Za odsun by prezident Beneš zasloužil Nobelovu cenu míru

Pavel Hasenkopf

Není pravda, že předseda vlády v Bavorsku pouze citoval z česko-německé deklarace.
O tom, co stávající předseda vlády skutečně řekl, a také o tom, co bohužel neřekl a říci měl (když už nemohl mlčet).

„… Žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa…

Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet.

Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let 1938 – 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni.

A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky, pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938 – 1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren.

Opakuji: Na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a důstojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a správné lidskosti, stále a stále připomínat.

My, Češi a Slováci, máme na to plné právo…“

(prezident republiky Dr. Edvard Beneš,
14. prosince 1945, sjezd Svazu osvobozených politických vězňů)
* * * I.

Nejdříve fakta.

Tvrdí se, že předseda vlády Nečas neřekl v Bavorsku nic nového, jen zopakoval to, co se píše už v česko-německé Deklaraci. Pokud by to byla pravda, bylo by to v naprostém pořádku.

Text premiérova projevu, připraveného v režii ministerstva zahraničních věcí, je zde. Má 2 554 slov.

Text česko-německé Deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji je zde. Má pouze 863 slov.

Něco tu zjevně nehraje.

S Deklarací má Nečasův projev společnou pouze tuto větu:

“Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny.”

Tato věta, obsažená v 25. odstavci projevu, je převzata z bodu III. Deklarace.

Jen pro pořádek a pro spravedlnost je na místě citovat i Václava Havla: 23. prosince 1989 tehdy ještě pouze západoněmecký prezident Richard von Weizsäcker ve svém vánočním poselství citoval ze soukromého dopisu slova tehdy ještě pouhého kandidáta na československého prezidenta Václava Havla: „Za svou osobu odsuzuji – stejně jako řada mých přátel – poválečný odsun Němců. Vždycky jsem ho považoval za hluboce nemorální čin, který přivodil nejen Němcům, ale snad ještě ve větším měřítku Čechům samotným, jak morální, tak i materiální škody.“ Dlužno podotknout, že Občanské fórum se od Havla v tomto distancovalo a že samu myšlenku mu měl údajně vnuknout Karel Schwarzenberg.

A zde už je výtah z projevu Václava Havla předneseného 15. března 1990 při příležitosti státní návštěvy německého prezidenta v Praze (celý text zde):

“Shodujeme se na tom, že základním předpokladem skutečného přátelství našich národů je pravda. Jakkoli tvrdá, vždy však vyslovená. Náš host už za svůj národ řekl dost tvrdých pravd o utrpení, která světu celkově i nám speciálně způsobili mnozí Němci. Nebo přesněji: mnoho předků dnešních Němců. Dokázali jsme i my říct za naší stranu všechno, co bychom říct měli? Nejsem si tím jist. Šest let nacistického řádění stačilo například k tomu, abychom se nechali nakazit bacilem zla, udávali se navzájem za války i po ní, přijali najednou za svůj – ve spravedlivém i přehnaném rozhořčení – nemorální princip kolektivní viny. Místo abychom řádně soudili všechny, kdo zradili svůj stát, vyhnali jsme je ze země a potrestali tak trestem, který náš právní řád neznal. Nebyl to trest, ale pomsta. Navíc jsme je nevyhnali na základě prokázané individuální viny, ale prostě jako příslušníky určitého národa. A tak v domnění, že dáváme průchod historické spravedlnosti, jsme ublížili mnoha nevinným lidem, hlavně ženám a dětem. A jak to v historii bývá, neublížili jsme tím jen jim, ale ještě víc sami sobě: účtovali jsme s totalitou tak, že jsme její nákazu vpustili do vlastního konání a tím i do vlastní duše, což se nám krátce na to krutě vrátilo v podobě naší neschopnosti čelit nové a odjinud importované totalitě. Ba co víc: mnozí z nás jí aktivně pomáhali na svět. Ale ještě jinak se nám tehdejší rozhodnutí nevyplatilo: tím, že jsme náhle zdevastovali rozsáhlý kus své země, vpustili jsme bezděky plevel devastace do celé naší vlasti. Oběti, které si vyžádá náprava, budou tedy – mimo jiné – i daní za omyly a hříchy našich otců.
Historii zpět nevrátíme a tak mimo svobodného zkoumání pravdy můžeme udělat už jen jediné: vždy znovu přátelsky vítat ty, kdo se přijíždějí s mírem v duši poklonit hrobům svých předků nebo podívat, co zbylo po vesnicích, v nichž se narodili.
Vztah Německa k rodině evropských národů a vztah této rodiny k Německu je – už s ohledem na jeho velikost, sílu a centrální postavení – tradičně nejdůležitějším prvkem evropské stability.

