již jen poslední exemplář naprosto klasického pera Senator anžto jsem si jich nevytvořil dostatečnou zásobu když byly k mání a za levno. Jako kalamář používám velmi šikovně řešený dvouprostorový Mont Blanc. Inkoust obyčejný modrý, pro některé účely modročerný.

 376. Se vám pravákům s inkoustem machruje. 😉

 377. Jo a také nemám pečetního vosku, ručního papíru, o vodotisku ani nemluvě. Též ovcí na pergamen nemám a ani duběnek se neurodilo. Tak nutno je mi užívati co trh za skromný peníz nabídne.

 378. NoName, poprvé jsem se setkala s levákem, můj vnuk v druhé třídě má tu čest jím být, ani speciální pera pro leváky nefungují tak, jak ta obyčejná pravákům… Šťastný kdo se pravákem narodil nebo, pokud nebyl vyhraněný levák, ho rodiče tím kýženým směrem vedli:-)

 379. 441 dixi ani nevite jak spoluhraci zavidi ze je syn levak.
  vzdycky to neni pravda ze ma levak jen smulu 🙂
  a myslim ze se stim casem srovna i Vas vnuk, jeho rodice, babicky a hlavne ucitelky

 380. Schumachere… pergamen je z oslů, tedy pokud si dobře pamatuji. A to co si jmenoval dál, přeci patří k tomu všemu, když ještě píšeš ručně dopisy. Já píšu dopisy poměrně často a tak se vyplatí hezkej papír a obálky, ale vodoznak nemám, jen takové razidlo s odznáčkem 😀
  ps. Zvlášť když píšeš dopisy manželce.

 381. 443 jirko ppa etc….no vidíš to. Z oslů. Tak špatně na tom jsem. A s manželkou, když už dojde na psaní, esemeskuju. Vytříbených způsobů ode mne čekat nelze.

 382. Já s tím nemám problém, měl jsem štěstí na učitele, od první třídy mi povolil „čínské pero“ (v 70. letech to nebylo samozřejmé, dost mých spolužáků bylo „přeučeno“ na pravou), takže jsem si nic nerozmazával, žádné trauma neutrpěl…

 383. 441 dixi, jako šermíř by měl velkou výhodu. Hlavně když by protivník nevěděl.

 384. Jirko ppa. ad 433 – já ti nějak nevidím rozdíl v tom jestli to dělá starej nebo mladej… 😉

 385. (437)“ Nemaje ani stůl z ořechového dřeva …“
  Co „orechovu spálňu“? 😛

 386. Schumachere, prave ze pri sermire to vyhoda neni, tedy kdyz to neni sport…. Viz, rozlozeni organu v tele. Proto je levaku malo, byla to genocida 😀

 387. 449 jirko ppa etc… to je logické, to mě nenapadlo. Halt znalost těch fines nemám v rodě. Nejspíš výhodu měli „obouruční“

  448 Karle, to je opravdu nemístné takhle si utahovat. Ořechové ložnice Ikea zatím nevede. Máme ji trošku zdobnou a v bílé. Birkenland. Manželka tomu říká. Nevím proč, Birkenau. Ženy asi mají tendenci ke zjednodušování. Já zas značce mléčných výrobků „Meggle“ říkám ….no, to domyslíš sám 🙂

 388. (447) jestli to není tím, že z mladého osla se stane starý osel -tedy nikoliv kůň 😕

 389. To byl strašně dlouhej slovenskej vtip o prodeji „orechove spálně“ na inzerát.
  Prodávající s kupujícím se u toho ožrali a končí to tím, že prodávající vyvrávorá na dvorek, klekne u boudy a volá: „Orech vylez, predal som tvoju spálňu!“ 😛

 390. Moji dva potomci jsou dcera levák, syn dysgrafik. To leváctví bych ani snad nezaznamenala, kdyby nebylo třeba hlídat, aby byla k dispozici oboustranná škrabka na brambory, abych předešla výmluvám, že když není správná škrabka, nelze loupat brambory.

  Navíc je dcera manuálně poměrně zručná, docela hezky maluje a, plete, modeluje a co chvíli něco kutí. Přeučování nikdo neřešil, akorát dcera má teď zrovna levou ruku mimo provoz, tak zkouší psát pravou. Dělám si z ní psinu, že se jí popletou hemisféry a ona se tomu chechtá.

  Synek je naopak sice pravák, ale levej na obě ruce. Na výuku psaní vzpomínám s hrůzou.

  Specielní pera pro leváky jsme nikdy nepoužívali, dcera psala obyčejným. Klukovi jsme kupovali pera pro dysgrafiky, ty se dělají zvlášť pro leváky a praváky. MYslím, že efekt veškerej žádnej, z klukova rukopisu má každej neurolog dodnes jasno. Podobnej rukopis mívají lidi po mozkové příhodě.

 391. Mám dojem, že pergamen se nedělal jen z oslí kůže, ale taky z ovčí nebo kozí.

 392. Díky všem za útěchu, když holt můj obzor začíná a končí okrajem stránky sešitu:-)

 393. Noname, zaujalo mne to kolik studentů se hlásí a kolik berou. Ten poměr 2700 na 2400, co jsem zahlédl je docela trapnej. Vždyť i na některé základky berou každýho desátýho. o gymplech ani nemluvit. A to ještě neříkám, jak je to jinde, kde dokonce před přijetím se musí psát slohová cvičeni, proč ta jejich škola je pro mne ta nejlepší. A rodina se lustruje až do třetího kolena. … No tohle bych viděl jako velký ukazatel kvality a možností uplatnění po studiu…

 394. jirko ppa,
  moje učená kolegyně „dělala archeologii“ a obor s ní úspěšně absolvovalo pět lidí. Archeologií se živí pouze ona, díky tomu, že byla ve správný čas na správném místě a byla vybrána. (Já bych to nazval nehledanými slovy „měla z prdele kliku“) Pět jejích kolegů se živí vším možným, jeden třeba prodejem vagónů. V současnosti prý obor absolvuje kolem dvaceti lidí. Chápeš to? Kde se chytne v tomhle malým státě dvacet Indiana Jonesů ročně???
  Ledaže bychom archeoložky vyváželi třeba do jihoamerických nevěstinců a archeology do slunné Kalifornie…

 395. Za mých (mladých ) časů se říkalo:“Papír (noviny) snese všechno“. Věřím, že teď se bude říkat „internet snese všechno“ 🙁 Když jsem si přečetla tenhle článek, napadlo mne, že Fendrych by musel v soutěži pohádkářů vyhrát první cenu -Andersen „hadr“ 😕 Divím se, že ještě nevydal knihu pod titulem :“Sebrané zločiny VK“ 😕 Ta invence …. 🙂

  http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=772715

 396. no jasně, že internet snese všechno….když mohl někdo napsat takovou prasárnu jako ve 247……a to snese ještě víc: tu prasárnu prasácky napastovat sem jako „argument“.
  Fakt jsem netušil, že to eurolektorství je tak lukrativní…..škoda, že mám ještě normální žaludek.

 397. Dix,

  Ale to leváctví samo o sobě fakt není žádná tragedie. U nás schytal kluk co se dá, dysgrafii, dyskalkulii, poruchu motoriky, autismus.

  Takže když se ukázalo, že dcera je levák, fakt jsme to neřešili. Ani nebylo proč. Psala docela hezky a dokoce to ani moc nerozmazávala. Jen potřebovala do školy levácký nůžky a doma vhodnou škrabku.
  Jetsli má vnuk s psaním nějaký problém, tak to asi nebude jen tím, že píše levou.