Platí to i dnes: celá Evropa musí být vděčna Němcům, že začli bořit zeď, jež je rozděluje, protože tím začli bořit i zeď, která rozděluje Evropu. Přesto se mnoho Evropanů stále ještě bojí sjednoceného Německa.”

(… a mají k tomu opravdu hodně dobré důvody – P.H.)
II.

Předseda vlády v bavorském zemském sněmu řekl mimo jiné i takovéto “perly”:

“Do 19. století vešly Čechy a Bavorsko sice jako oddělené útvary, avšak společné hodnoty a identita byly nadále posilovány.”

(… ergo to je škoda, že šlo o “oddělené útvary”? – P.H.)

“K podstatným změnám došlo po roce 1918, kdy byla v Bavorsku vyhlášena republika, která brzy čelila zásadním politickým a ekonomickým problémům a nakonec padla, spolu s celou Výmarskou republikou, za oběť nacismu. Byl také založen československý stát, který i přes své demokratické parlamentní uspořádání s sebou vzal do vínku národnostní napětí, které se nakonec stalo záminkou pro nacistickou agresi a rozbití československé státnosti.”

(… takže za nástup nacistů vlastně může Československo? Neměli bychom se za jeho existenci Němcům taky omluvit? – P.H.)

“Pro většinu Čechů toto rozbití dodnes symbolizuje právě město Mnichov, kde byla v září 1938 podepsána dohoda, která znamenala nejen pro nás nástup vlády teroru a násilí. Tento krok předznamenal na dlouhou dobu krizi společné identity založené na duchovní tradici a kulturní spřízněnosti.”.

( … nyní je čas tu údajnou společnou identitu zase začít obnovovat, chápu to správně? – P.H.)

“Naše identita v tomto prostoru nadále byla dominantně odvozována od etnického původu a jazyka, které se však stávaly nepřekonatelnou bariérou a nástrojem izolace.”

( … jasně. Bez Němců bychom asi dodnes neznali ani mýdlo, P.H.)

“Koncepce vlasti omezené jen na jeden, vlastní národ pak znamenala nejprve v roce 1938 ztrátu domovů pro mnoho Čechů a následně v roce 1945, po ukončení válečného běsnění, také pro téměř všechny naše německé spoluobčany.”

( … kdyby Němci válku vyhráli, tuším, že bychom ztratili nejen domovy – P.H.)

“Po válce byl příhraniční region na dlouhá desetiletí zcela vykořeněn, jeho identita byla ke škodě Čechů i Němců násilně změněna. České pohraničí převzal po válce stát a osídlil ho lidmi, kteří tam přicházeli v nejistotě, zda tam jednou nepřijde někdo místo nich. Pohraniční krajina ztratila paměť, zanikla kultura, mnohé architektonické památky byly zničeny. Města přišla o svůj pestrý, mnohonárodnostní a mnohojazyčný charakter. Nenávratně byla zdevastována průmyslová i zemědělská výroba. Lidé na české straně hranice nepociťovali touhu interpretovat dějiny jinak, než jim byly předkládány. Kdysi bohaté regiony se staly periferií, zdejší lidé byli komunistickou propagandou pravidelně strašeni západními revanšisty.”

“Do Bavorska přišly milióny našich bývalých německých spoluobčanů, kteří se významně zasloužili o jeho ekonomický rozkvět i vynikající životní úroveň, kterou má dnes.”

(… prostě jsme naprostí barbaři a sudetští Němci hodní, bohatí strýčkové a potřebujeme je trochu pumpnout … – P.H.)

Jak něco takhle poníženého vůbec může jakýkoli český politik říct?

A proč vůbec? Havel se naomlouval víc, než je zdrávo, máme společnou Deklaraci, tak kde se pořád bere ta mánie některých českých politiků se Němcům omlouvat a za co vlastně?

III.

Když už se předseda vlády cítil v Mnichově tak neodolatelnou potřebu vyjádřit se k minulosti, proč nepřipomněl třeba toto:

– že to byli Němci, kteří se nechali zblbnout Hitlerem, zvolili si ho do svého čela, šli za ním jak ovce a ve své většině dokázali sami sebe přesvědčit o tom, že Slované a Židé jsou jen nižší rasy, které je žádoucí eliminovat podobně, jako eliminujeme plevel,

– že Češi nikdy nechtěli Němce vyhladit ani je nikdy nepovažovali za podřadnou rasu,

– že Češi nikdy nechtěli rozbít německý stát a nepovažovali jeho území za svůl životní prostor,

– že odsun německého obyvatelstva je legitimním výsledkem II. světové války (čl. XII Závěrečného protokolu Postupimské konference),

– že český stát neaproboval vraždění Němců jako svou státní politiku, excesy při tzv. divokém odsunu byly dílem soukromých osob,

– že Německo nikdy neuznalo neplatnost mnichovské dohody od samého počátku,

– že Německo se nikdy nedistancovalo od požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu?

IV.

Nečasova řeč bohužel není pouhým potvrzením česko-německé Deklarace, ale představuje celkem jasný posun: Předseda české vlády nelituje pouze toho, že “poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem”, ale lituje odsunu jako takového, mrzí ho, že tu Němci již nejsou a nevytvářejí spolu s námi “společnou identitu založenou na duchovní tradici a kulturní spřízněnosti”.

Já toho nelituji a za mne Petr Nečas nemluví. Nemám čeho litovat a nemám za co se Němcům omlouvat. A nestojím ani o žádné omluvy z německé strany: Nemohu přijmout omluvu prezidenta Gaucka, protože on osobně mně ani českému národu nijak neublížil a nemá se za co omlouvat. A nemohu přijmout omluvu německého státu ani nikoho, kdo se na zvěrstvech války osobně podílel. Některé věci nelze odpustit. Platí, co už přede mnou napsal Jan Petránek: “Německo, které vykoupalo Evropu a kus světa v krvi, se nemůže divit principu rozhoupaného kyvadla, který popsal už Allan Edgar Poe. To se nedá odpustit, to se dá jen překonat a počkat, až se nad tím zavře voda.”

Překonání česko-německého traumatu nepomůžeme neustálým kolotočem omluv a výčitek, to je jako sypat sůl do otevřených ran. Musí se to zahojit samo a to chce čas. Budeme-li to stále vytahovat, bude se to hojit o to hůř.

V.

A proč že by měl Beneš dostat za odsun Nobelovu cenu míru?

Ze dvou důvodů.

Za prvé, protože těm odsunutým sudetským Němcům s největší pravděpodobností zachránil životy. Pokud by po válce zůstali, čekalo by je peklo (a Čechy taky). Jak to vypadá tam, kde se na jednom území sváří dva národy, to můžeme dodnes pozorovat v Izraeli a na územích nárokovaných Palestinou.

A za druhé, kdyby byl Nečas zticha a nedělal vše, co vidí na očích ministru zahraničí, nemusel bych dnes připomínat prezidenta Beneše a jeho slova v úvodu. Kdyby byla pravda, že jen citoval z česko-německé Deklarace, mohl bych si s čistým svědomím tento článek odpustit.

 

Celý text Nečasova projevu:
http://www.ods.cz/clanek/4068-projev-predsedy-vlady-pred-poslanci-bavorskeho-zemskeho-snemu#.US4hDDewNLj

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

590 komentářů u „Za odsun by prezident Beneš zasloužil Nobelovu cenu míru

 1. Jako Sudeťáci se narodili ti, co už jich moc není, anžto téměř úplně vymřeli…
  Ti ostatní se narodili už jako Němci v Německu, a Sudeťáky se stali vstupem do landsmanšaftu. Čili taky dobrovolně 🙂

 2. ahoj! UPOZORNĚNÍ:
  510
  BohousB napsal:
  2.3.2013 v 4.52
  Až přiletí kometa,
  tak udělá díru do světa

  JIrko, opět se mýlíš. Člověk se narodí jako Němec, Čech Maďar, Slovák – tedy příslušník nějakého národa,( i když nevíš co to je 🙂 )
  Sudety jsou umělý politický konstrukt, nikdy nebyly ani správním územím, i Gau byly jinak a býti “sudeťákem” byla volba některých tamějších obyvatel.
  Takže stejně jako policajti… 😉

 3. Děkuji za upozornění na kometu.

  Jak sje to s viditelností a magnitudou? Kde je hranice viditelnosti?