  Na druhou stranu – já a brácha jsem byli na gymplu vyhlášení jako drapací jedničky. Když jsem přišla na fakultu ( ČVUT-architektura) tak jsem zdaleka neměla nejhorší rukopis, ačkoliv někteří pedagogové si při mém výběru VŠ klepali na čelo s barvitými prognózami, kam až by mně s takovým rukopisem hnali, kdyby byli v přijímací komisi.

  kupodivu, jak kdo škrábe, se ukázalo nakonec bez souvislosti s tím, jak kdo umí rýsovat, modelovat či kreslit. Kolega z kruhu, který dokázal výkres, na které ostatní strávili dva dny , vyprodukovat za polovic a ještě v kvalitě o třídu vyšší, psal téměř nečitelně. Zvlněná čára a sem tam nahoru nebo dolů špička. Navíc psal úplně stejně háčky , čárky a tečky nad i.
  A nepamatuju, že by měl z čehokoliv, co se muselo kreslit nebo rýsovat horší známku než za 1.

 398. Dobré odpoledne,
  vzhledem k tomu, že pravo/levorukost je geneticky podmíněná, tak jediná věc k řešení je zavčasu zjistit, jak na tom člověk je. Tátu v první třídě jeptiška přeučovala rákoskou – když chytl pero do levé, tak dostal přes dlaň, a kromě velmi kostrbatého psaní pravou mu také vtiskla „lásku“ k církevním školám… rýsoval a kreslil nakonec vždy levou.
  Ale vážně, kdo se naučí používat obě, má prý výhodu, neb mu lépe komunikují hemisféry. Známým člověkem, kterému byla obourukost dána do vínku, byl Jiří Trnka, který své obrázky maloval současně oběma rukama – jednou rukou domeček, druhou rovnou k němu střechu atd.
  Násilné přeučování vyhraněných jedinců naopak může vést až ke koktání a podobným jevům.

 399. Hm …. dánští občané jako bojovníci svaté války v Sýrii, nejsou zrovna ono. Jestli ono to arabské jaro vlastně nebyl blbej nápad? Třetí světová by klidně mohla být válkou o Aláha…

  …Na kurzech, videozáznamech a prostřednictvím internetové komunikace vyzývá imám mešity v Quba Amager na jihu Kodaně mladé dánské muslimy k džihádu v Sýrii…
  http://www.presseurop.eu/cs/content/news-brief/3478591-dansti-muslimove-se-hrnou-do-svate-valky-v-syrii

 400. No jo, Matzurko, ale já v rodině leváka nepamatuju a muž taky ne. Fakt je, že na tchána se nepamatuje, ale kdyby byl levák, asi by to tchyně někdy zmínila.

 401. Irák, Libye, Egypt, Sýrie…pozoruhodné jaký mají západní mocnosti na šíření islámu talent. Velký muftí by to lépe nevymyslel. Další demokratizační proces bude pokračovat kde? Doporučuju Pákistán. S jeho arzenálem by to byl velmi dobrodružný počin.

 402. >> Matzurka
  Starší syn je levák. Psal vždy levou a – řekněme – nepříliš kvalitně. Ovšem bylo zajímavé, že rozlišoval mezi rukou na jemnou motoriku a rukou na motoriku hrubou. Takže levá ruka byla – dle jeho terminologie – tužkovice a pravá pak šutrovice. Příbor však drží lege artis. Nicméně si povšiml, že existují leváci s držení obráceným.

 403. tak čačtí esenbáci si hráli na D1 na Kobru 11…..akorát že ty škody nebyly jejich:
  Nabyli dojmu, že projíždějící mládenec „nemá oprávnění“ k řízení a snažili se ho uštvat….blbeček jim ujížděl, to je urazilo natolik, že vyrobili zátaras, kam napřed chytli pár chudáků a následně to do této skrumáže napálil ten cvok….on mrtvej a další chlap těžce zraněný, zopár aut dobitých….
  Nemohl by někdo zařídit, aby si tihle kovbojové mohli hrát třeba na autodromu a tam se pozabíjet mezi sebou ?? Furt to daňové poplatníky vyjde levnějc i s erárním funusem.
  Takže příště: esenbácký taraszátaras – reakce jak při dojíždění nehody – fofrem z auta do polí a zalehnout za terénní val…..
  Určitě je v tývý Hovno pochválej.

 404. dcera jako malá držela příbor obráceně a babička se z toho mohla pominout, jak prý ji vychováváme, že nemá správné způsoby.
  Jsem špatná matka a tak jsem to neřešila, protože mi byl milejší klid u jídla a špatné způsoby než správné způsoby a žaludeční vředy.

  Ale jak drží příbor teď, ani nevím. Fakt je, že na něco tu pravou taky používá, třeba při pletení.

 405. šimone,
  prostě přejímají filosofii amerických polishů. Když někdo vytrvale bere kramle, tak k tomu má patrně důvod, což je zase důvodem dotyčného zastavit.
  Blbý je, že v akci ještě nemají ten americkej cit. 😀 😀 Čuměním na seriál Strážce zákona se Stevenem Seagalem chybějící grify nezískaj.

 406. TAk oni, Šimone, zřejmě „nenabyli dojmu“, otec mládence totiž prý ohlásil už ve čtvrtek na policii, že mu sedmnáctiletý synek to auto sebral a odjel. Takže bylo jasný, že nemá oprávnění.

  Samozřejmě, že si nemuseli hrát na Kobru 11, kdyby se za kluka pověsili, tak přece dřív nebo později musí zajet k pumpě pro benzín nebo si odskočit. Mohlo to být bez obětí.

 407. maYdo a dvd,
  ona je ta genetika dost komplexní (v tom případě nelze moc dobře mapovat genealogii a dva leváci mají jen 1/4 šanci, že dítko bude taky levák), a tolik se o tom zase neví… jestli je to jeden gen v návaznosti na další, nebou rovnou kvantitativní znak…dříve to bylo snad i společenské stigma či co. Ale leváci snad mají trochu jinak „nastavený“ mozek, neboť se ukazuje, že hemisféry mají rozdělené jako praváci, ale spojení je jiné. Snad i byla nalezena korelace mezi levorukostí a vyšší kreativitou či IQ, ale je to přičítáno spíš vlivu prostředí – jelikož většinově je lidská populace pravoruká, leváci se s tím musí poprat a tak už od malička mají o překážku více.
  Každopádně, vyhraněný typ se skutečně násilím přeučit nedá, to je jako převychovávat černé oči na modré…. Ti nevyhranění se mohou přiklonit k čemu více tíhnou, no a malá část populace je i naprosto rovnocenně obouruká 🙂

 408. Maydo – v prvním článku o Cobra11.cz bylo, že nabyli dojmu, v následujících už bylo něco o papínkovi, který na synáčka poštval na policii…..tolik oprava.
  Ale jinak si pořád myslím to samé: kvůli honění si vlastního ega se esenbáci dopustili trestného činu obecného ohrožení s dosti blbými následky – jeden mrtvý a dvě shořelá auta….natabene za situace, kdy mohli jednoznačně počítat s tím, že ten blb ani nemá nějakou bombu či něco jinak obecně nebezpečného (třeba viry eboly, škrkavku apod.) ani rukojmí…akorát benzín, kterej jednou dojde….
  Dal bych jim zpátky embéčka, snad by je to potom přešlo….

 409. Jo a ještě jsem zapomněl na to hlavní: na dalšího těžce zraněného, což jde jednoznačně na vrub blbě zorganizovanému zašpérování ….ten mrtvej grázlík mě tak nevadí, ale i to je prostě vina policie….

 410. Jo, , máte pravdu šimone,
  stačilo by za ním nechat jet klidně a nenápadně auto v civilu…..
  Každej se jednou vyčůrat musí 😉
  Na druhé straně – dalo se čekat , že ten blb bude reagovat , jak reagoval ? Nakonec, pokud měl pod 18 – co se mu mohlo stát, kdyby se nechal chytit ?
  Já bych se teda s policajty nehonil…..

 411. Ex post ještě k leváctví: syn naší dcery(vnuk)to má zděděné po otci, nemám problém s jeho levorukostí, ale s tím, že při psaní „proti hrotu“ mu propiska vynechává. Možná stará dobrá „čína“ fungovala lépe. Patří mezi vyhraněné a o nějakém přeučování se mi ani nezdálo, že je levák jsem poznala v jeho raném věku. Náš syn zdědil levorukost po otci (mém muži), který to latentně přenesl, neboť byl svým otcem tvrdě trestán a já ho znám jen jako praváka. Syn si ve třech letech zlomil komplikovaně levou ruku, nějaký čas měl přerušené nervy, a začal přirozeně používat ruku pravou. Vyrostl z něj obouruč, je mu v podstatě jedno, kterou ruku používá, i když píše výhradně pravou.Zbývající dvě naše děti jsou praváci.

 412. Měl bych jeden dotaz. Protože nejsem odborníkem ani na zátarasy ani na akční filmy, tak mi uniká jedna věc: on se zátaras dělá z nezúčastněných civilních vozidel ?
  Já si dycinky myslel, že zátaras jest sestrojen buďto z polucejních aut nebo je to nějakej zpomalovací pás s hřebíkama …

 413. (466) No jo, Schumi, ale co s tím mohly ty mocnosti dělat? Jedině v Libyi mohly nechat Kaddáfího, aby to vymordoval, ale pomohly by si nějak? To ostatní jelo v podstatě bez nich a samospádem.

 414. Halladine,

  když někdo volá na policii, že mu sedmnáctiletý potomek ujel s autem, tak se dá očekávat, že ten potomek bude pěknej vejlupek a na toho akčního hrdinu si fakt zahraje. Zvlášť když seděl v Audi, to ujede lecčemu. Může být, že než obavy , co se mu stane, se mu honilo hlavou, jak bude kámošům vykládat, jakej byl frajer.

  Nebo se s otcem porafali ( jako že asi jo, když tatík volal dokonce policajty), klukovi ruplo v kouli a chtěl se pomstít – třeba i tak že zlikviduje auto včetně sebe.

  Ty nebo já bychom se s policajtama nehonili, ale s námi už necloumá puberta, hormony a emoce. Čekala bych, že policajty něco takovýho napadne.

 415. 478 tucnaku psali ze narazil do druhejch kdyz se chtel vyhnout zatarasu.
  ja myslim ze si meli vzit na pomoc trpisovskeho ten vybrzdit na rozdil od cajtu umi.

  vazne nechapu proc kvuli kradenemu autu delaji manevry 🙁 ze ho nezastrelili rovnou.
  jeste bych chapal zabranit necemu takovemu ve meste ale na dalnici ? koho ohrozoval ?

 416. (478) Já to sledoval tak na půl oka, ale prý zátaras jim objel a šlehnul to do nějaké kolony. Zda tam byla kvůli zátarasu nebo z jiného důvodu, nevím.
  Policajti vzbuzují (a důvodně) nasrání a podezření z páchání kravin, ale stejně bych se soudy o kvalitě počínání počkal, zda nebude více informací.
  Pokud postaví zátaras, magor jim ho objede a do něčeho šlehne, je průser, že stavěli. Pokud nepostaví a magor do něčeho šlehne jen tak cestou, budou v průseru, že nestavěli.
  Akorát v detektivkách jsou všichni policajti buďto blbci (hrdina soukromý detektiv, detektivka), nebo hrdinové (hrdina policajt, policajtka). Praxe něco mezi, tu blbec, tu hrdina. 😛

 417. (481) Pepo, v pátek a vůbec na D1 toho bývá k ohrožování celkem dost. Nemáš-li více informací než z TV, víme oba hovno, zda ohrožoval či ne.

 418. 2 AeroKarel – ad 482 – zase ale musíš připustit: Jak blbec, či hrdina – my jsme jedna rodina!

 419. pepo, tak ohrožení bezesporu bylo, protože neměl papíry.
  A jak víme, bez papírů to prostě JE nebezpečné.
  Ale vážně – nejspíš prchal tak rychle, že asi ohrožoval.

  Mě by spíš zajímalo, co si policajti slibovali od toho, když vytvořej na dálnici špunt. Špunt před magorem, kterej jim ujíždí (asi dost rychle), strká se s policejnim autem a tak. To si vážně mysleli, že před zátarasem/kolonou takovej magor, mající za zádama policajty, zastaví a smekne ?

 420. Maydo
  „s námi už necloumá puberta, hormony a emoce“

  Někdy mi to přijde smutné… 😉

 421. Aha – jestli to bylo tak, jak naznačuje Karel v 482, tak je moje 486 zbytečný …

 422. Halladine, no, já když sleduju platební podmínky německých obchodních řetězců a nákupních svazů, cloumají mnou občas emoce docela dost 🙂

 423. Ale tohle je průser!!!
  Ve skotském městě Dumbarton uniklo do odpadní sítě několik tisíc litrů whisky v závodu firmy Chivas Brothers. Pracovníci továrny na plnění lahví totiž omylem vypustili tank s lihovinou při čištění trubek.

  Všivas Regál semotamo užívám jako šláftruňk a jako prevenci před zúžením vlásečnic, takže s majiteli provozovny hluboce soucítím…

  Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/unik-whisky-ve-skotsku-dumbarton-dld-/eko-zahranicni.aspx?c=A130301_180728_zahranicni_brd

 424. Když ale oni ti blbci a hrdinové nejsou rozloženi pravidelně ani co do množství v populaci, natož prostorově.Navíc leckterý hrdina se stane hrdinou jen proto, protože je blbec a své nedomyšlenosti náhodou přežil.
  Já někde zahlédl nebo zaslechl, že postavili zátaras před sjezdem s dálnice. Takže mu nedali žádnou šanci.
  Já bych teda „tarasil“ za sjezdem a pak na okresce. Pokud bych už tarasil… spíše bych se ho snažil opravdu vybrzdit.
  Ale nám se to mluví…

 425. Halladine,

  někdy jo, ale to už tak nějak k životu patří….

  Ostatně ve vyšším věku jsou lidi prý spokojenější, protože už se nikam nederou, naučili se věci přijímat tak, jak jsou a umí si lecčehos vážot a radovat se z toho.

  ne vždycky seš top podaří, alle setkánío s takovým člověkem je rozhodně příjemnější, než s rozcapeným puberťákem.

 426. ale proč vybrzdit,Šumaváku? Stačilo by se plížit za ním a počkat si. Dřív nebo později bude muset natankovat nebo na záchod.