  Někde jsem četla, že koncem roku dorazí další kometa a to bude teprv divadlo, prý má být tak jasná, že nbude viděgt i ve dne.

 4. Šumaváku, já jen doufám, že nenastane žádný další neposkvrněný početí. To by byl teprv průser! 🙂

 5. Dobré zasráno veslopek. Moc se v té bouračce hňahňáte. Kdyby, když už pomineme to, že k řízení vehiku nebyl formálně způsobilý, kdyby dodržel povolenou rychost a místo toho aby ujížděl jak viděl v “Diablo”, “Rychle a zběsile”, kdyby poslechl pokynů policejní hlídky, nebylo by se to událo. Jenže z nějakých důvodů, které mají nějakou nám neznámou příčinu, sedl, nastartoval a jel. Dokonce nějak před tím, otázka je jak nabral nějaké řidičské dovednosti. Táta to zjistil a nahlásil policii. Policie jednala podle předpisů. Všechno lze shrnout do jediného. “Hjumenekšn”. Je to v podstatě stejné, jako by vzal tátovu poistoli, přepadl benzínovou pumpu, a místo toho aby uposlechl výzvu policie aby se vzdal, v následné přestřelce zdranil nezúčastněného člověka nebo dokonce rukojmí. Jsem toho názoru, že veškerá odpovědnost je na něm a jeho rodičích. Rodiče po soudní tahanici, která je bude s tát peníze, zaplatí za způsobenou škodu, další peníze vyhodí za advokáty ve snaze přenést odpovědnost na policii a kohokoli jiného, matka se s otcem rozvede, pokud už nejsou rozvedeni či nežijí spolu a otec si nadosmrti bude vyčítat, že kdyby to neohlásil policii, že kluk by mohl žít. Podstatou případu, je, že pachatel přestupku z nějaké příčiny, na rozdíl od ostatních vrstevníků, kteří také mají otce s automobily, počinal si “rychle a zběsile”, neuposlechl policejní výzvu k zastavení a místo toho nejenže pokračoval ve svém protiprávním jednání, o kterém ve svém věku už věděl, že je protiprávní, ale dokonce ho stupňoval a počínal si tak, že ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Byla to jeho “hjumenekšn” a byl za ni plně odpovědný. I naprostému dementovi v tomhle věku je jasné, že neuposlechne-li policejní výzvy, policajt ho bude honit tak jak to viděl ve filmu. Ne ze zvůle, nebo šikany, či bezdůvodně, ale důvodně, oprávněně a z úřední povinnosti. Protože tohle je jeho práce ve prospěch veřejného statku, kterým je bezpečnost a za jehož zajišťování je placen. Když se blbec zabije a málem sebou vezme jiného, je to výlučně jeho “humenekšn” a jeho odpovědnost. Je to tak a žádné okecávání a raeltivizace na tom nic nezmění.

 6. tedy ja chapu ze jsem za sve ciny i preciny i zlociny odpovedny.
  je zajimave ze u patere se rekne ze konali podle predpisu a tim nejsou odpovedni?
  kluk svou hloupost, umysl, frajerinu, prasarnu odnesl a zaplatil za to to nejvic co mohl.
  pater to posrala jednala jeste hloupeji jak trpisovsky, ten manazer co dostal pet roku, ale jednala dle predpisu. 😮
  potom tedy jsou ty predpisy blbe

 7. Schumi,
  jo máš pravdu. Ale tady je řeč (tedy aspoň doufám, že jsem to pochopil správně) o tom, jak policie vykonává svou práci. Že kupříkladu nedokážou zastavit auto, i když jsou jejich vozy výkonnější, než je vůz pachatele a mají k dispozici výbavu a prostředky. Zvonka to naozaj vyzerá, že to neumí. Takže při zásahu nadělají škodu, která by být nemusela.
  Trochu mi to připomíná zásah hasičů u jedné nehody, který jsem monitoroval. Hasiči asi mají v popisu práce u havarovaného vozidla odpojit baterii. Auto mělo otevřené dveře u řidiče, nic z něj nevytékalo, nebyl cítit benzín a stálo tam skoro půl hodiny. Takže pohoda, klídek, žádnej stres.
  Normální člověk by sáhl pod volant, otevřel vpředu haubnu a rukou, nebo za pomoci nějakého páčidla by sundal kabel z baterie.
  Požárník krumpáčem vypáčil přední haubnu, takže ji zničil a zničil i přední masku a chladič. Pak vzal nůžky a přestřihl kabely vedoucí k baterii. Škoda přes dvacet tisíc.
  Asi to tak maj v předpisech.