 427. Foundry,
  jsi přece svobodnej člověk, podmínky, které se ti nelíběj, nemusíš podepsat !
  😉

 428. Halladine, jasně, ale to nemá na emoce vliv 🙂

 429. Šumaváku,
  audinu rozjetou na plný kule bych se já osobně docela bál vybržďovat i v tom vylepšeným policajtským Pasátu. Koneckonců vybrzdit ho zkusili: …na 168. kilometru se za něj „pověsila“ další hlídka z oddělení Domašov. Té se audi podařilo na 139. kilometru předjet. Mladík do policejního vozu narazil…
  Ona taková A6 váží přes dvě tuny a pokud to kalil naplno, tak moh’ jet kolem dvou set. To už je nějaká kinetická eneržie.
  Chlapec koneckonců, jak vidno z následků (obouchaný policajský auto a pak ta závěrečná pecka), neměl na nějaký brzdění nejmenší myšlenku. Vírá se myšlenka, jestlipak on si nedal cígo, nebo bonbónek před cestou, po redbulu by takhle nevyváděl…

 430. No, mi zase zdvihne emoce, když mě otravujou z VZP, že jsem jim ještě neposlal faktury.
  To už mě dožralo, tak jsem jim řek, ať jsou rádi, že je úvěruju, a neotravujou ! 🙂

 431. (490) To se u nás poslední dobou dělo dost běžně, hlavně kolem Draka.

 432. Aerokarle,
  že by nějaká tutlaná aférka? Jestli oni tu huísky nedělali z koniny???

 433. Ptakopysku, ausgerechnet nám, co jezdí s Tatrou, vykládej o kinetické energii. 🙂 🙂

 434. Šumaváku,
  nekecej, že z šestsettřináctky vytáhneš dvě stě? Mimoto je 613 o dobré čtyři metráky lehčí, než A6.
  Ledaže bys měl v maštali stoosmatřicítku volejovku. Ta má fakt jinou kinetiku!

 435. No ona je otázka, zda by tu kinetickou energii zvyšoval , kdyby za nim byl nasazen méně nápadný stroj bez sirény …
  Pak byla jen otázka času, komu tu energii předá…
  Ale to je příliš náročné pro esenbaky.

 436. Šimone,
  myslíš jako, že se za ním měl vypravit někdo z dopraváků ve svém osobním přibližovadle? To by se držel v závěsu jedině v případě, že by mu ten zoban v audině přibouchnul do svejch dveří kšandy. 😀
  Ale v každém případě ta honička byla maličko přehvízdnutá. Obzvláště když věděli, kdo v tom autě sedí. Adrenalín v žilách je svinstvo…

 437. joaeště…
  taky mohli ten zátaras udělat na mostě ve Velkým Meziříčí. To by bylo daleko akčnější…

 438. Ptakopysku, 200 ano, testovali to klucí na okruhu v Mostě, i 220. Už v servisní knížce to má napsané upozornění, že doporučená stálá rychlost na dálnici je 160 km/h a hned za tím varování že na předepsaných zimních gumách Matador se nedoporučuje jezdit rychleji než těch 160.
  Ono to má 8 válců, 3,5 litru točit se nechá do 7-7500 ot… a když prohrábneš rošt, necháš těch 195 koní zařehtat, tak už na jedničku to jede Ca 😯 km/h. Na čtyřku 9O-100 při 1500 otáčkách.

 439. Pánové a nenapadlo vás, že když ten táta volal policajty, že asi tušil sakra velkej průšvih a věděl proč?
  Mně to vypadá na pěkně zfetovanýho mlamoje, co je mu všechno u prd—e a von jim to natře! A pak už je všechno celkem fuk…

 440. tucnaku a aerokarle – zajiste ze to neni pudel . ale prece jen auto na dalnici i ve velkem provozu je mene ohrozujici nez ve meste . asi bych se mu nesnazil dalnici ucpat nebo ho vybrzdovat.
  no oni to zkusili. tak uz vime co z toho je. jak to bylo se mozna ani nedovime.

 441. ach jo…těch 40 let po poušti chybí a policajtům 80. Zátaras z aut se dělá jen ve filmech, aby se zlikvidovalo co nejvíce aut. V reálu nad ujíždějícím visí helikoptéra a už daleko před ním aspoň dvě policejní auta vyklízejí dálnici. Pak se v nějakém míztě mezi svodidly, kde široko daleko není zaparkován ani policejní vůz, rozvine hřebíkový pás. Pneumatiky proražené ve vysoké rychlosti se během několika sekund rozletú na kusy a auto zůstane jen na ráfkách. Ty kusy pneumatik sebou obvykle vemo blatníky a nějaké trubičky a dráty, takže vehikl rychle znehybní.
  Snahou vždy je nevyprovokovat stíhaného k rychlé jízdě. V 90% případů ji totiž nezvládne – drogy, alkohol, stres, to už je jedno. Jsem přesvědčen, že kdyby se něco takového stalo třeba v Kalifornii, šéf gálničního oddělení by už rezignoval, všechny policajty by čekalo přeškolená a pohovor s psychologem, a polici velká žaloba od poškozených.

 442. Pokud situace začíná být kritická vzhledem k houstnoucímu provozu, dostane pronásledující vůz povolení provést „pit maneuver“ . V poměrně vysoké rychlostu stačí mírný náraz do kraje zadního nárazníku a vůz se roztočí. Roztočený vůz sleduje původní směr a nemůže tedy vypadnout ze silnice, ani když jeho řidič zpanikaří a šlápeně na brzdy. Na jedno takové pronásledování zloděje v ukradeném autě se podívejte v odkazu. Na rozdílod mladíka v Audi, tenhle grázl měl Mustanga profesionálně v rukou, ale proti policejní přesile stejně neměl šanci.
  http://www.youtube.com/watch?v=S-jR6aOoDow

 443. Až přiletí kometa,
  tak udělá díru do světa

  Kometa se blíží. Za 10 dní (12. března) se poprve vynoří nad obzorem. Kometa C/2011 L4 PanSTARRS v posledních dnech nabývá na jasnosti a tak možná, dá-li táta příroda, ji brzy uvidíme na naší severní obloze nad západním obzorem v celé kráse. Podle posledních předpovědí by měla mít jasnost přibližně kolem 2 magnitudy, což by mohlo znamenat, že ji skutečně uvidíme na vlastní oči.

  Zatím připojuji odkaz na její fotografii z jižní polokoule, jak byla vidět tento týden nad horami v Argentině (www.astro.cz): http://www.astro.cz/_data/images/news/2013/02/28/victor_gabriel_bibac_img_7622_1362005665.jpg 5. března bude nejblíže Zemi, ale bohužel pro nás pod obzorem a 10. března projde přísluním. Bohužel pozorování během půlky března bude poněkud znehodnocovat dorůstající Měsíc (kolem 12. 13. března ho kometa PanSTARRS bude míjet). Přesto bude-li dobrá viditelnost, tak zejména ti z vás, kteří mají možnost pozorovat v přírodě z vyvýšeného místa západní obzor si jistě přijdou na své. Triedr s sebou…

  Zde je mapka západního obzoru (večer) s vyznačenými pozicemi komety PanSTARRS: http://www.kommet.cz/datas/users/panstarrs-vecer_1.png
  a zde je mapka východního obzoru (ráno): http://www.kommet.cz/datas/users/panstarrs-rano_1.png

  Teď ještě zařídit dobré počasí bez mraků a je vymalováno… :-))

  Úspěšný start lodi Dragon z mysu Canaveral se zdramatizoval
  Včera odpoledne jsem pro přemíru práce zapomněl upozornit na start vesmírné zásobovací lodi Dragon společnosti SpaceX Elona Muska v 16:10 SEČ. Start rakety Falcon 9 s lodí Dragon proběhl sice úspěšně, ale krátce po úspěšném oddělení od rakety Falcon 9 po dosažení oběžné dráhy došlo k tomu, že ze čtyř svazků motorů tři přestaly fungovat. K tomu, aby mohl Dragon přistát u vesmírné stanice ISS, je podle NASA zapotřebí alespoň tří fungujících svazků motorů z celkových čtyř. Konec dobrý, všechno dobré. V 22:20 Elon Musk oznámil, že již fungují všechny čtyři motory. Podrobnosti viz zde: http://www.astro.cz/clanek/5643 či zde v novinách: http://technet.idnes.cz/vesmirna-lod-dragon-vyrazila-k-iss-po-startu-ma-problemy-pk8-/tec_vesmir.aspx?c=A130301_230507_tec_vesmir_kuz

  Zde je TV stránka společnosti SpaceX: http://www.spacex.com/webcast/
  a zde je TV stránka NASA: http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
  Určitě bude zajímavé sledovat přibližování lodi Dragon ke stanici ISS, které veze na ISS zásoby.

 444. Nojo. . .kluk v audine. . .a jako tenkrat, vzpominas ? . .muz s kozenou brasnou. . .taky nesmel projet. . .tak deme pomahat a chranit, FPŘED! !!

 445. Uf, diky Dusane, protoze jsem si myslel, ze uz to nevydrzim cist…..
  Jinak si myslim, ze heliptera letet nemohla, protoze z vysky kontrolovala kdesi mezi horni dolni vesnici, jestli kazdy dodrzuje rychlost a neprejizdi plnou caru..
  Tohle co se stalo vcera je typicka ukazka spravy statu, ja jen jestli si to uvedomujete, ze tohle se muze stat kazdemu a vseholid jeste bude tleskat, ze polucije kona a chrani a radi a informuje

 446. 506- no tak těch scénářů může být mnohem více, počínaje vámi uvažovaným zfetovaným mlamojem (mlamoj- http://cestina20.cz/slovnik/mlamoj – jste použila, abyste zdůraznila zhůvěřilost sedmnáctiletého delikventa?, nejen že se zfetoval,ale navíc nectí staré hodnoty jako pracovitost a výuční list soustružníka? přes otce, který chce synovi dát za vyučenou a lépe to neumí až po fotra despotu, který týrá celý život syna tak, že vše vyústí v zoufalý útěk a strach před trestem.

  Revoluční tribunál v praxi.

 447. no joooo dusane kdyz to byla asi nejaka dulezita dalnice . vzdyt tam jsou tri pruhy v jednom smeru 😀

  hele pekne provedeno ti kluci v pomalovanych autech to meli zvladnute.

 448. Jinak to ohlaseni na policiji je samozrejme v poradku, nejde o to, ze syn neco vzal, ale hlavne o ty prachy, kdyz budou skody. Jinak jsou zememnanzemekouli, kde uci ridit rodice a urad jen preskousi a vyda ridicak. Treba v sestnacti.
  Routi, melamsi jestennapsat, ze byl syn tovarnika a spatne se ucil, chodil na soukromou skolu, kde jen diky prachum rodicu prochazel s odrenejma usima ….. Jo a ze nebyl narodovec, to mozna predevsim, protoze ukradl otcovi audi

 449. Andy, což kdybyste zas přestala vymýšlet, co si myslím? Špatně jste se vyhajala? 🙂

  Nevinné robátko, které lohne tatínkovi audinu a když je stavěno najede do policejních vozů a kalí to jak cvok mi zrovna moc v cajku nepřipadá.

  Policajti nepochybně zvorali. Dušanem linkovaný zásah je ovšem excelentní.

  Tatínek byl možná hodný, možná despota – nic o něm nevím.

 450. Jiřiku, ty musíš mít hrozný sny! To vypadá na přímo noční můru takhle se štětit hned po ránu. 🙂

 451. Dobré zas ráno… Teda, nevím co řešíte – chlapec se načerno trochu povozil v tatínkově autě a už to víckrát neudělá.
  To teprve teď objevujete, jak zoufale blbou máme policii? No to tak akorát objevujete Ameriku. Policii přece máme na to, aby na rovných, přehledných a prázdných úsecích pokutovala normální řidiče za malé překročení rychlosti a za stav lékárničky. Ničeho jiného nejsou naši policisté mentálně schopni – jen pokutovat a buzerovat… Měli byste být rádi, že tam byli jen dva zranění a zbytek plechy…

 452. No, zatím tady čtu naštětěnou Rpuť šlehající na všechny strany, které se odvážily zneuctit její přednášku. Nevím, jak je v Bechyni, ale tady svítí slunce, snídaně mi chutnala, vedle sebe v posteli mám usměvavou důchodkyni a vůbec svět je krásný.

 453. pepovo odkaz na poštu – to s blbou Policií přímo souvisí. Pošta si koupí radary, bude fotit na každém rohu a rovnou posílat fotky na dopravní odbory samosprávy, aby se mohlo pokutovat. Policie se bude moci ještě více věnovat buzeraci s lékárničkami.

 454. 512- Rputi
  Díky za odkaz. Článek dává naději, ze např i ten pan Jirka muže byt alespoň po smrti k něčemu užitečný.

 455. martine, esisisišim, dala jsem sem link na návod, jak vypěstovat z urničky hezkej stromeček.
  Chtěl bys bejt kaktus nebo jablůňka?

  P.S. V Bechyni je krásně, svítíčko sluní …

 456. na nebi sluníčko, venku -1°C, tak co dělá tu ranní štěkací náladu tady?

 457. Vyhajala jsem se dobře, přesto by mne zajímalo, kde jste přišla na“ což kdybyste zas přestala vymýšlet, co si myslím“. Něco jste napsala, tak snad víte proč. Zeptám se tedy přímo- proč jste použila výraz „mlamoj“?

  Vaše psychologické úvahy mne prostě zajímají, víc v tom nehledejte:) S tím, jak spím to nemá nic společného, koneckonců pokud jste si všimla, já vaše tělesné a duševní funkce nehodnotím, možná byste to mohla zkusit také.

 458. Rputi, proč si myslíš, že otevírám každý odkaz? Když je jich tu tolik?

 459. Andy 527 – MLAdý MOderní Jinoch – vám to nepřipadá poetické? 🙂

 460. 530 – sedmnáctiletý kluk nějak do definice mlamoje nezapadá, ale zase…zní to správně odsuzujícně.

  Já nějak postrádám potřebu navážet se do mrtvého dospívajícího, byť si za to může nejspíš sám, že je mrtvej.

  Mimochodem, k vašemu výpadu o tom, že vymýšlím, co si myslíte ( to vskutku nedělám, stačí, co čtu), ten otazník v mém dotazu myslím jasně vyjadřoval, že se ptám, nikoliv že hodnotím.

 461. divano, jestli Andy, Jirka, martin a pepa nejsou moc akční – reagují na první našlápnutí 😀

 462. >531 – jo ták! … hanobení malých mrtvých andělíčků ??? 😀 😀 😀

 463. A tak to dopadne vzdy, kdyz tu neni komisar Rex, nebo ti z texas rendzrs…..v sedumnacti se delaj kraviny, ale ne vzdy to musi skoncit umrlakem ….

  A pani Westiku, co chcete slyset? Ze to ted tak neni? Ze za to muze brusel? Si pockam, az to prijde a pak porovnam nejen s narizenim EU, ale i s tim, jak se s tim popasovali u sousedu. A nejsou to dotace, ale kompenzace za omezeni. Mimo to, kompenzace jsem nevidel vyplacet v plne vysi uz roky a roky. Takze tech 30% minus je jen takova dalsi rana valecnym stvacum co se obohacuji na ukor pracujiciho lidu……

 464. Tak ten andělíček si opravdu Darwinovu cenu zasloužil , měl proste policajtǔm zastavit, a dal nešílet.
  Kluci z pátý bé to na druhou stranu jednoznačně posrali tím, jak ho dal hecovali – viz vyjádření Dušana .