 8. jo a co to bylo za agenturu ktera ho sledovala pred polucii?

  “Automobil směřující po D1 směrem na Vyškov nejdřív sledoval vůz bezpečnostní agentury, poté sledování převzali policisté.”

 9. pepo,
  dokonce bych mohl jmenovat přímo zasahující sbor, ale nebudu. Kdyby mi začal třeba hořet barák, aby místo hašení nepřilévali olej do ohně 😀

 10. (560) Předpokládám, pasáčku, že o tom případu víte více , než bylo uveřejněno v médiích a na blogu d-fense (který by se také měl více držet úsloví:”vím, že nic nevím”); bylo by tedy záhodno, abyste se o své znalosti podělil s ostatními; pokud si jenom myslíte, že něco víte, pak je to vše jen “plácání z hladu” 🙂 Nakonec-i fakta se dají vybrat tak, aby dosvědčila to, co se nám líbí a co chceme,aby dokázala (např. “pater to posrala”). 😕

 11. no jo vestiku vim jen to co ostatni.
  jen se zamyslim co zpusobilo tu smrtelnou nehodu. Zda ta rychla jizda nebo to zastaveni provozu.
  ale chapu ze neco jako primerena obrana se u patere nepocita.

  to ze se kolem toho pise i oficialne tak nejak nejasne mne v chybe pulicistu jeste utvrzuje.

  Mladík ohrožoval ostatní řidiče, při nehodě zemřel
  KRAJ VYSOČINA: Devadesát kilometrů ujížděl vysokou rychlostí a na výzvy policistů k zastavení nereagoval

  Dnes krátce před půl čtvrtou jsme uzavřeli na 119. kilometru ve směru na Prahu dálnici D1. Důvodem uzavření dálnice byla skutečnost, že ve směru od Brna projížděl vysokou rychlostí po dálnici D1 řidič osobního vozidla, který nereagoval na opakované výzvy policistů k zastavení vozidla. Řidič osobního vozidla Audi A6 ujížděl policistům již od 209. kilometru dálnice D1 ve směru od Brna. S vozidlem ve vysoké rychlosti kličkoval mezi jízdními pruhy a svoji nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k opatření zastavit provoz na dálnici a vytvořit prostor pro jeho zastavení.

  Prchající řidič však v plné rychlosti narazil do pomalu jedoucích vozidel. Po nárazu poškodil celkem osm vozidel – šest osobních a dvě nákladní vozidla. Dvě osobní vozidla začala po střetu hořet. Při nehodě sedmnáctiletý řidič ujíždějícího vozidla zahynul. Jedna osoba byla zraněna těžce a dalších osm osob ošetřili záchranáři na místě. V půl páté byl obnoven provoz v levém jízdním pruhu.

  Další okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního vyšetřování. Případ si na místě převzali kriminalisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Jihlava. Byla nařízena soudní pitva, která by měla objasnit, zdali řidič nebyl při jízdě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.

  kpt. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisař
  1. březen 2013

 12. …Nově bude platit, že Senát bude moci podat ústavní žalobu jen se souhlasem Sněmovny. Vedle velezrady novela uvádí i “hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku”. K přijetí návrhu žaloby budou navíc nutné hlasy tří pětin přítomných senátorů a tří pětin všech poslanců, tedy 120 členů dolní komory. Pokud Sněmovna návrh žaloby nepotvrdí do tří měsíců od žádosti Senátu, bude platit, že souhlas dán nebyl…
  …Nová pravidla budou platit od pátku, tedy ode dne, kdy se úřadu hlavy státu ujme Miloš Zeman. Nebude se vztahovat na Václava Klause, který ve funkci skončí o půlnoci na pátek…
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zmena-zakona-o-velezrade-Podminky-pro-podani-zaloby-budou-prisnejsi-264537