 465. No a stejne je to ptakovina, protoze v roce 2013, uz jsou davno odsouhlasene kompenzacni zmeny a a ty jsou uplne brutalni. Proto treba Babis chtel jit do politiky, aby to zmenil a tak ….. Mimo to dotace na „pudu“ jsou marginalni zalezitosti.

 466. 2 šimon klein – no, kluci z pátý B holt cítili příležitost buzerovat a pokutovat – dyť tam jasně bylo, že pojali podezření… No a pak je holt zamrzelo, že jim jejich oblíbená zábava nevyšla a spustili monstrakci…
  Kluk už to víckrát neudělá, ale hlavně, že nevzal někoho s sebou… Snad i ten jeden těžce zraněnej se z toho dostane…

 467. A už mediální mrdky začínají tuto lapálii odsouvat mimo headlines…
  Neočekávam ale zeby blbci z páté bé se nějak zlepšili v řízení aut… Pokud se nepomlatej mezi sebou jako asi třikrát nedávno vPraze při naháněniju tak to alespoň udělají druhejm … A jedem dal…

 468. Fujtajbl vespolek,
  swetr report Podblanicko – slunce svítí jako prase, na zahradě štěká pes, soused blije na terase, takhle žije naše ves. Ráno bylo mínus pět, teď už se globálně otepluje.

  Zkusil jsem se po ránu zamyslet nad policejním zásahem a takňák jsem si říkal, od koho se ti polishové měli naučit, jak zastavit rychle jedoucí auto po dálnici? Dálnice už sice stojí asi 40 let, rychlá auta se tu začala objevovat už před deseti lety, ale rychlé prasáty dopraváci dostali teprve loni, ne? Do té doby jim ujel každej trochu rychlejší auťák. Tudíž nejsou zkušenosti, není nikdo kdo by mladejm vlčákum předal svoje zkušenosti, finty a grify z honiček, není dost techniky. O rozumových, fyzických, morálních schopnostech policejních řidičů, či o jejich reflexech nelze nic říci, protože je osobně neznáme. Každopádně strom, zasazený a pečlivě ošetřovaný pány Grossem, Langerem a dalšími zahradníky, nese své ovoce.
  Koneckonců Dušan situaci ve svém (509) shrnul velmi pregnantně.

  P.S.
  Je poměrně zajímavé, že někteří bojovníci proti kolektivní vině sudetských Němců šmahem kolektivně označují všechny policajty za blbce. Ono asi jak se která kolektivní vina dotkne jak čí peněženky. Zda toku dovnitř, nebo ven 😀 😀 😀

 469. Ptakopysku…. Sudetakem se clovek narodi, policajtem se stava dobrovolnym rozhodnotim, stejne jako se stane komunistou, ucitelem, urednikem….

 470. podle mě ta ptakopyskova „kolektivní vina“ nesouvisí ani tak s peněženkou, ale s osobním statutem přispěvatele. Stručně řečeno: všichni ostatní jsou kolektivní blbci, jen ta moje skupina se nesmí generalizovat.

 471. hergot – prvořadoví našlapávači se seřadili! To bude asi domluvené!

 472. Dobré ráno,

  teda tady je zas veselo. nepochybuju o tom, že mládenci z Kobry 11 by zastavit rychlé auto zvládli, ale přesto se mi pořád jeví nejrozumější varianta počkat si, až mládenci začně docházet benzín a zahne k pumpě. nebo stnad to auýdi je zdí na dobrý slovo a sluneční svit?

  ledaže by hrozilo nějaké nebezpečí nebo škodsy, než k tej pumpě dojede, například kdyby bylo známo, že mládenec je zfetovanej nebo nepříčetnej.

  Což nevíme, takže vlastně nic nevíme a všechno jsou jen spekulace na téma, jak to asi mohlo být. Jen o spekulace bez dopadů do reality.

  Ptakopysku, souhlas s Tvým P.S.

 473. Jako Sudeťáci se narodili ti, co už jich moc není, anžto téměř úplně vymřeli…
  Ti ostatní se narodili už jako Němci v Německu, a Sudeťáky se stali vstupem do landsmanšaftu. Čili taky dobrovolně 🙂

 474. ahoj! UPOZORNĚNÍ:
  510
  BohousB napsal:
  2.3.2013 v 4.52
  Až přiletí kometa,
  tak udělá díru do světa

  JIrko, opět se mýlíš. Člověk se narodí jako Němec, Čech Maďar, Slovák – tedy příslušník nějakého národa,( i když nevíš co to je 🙂 )
  Sudety jsou umělý politický konstrukt, nikdy nebyly ani správním územím, i Gau byly jinak a býti „sudeťákem“ byla volba některých tamějších obyvatel.
  Takže stejně jako policajti… 😉

 475. no, a než já to napíši, tak Ti to Halladin vysvětlil kratčeji. 😀

 476. Děkuji za upozornění na kometu.

  Jak sje to s viditelností a magnitudou? Kde je hranice viditelnosti?

  Někde jsem četla, že koncem roku dorazí další kometa a to bude teprv divadlo, prý má být tak jasná, že nbude viděgt i ve dne.

 477. Šumaváku, já jen doufám, že nenastane žádný další neposkvrněný početí. To by byl teprv průser! 🙂

 478. Dobré zasráno veslopek. Moc se v té bouračce hňahňáte. Kdyby, když už pomineme to, že k řízení vehiku nebyl formálně způsobilý, kdyby dodržel povolenou rychost a místo toho aby ujížděl jak viděl v „Diablo“, „Rychle a zběsile“, kdyby poslechl pokynů policejní hlídky, nebylo by se to událo. Jenže z nějakých důvodů, které mají nějakou nám neznámou příčinu, sedl, nastartoval a jel. Dokonce nějak před tím, otázka je jak nabral nějaké řidičské dovednosti. Táta to zjistil a nahlásil policii. Policie jednala podle předpisů. Všechno lze shrnout do jediného. „Hjumenekšn“. Je to v podstatě stejné, jako by vzal tátovu poistoli, přepadl benzínovou pumpu, a místo toho aby uposlechl výzvu policie aby se vzdal, v následné přestřelce zdranil nezúčastněného člověka nebo dokonce rukojmí. Jsem toho názoru, že veškerá odpovědnost je na něm a jeho rodičích. Rodiče po soudní tahanici, která je bude s tát peníze, zaplatí za způsobenou škodu, další peníze vyhodí za advokáty ve snaze přenést odpovědnost na policii a kohokoli jiného, matka se s otcem rozvede, pokud už nejsou rozvedeni či nežijí spolu a otec si nadosmrti bude vyčítat, že kdyby to neohlásil policii, že kluk by mohl žít. Podstatou případu, je, že pachatel přestupku z nějaké příčiny, na rozdíl od ostatních vrstevníků, kteří také mají otce s automobily, počinal si „rychle a zběsile“, neuposlechl policejní výzvu k zastavení a místo toho nejenže pokračoval ve svém protiprávním jednání, o kterém ve svém věku už věděl, že je protiprávní, ale dokonce ho stupňoval a počínal si tak, že ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Byla to jeho „hjumenekšn“ a byl za ni plně odpovědný. I naprostému dementovi v tomhle věku je jasné, že neuposlechne-li policejní výzvy, policajt ho bude honit tak jak to viděl ve filmu. Ne ze zvůle, nebo šikany, či bezdůvodně, ale důvodně, oprávněně a z úřední povinnosti. Protože tohle je jeho práce ve prospěch veřejného statku, kterým je bezpečnost a za jehož zajišťování je placen. Když se blbec zabije a málem sebou vezme jiného, je to výlučně jeho „humenekšn“ a jeho odpovědnost. Je to tak a žádné okecávání a raeltivizace na tom nic nezmění.

 479. tedy ja chapu ze jsem za sve ciny i preciny i zlociny odpovedny.
  je zajimave ze u patere se rekne ze konali podle predpisu a tim nejsou odpovedni?
  kluk svou hloupost, umysl, frajerinu, prasarnu odnesl a zaplatil za to to nejvic co mohl.
  pater to posrala jednala jeste hloupeji jak trpisovsky, ten manazer co dostal pet roku, ale jednala dle predpisu. 😮
  potom tedy jsou ty predpisy blbe

 480. a ted jsme se synkem opravili zamrzlou obrazovku kindlu.
  jsme dobri amazon mu nabidl jen 20 dolaru slevu na nakup noveho.

 481. Schumi,
  jo máš pravdu. Ale tady je řeč (tedy aspoň doufám, že jsem to pochopil správně) o tom, jak policie vykonává svou práci. Že kupříkladu nedokážou zastavit auto, i když jsou jejich vozy výkonnější, než je vůz pachatele a mají k dispozici výbavu a prostředky. Zvonka to naozaj vyzerá, že to neumí. Takže při zásahu nadělají škodu, která by být nemusela.
  Trochu mi to připomíná zásah hasičů u jedné nehody, který jsem monitoroval. Hasiči asi mají v popisu práce u havarovaného vozidla odpojit baterii. Auto mělo otevřené dveře u řidiče, nic z něj nevytékalo, nebyl cítit benzín a stálo tam skoro půl hodiny. Takže pohoda, klídek, žádnej stres.
  Normální člověk by sáhl pod volant, otevřel vpředu haubnu a rukou, nebo za pomoci nějakého páčidla by sundal kabel z baterie.
  Požárník krumpáčem vypáčil přední haubnu, takže ji zničil a zničil i přední masku a chladič. Pak vzal nůžky a přestřihl kabely vedoucí k baterii. Škoda přes dvacet tisíc.
  Asi to tak maj v předpisech.

 482. Á tak jsem to nepochopil správně. Řeč je o páteři. Tak u toho být nemusím…

 483. pepo,
  jestli se ptáš na ty hasiče, tak nedělám. Fakt. 🙁

 484. jo a co to bylo za agenturu ktera ho sledovala pred polucii?

  „Automobil směřující po D1 směrem na Vyškov nejdřív sledoval vůz bezpečnostní agentury, poté sledování převzali policisté.“

 485. pepo,
  dokonce bych mohl jmenovat přímo zasahující sbor, ale nebudu. Kdyby mi začal třeba hořet barák, aby místo hašení nepřilévali olej do ohně 😀

 486. (560) Předpokládám, pasáčku, že o tom případu víte více , než bylo uveřejněno v médiích a na blogu d-fense (který by se také měl více držet úsloví:“vím, že nic nevím“); bylo by tedy záhodno, abyste se o své znalosti podělil s ostatními; pokud si jenom myslíte, že něco víte, pak je to vše jen „plácání z hladu“ 🙂 Nakonec-i fakta se dají vybrat tak, aby dosvědčila to, co se nám líbí a co chceme,aby dokázala (např. „pater to posrala“). 😕

 487. no jo vestiku vim jen to co ostatni.
  jen se zamyslim co zpusobilo tu smrtelnou nehodu. Zda ta rychla jizda nebo to zastaveni provozu.
  ale chapu ze neco jako primerena obrana se u patere nepocita.

  to ze se kolem toho pise i oficialne tak nejak nejasne mne v chybe pulicistu jeste utvrzuje.

  Mladík ohrožoval ostatní řidiče, při nehodě zemřel
  KRAJ VYSOČINA: Devadesát kilometrů ujížděl vysokou rychlostí a na výzvy policistů k zastavení nereagoval

  Dnes krátce před půl čtvrtou jsme uzavřeli na 119. kilometru ve směru na Prahu dálnici D1. Důvodem uzavření dálnice byla skutečnost, že ve směru od Brna projížděl vysokou rychlostí po dálnici D1 řidič osobního vozidla, který nereagoval na opakované výzvy policistů k zastavení vozidla. Řidič osobního vozidla Audi A6 ujížděl policistům již od 209. kilometru dálnice D1 ve směru od Brna. S vozidlem ve vysoké rychlosti kličkoval mezi jízdními pruhy a svoji nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k opatření zastavit provoz na dálnici a vytvořit prostor pro jeho zastavení.

  Prchající řidič však v plné rychlosti narazil do pomalu jedoucích vozidel. Po nárazu poškodil celkem osm vozidel – šest osobních a dvě nákladní vozidla. Dvě osobní vozidla začala po střetu hořet. Při nehodě sedmnáctiletý řidič ujíždějícího vozidla zahynul. Jedna osoba byla zraněna těžce a dalších osm osob ošetřili záchranáři na místě. V půl páté byl obnoven provoz v levém jízdním pruhu.

  Další okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního vyšetřování. Případ si na místě převzali kriminalisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jihlava. Byla nařízena soudní pitva, která by měla objasnit, zdali řidič nebyl při jízdě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.

  kpt. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisař
  1. březen 2013

 488. (570) „přiměřená obrana“ ? Jet na D1 90 km cca 200km/hod. ? No to zírám 😕

 489. …Nově bude platit, že Senát bude moci podat ústavní žalobu jen se souhlasem Sněmovny. Vedle velezrady novela uvádí i „hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku“. K přijetí návrhu žaloby budou navíc nutné hlasy tří pětin přítomných senátorů a tří pětin všech poslanců, tedy 120 členů dolní komory. Pokud Sněmovna návrh žaloby nepotvrdí do tří měsíců od žádosti Senátu, bude platit, že souhlas dán nebyl…
  …Nová pravidla budou platit od pátku, tedy ode dne, kdy se úřadu hlavy státu ujme Miloš Zeman. Nebude se vztahovat na Václava Klause, který ve funkci skončí o půlnoci na pátek…
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zmena-zakona-o-velezrade-Podminky-pro-podani-zaloby-budou-prisnejsi-264537

 490. Jo ptakopysku, s těmi hasiči mám stejnou osobní zkušenost z Rakouska.Ačkoliv Škodověnka už stála půl hodiny zadkem v hromadě dříví na soukromém dvoře, já v klidu od majitele nemovitosti volal známému z rak. pojišťovny, že budu potřebovat pomoc, přiřítili se hasiči, vodu vytékající vepředu z chladiče posoudili jako benzín, usoudili, že mi bude hořet motor, nikoliv krumáčem, ale sekerkou mi prosekli haubnu a napumpovali mi plný kufr pěny.
  Ty ksichty, když já do toho pak sedl, nastartoval, vyjel z toho dříví a postavil to na místo, kde mi to ten majitel dovolil, aby mu to tam nepřekáželo, ty bych vám přál vidět.
  Hasiči odjeli, nikdo nic dál neřešil ( já vyjížděl z vedlejší přes hlavní a že tam vyletí rakušan ve 120 ze zatáčky mě prostě i přes rozhlížení nenapadlo, takže o vině nebyla žádná diskuse.), jen od hasičů pak přišla faktura za výjezd.
  Tak jsem jim poslal fakturu s účtem z opravny, připsal, že jsem měl v kufru osobní věci včetně smokingu, fotoaparátu, počítače…což naprosto zbytečně hašením motoru v kufru zničili a aby si svůj požadavek odečetli od mé faktury a zbytek mi poslali na účet.
  Nedostal jsem teda ani šilink, ale velitel hasičů se mi omluvil, že prý auta s motorem vzadu jsou neobvyklá…. 🙂

 491. k těm hasičům: v bytě vzplál nějaký fotorámeček v obyvacím pokoji, majitel se zavčas vzbudil, požár uhasil práškovým hasicím přístrojem,potom přijelo pět!! hasičských sborů, děti (1/2roku a tři roky) byly v bezpečí na balkoně, hasiči vyvedli všechny v maskách přes byt, potud to bylo v pořádku, ale pak začali větrat a otevřeli dveře všech doposud uzavřených místností. Takže ten kouř prošel naprosto celým bytem, a tím pádem musela nastoupit specializovaná firma, která udělala vyčistění všeho. Plyšové hračky částečně se vyhazovaly, částečně praly, vše muselo projít očistou, oškrábat omítky v bytě, vytrhaly pracovní desky na lince v kuchyni… asi by AeroKarel mohl povídat… A přitom stačilo, aby to celé nepootvírali, požár byl uhašen před jejich příjezdem. To nezmiňuji, že děti byly odvezeny do jedné nemocnice, rodiče do druhé, takže matka ani nemohla se postarat o to půlroční, které ještě kojila.