 13. Jo ptakopysku, s těmi hasiči mám stejnou osobní zkušenost z Rakouska.Ačkoliv Škodověnka už stála půl hodiny zadkem v hromadě dříví na soukromém dvoře, já v klidu od majitele nemovitosti volal známému z rak. pojišťovny, že budu potřebovat pomoc, přiřítili se hasiči, vodu vytékající vepředu z chladiče posoudili jako benzín, usoudili, že mi bude hořet motor, nikoliv krumáčem, ale sekerkou mi prosekli haubnu a napumpovali mi plný kufr pěny.
  Ty ksichty, když já do toho pak sedl, nastartoval, vyjel z toho dříví a postavil to na místo, kde mi to ten majitel dovolil, aby mu to tam nepřekáželo, ty bych vám přál vidět.
  Hasiči odjeli, nikdo nic dál neřešil ( já vyjížděl z vedlejší přes hlavní a že tam vyletí rakušan ve 120 ze zatáčky mě prostě i přes rozhlížení nenapadlo, takže o vině nebyla žádná diskuse.), jen od hasičů pak přišla faktura za výjezd.
  Tak jsem jim poslal fakturu s účtem z opravny, připsal, že jsem měl v kufru osobní věci včetně smokingu, fotoaparátu, počítače…což naprosto zbytečně hašením motoru v kufru zničili a aby si svůj požadavek odečetli od mé faktury a zbytek mi poslali na účet.
  Nedostal jsem teda ani šilink, ale velitel hasičů se mi omluvil, že prý auta s motorem vzadu jsou neobvyklá…. 🙂

 14. k těm hasičům: v bytě vzplál nějaký fotorámeček v obyvacím pokoji, majitel se zavčas vzbudil, požár uhasil práškovým hasicím přístrojem,potom přijelo pět!! hasičských sborů, děti (1/2roku a tři roky) byly v bezpečí na balkoně, hasiči vyvedli všechny v maskách přes byt, potud to bylo v pořádku, ale pak začali větrat a otevřeli dveře všech doposud uzavřených místností. Takže ten kouř prošel naprosto celým bytem, a tím pádem musela nastoupit specializovaná firma, která udělala vyčistění všeho. Plyšové hračky částečně se vyhazovaly, částečně praly, vše muselo projít očistou, oškrábat omítky v bytě, vytrhaly pracovní desky na lince v kuchyni… asi by AeroKarel mohl povídat… A přitom stačilo, aby to celé nepootvírali, požár byl uhašen před jejich příjezdem. To nezmiňuji, že děti byly odvezeny do jedné nemocnice, rodiče do druhé, takže matka ani nemohla se postarat o to půlroční, které ještě kojila.

 15. 😀 inu staré dobré Rakousko. Odjakživa byl kůň zapřaženej před kočárem a ty tam klidně jedeš s autem s motorem vzadu.
  Měl jsi štěstí, že na tebe nevyhrabali rakouskouherské Zákl-Ř1 paragraf o zapřahání koně před vůz s hlavou ve směru jízdy s novelizací na motorová vozidla.

 16. Koukám na diskusi jako blázen.
  Takže rozdráždit ujíždějící auto (s pravděpodobnym blbem uvnitř) a pak ho zastavit pomocí zácpy z nic netušících civilních aut je vlastně v pořádku.
  V tom pádě jsem rád, že naše čacká policie nemá ve výbavě bombardovací letadla a ruční atomové pumy.
  Jen mě tak maně napadá: jaktože nezasáhla 1. divize policejních vznášedel ?

 17. Už jsem se k tomu nechtěl vracet, ale nejde o to, že za svůj osud nese plně zodpovědnost ten mrtvý mladík. Jde o neprofesionalitu policie. Z ofociální zprávy vyplývá, že míst, aby dálnici před stíhaným “otevírala” a uvolňovala, tak provoz zpomalovala, snad i zastavila. Jiná, snad též spolehlivá, zpráva uvádí, že policejní VW mladíka dokonce předjel. To už není jen proti zdravému rozumu, ale vyložený hazard ze strany policejního řidiče. Kdyby to ten mladík jen trochu uměl tak udělá policajtovi “pit manévr” a dál se jen směje…Nevím, zda-li řidiči rychlých policejních vozů procházejí aspoň dvouměsíčním intensivním výcvikem na závodní dráze a v simulovaném provozu. V Mostu by ji pro tento účel jistě rádi pronajali. Víc nemám co dodat a jdu stěhovat dceru. To mne zas večer budou bolet záda.