 492. 😀 inu staré dobré Rakousko. Odjakživa byl kůň zapřaženej před kočárem a ty tam klidně jedeš s autem s motorem vzadu.
  Měl jsi štěstí, že na tebe nevyhrabali rakouskouherské Zákl-Ř1 paragraf o zapřahání koně před vůz s hlavou ve směru jízdy s novelizací na motorová vozidla.

 493. Koukám na diskusi jako blázen.
  Takže rozdráždit ujíždějící auto (s pravděpodobnym blbem uvnitř) a pak ho zastavit pomocí zácpy z nic netušících civilních aut je vlastně v pořádku.
  V tom pádě jsem rád, že naše čacká policie nemá ve výbavě bombardovací letadla a ruční atomové pumy.
  Jen mě tak maně napadá: jaktože nezasáhla 1. divize policejních vznášedel ?

 494. Už jsem se k tomu nechtěl vracet, ale nejde o to, že za svůj osud nese plně zodpovědnost ten mrtvý mladík. Jde o neprofesionalitu policie. Z ofociální zprávy vyplývá, že míst, aby dálnici před stíhaným „otevírala“ a uvolňovala, tak provoz zpomalovala, snad i zastavila. Jiná, snad též spolehlivá, zpráva uvádí, že policejní VW mladíka dokonce předjel. To už není jen proti zdravému rozumu, ale vyložený hazard ze strany policejního řidiče. Kdyby to ten mladík jen trochu uměl tak udělá policajtovi „pit manévr“ a dál se jen směje…Nevím, zda-li řidiči rychlých policejních vozů procházejí aspoň dvouměsíčním intensivním výcvikem na závodní dráze a v simulovaném provozu. V Mostu by ji pro tento účel jistě rádi pronajali. Víc nemám co dodat a jdu stěhovat dceru. To mne zas večer budou bolet záda.

 495. Tak vidím, že tu vše proběhlo tak, jak má – ranní rozcvičení tvrdíkovců „proprdneme Rpuť, ať má Jirka radost“, dnes vylepšené o ilsekochovský výslech Rputi pro politicky nekorektní užití slova mlamoj , můžu se věnovat víkendu… ;-))

 496. 580 Dušane, podáváš příklad zvráceného uvažování. Policistovi nemá kdo co dělat „pit menévr“ či předvádět „hru na kůzlátka“. Mimo jiné je to útok na úřední osobu, maření služebního výkonu a sohledem na okolnosti, zejména rychlost to lze považovat za pokus vraždy. Se všemi s tím spojenými důsledky pro pachatele. Jestliže by udělal to co popisuješ, byl by to útok na pllicisti se zbraní, proto policista by byl oprávněn užít zbraň a pachatele usmrtit. Takto nekompromisně by to bylo posuzováno v USA, u nás i kdekoli jinde.

 497. A dovoluji si připomenout pravicové ideály, ke kterým se tu ve většině hlásíte….

 498. No a pojďte radši nahoru vařit… 😉

 499. Mno, „vědomosti“ se zvětšují přímou úměrou se vzdáleností od místa „činu“ 🙂 Mám to od vás všech asi nejblíž, ale -na rozdíl od vás- nic o tom nevím ( i tu rychlost jsem čerpala z diskuze u d-fense) 😕

 500. Schumi, jsi mimoň. Za prvé, policajti ke smrti toho mladíka přispěli, takže jaký hy asi byl rodíl mezi tím co udělěli a kdyby vystříleli půl dálnice, což by se jim při jejich výtečném treninku zajisté podařilo. Já toho chlapíka neomlouvám, jen dokazuji, že se policajti zbytečně vystavili kritické situaci a celkově to nezvládli. A v USa by k takové situaci, aby za jízdy polcajti stříleli na frekventované dálnici, protě dojít nemohlo, neboť vědí, byť i zde výjimka potvrzuje pravidlo, co činí. Tady totiž není žádnej Divokej Východ.

 501. Ještě než přejdu k jídlu, tak musím reagovat na 582:
  Schumi, i když připustím, že by to jaksi mohl být útok na veřejného čunitele, tak se mi teda krajně nelíbí, že veřejný činitel „pachatele“ zlikviduje pouze díky živému štítu z úmyslně vybudované zácpy aut.
  To je totéž, jako kdyby u tebe v ulici řádil šílený střelec a policie by tě vystrčila na ulici, aby střílel na tebe, došly mu tak náboje a oni ho pak mohli zatknout. Tobě to fakt připadá normální ?

 502. Niko, a co vy, ulevila jste si? Tak fajn, beru to jako splnění dnešního dobrého skutku.

 503. V tom se neshodneme, protože odpovědnost má nést zločinec. Zločinec a to se týká i pachatele přestupku, má jediné právo. Nechat se zatkonout a mít spravedlivý proces. Právo na útěk nemá. Zločinec odpovídá za veškeré škody, které způsobí. Následek na zdraví jiného účastníka silničního provozu nezpůsobila policie ale výlučně prchající zločinec výlučně vlastní aktivitou. Protože místo aby zastavi a nechal se zatknout, jak šílený jel dál. Byla to výlučně jeho „hjumenekšn“. Co se příkladu střílení na ulici týče, kdyby policie jednala bez okolků a zločince picla, zas by byl ryk o zločincových práve a kdesi cosi. A představte si ten randál, kdyby policajt toho šíleného jezdce zastřelil. „Policie nám vraždí děti!“….

 504. Schumi,

  pokud ten mladík nejel vyloženě nebezpečně už předtím, než se ho pokusili zastavit – a na tu otázku mi zatím nikod neodpověděl – pak se ti policisté dopustili obecného ohrožení z nedbalosti. Ne toho ujíždějícího řidiče, ale všech ostatních, kdo se k tomu na dálnici nachomýtli. K takovéhle honičce musí mít hodně pádný důvod, a tím může být jen ještě větší riziko, než jaké hrozilo, kdyby ho nechali být. A tenhle důvod tu chybí.

  Pokud se týče GIBS, ta podle vyjádření své luvčí měla od začátku jasno v tom, že nedošlo k TČ … a zametli to do 24 hodin. Mně to páchne a vyvolává to dojem, že GIBS ty policajty vyloženě kryje, možná i někdo všimné dal …

  Podle všeho se ti policisté lišili od pronásledovaného jen tím, že měli uniformy a pouvoir … jinak mentalita stejná. Sorry, ale nechci na silnici policajty, co si pletou realitu s akčním filmem.

Komentáře nejsou povoleny.