 18. Tak vidím, že tu vše proběhlo tak, jak má – ranní rozcvičení tvrdíkovců “proprdneme Rpuť, ať má Jirka radost”, dnes vylepšené o ilsekochovský výslech Rputi pro politicky nekorektní užití slova mlamoj , můžu se věnovat víkendu… ;-))

 19. 580 Dušane, podáváš příklad zvráceného uvažování. Policistovi nemá kdo co dělat “pit menévr” či předvádět “hru na kůzlátka”. Mimo jiné je to útok na úřední osobu, maření služebního výkonu a sohledem na okolnosti, zejména rychlost to lze považovat za pokus vraždy. Se všemi s tím spojenými důsledky pro pachatele. Jestliže by udělal to co popisuješ, byl by to útok na pllicisti se zbraní, proto policista by byl oprávněn užít zbraň a pachatele usmrtit. Takto nekompromisně by to bylo posuzováno v USA, u nás i kdekoli jinde.

 20. Mno, “vědomosti” se zvětšují přímou úměrou se vzdáleností od místa “činu” 🙂 Mám to od vás všech asi nejblíž, ale -na rozdíl od vás- nic o tom nevím ( i tu rychlost jsem čerpala z diskuze u d-fense) 😕

 21. Schumi, jsi mimoň. Za prvé, policajti ke smrti toho mladíka přispěli, takže jaký hy asi byl rodíl mezi tím co udělěli a kdyby vystříleli půl dálnice, což by se jim při jejich výtečném treninku zajisté podařilo. Já toho chlapíka neomlouvám, jen dokazuji, že se policajti zbytečně vystavili kritické situaci a celkově to nezvládli. A v USa by k takové situaci, aby za jízdy polcajti stříleli na frekventované dálnici, protě dojít nemohlo, neboť vědí, byť i zde výjimka potvrzuje pravidlo, co činí. Tady totiž není žádnej Divokej Východ.

 22. Ještě než přejdu k jídlu, tak musím reagovat na 582:
  Schumi, i když připustím, že by to jaksi mohl být útok na veřejného čunitele, tak se mi teda krajně nelíbí, že veřejný činitel “pachatele” zlikviduje pouze díky živému štítu z úmyslně vybudované zácpy aut.
  To je totéž, jako kdyby u tebe v ulici řádil šílený střelec a policie by tě vystrčila na ulici, aby střílel na tebe, došly mu tak náboje a oni ho pak mohli zatknout. Tobě to fakt připadá normální ?

 23. V tom se neshodneme, protože odpovědnost má nést zločinec. Zločinec a to se týká i pachatele přestupku, má jediné právo. Nechat se zatkonout a mít spravedlivý proces. Právo na útěk nemá. Zločinec odpovídá za veškeré škody, které způsobí. Následek na zdraví jiného účastníka silničního provozu nezpůsobila policie ale výlučně prchající zločinec výlučně vlastní aktivitou. Protože místo aby zastavi a nechal se zatknout, jak šílený jel dál. Byla to výlučně jeho “hjumenekšn”. Co se příkladu střílení na ulici týče, kdyby policie jednala bez okolků a zločince picla, zas by byl ryk o zločincových práve a kdesi cosi. A představte si ten randál, kdyby policajt toho šíleného jezdce zastřelil. “Policie nám vraždí děti!”….

 24. Schumi,

  pokud ten mladík nejel vyloženě nebezpečně už předtím, než se ho pokusili zastavit – a na tu otázku mi zatím nikod neodpověděl – pak se ti policisté dopustili obecného ohrožení z nedbalosti. Ne toho ujíždějícího řidiče, ale všech ostatních, kdo se k tomu na dálnici nachomýtli. K takovéhle honičce musí mít hodně pádný důvod, a tím může být jen ještě větší riziko, než jaké hrozilo, kdyby ho nechali být. A tenhle důvod tu chybí.

  Pokud se týče GIBS, ta podle vyjádření své luvčí měla od začátku jasno v tom, že nedošlo k TČ … a zametli to do 24 hodin. Mně to páchne a vyvolává to dojem, že GIBS ty policajty vyloženě kryje, možná i někdo všimné dal …

  Podle všeho se ti policisté lišili od pronásledovaného jen tím, že měli uniformy a pouvoir … jinak mentalita stejná. Sorry, ale nechci na silnici policajty, co si pletou realitu s akčním filmem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *